ENOPREDMETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM 1. STOPNJE · PDF fileAvtorice, literarne vrste in slogi v slovenski književnosti 1. polovice 20. stol. .....4 Besediloslovje ... Teorija književnosti

Embed Size (px)

Text of ENOPREDMETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM 1. STOPNJE · PDF fileAvtorice, literarne vrste in slogi...

 • 1

  ENOPREDMETNI TUDIJSKI PROGRAM 1. STOPNJE

  SLOVENSKI JEZIK IN KNJIEVNOST

  PRILOGA 10

  Uni narti predmetov

 • 2

  KAZALO

  Avtorice, literarne vrste in slogi v slovenski knjievnosti 1. polovice 20. stol. ....................................... 4

  Besediloslovje ........................................................................................................................................... 7 Besedotvorje............................................................................................................................................ 10 Fonetika in fonologija ............................................................................................................................. 13 Besedoslovje in frazeologija ................................................................................................................... 16 Idejni vzorci v mladinski knjievnosti .................................................................................................... 19

  Indoevropska, praslovanska in starocerkvenoslovanska dediina ......................................................... 22 Interpretacija izbranih mladinskih romanov ........................................................................................... 25 Izbrana poglavja iz evropskega modernizma .......................................................................................... 28 Jezikovna interpretacija narenih besedil ............................................................................................... 30 Jezikovna interpretacija sodobnih slovenskih besedil ............................................................................ 33

  Jezikovna interpretacija starejih slovenskih besedil .............................................................................. 36 Jezikovna politika in jezikovno nartovanje ........................................................................................... 40

  Jezik in govor .......................................................................................................................................... 46 Korpusno jezikoslovje............................................................................................................................. 48 Kultura govornega in pisnega izraanja .................................................................................................. 51 Kulturna zgodovina Slovencev ............................................................................................................... 54 Lektorat makedonine ........................................................................................................................... 57

  Lektorat poljine .................................................................................................................................... 60 Lektoriranje ............................................................................................................................................. 63

  Literarne revije in literarni programi po l. 1950 ..................................................................................... 65 Literarne vrste in slogi v slovenski knjievnosti 19. stoletja .................................................................. 68

  Metafora in simbol v knjievnosti .......................................................................................................... 72 Mladinska knjievnost ............................................................................................................................ 77 Nareno slovaropisje ............................................................................................................................... 81

  Oblikoslovje ............................................................................................................................................ 84

  Oblikovanje enotne knjine norme v 19. stoletju ................................................................................... 87 Od pridige do kratke proze...................................................................................................................... 91 Pokrajinske razliice slovenskega knjinega jezika ................................................................................ 95

  Pragmatino jezikoslovje ........................................................................................................................ 99 Pridini vzorci v stareji slovenski knjievnosti ................................................................................... 102

  Razvoj slovenskega jezika vokalizem ................................................................................................ 106 Razvoj slovenskega jezika konzonantizem in morfologija ................................................................ 109 Skladnja ................................................................................................................................................. 113

  Slogovne znailnosti slovenske lirike na prelomu iz 19. v 20. stoletje ................................................ 117 Slovenska knjievnost do l. 1800 .......................................................................................................... 120

  Slovenska knjievnost po letu 1950 ...................................................................................................... 124 Slovenska knjievnost v Avstriji........................................................................................................... 126

  Slovenska moderna, ekspresionizem in socialni realizem .................................................................... 128 Slovenska nareja .................................................................................................................................. 132 Slovenska romantika in realizem .......................................................................................................... 135 Slovenski jezik v stiku .......................................................................................................................... 139 Sporoanje ............................................................................................................................................. 141

  Svetovna knjievnost ............................................................................................................................ 144 Stilni in idejni tokovi v slovenski knjievnosti do romantike ............................................................... 147 Teoretine osnove slovenistike ............................................................................................................. 150 Teorija knjievnosti............................................................................................................................... 154 Teorija literarnih vrst ............................................................................................................................ 157 Tema enske v sodobni slovenski knjievnosti .................................................................................... 159 Uvod v esejistiko in knjievno kritiko .................................................................................................. 162

 • 3

  Uvod v tudij knjievnosti .................................................................................................................... 166

  Zgodovina literarnih anrov v svetovni knjievnosti ............................................................................ 169 Zgodovina slovenskega knjinega jezika .............................................................................................. 171

  Slovenski jezik v alpskem in podonavskem prostoru ........................................................................... 175

 • 4

  UNI NART PREDMETA / COURSE SYLLABUS

  Predmet: Avtorice, literarne vrste in slogi v slovenski knjievnosti 1. polovice 20. stol.

  Course title:

  tudijski program in stopnja Study programme and level

  tudijska smer Study field

  Letnik Academic

  year

  Semester Semester

  Univerzitetni tudijski program prve stopnje Slovenski jezik in

  knjievnost 2. 4.

  Vrsta predmeta / Course type: obvezni

  Univerzitetna koda predmeta / University subject code:

  Predavanja Lectures

  Seminar Seminar

  Vaje Tutorial

  Klinine vaje Labor work

  Druge oblike tudija

  Samost. delo Individ.

  work ECTS

  30 15 75 4

  Nosilec predmeta / Lecturer: red. prof. dr. Silvija Borovnik, hab.: slovenska knjievnost

  Jeziki / Languages:

  Predavanja / Lecture:

  slovenina

  Vaje / Tutorial: slovenina

  Pogoji za vkljuitev v delo oz. za opravljanje tudijskih obveznosti:

  Prerequisits:

  Jih ni.

  Vsebina:

  Content (Syllabus outline):

  Predavanja zajemajo pregled literarne ustvarjalnosti prvih slovenskih avtoric, ki so se pojavile najprej na prelomu stoletja v okviru prvega slovenskega enskega asopisa Slovenka. Pisale so zanimiva prozna, pesnika in dramska dela, svoje delo pa so nadaljevale tudi v prvi polovici 20. stol. Med njimi izstopajo zlasti imena kot Marica Nadliek Bartol, Ivanka Ani Klemeni in Zofka Kveder, kasneje Alma Karlin, Marija Kmet in Milica Ostrovka. Seminar se posvea analizi in interpretaciji njihovih literarnih dosekov in poudarja tako slogovno kot anrsko raznolikost. tudenti pri seminarju se navajajo na samostojno raziskovalno delo, zato zahtevajo ure njihovo aktivno udelebo. Razdeljene so jim seminarske teme z viri in literaturo, za

 • 5

  natanneja navodila pa sodelujejo z mentorjem. Seminarsko temo nato predstavijo v seminarju, uijo pa se oblikova