Engleza Pentru Nivel Intermediar - Lectia 11-12

Embed Size (px)

Citation preview

 • LECTIA 11, PARTEA INTAI

  in primul exercitiu din aceasla leqic yom recapitula 0 parte a vocahularului care se rcfera in special1a vremc.

  A. Completati propozitiile in limba engleza ell unul din cuvintele de mai jos:

  I. cold

  5. wind

  9. shawl

  2. sky

  6. heat

  10. coal

  3. cloud

  7. temperature

  11. boots

  4. fog

  8. weather-forecast

  Nll port niciodata astfel de bocanci.

  Care a fosl cea mai ridicata temperaturaa zilei de azi?

  Nu a fost nlei un nor pc cer.

  Vantul i-a luat palaria.

  Prognoza mcteo este dcstul de exacta.

  Ccrul era in intregime albastru.

  Pune-li fularuJ acesta injurul gfilului.

  Cel rnai frig a fost in fcbruarie.

  - I never wear such >00015.

  - What was loday's highest >tclllperalure?

  - There wasn't a >cloud in the sky.

  ~ The >wind blew her hat off.

  - The >wcather-forecasl is rather reliable.

  ~ The >sky was completely blue.

  - Put this >~hawl around your neck.

  - The >cold was worst in February.

  Pe caldura asta nu pOli purta haina de tricot. - You can't wear ajersey in this >heat.

  imbraca haina inaintc de a ie~i.eeaia a fosl atat de deasa, incatne-am ratlicit.

  B. Completa\i propoziiiile in limba engleza:

  Cei mai multi oameni se simt mai bineintr-o zi insorita.

  Dimineala sufla un vant putcrnic.

  eerul innoral ma Iacea sa fiu posomorat.

  Vremea a fost orib~a in ultima vreme.Sa conduci cu aten\ie cand e ceala.

  Biroul nostru este intr-o cUidire joasa.

  Copiii se joaca afara.

  Am dicit intr-o zi cu vant (puternic).

  - Put your >coat before you go out.

  - The> fog was so bad that we lostour way.

  - Most people feel betteron a >sLlnny day.

  - A strong wind >ble~ in the moming.

  - The >cloudy sky made me feel gloomy.

  - The weather has been >awful recently.

  - Drive carefully in >foggy weather.

  - Our office is in a >Iow building.

  - The children arc playing >outslde.

  - [ caught a cold on a >\\ indy day.

 • Sa rcpellllll acum protlumele nehotarate, Completali cu cle propozilii1e in Iimbl ~Ieza:9.3.-9.10.

  ~c.

  Am cumpar3t ni!:Ole legume de lamagazinul de legume ~i fruete.

  Nu mai eSle limp (dcloc).

  Sa inlrehdm pc cinev3 unde se afla asia.

  Ai vazul pe cineva 3colo?

  Nu-m! gasesc nitateri pantofii.

  Sun! gala sa merg oriunde rna trimili.

  Trebuie sa fie pc aici pc undev3.

  - We bought > ~ome vegetables atthe greengrocer's.

  There isn't >anytime left.

  - Let's ask >som~bodywhereIt is.

  - Old you see >anybodythere?

  - My shoes are> I 're to be found.

  - I am prepared to go > .... lereyou send me.

  - It must be > . here

  L-am vaZUI punand ceva in careaua tao - We saw him putting>In your coffee.

  Nu este nlmeni acasa.

  Ea nu are nimic de imbricat la nutlli.

  Nu va veni nici 0 ploaie in scara asIa.

  Unii oameni cred ca auintoldeauna drept3tc.

  Este cmeva dispus sa raca asIa?

  A SOS1l vreo veste piina acum?

  TrebUlC sa 51: rata ceva.

  S-a fural ceva?

  Nu I-a vaZUI tlimeni?

  S-a intiimplat ulldeva in Franta.

  - There is >nol,.o,h at home

  - She hasn't got >a.lylhln to wearat the wedding.

  - There will not be >any rain tonight.

  - >Somc. people think they arealways fight.

  - Is> wllhng (0 do II?

  - Is there> nev. s yet?

  > , has to be done.

  - Has >an) Ihm!! been stolen?

  - Hasn', >anybody seen it?

  - It happened >~ornewherein France.

  He asked me for >,ome cigarettes.

  - >Nobody could gIve the informatIOn.

  Mia ecrul cateva !tgari.

  Nimeni nu ne-3 putU! da infonnatiile.

  Esle u~or; oricine poate face asta.

  E cineva care vrea sa te vada.

  POli sa iei orice cane vrei.

  2

  - It is easy; >an

  - There is >

  - You can take>

  can do it.

  who wants to see you.

  book you want

 • Cuvllltele noi din llccstc doua lcc\ii sunt mai ales din domeniul radioului~l al televiziunii_ Sa inva\am substantivele noi, clllndule atent CU vocetare:

  Sa repetam acum aceste cuvinte in alta ordine:

  rccepl ie

  lnterfercnla, parazi!i.bruI3J

  arnpllficator

  program. emlSlune

  dlfuzor, megafon

  transmlsie, cmisiunede Iclevlziune

  - program, emlSlunc

  - stallc, post (de radio,de televiziune)

  - amphficator

  - difuzor, megafon

  - cramll:

  - ecran

  - recep!le. .

  - lmaglne

  - set; aparat

  -lnterferenla, parazi!i,brulaj

  - transmlsie, emisiunede telcviziunc

  -Ielccomanda

  - crallllC

  - set; aparat

  - ecran

  -stalic, post (de radio,de televiziunc)

  -telccomandii

  - IInagme

  > [ste/sanJ

  > lpnlugrEm}

  > lUlta'fiaransJ

  >(rirnaul kanlniulJ

  >frisep~anJ

  >[stetsanJ

  3

  >[setJ

  >[skri.nJ

  > l anaunsa'J>(rimaut Llntrllulj

  stalion

  programme

  mterference

  announcer >[anllun~a'J

  screen >[slrinJ

  loudspeaker >[Iaud....plla)

  '">[~tJ

  amplifier > (Emphfaia'Jtelecast > (trhka.sl]

  receplion

  remOle control

  pICture

  remote control

  station

  reception

  announcer

  screen

  picture >r pil.ha' 1telecast >fl('hka,stJ

  loudspeaker >[1I1Udspll.d')

  programme >lpraugl[mJ

  amplifier >1 Emphfaia'J

  inlerference >( mta-Il.ltaru;J

  ,,'

 • Vom folosi cuvintele noi intr-un dialog. Personajele acestui dialog se intalnesc inU-CIlI magazin deaparate radio ~i TV. Cit iIi-I cu aten!lc.

  BUYING A NEW TV SET

  Chris: Hi Laural Are you doing your shopping here?,

  Laura: Oh, hi Chris! Yes. I'm going to buy a new television set with a large screen. And you?

  Chris: I need to buy a new amplifier and two loudspeakers.

  Laura: So let's have a look around together.

  Chris: Good. Hmm, this set has a poor reception. I can't hear what the announcer is saying.

  Laura: Ves, there is some interference.

  Chris: Look, this one has a nice picture.

  Laura: Vou're right. Does it have a remote control?

  Chris: I'm sure it does. Oh, there's a telecast from yesterday's match.

  Laura: And here I can watch my favourite programme on our local station.

  Chris: But I'm afraid we're here to buy something and not to watch TV.

  Exersali acum prollulllia ficcarci propozilii din acest dialog, inva\iind traducerea acestuia in Iimbaromana:

  Hi, Laura! Are you doingyour shopping here'!

  Dh, hi Chris! Yes, I'm goingto buy a new television setwith a large screen. And you?

  I need to buy a new amplifierand two loudspeakers.

  So let's have a look aroundtogether.

  Good. HI11111, this set haspoor reception.

  I can't hear what the. .

  announcer IS saymg.

  Yes, there is someintereference.

  Look, this one hasa nice pIcture.

  >[ha! lora a' IU, dU:Il1I~) io:'~Opll1l~J Ilia' I

  >[ ,IU hai kfl~ les ;lIm .;1U1011Jtu hal i\ IIIU' lele... ljn "el

  ~iT' a la' tdJ skn:n Fnd iU"J

  >[3i l1l:d tu bal a niu: Emplifitlil'End tll. laudspl,ka'i'J

  >[~au ICh hEv a luk ilr:tlmdtugeD/a'l

  >[gud mm I)'IS :-et hFzpua'risl"psn]

  >[ II; ka:nl hia' Uot D'll.In3UnSa' ii' "C/l1I~11

  > {ic~. lYe,,' iL sammIa' Iiarlin"J

  > (Iuk IYI.~ Pan hEllIll31S pikt"a'J

  4

  ~ Buna, Laura! Aid iIi fadcumpiiraturile?

  - A, buna, Chris! Da, am de gandsa cumpar un televizor llOU,cu eeran mare. Dar tu?

  - Trebuie sa cumpar un amplilicatorllOU ~i doua difuzoare.

  - Atunci, hai sa aruncam 0 privireimpreuna.

  - Bine. Hm, lelevizorulacesta are 0 receptie slaba.

  - Nu aud ee spune crainica.

  - Da, sunt ni~te parazi\i.

  - Uite, acesta are 0imagine buna.

 • You're right. Docs it havea remote control?

  I'm !>ure it does.

  Oh, here's a telecast fromyesterday's match.

  And here J can watchmy favourite programmeon our local station.

  But I'm afraid we're hereto buy something andnot to walch TV.

  > [IU:' ralt daz 1\ hEv II.rimilut kanln,ulj

  > [aim sua' it daz]

  > (au hla'z 1IIelika:~1 fromie~ta'cleiL mEt~j

  > tEnd hla' ai kEn u{l\~lllai feivarit praugrEmon aua' liiukal stei~n]

  > Ibat aim iifrl'ld "i:' hi,eIU bai samT'm'JlI EndnOI tu "ot$l1:\ i:j

  - Al ureptale. Aretelecomanda?

  - Sunt sigur ca are.

  - A, iata 0 Iransmisie ameciului de ieri.

  - [ar aici pot urmfiriemisiunea mea preferatape postu1 nostru local.

  - Dar rna tcm ca am venitaici sa cumparam ccva,nu sa ne uitam 1a tclevizor.

  Completali propoziliile in limba engleza cu noile cuvinte, excrsilld ~i pronunlia lor:

  Bruiajul cste din ce in ce mai putemic.

  Recep\ia s-a imbunaliitit mult de anullrccut.

  Amplificalorul face sunctul mai putemic.

  Acest aparat de radio este unu1 ieftin.

  Era 0 emisiunc de muzier, de doua ore.

  Ti-ar placea sa fii erainie?

  Cate difuzoarc ai in sufragcrie?

  Unde ai pus teleeomanda?

  Emisiunea de televiziune a fost unnarita.de milioane de oameni.

  Ceva nu este in regula; ecranulramane intuneeat.

  Receplionam 0 imagine foarte slaba.

  Postul acela lransmite ~tiri din ora in ora.

  - The >!ntc:reti:rence is getting worse and worse.

  - >Reccptlon has improved a lot since last year.

  - An >amplific:r makes the sound louder.

  - This radio >set is a cheap one.

  - There was a two-hour music >programme.

  - would you like to be an announcer?

  - How many >loudspeakers have you gOIin your living-room?

  - Where have you pUI the >remOle control?

  - The >telecast was watched bymillions of people.

  - There is something wrong; the >Screenremains dark.

  - We are receiving a very poor >pIcture.

  - That >Stillion gives news every hour.

  lata un nou grup de cuvinte. Citili-le cu atenlie ~i cu voce lare:

  clear >[kha'J - clar, curat

  to amplify > [tu EmplLfill] - a amp Ii fica

  bright >[braitJ - luminos, stralucilor

  to dub >[tudab] - a dubla, a sincroniza

  portable >[1'0 'Iabl] - portabil

  5

 • 10 announce

  Ii ve

  to tune in to

  sensitlve (to)

  to televise

  distorted

  to switch over to

  informed

  10 request

  > l tu anauns1> [lai\'J

  > Itu tlu:n In tuJ

  > [senzui\' (tu)]

  > [IU telivalZ]

  > [dlsto:'lld]

  > [info: 'md)

  - a anunla, a prezenta

  - (transmisiune) in dl!t

  - a prinde, a comUla pe (un post)

  - sensibil (Ia); de precizle

  - a leleviza, a transmitela lelevizor

  - deformal, distorsionat

  - a schimba canalul, a lrece pc

  - mfonnat. la curent

  a cere, a solicita

  Acum va rugam sa citiJI cu atcnjie propoziJiile in care am folosit cU\'l11tele noi:

  Lets switch over 10anolher Slalion.

  The picture is distortedby interference.

  Is the picture alwaysthis clear?

  The sound is amplifiedtoo much by theseloudspeakers.

  WilIlheir arrivalbe televised?

  A sensitive SCi can receivemany stations.

  I think the picture istoo bright now.

  > {lcts s a~ a'illanaPa. 'el n)

  > ['Yi plkl$3 LZ d 10 lidb Inti faa 11.'

  > L II plkt a 0: elZ;,l.UKla,

  > D a aund lZ [mphfaidtu Tlal~ bill O'I,ZlaudspJ.!ta z)

  > "II D7e1r aralvalbl: telivalzd)

  > {II [a' T'ln',lk D'a rJkl~a .ztu: brait nau]

  - Hal sa lrecem pe alt poSL

  - Imagmea este defonnat!de parazili.

  - Imaginea este intotdeaunaa~a de clara?

  - Sunclul eSle prea multamplifical de acestedifuzoare.

  - Sosirea lor va fi lransmisala televizor?

  - Un aparat de precizie poalerecep\iona mulle posturi.

  - Cred ca acum imaginca cstcprea luminoasa.

  Many foreign films are dubbedfor television.

  > (meni form filmz afo'teli\lJnl

  jabd- Mulle filme striiine SUn! dub late

  pentru telcviziune.

  We have tuned in to anAustrian stalion.

  There will be a live lelecastof the malch.

  She announces all theevening programmes.

  I shall take myponable radio set wilh me.

  > ru,hE.. lIU'ld nhlanoslnan 5tct~nl

  > [D7 ear ~Il bl la/\< teli"a tov IYa mEt 1

  > [ ~l, anaull.'itz 0:10'1bnm(,1 rraugrEmz]

  > [al al te/k malpo labl reJdlau set -IT' m )

  6

  - Am prins un post aUSlnac.

  - Va fi 0 transmisiune direct!a meclUlui.

  - Ea anunta toale emisiurulede seara.

  - imi voi lua aparatul de radioportabil cu mine.

 • Radio and television keepyou informed.

  What have you requested?

  > [rcldiiltl End tthvlJn ki:pIU: mfo: 'mc.l}

  - Posturile de radio ~i teJeviziuneIe infonneaza (tc tin la cureo!).

  - Ce ai ecru!?

  Folosi!i noile cuvinte, completand etl ell' propozitiile de mai jos. Nu uitati sa cxcrsa\i ~i pronun~ia:

  Aces! aparat de radio fiU este de mare precizie.

  A fost lelevizat de la inceput pana la srar~it.

  Vor fi amplificati 'ii parazilii?

  lmaginea nu poale fi IacuUi mai clara?

  Fa\a lui era schimonosilil de frica.

  Nu mai schimba tot timpul posturile.

  Esle una dintre cele mai stnllucitoare stelepe care Ie ~lim.

  Ma bucur ca filmul acesta nu a fast dublal.

  Aces! aparat portabil nu este prea greu?

  HOIararea a fast anunlala in ziua urmaloare.

  Aeeasta este 0 emisiune (transmisa) in direct?

  Ei comuta adesea pc acest post.

  Va solicitam sa livraticuriind amplificatoarele.

  De obicei sunt bine infonna\i.

  - This radio set is not very >:;cnsitillc.

  - [\ was >televised from beginning to end.

  - Will the interference be >amplified too?

  - Can't the picture be made any >clearer?

  - His face was >dlstorted with fcar.

  - Don', >SWitch over 10 another stationall the time.

  ~ It is one of the >brightest stars we know.

  - I'm glad this film has nOl been >dubbed.

  - Isn'tlhis >ponable set too heavy?

  - The decision was >awlOunced the next day.

  - Is this a >live programme?

  - They often >tune In to this station.

  - We >request you to deliverthe amplifiers soon.

  ~ They are usually wcll- >lllformed.

  CDPrOl1l1mele neIJolural all e.sle.folosit:

  I. CII I'a{oal"e slibstall/il'tlta, pentm lucruri ~'i persoalle. Anmci cund :,"e referii la lucrl/ri, este deobicei /lrmat de 111I atribUI sail de 0 prupozi!ie arribuliwi, dc exempll/:

  We were all present al the wedding.

  When all were the~e,the meeting started.

  They know all about it.

  That was all thaI was left there.

  7

  - Eram eu to\ii prezen\i la nunta.

  - Ciind tali till fost prczenli,~edin\a a inccput.

  - Ei ~tiu totul despre asta.

  - Asta era tOl ce ramasese aeolo.

 • 2. ell wt!oorc II(ljeclil'o!ii. delermillljnil sub.l'1amive c:ore tlemllnesc persoon~ SllU obieelt!.de excmplu:

  All people need food.

  All planes have to be repaired regularly.

  - TOli oamenii au ncvoie de mi~_

  - Toate 3vioanele trebuie reparalc penodic.

  CD AIWlel cand Sf! refcra 10 lllemri, pronulllele '1feholtirar all poore opdreo co flume predico#v (parte apredicorului). "efiilld /lrmal de /liei un atriblll sail propo:llle Olribulil'li.-Is thIS really all?

  Yes, this is all.

  - ASia e tot. intr-adevir?

  - Da, asia e lOt.

  Daca all se refera 13 persoane sau lucnIri care a1catulcsc un grup, atunciel este unnat de articolul hotar:it the, de exemplu:

  Allihe members oflhe tradeunton wanted 10 strike.

  - TOll membOi slOdlcatulul \'oiausa mIre in gre,a

  CD All este. de asemenea. folosa co odrerb de compororlc:I. illuintea grllpuilli "the" + comparatll'ul WillI adjecti" sou at/llerh. dt' exemplu:

  CD

  That made the SlIuatlOnall the more dangerous.

  2. illoilltea /lfllll adjectlv sau adl'erb. de exemplu'

  She is all excile-d.

  He was all alone.

  All eJ'refolosir i"rro expresiefoarte de.~ inriilllirii:

  Asta facta situalia cu atatmal penculoasa.

  ESle foane bucuroas3.

  Era complet singur.

  all right - in ordine, in regula, binc

  CD ill limba ellglc:::ii exisrri dOUfi cuvime care corespulld termelllllui romtil/esc "jiectll'(! ": e,'cry ,~i each [t:~lPrOllllmele $I' adjeetil'lll IIehofiiriil each .~efolose.~calll"d clillt! /I(! re(erml la doi/tlouii s(m ma; fIlulrimembri SOli clemente di,Ifl"Ii11 allllmit gmp de perSO(lIIe sUll/lIcrllr; Each c.flefolosit ill dOl/ii ca=un":/ co prom/me ill gmpl/I each of - 'pecare dimre ", de exemplr/

  Each oflhem had something differentto say.

  Each of their cars has its ownparking place.

  2. ca adjecriv prollommal, de exempt,,:Each child was given an apple.

  Each door oflhe house:\\"as closely watched.

  8

  - Flecare dmtre ei avea altcevade spus.

  Fiecare dill ma~inile lor are propnulloe de parcare.

  Flecarui copil i sa dal un mar.

  Fiecare u~a a easelera supravegheata indeaproape.

 • CD Prol1l1mele nehotliriit every are door va/oore adjectivolit (illso!e$te sub:iftmtive) ~i Sf! rej'erli 10 maiIIIU/l de do; membl'i sail elemente ole III/ui grllp de perSO(llle sau IlIcrlll'i, de exemplu:They visit us every week.

  [very pilot has to have excellent eyesight.

  Ei ne vizitcaza in fiecare saptamana.

  Fiecare pilot/toli pilo!ii trebuiesii aiba vederea excelentii..

  in uhimul exerciiiu din aceasla leclie veli veri fica daca ali asimilat noile reguli gramaticale. Traduce\iurmatoarele propozilii in limba engleza:

  TOli studenlii au venit la intrunire.

  TOli profesorii vor primi 0 marire de salariu.

  AsIa fiU e tot.

  in fiecare vara ei merg la munlC.

  Fiecare dintre noi a primil 0 scrisoarc.

  Mi-ar placea sa veniti cu totii.

  Dacn ne ajllli, lreaba va fi terminatacu atat mai cud.nd.

  Ea a dat cale 0 cane fiecarui baia\.

  Fiecarui copil ii place sa primeasca darllri.

  Noi am inteles lOt ce spunea el.

  9

  > All the studenls came 10 the mcetil1~.

  > \11 ll:achers \\ til gel a ralsc.

  > Thai IS not all

  > En:ry SUlTllller they go In thl: mountams

  > E If you hl:lp U~, the \\-ork wLlJ be fimshedall the soulier

  > She t!ave a hook 10 each hoy.

  > \\'l: um.lerstoud all he saul

 • LECTlA 11, PARTEA A DODA

  Urmaloarea parte a [celiei incepe eu 0 recapitulaTe a vocabularului:

  A ComplcI31i propoziliile in limba cngleza eu unnatoarele cuvinte:

  1. tram

  5. calendar

  9. novels

  2. bank

  6. tickets

  10. secretary

  3. flowers

  7. tram SlOpS

  II. telephone

  4 stamps

  8. bus slap

  12. purse

  B. Completali propozilii[e in limba engleza cu cuvintele care lipsesc:

  Sora la tot mai vrea sa fie secretara?

  Sunt ilu5tr3\ii frumoase in aces! calendar.

  [SIC depane de UTmalOareastatic de autobuz?

  Erau mul!i bani in po~cta ta?

  Mii voi duce la banca pcnlru un imprumuL

  Ea nu cile~te aproape deloc ramane.

  Ai bilcte la meciul de maine?

  Tramvaiul a ajuns eu intiirzierein toatc sta\iile.

  FIorile aceslea miros superb.

  El va cumpara timbre de 1-.. e Ir~?

  - There are bcautiful pictures in this >calcnl ar.

  - [s it far to the nearest>l\L1S hlp?

  - Was there much money in your >PUI '1

  - I'll go 10 the >hank for a loan.

  - She hardly ever reads >novel ...

  - Have you got the >l1ckct~ fortomorrow's match?

  - The tram was late 3t allthe >tram ~\lIr~.

  - These >!10\\cf", smcll beautiful.

  - 1le is going to buy >~tamr~at Ihe post-office.

  - Will you pleasc answer Ihe >tclcflhl ne?

  - She always goes to the officeby>trnm.

  - Where do you >~ct on the bus?

  - He >saldhe was very tired.

  - They live >nc\1 wthe baker's.

  - I'm >gcttlll!:, 011 at the next stop.

  - We have sold one hundred tickets> II fa.

  - Try to be here >early:

  - I never go to bed this> late

  - Have you tal~ep to the doctor> cf!

 • 9.1.0-9.13.

  ~c. Sii lie inloarccm In recapitularea pronumclor ~i adjective lor nchotarate. T raduceli unnatoarele

  propoz1lii in limba engleza, acordand 0 aten\ie dC05Cbitli folosiril pronumelor:

  POli cumpara orice, daca nu CSICprea scump.

  La~ vrea pc eel ro~u. dacaIIU va supal'31i.

  Ce scaun pol sa iau? Pc eel din col!.

  Nu 1m nicl un artlcol din lana?

  Celt man dureaz3 mai mult.

  Nu trchUle sa imprumute cartea aceasta.o 3re pe a lUI.

  Sora mea a maneal un mar,Jar eu am mancat Irel.

  Daea ma~lOa mea IIU eSlc inci reparali,o VOl imprumut3 pe a t3lei.

  Nu in\e1egem de ce toata lumeaIe prefera pe aceSlea.

  I. plae copacii ~i i-aT placea sa aibac31iva in gradma lui.

  Prima ~edmla a fosl eea mai scurta.

  Vern da aceste infonn31ii oricui.

  Pc cele goale po\i sa Ie arunci.

  Uncle plante cresc oriunde.

  Acest radio este unul portabil.

  Cele mai mari mere nu sun!intotdeauna cele mai bune.

  Le putem proba pc acestea?

  Aceasta nu este bicicleta mea;este a fratelui meu,

  E$ti Slgur ea nu ai uitat niei una?

  11

  > YllU l;3n bu~ an .... thll1!-! If It IS llilttll e PCllSJ\ e

  > I (lUll.! like: to ha\C the red one Ifyou don I mmd

  > \\ 31 chal~ can I ~ke') The one 111 the comer.

  > Don't they tock any woolen ones"

  > The bl, ones asllonger.

  > He~n I ha.... 10 borrow IhlS booklie bas til own.

  > ty 'I ler ale an appleand I lIe three

  > 11 ny ar asn I been repaired yet,I ]I borrow my tather's

  > We dt>Tl ~ndcrsland \10 h.... e\ crybody"Ire CIS he$C

  > lie likes tree and \\ouid lo\e tn haveme In lus garden

  > The fl mcellnl:"8s Ihe shone!>\.

  > \\e J;116111 gl\(, thl~ II1foml"'II~)n t~) anyone

  > lOU can thro'" the empty lliles a\\a~

  > Thl!> radiO I!> II p~)t1able one

  > TIle biggeslllpple!> BTC notah\ays the l;lc!>t

  > Can we tl) these on'!

  > Thl IS not my bll:ycle;It'S my brother ....

  > ,\re \I'U un: \~IU ha\cn'[ forgonen any

 • 12

  Penlru a Ie invata mal bme. sa repetam aceste cuvinle in aha orthnr:

  lata substantivele noi din aceastA I~etie. Cititi-I~ atent. cu voce tar~:

  - (piesa) componenta

  - contrast

  - intrerupalOr. comutator

  - emiSlune cu kdicapimuzicale

  - receptor (13 radio, TV)

  - canal

  telespectator

  - ascultalor (radio)

  -tub cmescop

  - vol urn, sunel

  - buton: nasture

  - emlSlune

  - sublitrare

  luner > [tluna J

  subtitles > 5abllllllzl

  hSlener > i na]

  broadcast >[bro d"a SIJ

  volume >[IUIIUIIl]

  button > batnJ

  request programme > n~ e I plllugrEm]

  vl~wer >l ;u a'l

  channel >lt~[nIJ

  picture-tube >lpikl~a' tlU hIcomponenl >(~amr~unantJ

  contrast >' ., '1switch >'

  tuner >llllllla'l - receptor (Ia radIo, TV)

  component > Il..ampliunanlJ - (piesi) componenl!

  button >(batn] - bulon; naslure

  hstener > Ii na J - ascultator (radio)

  volume >(\>olium! - volum, sunel

  requesl programme > [flk~esl pnaugrEm] - elllisiune cu dcdicaliimuzicale

  plcture.lube > (piktsa' tlu:bJ -Iub einescop

  SWlich >ts~Il~1 - intrerupalor. comulator

  vIewer >[\/u a'l - telespectator

  contraSI >[~ontra,st] - contrast

  channel > "EnIJ - canal

  broadcast >lbro.uka.:r.IJ - emlSlUne

  subtllies >f abl3H17j - 5ublilrare

 • Acum sa sludlcm exemple de propozi!ii in care am folosil noile cuvinte;

  in exercitiul urmalor veli veri fica daci deja ali invilat substantivele noi. Comp1c1ali cu cle propozi!ii1ein limba englczi:

  > 0 ..aund \ ollum IZ - Acest volum este suficlentafll'Olnt fo aua'lhml'lru:m] pentru sufrageria noastrn.

  '.

  ,

  there are on this sel!

  ch doesn't work well.

  - Asta seara la ora noui va fiun program de dedicatli muzicale.

  - Unde sunt fabricate acestepiese?

  ~ Dupa elOlsiune ascultatoriiau fost invlta\1 sa telefonezela radio.

  - Tubul cinescop estc inca bundupa opt ani.

  - Ei au schimbat canalul.

  - Rcceptorul mcu de radioeste defect.

  - Nu pot inJelege filme inlimba germana rani.subtitrare.

  - Exista 0 emisiune saptamanaliin limba engleza.

  - Pentru ce este acest buton?

  - Douazeci de milioancde lelcspectatori au urmaritemlSlunea.

  - De In acesl comutalor potisa-I inchizi ~l sa-I deschizi.

  - Acum contrastul eSleprca mare.

  - I like listening to music at this >'.but my parents don 'I.

  - This>

  - How many >~l

  - What >..:hilnncl have you switched to?

  - Why doesn't this film ha\e >.

  II /u kFnlJ 011

  I( (} I '-'.tan fo J

  >[a fU'IYa,ll8ugsUnIi oa Z a m\ al\ld IUtchfaun 0 a frtdlaLIJ

  > D'ta IZ 3 I:khbra db t in I ,11

  > lI'e 0' Col' 12 tu mat~kor:lm ~l nauJ

  > flue-nil mlhiln \llu_a,"Ol~t U a prJ.u~rFm]

  They switched over toanother channd.

  This volume is sufficientfor our living-room.

  With this switch you canlurn il on and off.

  The picture-tube is still goodafter eight years.

  Where are these componentsmade?

  What is this bUllon for?

  My luner is out of order.

  There will be a requestprogramme at nine lonight.

  I can't understandGennan films withoutsublitles.

  After the programmehsteners were invited totelephone the radiO.

  There is a weeklybroadcast in English.

  Mie imi place sa ascult muzici la \/olumul acesta,dar pirintilor met, nu.

  De ce nu este subtitral acest film?

  Comutatorul acesta nu funqioncaza hine.

  Cate butoane are aparatul acesta!

  Pe ce canal ai schimbat?

  There is too muchcontrasl now.

  1J

  Twenly million viewerswatched the programme.

 • 1;1 intotdeauna comula pc emisiuneacu dcdicalii,

  Data. ai tiru1 acesta de receptor, iIi lrebuieUII amphficawf.

  TelespecI3torii nu-~i puteau crcde ochilor.

  Sunt mal mul!i ascultatori cu fiecare saplamana.

  Emisiunea asIa va fi !mUla mintemulta vreme.

  Tubul ClnCSCOP estc, in eea rnai mare parte,dm stieHl..

  Piesele pentru tclevizoare sunt greude gasit.

  La acest apar:lI \ech. contrastul esle slab.

  - He always tunes in to the >f ueprogramme.

  - !fyou have this kmd of >lu you needan amplifier.

  - The >....c.... ers cQuldn', behe.. e theIr eyes.

  - There are more >11- Icnco> every y,cek.

  ThiS >hroadcasl will be rcmem~redfor a long lime.

  A :>fIIC1UIl:-IUbe consists largely of glass.

  - >C(lmrnnc:nts for televisIon sets are hardto find.

  - There 15 little xnntnl Ion thiS old set.

  Vom invala acum alte caleva cuvinte nOl, cltmdu-Ie alent. cu \oce lare: 10 be addicted 1010 wear OUI

  >(tu bl Jii ld

  >11U ~a aut]

  - a fi dependent de

  - a (se) uta, a (se) epUlla.a (se) consuma

  convement >Ikan\i mantI

  to control > (tu kal1lraulJ

  accesible > [akshlblJ

  to turn up >[IU la."n apJ

  to turn down >{tu ta.'n daun]

  critical > lkrillklj

  to interrupt > (tu lntarapt]

  commercial > (kamii f~alJ

  to broadcast >[tubrodka:st]

  Vcrbul "to broadcast" este neregulat ~i are unn:Hoarelc fonne:

  - convenabil, comod

  - a controla, a line sub control

  - acccslbil, dlsponibll

  - a man

  - a lmc~ora

  - critic; prctcn\ios, sclectiv

  - a intrcrupe

  - comcrcial

  - a trllnsmitc (la radio)

  broadcast broadcast >[bro,dka. tJ broadcast >[ bro dka.slJ

  Verbul "to wear out" eSle neregulal ~i are unnatoarele fonne:

  wear out wore out >f~o' aut]

  14

  worn out

 • Vom folosi acum cuvintele noi intr-un dialog, pc care il veIl citi cu atel1\ie, cu voce tare:

  ADDICTED TO TELEVISION

  Chris: Are you satisfied with your new TV set?

  Laura: Oh yes, it's great! The only problem is that my children are more and more addicted totelevision.

  Chris: Yes, I know It's hard to control what they watch now wtlen there are so many commercialstations and programmes.

  Laura: My son can just watch whatever is broadcast for hours! I often have to interrupt him andmake him do something different.

  Chris: My son is just like yours, but my daughter has become more critical about the programmesshe watches. My TV set is out of order now and I'm glad that my children have a break fromwatching TV.

  laura: What kind of TV set do you have?

  Chris: It's a small portable one but very convenient.

  laura: What's wrong with it?

  Chris: The picture-tube has worn out and I can't turn the volume up and down.

  Laura: Do you think it can be repaired?

  Chris: Well, it will probably be cheaper to buy a new TV sel. Components are easily accessible butexpensive.

  Va prezentam acum fiecare propozitie din acest dialog, cu pronun!ia corecta ~I lraducerea in limbaromana:

  Are you satisfied withyour new TV sct?

  Oh yes, it's great!

  The only problem isthat my children aremore and more addictedto television.

  Yes, I know.

  It's hard 10 conlrol whalIhey walch now when Ihereare so many commercialSlatlons and programmes.

  My son can just walchwhatever is broadcaslfor hours!

  I oflen have 10 interrupthim and make him dosomelhing different.

  > [a: iu. liElisfaid ~10io:' niu: Il:\;i: sel]

  > [au ICS lIS t:rclt]

  > [0'; aunll problllll1 izO'EI mal tsildran a:'mo:' End mo" adlkuuto tt'livljn]

  > [ie,a/lUu}

  > [Its ba 'd III kanlniul u(llo el ' lai ofn hh lu ml

 • My son is just like yours,bUI my daughter has becomemore critical aboutthe programmes she watches.

  My TV set is out of ordernow and I'm glad thatmy children have a breakfrom watching TV

  What kind of TV sel doyou have'?

  It's a small ponable one butvery convenIent.

  What's wrong with it?

  The picture-tube has wornout and I can't tum thevolume up and down.

  Do you think il can berepaired?

  Well, it will probably becheaper to buy a new TV set.

  Components are easilyaccessible but expensive.

  > l mal san Ii: djast laik /0:'7bilt mai do:tlirhEz bll..amrno:' kritlkl itballlD'a praugrEm.l ~I YOtSI7]

  > [Illai II. vi: SCi 17 aul [kampaunams a" i:zlllakseslbl bOlt ikspensiv]

  - Fiul meu este euct'" reI.dar flica mea a de\euIt maipretcntioasa in ~ pn'~leprogramde pe~ le unnare~le.

  - Telcvizorul meu esxe strical,~i rna bucur ca acumcopiii mei au lual 0 pauza ~inu se mai uita la le1evizor.

  - Ce fel de televizor ai?

  - Esle unul mic, pOllabil, darfoane convenabil.

  - Cc (defeC!iune) are?

  - Tubul cinescop s-a uzat Jiiinu rnai pot da sonorulmai tare sau mai incet.

  - Crezi ca poate fi reparat?

  - Ei bine, probabil va fi rnaiieftin sa cllmp5r unul nOll .

  - Piesele se gasesc u~or,dar sunl scumpe.

  Va pute!i aminli toate cuvintele noi? Veri fica\i-va completand spaiiile libere din propoziliile in limbaengleza:

  Nu eSle aproape niciodata multumit,fiindca cstc atat de pretentios in lOale.

  Nll ma intrerupe a~a de des!

  Acele regiuni tropicale nu sunlfoane accesibile,

  De obicei, intai se uzcazl11ubul cinescop.

  Care este cea mai convenabila ora pentru tine?

  Nu putem tine vremea sub control.

  Da lTIuzica mai incet!

  Unii oameni sunt dependenli de cafca.

  Posturile comerciale au mai mulli bani,

  Cmd a fast acea emisiune difuzata prima oara?

  Poti sa dai din nou sonorul rnai taredupa ce pIce cu.

  16

  - He is hardly ever contentbecause he's so :>critIcal of everything,

  - Don't :::1ntcrrupl me so often!

  - Those tropical regions arc nOIeasily >acccssible,

  - The picture lube usually >wean; out first.

  - What is the most >convenient time for you?

  - We cannot :>control the weather.

  - >Tum the music >down!

  - Some people are >addicted 10 coffee.

  - :>Commercial stauons have more money.

  - When was thai programme >broad..:a,t first?

  - You can >turn the volume >up againwhen I leave.

 • CDVom invlI!a aCUlll C,ilCV3 r~guli gramalicalc privind pronumele ~i adJectivclr: nchotarate every,('illler, bOlh.lIcith('l',

  Alljectil'lllllehoUlriit en'ry I!""e (olosil ell slIhsfllllt,,'e ab:l1Tacte eu .'leI/sill tic "/U(I ( posihli) "/"lOale (... pot/hill') ", de c\'cmplll"

  There is rHr) chance thai there will bea li\e telecast.

  They resemble each other In e"l'ry respect.

  I had ('very reason to be dissapoint

 • CDPl'onume/e ~'i adjecrivul IIehouiriit neither, care este corespondenlul'ui either in propo=l/iile nega-tive, sefolose$le intotdearmu ciind este vorba despre dOllapersoane sau lucruri. Poat~ftfolosit olatell valoare suhslantivalii, cat $; ell valoare adjectivolii. Cit sensul de "nid unlll (dintrr)~

  lata caleva exemple:

  Neither parent knew wherethe child was.

  1asked two colleagues of mine, but neithercould tell me.

  /

  - Nici unul dintre parinli BU ~Iiaunde cstc copilul.

  - Am intrebat doi colegi dc-ai mei, darnici unulBU a putu! sa-mi spuna.

  Neither poate fi folosi! la inceputul unei propozitii in care extindemnegatia din propozi,ia precedenUi asupra altui subjec!. tn aces! caz,predicatuJ sta in fata subiectului, de exemplu:

  His car is not fast.Neither- is mine.

  You are not happy;neither- am I.

  They didn't remember.Neither- did we.

  - Ma~ina lui nu este rapida.Nici a mea.

  - Nu e~ti multumit;mCI eu.

  - Ei nu ~i-au amintit.Nici noi.

  In a doua propozitie se repcta forma verbului auxiliar sau modal dinprima propozitie. Accentul cade pe ultimul substantiv sau pronume.

  Am ajuns la ultimul exerci\iu din aceasta lectie, in care vom recapitula toate problemele de gramaticaprezentate. Traduceli in limba engleza:

  Toate emisiunile sunt in limba romana.

  Toate casele de pe strada noaslra au gradini.

  Ei au venit tali cu trenul.

  Toate piesele din acest aparat sunt olandeze.

  Era cu atat mai fericita pentru ca ~i piirin\ii eierau acolo.

  A fast cu totul nea~teptat pentm noi.

  Fiecare dintre aceste ma~ini are radio.

  Fiecare dintre ei a fast comerciantmulta vreme.

  Fiecare fereastrii avea 0 perdea alba.

  Ei au primit cate doua bilete fiecare.

  A fost prezentla fiecare ~edin\a.

  18

  > All broadcasts 8rc m Romanian.

  > All the houses in our street have gardens.

  > They have all come by tram.

  > All the components in thIs set are Dutch.

  > She was alllhe happier because her parentswere there 100.

  > It was all unexpected to us.

  > Each of Ihe~e cars has a radio.

  > Each of them has been a shopkeeperfor a long tIme.

  > Each wmdow had a white curtain

  > They each got lwO tlckels.

  > He wal'. present at every meeting

 • Fiecare meserie trebuie inviitata.

  Ea avea toate motivele sa fie suparat1i.

  EI este mul\umit in toate privintele.

  Fieeare dintre cele doua amplificatoarepoate fi Colosit la receplOrultau.

  Ei au luat loc de ambele piifli ale mesei.

  Ambii frati erau tlimplari.

  Erau atat amabili, cat ~i rabdatori.

  > Each trade has to be learnt.

  > She had every reason to be angry.

  > He IS content 1lI every respect.

  > Either of the two 81l1pllfic:rscan be used with your tuner.

  > They took seats al every side of the table.

  > Both l'orothers ~ere carpenters.

  > They were both kind and patient.

  Aparatullui de radio nu este portabil. Nici al roeu. > fii~ radIO IS not portahk 1\'either IS mine:.

  Nu-mi placea nici unul dintre cele doua difuzoare. > Illked neither of the twO loudspeakers.

  La srar~itul lec\iei vom face un exercitiu de pronuntie. Cititi eu voce tare urmatoarele seturi decuvinte care conlin sunete identice:

  [u'1 [leJ [oj [ojtune wear request informed

  you the...e reception .11

  blue where ,,' dawn

  grew pair b." call

  now hair sensitive caught

  19

 • 11.7. Pronumcle either eSle folosit cu refenre 1a doua persoanc sau lucruri:

  11.2. All the cste folosil penlru persooncle sau lucrunle dmtr-un :mumil grup:

  11.1. Pronurnclc ~i adjcctivul nchotar.it all sunt folosltc penln! pcrsoanc ~I lurTuri:

  - Am fost cu tOli, prezen\i la nunta

  - Toota lumen arc nCVOlC de mineaR.

  - Erau pareate ma~illl pc fiecare partea strazii.

  - ChlaT asIa cste tolu1?

  - Ei ne viziteazll in lieenre saptamiina.

  - TOIl membTli smdlcatululcrau acolo.

  - Toate navele dm port sunt avariate.

  - Oricare dintre acestea doua poate fi folosit3.

  - TO:lle avio:mele IrebUlc reparate periodic.

  - Fiecare dintre ei avea ceva de spus.

  - Fiecarui copli is-a dat un mar.

  - L-am ajutat in toate felurile.

  - Era absolul singur.

  20

  We helped him in every way.

  Each child was given an apple.

  We were all present at the wedding.

  Each of them had something to say.

  Is Ih15 really all?

  bther of these two can be used.

  Cars were parked on either sideof the street.

  Allthc ships In the harbour are damaged.

  lie was all alone.

  They visit us every week.

  All the members of Ihc trade unionwere there.

  A11 people need food.

  All planes have to be repaired regularly.

  11.5. Prollurncle nehotarat every insote~te intotdeauna un substantiv eSle vorba dcspre maimult de doi mcmbri sau clemente ale unui grup nelimitat de persoane sau lucruri:

  11.6. E,rery se folose~te inaintea substantive lor abstracte cu sl.:nsul de "to\i/toate":

  11.4. Pronumele $i adjeclIVul neholar:it cach se rcfcra In dou~ sau Inai mulle clemente, mcmbrisau indlvlzl dintr-un anum it grup de lucruri sau pcrso:me:

  RECAPlTULAREA LECtlE1 11,

  11.3. All ponle fi foloSI! ~i ea adverb de comparallc:

 • 11.8. Folosirea pronumelui both:

  Both of you will get a raise.

  11.9. Both ca adverb in expresia both ... and:

  I have to buy both eggs and cheese.

  - Amimdoi veti primi 0 marire de salariu.

  - Trebuie sa cumpar ~i ouii ~i branza.

  11.10. Adjectivul nehotanit neither estc folosit cu referire la doua persoane sau lucruri:

  Neither parent knew wherethe child was.

  - Nici unul dintre parinti nu ~tja undeeste copilul.

  11.11. Neither in propozitii contrase, pcntru a extinde 0 ncgatie din propozitia preccdenta asupraaltui subiect:

  His car is not fast. Neither is mine.

  21

  - Ma~ina lui nu este rapida. Nici a mea.

 • TEMA PENTRU ACASA 11

  A. Traduceli unnatoarele propozitii in limba romana:

  I. Here are two books. You can lake either.

  2. Each passenger's luggage was checked.

  3. That's all the better for our business.

  4. All the stations interrupted their broadcasts to bring the news of his death.

  5. We are disappointed in every respect.

  6. There are fields on either side of the country road.

  8. Traduccli urmlitoarelc propozilii in limba engleza:

  I. Ai tot dreptul sa fii surprins.

  2. Nici unul diotrc eei doi oameni nu sau rnai inlOrs vreodata.

  3. Alai Ann, Cal ~i Dan plead; maine in Anglia.

  4. Fiecare dintrc noi vrea sa iIi dea lie (ablaut

  5. Tu nu ai vazut acesl program. Nici d.

  6. Toole aparatele de radio din aces! magazin sun! de cea mai buna calitate.

  C. Completall propoziliile in Iimba englezli eu eel rnai polnvit dintre cuvintele de rnai jos:each, both, neither, either, all.

  I. . the amplifier and the loudspeaker were very expensive.

  2. He is not satisfied with his wages and am I.

  3. . worker has been promised a raise.

  4. . the tickets have been sold.

  5. I have two radio sets; you can borrow orthem.

  22

 • LECTIA 12 - PARTEA iNTAI,

  La incepulul acestei lectii vom rccapitula vocabularul deja cunoscut. Estc vorba mai ales de dispozitive$i aparatc de uz casnic.

  CompJetali fiecare propozilie in limba engJeza cu unu! din cuvintele de mai jos:A.

  I. floor

  5. fireplace

  9. floor-lamp

  2. carpet

  6. wall-paper

  10. annchair

  3. curtains

  7. socket

  II. sellee

  4. ceiling

  8. pictures

  Lampa aeeasta nu da destula lumina. - This> doesn't give enough light.

  Lasi-l pc lalal tau sa sIca in foloHu.

  Trebuie sa zugmvim ta...aou!'

  Ardem daar Icmne in $cmineul nostru.

  Canapeaua este suficienl de lalapenlrU uel persoane.

  Pc tali perclii erau tablouri scumpe.

  - Let your father sit in the>

  - We have to paint the>

  - We bum only wood in our>

  - The > is wide enoughfor three persons.

  - There were expensive>the walls.

  ".

  on all

  Tapelul acesta va intunecaprea mult camera.

  - This> \,too dark.

  will make the room

  in camera aceasta exista doar 0 priza? - Is there only one> in this room?

  Pune covorul acela in mijlocul camerei. - Put that> in the middle of the room.

  B. ~i in exerci!iul unnator va Irebui sa completati propoziliile in limba engleza cu cuvintelecare lipsesc:

  Pe podea erau doua pisici.

  AjuhHna sa pun perdelele.

  Am auzit avioanele zburinddeasupra ora~ului.

  De unde au venit ei?

  Lasa-mll sa stau lang! fereastra.

  - There were two cats on the >

  - Help me to hang the>

  - We heard the planes flying>the town.

  - Where have they come>

  - Lei me sit> h the window.

  ,

  .?

  Blicania cSle peste drum.

  Nu malum (gunoiul) sub covor!

  23

  - The grocer's is>

  - Don'l sweep it >

  the street.

  the carpet!

 • in aces! cltercitlU de gramalica "om fecapilula fonnarea Propozilulor afinnallve, imerogali\lc~i negati1lc 13 diferite Iimpuri. Completall propozilide in IImba engleza cu fanna coreetaa verbului:

  Nu am intaniat prea mult, nU-l a~?

  16.1.-16.2.17.1.-17.4.19.1.-19.5.19.8.-19.10.

  20.1.20.4.-20.7.22.1.-22.8.25.1.-25.8.26.1.-26.2.28.1.-28.2.29.1.-29.5.

  ~

  c.

  Ei Ie a.(ileapI3.

  Magazinul nu eSlc deschis astazi.

  Sunt surprins ca cl nu eSle aieL

  Ai de gand 51-i 3Juti?

  Acum ea cslc In .(icdinlil.

  EI are Irei copii.

  ~j-au uitat c3rtile?

  Ai dreplulla aSia.

  Aparatul acesla 3fC difuzoare mario

  Ea ~tie unde este (asta)?

  Facem asta in fiecare zi.

  Ei fac tot ce este necesar.

  Ellucreaza aid!'

  l~i pot aminti?Va fi greu?

  Au anunlat (asIa)?

  Nu pOli a~lepla pana maine?

  Nu I-ai vazut pc baiat?

  \

  - They >an: waiting for you.

  - The shop >IS nOI opened today.

  - I >am surprised he is not here.

  - >Are you gOing to help them?

  - She >15 at the meeting now.

  - We >an= 001100 late, >are we?

  - He >has three children.

  - >Havc lhey forgonen their books?

  - You>ha\earighlloit.

  - This SCI >has big loudspeakers.

  - > Du..:s she know where it is?

  - We >do that every day.

  - They >docverything thai is necessary.

  - > Dots he work here?

  - >Can they remember?

  - >Wtll it be difficult?

  - >Ha\ethey announced it?

  - >Can't you wail till tomorrow?

  - >Ila en'tyou seen the boy')

  Le dubleaza vrcodata? Nu (nu Ie dubleaza). - Do they ever dub it? No, they> O)'L

  Nu emit (transmit) in limba engleza?

  Nu s-au uzal?

  Ei trebuie sa plateascii.? Da, trebuie,

  Ai cerut asta? Da (am cerut).

  Nu pOli sa 0 Iii sub conlrol.

  Ei nu imrerup des lucrul.

  Nu i-am vazut de sapl.amani.

  Nu pot promilc nimic.

  Ei nu sunt inca la birou ,

  Nu vom pleca illamle de (ora) ~ase.

  24

  - > Don't they broadcast In English?

  - Must they pay? Yes, they>

  - Have you requested It? Yes, J >

  - You >can'tcontrol it.

  - They >dl,nlOften interrupt work.

  - We >ha\cn'ISeen Ihem for weeks,

  - I >con'tpromisc anything.

  - They>aren't at the office yet.

  - We >shall not leave before six,

 • lata substantivele noi din aeeaSla Jeqie, Citi\i-Ie alent eu vuce lare:

  - inrcgislrare

  - disc

  - cascIo ron

  - pIck-up

  - inregislrarc

  - casela video

  - platan (de pateron,de pick-up)

  - disc

  - supon pcntru easetc;carcasli

  - setnnatura

  - supan pentru casele:carcas!

  - plalan (de patefon,de pick-up)

  - easel:; video

  - pick-up

  -casctofon

  - sernll,i.lura

  -casela

  - caseta

  > (rel..o:'d plela: r ]

  > [kaset rikO"'da'J

  > (Ia.' nlelbl]

  > {ka,et hiulda. 1

  > (rel..o.'d]

  25

  > lka~el]

  >[nko"dml.']

  >[vidmu lelp}

  > (reko.'d piela.')

  > [kaset hiiuJda:']

  > (\ic.hau lelp]

  > [signlt~a:' I

  > I ka!>t:1 nko 'da'}

  > [Ii nlclblJ

  > [rcko:fdJ

  recording

  video tape

  record player

  record player

  signature

  video tape

  record

  turntable

  long-playmg record > [10. nl pleml 1 reko:'d] - disc LP

  long-playing record > (10: nL Ipleml'l re"-o:'d) - disc LP

  Sa repetam acum aceSle cuvinte ill alta ordme:

  lurntable

  recording

  cassette recorder

  record

  cassette

  cassette holder

  cassclle recorder

  casselle

  signature

  casselle holder

 • Acum traduceti in limba romana propozi{iile in care am folosit substantivele noi:

  ESle randul dumneavoastri sa lucrati cu vocabularul nou invatat. Completali spaliile din propozitiilein limba englezl:

  Put your signature here, please. >(pUl;O igmt a, nla. ph

  - Ei au multe discuri LP.

  - Folosesc inlotdeauna aceea~icaseta video.

  - Va rog sa semnati aici.

  - SupoTtul penlru casete esteacum gal.

  - Ai casetofon?

  - Cite minute de muzicaincap pc caseta aceea?

  - A ficul a inregistrare apetrecerii zilei sale de n~tere.

  - Platanul se rote~tela viteza corecta?

  - Pick-up - ul meu cste defect.

  - EI vrea sa-~i vanda loatediscurile.

  - PUI another >ea et in, will you?

  - These old :::>u. rd break easily.

  - How can 1 get the cassette oul ofthe >ea tf' hI?

  - I am going to borrow a x Ideo rf' loday.

  - Whal have you pul on Ihe >turntable now?

  - People buy fewer and fewer>i lavi records.

  - This >record play .~ has ils ownloudspeakers.

  - We can listen to the >rccordmg later.

  - My >ca~:.ctlt reLorder makesexcellent recordings.

  - Can you read this >SIgnature?

  26

  >[mai reko"d pIela:' Jl nutBV 0 'dOl']

  >lD'a ka el hauh.la'ilempll nau]

  >lhau mem miml~ ()\ IIlJU.I'lk.LEn iu' put on 0'(-1 ka~et]

  >[lll o:l~eu lU:l O'a elln\ itJLau te/pl

  > 0 I hb gut memIt ,n' plem Jln~ko 'dz)

  >(111 InT tu 10-1 hllreke 'dz

  > daz D'" Ii 'ntdbl ta nEt D'a 1311 "'pI df

  > hi h~J11ejd nko dm'a hll tla: T:tdei pa:nll

  > [hE II.- gOI lIselnko. tUJ

  Poti sa descifrezi semnlilura asta?

  Putem asculla inregislrarea mai larziu.

  Ce ai pus acum pe platan?

  He wants 10 sell all hisrecords.

  Azi am de gand sa imprumul 0 caseti video.

  The casselte holder isempty now.

  Pick-up - ul acesla are difuzoare incorporate.

  Does the turntable tumat the right speed?

  Pune 0 alta caseta, vrei?

  My record player is outof order.

  He has made a recordingof his binhday party.

  Cum pot sa SCOI casela din careas!?

  How many minules of musiccan you put on Ihat cassette?

  Have you gal a cassetlerecorder?

  Discurile acestea vechi se sparg u~or.

  Damenii cumpara din ce in ce mai pUlinediscuri LP.

  I always use Ine samevideo tape.

  Casetofonul meu faceinregistrari excelenle.

  They have gal manylong-playing records.

 • lata ~i ultimul grup de cuvinte noi din accasta lcqie. Citili-le atent, eu voce tare:forward > fo ~a'dJ - inainte, in fali

  to push >[luru~1 - a impinge, a apasa

  backwards > bEk ua'dlJ - inapoi, in spate

  to wind >'"

  'lmd] - a se risuci, a se invirti; a derula

  illegible > [lledJabl] - indescifrabil

  old-fashioned > [auldfE~andl - demodat, de mod! veche

  to sign >[lu,am] - a scrona

  to eject > [tu ldJektJ - a seDate, a aruncs, a da afara

  topical > llapll.;'!) - actual, de actualitate

  captivating > lkEptlvc/lLn4ll j - captivanl, pasionan!

  to record > [tu nko 'd) - a inregislra

  10 tape > [tu Ie/pI - a inregistra (pc banda)

  to erase > (IU lrelz) - a J;terge

  Verbul "to wind" esIc neregu1a1lii are urmatoarele forme:

  wind - wound >{"""dJ - wound >( 3umJj

  Fili atenti la intrebuinjare3 noilor cuvinle in propozitii. Cititi unnatoarele exemple cu voce tare:

  Use this button to ejectthe cassette holder.

  The tape is movingforward now.

  > [lll"7 D'IS baln IU IdJcktO'a kastt hauh.la'J

  > [lYa telpll mu Vlnl ,)10 'ua'd naul

  - Pentru a scoate afam suportulpentru casete, folositi acest buton.

  - Acurn banda se mi~cn inainte.

  What button do I have to push? > ~Ol batn du al hEv tu PU-lo) - Pe ce buton trebuie sa apls?

  He watched a captivalingprogramme lasl night

  Topical programmeskeep yOll infonned.

  Are you going 10 record(tape) this programme?

  > [hi "'{Jill a kEpllvenm' Ipraugrl:m la'51 nBlt]

  > (topdi.! rnllllgrf.mzkl.p ;u: mfo 'rnd)

  > la' III gaUlO II tu nko:'dlteip) D"I priugrLmJ

  27

  - EI a llnnarit 0 emisiunecaptivanti aseara.

  - Programele de acrualitatite {in la curent (cu evenimentele).

  - Ai de gand 51 inregistreziacest program?

 • -They have an old-fashIOned set. > r lYel hb an auld fE:--and ~elJ - Au un aparat dcmodal.

  Will you sign thai paper?

  He looked backwards.

  Winding the tape 10 itsbeginmng lakes only a minute

  ThaI signature is illegible.

  >[ II/u: &am O'Et rt'pa']

  >[hl lu_kt bEk ua'dl.]

  > {~amdm(~1 0 a \tlP tu II!.hlI;inlq,' 1ell.s aunh a rnlOlI]

  >[O'EI igmts3 IL Ilcerasedmy favourite song.

  - >\l, d Ihe tape 10 liS end. please.

  - Do you often wateh >f:0pKal programmes?

  - What you have wrincn is >lllcglble.

  - He >n:c lrded (taped) It when it wasfirst broadcast.

  - You can sec the lape is moving >bad.."ard

  - First >eject the cassellI.' holder.then lake the cassette out.

  - Ne\cr >pu~hed towards the entranceby other people.

  - Do you like this >old-fashh'lled lamp?

  - The soldiers walked slowly >forv..ard.

  CD Pronumele none{ nanJ5e refero la IIIUI nl/l!l de dOl/(i persount! sail Im:rllri. ill pmpo:itii de lIct'st tip."crhul ('.~It! laplural $1 ('SIC lafurma a(jr",UfII'(I. de exclllplu:None of those mcn were carrying suitcases.

  None of the radios are cheap.

  28

  - Nici unul dinlre acei oamem nu 3\ea valiza.

  - r\ici unul dmlrc acesle aparate de radiOnu eSlc left in

 • CD None se poafe refer; fa III/ suhstallfiv mell/iona! (Interim: I" (Ices! caz. 111I mai eSle necesol'o I'epetareasubs/amil'u/ui, de exemplll:You want to borrow some sugar from me,but I have lIone.

  He wants some tickets? There are none left.

  Vrei sa imprumuli ni~te zahar de la mine,dar fiU am nid un pic (deloe).

  Vrea ni~te bilele? Nu a mai ramas niei unul.

  CD None /matefi1010si1 ca adwrb de compal"U/ie, i"aime de too $; If/aimea grupului "the" + comparativilllIlIlIi adjectil' Sl1ll adl'erb. De obieei. nonc too Sf! tradllce prill "lilt prea", ior none the prill"clIllimic mal ".

  lata caleva cxcmple de propozitii:

  CD

  The food in this rcslaumnl is nonetoo good.

  She earns 1I0nc too much.

  My car is nOlle the worse than his.

  NOlle se pottle f%si ~'i ill WII/citoorea expresie:

  II is nOlle of )'our business.

  - Mancarea din acesl restaurant fiU es\cprea buna.

  - Nu cii~tiga prea multo

  - Ma$ina mea nu esle cu nimic mai prejosdedil a lui.

  - Nu este Ireaba ta; nu te prive$te.

  CD /:'"'\])resio nothing IIlllch estefo!osif(J c%el'io! ill sellsul de "nu (J cille ~tie ce" "1/11 e mare !UC1'lI ". deexemplu:There is nothing much I can tell you.

  There was nothing much we could do.

  - NU-li pot spune cine ~tie ceo

  - Nu putcam face marc lucru.

  /'", . .. b d ' . " . , , ."n proPOZltl1 eu su lect nc ellnlt, 10 oS1ln pronume e persona one atuncln-="""""J dnd ne referim la oamcni, pcrsoane. De obicei, corespondentlll in limba

  ~ romana estc [onn;.) de persoana a doua singular a pronumelui personal("tu"), cu vuloare gencriea:

  One oOen hears aboutsuch things,

  One cannot always avoid it.

  One has to do what onehas promised to do.

  - Auzi adesea despre3stfel de lucruri.

  - Nu po\i 5.'\ evili asta intotdeaunll.

  - Trcbuie sa faei ceea ce promili.

  CD

  Relineli ca prollumele one este unnal intotdeauna de un verb 1'1 persoanaa treia singular.

  , /

  One este de ascmcileu f%sit ;'1 propozi!ii slibordol/ale inlrodllse de "who/tll(ll" sail ill cOllstruc,iiilifinilil'(lle. ill limbu roll/filla, corespOIulellwl !II; ar ji expresia "11111/1 dill Ire aceia carc ... "/"11/1(1tlimre acelea care,., ".

  lata ~i catcva cxcmple:

  He is not one who forgets names easily.

  29

  - Nll eSle unul dintre acei

 • He is one who thinks he can sayeverything.

  He is not onc to support you.

  - EI este unul din aceia care crcd cil. pot spune

  Orlce.

  - Nu este unul din acela care Ie suslin.

  in exerci\iul unnator veti verifiea in ce masurll ali invatat noile reguli gramaticale. Traductliunnaloarele propozilil in limba engleza:

  lei unul dintrc noi nu I-a semuat vrcodata.

  EI \,ola sa cumpere ni~le discuri LP.dar nu mai erau deloc.

  Speram sa-i intalnim pe c:iliva dintre ei,dar niei unul nu era acola.

  Nu eSle prea preten\ios la alegerea hainelor.

  Nu Ii s-a spus mare lucru dcsprcpiesele componclltc.

  intiii trebuie 53 treci pc la vam!.

  Nu sum dintre aceia care se entuziasmeaza u~or.

  > "lone of u. He wanted 10 bu~ wme long-pla)'mg recordsbUI there were none

  > \\le hllptd to me.:t some of them.bUI none \\ as the~_

  > lie IS none 100 cnticallll choosIng hIS clothes.

  > The)' wcrc told nothIng much aboutcomponents.

  > One ha$ to go through CUS10111S fi"t

  > I'm not one to get exclled easIly.

  Verbele oux;liart! PO!fi folos,,#! mdependem in limbo ellglco (de exemplI/ fo be, to ha\'c ,ti altele).SQII por intra rn alctitllit1!a formelor campl/se de rimpun. diate::o posh'u, forme intel'Ogat;\'e sau/legatil'e. de exempll/:

  He is reading a nc\\'spapcr.

  Did she pass that exam?

  We shall not finish work.

  It was broadcast this morning.

  The)' havc brought it with them.

  What do ),ou think of it?

  - EI clle~ae un ziar.

  - Ea a luat examenul acela?

  - Nu ne vom tennina trcaba.

  - A fos! difuzat azi diminca\l.

  - Au adus-o cu ei.

  - Ce crezi despre asta?

  CDin propo:l!ii de aces! rip, al'em 111I pred;caf complex. format din allXUiar ~i verbul de cOlljl/gat.

  in propozi,,-Ue iI/limbo engle:ii, l'erbele modale (un. must) trebl/;e folosi!e imprelll/ii cu alre verbe.pentnl Q forma un prediCtlt cOlI/plet, de exemplu:

  You can finish it in time.

  He must leave early.

  30

  - POli tennina la timp.

  - Trebuie sa piece devremc.

 • / ,Existn un singur caz in care verbul de conjugal nu urmenzi'l. obligaloriudupa auxiliar sau modal, ~i anume atune! cand vcrbul de conjugal esteprccizat fie in propozilia precedenta, fic in propozilia unntltoare, decx:cmplu:

  They can and must do it.

  He has not lold me yet, but he will.

  You think we haven't workedhard, but we have.

  - Ei pot ~i trebuie sa raea aSia.

  - inca nu mi-a spus, dar 0 va face.

  - Crezi ea noi nu muncim dingreu, dar a$8 este.

  /

  CD Forma de mjiniti\' a \'erbuilli de conjuga, precedur de 111I w!rb modal sail Qllxiliar nil este ,-mati/ifdeprepo=i{ia to $i 1111 acceptci "id 0 terminatie, de exemplu:She can go if she wants to.

  Will they help us?

  He would leave first.

  Sa folosim acum verbele modale in propozltli simple.

  Poate merge daca "rea.

  Ei ne vor ajula?

  Ar pleea primu\.

  lerhlll can exprimii eapaelfolea, posibiliwlea sau pennisimJea, co de e.xemplu:

  He can sing well.

  It can happen any moment.

  Wood can be used for that.

  You can have one of lhem.

  How can you refuse 10 do Ihat?

  Such jobs can be boring.

  - EI ~tie sa canle bLOC.

  - Se poate inlampla ill orice moment.

  - Lemnul poale fi folosit pentru aceasta.

  - J>Oli lua una dinIre elc.

  Cum pOli refuza sf! faci asia?

  Astfel de slujbc pot fi pliClisitoare.

  CD Can poate.fif%sil ~'i ell w.rbe ca to see, to hear: eOIJstnlC(ill 1'(1 {Illea I'a/oaretl pre:elltllilli eOlltinllll,il1ll"ltClil accsle \Ierbe nil admit oceasltifomu!:[ can see them coming here.

  [ can hcar some noise.

  Ii vad vcnind aieL

  Aud OI~te zgomote.

  CD Dllpii cum deja $tili. verbll/ could este eehl\'olelltullui can ;11 prupo:i(ii la WI limp Irecul sail inpropo:i(ll eomliliol/ale. Dar can I/U are limpu/l'litor $; nici /lU formea:t! timpur; compuse. ill astfelde Ctl:lI,., sefolose$te UII aJt verb ell sens asemiiniilor:\0 be able 10 > (tu bl- elbl uJ - a pUlea, a Ii eapabil sa

  To be able 10 pootefi folosilia toate timpurile, dq; Ia pre:enllli simpIII $; trecuwI simplll sefolosesc(ormeIe can $1 could, fi!tld mai seurle. Atl/llci cand folosim constrUC/1lI to be able to /0 rrecUlulSlillplll, se accenil/ea:a ideeo cil ct!Va deja a fast reaiJ:at.

  31

 • Sli analizam folosiTea construqiei to be able lola diferite timpuri:

  I was glad thai I was able to get away. - Eram bucuros eli am reu~it sa plee.

  I haven't been able 10 read that book. - Nu am putul sli cilese cartea aceea.

  We shall be able to repair it ourselves. - 0 \10m putea Tepara noi in~iJle.

  CD Constmc/ia could ha\"c + parlidpiu trecut estefolosita pefllnt 0 #!.xprimu ideea eel ce\'Q cot? ar jifoslla 10SI posihil In (recut nu a Ul'Ut loe in reali/ale, de exemptu:They could have seen it if theyhad arrived earlier.

  - AT fi putUI sa 0 vada daciiar fi ajuns mai dcvreme.

  I could h:we told you jfwe had met - Ti-a~ fi putul spune, dacli nc-am fi intalnit.AiD cum probabil (I{i obserl'lll, COIIstrilcrill aceasra Sf!foJose~'e de cell! mai llllilte ori iii propo=itiiSIIbordollale condirionale de lipullrei.

  - a avea voie, a puleaitul:'ll a1:uJtu)to be allowed to

  ...~~~/ Penlru a exprima pennisiunea. se folose~le unnitoarea construqie:IBi3

  Exemple de propoziiii:

  LaSI week she was allowedto stay Oul late.

  - SapIa mana trecUla a avut voiesa stea arari pini taniu.

  \Ve were allowed to go tothe cinema that night.

  - in searn aeeea am avut vOlesa mergem la film.

  Pf!11/n1 0 exprima permisiwlea in I'Qrbireo indirecta. ef!1 lila; uQf!sea Sf!folost!~/e could'CDMother said that we could play outside. - Mama a spus ea ne putemJuca afari.

  Sa rezolv3m un ultim exerci\iu de gramatiei din 3ceasti parte a leqiei, pentru care este ne\Ole demare aten\ie. Trndueeli in limba engleza unnatoarele Propozilii:

  Poate sa faca aSia, dar nu ~tiu dad. 0 va face. >Ih c d, It. bl don't lnow f

  POli ~i trebuie si ne spui. >You can and must tell us

  Vei merge acolo singur? >Will you go therc alone)

  Po\i sa a la~i aiei dad. vrei. >y u c: lea\e II hc~ fyou want

  Unde ai unnirit programul? >\\ heft. did .. eu "'iuch the P''''IIl'''''':::

  Au livrat deja marfa? >i 1.1\ c they ddt\ efcd th~ mCll:hand

  ~tii ee inseamna asia? >Do \ U lno'W \\hat this III an'....

  Totul eSle plitit. ma; has bn r.lld for

  Cilatoreau eu trenul.32

  >Thc er.: Il':welhng b~ tram

 • Ei au promis sa scrie scrisori, dar pana acum. ..

  nu llU scns mCI una.

  Nu ~tiu cum te poate ajuta :leest lucru.

  > They promIsed to write letters but so filrthey h:lve \\otten 1I0ne.

  > 1 dl'n't know how thaI can help you.

  Trebuie sa plalc~ti inainte de (data de) paisprezece. > You must pay before the fourteenth,

  A avut voie sa-~i ia intai carlile.

  Profesorul ne-a spus cil in ziua aceeaputcam plcca devreme.

  Ea ar fi putut prinde Ircoul daeas-ar fi grabi\.

  Eram bucuro~i ca am putut sa oe aparam.

  Vom putea sa ne intoarccm la limp?

  Este mie, dar cu nimic mai ienin.

  Croeodi!i? Nu am vazul nici unu!.

  Intr-o aSlfcl de situa\ie trebuie sa alegi.

  > lie was allowed to get his books tirst.

  > The teacher saId th:lt we couldleave earlier that day.

  > Shc could hav~ caughl the tram Ifshe had humed

  > \Ve were glad wc had heen able to defendourselves.

  > Shall we be able to return III tllne?

  > It's small, bUl110nC the chearer

  > Crocodiles? We saw nonc.

  > One has to cho(lsC 1O such a sItuatIon

  Este unul dintre aceia care nu pot aseulta niciodata. > lie IS onc who can never listen.

  Nu este mare [ueru; nu simi nimic. > It's nothl11g much: I don't feci a thlllg.

  Ne vom fixa in memorie anumite clemente din vocabularul nou inva\at, tradud'ind in limba englezaunnatoarele propozi\ii. Ele akatuiese un scun dialog:

  Laura: Este ceva in neregula cu > Something Is wrong with mycasetofonul meu. cassette recorder.

  Chris: Nu mai merge deloc? > Doesn't it work at all?

  Laura: A, nul Inca mai pot asculta casete ~i > Oh, no! I can stililislen 10 cassettes andlnregistra muzica. dar nu pot sa derulez record music, but I can't windcaseta inapoi. the cassettes backwards

  Chris: Da-mi sa vad. Este un aparat > Let me seo. II's quite an old-fashioneddestul de vechi, nu-i a~a? recorder, isn't it?

  Laura: Pai, il am de 15 ani. Apasa butanul acestacand vrei sa opre~ti caseta sau sa scotisuportul pentru casete,

  Chris: Acum porne~le ~i. .. bandanu se mi~ca Ina'nte!

  Laura: Ma tem ca este timpul sa cumparun casetafon nou, modern.

  33

  > Well, I've had it for 15 years Push thisbutton when you want to slopthe cassette or to eject the cassette holder.

  > Now start and . the tape isn'tmoving forward I

  > I'm afraid It'S high time I boughta new modern cassette recorder

 • Citili aculn cu voce lare urmatoarele setun de cuvinte, care conlin suncle idcntice:

  leI} .J "I Jtape signature wind eject

  erase video sign record

  turnlable ill bright casselle

  able bring live illegible

  page switch kind request

  34

 • LECTlA 12 - PARTEA A DaUA,

  in accasta parte a lcclici vorn rccapitula loate problemele de gramaticii prezenlate in celc doua lectii.Traduce!l in limba cngleza urmatoarcle propozi!ii:

  AsIa era lot ce a putu! el sa vada.

  Vrei sa spui ea asIa eSlc lol?

  TOli oamenii de pc strada s-au uitat la !loi.

  ESle eu atal mai risenn! iarna.

  Fiecare dintre accste aparale are telccomanda.

  Fiecare casa de pc strada aceea a fost afcctata.

  Is-au oferillOale posibilitii!ileSii-~l retraga banii la limp.

  Vel plerde bani in orieare din (cele doua) cazuri.

  Nu pot sa aleg eu adevarat intre acestea doua,ap ea Ie voi lua pe arnandoua,

  A prim it a rcdueere (de pre\) atat la stalieCat -5i la ampJificator.

  Au trecut doua ma~ini, dar nici una nu eraa tatalui meu.

  Fiulmeu nu era aeolo. Nici al lui.

  Nlcl unul dintre ei nu era nou.

  Salanultau nu este prea mare.

  Ce puteai face de unul singur in acel caz?

  Nu eSle unul dintre aceia care se piling mult.

  Maine nu va fi nici 0 emisiune.

  Credeam cli munee~te, dar nu era a~a.

  Cuvintele ei pot insemna oriee.

  Nu pOli fi serios tot timpul.

  Ne-am putut intoaree eu un autobuz mai taniu.

  Nu era sigur daeii va fi in staresa eancureze.

  Ai fi putut sa-l vinzi daca ai fi incercatrnai mult.

  El a spus ca pulem chcltui banii .

  Au aVUl voie sf! sica 0 saptamana.

  J5

  > Thm W:lS all h~ wa~ able 10 ~ee

  > Do you mean lhl~ l~ alP

  > All the people 111 the ~treel looked at us

  > II's a11llt.: nl.J,.ll:r In lhe Wllller.

  > Fach of these M~ts has remote conln1!.

  > rvcry house In Ihi~ lolreet \\,15 damaged.

  > lie ".I!'; gl\l:n evcry 0rrortunJly\0 wilhdnm 1m. lllilney in lime,

  > You l\l1ll~hC Illom:y 11\ e.lcn C;JSC,

  > 1 Clll1't rCilllv dlOSC bdwc.:n thc!>e two.so nltnh both of them.

  > lie ~Ul a dIS(;OUm un hoth the tullcrand amplifier,

  > Two cars p,ls~cd. but neither I~a!'>my father's.

  > f\.ty son \\-as nOI lhcn: "clther 1\ as IllS.

  > Nonc of them \V,L" ncw

  > Your ",agcs nn: not !O.l high.

  > Whal could one do alone III lhat elise?

  > He l.~ no! one to complalll much.

  > There \\ III be no broadcnsl tllrnorrow.

  > I thought he wa~ wnrkmg, but he \\a~n'l.

  > Hl"f words can mcan nn~th1ng.

  > You can', be Sl'f!nus ailihe tune.

  > We were able 10 n:tunt by Ik w Ihcy ,"ere allo\\cd to stay for a week.

 • in aceSI ultim exereiliu complela1.i spatiile lib;re din propoziliile de mai jos:

  - She >I1d"n ~en abl IQ do all the w

  - He said il was >.IIl.

  bash.\ allll\\ed to keep the resL

  ->(

  - He said I x' .uld nOlleave yet.

  - >Al .., sets in Ihis shop can be paId forIn Instalments.

  - I x, uld go there if I had Ihe moncy

  - There is another film >c t Thursday.

  - >They have >c\ crv reason 10 be glad.

  - We >."'e,c ahk 10 get the last uc\';ets

  - > \ II people necd sleep.

  - They >un tell you more aboul It

  - The old set is >:"l , the worse thanthis one.

  - >Ha... C' you repaired the washing macluM'?

  - I can't paint, but she can.

  - > pnt of these people knowshow it works.

  - >Arc they leaving soon?

  - Some cows were grazing on >c sIdeof the ditch.

  - It is >bllth dangerous and ddficulL

  - >f) ~ who always complains IS nOl cas)to live with.

  - There was a shed behind >t: house

  - Here are two more lellers. >1 ha\e tobe answered today.

  - I tried two pairs, but >:1fitted.

  - I haven't seen this programme>

  36

  Nu este u~or sa Irnle~tl cu cincva carese plange intotdeauna.

  Vor pleca in cuni-nd?

  Ea nu a putul face toatA Ireaba.

  Am pulu! sa facem rost de ultimele bilete.

  Am probal doua perechi, dar niei 0 pereehenu sa polrivit.

  Ei iIi pot spune mai multe despre asia.

  ESlc alat periculos, cal ~i dificil.

  Ai repaml ma~ina de spalal?

  Poftim inca doua scrisori. La amandoua trcbuicsa se raspundc'l ast3zi.

  Eu nu ~tiu sa piclez, dar ea ~tie.

  Ni~te vaei pa~teau pe fiecare panea ~an\ului.

  Eu nu am vazut emisiunea aeeasta. Nici el.

  Au toate motivele sA fie bueuro~i.

  A~ pulea sa merg acolo dad a~ avea bani.

  A spus ca nu pot pleea inca.

  in fiecare joi este alt film.

  A avut voie sa pastreze restul.

  in spalele fiecarei case era un ~pron.

  A spus eli asta era 101.

  Nici unul dinlre ace~ti oameni nu ~tiecum funqioneaza acest eeas.

  Nu pOli sa impiediei asia imotdeauna.

  Toale aparatele din acesl magazin se pol platiin rale.

  TOli oamenii au nevoie de somn.

  Aparatul cel vechi nu este cu nimic mai prejosdecat acesla.

 • 12.3. One ca sublect nedefinll, cand estc Yorba despre oameni:

  12.7. Verbul modal can expnma capacitatea. posiblillalea sau pennisiunea:

  12.4. "One" in propoZ1tll 3tributlvc ~i construc1ii infinitlvale descrie un 3numlt fel de persoana:

  - inca nu mi-a spus, dar 0 va face.

  - EI ~tle sa cante bine.

  - Po!i lua una din cle.

  - lemnul poate fi folosil penlru aSIa.

  - Nu PQ!i sa evi!i asia inloldeauna.

  - Am observal asta nu prea curand.

  - Vrea bilete? u a mai ramas nici unul.

  - M,*ina mea nu este ell nimic mai prejosdecal a lui.

  - Nu esle una din acelea can:: uil3 u~r numele.

  - Am adus asIa cu noi.

  - Nici unul dintre aparntelede radio nu esle ieflin.

  - Nu puteam face absolut nimic.

  37

  lie has nOI laid me yet, but he will.

  You can have one of them.

  We have brought it with us.

  He can sing well.

  Wood can be used for Ihat.

  My car is none the worse than his.

  We noliced it nonc 100 soon.

  One cannol always aVOid it.

  None of the radios are cheap.

  He wants tickets? There are none left.

  There was nothing much we could do.

  She is nol onc \\ho forgets names easily.

  RECAPITULAREA LECTIEI 12

  12.6. Un verb auxiliar sau modal poale Ii folosil independent daca se refen'i la un verb men\ionatinainte sau dupa cl:

  12.5. Verbele auxlhare ~I modale trebuie sa fie unnale de aile verbe penlru a fonna predicalecomplele:

  12.1. None ca pronume nehalaml ~i CD. adverb:

  12.2. Nothing lIluch ca adverb. avand sensul de "nu e cine ~tie ce", "nu e marc IUCTU" in vorbireacolocviala:

 • 12.10. Conslruqia 10 be allowed 10 exprima pemllslUnea:

  12.1 J. renlru a exprima pennisiunea in vorbirea indireclli., eel mai adesea se folose$le could:

  12.8. Construelia to be able to sc folosc$tc in speeiill pentru a realiza timpurilc eompuse aleverbului can:

  - In seam aceea am avul vOle sa mCTgemla film.

  inca flU am putUI sa 0 citesc.

  - Ar fi putut sa 0 vada dacaar fi ajuns mai devreme.

  - Mama a spus ea ne putem juca afm.

  38

  We were allowed to go to the cinemaIhal night.

  I haven'l been ilble 10 read it yet.

  They could have seen it if theyhad arrived earher.

  Mother said we could play outside.

  12.9. Could have + panicipiul trecul:

 • TEMA PENTRU ACASA 12

  A Traduceli umlaloare!e propozi\ii in [imba ramana:

  I. I feel none the better after sleeping so long.

  2. One who doesn't like other people cannOllike himself.

  3. I haven't been able to find this street,

  4. She says she has paid, bUI she hasn'\.

  5. J could have heard it if [ had turned on my radio earlier.6. None oflhe witnesses knew which direction he had come from.

  B. Traduce!i umlatoarele propoziiii in limba engleza:

  I. Trcbuie sa munce~ti ea sa traie~ti.

  2. POli sa Ie duei, daca Ie intorci inainte de (ora) unsprezece.

  3. Ei :>i-au vfmdut casetofonul.

  4.

  5.

  6.

  Tata a spus eil ne mai putcm juca 0 jumatate de ora.

  Vom putea ob!inc informaliilc neccsare.

  Ce ascunzi la spate?

  C. Alcgc!i sinonimul coreet (cuvi'intul ell accJa~i sens) sau definitia corecHi a unnatoarelor cuvintc:

  I

  2.

  "Illcgible"means:

  a) very ill

  b) difficult or not possible to readc) out of order

  "To record" means:

  a) to tapeb) to writec) to report

  4.

  5.

  "A turntable" means:

  a) a pan ofa radio setb) apartofaTVsetc) a part of a record player

  'To request" means:

  a) to ask (for)b) to repeatc) to refuse

  3. "Captivating" means:

  a) catchingb) continuousc) excitin..g

  39

 • -VOCABULARUL LECTIILOR 11 ~I 12

  accessible

  amplifier

  10 amplify

  to announce

  announcer

  backwards

  to be able to

  to be addicted (to)to be allowed 10

  bolh

  bright

  broadcaSl

  to broadcast

  broadcast

  bullon

  caplivallng

  casselte

  cassette holder

  cassette recorder

  chance

  channel

  clear

  commercial

  componenl

  contrast

  to control

  convenient

  critical

  distorted

  to dub

  > [akse-sibIJ> [EmphfaJal> (IU Emplii.tl]> [10 an.un!>J> [anaunsa' J> lbEk Uil1tJl:J> [tubl:C/bltuJ> l tu hi: adll..lld (tul)> [tll hi: ill.ud IU)

  > bau"PJ

  > [bmit}> (bro:dka stJ> [IU bnnlka:sl]

  > [bro'dklUl]

  > Ibam)> [LEpu elflO']> lka~elJ

  > [lB.ethaull1a J> [kasel nLo'lIa'J> [t~En~l

  > ll~EnlJ

  > I"ha']> kama l'alJ

  > lkampaunant)> ~ontra: I)> [lU kantraul]> {I..al\\ i manti> IkritlklJ> [dlstO1tldJ

  > [lUdabJ

  40

  - accesibil, disponibll

  - amplificator

  - a amplifica

  - a anun\a, a prezenla

  - cram Ie

  - inapoi, in spate

  - a pUlea, a fi capabi! sa

  - a fi dependent de

  - a avea voie, a putea

  - amiindoi, amandoua. 3mbu,ambele

  - Iuminos, stralucllor

  - emisiune radiofonrca

  - a trans mite

  - fanna a II-a ~i a 1I1-a a \crbului"to broadcast"

  - bUlon; nasture

  - captivant, pasionant

  - caseta.

  - suport penlru casete; carasi

  - casetofon

  - ~ansa, ocazie

  - canal

  - clar, curnt

  - comercial

  - componenta, parte, pit-sa

  - contrast

  - a conlrola, a line sub control

  - convenabil; comod

  - critic; pretentios, selectlv

  - deronnal, distorSlonat

  - a dubla, a sincroniza

 • each > [l.l$]

  either > [1:IYa'][aID'il']

  to eject > [tu idJ{'ktJ

  to erase > [tu IreizJ

  forward > I fo:"'a'd]

  illegible > (ill'dJabl]

  Informed > [info: 'md)

  Interference > [lnta'lbransJ

  to Inlerrupt > [IU tntarapt]

  listener > [lisna']

  h\e > [lal\J

  long-playmg record > llO: n"l plem' 'reko.'dl

  loudspeaker > [laud~pd,;a 1

  neither > [ni:D a J [laID'a')

  none > lnan]

  old-fashioned > Iauldt"l:~anJl

  picture > I piktOfa'l

  picture tube > [pikha'tlU:bl

  portable > lpo:',ahl]

  programme > lrdiugrbn]

  to push > ttupu~]

  reception > l ri~cp~alll

  record > [rC'ko:'dl

  10 record > l tu nko"dJ

  recording > lnko"dlnl ' I )

  record player > Ireko:'d plela:'j

  remote control > (rimaut kanlraulJ

  to request > ftu nk e~IJ

  41

  - fiecare (din)

  - fiecare din cei doj/cele doua

  - a scoate, a arunca, a da afam

  - a 'jterge

  - inainte, in fata

  - indescifrabil

  - informal, la curent cu

  - interferenla, paraziti, bruiaj

  - a intrerupe

  - ascultator (radio)

  - (despre tran.fmisillm) in direct

  - disc LP

  - difuzor, megafon

  - nicl unul din cei doilnici una dincde doua

  - nlci unul, nici una

  - demodat, de morla veche

  - Imagine; lablou

  - cmescop

  - portabil

  - program, emlSlune

  - a impinge, a apasa

  - receplie

  - disc; record

  - a inregislra

  - inregistrare

  - pick-up

  - lelecomanda

  - a cere, a prelinde

 • subtitles > tsabtattl7J

  switch > (s"it~J

  to switch over to >(IU\lt iluva'tu)

  to tape > ftu telp]

  telecast > (t('l1ka:5tl

  request programme > Ink~e,-I pfiiugrEm]

  respect > ( m.pekt)

  screen > lslm:nl

  sensitive (to) > lsrnl.ltl\l (IU)]

  set > ["etJ

  to sign > [tu sam]

  signature > "Igmt,d"]

  station > [stel~nJ

  to televise > (IU tell\wz]

  topical > [ loplkl}

  tuner > (tlunil' Ito tune in 10 > (IU lIu.n In lU)

  to turn down > [Ill t ( \-idl3u 1t~IP ]

  viewer > l \ iu:a']\-olume > l \ol/Um)to wear out > (IU "e;jf aut]

  to wind > [IU ~all1d J

  wore oul > ["0 ' autl

  - actual, de actualitate

  - privin!a; punct de vedere; respect

  - forma a II-a ~i a III-a a \mulul"to wind"

  - eeran

  - senslbil (la); de precizie

  - fonna a Ill-a a verhulUl"to wear OUI"

  - sel; aparat

  - forma a II-a a verbului"to wear out"

  - a se rl\suci, a se invarll; a derula

  - a uza, a epUlza, a eonsuma

  - volum, sunet

  - telespectalor

  - easeHi video

  - platan (de patefon, pick-up)

  - sta\ll:, post (de radiO,de feleviziune)

  - a Imq;ora

  - a prinde (un post)

  - antena, receptor la radiO. TV

  - emisiune cu dedic3lii (muzicale)

  - a semna

  - a leleviza. a lransmlte la televizor

  - subtilrare

  - transmisie, emisiunede televiziune

  - a inregistnt

  - a schimba canalul, a trtt'e pe

  - intrerupator, comutator

  - semniHura

  - a man

  42

  > '''o'n aU11

  > {"aundlwound

  worn out

  Lectia 11Lectia 11 - Partea intaiLectia 11 - Partea a douaRecapitularea lectiei 11Tema pentru acasa 11

  Lectia 12Lectia 12 - Partea intaiLectia 12 - Partea a douaRecapitularea lectiei 12Tema pentru acasa 12Vocabularul lectiilor 11 si 12