40
LECTIA 27 - PARTEA tNT AI , La incepulul acestei Ieclii vom recapitula cateva cuvinte referitoare la criminalitate: A Complelati Propoziliile unnatoare cu unul din cuvintcle urmaloare: 1. law 5. pickpockets 9. robbery 2. crime 6. burglar 10. tbefts 3. criminals 7. burglaries II. shoplifters 4. fine 8. thief 12. prisoner EI a comis 0 infrac\iune grava. - He has committed a serious >cnme. Numarul furturilor de este in - The number of car is increasing. B. Complelati propoziliile urmatoare cu cuvintele care lipsesc: nu I-au putut face sa manuriseasci. - The police could nol make him >t;onfess. Ho\ilor de buzunare Ie plac locurile aglomerale. Hatu! a vandutlucrurile pc care Ie furase. Trebuie sa respect:1m legea. Hotii de buzunare din magazine vor fi pedepsiti. Detinutul a evadat din nou. Au fost patru spargeri de locuinle pe stradA. in timpuljafului au fOSI omorate patru persoane. A trebuil sa platesc amenda penlru ca am cireulat eu viteza prea mare. Nu tOli eriminaliilinfraetorii sunt pedcpsili. A fosl pentru spargator sa inlre in easa. Ei fuseseri omorili intr-un mod brutal. EI a fost condamnat la cinei ani. de caine! Omul suslinea intruna c! esle nevinoval. Vor fi dati in judecata? Esle clar e! nu ce vreau sa spun. - love crowds. - The >Ihlef sold the goods he had stolen. - We ought to obey the >Iaw. - >Shoplifiers will be prosecuted. - That >pnsoner has escaped again. - There were four >burglanes on the same street. - Four people were killed in that >robbery. - I had to pay a >fine for driving too fast. - Not all >cnmmals are punished. - It was easy for the >burglar to get into the house. - They had been killed in a >bru\.d way. - He was >sentenced to five years. - >Beware of the dog! - The man kepi on saying he was >mnocent. - Will they be >prosecuted? - You >ObVlOusly don't know what I mean.

Engleza Pentru Nivel Intermediar - Lectia 27-28

Embed Size (px)

Citation preview

LECTIA 27 - PARTEA tNTAI,

La incepulul acestei Ieclii vom recapitula cateva cuvinte referitoare la criminalitate:

A Complelati Propoziliile unnatoare cu unul din cuvintcle urmaloare:

1. law

5. pickpockets

9. robbery

2. crime

6. burglar

10. tbefts

3. criminals

7. burglaries

II. shoplifters

4. fine

8. thief

12. prisoner

EI a comis 0 infrac\iune grava. - He has committed a serious >cnme.

Numarul furturilor de ma~ini este in cre~tere. - The number of car >theft.~ is increasing.

B. Complelati propoziliile urmatoare cu cuvintele care lipsesc:

Polili~ii nu I-au putut face sa manuriseasci. - The police could nol make him >t;onfess.

Ho\ilor de buzunare Ie plac locurileaglomerale.

Hatu! a vandutlucrurile pc care Ie furase.

Trebuie sa respect:1m legea.

Hotii de buzunare din magazinevor fi pedepsiti.

Detinutul a evadat din nou.

Au fost patru spargeri de locuinlepe acee~i stradA.

in timpuljafului au fOSI omoratepatru persoane.

A trebuil sa platesc amenda penlru caam cireulat eu viteza prea mare.

Nu tOli eriminaliilinfraetorii sunt pedcpsili.

A fosl u~or pentru spargator sa inlre

in easa.

Ei fuseseri omorili intr-un mod brutal.

EI a fost condamnat la cinei ani.

Fer~te·te de caine!

Omul suslinea intruna c! esle nevinoval.

Vor fi dati in judecata?

Esle clar e! nu ~tirce vreau sa spun.

- >Plckpockcl~ love crowds.

- The >Ihlef sold the goods he had stolen.

- We ought to obey the >Iaw.

- >Shoplifiers will be prosecuted.

- That >pnsoner has escaped again.

- There were four >burglanes

on the same street.

- Four people were killed in that >robbery.

- I had to pay a >fine for driving

too fast.

- Not all >cnmmals are punished.

- It was easy for the >burglar to get

into the house.

- They had been killed in a >bru\.d way.

- He was >sentenced to five years.

- >Beware of the dog!

- The man kepi on saying he was >mnocent.

- Will they be >prosecuted?

- You >ObVlOusly don't know what I mean.

Ultimul dintre ei a fost arestat cu trei zile

mai tarziu.

Ea trebuie sa pliUeasca 0 suma exorbitanta.

Aceasta crimi a fost probabil comisa

de acee~i persoana.

- The last ofthem was >.11

three days later.

- She has to pay an >Oulr.

of money.

- This cnme was probably >t:the same person.

amount

by

Ei i s-a furat ~ta.

EI avea 0 pTlvire vinovata.

- She was >

- Hehada>-

of her purse.

1001.; In hiS eyes.

in exercitiul urmalor vom recapitula folosirea unor prepozitii. Traducc\1 wmatoartle Proporilii

in limba engleza:

11.1.-11.10.

~c.

intotdeauna rna trczesc hI ora ~apte,

Copiii lor sunt la $Coala.

Prive~le acest lablou!

Nu am de gand sa-I a~tept.

> i always wake up at SIX o'clock

> Their children arc at school.

> Look al thLS plcture l

> J 11 nol gomg to \\all fOi him.

Ce ai mancat la clna?

Sa mergem la phmbare!

>V.h tdld

>l< •

a e for dmner')

w •

Ce cauti?

Nu I-am vazut de doi ani.

Acest roman nu a fost scris de el.

Am mers cu ma~ina pana la gara

ea sa-mi a~tept rudeIe,

Te sun eu intr-o ora.

Este pIacut sa locuie~ti la tara?

Am vazul-O intrilnd in cladire.

Scoate·1 din cutie.

~dinla va fi pc data de 20 maio

2

> \\ t .re.. u >okmg for"

> I ha\ en'l seen l)lm for Iwo yeant.

> Thill nO\el wa~n 'I wntten by him,

> I drove to the stallon to pIck up

my relatives.

> I'll call you 10 an hour.

> J It OJ e to h\e In the counU')'

> J 3\\ her 80lng mto 1 bu ding

> lake t out of the

> The rncctmg I be on the 2~ r t

lata un nou grup de cuvinte. Cititi-le cu atentie ~i retineti tmducerea lor inlimba romiina:

spring > (sprm1'IJ - arc, resort

centenarian > (scntmlnan] - centenar

childhood > It~alldhu:dJ - copilarie

prediction > (prW.i~nJ - prediclie, prezicere;prevlzlune

perseverance > [parSl\ iarans] - persevereDt3

extent > [Ik..<;tent] - misura (in care);dimensiuni

prospect > (pro"pektJ - perspectiv3

accomplishment > [a"omrlt~manIJ - realizare; perfonnan\ii

accuracy > [£uurd.SI) - acuratete, exactitate,fidelitate

• aspect > {f.spdl] - aspect

extension > {.hlen"nJ - exlindere, largire;prelungire (0 unui

conlract etc.)

Sa repelam aceste cuvinle in alta ordine:

centenarian > (sentmErianJ - centenar

accomplishment > [akomph!jmant] - realizare; perfonnanta

perseverance > [pars1\·iams] - pcrsevcrcnta

prediction > [predik~n] - predictie, prezicere;prevlzlUne

prospect > (prospekt] - perspectiva

spnng > (sprml,l] - arc, resort

childhood > (t~alldhu'd] - copilarie

aspeci > (Espekt] - aspect

accuracy > (EburaslJ - acuratele, exactitate,fidelitate

extension > [lksten~n] - extindere, largire;prelungire (0 Wlui

contract etc.)

extent > lkl'tenlJ - mAsur! (in care);dimensiuni

3

Traduceti unnatoarele propozitii, in care au fost folosite noile cuvinte. Fili atelllI Ia traducerea ~i lapronuntia lor:

Completali propoziliile urmatoare cu cuvintele noi:

-I of being ncb?

had to be replaced.

- 0 largire a drumului era

necesara de multi ani.

- Dimensiuolle denslnllui

nu suot cunoscute inca.

- in o~ul noslnl sunt

palnl eentenan.

- Ceasunle modeme nu mai sunt

actJonate de un arc.

- Acesta este un aspect eu totul

dlferit al problemel.

- Sa scrii un roman intr-un timp

atat de scurt este

o adevarata perfonnanta.

- Admir acuratelea

lucrarii tale.

- Nu ne putem baza pc aceste.. .

preVIZIUnl.

- Copilaria ta a fost una fericiti?

- Perspeclivele sunt bune.

- Perseverenla II·a permissa reu~e.$tl.

- Is >Cblldhoud the happiest lime of hfe?

- An > Icn :lfl by fifty miles will be sufficient

- There are differenl >a~p«ts to this problem.

- Do you like the >

- Many of hiS>Predl.t" have come true.

- We want you 10 show more

>'"",,",

- The > .,.,

- These are watches ofgreat>

4

>(lYeal a:' fo ' senllnf.ntn

In aua' taun]

>(lYllkstrnl av D ilmldJ

IZ not let naunJ

>[ lYEllz k"'t. di( I

Espekl av IYa roll

>(3" Iblrnsn!h l) a. rClud

hEz bl 0 or Sal r lIa'l]

>[ralhn" a nmalm !'at~ 1J!.)"t 131m 17 k all

an Ilklmpli~lIl,lOlj

>[mooa'n ~Ot*17 a·r nAu

Jon'llga' dri"n bal a pnn' 1

>(0'1 z pndiqnt.a not

nl.labl]

> I admlt3r)'1 u lsi

tv

> [pnKpekl5 a. nl.labl]

> [10: paISIVI.lTa

meld IU: sak I d]

The extent of lhe damage

is not yet known.

Modem watches are no

longer driven by a spring.

That is quite a different

aspect of the mailer.

Writing a novel in such a

short time is quite

an accomplishment.

Was yours a happy childhood? > r z

An extension of the road

has been necessary for years.

There are four centenarians

in our town.

These predictiOns are not

reilable.

ProSpeclS are good.

I admire the accuracyof your work.

Your perseverance

made you succeed.

Exista diferite aspecte ale acestei probleme.

o extindere de 50 de mile va fi suficieota.

Arcul a trebuit.sa fie !nlocuil.

iIi surade ideealperspectiva de a fi bogat?

Este copilaria eel mai fericit moment al vielii?

Multe din predicliile sale s-au adeveril.

Vrem sa dai dovadi de mai multa

perseverentl·

Aeestea sunt ccasuri de 0 mare exactitate.

Git de vaste sunt cuno~ljnlele tale?

Scrierea acestei cliT\i a fosl cea mai mare

realizare a sa.

Este centenarul cel mai aCliv

din cati am vAzut.

- What is the >extclllofyour knowlcdge?

- Writing this book was his greatest

>accompllJihment

- He is the most active> centcnananI have ever mel.

Vom introduce in continuare un nou grup de cuvinte. Cilili-Ie ~i fill atenli la pronuntie:

throughout

to extend

to overhear

timely

> [T'ru:aul]

> (tu IkstendJ

> (preznt del)

> {tu au.. a'h13"

> [talmh)

- de-a lungul, pe intTeg parcursul

- a extinde, a prelungi

- actual, prezent

- a auzi f'arA sA vrea, a-i ajunge

la urechi

- oportun; care vine la momentulpotrivit

10 persevere > [tu parsa\ i.:J')

lemporary > (temparan)

to accomplish > (tu akompll$]

today week > [tudel ud.I

10 predict > {tu predikt]

10 memorize > [tLl memaralZ]

- a persevera, a insista; a continua

- temporar

- a realiza

- de azi intr-o sliplamana

- a prezice, a prevedea

- a memora; a reline

Citili propozitiile unnatoare, in care au fost folosite noile cuvinte ~i fili atenli la pronunlia ~i la

traducerea lor in limba romana:

They are going to extend

the railway to the coast.

We owe much to their

timely help.

I overheard what the man

said to his wife.

Some people predict serious

unemployment.

He bad enough to eat

throughout the war.

> (Drei a:' gaUln!l) lu Ikslend

D/a redUel lu Diu bust]

> (Ui: au mat~ tu D'elr

talmh help)

> (at au\ a'hj'd "ot lYa mEn

~d lu hlz "alf]

> (sam pi pi prediL.t !>in.b

ammplolllUnl)

> [bl: hEd maC lu I:t

"Pru.aut [)Ia "0')

- Ei vor extinde linia de caleferata catre coasta.

- Le suntem indatorati pentru cli

ne-au ajutat la timp.

- Am auzit rara sa vreau ce i-a spus

baroatul acela soliei sale.

- Unii prezic 0 cre~tere serioasA

a ~majului.

- EI a avut suficiente alimente

pc toat! durala rizboiului.

The children had to memorize

a long list of words.

> (O'a ~ildren hEd lu ffiemaratZ - Copiii au trebuil sa invete pc de

a lon' I list 3\- "a'dzl rost 0 listi lunga de cuvinte.

5

This job of mine is only

temporary.

We persevered in saying

nothing.

They are marryingtoday week.

This writer gives you a good

impression of present-day

England.

Much has been accomplished

by the trade unions.

> [D'I1; dtob <1\ mam Ii onll

lempren]

>{" 1 pc'sa"i (l 1 lorn

naPm'tll

>(D'eia mE In

ludel tll'kJ

> (lYls flllta' 81\ z. i

Impresn a\ preznl

in' 'gland]

> (mat hE7 bl n ikamph t

b~1 D'a treld 'umanz)

- Aceasta sluJba a mea estedoar tempol1U'1L

- Am continual sa nu spunemmmlc,

- Ei se casitoresc de astazi

intr-o siptamani.

- Acest scriitor iti prezint.i

o Impresle realista a Angliei

de ...

- Slndlcatele au reahzat

multe lucrun

Completati propozilllie unnatoare cu noile cuvinte:

o ploale care a venit la timp a adus apade care cimpul avea at.ata nevoie.

Multe din lucrurile inva\3te pe de rost,

sunt uitate repede.

Acele mliisuri temporare sunt foarte

eficiente.

Ea a reahzat putine luemri in tOli ace~ti ani.

De azi intr-o sliptamanlii plecam in Suedia.

- A >llmel .. shower brought the much needed

water for the fields.

- Many things that are >memofl1: Iare

soon forgotten.

- Those >Ier p, l~ measures are very

effective.

- She >. little in all those years.

- >100 we are departing for Sweden.

Daca pcrseverezi, iIi vei atinge scopul. - If you pc' <:. you will reach your goal.

in acea saptamani ne-au parvenit

pUline ~tiri.

Extinderea acestui drum va costa multi bani.

EI nu a putut sa nu auda, chiar daca nu a vrut.

Se prevede 0 rata a dobanzii mai scnuta.

Ei nu ar recunoa~teRomania de azi.

- .> r' 'htl It that week little news

reached us.

- >Exlenomg that road will cost a lot of money.

- He couldn't help >u\erhcann~' it.

- A lower rate of interest is >predICK,J.

- They would not recognize >prc

Romania.

Exercillile de gramatlca din aceastli parte a lectiei se vor referi la propozitJile subordonate condJtionale,

finale ~i consecutive.

Cunoa$teti deja trei tipuri de propozitii subordonate conditionale in care se folose~te conjunctia

"'r'o •

6

lata ~i cateva cxemple eu aceste conjunctii:

We will have lunch in the garden unless il rains.

They won '{ get the leiter too late

provided you mail it now.

I will call them in case they have forgotten.

Suppose the train is late, what will we do?

- Yom lua pranzul in gradina daca flU ploua.

- Ei nu vor primi scrisoarea prea tarziu,eu condilia sa 0 pui 1a po~Ui acum.

- Am sa-i chern eu, in caz caldaca au uitat.

- Presupumind cil trenul intarzie.ce fucero?

CDIn propozi!iile condi/ionale de tip I condilia este probabilti ~i se reJerii fa viilor sau la prezent.

in propozifiile condilionale de tip lJ # JII condi!ia este improbabila ~i "ereola. Verbut din propozifiaregentu este folosit fa lin mod cond(tiona/:

Exemple de propozilii:

I will buy it if it is not 100 expensive.

If this is all you can do with it, it isn't worth­

buying.

He would visit them ifhe knew their address.

They would have called if they had had

any further news.

- Am sa-I cumpar daca nu este prea scump.

- Daca numai atat poti face cu el, nu merita.sa-l cumperi.

- Elle-ar face 0 vizita daca le-ar cunoa~te adresa.

- Ei ar fi sunat daca ar fi primit

~i alte ~tiri.

Traduceli unnatoarele propozilii in limba engleza, folosind noile cuno~tinle referitoare la propoziJii1e

eondi!ionale:

Ne yom intoarce eu ultimul tren daea nu vreisa plecam mai devreme.

Ei ar inlelege daea ar ~ti totu!.

Daea ai nevoie de aeeasta carte, ia-o.

7

> We will return by the last tram unless youwant us to leave earlier.

> They would understand if they kneweverydung.

> If you need thls book, luke it.

Can, ~iII. may sunt folosite atunei dnd vetbul din PropozI113 regentaeSlt conjugal la timpurile prezent, viilar sau Prl'$l'nt Pofl!Cl.

Inca 0 remarco: in l'Orblrea colocvialci sefolosesc "can", "could", "will", "would "iar rn limba

ll1erarci "may" Si "might".

are IOld

> te '1 (hi' fin;1 In case they I an quc1'I1Ionsb 1 1

> \Ve will help you PTO\'~::;C\l~rylhing we need (0

> Suppose they cnn 'I Tepa

lOW 3TC we gOing tll be Ibm umc?

in Propoz1liile subordonale de seop eel mal adesea. se folosesc structurile

so thai + can/will/may sau so that + could/would/might

lata ~I cateva exemple de propozilii:

Could, would, might sunt folosite alunci dnd verbul dm propoZI\13regenta eslc folesit la timpurile treeut simplu, trecut conllnuu sau malmult en perfect:

Va vom ajutn cu condilia sa ni se spuna

tot ce trebuie sa ~Iim.

Intai cile~le asia, in caz eli iIi vor pune intrebari.

Presupunand ell nu vor pulca repara ma~ina,

cum vom ajunge acolo la limp?

I have given him Ihe key so that he can get

Into Ihe house whenever he likes.

- I-am dat chela ca sa poata intra

in casli. cand vrea

He spoke slowly so that everybody

would understand him.

- Vorbea rar ca loata lumea sa-I inleleaga.

She will hide the presents so that the children

will nol find them.

- Ea va ascunde cadourile ca sa nu Ie gaseasca

COplll.

A meal has been prepared so that we might eat

before starting on our long journey.

- S·a pregiitit masa cn sa putem manea

inainte de a incepe lunga noastra eaHitorie.

CDin f;mba lilerarci este posibil sofolosim fi eonstrueria

SCOlJul), sail "mightlshauld"

''(ill order) thai + Olav /shall" (penlru olin,

o eons/ruerie rna; pllfinfolosito, rllla/nitil numal rn limbo literaro, este "lest + ~hQuld" care inseamnil

"penlnl a fill", "ca sa nu ".

Cilili unniiloarele exemple de propozilii:

Take this knife in o,.de,.lhat you may

defend yourself.

- la acest cUli! ca sa te poti apan..

We lert the room that she might sleep

for a couple of hours.

- Am plccat din camera ca ea sa poata donni

cateva ore.

He had changed his voice lest

it should be recognized.

- ~i-a schimbat vocea ca sa nu

fie recunoscul.

8

CD in propozi/iile subordonate finale se folose$te conjunCfia so (that), care im'eamna "0:;0 cd ", "0$0

incat ", sau construetii co such ... that, so •• _that:

Dupd "such" sefolose$te un subsrantiv sau un substanliv $i 1m adjectiv, iar dupti "so" urmeazo. un

adjectiv sou un adverb.

Aldturi de "so" se folosesc ,~j adjectivele $i pronumele nehotiiriite "much" $; "many",

lata ciiteva exemple de propozilii:

Traducc\i unnlitoarelc propozi\ii in limba engleza apliciind noile reguli de gramalica:

The shops were still closed, so that I hadto wait for half an hour.

It was such a....ctisappoiotroeot to the childthat it burst out crying.

I was so tio:.d that I fell asleep in my chair.

It is such an interesljng book Ihat I read it

twice.

There was so much snow that we couldn't walk

any fUriher.

Erau atalea lucruri de ca~ligat ca era plical

sa nu profi\i de ocazie.

Am ars harliile ca sa nu poalll fi gasile

de inamic.

Era 0 multime de oameni atat de mare, cll era

aproape imposibil sa-mi gasesc prietenii.

Am lasat u~a deschisa ca in camera

sa se mentina racoarea.

Ultimultren plecase deja, ap ca a trebuit

sa cautam un loe in care sa ne petrecem noaptea.

I-am dat un stilou ca sa poala scrie

scnsoarea.

El va cumpara mobi!a noua, ca ea sa fie

~i mai fericita in noua casa.

Sa-i cumparam un ciiine sa nu se mai simta

atat de singur.

I-am imprumulat ni~te bani ca sa-~i poala cumpara

un frigider nou.

9

- Magazinele erau inchise, a~a eli a trebuitsa a~tcpl 0 jumatate de ora.

- A fost 0 dezamagire atal de mare

pentru copil, eli a izbucnit in plans.

- Eram alai de obosi! ca am adonnit pe scaun.

- A fosl 0 carte atal de inleresanla cd am citit-o

de dOllll ori.

- Zapada era atat de mare, ca nu am mai putut

inainla.

> There was sO much 10 gam tllal It was a pIty

not to 1;lke Ihe opportumty.

> We burnt the papers lesllhey should be found

by the enemy

> There was such a large crowd thai it was hardly

possible 10 find my friends.

> We left Ihe door open Ihat Ihe room mighl

stay cool.

> The last tram had Just len. so thai

we had 10 look for a place 10 spend the night.

> J gave her a pen m order Ihat she might write

the letter

> He IS gOlOg to buy new furniture, so that

she can be even happier 10 her new home.

> Let's buy him a dog so thai he won'l feel

so lonely.

> I lent her some money so thai she could buy

a new refngcralor

Ei erau atat de ocupati ca nu au pututsa stea de yorba cu noi.

> They wen: so busy that tb

W Ilh us

Idn't talk

Ea nu a spus nimanui aeeasta inmmplareea sa nu se rada de ea.

> Shl dldn't tell anybody ahout me lllCldenilest

she hould be laughed al

Pentm a retine mai u~r cuvinlele nou invitate traduceti unnatorul text in limba engleza:

UNClUUL MEU. CENTENARUL

Unul din unchii mei este cenlenar, EI inca se bucura de 0 buna slare de saniitate ~i areo memorie buna. in copilarie a invatal!rei limbi straine stand in stramatate cu parintii.Recent s-a apucat sa invele limba italiana ~i reline cuvintele foone bme. EI a realizalmulte lucruri in vlala lui. in mare pane datoreaza acesle realizan perseverenlei ~i

exactitiltii cu care a muncit. Dupa ce s·a pensionat, intoldeauna a awt cateva slujbe

temporare. EI spune cli munca ~i inviilatul ii prelungesc viata.

MY UNCLE, THE CENTENARIAN

One of my uncles is a centenarIan He st! I enJOYS good health and has a goodmemory, In hIs chIldhood he learnt three loretgn languages hVlng abroad WIthhIs parents, Recently he took up Ita Ian and he IS qUite good at memorizingwords. He has accomplished a k>t In his life. He owes his accomphshmentsmainly to hIs perseverance and accuracy Since he retired he's always had sometemporary Jobs, He says that working and learmng extends hiS hfe.

'0

LECTIA 27 - PARTEA A DOUA,

SA reeapilulam ~i alte cuvinte din sfem criminalittl\li:

A Completa\i propoziliile in Iimba engleza Cll unul din unnatoarele cuvintc:

I. sentence

S. speeding

9. behaviour

2. remorse

6. murders

10. blackmail

3. police-station

7. murderer

11. capital punishment

4. ticket

8. evidence

B. Completati propozi\iile in limba engleza cu cuvintele corespunzatoare:

Ai primit vreodata amenda?

Uciga~ul a fost recunoscutde trei martori.

Seelia de politie nu este departe de aiei.

Care este senlin13 obi~nuita pentru

o 351fel de infractiune?

Poti explica purtarea sa ciudala?

intr-o saptamana au avu! loe trei crime.

Criminalul nu simIen absolut

mel 0 remu~are.

A fosl acuzat de ~anlaj.

Multi oameni sunt impolriv3pedepsei capilale.

Exista suficiente dovezi?

Pc aces! drum se merge cu mare viteza.

EI are un stil foane fin de a determinaoamenii sa faca ce vrea el.

De ce il acu.za?

Ea este 0 femeie foane invidioasa.

Exista suficlente dovezi

pentru a·\ condamna.

Acesta este singurullucru decent

care trebuie facut.

I I

- Have you ever been given a >tIcket?

- The >murderer was recognized

by three witnesses.

- The >po!lce·statlOn is not far from here.

- What is the usual ~enlencc

for such a crime'!

- Can you account for his strange >beha\lour?

- There were three >murder in a week.

- The criminal felt no >tt'mu~ at all.

- He has accused of >blackmail.

- Many people are against>capllal pUnishment.

- Is there enough >evidence?

- There is a lot of >speeding on this road.

- He has a >gentle way of making people

do what he wants them to do.

- What do they >act:use him of?

- She is a very >e"n\IOlb woman.

- There is enough evidence

to >con\ let him.

- That is the only >decent thing

to do.

EI a fast ucis acum a lunit - He was >murdered one month ago.

Am fOSI surprin~i de eomportmentul

sau violent.

- We were surprised at his >,

behaviour.

S-a rnai anun1al un jaf. - Another robbery has been >r led.

Este combustibil suficienl

ca sa ajungem in Bucurqti.

- There is >sufficlenl fuel

to arrive in Bucharest.

Cand vor fi eliberati? - When will they be >~Ie J?

M-arn sim1it foarte u~ural sa 0 gascsc acasa,

in siguran1a.

- I was >rdl~\ed 10 find ber safe al home.

Care este cel mai bun mod de a pedepsi

astfel de oameni'l

- What is Ihe best way 10 >punl h

such people?

C. Sa recapitulam caleva chestiuni de gramatica. Traduce1i unnatoarele propozilii in limba

engleza:

Ea rna a~tepla In fiecare noapte

in fata aceluia~i magazin.

> She would wall for me

In front of the loame hoI' CHO" night.

L·am rugal pc fratele meu sa-mi imprumule

ma~ina. dar nu a vrul.

> I ked my brother 10 knd m~'11 car,

bill he \l.ouldn°t.

Acela~i lucru i s-a spus ~i lui. > rhe me thm as s'lId 10 him

Accidentul a fost anun\3t

dupa miezul nOPlii.

> 1 ae :.leol as report..-dIIdmght

Mi se spusese cli in acea noaple

urma sa fie furtuna.

> II h Id bttn mentioned 10 m.. thaI there .... auld

11 Ihunder larms lnal night

Nu 1i s·a explicat niciodata acest lucru? > lias it never been explamcd til you"

Planul Ie va fi dcscris foarte ciaI'. > The plan ""Ill be de'iCnbcd to them \ cry dearly,

Acele secrete ale ei au fost dezvaluite

daar marnei sale.

> -, hose secret:. of her were conlilhl

10 her molher onl~

Carui fapl i se atribuie aceasla cre~tere

a ~rnajului?

> Wh I thiS merease In ~mploymenl

fli :-d to?

Aceste persoane au fost cliutate

peste tot.

> 1 pc..'Ople ha e been lookede rywhere

> Iv whom .... II the e Iidren he

> "ihc \\ looked upon a tm::

asn a do<,;, cnt or> \\ h

Ea era considerata 0 striina.

De cioe VOl' fi ingrijili copiii?

De ce nu S-3 trimis dupa un doclor?

Nu S-3 ajuns la nici un acord.

12

> r.. nl'nt .... asarnved t

Va prezentam in continuare un nou set de cuvinle:

- rama~ilA de vas (in urmaunUI naufragiu);mini, epava

- lnlindere

- tralat

- acces

- pacosle, Iucrulpersoana

nesufent(i)

- accesoOl

- expansiune, extindere

- impuls, indemn, imbold,

pomJre

- violare, incalcare

- impuls, indemn, imbold,

pomlre

- violare, incalcare

- intindere

- ram~i\a de vas (in urma

unui nuufrugiu);mina, epava

- accesoru

- expansiune, extindere

- tratat

- dimensiune, marime

- ospitalitate

- pacoste, lucruJpersoana

nesufcrit(a)

- indifcrentii

- indiferentii

- ospitalitate

- dimensiune, marime

- acces

> {Iksp£ns]

> [Ikspbl~n]

>(tri II

> [ mdi fr.ms J

> (rekldJJ

> [a'djJ

>lllspEn~n)

>1\alalt'l.nj

> 'dJ]

> IhospllE[ltl]

> Iekse~r17_)

>[d<'lmen:.n)

> [relidj]

> (Ek.es]

> [ek.WYn7]

> lh( _pltlhtl]

> (nIU sans]

13

indifference

accessones

nUisance

urge

treaty

expansion

expanse

violation

wreckage

dimension

acceSSOries

expansion

urge

wreckage

violation

expanse

hospitality

access > (EksesJ

dimension > Idallnen::on]

treaty > [tri tl]

indifference > [mdifmllsJ

nUisance > [olU.sans]

hospitality

Sa repetam acum aceste cuvinte in alta ordine:

Sa folosim cuvintcle nou InvaVlIe in propozitii. Cititi.1e cu voce tare ~i fiti atenti la pronuntie ~i la

Iraducerea lor in limba romana:

There will be an expansion

of our business.

Those noisy neighbours

3re a nUIsance.

Indifference won't get you

very far.

Has any wreckage been

found?

The dimensions of the new

plane have nOI been revealed.

We thank you for your

hospitality.

Have you never felt the urge

10 go travelling?

This door gives access

10 a large cellar.

Before us lay a vasl expanse

offorest.

This is a violalion of

our rights.

A treaty is not considered

probable.

The article is supplied wilh

many accessones.

> [rYea' all bl: an l~spl£.n!jn

<IV aua' bizms]

> [D'auz noill nelbalz

a: a nlU <,an:-.]

> l mdifran:; "ounl gel

IU. H:n 13")

> [hez Em re~ldl bl n

laund]

>[lYadAlmennz vOlnl

pkm hEv nol bl mild

>[ T'En''', ~ 0

hl pllllltI]

> IE u, llt'U fl 1 (Y. anlJ

gau trEvlm' J

> [y s do r 'l\l [~ses

Iua 13 'dJ ~tla'J

>[blttl as lei a va:sllhplns

3V fon:~IJ

>[O'l~ 17 a \alalel~n 3\

aua' rail ... )

>{a tri.lIlz nOI kansida'rJ

probabl]

>lO'j a 'lIklll sap[a,d "ldz

mEm eksesanz]

- Compania noastra se va

extinde.

- Vecinii aceia zgomotO!ji

sunl 0 pacoste.

- Indiferenla nu Ie va duce

prea departe.

- A fost gasita vreo rama~i13

a vasului?

- Dimensiunile noului avion

nu au fost dezvaluite.

- Va multumim pentru

ospilalitale.

- N·ai simtit niciodala imboldul

de a pleca in calalorie?

- Aceasl! u~ da spre

o pivni13 mare.

- inainlea noastra se intindea

o padure mare.

- Aceasta eSle 0 inciileare a

drepturilor noastre.

- Nu esle probabila incheierea

unui trata!.

- Articolul este dotat cu

rnulte aecesorii.

Comp[etati unnatoarele propozitii cu cuvintele noi:

Se spune ea timpul esle eea de-a patra dimensiune. - Time is said to be the fourth >J

Accesul in aeea parte a clMirii

era inlerzis.

Tralalul a fost primit cu bucurie de toatA lumea.

EI eSle 0 persoana nesuferita.

14

- >Ac.... to thai part of the bouse

was forbidden.

- The >tr at was welcomed by everybody.

-Heisa>n I

Printre rama~i\ele vasului au fost gasi\i

cali va oameni.

Pot sa II folosesc tara toate aceste accesorii?

Pacificul este 0 enonna intindere de apa.

Indiferen\a sa I-a costat slujba.

EXlinderea afacerilor nu va mai fi posibila

pentru calva timp de acum incolo.

Au fosl deja anun\ate primele incalcari

ale contraclului.

Acei oameoi sunt cunoscu\i pentru

ospltalitalea lor.

A avut pomirea sa·i vorbeasci.

- Several people were found among

the >wreckage.

- Can I use it without all these >accessones?

- The Pacific is an enonnous >e:<.panse ofwaler.

- His >lOdlffcrencecosl him his job.

- >Expan~lOn of business will not be possible

for some time to come.

- The first >\ lohtllOnsoflhe trealy have already

been reported.

- Those people are known for their

>hospltalll~.

- He had the >ur~cto talk to her.

lat3 un nou set de cuvinle. Citili-Ie cu voce tare:

at lasl

to violate

> [Ella. I]

> Ilu \-alalell]

- in Sra~lt, in cele din unna, in final

- a viola, a incl'Hca (un tralal.

o inrelegere etc.)

meanwhile > [mi nUllII]

to urge > [luatdJ]

10 float > [ tu flaul}

~

afterwards > (a n"ruardz]

to gain > [tu g:emJ

every other day > IeHI aD'a' de;]

to recede > I tu T1si:d]

at a stretch > [Et a strct~]

to expand > [IU lupEnd]

- intre timp

- a imboldi, a indemna

- a pluli

- apoi, dupa aceea

- a ca~tiga (experiell/li, (imp etc.)

- 0 data la doua zile

- a se indeparta, a se relrage

- la rand, 0 data, in ~ir

- a se extinde, a lua amploare

Sa cltim caleva Propozilli in care au fost folosile noile cuvinle:

A II you can do is try to

gain lime.

> [v lu.lEn d,

gem lalm]

tr. tu - Nu POll dedit sa incerci

sa ca~tigi timp.

The planes receded inlo

the distance.

> [Ya plemz ",j did ilUu

lY di I

I'

- Avioanele au disparul

in departare.

Wood floats on water.

They sometimes watch

television for many hours

at a stretch.

> l ~ud uil Oauls on "Ol,lr]

> l Die, samlalmz "nb

tele\iJn fo' m[m aUJrl

Et a slret~]

- Lemnul plut~te pe apa.

- Uneori se Ult.!i la televizor

ore in ~ir.

An agreement has been reached> l an agri mant h£z bl n r1 t~t - in final s-a aJuns la un acord.

at last. Et la. "I}

We urged them to hurry.

Meanwhile I could finish

my letter.

Our trade with other countries

IS expanding.

I visit her every other day.

It's not good to violate

people's rights.

Only afterwards did I realize

that I had said the wrong

things.

> [U, a'dJd Diem IU h:m]

> [nll n II ai ku'd lim

11 let I

> {ilL. lr~,d Iflz aD .' kamn,F:,ou

> ii. iL t ha' l"\ n _lY.' de

> l~ gud tll "alak,t

pi plL "'aIls]

> [aunl .fui 'o'dz did alllal;'!

D It:u hfd sed D a ron

In zl

- I-am indemnat sa se grabeasca.

- intre timp am pulut sa.-mi tennin

scnsoarea.

- Comertul nostru eu alte tania amploare.

- 0 vizltez 0 data la doua rile.

- Nu este bine sa incalci

drepturile omului.

- Abia dupa aeeea mi-am dat

seama ea am spus ce

nu trebuia.

Completali unnatoarele propozilii eu cuvintele noi:

Pana la unna r3zboiul a luat sli.'lil.

Numai dupa aceea a simtit durerea.

Pe apli pluteau 0 multime de lucruri.

Vaporul se indeparta.

Trebuie sa iau aeeste medicamente a data

la doua zile.

Nu I-am vazut cateva luni la rand.

intre timp POli sa mananci.

Val' sa-~i extinda casa.

El m-a indemnal sa pice in Fran\a.

Ei au indlcal tnate regulile.

16

- The war has come to an end> at la'l.l

- I have nothing >to gam by lying to you.

- Only >anCf\\ ard~ did he feel the pain.

- Lots of things> Iloaled on the water.

- The ship >recedcd.

- I have to take this medicine >cvcry

other day.

- I didn't see him for monlhs >at a treld1-

- >Meany,hll you can eat.

- They want to >e:<pand their house.

- He >u c me 10 go to France.

- They have> I( It. all the rules.

CD Propozi!iile circumstantiale de mod sum legate de propoziria regen/a prin conjullctiile as, asthough, as if:

Exemple:

Do as I do and speak as little as possible.

He treated us as jfwe were his friends.

The sky looked as though it might start raining

any moment.

- Fa ce fac ~i eu ~i vorbe~te cat mai putin.

- S-a purtal ell noi de parca am fi fost

prietenii lui.

~ ecru! urata de paTCi! era gala sa ploua

in orice moment.

CD COlljullcriile tipice [n PI'OPozifiile subordonate concesive sunt although, though, even if:

lata cateva exemple:

Although these things had been predicted,they came as a surprise to me.

They went out without their coats, though

a cold wind was blowing.

He is a nice boy even ifhe is clumsy.

1will call her at ten o'clock, though I may

regret it later.

I don't want to sleep, though I am tired.

- De~i aceste lucruri fusesera prevazute,

ele m-au surprins.

- Ei au ie~it rara haine, de~i bateaun vant rece.

- EI estc un baiat simpatic, chiar daca cste

stangaci.

- 0 voi suna la ora zcce, chiar daca voi regreta

mai t.lrziu.

~ Nu vreau sa donn, de~i sunl obosit.

CD in propozitiile comparative se folosesc conjunctii ea as ... as, not sO... as pentru gra,Iul ,Ie egalitate,~i than pentru gradele de superioritate ~i inferioritate:

It is not so easy as it may seem.

The village was as peaceful as

I remembered it.

He can drive beller than you could ever

do it yoursclf.

- Nu este alat de u~or pe cal ar pulea parea.

- Satul era la fel de lini~tit cummi-I aminteam eu.

- EI poate conduce mai bine decat ai sa po\i

tu vreodalil.

CD Dupii cum ati observat. cuvumul as are mai //Iulte sensuri ~i estefolosit tn cateva tipuri ,Ie propozi!ii.As eSle folosit $i tn propozi!ii de propor{ie ~i restrictive.

lata cateva exemple:

As hour aftcr hour wenl by, he became

more and more anxious.

17

- Pe masura ce treceau oreIe, el devenea

101 mai ncrabdator.

As far as I'm concemed Ihey can do whateveLthey like.

As far as I know his record will be releasedthis month.

Traduecli in limba engleza urmatoarele Propozilii:

Este alat de orgolios pe cat SpuRe lumea?

DeSi era foane tirziu, ea conlinua sa cileasea.

Din cale Slim noi, sedinta a fosl amanala

pana maine.

EI a lradus canea mai bine decat m-am aslepla!.

- in ceea ce rna prive$te, pot sa faca.ce vor.

- Din catc $tiu eu, dosarullui va fi ehberat

in aceasta luna.

> I 1C' Sproud a, ~(lple sa)

> As lar a~" (' "'00\\ the neC'tlng \l.<l'l poslpolled

uil omorTOW

> l.: translated the.!" boo\o better than I exrccted

Acest animal nu este alaI de penculos pc cat pare. > I ammal IS nol so cbn~eT0U5 'loeb

Poti sa faci ce vrel. > 1U may do you Ike

Sa recapitulam acum maleria prezentata in lectia 27. Traduceti unnitoarele propozilii in limba

engleza:

Din cale stiu eu diseari nu va fi nici 0 sedinta- > \

I "s I kno\\' there \\ III be no neetmg

Pe masuri ce se inluneca, era 101 mai greusa vezi cine intra. in easa,

> .'\5'1 gn\\ dark r lll;.el;arne more mJ more

din u Ito \\ho elltered Ihe house

Nu este la fel de seump ea anullrecut.> "

Am tacut cum ni s-a spus.

Era un zgomot alat de mare, cli nu puteau• • •aUZl mmlC.

El a muncit din greu ea fiul sau sa poatasa traiascA.

Ea nu ar mai rfide dacli ar Sli adevarul.

Poale iti voi aduee ceva de maneare in caz canu ai luat micul dejun.

Scrie numarul meu ea sa rna poti contaetadaca este neVOle,

> r here wen: sud) a mll~e that they couldn'l

heal anythlllg

> lie worked hard that 111 sun Im~ht

() til ... holll

> Sh IHltIlJ not 1,lu 'h II he \one\'- the truth

> I II get y~)t1 somethHlg In e..tSe,1,.1 haven oad i'lre;lkla t

> \\ 1le d wn nv numhcr 50 lh;.t

..... t tmellncc ry

El era alat de furios ea abia mai putea vorbi, > I Olln I) 'hat ecoodh r

Se pArea ca trebuia sa iau din noo totu1de 1a zero.

18

> ou h

,,"'ao"

r1

Acest roman este mai bun decat am crezut.

De~i nu 0 mai vazuse de foarte multi ani,a recunoscut-o imediat.

> ThIS novelts beller than [ thought.

> Though he hadn·t seen her for years.

he recogmzed her Immediately.

Sa citim unnatoarele grupuri de cuvinte care conlin sunete identice:

['1 [ej ["J [ ia]

urge lest last overhear

first unless alann persevere

bird stretch father clear

third extent a= sincere

search p" advance beer

19

RECAPITULAREA LECTIEI 27,

27.1. Propozi\iile subordonate conditionalc, introduse de '"if', "unless", "provided (that)", in case"sau "suppose":

They won't get the letter too lale,provided you mail it now.

- Ei nu vor primi scrisoarea cu intirziere,in caz eli 0 pui la POlil3 acurn.

27.2. Propozitiile subordonate de seop, introduse de "thai", "so thai", "in order thaC sau "lest":

He had changed his voice lest

he shouldn't be recognized.- E1lii-a schlmbat vocea ca sa nu

fie recunoscut.

27.3. Propozlliile subordonate consecutive, introdusc de conjuncliile"so that" sau "that":

I was so tired thaI I fell asleep in my chair. - Eram alaI de oOOsi! ci am adonnit pe scaun.

27.4. Propozilille subordonatc circumstan\iale de mod, introduse de "as", "as if' sau"as though":

He trealed us as ifwe were his friends. - S·a purtat cu noi ca ~i cand eram prietenii lui.

27.5. Propoziliile circumstantiale concesive, introduse de "although", "though", "even if';

Although these things had been predicted,

they came as a surprise to me.

- De~i aceste lucruri fuseser6 prevazute,

ele m-au surprins.

27.6. Propoziliile subordonate comparative, introduse de "as ... as", "not so ... as" ~i "than";

It is not so easy as it may seem. - Nu este atat de u~or cum poale sa para.

27.7. Propozi\iile subordonate circumstantiale de limp ( ), inlroduse de "as";

As hour after hour went by, he became

more and more anxious.

- Pc masura ce treceau orele, el devenea

lot mai nerAbdator.

27.8. Propoziliile subordonate de reslric\ie, introduse de "as far as";

As far as I am concerned they can do

whatever they like.

20

- in ceea ce ma prive~te. pot sa faca

ce vor.

TEMA PENTRU ACASA 27

A Traduce\i unnatoarele propozi\ii in limba romana:

1. I will help you provided you stop criticizing me.

2. He waited till after dark lest he should be seen.

3. Then he died, so that his book was never finished.

4. It seemed as though they would never stop asking questions.

5. Though it was still dark, many people had got up already.

6. It was a far larger amount of money than I expected.

B. Traduccti unnatoarele propozi\ii in limha engleza:

I. Pc masurii ce se imboga\eau ("to grow rich") aveau tot mai multi prieteni.

2. EI rna suna cal de des poale.

3. Acesl sat flU mai e atal de lini~tit ea inainte.

4. Ea este generoasa chiar daca este saraea.

5. Din cate am auzit noi, flU vaT mai exista dificultfiti.

6. Ne-am racul treaba a~a cum am invii.\at.

C. Completati propozitiile in limba engleza cu conjuncliile corespunzatoare:

I. Take some money with you you need it.a) unless

b) incase

2. . it rains we will stay home.

a) if

b) lest

3. He was ..... tired that he fell asleep immediately.

a) sob) such

4. It's more expensive ...... you think.

a) than

b) as

5. I will say it once again you can remember it.a) such that

b) so that

21

LECTIA 28 - PARTEA iNTAI•

A. Completati propozitiile Cll unnatoarele cuvinte:

I. wedding 2. wedding~day 3. wedding-ring 4. God

S. bride 6. bridegroom 7. guests 8. bachelor

9. marriage 10. divorce 11. relatives 12. service

Mireasa era imbracata in alb. - The >bnc' was dressed In white.

Vremea a fost frumoasa in ziua nuntii lor. - The weather was fine on their >1 dJml!-da~.

Au fost invitate loate rudele lor. - All their >rt II have been invited

Credem in Dumnezeu. - In >(I"d we trust.

EI nu va mai fi burlac mulra vreme. - He will 001 be a >\ ..:hc "r for long.

$lii c.iti invitati var fi? - Do you know how many>' - I. there will be?

A existat un incident neplacutin timpul slujbei (biserice~ti).

- There was an unpleasant incidentdUring the > ~

Verighctele nu au putu! fi gasite. - The >' could not be found.

Cliisnicia lor esle una fericita? - Is thcir >1 a happy one?

Siipllimana viitoare vom mergela 0 nunUl de aur.

- We are allcnding a golden >" UIOlllnext week.

Mirele este un bun prieten de-al meu. - The >lmOl' 'r\wm is a good friend ofminc.

Clite caslHorii se tennina cu un divort? - How many marriages end in >d1\llTC<':?

B. Complclilli propoziliilc urmaloare cu cuvintele care lipsesc:

Cu cine are de gand sa sc marile? - Who is she going to >11 IT?

her.

how faSI he recovered.

- He will soon > I

- They> " very happy.

- Can you account for this X If n\)USdifference?

22

E incredibil ce rapid s-a ref'acut.

Ei par foarte fericiti.

in curind el va divorta de ea.

POli explica aceasti enonnadiferenla.?

Nu cred ca acele persoane sunl religioase. - I don'llhink Ihose people are >Jeh~h.I1S.

c. in exerci\iul unnator vom reeapitula 0 parte din euno~tin\ele de gramatiea parcurse in aeeasta

leetie. Tradueeti in limba engleza urmatoarele propozilii:

- Two hundred people >attcndc:d

the service.

- Irs hard 10 >belie\ c: ifs already that

long ago.

for half a year.

- I think it's better for me

to stay >smgle.

- They have been > ~nga

- I've never been so >hlpp .

- >S"'e rIO is a silly habit.

Doua sute de persoane au asislal

la slujba.

injur3lul este un obleel prostesc.

Cred ell este mai bine pentru mine

sa raman neeasatorit.

Este greu de erezut ea s-a intarnplat

in urma eu alata timp.

Ei SUn! 10godi\1 de jumatate de an.

Nieiodata nu am fost a1ftt de ferieita.

Ciiteva hamhare au fost ineendiate. > \l.'\cral barns \\ere sellire tu.

S-a roeul mare haz de bliielii ear~

nu indrazneau sa cante.

> (,rell fun \\as madc aftlle bo} Ihal

J 1'1 d.ln~ to SlOg.

S-a aeordat putina atenlie ~tirilor

referitoare la atae.

> no::\\ s of the attack \\as p d llllc

It lIlon In

lar s-au gas)t gre~1i in lradueere? > \\ IlK transl. tlon found aulf '" tb ftt!am"

S·a roeul ma~ haz de acei eopii. > T I\: children \\cre made il-rcat fun of

I s-a dat pullO:' alenlle. > Ilk lltlcnllUn was paid 0 her

De pisiei se va avea mare grija. > rhe cals \\ III be talco C.'l;cellenl care of.

Restul ~tirilor abia daca au fost bligate

in seama.

> I he r~'sl ol' the news \\as talcn hardly :lny

nulic,," of.

Ce altceva trebuie faeut? > What else IS there to be dOlle"

Gheata e deocamdalli prea sublire

ea sa poli merge pe ea.

> rho:: Ice IS 100 Ibm}ct

, II n

Ern greu de imaginat 0 asemenea situalie. > sri {I.m y. ~rd to Imagme

o {iota mobila esle greu de lovit. > mg rgd 15 dIm u t 10 bit

Aceasta cutie este prea grea sa 0 poti earn. > '0 IS 100 hea\ y to carry

Caod Irebuie sa fie platite aeesle dalorii? > \I, uen re these debts 0.> be paid

23

Sa repelam aceste cuvinte inlr-o alta ordine:

lata urmatoarcle substantive noi din leclia noastra. Citi\i·le cu voce tare, ~i

fili atenli la pronunlie ~i 1a traducerea lor in Iimba romana:

- clipli, moment

- pica, ciuda.. I"'dCa

- c1ipa, moment

- exemplu

- modificare. schlmbare

- detalii, amanunte

- margme; rnarJ3.

- suprema\ie, superioritatc

- opliune, alegere.altematlva

- eforturi, stmdanii.

incerciri

- pica, ciuda, raca

- exemplu

- negare, respingere, refuz

- opliune, alegere,

alternativa

- justificare

- negare, respingere, refuz

- suprerna\ie, superioritilte

- corup\ie

- margine; mlllja

- detalii, am1inunte

- justificare

- corup\ie

- modificare, schimbare

- eforturi. slr1idanii,

incerciiri

>linst.msJ

>lmoJlfikel~1

> 1SUprt'ffiaSI}

> (op\n]

> (gr'ld,J

24

instance

margm

modification

supremacy

option

grudge

Instant > in"tanl J

instance > I imlan\]

particulars > Ir,lrliklu[a'7]

supremacy > rsuprtrnasi]

option > lop'n]

margm > Ima-'d,ln)

grudge > [grad.l)

modification > [molhIH..cl~an]

justification > Idla.,llfikelsan]

corruption > Ikararsan]

denial > Iumal,ll]

endeavours >IIOUe\a'L]

justification > l dlasllilkel~anl

denial > Idm.lal J

particulars > {p.lrlil-lUla'zJ

instant > Ilnsl'lllt]

corruption > Ikarap'klnJ

endeavours > [md('\a'z]

Cititi cu voce tare unnatoarele propozitii in care apar cuvinlele noi ~i fili alen\i la traducerea lor inlimba romana:

They believe in the supremacy> rJ) ei blli \ In 0 /,) suprema~1of white-skinned people. .IV ~all skllld pi_ pI ]

- Ei cred in superioritatearasei albe.

In an instant the whole scene

had changed.

His denial won't helphim much.

Can't you give me moreparticulars?

All his endeavours came

to nothing.

Can't this corruptionbe stopped?

Shall I give you a few

instances?

> IIn an instant D'a haul SI nhLd bClIldJd]

> (hlz dmahll -aunt help

him mal~l

> (ka-nt IU ~I\ ml mo'panik ula I

> (0:1 hll ende\a'L kClffitl naT 10'&]

> [k nl DIs kaurJ<1nhi sl 'pt j

> I ill gJ\ IU a flU:

11' tal IZ

• • •- Intr-o clipa s-a schlmbatintreg decoruJ.

- Refuzul siu nu il va ajutamult.

- Nu-mi poti da mai mulleamanunte?

- Toote eforturile sale nu au datnici un rezultat.

- Chiar nu poote fi stopatiiaceasta coruptie?

- Sa-II dau catevaexemple?

look at the words 10

the margm of the page.

>[)

t [)'a 'liz In - Uita-te la cuvintele de laI. 1 In a\ 0 a reldJ) margmea pagmu.

There IS no Justificationfor such behaviour.

Several options are open

to you.

This is the latest

modification.

He bears no grudgeagainst you.

> D'1...J nau dpsllllk{'fsall'If ah bLlI{'/\ La

> [snral opsnz a" ilupnlu ill:}

> LD/ls IZ D/,llelll~1

modllA{,I~all]

> [hI. bca'z nau gradlag{'lIlsl IU.]

- Pentru asemenea comportamentnu exista justificare.

- Ai de ales intre catevaposibilititi.

- Aceasla esle cea mai recentamodificare.

- El nu-ti poartii pica deloc.

Completati unnatoarele propozitii in limba engleu cu cuvintele noi:

Aceastl!. modificare este necesara pentru ca avionulsa poatl!. fi folosit in de~rt.

Aceasta imi lasii 0 marja foarte mica de profit.

Efonurile lor vor fi apreciate?

Nu i-a trebuit dedit 0 c1ipa si ajunga la u~.

Aceasta este singura allemativacare ne-a mai ramas.

Nu am putut sa·mi amintesc nici macar

un smgur exemplu de ~taj.

2S

- This >m,ldlflcatulIl is necessary for the planeto be used in the desert.

- This leaves me a very narrow> rNUlpn for profit.

- Will their >cnl1caH, LI, be appreciated?

- II took only an > nslant to reach the door.

- This is the only>, 1111 1I11eftfor us.

- I couldn't remember a single>, of blackmail.

Ziarele nu ofera nici un fel de amanunle. - The newspapers don'l give any >p;)nlcula~.

Suprematia lor in acest domeniu a lual sffiJlil

in curind.

- Their >,upremacy in Ihis field soon carne

to an end.

Ei cauta 0 justificare pentru cnmele lor. - They are looking for> IU.llfl(atIOo for

their crimes.

Vei fi suficient de pUlemic sa rezi~ti

coruPlici?

- Will you be strong enough to resist>corrupllon?

El imi poarta aceasta pica de dnd slujba

mi-a fost acordata.

- He has borne this> grud!!1: against me since

Ihis job was given to me.

Refuzul tau nu suna fcarte convingator. - Your >lkmal doesn't sound very convincing.

Cititi Cll voee tare urmatorul grup de cuvinte noi ~i retineli Iraducerea lor in limba romana:

Sa introducem cuvintele noi in propozilii. Cltiti cu voce tare:

momentous > ImnmmLls]

to deny > (lu dma:]

inslant > I instanlJ

to corrupl > [tu karapl]

this instanl > IlYls instant)

to justify > Itud!a 111'311

to modify > itu modllal]

instantly > linslanlh)

to grudge > [to gmd,J

for instance > I fo' instansJ

- a fi invidios pc

- de eltemplu

- Glontele J-a omorat

instantaneu.

- a se slradui, a face efarturi,

a mcerea

- foorte importanl, capital, crucial

- P01i justifica un astfel de

comportament?

- a nega

- pc loe

- a corupe

- a modi fica. a schimba

- Sa nu crezi ca rna POli

corope cu banii uti.

- imediat, in mod instantaneu

- in aceasta c1ipa. (chiar) acum

- Vreau sa vii chiar

acum.

- a justifica

> (daunt IU' T mlg1k iu' kFn

kanlpl ml' -1()A to! mam)

>[D'abuhlin antil

klld him}

26

> (Iu md('\'<I' ]

> IH.n IU d,astJt31 sal.;

tn tmant]

> [al "ont IU: IU l.am D/Is

in~tantI

to endeavour

I want you to come Ihis

instant.

Don't think you can

corrupt me with your money.

The bullet instantly

killed bim.

Can you justify such

trealment?

Surely you don't grudge him

his success?

They demand mSlant

payment.

Perhaps it doesn', need

to be modified.

Our losses can no longer

be denied.

Have a look al Ihis leiter,

for instance.

He has always endeavoured

to keep his business sound.

We heard aboul these

momentous events.

> lsuarll IU: daunt ~radJ him

hlZ sab,es)

> ([Yej dun[nd insl.ml

pClmant

> i pa'hEplo II dal.nt m.d

III bl: modlfaldJ

> r:11,.1.;1' \0 IZ kEn nau lonllga'

bl dmalo]

> rhh a luk at D IS lela'

fo'instans)

>[hl: hr.7 o:tUe/l mt.lt\a'd

lu hp hlz bi/nls saund]

>[UJ: ha'dahaut 1)'1'/

maument S I\enb]

- Sigur nu-i invidiezi

succesut?

- Ei cer plaia pc loc.

- Poate ca nu este nevoie

sa fie modlficat.

- Pierderile noastre nu mai pot

fi negale.

- Vita-te pu\in la scrisoarea aceasta,

de exemplu.

- EI intotdeauna s-a straduit

sa mentina soliditatca

companiei sale.

- Am auzit despre acesle evenimente

foarte importante.

Completa!1 unnatoarele propozilil cu cuvintele corespunzatoare:

AVlOnul a lual foc m5lantaneu.

EI este mVldlOS ca am 0 casa mare.

in acea zi s·au luat decizii capitale.

Acele persoane, de exemplu, au fost lasate

prea mult sa 3$leple.

Ai vazut cartea in varianla modificata?

De ce incerci sa justifici ce ai Tacut?

Trebuie sa facem eforturi 51\ cream

o lume mai buna.

iIi place cafeaua instant?

Nu are rost sa negi; ~tim ea te-ai casatorit.

Du-te in camera 13 in c1ipa asta!

Adesea pulerea ii corupe pc oameni.

27

- The plane >1n..tantl~ caught fire.

- He >>!rudl;es me my large house.

- >\1omcINOus decisions were made that day.

- Those people, >for m~lan~c, have been kepi

wailing for 100 long.

- Have you seen the book in its >modlfied

version?

- Why do you try to >Jusllfy what you have

done?

- We have to >~Ildcavou, to create

a betler world.

- Do you like >u l.u coffee?

- It's no use >Jem In .; we know you goc married.

- Go to your room >th m..Lmd

- Power often >" Iml people.

CDin partea de gramaticd vom prezenta ~i aIle tipuri de propozirii. in toate exemplelepe care Ie-am dalsunt sub/iniate propo;:i/iile ~; cllvinlele de legaturii corespunziitoare.

A. Propozitia 5ubiectivi

Whal you propose is impossible.

It is strange !bal be dido" leI! you.

- Ce propui tu e imposibd.

- Estc ciudal ca nu ti-a spus.

Cuwintul ";t" estc subiect core ute reillot pnn propoz;rio subliniatii.

B. Propozitia completivi direclii

Traduceti acum urmatoarele propozitii in limba engleza:

Cuwinrul "it" dm ultima propo=irie este complement direct care este reluat prin propozi{ia subliniara.

She asked me what I tbought of it.

I think that jt is Ijme 10 IN DOW.

She knows where they live.

They were laUting about ~al tbey bad seen.

I am afraid that they saw me.

Do you think it necessary thai be shpuldknow this?

Ce se straduiesc ei sa faca este foarte dificil,

Ma ~tept ca ea sa intarzie.

Pacat cil nu poti veni,

$tii eumva cand se inehid magazinele?

Ceea ce ai vazut nu lrebuie spusnimaDui,

Mi·e teama ca nu pol sa te ajut.

Este dar ca nu pot sa ne spuna.

Crez ci este important ca el sa fie plautin avans?

EI crede eli nu e prea mult de ca~tigal

procedand aslfel.

2R

- Ea m-a intrcbat ce credeam dcspre aceasta.

- ered eli acum estc limpul s1I pIce.

- Ea ~lie unde locuiesc ei.

- Ei disculau despre ce vl'zuseri'i.

- Mi-c leama ca m-au vazul.

- Crezi eli e necesar ca elsa ~tie asta?

> What Ihey endeavour 10 do IS \cry difficult

> I e:\rect that she will be latc

> It's (I plly that you can't come.

> Do you know when the shops close"

> \Vhat }OU ha.. e seen !;hould nol be toldh> anybody_

> I'm afr.uJ tlull can't help yoo

> It dear that thc~ can'tteU Wi

> Do ~ llU think II Importanl thai he :.oould be

paId in ad.. ance"

> lie thlnb that there IS nllt much to be gamed

b~ dOing so,

ESle aproape incredibil ca deja e~ti aici.

Ai j"ntrebat ce s·a realizat'!

C. Propozitia subordonali predicati\'i:

She is what she always wanted to be.

This is not whal bas been promised to me.

She doesn'l look whal she really is.

Traduceti unm'iloarele propozitii in limba englez!:

Un aslfel de accident a fost lucruLde care inlotdeauna s-a Icmut.

Talal meu esle ceea ce a fost ~i tatal lui.

Rezultatul grevei a fastce se prevazuse.

Pare ca ceca ce cSle?

Mal e~11 ceca cc eral ioamle de razboi?

> 1I1~ Ilhl1~tlncredlbll': that you are hcre aheady.

> Did you ask what had Occo accomplished"

- Ea este ce ~i·a dont iOlotdcauna sa fie.

- Aceasla nu c ceea ce mi s·a promis.

- Ea ou pare ce eSle in rcalilate.

> Such :Ill aC":ldent "'as v.-hal she hadalways feared.

> My falher IS whal hls father was,

> The le~ult of the ..trake "a~ Wh,l!had heen predlctt..d.

> I)oe~ he look ~ha! he IS

> \re \ vu slill v. hal you v. ere before Ih... v. ar"

D. Propozi!ia subordonali predicativi suplimeotari

She has made you .whal you are now.

You may call il as you like.

They left theroom~.

E. Propozitia apozitivi

The news that the fi&hljol: had Slopped

made os very happy.

The fact lbal you are older than I am docs 001

mean thai I have no rights at all.

The idea that tbe children should be seen but not

beard is considered old·fashioned DOW.

There is 00 doubt Lbal she Will recover.

29

- Ea a facul din line ceea ce e~ti acorn.

- POli sa-i spui cum iIi place.

- Ei au lasat camera a~a cum au giisit·o.

- Vestea cii au incelal luptele ne·a faeulfoarte fericiti.

- Faplul cl ~ti mai in varsta decal minenu inseamna ca eu ou am nici un drept.

- Ideea eli trebuie doar sa veri copiii, nu sa ii~i auzi este aeum coosiderata demodala.

- Nu exisli nici un dubiu eli ea i~i va reveni.

Traduceti unnatoarele propozilii In limba engl~za:

Pericolul ca ma~ina sa faca pana

este foarte real.

Gandul ca deja putea sa fie prea tarziu

ii revenea cu insistenl!.

Teama ca ar putea muri ii dadea

o mare forta.

Speranta ea soar putea sa reu~esc rna mentinea

in eursa.

Nu exista nici un dubiu ea se poate face.

Propunerea cli trehuie sa mai a~teptam pUlin

a fost respinsa.

~tirea confonn carda capitala a fost bombardata

ne-a parvenit searn.

> The danger that the car may break do",n

IS .. cry real,

> The thought that It might be tuo late alread)

kept commg bad. to him.

> The fear that he might the ga .. e him

great strength,

> The hope that I might succeed kept me

gomg,

> There IS no doubt that II can be done,

> fhe suggestion that we should W<llt a billonger

WilS rejected

> The Ilews that the capItal hild been bombed

TCal.:hed us m the c.. cnlllg

® lata un grup de adjective de la care se fonneaz,i substantivele corespunz,itoare pfln adaugarea

tenninatiei ··-ity"":

pu", > [pnla'j - punty > [r Uflll] - pur; puritate

intense > [mtens] - intensity > [mtensllI J - intens; intensitate

solemn > [solcmJ - solemnity > [solemnltl] - solemn; solemnitate

dense > (den... j - df'nsity > [denslti] - dens; densitate

vam > [VCIllJ - vanity >[\Enitl} - vanilos; vanitate

simple > lsimpl] - simplicily > [slmpllsitiJ - simplu; simplilale

fertile > [flt'tall) - fertililY >lfa'lihu] - fertil; fertililatc

peculiar >(pIlIU ha') - peculiarity > I pll,U hanll] - ciudat; ciudalenie

necessary >lne~nJ - necessily > Inesesltl) - necesar; necesitate

odd >[00) - oddity > [othll) - dudat; ciudii.lenie

smcere >[SIO. ia'] - sincerity > ( IO.-mtl] - sincer; sincerilate

severe >(.I\i",'] - severilY >(mrr1u] - sever; severitale

profound >lprufllundJ - profundity > l pl1llandlll] - profund; profuDZlme

stupid >lslIu pld] - slupidity >1~lfU,piJltl] - stupid; stupidltate

immortal >[ 1m!) 'II} - immortality > [ Ifill :'tt:!lll} - nemuritor; nemunre

30

sane > l sem] - sanity >(~EnJtlJ - sanatos (psihic);

sanalate (psihica)

rapid > I r":pld] - rapidity > IrF'pidlll] - rapid; rapiditale

generous > Idlenaas] - generosity > IdJenerosIII] - generos; generozitate

antique >(FntllJ - anliquiliy > (EntiL;~111] - anlic, {oarte vcchi;

antichilate

timid > timid] - timidity > IhmiJIII] - timid; timiditate

neutral >(mu tralJ - neutrality > (nlu lIElItlJ - neutru; neutralitate

brier > (bn I] - brevity > (bre\ItI] - scurt; scurtime

dexterous > IdelslTasj - dexterity > Idekslf'Tltl] - indemfinatic;

indemfinare

absurd > lab~ll'd] - absurdity > [absa'dltl] - absurd; absurditate

prosperous > [prosraras] - prosperity > Iprospenll J - prosper; prosperitate

infinn > Irnfill'm] - infirmity > (mfill'mlIiJ - infirm; infinnitate

in unnalorul exerCI\IU \om recapitula no\iunile de gramatica introduse in lectia 28. Traduceti

unnlHoarele propozil" in limba englen:

Ce ai f3.cul tu valoreaza 0 multime de bani.

Este elar cit prelurile vor cre~te in continuare.

EI ~Iie ca nu are nici un lOst sa nege.

Acesllucro nu este ce mi s-a SPU5 mie.

Lasa totul a~a cum ai gAsh.

Dorinta sa de a fi informat

va fi respectalil..

Nu este nici un dubiu cii prostia lor

ii va costa bani.

o plac pentro simplitatea ei.

Este absurd ca ei nu vad necesitatea

unel greve.

Scurtimea discursului esle remarcabila..

Nu observi ciudatenia comportamentului ei?

Lui ii place sa citeasca cirti despre anlichitale.

ExisUi 0 rapida cre~lere a ~omajului.

Datoram multe generozitalii lor.

3.

> \\ hat )OU ha\e maJ~ b \\(lIth a lot 01 mon~y.

> I I clear thai 'lOces \\ III rL"C' further

> III lno\\s thai It I!> no u denymg.

> rim IS not \\-hat I ha... e been told.

> Lca\c e....erythmg exal:lly a~ you find II.

> Ills WISh that he should be mfonned

WIll be respected.

> There IS no doubt Ihal Ihelr stup.dlty1,'111 Clhl them monC),

> I like her for her Impl1C1ty

> It I absurd Ihat they Jun·t ftc the oecesslly

of a stnk~

> rhe hre\ Ity of hiS pet.och remad.able.

> Dun't ~OU ~ the oddlly or her bdUI\·lour"

> He Ikes rcadlllg booL.s about antiqUity,

>rhn'C' IS a rapid lIl~n:'asc: III unrrnplnymcnt.

> \\ 0\\(' much 10 their ~-nen Ily,

Pentru a reline mai bine cuvintele inlroduse ip aceasta lcc\ie traduceti in limba engleza urmatoruldialog:

Chris:

laura:

Chris:

laura:

Chris:

laura:

E ceva interesant in ziarele

de astazl?

Oa. Este un numar de articole interesante,

de exemplu eel despre eforturile guvernului

de a reduce 1jOmajul, eel despre

diversele oPliuni din noul sistem de pensii

~i eel despre coruptia din compania X.

Faimoasa ~i prospera companie X?

Da. Probabil ca ambii directori au fost

corup~ de~i et neaga intruna.

Sunt mai mutte detaJii in artical?

Nu chlar, dar articolul va ,.""tinua ~ mAine.

> Is there anythmg mterstmg in

today's newspapers?

> Oh yes There's a number 01 interestmg

articles. for Instance about the

government's endeavours to reduce

unemployment. about different options

In the new system of pensions and also

about corruplton In the X company_

> The famous and prosperous company X?

> Tha!"s rtght Both d rectors nave probably

00 re corrupted although they keep

denYing II.

> Are there more partICUlars n the article?

> Not reatly, but the artIcle IS 10 be oontJnued

tOtT'lllfroW

Vom incheia aceasta parte a lectiei cu un exen::itiu de pronuntie. Citi\i urmatoarele grupuri de cuvinte

ce cantin sunete identice:

(a] ('I l 'J (0]

grudge momentous instant modification

corruption supremacy timid oddity

much stretch simple prosperous

such extend fifth option

b", generous limb prospect

32

LECTlA 28 - PARTEA A nOUA,

Exercitiile dio aceasta parte a lecliei va vor ajuta sa relineti materia introdusa in acesl caic:t. Traduce!i

urmatoarele propozit1i in hmba eogle:za:

Suppose our neutrality IS violated,what shall we do?

I would told you Ihis if J had known itwas necessary.

She tried 10 think of other things lest

she should lose her sanity.

They have taken these measures in order thatthe prosperity of the country may increase.

The fog was very dense, so thai it was too

dangerous to drive.

The waler rose so rapidly that we had10 leave the house m a hurry.

It looks as though hiS samty has to be doubted.

We all did as we had been ordered to do.

Although the furniture was antique, it was soldat a very low price.

He was impressed by the speech, althoughhe wasn't aware of the profundity of the words.

The soil is nol as fenile as I had expecled.

The purity of the WOller is greater than

five years ago.

As far as I know he is very dexterous.

I will come with you provided you don't do

such absurd things any more.

Traduceli propozltiile unnatoare in limba engleza:

Ceea ce tu nume~11 siupiditate eSle in realilale

altceva.

EI m-a intrebat daca cred in nemurire.

33

> Ce \um fa.:e. p~supunand COl nnurahtat..:an(la~lra \3 fi incalcata"

> TI-a fl ~pus asia daca a~ Ii ~IIUI ca

eSle lle'Ce~ar.

> inccrca ,,;} se gandealica 13 alte IUCTunCOl sa nu innebuoeasca.

> S-au luat ace~tc masun penlru a cre~le

pro"pentalca t<lm.

> ('cata era foarte deasa. indl cra prc:!

pCl'l..:u1os sa conduci ma~ma.

> Apa en:~tc.l aLiI de rcpcde. ea a I~bull

para"lm casa in graba.

> 'c pare I,;a Irebul/: sa ne indOlm de sanalatea

mmla1a.

> \m la..:ul CUIDln rum m s-a ordonat(sa facem).

> 1>C~1 era mobl';;" till\. s-a vandut la

lin pre, foarte mle,

> \ lost fnane lmpresional de dISCUr.i, desl

nu era con.o:;tlcnt dc pmfun711nea cuvlllielor.

> Pam:1l11ul nu esle alaI de fenll pe dt

ma a~lcplam.

> Punlatea apcl eSlc mal mare decal acum

cmn am

> Om dIe SIIU eu, el cslc fUllrll: indcmanallc.

> Am l'a "m cu Ime. cu condltla nu mal faci

I:'lld de lucrun ab~urdc.

> Wh31 you call :.IUpldlty Sm n=altty somdhln~

d.e

> lie asl-cd me If I bellf:\cd In Immorl<lhly.

Cred eli. modul ei de eomportamcnt ii va

delennina pc multi dintre prieleni S-Q evite.

~tiu cum poate fi eltplieata severitateaprofesorului aeeluia.

ii este teaml cl infinnitatea sa il va impiedica

in curiind sa meargi.

Ea a consideral necesar sa ii spooa ell. eSle

prea timid.

Bineinteles ell. aeesla nu era lucrul pe careI-am convenit mai inainle.

EI mi-a spus ceea ce nu-mi placea deloc

sa aud.

Ei au fAcut casa~ cum mi·am imaginatdinlotdeauna eli va fi intr·o zi.

Nu era u¥lr 51 raspunzi la intrebarea cumvom mula biblioteca aceea grea.

Teama lor cl va incepe curiind sa ploua

era absurdii.

Stirea eit densilatea ee\ii va cre'ite m-a detenninatsa Slau acasa.

Gandul ea ar pulea sa zaea ranit pe undeva

a linut·o treaza. toata noaptea.

34

> lthlllk that her behil\l{lllf "'Ill

make many l'flelld~ il\md her

> I know how thaltcachcI"!> SC\Cflty ean beaccounted for

> He IS afraid that hl~ IOfinnlt .... \.\111 soon

luc\ent him from \\alklOg

> She Ih\lu~hl It nc:ees af)' 10 lell him he was

too Ilmld

> Of COII~e thl~ \\ as nol '" hat '" e hada~reed earlier

> lie told me ",hal I dldn"t wdnl

10 hear at all

> The.. h.a\ e made lhe IlOU.s~ what I ha\ e al", 3"~

Imaglllcd It would be one day

> Their fear that II \\ould won tart r.lllllllg

'" as absurd

> The ne.... ~ Ihalthe density of Ihe fog .....ould

IIlcrea$C made me Slay at home,

> The thought Ihal he might he Inluredsomewhere kepi her awake all flight.

28.4. Propoziliile subordonale predicative suplimenlare:

28.6. Un grup de adjective de la care se fonneazi subslantivele prin adaugarea terminatiei "-ily":

RECAPITULAREA LECTIEI 28,

- C(t'zi ca e necesar ca ei sa ~tie asta?

- Ce propui tu e imposibil.

- Este ciudal eli nu ti·a spus.

- Ea m-a intrebal ce cred despre aceasta.

- Mi·e learn! cl m-au vizut

- Ea este ce ~i·a dont intOldeauna sa fie.

- Ea nu pare ce eSlc in realitate.

- POli sa-i spui cum iti place.

- Ei au lasat camera a~a cum au gasit-o.

- Vestea ca luptele au incetat ne-a facutfoarte ferid!i.

- Nu existli nici un dubiu cd ea i~i va reveni.

- Ideea eli trehuie doar sa-i vezi pe

copii, nu sa ii ~i auzi este acum consideratademodat3.

- timidity

- prosperily

- fenilily

- stupidity

- simplicity

- vanilY

3S

What you propose is impossible.

It is strange !hal be dido'tlel! you.

She asked me whar I tbought of it

Iamarraid~.

Do you thmk It necessary 1ha1be should know IbiS?

She is what she always waOled 10 be.

The news Ihat the fighting had slopped

made us very happy.

There is no doubt that she wiD recover.

The idea that the children should be seen

but oot heard is consideredold-fashioned now.

She doesn'l look what she !'(ally is.

You may call it as you like.

They len the room as they had found it.

prosperous

fenile

vam

timid

Slupld

simple

28.1. Propozitiile subordonate subieclive:

28.2. Propoziliile subordonate completive directe:

28.3. Propozltllie subordonate predicative:

28.5. Propozllllie subordonale apozilive:

TEMA PENTRU ACASA 18

A Traduccli unnatoarele propozilii in limba romana:

I. The idea that this may not be the right job for you is not so strange.

2. There is some doubt whether our neutrality can be maintained.

J. [ am afraid that his generosity has come to an end.

4. It is decent of him that he let you know.

5. We thought it useful that we should stay a bit longer.

6. Is Ihis what you want to do for the rest arYOUf life?

B. Traduceli urmatoarele propozilii in limba engleza:

1. Ce propui tu nu e Tau delae.

2. Faptul ci lara noaslTii este nculta nu inseamnii nimic penlm ei.

3. El a considerat necesar ea discursullui sa fie unul scurt.

4. Nu rna indoiesc de sinccritatea ei.

5. Ceca ce lu nume~ti vanitate nu estc de fapt dedit timiditate.

6. lntensitatea radialiilor este mai mare dedit crezi tu.

C. Alegeli un adjectiv sau un substantiv pentru a completa umtatoarele Propozilii:

I. Human beings are not .a) immortalityb) immortal

2. It was of you to to give so much money to charity.

a) generosityb) generous

3. He was one of the great writers of. .a) antiquityb) antique

4. His is beyond words.a) vanityb) vain

5. There was something in his eyes.

a) peculiarityb) peculiar

36

VOCABULARUL LECTIILOR 27 51 28, ,

absurd

absurdity

access

acceSSOries

to accomplish

accomplishment

accuracy

afterwards

antique

antiquitiy

anxiety

as if

aspect

at a stretch

at last

to bear a grudge (against)

brevity

centenarian

childhood

to corrupt

corruption

denial

dexterity

dimension

endeavours

to endeavour

every other day

expanse•

> [absii'd]

> [absii'dlti]

>[Ekscs]

> [eksesiln:l]

> [ Iu akompll~]

> [akompll~mant]

> [Eklurasij

>[fnti'J.'1

>[Enlik'JIII]

>[F.zJf]

> [l:spckt]

> [r.t a Slret.;;]

>[alla.51]

> [IU be' a gradj agens!]

>[sentlnEnan]

>lt~alldhu:dl

> Itu karaptJ

> (karaps;Jn)

>[dmalal]

> [deksteritl]

> [dalmen~nI

> {t'Yn alYllt del J

37

- absurd

- absurditate

~ acees

- acccsorn

- a realiz3

- realizare; perfonnanta

- acuratctc, cxactitate, fidelitate

- apoi, dupa aceea

~ antic, foarte vechi

- antichitate

- aoxictate, nelini~te

- ca ~i cand

- aspect

- 1a rand, 0 data, in ~ir

- in sfli~it. in cele din umlli. in final

- a purta pica (cui va)

- scurtime

- centenar

- copilarie

- a corupe

- corup\ie

- negare, respingere, refuz

- indemanare

~ dimensiune, marime

- eforturi, stradanii, incerciiri

- a se striidui, a face eforturi,

a lncerca

- 0 data la doua zile

- intindcre

expansion > [lkspEn~<ln} - expansiune, extindere

to expand > (tu IkspEnd] - a se eXlinde, a lua amploare

to extend > [tu Ikstend) - a extinde, a prelungi

extension > [eksten~n] - extindere; prelungire(a unui contract etc.)

exlent > [Ikstmt] - masuri (in care); dimensiuni

fertilily > (fa'tihll] - fertilitale

to noat > [tu naut] - a pluti

for instance > (fo' instans) - de exemplu

to gain > [ttl geln] - a ca~liga (expericnta, timp etc.)

grudge > [gradj] - pica, ciuda, raca

to grudge > 1to gradJ] - a fi invidios pe

hospitality > [hospnEhli] - ospitalitate

immortality > (Imo:'tEhtl] - nemunre

incase > [m kcis) - in cazul in care

indifference > [mdifrans] - indiferenli'i

infinn > [mfi'mj -infinn

in order that > [In 0 'da' DEI] - in scopul de a, penlru a, ca sa

instance > (instans) - exemplu

instanl > [instant} - c1ipa, moment

intensity > [mtenslll] - intensitate

justification > [dJastlfikei~nJ - justificare

to justify > [IU dJaslLfal] - a justifica

lesl > [lestJ - ca sa nu, pentru a nu

10 make a nuisance > [tu melt. a niU sans - a se face nesuferitfantipatizat

of oneself a\l "anselfl

margm > [ma:'dJIn} - margine; marja

meanwhile > (mi"n-aJll - inlre timp

to memorize > (tu mnnara/Z) - a memora; a reline

modification > (m()(hfik"l~n) - modificare, schimhare

to modify > [IU mo<ilfai] - a modi fica, a schimba

38

momentous > [moffientas)

necessity > Ineseslt!J

neutral >[nru.tralJ

neutrality >lnlu.trEhll)

nUisance >(nlU loan,,]

- foarte important, capital, crucial

- necesitate

- neutru

- neutralitate

- pacoste, lucrulpersoananesuferit(l)

odd

oddity

oplion

to overhear

paniculars

pecuhanty

perseverance

to persevere

to predIct

prediction

present-day

profundity

prospect

prosperity

prosperous

provided

pure

purity

rapid

rapidity

to recede

to recede into the

background

sane

sanity

severity

simplicity

sincerity

>[001

>[OOIIlJ

>[Ofnn]

>( IU au\a'llla'J

> panilmla'z]

>[pIUU hantl]

> tu parsa\ ia1

> Ilu prediktJ

>(predU.sanJ

> [preznl delJ

>[prafandIIIJ

> lprospd.tJ

> [prosparltl]

> [prosparas]

> [pravaldld]

> [plUll']

> [pmT1li]

> [rEpld]

>[rEpidlll]

>!Iunsidj

>(tunsi d intu DrhHgraundJ

>[ -em]

>( 1:':.0111)

>[ I eno]

> IffiJ"li IllJ

> If' en

39

- ciudat

- ciud1lenie

- opliune, alegere. altemativa

- a auzi tara sa vrea, a-i ajungela ureche

- detalii, aminunte

- ciudalenie

- perseverenti

- a persevera, a insista; a continua

- a prezice, a prevedea

- predic\ie, prezicere; previziune

- actual, prezent

- profunzime

- perspectiva

- prosperitate

- prosper

- cu conditia ca, daca

- pur

- puritate

- rapid

- rapiditate

- a se indeparta

- a se indeparta, a deveni amintire.a se estompa

- sanatos (psihic)

- saniitate (psihica)

- severitate

- simplitalc

- sinceritate

spnng > l spnn<~IJ - arc, resort

stupidity > {s!iu:pidltl] - stupiditate

supremacy > (supremasl] - supremalie, superioritate

temporary > (tempardnJ - temporar

this instant > (D'I~ in!>lanl) - in accasta c1ipa, (chiae) aeum

throughout > [T'ru,aul] - de-a lungul, pc intreg parcursul

timely > (talmil] - oportun; care vinela momentul potrivil

timidity > (Ilmiditl] - timiditatc

today week > (tudtl "i:k] - de azi intt-O saptamana

treaty >{lTill] - tratal

unless > (anl~] - daca nu

urge > a'dJ] - impuls, indemn, imbold. pornire

to urge > [tua'dJl - a imboldi. a indemna

vanity > (\E.mtlj - vanitale

to violate > [tu ,,'alalc/I] - a viola, a incalea (un tratat,

o intelcgere ctc.)

violation > [valalel~nJ - violare, incalcare

wreckage > [rekJdJJ - ramli~ila de vas (in urma unui

naufragiu); ruina, epav3

40