105
ENGLESKO - BOSANSKI / HRVATSKI / SRPSKI TERMINOLOŠKI RJE^NIK EUROPSKIH / EVROPSKIH INTEGRACIJA ENGLISH - BOSNIAN / CROATIAN / SERBIAN DICTIONARY OF EUROPEAN INTEGRATION TERMS Bosna i Hercegovina Savjet/Vije}e ministara Direkcija za europske/evropske integracije Sarajevo 2005.

ENGLESKO - BOSANSKI / HRVATSKI / SRPSKI TERMINOLOŠKI

Embed Size (px)

Citation preview

ENGLESKO - BOSANSKI / HRVATSKI / SRPSKI

TERMINOLOŠKI RJE^NIK

EUROPSKIH / EVROPSKIH INTEGRACIJA

ENGLISH - BOSNIAN / CROATIAN / SERBIAN

DICTIONARY OF EUROPEAN INTEGRATION TERMS

Bosna i HercegovinaSavjet/Vije}e ministara

Direkcija za europske/evropske integracije

Sarajevo 2005.

Izdava~Direkcija za europske/evropske integracije BiH

Trg BiH 1, SarajevoTel: 033/264 330, 033/221 933

http://www.dei.gov.ba

Za izdava~aOsman Top~agi}

PriredilaSlužba za prevo|enje

Direkcije za europske/evropske integracije BiH

Stru~na redakturaEkrem Gaci}, mr. sc.

Pravna redakturaAmela Alihodži}

UrednicaKatarina Peroš, mr. sc.

-------------------------------------------------------------------------CIP - Katalogizacija u publikacijiNacionalna i univerzitetska bibliotekaBosne i Hercegovine, Sarajevo

061.1EC (038)

TERMINOLOŠKI rje~nik europskih,evropskihintegracija : englesko - bosanski,hrvatski,srpski = Dictionary of European integration terms :English - Bosnian,Croatian,Serbian. - Sarajevo :Savjet,Vije}e ministara, Direkcija za europske,evropske integracije, 2005. - 97 str. ; 27 cm

COBISS. BH-ID 14042886-------------------------------------------------------------------------

UVODNA RIJE^

Opredijeljenost Bosne i Hercegovine za proces integracije u Evropsku uniju temelji sena prihva}anju standarda i vrijednosti koje se po{tuju u 25 evropskih dr`ava. Stabilnost,ekonomski napredak, ljudska prava i slobode, pobolj{anje kvalitete `ivota samo su neke odnjih. Izrada Studije izvodljivosti za otpo~injanje pregovora o potpisivanju Sporazuma ostabilizaciji i pridru`ivanju predstavlja prvi zna~ajan korak prema ugovornom regulisanjuodnosa izme|u Bosne i Hercegovine i Evropske unije.

Proces evropskih integracija jedinstveno je iskustvo za svaku zemlju, odre|enoop}eva`e}im pravilima Evropske unije, ali i specifi~nostima svake potencijalne dr`ave~lanice. Uspjeh u ovom procesu zahtijeva sna`nu politi~ku volju, stru~an rad institucija javneuprave, te podr{ku cjelokupnog dru{tva.

Jedan od su{tinskih izazova integracijskog procesa predstavlja uskla|ivanjezakonodavstva Bosne i Hercegovine s pravnim sistemom Evropske unije. Iz ovog zahtjevaproizlazi potreba prevo|enja pravnih akata Zajednice i stvaranja odgovaraju}e terminologijena jezicima Bosne i Hercegovine, kao osnovnog preduvjeta razumijevanja evropskogzakonodavstva.

Terminolo{ki rje~nik evropskih integracija je prvi jezi~ni priru~nik kojeg je izradilaSlu`ba za prevo|enje Direkcije za evropske integracije. On predstavlja prvi korak u razvojuterminologije evropskih integracija i unapre|enju njene dosljedne primjene, {to je odposebnog zna~aja za predstoje}i proces prevo|enja zakonodavstva EZ-a (acquis communautaire)u Bosni i Hercegovini. Stoga vjerujem da }e ovaj Rje~nik na}i svoju {iroku primjenu, kako uinstitucijama, tako i u {iroj javnosti na{e zemlje.

Ovom prilikom izra`avam zahvalnost svima koji su u~estvovali u njegovoj izradi inajavljujem otpo~injanje aktivnosti u oblasti prevo|enja pravnih propisa EZ-a, kao sastavnogdijela strategije integriranja Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju.

Osman Top~agi}

direktorDirekcije za evropske integracije

PREDGOVOR

"Dictionaries are like watches: the worst is better than none, and the best cannot be expectedto go quite true."

"Rje~nici su kao satovi: i najgori je bolji od nikakvog, a ni od najboljeg se ne mo`e o~ekivatida je potpuno to~an."

SAMUEL JOHNSONengleski leksikograf i pjesnik

(1709. - 1784.)

Izvje{}e Europske komisije o spremnosti Bosne i Hercegovine da pristupi pregovorimao Sporazumu o stabilizaciji i pridru`ivanju (Stability and Association Agreement - SAA) ukazaloje, izme|u ostalog, i na to da se Bosna i Hercegovina pribli`ila opse`nom zadatku prevo|enjazakonodavstva Europskih zajednica (EZ). Dostupnost pravnih propisa na jeziku/jezicima svakepotencijalne dr`ave ~lanice temeljna je pretpostavka uskla|ivanja nacionalnog zakonodavstvasa zakonodavstvom EZ-a.

Prvi korak u ovom slo`enom procesu predstavlja stvaranje osnova za normiranjestru~ne terminologije, te osiguranje njene dosljedne primjene. Imaju}i u vidu potrebeprevoditelja, kao i svih stru~njaka koji sudjeluju u procesu europskih integracija, Slu`ba zaprevo|enje Direkcije za europske integracije je pristupila izradi prvog rje~nika u oblasti europskihintegracija u Bosni i Hercegovini.

Terminolo{ki rje~nik europskih integracija temelji se na sljede}im dokumentima:

- Studija izvodljivosti, koja sadr`i odgovore na 346 pitanja Europske komisije oizvodljivosti pregovaranja o Sporazumu o stabilizaciji i pridru`ivanju (Feasibility Study -answers to the questionnaire of the European Commission for the Feasibility Study onStabilization and Association Agreement negotiations),

- Izvje{}e Europske komisije Vije}u o spremnosti Bosne i Hercegovine za pregovaranjeo Sporazumu o stabilizaciji i pridru`ivanju s Europskom unijom (Report from theCommission to the Council on the preparedness of Bosnia and Herzegovina to negotiatea Stabilisation and Association Agreement with the European Union),

- Program aktivnosti za realizaciju prioriteta u 2004. godini prema Izvje{}u Europskekomisije Vije}u ministara o spremnosti Bosne i Hercegovine za pregovaranje oSporazumu o stabilizaciji i pridru`ivanju s Europskom unijom (Program of activities forrealization of priorities in 2004 from the Report of the European Commission to theCouncil of Ministers on the preparedness of Bosnia and Herzegovina for negotiationsof SAA with the EU),

- Izvje{}e o stabilizaciji i pridru`ivanju za 2004. godinu (Stabilisation and AssociationReport 2004),

- Odluka Vije}a o principima, prioritetima i uvjetima sadr`anim u Europskom partnerstvus Bosnom i Hercegovinom (Council Decision on the principles, priorities and conditionscontained in the European Partnership with Bosnia and Herzegovina).

Pored termina identificiranih u spomenutim dokumentima, u Rje~nik su uvr{teni i brojnistru~ni nazivi, koji se naj~e{}e javljaju u dokumentima vezanim za proces europskih integracija.

Rje~nik sadr`i oko 3.500 termina i za na{e uvjete predstavlja za~etak terminolo{kebaze, ~ije dalje razvijanje je jedan od prioriteta Slu`be za prevo|enje u 2005. godini. Postojanjeovakve terminolo{ke baze temeljna je pretpostavka {to ujedna~enijeg pristupa prevo|enjupravnih akata EZ-a na bosanski, hrvatski i srpski jezik.

Prilikom izrade Rje~nika konzultirana su i dijelom preuzeta rje{enja iz ^etverojezi~nogrje~nika prava Europske unije (englesko-hrvatsko-francusko-njema~ki), u izdanju Hrvatskeinformacijsko-dokumentacijske referalne agencije (HIDRA), i Glosara Sporazuma o stabilizacijii pridru`ivanju, u izdanju Ministarstva za europske integracije Republike Hrvatske. Ovom pri-likom zahvaljujemo se spomenutim institucijama Republike Hrvatske na ustupljenim pravimaza kori{tenje prijevoda na hrvatski jezik.

U Rje~nik su uvr{tena samo ona zna~enja koja su relevantna u konkretnom kontekstu.Uz osnovni pojam navode se izrazi koji se naj~e{}e javljaju u svezi s njim. Kako bi Rje~nik bio{to pregledniji, pojedine rije~i slo`enih izraza se ponavljaju i imaju svoje samostalno zna~enje.Tako se, na primjer, izraz legal act u istom zna~enju mo`e na}i pod legal i pod act, s tim da senavode i samostalna zna~enja ovih dviju rije~i. U slu~aju nepostojanja adekvatnog termina ubosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku, dati pojam je obja{njen opisno. Kratice se uvijeknavode uz puni naziv. Ako kratica ne postoji u jezicima BiH, ona se navodi samo u koloniengleskog jezika, na primjer: Office of the High Representative (OHR) - Kancelarija/Uredvisokog predstavnika.

Sukladno principu jednakopravnosti bosanskog, hrvatskog i srpskog jezika u Bosni iHercegovini, autori su naveli prijevod na svaki od njih, ne razvrstavaju}i ih pri tom u odvojenekolone, pridr`avaju}i se sljede}eg:

- ako je prijevod isti u sva tri jezika, rije~ se navodi samo jednom, na primjer:Community - Zajednica;

- u slu~aju postojanja jezi~nih razli~itosti, navedena su sva rje{enja, i to abecednim redomi odvojena kosom crtom, na primjer:European Council - Europski/Evropski savjet/vije}e;

- pridjev se uvijek deklinira prema prvoj navedenoj imenici, na primjer:Europski/Evropski savjet/vije}e.

Kako navedena rje{enja pokrivaju sve slu`bene jezike u BiH, vjerujemo da korisnicimaRje~nika ne}e predstavljati problem identificirati adekvatno rje{enje, sukladno svom jezi~nomopredjeljenju.

Katarina Pero{

Abbreviations - Kratice/ Skra}enice

adj adjective pridjev

adv adverb prilog

lat Latin latinski

n noun imenica

n pl plural noun imenica u mno`ini

prep preposition prijedlog

v verb glagol

ENGLESKO - BOSANSKI / HRVATSKI / SRPSKI

TERMINOLO[KI RJE^NIK

EUROPSKIH / EVROPSKIH INTEGRACIJA

abate vto abate a taxabattoir nabolish vto abolish chargesto abolish (customs) dutiesto abolish measuresabuse nabuse of rightaccelerate vaccess naccess to employmentfull accessmarket accessto have access toaccession naccession criteriaaccession partnershipaccession treatyaccident naccommodation nalternative accommodationaccordance nin accordance with

account ncurrent account deficitsingle accountSystem of National Accountaccountant nAssociation of Accountants and Auditorsof BiHAssociation of Accountants and Auditorsof RSaccounting naccounting systemInstitute for Accounting and Audit of FBiH

accreditation n

sniziti, smanjitismanjiti porezklaonicaukinutiukinuti pristojbe, takse, naknadeukinuti carineukinuti mjerezlouporaba/zloupotrebazlouporaba/zloupotreba pravaubrzatipristuppristup zapo{ljavanjupuni pristuppristup tr`i{tuimati pristuppristupanjekriteriji za pristupanje, pristupni kriterijipristupno partnerstvougovor o pristupanjunesre}asmje{tajalternativni smje{tajskladu skladu s/sa, u vezi s/sa, prema

ra~undeficit teku}eg ra~unajedinstveni ra~unSistem/Sustav dr`avnih (dru{tvenih) ra~unara~unovo|aUdruga/Udru`enje ra~unovo|a i revizora BiH

Savez ra~unovo|a i revizora RS

ra~unovodstvora~unovodstveni sistem/sustavZavod za ra~unovodstvo i reviziju FBiH

akreditiranje/akreditovanje; ovla{}ivanje;

akreditacija, punomo}

Direkcija za europske/evropske integracije 1

AA

Institut za akreditiranje/akreditovanje BiH

dodijeliti akreditaciju, dodijeliti punomo}

ovla{tenacquis communautaire, acquis(zakonodavstvoZajednice, pravno naslje|e/ste~evina Zajednice)koji je kompatibilan s/sa aquis-em, u skladus/sa aquis-emsticanje/stjecanjesticanje/stjecanje dr`avljanstvasticanje/stjecanje pravaakt; zakon usvojen u parlamentarnoj proceduripravni aktJedinstveni europski/evropski aktdonijeti akt, usvojiti aktakcija; djelovanjedjelovanje Zajedniceakcioni plan; plan djelovanjaAkcioni plan za djecu FBiH 2002.-2010.Akcioni plan za provedbu prioritenihreformskih mjerazajedni~ko djelovanjeprilagodba, uskla|ivanjeupravajavna upravadr`avna upravaupravni, administrativniadministrativne pristojbe/takseadministrativna taksaupravni sporupravne mjere, administrativne mjereprihvatprihvat izbjeglicausvojiti; donijetiusvojiti bud`et/prora~unusvojiti propisusvojiti pravilanegativan; protivan, suprotanprotivno mi{ljenje, suprotno mi{ljenje

ogla{avanje; reklamiranjeprikriveno ili indirektno/neizravno ogla{avanjesavjetnikpravni savjetnik

savjetodavni

Institute for Accreditation of BiH

to award an accreditation

accredited adjacquis communautaire

acquis-compatible

acquisition nacquisition of citizenshipacquisition of rightsact nlegal actSingle European Actto adopt an actaction naction by the Communityaction planAction Plan for Children of FBiH 2002-2010Action Plan for the Implementation of thePriority Reforms Measurescommon actionadjustment nadministration npublic administrationstate administrationadministrative adjadministrative chargesadministrative feeadministrative litigationadministrative measuresadmission nadmission of refugeesadopt vto adopt a budgetto adopt a regulationto adopt rulesadverse adjadverse opinion

advertising ncovert or indirect advertisingadvisor nlegal advisor

advisory adj

2 Terminolo�ki rje~nik europskih/evropskih integracija

advisory committeeadvocacy n

affairs n plforeign affairshome affairsagenda nThe Thessaloniki Agenda for theWestern Balkansagreement nAgreement on Coordination andCooperation between the Council ofMinisters of BiH and Br~ko Districtbilateral agreementcollective agreementEuropean Agreementinternational agreementlease agreementtrade agreementagricultural adjagricultural productagricultural productioncommon agricultural policy (CAP)agriculture nagro-industrial adjaid naid coordinationstate aidairport nalign valleged adjalleged infringementallocation nallocation of fundsallocation of responsibilitiesaluminium namendment namendment to the lawconstitutional amendmentammunition nanimal nanimal identificationAnimal Identification Agency of BiH

savjetodavni odborobrana/odbrana, zastupanje; zagovaranje,zauzimanje (za nekoga)poslovispoljni/vanjski posloviunutarnji/unutra{nji posloviprogram (rada); dnevni redSolunski program za Zapadni Balkan

sporazum; ugovorSporazum o koordinaciji i saradnji/suradnjiizme|u Savjeta/Vije}a ministara BiH iBr~ko distriktabilateralni sporazum, dvostrani sporazumkolektivni ugovorEvropski/Europski sporazumme|unarodni sporazumugovor o najmu, ugovor o zakuputrgovinski sporazumpoljoprivrednipoljoprivredni proizvodpoljoprivredna proizvodnjazajedni~ka poljoprivredna politikapoljoprivredapoljoprivredno-industrijskipomo}, podr{ka/potporakoordinacija pomo}idr`avna pomo}, dr`avna potporaaerodrom, zra~na lukauskladitinavodninavodna povredaraspodjela, raspore|ivanjeraspodjela sredstavaraspodjela nadle`nostialuminijumizmjena, izmjena i dopuna, amandmanizmjena i dopuna zakonaustavni amandmanmunicija, streljivo`ivotinjaozna~avanje `ivotinjaAgencija za ozna~avanje `ivotinja BiH

Direkcija za europske/evropske integracije 3

Animal Identification and MovementControl Schemeproduct of animal originannex nannual adjannual leaveannual reportappeal nappellate adjappellate courtappoint vto appoint a memberappointment npolitical appointmentapproximation narbitration narea nadministrative areaarea of prioritiesarms n plsmall armsarrears n placcumulation of arrearsasbestos nassembly ncantonal assemblynational assemblyassessment nconformity assessmentimpact assessmentassistance nCommunity assistanceexpert assistancefinancial assistanceinternational assistancetechnical assistanceassociation nAssociation of European Police Colleges(AEPC)Stabilization and Association Agreement(SAA)Stabilization and Association Process (SAP)

assume v

Plan za ozna~avanje `ivotinja i kontrolunjihovog kretanjaproizvod `ivotinjskog podrijetla/porijeklaprilog, dodatak, aneksgodi{njigodi{nji odmorgodi{nje izvje{}e/izvje{taj`albaprizivni, `albeni, apelacioniapelacioni/prizivni/`albeni sudimenovatiimenovati ~lanaimenovanjepoliti~ko imenovanjepribli`avanjearbitra`apodru~je, oblastadministrativna oblastprioritetno podru~jenaoru`anjemalo oru`jezaostale obaveze/obvezenagomilane obaveze/obvezeazbestskup{tinakantonalna/`upanijska skup{tinanarodna skup{tinaprocjenaprocjena uskla|enostiprocjena uticaja/utjecajapomo}pomo} Zajednicestru~na pomo}financijska/finansijska pomo}me|unarodna pomo}tehni~ka pomo}udruga/udru`enje; pridru`ivanjeUdruga/Udru`enje europskih/evropskihpolicijskih koled`aSporazum o stabilizaciji i pridru`ivanju(SSP)proces stabilizacije i pridru`ivanja (PSP)

pretpostaviti; preuzeti

4 Terminolo�ki rje~nik europskih/evropskih integracija

to assume responsibilityassumption nassumption of obligationASYCUDAAutomated System for Customs Dataasylum nasylum requestasylum-seekerRegional Asylum and Migration Centreauction naudit nAudit Office of the Budget of FBiHAudit Office of the Institutions of BiH

Coordinating Board of the Audit Institutionsof BiHinternal auditMain Service for the Audit of the publicsector of RSauditor nauthorities n plBiH authoritiescustoms authoritiesauthority ntax authorityautonomous adjautonomous trade measureaviation ncivil aviationCivil Aviation Directorate

International Civil Aviation Organisation(ICAO)awareness nawareness raising

preuzeti odgovornostpreuzimanje, pretpostavkapreuzimanje obaveze/obvezeAutomatizirani/automatizovani sistem/sustav carinskih podatakaazilzahtjev za azillice/osoba koja tra`i azilRegionalni centar za azil i migracijuaukcija, licitacijarevizija (financijska/finansijska)Ured za reviziju bud`eta/prora~una FBiHKancelarija/Ured za reviziju financijskog/finansijskog poslovanja institucija BiHKordinacioni odbor institucija za revizijuBiHinterna revizijaGlavna slu`ba za reviziju javnog sektoraRSfinancijski/finansijski revizorvlastivlasti BiHcarinske vlastitijelo, organporeska/porezna upravaautonoman, samostalanautonomna trgovinska mjeraavijacija, vazduhoplovstvo/zrakoplovstvocivilno vazduhoplovstvo/zrakoplovstvoDirekcija za civilno vazduhopolovstvo/zrakoplovstvoMe|unarodna organizacija za civilnovazduhoplovstvo/zrakoplovstvosvijestpodizanje svijesti

Direkcija za europske/evropske integracije 5

bilanca/bilans; saldo, stanje (na ra~unu)raspolo`ivi saldobilanca pla}anja/platni bilansbilanca/bilans teku}eg ra~unaukupni bilans/ukupna bilancaglasa~ki listi}bankacentralna/sredi{nja bankakomercijalna banka, poslovna bankaRazvojna banka Savjeta/Vije}a Europe/EvropeEuropska/Evropska banka za obnovu i razvoj(EBRD)Europska/Evropska centralna/sredi{nja bankaEuropska/Evropska investicijska/investicionabanka (EIB)bankarstvoAgencija za bankarstvonov~anicafalsificirana/falsifikovana nov~anicabankrot, ste~ajbazen; slivJadranski slivDunavski slivindustrijski bazenrije~ni slivInicijativa Pakta stabilnosti o slivu rijeke Saveboksitstalni objekat/objekt kao referentna ta~ka/to~ka u geodetskom snimanju, kriterij premakojem se ne{to mjeri, uporedna/usporednamjerakoristankorisnikkorist; potporapotpora u gotovinidje~ji dodataku korist

balance navailable balancebalance of paymentsbalance on current accountoverall balanceballot paperbank ncentral bankcommercial bankCouncil of Europe Development Bank(CEB)European Bank for Reconstruction andDevelopment (EBRD)European Central BankEuropean Investment Bank (EIB)

banking nBanking Agencybanknote nforged banknotebankruptcy nbasin nAdriatic basinDanube basinindustrial basinriver basinStability Pact Sava Basin Initiativebauxite nbenchmark n

beneficial adjbeneficiary nbenefit ncash benefitchild benefitfor the benefit of

6 Terminolo�ki rje~nik europskih/evropskih integracija

BB

dodatna potporaponuda (licitaciona)ocjenjivanje ponudelicitacijska/licitaciona dokumentacija,ponudbena dokumentacijaponu|a~prijedlog novog zakona koji ide u parlamen-tarnu proceduruusvojiti prijedlog zakonaobavezuju}i/obvezuju}iobavezuju}a/obvezuju}a odlukaodborupravni odborKoordinacioni odbor za ekonomski razvoj ieuropske/evropske integracijeizvr{ni odbortijelo; organzbornik zakonaizvr{ni organsudbeni/sudski organoperativno radno tijeloregulatorno tijelogranicagrani~ni prelaz/prijelazzajedni~ki grani~ni prelaz/prijelazgrani~arnadzor nad granicomgrani~ni pojasprekograni~ni promet/saobra}ajintegrirano/integrisano upravljanje granicamaDr`avna komisija za graniceDr`avna grani~na slu`ba (DGS)Bo{njakodliv mozgovagrana, filijalagransko udru`enjefilijala, podru`nicagospodarska/privredna granakr{enjekr{enje pravila i propisaemitiranje/emitovanjefrekvencija za emitiranje/emitovanjedozvola za emitiranje/emitovanje

supplementary benefitbid nbid assessmentbidding documents

bidder nbill n

to approve a billbinding adjbinding decisionboard nboard of directorsCoordinating Board for EconomicDevelopment and European Integrationexecutive boardbody nbody of the lawsexecutive bodyjudicial bodyoperational working bodyregulatory bodyborder nborder crossing (point)border crossing shared siteborder guardborder surveillanceborder zonecross-border trafficintegrated border managementState Border CommissionState Border Service (SBS)Bosniac nbrain drainbranch nbranch associationbranch officebranch of the economybreach nbreach of rules and regulationsbroadcast nbroadcast frequencybroadcast license

Direkcija za europske/evropske integracije 7

emiter (radio/TV)komercijalni emiterjavni emiteremitiranje/emitovanjeCRA kodeks za emitiranje/emitovanjeradijskog i televizijskog programaEuropska/Evropska unija za (RTV) difuzijuJavni radio-televizijski servisJavni radio-televizijski sistem/sustavbud`et/prora~unbud`etski/prora~unski korisnikbud`etski/prora~unski deficitbud`etski/prora~unski rashodbud`etska/prora~unska inspekcijapredvi|anje bud`eta/prora~unabud`etski/prora~unski prihodrebalans bud`eta/prora~unabud`etski/prora~unski vi{ak (suficit)vi{egodi{nje planiranje bud`eta/prora~unadr`avni bud`et/prora~unbud`etski/prora~unskibud`etska/prora~unska sredstvabud`etski/prora~unski izvoriBr~ko distrikt BiHzgrada, gra|evina, objekat/objektupravna zgradaodr`avanje objekatagra|evinskigra|evinski materijalgra|evinska dozvolagra|evinsko zemlji{teBuldo`er akcijaBuldo`er komisijabirokratskibirokracija/birokratijaposlovanje, biznissistem/sustav registracije (poduze}a/preduze}a)elektronsko poslovanjeposlovniposlovna sposobnostposlovno okru`enjeKredit Svjetske banke za prilagodbu/prilago|avanje poslovnog sektora

broadcaster ncommercial broadcasterpublic broadcasterbroadcasting nCRA Broadcasting Code of Practice

European Broadcasting Union (EBU)Public Broadcasting Service (PBS)Public Broadcasting Systembudget nbudget beneficiarybudget deficitbudget expenditurebudget inspectoratebudget projectionbudget revenuebudget revisionbudget surplusmulti-annual budget planningnational budgetbudgetary adjbudgetary assetsbudgetary resourcesBr~ko District of BiHbuilding nadministrative buildingbuilding maintenancebuilding adjbuilding materialbuilding permitbuilding siteBulldozer actionBulldozer commissionbureaucratic adjbureaucracy nbusiness nbusiness registration systeme-businessbusiness adjbusiness capacitybusiness environmentBusiness Environment Adjustment Credit ofthe World Bank (BAC)

8 Terminolo�ki rje~nik europskih/evropskih integracija

poslovni prostorjedinstveni poslovni registarpodzakonski akt

zaobilazni put, zaobilaznica

business premisessingle business registerby-law n

by-pass n

Direkcija za europske/evropske integracije 9

katastarKancelarija/Ured za carinsku i fiskalnupomo}ba`darenje, kalibracijakampanjapredizborna kampanjaponi{tenje, opozivkandidatzemlja kandidatzemlja kandidat za ~lanstvo u EUkanton/`upanijakapacitet, sposobnostsposobnost za koordinaciju pomo}iposlovna sposobnostja~anje sposobnostiiskori{tenost kapacitetakonukurentna sposobnostpravna sposobnostnosivostproizvodni kapacitetkapitaltr`i{te kapitalacijena kapitalaprotok kapitalapo~etni kapitalkretanje kapitalakapetanijaKapetanija pristani{ta Br~kougljenik/ugljik~a|CARDSProgram pomo}i Zajednice za obnovu,razvoj i stabilizacijuza{tita; zbrinjavanjehraniteljstvozdravstvena za{titasocijalna za{titaprevoznik/prijevoznik

cadastre nCAFAOCustoms and Fiscal Assistance Officecalibration ncampaign nelection campaigncancellation ncandidate ncandidate countryEU candidate countrycanton ncapacity naid coordination capacitybusiness capacitycapacity buildingcapacity utilizationcompetitive capacitylegal capacityload-bearing capacityproductive capacitycapital ncapital marketcost of capitalflow of capitalinitial capitalmovement of capitalcaptaincy nCaptaincy of Br~ko Dockcarbon ncarbon blackCARDSCommunity Assistance for ReconstructionDevelopment and Stabilizationcare nfoster carehealth caresocial carecarrier n

10 Terminolo�ki rje~nik europskih/evropskih integracija

CC

predmet; slu~ajnerije{eni predmeti, zaostatak predmetaprecedentno pravo, pravo zasnovano nasudskoj praksi Suda Europskih/EvropskihzajednicaCE oznaka (ozna~ava uskla|enost proizvodas/sa direktivama EU koje se odnose natoplotne zahtjeve, zahtjeve sigurnosti ipodobnosti proizvoda sa stanovi{taokoli{a/`ivotne sredine)CEFTACentralno-europska/-evropska zonaslobodne trgovineCEICentralno-europska/evropska inicijativa

Europski/Evropski odbor za elektrotehni~kunormizaciju/standardizacijupopis stanovni{tvacertifikat, potvrdarodni listpotvrda o podrijetlu/porijeklu (robe)certificiranje, ovjeravanjeZajedni~ka spoljna/vanjska i bezbjedonosna/sigurnosna politikapredsjedatelj/predsjedavaju}ipredsjedavanjedopredsjedatelj/zamjenik predsjedavaju}eg

komora; dom/vije}egospodarska/privredna komora

Dom za ljudska prava za BiHOdjeljenje za ratne zlo~ine pri Sudu BiHpoglavljepoglavlje Bijele knjigepoveljaPovelja Ujedinjenih nacija/narodaCIPSSistem/Sustav za{tite podataka gra|anadr`avljaninstrani dr`avljanindr`avljanstvodvojno dr`avljanstvo

civilni; gra|anski

case ncase backlogcase law

CE mark

CEFTACentral European Free Trade Area

CEICentral European InitiativeCenelecEuropean Committee for Electro technicalStandardisationcensus ncertificate nbirth certificatecertificate of origincertification nCFSPCommon Foreign and Security Policychair (chairman) nchairmanshipdeputy chair

chamber nchamber of commerce

Human Rights Chamber for BiHWar Crimes Chamber of the Court of BiHchapter nWhite Paper chaptercharter nCharter of the United NationsCIPSCitizen Identity Protection Systemcitizen nforeign citizencitizenship ndual citizenship

civil adj

Direkcija za europske/evropske integracije 11

gra|evinarstvo, niskogradnjagra|ansko pravocivilna za{titacivilni sektorAgencija za dr`avnu slu`bu BiHgra|ansko dru{tvodr`avni slu`benikklirin{kiklirin{ki sistem/sustavugalj/ugljenrudnik uglja/ugljenaEuropska/Evropska zajednica za ugalj/ugljen i ~elikkoalicija, savezkodeks; pravila; zakonik, zbornik zakonakodeks pona{anja

mati~ni broj gra|aninahladnja~anaplata; prikupljanje, ubiranjestopa naplatenaplata prihodaubiranje porezaboriti se, suzbijatiboriti se protiv organiziranog/organizovanogkriminalatrgovinatrgova~ki; trgovinskitrgovinski ugovor (izme|u poduze}a/preduze}a)trgova~ko pravokomisija/povjerenstvoKomisija za raseljena lica/osobe i izbjeglice

Komisija za istra`ivanje doga|aja uSrebrenici 10.-19. jula/srpnja 1995.Komisija za imovinske zahtjeveraseljenih lica/osoba i izbjeglicaKomisija za o~uvanje nacionalnihspomenika BiHEuropska/Evropska komisijakomesar/povjerenikopredijeljenost; obaveza/obvezapoliti~ka obaveza/obvezapotvrditi svoju opredijeljenost

civil engineeringcivil lawcivil protectioncivil sectorCivil Service Agency of BiHcivil societycivil/public servantclearing adjclearing systemcoal ncoal mineEuropean Coal and Steel Community(ECSC)coalition ncode ncode of conduct

identity codecold storecollection ncollection raterevenue collectiontax collectioncombat vto combat organized crime

commerce ncommercial adjcommercial contractcommercial lawcommission nCommission for Displaced Persons andRefugeesCommission for investigating events inSrebrenica 10-19 July, 1995Commission for Real Property Claims ofRefugees and Displaced Persons (CRPC)Commission for conservation of the nationalmonuments of BiHEuropean Commissioncommissioner ncommitment npolitical commitmentto reaffirm one’s commitment

12 Terminolo�ki rje~nik europskih/evropskih integracija

odbor; komisijasavjetodavni odborOdbor za okoli{/`ivotnu sredinu i odr`ivirazvojOdbor regijaZajedni~ki izvr{ni odborparlamentarna komisijaOdbor za Rome Savjeta/Vije}a ministaraBiHrobacijena robezajedni~kiZajedni~ka spoljna/vanjska ibezbjedonosna/sigurnosna politikaZajedni~ko stajali{te/stav EUkomunikacijame|u-institucionalna komunikacijaRegulatorna agencija za komunikacije BiH(RAK)zajednicaprogram pomo}i Zajednicepravo ZajedniceEuropska/Evropska zajednica za atomskuenergijuEuropska/Evropska zajednica za ugalj/ugljeni ~elikEuropska/Evropska zajednica (EZ)Europska/Evropska ekonomska zajednica (EEZ)poduze}e/preduze}e; dru{tvoregistracija poduze}a/preduze}aosnivanje poduze}a/preduze}afiktivno poduze}e/preduze}epoduze}e/preduze}e u stranom vlasni{tvuosiguravaju}e dru{tvodioni~ko dru{tvodru{tvo s/sa ograni~enom odgovorno{}uprivatno poduze}e/preduze}ejavno poduze}e/preduze}ekomunalno poduze}e/preduze}edioni~ko dru{tvopoduze}e/preduze}e u dr`avnom vlasni{tvuspojiv; uskla|en; u skladu s/sanaknada; kompenzacija

committee nadvisory committeeCommittee for Environment andSustainable DevelopmentCommittee of the RegionsJoint Executive Committeeparliamentary committeeThe Roma Committee of the Council ofMinisters of BiHcommodity ncommodity pricecommon adjCommon Foreign and Security Policy(CFSP)Common Position of the EUcommunication ninter-institutional communicationCommunications Regulatory Agency of BiH(CRA)community nCommunity aid programmeCommunity lawEuropean Atomic Energy Community(Euratom)European Coal and Steel Community(ECSC)European Community (EC)European Economic Community (EEC)company ncompany registrationestablishment of a companyfictitious companyforeign-owned companyinsurance companyjoint stock companylimited liability companyprivate companypublic companypublic utility companyshareholder companystate-owned companycompatible adjcompensation n

Direkcija za europske/evropske integracije 13

naknada u gotovininaknada {tetenadle`nostpodjela nadle`nostiisklju~iva nadle`nostprenos/prijenos nadle`nostinadle`annadle`ne vlastinadle`no tijelokonkurencija, tr`i{no nadmetanje/natjecanjeKancelarija/Ured za konkurenciju i za{titupotro{a~aKonkurencijski savjet/vije}eslobodna konkurencijajavno nadmetanje/natjecanje, javni konkurspravila konkurencijekonkurentankonkurentna sposobnostkonkurentno tr`i{tekonkurentan proizvodpo{tivanjepo{tivanje obaveza/obvezau skladu s/sa pravima i obavezama/obvezamabiti u skladu; pridr`avati sebiti u skladu sa zakonomsveobuhvatansveobuhvatni akcioni plankoncesija, ustupanje; dozvolaugovor o koncesijiosuditi, proglasiti krivimvo|enjevo|enje monetarne politikevoditi, provoditivoditi pregovorekonfiskacija, oduzimanje, pljenidba, zapljenakonfiskacija (nov~anih) sredstavaKonvencija Savjeta/Vije}a Europe/Evrope opranju, pretresu, zapljeni i oduzimanju sredstavaste~enih izvr{enjem kaznenih/krivi~nih djelauskla|enostocjena uskla|enostisavjestanprigovor savjesti

cash compensationcompensation for damagecompetence ndistribution of competencesexclusive competencetransfer of competencescompetent adjcompetent authoritiescompetent authoritycompetition nCompetition and Consumer ProtectionOfficeCompetition Councilfree competitionopen/public competitionrules of competitioncompetitive adjcompetitive capacitycompetitive marketcompetitive productcompliance ncompliance with obligationsin compliance with the rights and obligationscomply vto comply with the lawcomprehensive adjcomprehensive action planconcession nconcession agreementcondemn vconduct nconduct of monetary policyconduct vto conduct negotiationsconfiscation nconfiscation of the proceedsCouncil of Europe Convention onLaundering, Search, Seizure andConfiscation of the Proceeds from Crimeconformity nconformity assessmentconscientious adjconscientious objection

14 Terminolo�ki rje~nik europskih/evropskih integracija

koncenzus/konsensus, op}a/op{tasaglasnost/suglasnostdosljednostdosljedandosljedna politikabiti u skladu s/saobjediniti, konsolidirati/konsolidovati, pro~istitikonsolidirano/konsolidovano financijsko/finansijsko izvje{}e/izvje{tajkonsolidirani/konsolidovani ra~un vladekonsolidirani/konsolidovani plan rada vladekonsolidacija, objedinjavanjekonzorcij/konzorcijumkonstitutivan, tvorben, ustavotvoranustavotvorna skup{tinakonstitutivni narodiustavustavniustavni amandmanUstavni sud BiHustavno pravoustavno ograni~enjeustavna odredbaustavno pravosavjetodavniKonsultativno/Konzultativno radno tijelopotro{a~udruga/udru`enje potro{a~apotro{a~ka korpapotro{a~ki kreditza{tita potro{a~adoma}i potro{a~ipotro{njaprivatna potro{njajavna potro{njaugovorugovor o obavljanju privremenih poslovaugovorna stranaugovor o osiguranjudugoro~ni ugovorugovor o nabavci/nabaviugovorniugovorna obaveza/obveza

consensus n

consistency nconsistent adjconsistent policyto be consistent withconsolidate vconsolidated financial statement

consolidated government accountconsolidated government work planconsolidation nconsortium nconstituent adjconstituent assemblyconstituent peoplesconstitution nconstitutional adjconstitutional amendmentConstitutional Court of BiHconstitutional lawconstitutional limitationconstitutional provisionconstitutional rightconsultative adjConsultative Task Force (CTF)consumer nconsumer associationconsumer basketconsumer creditconsumer protectiondomestic consumersconsumption nprivate consumptionpublic consumptioncontract ncontract on performing temporary workcontracting partyinsurance contractlong-term contractsupply contractcontractual adjcontractual obligation

Direkcija za europske/evropske integracije 15

ugovorna odredbadoprinosdoprinos na pla}u/platusazvatisazvati izvanrednu/vanrednu sjednicukonvencijaKonvencija Savjeta/Vije}a Europe/Evropekonvertibilna marka (KM)

saradnja/suradnjabilateralna saradnja/suradnjapuna saradnja/suradnjame|unarodna saradnja/suradnjamultilateralna saradnja/suradnjaregionalna saradnja/suradnjapoja~ati, produbiti, unaprijediti saradnju/suradnjuuspostaviti saradnju/suradnjukoordinacijakoordinacija pomo}iKoordinaciono tijelo za ekonomskirazvoj i europske/evropske integracijejezgra/jezgro, sr`nastavni plan i programsa zajedni~kim/-om jezgromklju~ni zakonkorporacijski/korporativni, konstituiran/konstituisan u pravno lice/osobukapital korporacije (dr`avni i/ili vlasni~ki udjelii/ili dioni~ki kapital)korporacijsko/korporativno upravljanjekorporacijajavna korporacijakoridorkoridor Vcpaneuropski/panevropski koridor`eljezni~ki koridorkorupcija, podmi}ivanjetro{akprocjena tro{kovaracionalan, ekonomi~antro{kovi radatro{kovi `ivotatro{kovi proizvodnjestvarni tro{ak

contractual stipulationcontribution ncontribution on salary/wageconvene vto convene an extraordinary sessionconvention nCouncil of Europe Conventionconvertible markKM, internationally as BAMcooperation nbilateral cooperationfull cooperationinternational cooperationmultilateral cooperationregional cooperationto enhance cooperationto establish cooperationcoordination naid coordinationCoordination Body for EconomicDevelopment and European Integrationcore ncommon core curriculumcore lawcorporate adj

corporate capital

corporate governancecorporation npublic corporationcorridor nCorridor VcPan-European Corridorrail corridorcorruption ncost ncost estimatecost-effectivelabour costsliving costsproduction costsreal cost

16 Terminolo�ki rje~nik europskih/evropskih integracija

savjet/vije}eSavjet/Vije}e Europe/EvropeSavjet/Vije}e ministaraSavjet/Vije}e Europske/Evropske unijeuredba Savjeta/Vije}aEuropsko/Evropsko Vije}e, Evropski Savjetfiskalni savjet/vije}eSavjet bezbjednosti/Vije}e sigurnosti UN-avije}nik, savjetnikkrivotvorenjezemljazemlja u tranzicijizemlja odredi{tazemlja podrijetla/porijeklazemlja u razvojuzemlja potpisnicatre}a zemljasudKantonalni/@upanijski sud FBiHkasacioni sudustavni sudSud BiHPrvostepeni/Prvostupanjski sudokru`ni sudEuropski/Evropski sud;Sud Europskih/Evropskih zajednica,Sud EZ-aMe|unarodni kazneni/krivi~ni sudsudbeni/sudskisudbena/sudska pristojba/taksasudbeni/sudski registarsudbena/sudska odlukasudbeni/sudski nalogRAKRegulatorna agencija za komunikacije BiHakreditivi (diplomatski), vjerodajnicekreditperiod po~eka pla}anja kreditakreditna sposobnostkreditni sistem/sustavkreditni uslovi/uvjetikreditni bonitet (sposobnost vra}anja kredita)kriminal

council nCouncil of EuropeCouncil of MinistersCouncil of the European UnionCouncil regulationEuropean Councilfiscal councilUN Security Councilcouncillor ncounterfeiting ncountry ncountry in transitioncountry of destinationcountry of origindeveloping countrysignatory countrythird countrycourt nCantonal Court in FBiHcassation courtconstitutional courtCourt of BiHCourt of First Instancedistrict courtEuropean Court of Justice;Court of Justice of the EuropeanCommunitiesInternational Criminal Court (ICC)court adjcourt feecourt registercourt rulingcourt’s orderCRACommunications Regulatory Agency of BiHcredentials n plcredit ncredit grace periodcredit ratingcredit systemcredit termscreditworthinesscrime n

Direkcija za europske/evropske integracije 17

organizirani/organizovani kriminal

kazneni/krivi~niKazneni/Krivi~ni zakon (KZ)kazneni/krivi~ni predmetZakon o kaznenom/krivi~nom postupku (ZKP)kazneno/krivi~no gonjenjekriterijkonvergencijski kriterijKopenhagenski kriterijiekonomski kriterijikriteriji za ~lanstvopoliti~ki kriterijipost-prijemni kriterijiHrvatprelaz/prijelazgrani~ni prelaz/prijelazprekograni~niprekograni~na saradnja/suradnja

Konsultativno/Konzultativno radno tijelokulturnikulturno naslje|e, kulturna ba{tinavalutaValutni odborstrana valutadevizna {tednjanacionalna (doma}a) valutajedinstvena valutateku}iteku}i ra~unteku}a financijska/finansijska godinateku}a pla}anjanastavni plan i programnastavni plan i program sa zajedni~kim/-omjezgromjedinstveni nastavni plan i programobi~ajniobi~ajno pravocarina; carinskicarinska upravaKancelarija/Ured za carinsku i fiskalnupomo}carinski organ

organized crime

criminal adjCriminal Codecriminal matterCriminal Procedure Codecriminal prosecutioncriterion (pl. criteria) nconvergence criterionCopenhagen criteriaeconomic criteriamembership criteriapolitical criteriapost-accession criteriaCroat ncrossing nborder crossingcross-border adjcross-border cooperationCTFConsultative Task Forcecultural adjcultural heritagecurrency nCurrency Boardforeign currencyforeign currency savingsnational currencysingle currencycurrent adjcurrent accountcurrent financial yearcurrent paymentscurriculum (pl. curricula) ncommon core curriculum

unified curriculumcustomary adjcustomary lawcustoms n plcustoms administrationCustoms and Fiscal Assistance Office(CAFAO)customs authority

18 Terminolo�ki rje~nik europskih/evropskih integracija

carinjenjecarina, carinska da`bina/pristojbaTim za spajanje carina u prelaznom/prijelaznom perioducarinik, carinski slu`benikcarinska politikacarinska slu`bacarinska tarifacarinski terminalcarinska unija

cijanid

customs clearancecustoms dutyCustoms Merger Transition Team

customs officercustoms policycustoms servicecustoms tariffcustoms terminalcustoms union

cyanide n

Direkcija za europske/evropske integracije 19

mljekaraDunavpodunavske zemljeProces saradnje/suradnje podunavskih zemaljapodaci (podatak)razmjena podatakaobrada podatakaAgencija za za{titu podatakastatisti~ki podacibaza podatakaEurostat Comext baza podatakaDaytonski/Dejtonski mirovni sporazumrok (krajnji)dug, zadu`enjegranica duga (obi~no kod dr`avnog duga)otplata duga, servisiranje dugaotpla}ivanje duga, otplata dugadoma}i javni dugspoljni/vanjski dugino dug, spoljni/vanjski dugjavni dugukupni bruto dugodlukaobavezuju}a/obvezuju}a odlukapostupak suodlu~ivanjadono{enje odluke, odlu~ivanjekona~na odlukadeklaracijaBolonjska deklaracijaopadanjedekontaminacijasmanjenje; padpad proizvodnjesmanjenje deficitaodluka (sudska, upravna)Odluka o postupku nabave/nabavke roba,usluga i ustupanju radovapronevjera

dairy nDanube nDanube basin countriesDanube Cooperation Process (DCP)data n pl(datum n)data exchangedata processingData Protection Agencystatistical datadatabase nEurostat Comext DatabaseDayton Peace Accorddeadline ndebt ndebt limitdebt servicedebt service repaymentdomestic public debtexternal debtforeign debtpublic debttotal gross debtdecision nbinding decisionco-decision proceduredecision-makingfinal decisiondeclaration nBologna Declarationdecline ndecontamination ndecrease ndecrease in productiondecrease of deficitdecree nDecree on the procurement procedure ofgoods and services and awarding contractsdefalcation n

20 Terminolo�ki rje~nik europskih/evropskih integracija

DD

klevetaobrana/odbranaKomisija za reformu obrane/odbraneEuropska/Evropska bezbjedonosna/sigurnosnai obrambena/odbrambena politikadeficitspoljno-/vanjsko-trgovinski deficitodga|anje, odlaganjebez odlaganjadelegacija, izaslanstvoDelegacija Europske/Evropske komisijepotra`nja, zahtjevdeminiranje, razminiranjesektor; odjel/odjeljenjesektor za odnose s/sa javno{}usektor za istra`ivanjeosiroma{eni urandepozit, pologosiguranje depozitaAgencija za osiguranje depozita BiHuskra}ivanjezamjenikzamjenik direktoradoministar/zamjenik ministraodvojeno odjeljenje, deta{manregionalni centri Ministarstva bezbjednosti/sigurnosti – odjeljenjazato~enik, zatvorenikpritvor, zatvorzatvorska jedinicarazaranje, devastacijarazvojrazvojni potencijalRazvojna strategija BiH(Strategija za smanjenje siroma{tva)program ekonomskog razvitka/razvojaregionalni razvojodr`ivi razvoj

Odjeljenje za me|unarodni razvojdijasporadiplomapriznavanje diploma

defamation ndefence nDefence Reform CommissionEuropean Security and Defence Policy(ESDP)deficit nforeign trade deficitdelay nwithout delaydelegation nDelegation of the European Commissiondemand ndemining ndepartment npublic affairs departmentresearch departmentdepleted uraniumdeposit ndeposit insuranceDeposit Insurance Agency of BiHdeprivation ndeputy ndeputy directordeputy ministerdetachment nRegional Centres of the Ministry of Security– detachmentsdetainee ndetention ndetention unitdevastation ndevelopment ndevelopment potentialDevelopment Strategy of BiH(Poverty Reduction Strategy Paper - PRSP)economic development programmeregional developmentsustainable developmentDFIDDepartment for International Developmentdiaspora ndiploma nrecognition of diplomas

Direkcija za europske/evropske integracije 21

diplomatskidiplomatski kordiplomatski imunitetdiplomatski odnosidiplomatsko predstavni{tvodirektiva (u pravu EZ-a); uputa/uputstvo(u nacionalnom pravu)direktor, ravnateljvr{ilac/vr{itelj du`nosti direktoraupravni odborgeneralni direktordirekcija, direktoratDirekcija za europske/evropske integracijeBiH (DEI)generalni direktoratlice/osoba s/sa posebnim potrebama, invalidstandardna pravila za izjedna~avanje mogu}nostiza lica/osobe s/sa posebnim potrebamaisplatitiisplataosloboditi, podmiritiosloboditi dugpodmiriti obaveze/obvezedisciplinskidisciplinska odgovornostdisciplinska mjeradisciplinski postupakdiskriminacijarasprava, diskusijapanel diskusijabolestzarazna bolestparazitska bolestdestimulacijarazrje{enje, otpu{tanjerazlika, nejednakost, disparitetotpremaotpremnicaraseljenraseljeno lice/osobainterno raseljeno lice/osobaraspolaganje; odlaganjeodlaganje radioaktivnog otpada

diplomatic adjdiplomatic corpsdiplomatic immunitydiplomatic relationsdiplomatic representative officedirective n

director nacting directorboard of directorsdirector generaldirectorate nDirectorate for European Integration of BiH(DEI)directorate generaldisabled personStandard Rules on the Equalization ofOpportunities for Disabled Personsdisburse vdisbursement ndischarge vto discharge a debtto discharge obligationsdisciplinary adjdisciplinary liabilitydisciplinary measuredisciplinary procedurediscrimination ndiscussion npanel discussiondisease ninfectious diseaseparasite diseasedisincentive ndismissal ndisparity ndispatch ndispatch notedisplaced adjdisplaced personinternally displaced persondisposal ndisposal of radioactive waste

22 Terminolo�ki rje~nik europskih/evropskih integracija

staviti na raspolaganjesporansporno pitanjespor{irenjediversifikacija/diverzifikacija, raznolikostodjel/odjeljenjedokument, ispravapristup dokumentimavjerodostojnost ispravela`na ispravaprojektna dokumentacijaputna ispravadolomitdonacijadonatornacrtprijedlog za izmjenunacrt zakonapriprema nacrta ili prijedloga zakonadroga; lijekzlouporaba/zloupotreba drogenarkomantrgovina drogomzabranjena drogaodlaganje otpadaneure|eno odlaganje otpadatrajanjeograni~enog trajanjacarinabescarinskicarinska stopatro{arina, akcizaizvozna carinauvozna carina

to place at the disposaldisputable adjdisputable issuedispute ndissemination ndiversification ndivision ndocument naccess to documentsauthenticity of a documentfalse documentproject documentstravel documentdolomite ndonation ndonor ndraft ndraft amendmentdraft lawdrafting ndrug ndrug abusedrug addictdrug traffickingillicit drugsdumping nunregulated dumping (of waste)duration nof limited durationduty nduty freeduty rateexcise dutyexport dutyimport duty

Direkcija za europske/evropske integracije 23

EZEuropska/Evropska zajednicaEuropske/Evropske zajedniceekolo{ki, koji se odnosi na ekologijueko-gorivoekologijaekonomski, gospodarski/privredniekonomska djelatnostekonomska prilagodba/prilago|avanje,ekonomsko uskla|ivanjeEkonomski odborgospodarska/privredna saradnja/suradnjagospodarski/privredni kriminalprogrami ekonomskog razvitka/razvojaekonomska integracijaJedinica za ekonomsko planiranjeekonomska politikaOdbor za ekonomsku politikugospodarska/privredna reformaekonomski odnosiekonomski sektorekonomsko stanjeEuropski/Evropski ekonomski prostorEuropska/Evropska ekonomska zajednica (EEZ)ekonomija, gospodarstvo/privredasiva ekonomijaotvoreno tr`i{no gospodarstvo/privreda

urednikuredni~ki; ure|iva~kiure|iva~ka politikaobrazovanje; odgoj/vaspitanjeobrazovanje na daljinureforma obrazovanja, obrazovna reformaobrazovni sektorProjekat/Projekt Europske/Evropske unijeza stru~no obrazovanje i obukuProjekat/Projekt Europske/Evropske unije zatehni~ku pomo} obrazovnoj reformi (u BiH)

ECEuropean CommunityEuropean Communitieseco-eco-fuelecology neconomic adjeconomic activityeconomic adjustment

Economic Committeeeconomic cooperationeconomic crimeeconomic development programmeseconomic integrationEconomic Planning Uniteconomic policyEconomic Policy Boardeconomic reformeconomic relationseconomic sectoreconomic situationEuropean economic areaEuropean Economic Community (EEC)economy ngrey economyopen market economy

editor neditorial adjeditorial policyeducation ndistance educationeducation reformeducation sectorEuropean Union Project on VocationalEducation and Training (EU-VET)European Union Technical Assistance toEducation Reform Project (EC-TAER)

24 Terminolo�ki rje~nik europskih/evropskih integracija

EE

op}e/op{te obrazovanjevisoko obrazovanjepred{kolski odgoj/vaspitanjeosnovno obrazovanjesrednjo{kolsko obrazovanje(srednje) stru~no obrazovanjevisoko{kolsko obrazovanje

EEZEuropska/Evropska ekonomska zajednicadjelotvornost, u~inkovitost, efikasnostizborIzborna komisija/povjerenstvo BiHop}i/op{ti izboriop}i/op{ti plan predizbornih i postizbornihaktivnostiop}inski/op{tinski izboriop}inski/op{tinski izboriop}inska/op{tinska izborna komisija/povjerenstvoPrivremena izborna komisija/povjerenstvoSekretarijat/Tajni{tvo izborne komisije/povjerenstvabira~bira~ki, izborniCentralni/Sredi{nji bira~ki spisakizborna kampanjabira~ki sistem/sustavbira~ko tijelostrujaelektroprivredaelektroenergetski sektorsnabdijevanje strujompoduze}e/preduze}e za elektrodistribucijuelektri~na energija, strujaAtenski/Atinski memorandum o razumijevanjuo regionalnim tr`i{tima elektri~ne energije ujugoisto~noj Europi/EvropiTre}i projekat/projekt za obnovu/rekonstrukcijuelektroenergetskog sistema/sustava u BiHra~un za strujuelektroenergetska mre`aUnutarnje/Unutra{nje tr i{te elektri~ne energije EUDr`avna elektroenergetska regulatorna komisija(DERK)

general educationhigher educationpre-school educationprimary educationsecondary education(secondary) vocational educationtertiary education

EECEuropean Economic Communityefficiency nelection nElection Commission of BiHgeneral electionsgeneral pre-election and post-election plan

local electionsmunicipal electionsmunicipal elections commission

Provisional Election CommissionSecretariat of the Election Commissionelector nelectoral adjCentral Electoral Register/Rollelectoral campaignelectoral systemelectorate nelectric nelectric power industryelectric power sectorelectric power supplyelectric power supply companyelectricity nAthens Memorandum of Understanding onRegional Electricity Markets in South-EastEuropeBiH Third Electric Power ReconstructionProjectbill for the supply of electricityelectricity transmission networkEuropean Union Internal Electricity MarketState Electricity Regulatory Commission

Direkcija za europske/evropske integracije 25

elektronskielektronski nadzorukloniti, otkloniti; ukinutiukinuti carineizbjegavanjeneuhvatljiv, nedostupannasipemisija, izdavanjeizdavanje nov~anica

nov~ana naknada, prihod (po osnovu

zaposlenja)uposlenik, zaposlenikza{tita uposlenika, za{tita zaposlenikaposlodavac

zaposlenje, zapo{ljavanjepristup zapo{ljavanjuzavod za zapo{ljavanjeugovor o raduradno pravoradna dozvolamogu}nost zapo{ljavanjaradna dozvolapolitika zapo{ljavanjastopa zaposlenostisamozapo{ljavanje

EMUEkonomska i monetrana unijadono{enje (zakona)ugrozitiovjeriti (na pole|ini)energija; energetskiatomska energijapotro{nja energijetr`i{te energijeenergetska politikaRegulatorna agencija za energiju BiHenergetske rezerveenergetski resursienergetski sektorsnabdijevanje energijomEuropska/Evropska zajednica za atomskuenergiju (Euratom)Ugovor o europskoj/evropskoj energetskoj povelji

electronic adjelectronic surveillanceeliminate vto eliminate dutieselusion nelusive adjembankment nemission nemission of bank notes

emolument n

employee nemployee protectionemployer nemployment naccess to employmentemployment bureauemployment contractemployment lawemployment licenceemployment opportunitiesemployment permitemployment policyemployment rateself-employment

EMUEconomic and Monetary Unionenactment nendanger vendorse venergy n, adjatomic energyenergy consumptionenergy marketenergy policyEnergy Regulatory Agency of BiHenergy reservesenergy resourcesenergy sectorenergy supplyEuropean Atomic Energy Community(Euratom)European Energy Charter Treaty

26 Terminolo�ki rje~nik europskih/evropskih integracija

nuklerana energijaobnovljiva energijaprovesti/sprovesti (zakon)primjena, provedba; izvr{enje (zakona)izvr{enje presudeizvr{enje obaveza/obvezaprimjena zakona, provedba/sprovo|enje zakonaorgan za primjenu/provedbu zakonapro{irenjeproces pro{irenjapro{irenje Europske/Evropske unijeGeneralni direktorat za pro{irenje Europske/Evropske unije, Op}a/Op{ta uprava zapro{irenje Europske/Evropske unijepovla~iti za sobomstupiti; u}istupiti na snagupoduzetni{tvo/preduzetni{tvopoduze}e/preduze}eEuropska/Evropska povelja o malim poduze}ima/preduze}imamala i srednja poduze}a/preduze}astrate{ko poduze}e/preduze}eentitetentitetska vladaentitetski nivookoli{/`ivotna sredina; okru`enjeposlovno okru`enjeEuropska/Evropska agencija za okoli{/`ivotnusredinuradno okru`enje, radna sredinaekolo{ki; koji se odnosi na okoli{/`ivotnusredinuEkolo{ki savez BiHuni{tavanje okoli{a/`ivotne sredineprocjena uticaja/utjecaja na okoli{/ ivotnu sredinuekolo{ka politika, politika okoli{a/`ivotne sredineza{tita okoli{a/`ivotne sredineStrategija za{tite okoli{a/`ivotne sredineekolo{ki standard ISO 14001ekolo{ki prihvatljiva tehnologijaNacionalni akcioni plan za za{titu okoli{a/`ivotne sredine

nuclear energyrenewable energyenforce venforcement nenforcement of a judgementenforcement of obligationslaw enforcementlaw enforcement bodyenlargement nenlargement processEU enlargementDG (Directorate General) for enlargementof the European Union

entail venter vto enter into forceentrepreneurship nenterprise nEuropean Charter for Small Enterprises

small and medium-sized enterprises (SMEs)strategic enterpriseentity nentity governmententity levelenvironment nbusiness environmentEuropean Environment Agency (EEA)

working environmentenvironmental adj

Environmental Association of BiHenvironmental degradationenvironmental impact assessmentenvironmental policyenvironmental protectionEnvironmental Protection Strategyenvironmental standard ISO 14001environmentally friendly technologyNational Environmental Action Plan (NEAP)

Direkcija za europske/evropske integracije 27

Regionalni centar za za{titu okoli{a/`ivotnesredine za zemlje centralne/sredi{nje i isto~neEurope/Evropeopremakancelarijska/uredska opremasigurnosna opremaistovrijedan/istovjetan, ekvivalentanistovrijedan/istovjetan u~inakerozijauspostaviti; osnovati; utvrditiuspostaviti okviruspostaviti sistem/sustavosnovati institucijuuspostaviti saradnju/suradnjuutvrditi kriterijeutvrditi op}a/op{ta na~elautvrditi kvoteutvrditi stopeuspostaviti zajedni~ko tr`i{teosnivanje (firme)

etni~kietni~ko ~i{}enjeetni~ka grupaetni~ka manjinaetni~ko podrijetlo/porijeklo

Europski/Evropski institut za telekomunikacijske

norme/standardeEUEuropska/Evropska unijaKancelerija/Ured za hranu i veterinarstvo EUPolicijska misija EUspecijalni predstavnik EUForum EU-a za zapadni BalkaneuroEuropa/EvropaSavjet/Vije}e Europe/Evropejugoisto~na Europa/Evropa

europski/evropskiEuropska/Evropska zajednica za atomskuenergijuEuropska/Evropska centralna/sredi{nja bankaEuropska/Evropska zajednica za ugalj/ugljen i ~elik

Regional Environmental Centre forCentral and Eastern Europe (REC)

equipment noffice equipmentsafety equipmentequivalent adjequivalent effecterosion nestablish vto establish a frameworkto establish a systemto establish an institutionto establish cooperationto establish criteriato establish general principlesto establish quotasto establish ratesto establish the common marketestablishment nethnic adjethnic cleansingethnic groupethnic minorityethnic origin

ETSIEuropean Telecommunications StandardsInstituteEUEuropean UnionEU Food and Veterinary OfficeEU Police MissionEU Special RepresentativeEU-Western Balkans Forumeuro nEurope nCouncil of EuropeSouth-eastern Europe

European adjEuropean Atomic Energy Community(Euratom)European Central Bank (ECB)European Coal and Steel Community (ECSC)

28 Terminolo�ki rje~nik europskih/evropskih integracija

Europska/Evropska komisija (EK)europsko/evropsko zajedni~ko tr`i{teEuropska/Evropska zajednica (EZ)Europski/Evropski savjet/vije}eEuropski/Evropski sud;Sud Europskih/Evropskih zajednica,Sud EZ-aeuropska/evropska dimenzijaEuropska/Evropska ekonomska zajednica(EEZ)europska/evropska idejaeuropske/evropske integracijeStrategija europskih/evropskih integracijaEuropska/Evropska investicijska/investicionabanka (EIB)Europska/Evropska organizacija vrhovnih(glavnih) institucija za financijsku/finansijskurevizijuEuropska/Evropska organizacija za saradnju/suradnju i razvojEuropski/Evropski parlament (EP)europska/evropska perspektiva zemaljazapadnog BalkanaJedinstveni europski/evropski akteuropski/evropski standardieuropske/evropske struktureeuropske/evropske studijeEuropska/Evropska unija (EU)predsjedanje/predsjedavanje Europskom/Evropskom unijomEuropska/Evropska kancelarija/ured zastatistikutro{arina, akcizatro{arinaisklju~ivisklju~iva nadle`nost

izvr{ni; izvr{na vlastizvr{ni odborizvr{ni direktorizuzetiizuze}e; izuzimanje; osloba|anje odizuzimanje od pla}anja carinaosloba|anje od slu`enja vojnog roka

European Commission (EC)European common marketEuropean Community (EC)European CouncilEuropean Court of Justice;Court of Justice of the EuropeanCommunitiesEuropean dimensionEuropean Economic Community (EEC)

European ideaEuropean integrationEuropean Integration StrategyEuropean Investment Bank (EIB)

European Organisation of Supreme AuditInstitutions (EUROSAI)

European Organization for Cooperation andDevelopment (OECD)European Parliament (EP)European perspective of the WesternBalkans countriesEuropean Single ActEuropean standardsEuropean structuresEuropean studiesEuropean Union (EU)Presidency of the European Union

EurostatStatistical Office of the European Unionexcise nexcise dutyexclusive adjexclusive competence

executive adj, nexecutive committeeexecutive directorexempt vexemption nexemption from dutiesexemption from military service

Direkcija za europske/evropske integracije 29

pojedina~no izuze}epostojatipostojanjepostoje}ipostoje}a praksaizdatak (izdaci), rashod (rashodi); potro{njakapitalna potro{nja iz inostranih/inozemnihizvorakapitalna potro{nja iz vlastitih izvorakapitalni izdaciteku}i izdacisrednjoro~ni okvir rashodajavna potro{njaukupni rashodistru~njak; stru~ni, ekspertnistru~na pomo}ekspertna grupastru~no znanjestru~no mi{ljenjeizri~it, eksplicitaniskori{}avanje/iskori{tavanje, eksploatacijaiskori{}avanje/iskori{tavanje prirodnih resursaizvozizvozna carinaizvozna dozvolaizvoz robaizvozne kvoteDr`avna izvozno-kreditna agencija BiHizvoznikeksproprijacijaprotjerivanje, nasilno iseljenje

spoljni/vanjskispoljni/vanjski dugspoljni/vanjski odnosi

iznu|ivanje, utjerivanjeizru~enje, ekstradicijaKonvencija Savjeta/Vije}a Europe/Evrope oizru~enju

individual exemptionexist vexistence nexisting adjexisting practicesexpenditure ncapital expenditure from foreign resources

capital expenditure from own resourcescapital expenditurescurrent expendituremedium-term expenditure frameworkpublic expendituretotal expenditureexpert n, adjexpert assistanceexpert groupexpert knowledgeexpert opinionexplicit adjexploitation nexploitation of natural resourcesexport nexport dutyexport licenceexport of goodsexport quotasState Export Credit Agency of BiHexporter nexpropriation nexpulsion nexternal adjexternal debtexternal relations

extortion nextradition nCouncil of Europe Convention onExtradition

30 Terminolo�ki rje~nik europskih/evropskih integracija

olak{ati, omogu}itipogodnosti; sredstva; oprema, ure|ajipogodnosti kod pla}anjaure|aji za prenos/prijenosfabrika/tvornicafabrika/tvornica glinicefabrika/tvornica celulozefakultetizvedivost/izvodljivoststudija izvedivosti/izvodljivostisavezni, federalnifederalni(koji se odnosi na Federaciju BiH)

federalni organ upraveFederalni zavod za zapo{ljavanje BiHFederalni zavod za mirovinsko/penzijsko iinvalidsko osiguranje BiHnaknada, pristojba, taksasudska pristojba, sudska taksapretplata|ubrivo/gnojivomineralno |ubrivo/gnojivofinancijski/finansijskiRadna grupa za djelovanje u oblasti financija/finansijafinancijska/finansijska pomo}financijski/finansijski doprinosInformacijski/Informacioni sistem/sustavfinancijskog/finansijskog upravljanja BiH (ISFU)financijska/finansijska institucijafinancijski/finansijski instrumentifinancijska/finansijska policijafinancijski/finansijski izvorifinanciranje/finansiranjezajedni~ko financiranje/finansiranjevanbud`etsko/izvanprora~unsko financiranje/finansiranje

facilitate vfacilities n plpayment facilitiestransfer facilitiesfactory nalumina factorycellulose factoryfaculty nfeasibility nfeasibility studyfederal adjfederal adj(related to Federation of Bosnia andHerzegovina )federal administrative authorityFederal Employment Bureau of BiHFederal Pensions and Disability InsuranceInstitute of BiHfee ncourt feesubscription feefertilizer nmineral fertilizerfinancial adjFinancial Action Task Force (FATF)

financial assistancefinancial contributionFinancial Information ManagementSystem of BiH (FIMS)financial institutionfinancial instrumentsfinancial policefinancial resourcesfinancing njoint financingoff-budget financing

Direkcija za europske/evropske integracije 31

FF

nov~ana kaznaogrjevno drvofiskalni, poreski/poreznifiskalni balansfiskalna konsolidacijafiskalna prevarafiskalno zakonodavstvofiskalna politikafiskalna odr`ivostfiskalni sistem/sustavbud`etska/prora~unska godinaribarstvolet~arter letredovni letpoplavaprotokprotok kapitalasljede}inamirnica, prehrambeni proizvodsnagana snazizakonska snagamirovne snagestupiti na snaguprognoza, predvi|anjespoljni/vanjski; inostrani/inozemni; straniZajedni~ka spoljna/vanjska i bezbjednosna/sigurnosna politika EUspoljni/vanjski poslovidevize, strana valutadirektna strana ulaganjaAgencija za promid`bu/promociju stranih ulaganjastrani dr`avljaninSlu`ba za strance i azilspoljna/vanjska politikaspoljna/vanjska trgovinapodaci o spoljnoj/vanjskoj robnoj razmjeni{uma{umski pokriva~sje~a {ume{umsko zemlji{te{umarstvo

fine nfirewood nfiscal adjfiscal balancefiscal consolidationfiscal fraudfiscal legislationfiscal policyfiscal sustainabilityfiscal systemfiscal yearfisheries n plflight ncharter flightscheduled flightflood nflow nflow of capitalfollowing adjfoodstuff nforce nin forcelegal forcepeace-keeping forcesto enter into forceforecast nforeign adjCommon Foreign and Security Policy(CFSP)foreign affairsforeign currencyforeign direct investments (FDI)Foreign Investment Promotion Agency (FIPA)foreign nationalForeign Nationals and Asylum Serviceforeign policyforeign tradeforeign trade commodity dataforest nforest coverforest fellingforest landforestry n

32 Terminolo�ki rje~nik europskih/evropskih integracija

krivotvoritikrivotvoriti novacformalanformalni sporazumbiv{iunaprijediti, podsticati/poticatiunaprijediti saradnju/suradnjufondacija; temelj; osnivanjeosnivanje organizacijepostaviti temeljeokvirfinancijski/finansijski okvirokvirni sporazumokvirni uslovi/uvjetiinstitucionalni okvirpravni okvirregulatorni okviru okvirufran{iza (licenca/licencija koja se dajeproizvo|a~u, distributeru ili trgovcu i koja muomogu}ava/omogu}uje proizvodnju, prodaju iliservisiranje odre|enog proizvoda u utvr|enomroku)prevaraporeska/porezna prevaraslobodanCentralno-europska/-evropska zona slobodnetrgovine (CEFTA)slobodno kretanjeslobodna trgovinasporazum o slobodnoj trgovinipodru~je slobodne trgovineslobodna zonaslobodasloboda udru`ivanjasloboda mi{ljenjateret, tovarprevoz/prijevoz teretafrekvencijadodjela frekvencijeispunitiispuniti obavezu/obvezuu potpunosti, potpuno

forge vto forge currencyformal adjformal agreementformer adjfoster vto foster cooperationfoundation nfoundation of an organisationto lay the foundationsframework nfinancial frameworkframework agreementframework conditionsinstitutional frameworklegal frameworkregulatory frameworkwithin a frameworkfranchise n

fraud nfiscal fraudfree adjCentral European Free Trade Area(CEFTA)free movementfree tradeFree Trade Agreement (FTA)free trade areafree zonefreedom nfreedom of associationfreedom of opinionfreight nfreight transportfrequency nallocation of frequencyfulfil vto fulfil an obligationfully adv

Direkcija za europske/evropske integracije 33

u potpunosti sara|ivati/sura|ivatiu potpunosti provesti/sprovestifunkcionalnifunkcionalni pregled javne upravefunkcioniranje/funkcionisanjefunkcioniranje/funkcionisanje tr`i{ta

fondFond dje~je za{titekohezioni fondMe|unarodni monetarni fond (MMF)investicijski/investicioni fondjavni fondDru{tveni fond za mirovinsko/penzijsko iinvalidsko osiguranje BiHstrukturni fondovifinancijska/finansijska sredstvaindividualna kapitalizirana/kapitalizovana{tednja

osnovni/temeljni; bitanosnovne/temeljne slobodetemeljna na~ela, osnovni principi

to cooperate fullyto implement fullyfunctional adjpublic administration functional reviewfunctioning nfunctioning of the market

fund nChild Protection Fundcohesion fundInternational Monetary Fund (IMF)investment fundpublic fundSocial Fund for Pension and DisabilityInsurance of BiHstructural fundsfunds n plindividuals capitalized funds

fundamental adjfundamental freedomsfundamental principles

34 Terminolo�ki rje~nik europskih/evropskih integracija

gas/plinNezavisna regulatorna agencija za gas/plin

Op}i/Op{ti sporazum o trgovini uslugama

Op}i/Op{ti sporazum o carinama i trgoviniBDPbruto doma}i proizvodnominalni BDPrealni BDPGEF programi (programi UNDP-a)sredstva za globalnu za{titu okoli{a/`ivotne sredinepol/spoljednakopravnost/ravnopravnost polova/spolovaop}i/op{tiop}i/op{ti aktop}i/op{ti okvirni sporazumop}a/op{ta odredbaop}i/op{ti zahtjevi, uvjeti/uslovi

Op}i/Op{ti okvirni sporazum za mir u BiH

BNPbruto nacionalni proizvodciljroba, robe; dobrapotro{a~ka robakrijum~arena robaakcizna robaprotok robaslobodno kretanje robavisokotarifna robaindustrijska robajavna dobrarobna razmjena

upravni

gas nIndependent Gas Regulatory AgencyGATSGeneral Agreement on Trade in ServicesGATTGeneral Agreement on Tariffs and TradeGDPgross domestic productnominal GDPreal GDPGEF programmesGlobal Environment Facility (GEF)

gender ngender equality

general adjgeneral actgeneral framework agreementgeneral provisiongeneral requirementsGFAPGeneral Framework Agreement forPeace in BiHGNPgross national productgoal ngoods n plconsumer goodscontraband goodsexcise goodsflow of goodsfree movement of goodshigh-tariff goodsindustrial goodspublic goodstrade in goods

governing adj

Direkcija za europske/evropske integracije 35

GG

vlada; upravakonsolidirani/konsolidovani (objedinjeni)ra~un vladera~un vladedr`avna potpora, dr`avna subvencijalokalna upravapo~ek (kod pla}anja)bespovratna/nepovratna pomo}odobriti, dodjeliti; omogu}itiodobriti povla{teni tretmanomogu}iti pristup{ljunakzelena kartaukupan iznos, brutobruto doma}i proizvod (BDP)bruto dohodakbruto nacionalni proizvod (BNP)osnova, temeljraststopa rastaodr`iv rastjamstvo, garancijasmjernicaop}e/op{te smjernicepoliti~ke smjernicegips

government nconsolidated government account

government accountgovernment subsidylocal governmentgrace periodgrant ngrant vto grant a preferential treatmentto grant accessgravel ngreen cardgross adjgross domestic product (GDP)gross incomegross national product (GNP)ground ngrowth ngrowth ratesustainable growthguarantee nguideline ngeneral guidelinespolitical guidelinesgypsum n

36 Terminolo�ki rje~nik europskih/evropskih integracija

uskla|ivanjeuskla|ivanje zakonodavstvauskladitiuskladiti propise{ef; glavni{ef dr`ave{efovi dr`ava ili vladaglavni ured, sjedi{tezdravljezdravstvena za{titazdravstveno osiguranjeSvjetska zdravstvena organizacijaHelsinkiHelsin{ki zavr{ni aktKonferencije o bezbjednosti/sigurnosti isaradnji/suradnji u Europi/Evropinaslje|e, ba{tinakulturno naslje|e, kulturna ba{tinavisokVisoko sudbeno/sudsko i tu`ila~ko/tu`iteljskovije}e Federacije BiHvisoki predstavnik za BiHKancelarija/Ured visokog predstavnikavisoko-naponski transformatorsprije~iti, ometatiprepreka, smetnjanosilac/nositelj; posjednik, vlasniknosilac/nositelj pravadom, ku}a; unutarnji/unutra{njiunutarnji/unutra{nji posloviprijeratni domhorizontalnihorizontalna koordinacijadom; ku}aDom narodaPredstavni~ki/Zastupni~ki domdoma}instvo/ku}anstvoanketa o potro{nji u doma}instvu/ku}anstvu

harmonization nharmonization of legislationharmonize vto harmonize rules and regulationshead nhead of stateheads of states or governmentshead officehealth nhealth carehealth insuranceWorld Health Organization (WHO)HelsinkiHelsinki Final Actof the Conference on Security andCooperation in Europeheritage ncultural heritagehigh adjHigh Judicial and Prosecutorial Councilof Federation of BiH (HJPC)High Representative for BiHOffice of the High Representative (OHR)high-voltage transformer stationhinder vhindrance nholder nholder of rightshome n, adjhome affairspre-war homehorizontal adjhorizontal coordinationhouse nHouse of PeoplesHouse of Representativeshousehold nhousehold consumption survey

Direkcija za europske/evropske integracije 37

HH

stanovanje; stambenistambeni kreditstambeni fondstambena jedinicaljudskiEuropska/Evropska konvencija o za{titiljudskih prava i osnovnih/temeljnih sloboda

Europski/Evropski sud za ljudska prava(Savjeta/Vije}a Europe/Evrope)ljudska pravaDom za ljudska prava BiHKomisija za ljudska prava pri Ustavnomsudu BiHhumanitarnihumanitarna pomo}humanitarna organizacija

ugljenovodonik/ugljikovodik

housing nhousing credithousing fundhousing unithuman adjEuropean Convention on Protection ofHuman Rights and FundamentalFreedoms (ECHR)European Court of Human Rights(of the Council of Europe)human rightsHuman Rights Chamber of BiHHuman Rights Committee of theConstitutional Court of BiHhumanitarian adjhumanitarian aidhumanitarian organisation

hydrocarbon n

38 Terminolo�ki rje~nik europskih/evropskih integracija

Me|unarodna banka za obnovu i razvoj

Me|unarodna trgovinska komora

Me|unarodni sud za ratne zlo~inepo~injene na prostoru biv{e Jugoslavijeidejaeuropska/evropska idejali~na karta/osobna iskaznicanezakonit, protivzakonit/protuzakonit, ilegalannezakonita radnja, protivzakonita/protuzakonita radnjailegalna imigracijanedozvoljen, zabranjennedozvoljena trgovina oru`jemnedozvoljene drogeneravnote`aimigracijailegalna imigracijauticaj/utjecaj; u~inakprocjena uticaja/utjecajanepristranost/nepristrasnostsmetnja, preprekaprovesti/sprovesti, provoditi/sprovoditiprovesti/sprovesti odlukuprovoditi/sprovoditi mjereprimjena, provedba/sprovo|enjepotpuna provedba/sprovo|enjeprovedba/sprovo|enje sporazumaprimjena zakonauvozdirektan/izravan uvozuvozna deklaracijauvozna carinauvozni re`imograni~enja uvoza

IBRDInternational Bank for Reconstruction andDevelopmentICCInternational Chamber of CommerceICTYInternational Criminal Tribunal for formerYugoslaviaidea nEuropean ideaidentity cardillegal adjillegal action

illegal immigrationillicit adjillicit arms traffickingillicit drugsimbalance nimmigration nillegal immigrationimpact nimpact assessmentimpartiality nimpediment nimplement vto implement a decisionto implement measuresimplementation nfull implementationimplementation of an agreementlaw implementationimport ndirect importimport declarationimport dutyimport regimeimport restrictions

Direkcija za europske/evropske integracije 39

II

uvesti, uvozitinametnuti; uvestiuvesti sankcijenametnuti zakonpodsticaj/poticajpodsticajne/poticajne mjereuklju~iti, uklju~ivatiuklju~uju}idohodak, prihodbruto li~ni/osobni dohodakporez na dohodaknespojivost (funkcija)nespojivugraditi; pripojiti, priklju~iti, uklju~itiugraditi u bud`et/prora~unporast, prirast/prira{tajzadu`enje, zadu`enoststalno zadu`enjeobe{te}enje, naknada, od{tetaneovisan/nezavisanneovisni/nezavisni kandidatNeovisna/Nezavisna kancelarija/ured zaosiguranjeNeovisna/Nezavisna sudbena/sudskakomisijaindeksindeks cijenaindeks proizvodnjeindustrijskiindustrijsko tr`i{tetvornica, industrijsko postrojenjeStrategija industrijske politike BiHindustrijsko vlasni{tvoindustrijski otpadPari{ka konvencija o za{titi industrijskogvlasni{tvaindustrija, gospodarska/privredna granahemijska/kemijska industrijaprehrambena industrijate{ka industrijacrna metalurgijalaka industrijaobojena metalurgija

import vimpose vto impose sanctionsto impose the lawincentive nincentive measuresinclude vincluding prepincome ngross personal incomeincome taxincompatibility nincompatible adjincorporate vto incorporate into budgetincrement nindebtedness nfixed indebtednessindemnification nindependent adjindependent candidateIndependent Insurance Office

Independent Judicial Commission (IJC)

index nprice indexproduction indexindustrial adjindustrial marketindustrial plantIndustrial Policy Strategy of BiHindustrial propertyindustrial wasteParis Convention for the Protection ofIndustrial Propertyindustry nchemical industryfood processing industryheavy industryiron and steel industrylight industrynon-ferrous metal industry

40 Terminolo�ki rje~nik europskih/evropskih integracija

metalna industrijavojna industrijainflacijastopa inflacijepriliv/priljev, priticanje/pritjecanjepriliv/priljev direktnih/izravnih ulaganjainformacija; podatak, podacipovjerljiv podatakrazmjena podatakaprotok informacijainformacijski/informacioni centarinformacijsko/informaciono dru{tvoAgencija za informacijsko/informacionodru{tvoinformacijske/informacione tehnologijeinfrastruktura`eljezni~ka infrastrukturacestovna/putna infrastrukturapovreda (prava), prekr{ajpovreda obaveze/obvezepovreda autorskih pravastanovnikpo~etnipo~etni kapitalpo~etno javno nu|enje (dionica ili obveznica)pokrenutipokrenuti postupakinicijativaJadransko-jonska inicijativaCentralno-europska/-evropska inicijativaunos, ulazni (materijal, informacija i sl.)inspektorstepen/stupanj (u sudstvu)Prvostepeni/Prvostupanjski sudrata, obrokinstitut, zavodhidrometeorolo{ki zavodInstitut za standarde, mjeriteljstvo i intelektualnovlasni{tvo BiHinstitucija, ustanovafinancijska/finansijska institucijaprivatna institucijainstitucionalni

metal industrymilitary industryinflation ninflation rateinflow ndirect investments inflowinformation nconfidential informationexchange of informationflow of informationinformation centreinformation societyInformation Society Agency

information technologyinfrastructure nrail infrastructureroad infrastructureinfringement ninfringement of an obligationinfringement of copyrightinhabitant ninitial adjinitial capitalinitial public offering (IPO)initiate vto initiate a procedureinitiative nAdriatic-Ionian InitiativeCentral European Initiative (CEI)input ninspector ninstance nCourt of First Instanceinstalment ninstitute nhydro meteorological instituteInstitute for Standards, Metrology andIntellectual Property of BiH (BASMP)institution nfinancial institutionprivate institutioninstitutional adj

Direkcija za europske/evropske integracije 41

institucionalni okvirinstrumentosiguranjeobavezno/obvezno zdravstveno osiguranjeinvalidsko osiguranjepolica/polisa osiguranjausluge osiguranja`ivotno osiguranjesocijalno osiguranjedobrovoljno osiguranjeintegriran/integrisanintegrirano/integrisano upravljanje granicamasastavni, integralnisastavni diointegracija; integriranje/integrisanjeekonomska integracijaEuro-/Evro-atlantske integracijeeuropske/evropske integracijeintegriranje/integrisanje u europske/evropskestruktureintelektualniintelektualno vlasni{tvoobavje{tajna slu`baizme|u ostalogme|uentitetskiMe|uentitetska komisija/povjerenstvo zakoordinaciju pitanja iz oblasti vodaMe|uentitetsko tijelo za okoli{/`ivotnu sredinume|uinstitucionalniinteres; kamatazajedni~ki interesbeskamatnikamatna stopau interesuuplitanje, mije{anjeme|uvladinme|uvladina konferencijaprivremenprivremeni sporazumprivremena osnovaprivremena komisija/povjerenstvoprivremena mjeraunutarnji/unutra{nji

institutional frameworkinstrument ninsurance ncompulsory health insurancedisability insuranceinsurance policyinsurance serviceslife insurancesocial insurancevoluntary insuranceintegrated adjintegrated border managementintegral adjintegral partintegration neconomic integrationEuro-Atlantic IntegrationEuropean integrationintegration into European structures

intellectual adjintellectual propertyintelligence serviceinter alia (lat.)inter-entity adjInter-Entity Coordinating Committeefor WaterInter-Entity Environmental Bodyinter-institutional adjinterest ncommon interestinterest freeinterest ratein the interest ofinterference nintergovernmental adjIntergovernmental Conferenceinterim adjinterim agreementinterim basisinterim commissioninterim measureinterior adj

42 Terminolo�ki rje~nik europskih/evropskih integracija

Ministarstvo unutarnjih/unutra{njih poslovasagovornik/sugovornikunutarnji/unutra{njiunutarnje/unutra{nje tr`i{teOdbor za unutarnju/unutra{nju politikuunutarnje/unutra{nje praviloMinistarstvo unutarnjih/unutra{njih poslovame|unarodnime|unarodni sporazumme|unarodne obaveze/obvezeme|unarodna zajednicame|unarodna konvencijame|unarodna saradnja/suradnjaMe|unarodni sud pravdeMe|unarodni kazneni/krivi~ni sudMe|unarodne financijske/finansijske institucijeMe|unarodni institut za demokraciju/demokratiju u Strazburume|unarodno pravoMe|unarodni monetarni fond (MMF)me|unarodne obaveze/obvezeme|unarodna organizacijaMe|unarodna organizacija vrhovnih (glavnih)institucija za financijsku/finansijsku revizijume|unarodni odnosiinternetinternet uslugeuvesti, uvoditime|udr`avniMe|udr`avni savjet/vije}e za saradnju/suradnjuintervenirati/intervenisati, umije{ati seinventar, popis (robe)ulagati, investiratiulo`eni kapitalistraga, istra`ivanjeOdjel/Odjeljenje za istra`ivanje kriminalaistra`niCentralna/Sredi{nja istra`na kancelarija/uredDGS-aistra`ni sudac/sudijaulaganje, investicijaEuropska/Evropska investicijska/investicionabanka

Ministry of Interiorinterlocutor ninternal adjinternal marketInternal Policy Committeeinternal ruleMinistry of Internal Affairsinternational adjinternational agreementinternational commitmentsinternational communityinternational conventioninternational cooperationInternational Court of Justice (ICJ)International Criminal CourtInternational Financial Institutions (IFI)International Institute for Democracy inStrasbourginternational lawInternational Monetary Found (IMF)international obligationsinternational organizationInternational Organization of SupremeAudit Institutions (INTOSAI)international relationsinternet ninternet servicesintroduce vinterstate adjInterstate Cooperation Councilintervene vinventory ninvest vinvested capitalinvestigation nCriminal Investigation Departmentinvestigative adjCentral Investigative Office of SBS

investigative judgeinvestment nEuropean Investment Bank

Direkcija za europske/evropske integracije 43

direktna/izravna strana ulaganjainvesticijska/investiciona {tednjaprivatna ulaganjajavna ulaganjauklju~ivatigvo`|e/`eljezoruda gvo`|a/`eljezna rudanavodnjavanje (putem kanala)sistem/sustav kanala za navodnjavanjeizdavanje; pitanje, problemdatum izdavanjagospodarski/privredni problemi, gospodarska/privredna pitanjame|unarodno pitanjeizdavanje potvrdeizdati, izdavatiizdati dozvoluizdati nalog

Uprava za indirektno/neizravno oporezivanjeBiH

foreign direct investmentsinvestment savingsprivate investmentpublic investmentinvolve viron niron oreirrigation nirrigation systemissue ndate of issueeconomic issues

international issueissue of a certificateissue vto issue a licenceto issue an orderITAIndirect Tax Authority of BiH

44 Terminolo�ki rje~nik europskih/evropskih integracija

Zajedni~ka uprava za (civilno) vazduhoplovstvo/zrakoplovstvoposao«Posao i pravda»stvaranje novih radnih mjestaopis radnog mjestazajedni~kizajedni~ko djelovanjezajedni~ka izjavaZajedni~ka deklaracija o politi~kom dijaloguizme|u EU i BiH~asopis, listslu`beni glasnik, slu`beni listslu`beni glasnik, slu`beni listSlu`beni list Europskih/Evropskih zajednica

sudac/sudijastrani sudac/sudijadoma}i sudac/sudijasudbeni/sudski; pravosudniNeovisna/Nezavisna sudbena/sudska komisijasudbena/sudska vlastsudbena/sudska kontrolasudbena/sudska policijasudbeni/sudski postupaksudstvo, pravosu|enadle`nost (sudbena/sudska), jurisdikcijaprenos/prijenos sudbene/sudske nadle`nostiu nadle`nostipravda; pravosu|eEuropski/Evropski sud;Sud Europskih/Evropskih zajednica,Sud EZ-apravosu|e i unutarnji/unutra{nji poslovimaloljetnik

JAAJoint Aviation Authoritiesjob n“Jobs and Justice”job creationjob descriptionjoint adjjoint actionjoint declarationJoint Declaration on Political Dialoguebetween the EU and BiHjournal nofficial gazetteofficial journalOfficial Journal of the EuropeanCommunitiesjudge nforeign judgenational judgejudicial adjIndependent Judicial Commission (IJC)judicial authoritiesjudicial controljudicial policejudicial proceedingjudiciary njurisdiction ntransfer of jurisdictionwithin the jurisdictionjustice nEuropean Court of Justice;Court of Justice of the EuropeanCommunitiesJustice and Home Affairs (JHA)juvenile n

Direkcija za europske/evropske integracije 45

JJ

~uvati, dr`ati; voditivoditi evidencijuklju~klju~ni polo`ajvrstau naturi (kod robne razmjene)know-how (znanje i iskustvo)znanjekaolinProtokol iz Kyota

keep vto keep recordskey nkey positionkind nin kindknow-how nknowledge nkaolin nKyoto Protocol

46 Terminolo�ki rje~nik europskih/evropskih integracija

KK

laboratory ncalibration laboratorytesting laboratorylabour nlabour forcelabour inspectionlabour lawlabour legislationlabour marketland nagricultural landland protectionland registerland registryland useland-slidelanguage nEuropean Charter on Minority andRegional Languagesofficial languagelaunch vto launch an initiativelaw napproximation of lawscase law

civil lawCommunity lawcustomary lawframework lawinternational lawlaw enforcementnational lawprovision laid down by lawpublic lawrule of lawset of lawsumbrella law

laboratorij/laboratorijakalibracioni laboratorij/laboratorijaispitni laboratorij/laboratorijarad; radna snagaradna snagainspekcija radaradno pravoradno zakonodavstvotr`i{te radazemlji{tepoljoprivredno zemlji{teza{tita zemlji{tazemlji{na knjiga, gruntovnicazemlji{na knjiga, gruntovnicauporaba/upotreba zemlji{taklizi{tejezikEuropska/Evropska povelja o jezicimamanjina i regionalnim jezicimaslu`beni jezikpokrenuti, zapo~etipokrenuti inicijativupravo; zakonpribli`avanje prava; pribli`avanje zakonaprecedentno pravo, pravo zasnovano nasudskoj praksi Suda EZ-agra|ansko pravopravo Zajedniceobi~ajno pravookvirni zakonme|unarodno pravoprimjena zakona, provedba/sporovo|enje zakonanacionalno pravoodredba predvi|ena zakonomjavno pravovladavina pravaset zakonakrovni zakon

Direkcija za europske/evropske integracije 47

LL

odrediti, utvrditi; predvidjetiutvrditi na~elo, utvrditi principutvrditi zakonom, predvidjeti zakonomodrediti uslove/uvjeteutvrditi norme/standardevoditi, dovesti (do)vodstvo, vo|enjepravni; zakonski, po zakonupravni aktpravna sposobnostzakonska snagapravni okvir; zakonski okvirpravni osnov/osnova; zakonski osnov/osnovapravna smetnja; zakonska preprekapravna nedosljednostpravna prazninapravni poredakpravno lice/osobapravni postupakzakonska odredbapravni lijekpravni statuszakonodavstvozakonodavstvo Zajedniceuskla|ivanje zakonodavstvaprimjena zakonodavstva, provedba/sprovo|enje zakonanacionalno zakonodavstvoneusvojeni zakoniprimarno zakonodavstvosekundarno zakonodavstvozakonodavan; zakonskizakonodavni aktzakonodavno tijelozakonodavni okvirzakonodavna vlastzakonodavni postupakzakonodavacpismopismo namjerepismo razumijevanjanivo/razina; stepen/stupanjna nivou/razini Zajednice

lay down vto lay down a principleto lay down by lawto lay down conditionsto lay down standardslead (to) vleadership nlegal adjlegal actlegal capacitylegal forcelegal frameworklegal groundlegal impedimentlegal inconsistencylegal lacunalegal orderlegal personlegal procedurelegal provisionlegal remedylegal statuslegislation nCommunity legislationharmonization of legislationimplementation of legislation

national legislationoutstanding legislationprimary legislationsecondary legislationlegislative adjlegislative actlegislative bodylegislative frameworklegislative powerlegislative procedurelegislature nletter nletter of intentletter of understandinglevel nat Community level

48 Terminolo�ki rje~nik europskih/evropskih integracija

na regionalnom nivou/razinistepen/stupanj {kolske spremestepen/stupanj zaposlenostistepen/stupanj stru~ne osposobljenostinivo/razina cijenaubiratiubirati porezeodgovornost; obaveze/obveze (financijske/finansijske), dugovanjaobaveze/obveze prema kreditnim institucijamadru{tvo s/sa ograni~enom odgovorno{}uli~na/osobna odgovornostpasiva (u bilansu)aktiva i pasiva (u bilansu)vezaslu`benik za vezuliberalizacijamjere liberalizacijeliberalizacija cijenaliberalizacija trgovinedozvola; licenca/licencijaizvozna dozvolaizdavanje dozvolalincenciranje, izdavanje dozvoleuslovi/uvjeti licenciranja, uslovi/uvjeti izda-vanja dozvolare`im licenciranja, re`im izdavanja dozvola`ivot`ivotno osiguranjegranica; ograni~enjeu okviru, u granicamacrta, linijau skladu s/sauskladiti s/salikvidacija, ste~ajoti}i u ste~ajlikvidnost, plate`na sposobnostparnica`iv`ive `ivotinje, `iva stokastokasto~arstvo

`ivot; `ivotni

at regional levellevel of educationlevel of employmentlevel of qualificationprice levellevy vto levy taxesliability n

liability to credit institutionslimited liability companypersonal liabilityliabilities n plassets and liabilitiesliaison nliaison officerliberalization nliberalisation measuresprice liberalizationtrade liberalizationlicence nexport licenceissuing of licenceslicensing nlicensing conditions

licensing regimelife nlife insurancelimit nwithin the limitline nin line withto bring into line withliquidation nto go into liquidationliquidity nlitigation nlive adjlive animalslivestock nlivestock breeding

living n,adj

Direkcija za europske/evropske integracije 49

tro{kovi `ivotaAnketa o ispitivanju `ivotnog standarda

`ivotni standardzajamuslovi/uvjeti zajmapovoljan zajaminteresna grupa, lobbylokalnilokalne vlastilokalne zajednicelokalna upravadug, duga~akdugoro~an

gubitakgubitak poslovne sposobnosti

mazivo

costs of livingLiving Standards Measurement Survey(LSMS)standard of livingloan nconditions for loanfavourable loanlobby nlocal adjlocal authoritieslocal communitieslocal governmentlong adjlong-term

loss nloss of business capacity

lubricant n

50 Terminolo�ki rje~nik europskih/evropskih integracija

machinery nadministrative machineryagricultural machinerymacroeconomic adjmacroeconomic policymacroeconomic stabilitymain adjmain registermajor adjmajor improvementmajority nabsolute majorityqualified majorityrequired majoritymake vto make a contributionto make a requestto make an effortto make availableto make reference tomanagement nfinancial managementmanagement bodymanager ngeneral managerproject managertask manager

mandate ncompensatory mandatemandatory adjmanner nin a lawful mannermanual nmanufacturing nmanufacturing costsmarket nblack market

ma{ine, strojevi; mehanizamadministrativni aparatpoljoprivredne ma{ine, poljoprivredni strojevimakroekonomskimakroekonomska politikamakroekonomska stabilnostglavni; najva`nijiglavni registarglavni, zna~ajan; znatan; punoljetanzna~ajno pobolj{anjeve}inaapsolutna ve}inakvalificirana/kvalifikovana ve}inapotrebna ve}inanapraviti, izraditi; u~initipridonijetipodnijeti zahtjevulo`iti naporstaviti na raspolaganjepozivati se (na)upravljanje, rukovo|enje, menad`mentfinancijsko/finansijsko upravljanjeorgan upravljanja, upravlja~ko tijelodirektor, ravnatelj, upravitelj/upravnikgeneralni direktorrukovodilac/rukovoditelj projektatask-menad`er, menad`er za odre|enizadatak ili posaomandatkompenzacijski/kompenzacioni mandatmandatni; obavezan/obvezanna~inna zakonit na~inpriru~nik, uputstvoproizvodnjaproizvodni tro{kovitr`i{tecrno tr`i{te

Direkcija za europske/evropske integracije 51

MM

tr`i{te kapitalazajedni~ko tr`i{teenergetsko tr`i{teunutarnje/unutra{nje tr`i{tetr`i{te radapristup tr`i{tutr`i{no gospodarstvo/privredatr`i{na cijenanadzor nad tr`i{temtr`i{na kretanjatr`i{no orijentiran/orijentisanmedijsko tr`i{teotvoreno tr`i{tejedinstveno tr`i{tematerijal; tvarmaterijalni dokazsirovinamaterinstvoporodiljsko odsustvopitanje; stvar; predmetstvar od zajedni~kog interesagradona~elniksredstva; na~in(i)na~in(i) djelovanjasredstva pla}anja, plate`na sredstvaprevozna/prijevozna sredstvamjeraodgovaraju}a mjerapodsticajna/poticajna mjeraza{titna mjeraprivremena mjeramjera bezbjednosti, sigurnosna mjerastabilizacione mjeretehni~ke mjeremjerenjemjerni instrumentmjerni sistem/sustavmjerna jedinicamehanizamkontrolni mehanizamstalni mehanizam koordinacijeregulatorni mehanizammediji

capital marketcommon marketenergy marketinternal marketlabour marketmarket accessmarket economymarket pricemarket surveillancemarket trendsmarket-orientedmedia marketopen marketsingle marketmaterial nmaterial evidenceraw materialmaternity nmaternity leavematter nmatter of common interestmayor nmeans n plmeans of actionmeans of paymentmeans of transportmeasure nappropriate measureincentive measureprotective measureprovisional measuresecurity measurestabilisation measurestechnical measuresmeasurement ninstrument of measurementsystem of measurementunit of measurementmechanism ncontrol mechanismpermanent mechanism of coordinationregulatory mechanismmedia n pl

52 Terminolo�ki rje~nik europskih/evropskih integracija

elektronski medijiNeovisna/Nezavisna komisija/povjerenstvo zamedije{tampani/tiskani medijiprivatni medijisrednjoro~niStrategija srednjoro~nog ekonomskograzvoja BiHSrednjoro~ni ekonomski okvirsrednjoro~na financijska/finansijska pomo}sastati se, sresti; ispuniti, zadovoljitizadovoljiti norme/standardeispuniti uslove/uvjeteispuniti zahtjevesastanak, skuppripremni sastanak~lan, ~lanica~lan parlamentadr`ava ~lanica EU~lanstvo~lanstvo u EUmemorandummemorandum o razumijevanjuspajanjemjeriteljstvoInstitut za mjeriteljstvomjerna karakteristikamigracijaazil i migracijailegalna migracijaMe|unarodna organizacija za migraciju

Regionalna inicijativa za migraciju, azil iizbjeglicemina; rudnikminsko poljenajni`i, minimalannajni`a cijenanajni`a stoparudarstvoministarskiministarska konferencijaministarstvomanjina

electronic mediaIndependent Media Commission (IMC)print mediaprivate mediamedium-term adjMedium-Term Economic DevelopmentStrategy of BiHMedium-Term Economic Framework (MTEF)medium-term financial assistancemeet vto meet standardsto meet the conditionsto meet the requirementsmeeting npreparatory meetingmember nmember of parliament (MP)Member State of the EUmembership nEU membershipmemorandum nmemorandum of understandingmerger nmetrology nInstitute for Metrologymetrological characteristicmigration nasylum and migrationillegal migrationInternational Organization for Migration(IOM)Migration, Asylum, Refugees RegionalInitiative (MARRI)mine nminefieldminimum adjminimum priceminimum ratemining nministerial adjministerial conferenceministry nminority n

Direkcija za europske/evropske integracije 53

manjinski povratakprava manjinanacionalna manjinana~inna~in procjenena~in prevoza/prijevozaumjerenmonetarniEkonomska i monetarna unijaEuropska/Evropska monetarna unija (EMU)Me|unarodni monetarni fond (MMF)monetarna politikanovacpranje novcanadzirati, pratitinadzirati primjenupra}enje, nadgledanjeprijedlog (formalni)prijedlog za izglasavanje nepovjerenjaautocesta/autoputkretanjeslobodno kretanjeilegalno kretanjekretanje kapitalakretanje robakretanje lica/osobakretanje uslugakretanje radnikavi{egodi{njivi{egodi{nje planiranje bud`eta/prora~unavi{egodi{nji indikativni programmultietni~kiop}inski/op{tinskiskup{tina op}ine/op{tine (u RS)op}insko/op{tinsko vije}e (u FBiH)op}inski/op{tinski izboriop}ina/op{tinamunicija, streljivouzajaman, me|usoban, obostranuzajamna pomo}uzajamna koristobostrani interes, uzajamni interesme|usobno priznavanje

minority returnminority rightsnational minoritymode nmode of assessmentmode of transportmoderate adjmonetary adjEconomic and Monetary UnionEuropean Monetary Union (EMU)International Monetary Fund (IMF)monetary policymoney nmoney launderingmonitor vto monitor the implementationmonitoring nmotion nmotion of censuremotorway nmovement nfree movementillegal movementmovement of capitalmovement of goodsmovement of personsmovement of servicesmovement of workersmulti-annual adjmulti-annual budget planningmulti-annual indicative programmemulti-ethnic adjmunicipal adjmunicipal assemblymunicipal councilmunicipal electionsmunicipality nmunitions n plmutual adjmutual assistancemutual benefitmutual interestmutual recognition

54 Terminolo�ki rje~nik europskih/evropskih integracija

opojna droganacija, narodUjedinjene nacije/narodinacionalni; dr`avni; doma}i; dr`avljaninstrani dr`avljaninbruto nacionalni proizvod (BNP)mjera na dr`avnom nivou/razininacionalna valutaNacionalni demokratski institutnacionalno zakonodavstvo (zakonodavstvojedne dr`ave)nacionalna manjinadoma}a proizvodnjanacionalisti~kidr`avljanstvoprirodanfizi~ko lice/osobaprirodna nepogodaprirodna bogatstvaplovidba, navigacijavazdu{na/zra~na navigacijaunutarnja/unutra{nja plovidbaplovni putradio-navo|enje

Centralni/Sredi{nji biro/ured Interpolapotreban, nu`an, neophodanpoduzeti/preduzeti neophodne aktivnostipotrebau slu~aju potrebeodgovarati potrebamahitna potrebaneznatan, zanemarivpregovaratipregovaranje; pregovoripregovori o Sporazumu o stabilizaciji ipridru`ivanjuzapo~eti pregovore

narcotic nnation nUnited Nations (UN)national adj, nforeign nationalgross national product (GNP)national actionnational currencyNational Democratic Institute (NDI)national legislation

national minoritynational productionnationalistic adj nationality nnatural adj natural personnatural disasternatural resourcesnavigation nair navigationinland navigationnavigation channelradio navigationNCB InterpolNational Central Bureau of Interpolnecessary adjto take necessary activitiesneed nin case of needto meet the needsurgent neednegligible adjnegotiate vnegotiation nStabilisation and Association Agreement(SAA) negotiationsto enter into negotiations

Direkcija za europske/evropske integracije 55

NN

susjednisusjedna zemljamre`apaneuropska/panevropska mre`aprometna/saobra}ajna mre`anovost; vijestnovinska agencijanomenklaturakombinirana/kombinovana nomenklaturanomenklatura robanominalannominalni BDPnominalna kamatna stopaimenovati; kandidirati/kandidovatinevladinnevladina organizacija (NVO)nevladin sektorneprofitnineprofitna organizacijana neprofitnoj osnovinormiranjenapomena, bilje{kauvodne napomeneobavijest/obavje{tenjeslu`bena obavijest/obavje{tenjeobavijestiti; objaviti, priop}iti/saop{titijezgra/jezgrobrojkontrolni brojbroj stavkemati~ni brojserijski broj

neighbouring adjneighbouring countrynetwork nPan-European Networktransport networknews nnews agencynomenclature nCombined Nomenclaturenomenclature of goodsnominal adjnominal GDPnominal interest ratenominate vnon-governmental adjnon-governmental organization (NGO)non-governmental sectornon-profit adjnon-profit organizationon a non-profit basisnorm-setting nnote nintroductory notesnotice nofficial noticenotify vnucleus nnumber ncontrol numberitem numberpersonal identification numberserial number

56 Terminolo�ki rje~nik europskih/evropskih integracija

ciljostvariti cilj, posti}i ciljobaveza/obvezafinancijska/finansijska obaveza/obvezazakonska obaveza/obvezaprava i obaveze/obvezedodatne obaveze/obvezeispuniti obavezu/obvezuobavezati/obvezatiposmatra~/promatra~prepreka; smetnjapribaviti, ste}istanar; posjednik imovinestanovanje, dr`anje u posjedustanarsko pravozanimanje, profesija

Organizacija za ekonomsku saradnju/suradnju i razvojpovreda (zakona); prekr{ajkazneno/krivi~no djelopovreda zakona, kr{enje zakonapovreda ljudskih pravaponuda; ponuditinu|enje, ponudapo~etno javno nu|enje (dionica ili obveznica)kancelarija/uredcarinska slu`ba, carinarnicaterenska kancelarija/uredsjedi{te, glavna kancelarija/uredkancelarija/ured za pravna pitanjaslu`beni; zvani~anslu`beni glasnik, slu`beni listslu`beni jezikslu`bena evidencijazvani~an zahtjevnafta; uljesirova nafta

objective nto achieve an objectiveobligation nfinancial obligationlegal obligationrights and obligationssupplementary obligationsto fulfil an obligationoblige vobserver nobstacle nobtain voccupant noccupancy noccupancy rightoccupation nOECDOrganization for Economic Cooperationand Developmentoffence ncriminal offencelegal offenceoffence of human rightsoffer n, voffering ninitial public offering (IPO)office ncustoms officefield officehead officelegal officeofficial adjOfficial Gazetteofficial languageofficial recordofficial requestoil ncrude oil

Direkcija za europske/evropske integracije 57

OO

motorno ulje“one-stop-shop”, mjesto na kome se moguobaviti sve radnje vezane za jedan posaoombudsman (narodni pravobranilac/pu~kipravobranitelj)entitetski ombudsmanspajanje ombudsmanadr`avni ombudsmanotvoren; javanjavno nadmetanjeotvoreno tr`i{teotvoreno tr`i{no gospodarstvo/privredaotvorena sjednicaotvoriti, zapo~etizapo~eti pregovoreposlovanje; djelovanjebankovno poslovanjezajedni~ko djelovanjeoperativanu potpunosti operativanoperativni planoperater; operatorNeovisni/Nezavisni operator sistemami{ljenjesloboda mi{ljenjajavno mnijenjemogu}nost; prilikamogu}nosti zapo{ljavanjajednake mogu}nostioporba/opozicijaizbor, opcijavo}njaknalog; naredba; red; poredaksudski nalogjavni red, javni poredakrudaruda gvo`|a/`eljezna rudaorganizacijaMe|unarodna organizacija radame|unarodna organizacijanevladina organizacija (NVO)organizirati/organizovatiborba protiv organiziranog/organizovanog kriminala

engine oilone-stop-shop

Ombudsman n

Entity Ombudsmanmerger of OmbudsmenState Ombudsmanopen adjopen competitionopen marketopen market economyopen sessionopen vto open negotiationsoperation nbanking operationjoint operationsoperational adjfully operationaloperational planoperator nIndependent System Operator (ISO)opinion nfreedom of opinionpublic opinionopportunity nemployment opportunitiesequal opportunitiesopposition noption norchard norder ncourt’s orderpublic orderore niron oreorganisation nInternational Labour Organization (ILO)international organizationnon-governmental organization (NGO)organize vcombating organized crime

58 Terminolo�ki rje~nik europskih/evropskih integracija

organizirani/organizovani kriminalsmjer; orijentacijapodrijetlo/porijeklozemlja podrijetla/porijeklapravilo o podrijetlu/porijeklu, princippodrijetla/porijeklaizvorni; originalanOEBSOrganizacija za evropsku bezbjednost i saradnjuOESSOrganizacija za europsku sigurnost i suradnjuOSCEOrganizacija za sigurnost i saradnju u Evropirezultatproizvodnjaproizvodni kapacitetneispunjen, nerije{enneusvojeni zakoniop}i/op{ti; ukupan; sveobuhvatansveobuhvatno ocjenjivanjesveobuhvatne mjereop}i/op{ti pregledprevladati, prevazi}iprevladati pote{ko}e, prevazi}i pote{ko}evlasnikprijeratni vlasnikvlasni{tvomje{ovito privatno-javno vlasni{tvoprenos/prijenos vlasni{tvaprivatno vlasni{tvodr`avno vlasni{tvoozonOzonska jedinica BiHozonski omota~materije/tvari koje o{te}uju ozonski omota~

organized crimeorientation norigin ncountry of originrule of origin

original adjOSCEOrganization for Security and Cooperationin Europe

outcome noutput noutput capacityoutstanding adjoutstanding legislationoverall adjoverall assessmentoverall measuresoverall surveyovercome vto overcome difficultiesowner npre-war ownerownership nmixed private-public ownershipownership transferprivate ownershipstate ownershipozone nBiH Ozone Unitozone layerozone-depleting substances

Direkcija za europske/evropske integracije 59

pact nStability Pact for South-Eastern Europepaper nballot paperStrategy PaperWhite Paperpar npar value

parameter nparliament nEuropean Parliamentmember of parliament (MP)parliamentary adjparliamentary ethicsparliamentary oversightparliamentary procedurepart nin partintegral part

participate vpartner npartner countrypartnership nlimited partnershipPartnership for Peacepublic-private partnership (PPP)party nconcerned partycontracting partiesparty in oppositionparty to a disputepolitical partyto be a party totrading partypassport ncivil passportdiplomatic passport

pakt, ugovorPakt stabilnosti za jugoisto~nu Europu/Evropupapir; dokument, ispravaglasa~ki listi}strate{ki dokumentBijela knjigajednaka vrijednost, paritetnominalna vrijednost (financijskog/finansijskog instrumenta)parametar, mjeriloparlamentEuropski/Evropski parlament~lan parlamentaparlamentarniparlamentarna etikaparlamentarni nadzorparlamentarni postupakdio, udiodjelimi~no/djelomi~no

sastavni diosudjelovati/u~estvovatipartnerzemlja partnerpartnerstvo; dru{tvokomanditno dru{tvoPartnerstvo za mirpartnerstvo javnog s/sa privatnim sektoromstranka; strana/stranka; partnerzainteresirana/zainteresovana strana/strankaugovorne strane/strankeopoziciona stranka; suprotna strana/strankastrana/stranka u sporupoliti~ka strankabiti strana/stranka u (~emu)trgovinski partnerpaso{/putovnicagra|anski paso{/putovnicadiplomatski paso{/putovnica

60 Terminolo�ki rje~nik europskih/evropskih integracija

PP

slu`beni paso{/putovnicapa{njakpatentpatentna prijavapatentna pravapla}anje; isplata; platnigotovinsko pla}anjeteku}a pla}anjaelektronski instrumenti pla}anjasredstva pla}anja, plate`na sredstvajednokratna isplataZavod za platni prometmetoda uplateplatni prometnalog za pla}anjemirSavjet/Vije}e za provedbu/sprovo|enje miraka`njavatikaznanerije{en, nedovr{en, {to je u tijeku/tokunerije{en slu~ajmirovina/penzijainvalidska mirovina/penzijastarosna mirovina/penzijaDru{tveni fond za mirovinsko/penzijsko iinvalidsko osiguranje BiHpenzioner/umirovljeniknarodnarodi Europe/Evropepo glavi stanovnikaiznos BDP-a po glavi stanovnikapostotak, procenat/procentizvr{iti, obavitiizvr{iti reviziju, obaviti revizijuperiod, razdobljeprelazni/prijelazni periodstalnistalni predstavnikdozvoladozvola boravkaradna dozvolalice/osobaraseljeno lice/osoba

service passportpasture npatent npatent applicationpatent rightspayment ncash paymentcurrent paymentselectronic payment instrumentsmeans of paymentone-off paymentPayment Bureaupayment methodpayment operationspayment orderpeace nPeace Implementation Council (PIC)penalize vpenalty npending adjpending casepension ndisability pensionold-age pensionSocial Fund for Pension and DisabilityInsurance of BiHpensioner npeople npeoples of Europeper capitaGDP per capita figurepercentage nperform vto perform an auditperiod ntransitional periodpermanent adjpermanent representativepermit nresidence permitwork permitperson ndisplaced person

Direkcija za europske/evropske integracije 61

pravno lice/osobafizi~ko lice/osobasamostalno zaposleno lice/osoba, lice/osobakoje obavlja samostalnu djelatnostlice/osoba bez dr`avljanstvaneovla{teno lice/osobali~ni/osobnili~ni/osobni identifikacijski/identifikacioni broj,jedinstveni mati~ni brojli~na/osobna odgovornostpesticid, sredstvo za uni{tavanje biljnihbolesti i {teto~inabenzinnaftanaftni derivatiPHARE programfazapo~etna fazafizi~ki, tjelesnifizi~ka nesposobnostfizi~ko/tjelesno o{te}enjefitosanitarniFitosanitarna kancelarija/ured BiH

Savjet/Vije}e za provedbu/sprovo|enje miraMinistarska konferencija Savjeta/Vije}a zaprovedbu/sprovo|enje mirapiratstvomjestomjesto boravka, prebivali{testaviti na raspolaganjeplanplan djelovanjafinancijski/finansijski planplaniranjedugoro~no planiranjebiljka; postrojenjepoljoprivredno biljeelektranatermoelektranapolicijaPolicijska misija Europske/Evropske unijefinancijska/finansijska policija

legal personnatural personself-employed person

stateless personunauthorised personpersonal adjpersonal identity number

personal liabilitypesticide n

petrol npetroleum npetroleum productsPHARE programmephase ninitial phasephysical adjphysical incapacityphysical injuryphytosanitary adjPhytosanitary Office of BiHPICPeace Implementation CouncilPIC Ministerial Conference

piracy nplace nplace of residenceto place at the disposalplan naction planfinancial planplanning nlong-term planningplant nagricultural plantspower plantthermoelectric power plantpolice nEuropean Union Police Mission (EUPM)financial police

62 Terminolo�ki rje~nik europskih/evropskih integracija

International Police Task Forces (IPTF)judicial policepolice cooperationpolice forcespolice reformpolicy nasylum policyCommon Agricultural Policy (CAP)Common Foreign and Security Policy(CFSP)cooperation policycustoms policyeconomic policyeditorial policyforeign trade policygovernment policymonetary policysecurity policysocial policypolitical adjpolitical commitmentpolitical dialoguepolitical directorpolitical frameworkpolitical partypolitical responsibilitypolitician npollutant nbiological pollutantpolluter npolluter pay principlepollution nagricultural and industrial pollutionair and water pollutionIntegrated Prevention and Pollution ControlDirective (IPPC)soil pollutionpopulation nrural population

port nriver portportfolio nposition n

Me|unarodne policijske snagesudbena/sudska policijapolicijska saradnja/suradnjapolicijske snagereforma policijepolitikapolitika azilaZajedni~ka poljoprivredna politikaZajedni~ka spoljna/vanjska i bezbjedonosna/sigurnosna politikapolitika saradnje/suradnjecarinska politikaekonomska politikaure|iva~ka politikaspoljnotrgovinska/vanjskotrgovinska politikavladina politikamonetarna politikabezbjedonosna/sigurnosna politikasocijalna politikapoliti~kipoliti~ka obaveza/obvezapoliti~ki dijalogpoliti~ki direktorpoliti~ki okvirpoliti~ka strankapoliti~ka odgovornostpoliti~armaterija/tvar koja zaga|uje, zaga|iva~biolo{ki zaga|iva~zaga|iva~na~elo «zaga|iva~ pla}a»zaga|enje, zaga|ivanjepoljoprivredno i industrijsko zaga|enjezaga|enje vazduha/zraka i vodeDirektiva o integriranom/integrisanomspre~avanju i kontroli zaga|enjazaga|enje tlastanovni{tvoseosko stanovni{tvo

luka, pristani{terije~no pristani{teportfeljpolo`aj; stajali{te, stav

Direkcija za europske/evropske integracije 63

common positionmonopoly positionprivileged positionpossess vpossibility npost npostal adjGeneral Principles of the UniversalPostal UnionPostal Packages Agreementpostpone vto postpone a meetingpostponement npotential nhydroelectric potentialproduction potentialpoverty nPoverty Reduction Strategy Paper (PRSP)power nhydroelectric power companyhydroelectric plantoverhead power linespower plant“Power III” Projectthermoelectric power plantpowers n plBonn Powers

practice nadministrative practiceconcerted practicesexisting practicespolitical practicerules and practicesprecedence npreference ntariff preferencespreferential adjpreferential agreementpreferential termspreferential tradepreferential treatmentpremises n pl

zajedni~ko stajali{temonopolski polo`ajpovla{teni polo`ajposjedovati, imatimogu}nostmjesto, polo`aj; po{tapo{tanskiOp}i/Op{ti pravilnik Svjetskog po{tanskogsavezaSporazum o po{tanskim paketimaodgoditi, odlo`itiodgoditi sastanakodga|anje, odlaganjepotencijalhidropotencijalproizvodni potencijalsiroma{tvoStrategija za smanjenje siroma{tvaenergija, strujahidro-energetska kompanijahidroelektranadalekovodelektranaprojekt/projekat «Energija III»termoelektranaovlasti/ovla{tenjabonske ovlasti/ovla{tenja (Visokog predstavnikaza BiH)praksaupravna praksauskla|ena praksapostoje}a praksapoliti~ka praksapravila i praksaprioritet, prvenstvopovlastica, prednostcarinske povlasticepreferencijalni, povla{tenipreferencijalni sporazumpovla{teni uslovi/uvjetipreferencijalna trgovinapovla{teni tretmanprostor (radni, poslovni), prostorije (radne, poslovne)

64 Terminolo�ki rje~nik europskih/evropskih integracija

preparatory adjpreparatory activityprepare vpreparedness nprerequisite npresidency nPresidency of BiHto chair the Presidencyto hold the presidencytri-partite Presidencypress npress agencyPress Councilpress releaseprevent vprevention npreventive adjprice nfree price settingmarket priceprice fixingretail pricesupply pricepricing npricing policyprime ministerprinciple ndemocratic principlefundamental principlegeneral principleprinciple of reciprocitypriority nmedium-term prioritypriority areashort-term priorityprivate adjprivate investmentprivate investment fundprivate ownershipprivate sectorprivatization nbank privatizationenterprise privatization

pripremnipripremna aktivnostpripremitispremnostpreduslov/preduvjetpredsjedni{tvoPredsjedni{tvo BiHbiti predsjedatelj/predsjedavaju}i Predsjedni{tvapredsjedati, predsjedavatitro~lano Predsjedni{tvo{tampa/tisaknovinska agencijaSavjet/Vije}e za {tampu/tisakizjava za {tampu/tisaksprije~iti, spre~avatispre~avanje, prevencijaza{titni, preventivancijenaslobodno formiranje cijenatr`i{na cijenautvr|ivanje cijenamaloprodajna cijenanabavna cijenautvr|ivanje cijenapolitika utvr|ivanja cijenapremijer, predsjednik vladena~elo, principdemokratsko na~elotemeljno na~eloop}e/op{te na~elona~elo uzajamnosti, na~elo reciprocitetaprioritet, prednostsrednjoro~ni prioritetprioritetno podru~jekratkoro~ni prioritetprivatniprivatna ulaganjaprivatni investicijski/investicioni fondprivatno vlasni{tvoprivatni sektorprivatizacijaprivatizacija banakaprivatizacija poduze}a/preduze}a

Direkcija za europske/evropske integracije 65

Me|unarodna savjetodavna grupa za privatizacijuvelika privatizacijaagencija za privatizacijuproces privatizacijemala privatizacijaproblemsocijalni problemipostupakupravni postupakgra|anski parni~ni postupakpravni postupakposlovnikpostupakkazneni/krivi~ni postupakprocesproces odlu~ivanjaproces stabilizacije i pridru`ivanjapreradaobrada podatakaprerada drvetanabaviti, pribavitinabava/nabavkanabava/nabavka roba i uslugaTijelo za reviziju nabava/nabavkijavne nabave/nabavkeAgencija za javne nabave/nabavkere`im javne nabave/nabavkeproizvodpoljoprivredni proizvoddoma}i proizvodfinalni proizvod, gotovi proizvodbruto doma}i proizvod (BDP)bruto nacionalni proizvod (BNP)industrijski proizvodprera|eni proizvodcertificiranje/certifikovanje proizvodasigurnost proizvodatestiranje proizvoda, ispitivanje proizvodaproizvodnjapad prizvodnjeproizvodni kapacitettro{kovi prozvodnjeproizvodni potencijal

International Privatization Advisory Grouplarge-scale privatizationprivatization agencyprivatization processsmall-scale privatizationproblem nsocial problemsprocedure nadministrative procedurecivil procedurelegal procedurerules of procedureproceedings n plcriminal proceedingsprocess ndecision-making processStabilisation and Association Process (SAP)processing ndata processingwood processingprocure vprocurement nprocurement of goods and servicesProcurement Review Bodypublic procurementPublic Procurement Agencypublic procurement regimeproduct nagricultural productdomestic productfinal productgross domestic product (GDP)gross national product (GNP)industrial productprocessed productproduct certificationproduct safetyproduct testingproduction ndecrease in productionproduction capacityproduction costsproduction potential

66 Terminolo�ki rje~nik europskih/evropskih integracija

production programmeprofessional adjprofessional examprofessional experienceprofessional qualificationsprofessional trainingprofit nprofit taxto make a profitprogramme nCommunity aid programmeeconomic development programmeframework programmeprogramme contentrestructuring programmesupport programmetechnical assistance programmeprogramming nprogress nprogress achievedprogress reportprohibit vproject npilot projectProject Cycle Management (PCM)Project Implementation Unit (PIU)project managerproject of common interestto evaluate a projectto implement a projectprojection n

budget projection

promotion nForeign Investment Promotion Agency (FIPA)promotion of economic relationspromulgate vto promulgate a lawproper adjproper useproperty ncommercial property

proizvodni programstru~an, profesionalanstru~ni ispitprofesionalno iskustvo, stru~no iskustvostru~ne kvalifikacijestru~no osposobljavanjedobit, profitporez na dobitostvariti dobitprogramprogram pomo}i Zajedniceprogram ekonomskog razvojaokvirni programprogramski sadr`ajprogram restrukturiranjaprogram podr{ke/potporeprogram tehni~ke pomo}iprogramiranjenapredakostvareni napredakizvje{}e/izvje{taj o napretkuzabranitiprojekat/projektpilot projekat/projektUpravljanje projektnim ciklusomJedinica za realizaciju projektarukovodilac/rukovoditelj projektaprojekat/projekt od zajedni~kog interesaocijeniti projekat/projektrealizirati/realizovati projekat/projektpredvi|anje (na osnovu/temelju podataka),projekcijapredvi|anje bud`eta/prora~una, projekcijabud`eta/prora~unapromid`ba/promocija; unapre|enjeAgencija za promid`bu/promociju stranih ulaganjaunapre|enje ekonomskih odnosaproglasiti, objavitiproglasiti zakonpravilan, primjerenpravilna uporaba/upotrebaimovina, vlasni{tvotrgova~ko vlasni{tvo

Direkcija za europske/evropske integracije 67

industrial propertyintellectual propertyintellectual property rightsproperty claimproperty lawProperty Laws Implementation Plan (PLIP)property repossessionproperty rightsreal estate propertytransfer of propertyproposal nproposal for the amendmentto submit a proposalpropose vprosecute v

prosecution nprosecutor nprosecutor’s officepublic prosecutorprotect vprotection ncivil protectionconsumer protectionenvironmental protectionhuman rights protectionlegal protectionParis Convention for the Protection ofIndustrial Propertyprotection mechanismprotection of interestsprotection of minoritysocial protectionprotocol nprotocol on cooperationprotocol to the conventionprovide vas providedto provide a serviceto provide assistanceto provide resourcesprovision nconcluding provision

industrijsko vlasni{tvointelektualno vlasni{tvoprava intelektualnog vlasni{tvaimovinski zahtjevimovinsko pravoPlan za provedbu/sprovo|enje imovinskih zakonapovrat imovinepravo vlasni{tvanepokretna imovinaprenos/prijenos vlasni{tvaprijedlogprijedlog izmjenapodnijeti prijedlogpredlo`itivoditi istragu; pokrenuti kazneni/krivi~nipostupak; gonitigonjenje; kazneni/krivi~ni postupaktu`ilac/tu`iteljtu`ila{tvo/tu`iteljstvojavni tu`ilac/tu`iteljza{tititiza{titacivilna za{titaza{tita potro{a~aza{tita okoli{a/`ivotne sredineza{tita ljudskih pravapravna za{titaPari{ka konvencija o za{titi industrijskogvlasni{tvamehanizam za{titeza{tita interesaza{tita manjinesocijalna za{titaprotokolprotokol o saradnji/suradnjiprotokol uz konvencijupru`iti; osigurati/obezbijediti; predvidjetikako je predvi|enopru`iti uslugupru`iti pomo}osigurati/obezbijediti sredstvaodredbazavr{na odredba

68 Terminolo�ki rje~nik europskih/evropskih integracija

general provisionlegal provisionprovisional adjon a provisional basisprovisional measurepublic adjpublic administrationpublic assetpublic bodypublic debatepublic documentpublic expenditurepublic financespublic fundpublic goodspublic hearingpublic opinionpublic procurementPublic Procurement Agencypublic prosecutorPublic Relations Officepublic releasepublic revenuesPublic Roads Corporationpublic servicepublic spendingpublic utilitiespublish vpupil npupil with special needspurchase vpurchasing npurchasing powerpurification npurpose nfor private purposesfor the purpose ofpursuant adjpursuant to the lawput vto put asideto put into effectto put together

op}a/op{ta odredbazakonska odredbaprivremenprivremenoprivremena mjerajavanjavna upravajavno dobrojavno tijelojavna raspravajavna ispravajavni rashodijavne financije/finansijejavni fondjavna dobrajavno saslu{anjejavno mnijenjejavne nabave/nabavkeAgencija za javne nabave/nabavkejavni tu`ilac/tu`iteljKancelarija/Ured za odnose s/sa javno{}usaop}enje/saop{tenje za javnostjavni (bud`etski/prora~unski) prihodiJavna korporacija za ceste/putevedr`avna slu`ba, javna slu`bajavna potro{njakomunalne usluge, komunalijeobjaviti, izdatiu~eniku~enik s/sa posebnim potrebamakupiti, nabavitikupovinakupovna mo}pro~i{}avanje, rafiniranjesvrhau privatne svrheu svrhu, radiu skladu s/sa, premau skladu sa zakonomstavitistaviti na stranuzapo~eti s/sa primjenomsastaviti

Direkcija za europske/evropske integracije 69

qualification nprofessional qualificationsqualified adjqualified majorityquality nquality assessmentquality controlquality management systemquantitative adjquantitative restrictionquantity nlarge quantityquorum nquote nexport quotaproduction quotatariff quotaquotation n

kvalifikacija, stru~na spremastru~ne kvalifikacijekvalificiran/kvalifikovankvalificirana/kvalifikovana ve}inakvalitet/kvalitetaocjenjivanje kvaliteta/kvalitetekontrola kvaliteta/kvalitetesistem/sustav upravljanja kvalitetomkoli~inski, kvantitativankoli~insko ograni~enje, kvantitativno ograni~enjekoli~ina, kvantitetvelika koli~inakvorumkvotaizvozna kvotaproizvodna kvotacarinska kvotakotacija, notiranje (nu|enje cijene, kursa/te~aja, dionice)

70 Terminolo�ki rje~nik europskih/evropskih integracija

QQ

radioaktivanradioaktivni otpad`eljeznica, `eljezni~ka prugagrani~ni `eljezni~ki promet/saobra}aj`eljeznica s/sa dvostrukim kolosijekom`eljeznica s/sa uskotra~nim kolosijekom`eljeznica normalnog kolosijeka`eljeznicaJavna korporacija za `eljeznice BiH`eljezni~ki transportstopa; kurs/te~ajstopa natalitetastopa doprinosacarinska stopacarinska stopadevizni kurs/te~ajstopa rastakamatna stopastopa pismenostistopa mortalitetastopa nezaposlenostiratifikacijaratificirati/ratifikovatiratificirati/ratifikovati ugovorsirovsirovinespremnostreadmisija, ponovni prihvat; ponovni prijem(u ~lanstvo)stvaran, realannekretninastvarna vrijednostpreraspodjelaStudija o regionalnoj prometnoj/saobra}ajnojinfrastrukturi za zemlje Balkanaopozvati, povu}i

primalac/primatelj

primalac/primatelj pomo}i

radioactive adjradioactive wasterail nborder rail trafficdouble rail tracknarrow rail trackstandard-gauge rail trackrailway nPublic Railways Corporation of BiHrailway transportrate nbirth ratecontribution ratecustoms tariff rateduty rateexchange rategrowth rateinterest rateliteracy ratemortality rateunemployment rateratification nratify vto ratify an agreementraw adjraw materialsreadiness nreadmission n

real adjreal estatereal valuereallocation nREBISRegional Balkans Infrastructure Studyrecall vrecipient naid recipient

Direkcija za europske/evropske integracije 71

RR

reciprocitet, uzajamnostpriznavanjepriznavanje diplomapreporukaobnova, ponovna izgradnja, rekonstrukcijaobnova stambenih jedinicaevidencija; zapisnikevidentirati, voditi evidenciju; voditi zapisnikupisati, evidentiratievidentirati prihodezapo{ljavanjesmanjiti, snizitismanjiti nezaposlenostsmanjenje, sni`avanjesmanjenje naoru`anjasmanjenje tro{kovasni`avanje carinavi{ak radne snageodnositi se (na); pozivati sepozivati se narafinerijarafinerija naftereforma, pobolj{anjegospodarska/privredna reformainstitucionalna reformareforma javne upravestrukturna reformaizbjeglicapovratak izbjeglicaFond za povratak izbjeglica BiHpovratiti, ponovno/ponovo ste}ire`imcarinski re`imvizni re`imregija, podru~jeOdbor regijamanje razvijena regijaruralno podru~jeregionalniregionalna saradnja/suradnjaregionalna inicijativaregionalni interesiRegionalna radna grupa za povratak

reciprocity nrecognition nrecognition of degreesrecommendation nreconstruction nreconstruction of housing unitsrecord nto keep a record ofrecord vto record incomesrecruitment nreduce vto reduce unemploymentreduction narms reductioncost reductionreduction of dutiesredundancy nrefer vto refer torefinery noil refineryreform neconomic reforminstitutional reformpublic administration reformstructural reformrefugee nrefugee returnRefugee Return Fund of BiHregain vregime ncustoms regimevisa regimeregion nCommittee of the Regionsless developed regionrural regionregional adjregional cooperationregional initiativeregional interestsRegional Return Task Force (RRTF)

72 Terminolo�ki rje~nik europskih/evropskih integracija

regionalna stabilnostregistracija, upisregistracija vozilauredba u pravu EZ-a; propisUredba EZ-aprovedba/sprovo|enje uredbi EZ-a;provedba/sprovo|enje propisatehni~ki propispovrat (sredstava), refundiranje, naknadaja~ati, u~vrstitija~ati neovisnost/nezavisnostponavljati, nagla{avatiodbacitikoji se odnosi na, povezan s/saistra`ivanje koje se odnosi na droge;istra`ivanje koje se odnosi na lijekovepovezana pitanjaodnosbilateralni odnosi, dvostrani odnosiekonomski odnosispoljni/vanjski odnosime|unarodni odnosiodnosi s/sa javno{}uposebni odnosirelevantan, odgovaraju}i, va`e}ipouzdanostpouzdanpouzdan izvorreligija, vjeravjerskiMe|ureligijski savjet/vije}e BiHvjerska pripadnostvjerska zajednicaosloniti se, ra~unati (na)ostatiostati u dobrom stanjunapomenalijekpravni lijekukloniti, uklanjatiukloniti preprekepru`iti, pru`atipru`iti pomo}

regional stabilityregistration nvehicle registrationregulation nEC Regulationimplementation of regulations

technical regulationreimbursement nreinforce vto reinforce independencereiterate vreject vrelated adjdrug related research

related issuesrelation nbilateral relationseconomic relationsexternal relationsinternational relationspublic relationsspecial relationrelevant adjreliability nreliable adjreliable sourcereligion nreligious adjInter-religious Council of BiHreligious affiliationreligious communityrely vremain vto remain in good conditionremark nremedy nlegal remedyremove vto remove barriersrender vto render assistance

Direkcija za europske/evropske integracije 73

najamnina, zakupninanajamnina, zakupninarepatrijacija, povratak u domovinuukinuti; opozvatiukinuti zakonzamijenitizamjenaizvje{}e/izvje{tajgodi{nje izvje{}e/izvje{tajizvje{}e/izvje{taj o revizijiizvje{}e/izvje{taj o napretkuIzvje{}e/Izvje{taj Komisije Savjetu/Vije}u ospremnosti Bosne i Hercegovine zaotpo~injanje pregovora s/sa Europskom/Evropskom unijom o Sporazumu ostabilizaciji i pridru`ivanjupodnijeti izvje{}e/izvje{tajpredstavljanje; zastupljenostzastupljenost konstitutivnih narodapredstavnik, zastupnikVisoki predstavnikPredstavni~ki/Zastupni~ki domstalni predstavnikrepublikaSocijalisti~ka Federativna Republika Jugoslavijazahtjev, molbapodnijeti zahtjevna zahtjevzahtjev; uslov/uvjetformalni uslovi/uvjetiispuniti zahtjeveistra`ivanjeistra`ivanje tr`i{taistra`ivanje i tehnolo{ki razvoj

istra`iva~ki programpri~uva, rezervadevizne pri~uve, devizne rezerverezervoarprebivali{te; boravi{testalno mjesto boravkaboravi{na dozvolaprivremeno boravi{te

rent nrental nrepatriation nrepeal vto repeal a lawreplace vreplacement nreport nannual reportaudit reportprogress reportReport from the Commission to the Councilon preparedness of Bosnia and Herzegovinato negotiate a Stabilisation and AssociationAgreement with the European Union

to submit a reportrepresentation nrepresentation of constituent peoplesrepresentative nHigh RepresentativeHouse of Representativespermanent representativerepublic nSocialist Federal Republic of Yugoslaviarequest nto submit a requestupon requestrequirement nformal requirementsto meet the requirementsresearch nmarket researchResearch and Technological Development(RTD)research programmereserve nforeign exchange reservesreservoir nresidence npermanent residenceresidence permittemporary residence

74 Terminolo�ki rje~nik europskih/evropskih integracija

boravi{ni; stambeniostatak, rezidua`ivotinjska reziduabio-rezidua, bio-ostatakpra}enje reziduapodnijeti ostavkuodluka, rezolucijarije{itiresursi; izvori; sredstvanamjenska sredstvafinancijska/finansijska sredstvaljudski resursiprirodni resursi, prirodna bogatstvaodgovornost; nadle`nostraspodjela nadle`nostipuna odgovornostpreuzeti odgovornostprenos/prijenos nadle`nostiodgovoranodgovorno lice/osobaograni~enje, ograni~avanjekoli~insko ograni~enje, kvanitativno ograni~enjeograni~avanje konkurencijerestrukturiranje, preustrojplan restrukturiranjamaloprodajazadr`atizadr`ati pravopovratakmanjinski povratakpovratak izbjeglicaodr`ivi povratakprihodprihod od reklamaprihod od carinafiskalni prihodukupni prihodpregled; preispitivanjefunkcionalni pregledrevidiratipravogra|anska pravaautorsko pravo

residential adjresidue nanimal residuebio-residueresidue monitoringresign vresolution nresolve vresources n plearmarked resourcesfinancial resourceshuman resourcesnatural resourcesresponsibility ndivision of responsibilitiesfull responsibilityto assume the responsibilitytransfer of responsibilitiesresponsible adj person responsiblerestriction nquantitative restrictionrestriction of competitionrestructuring nrestructuring planretail nretain vto retain the rightreturn nminority returnreturn of refugeessustainable returnrevenue nadvertising revenuecustoms revenuefiscal revenuetotal revenuereview nfunctional reviewrevise vright ncivil rightscopyright

Direkcija za europske/evropske integracije 75

autorska i srodna pravaisklju~ivo pravoosnovna/temeljna pravaljudska pravapravo vlasni{tvapravo na udru`ivanjepravo osnivanja (poduze}a/preduze}a),pravo poslovnog nastanabira~ko pravo, pravo glasaprava i obaveze/obvezekrutost, nepopustljivostrast, skokrizik; opasnostprocjena rizika, utvr|ivanje rizikarijekarije~ni slivrije~no koritou{}e rijekecesta/putprilazna cesta/putuska cestaregionalna cesta/putizgradnja cesta/putevaJavno poduze}e/preduze}e za cestovnu/putnu infrastrukturu BiH«Mapa puta»cestovni/putni prevoz/prijevozcestarina/putarinakamena so/solulogavode}a ulogavozni park (`eljezni~ki)put; pravac; rutacestovni/putni pravacpravilo; propiszajedni~ka pravilapravilnikpravilnik o unutarnjoj/unutra{njoj organizacijivladavina pravapravila konkurencijeposlovnikodluka (suda); vladanje, upravljanjeprethodna odluka

copyrights and related rightsexclusive rightfundamental rightshuman rightsownership rightright of associationright of establishment

right to voterights and dutiesrigidity nrise nrisk nrisk assessmentriver nriver basinriver-bedriver mouthroad naccess roadnarrow roadregional roadroad constructionRoad Infrastructure Public Corporationof BiH“Road Map”road transportroad-tollrock saltrole nleading rolerolling stockroute nroad routerule ncommon rulesrule bookrule book on internal organizationrule of lawrules of competitionrules of procedureruling npreliminary ruling

76 Terminolo�ki rje~nik europskih/evropskih integracija

pista (avionska)seoski, ruralniseosko stanovni{tvoruralno podru~je

runway nrural adjrural populationrural region

Direkcija za europske/evropske integracije 77

SSPSporazum o stabilizaciji i pridru`ivanjusiguran, bezbjedansigurna ku}a (za `rtve nasilja i sli~no)sigurnost, bezbjednost; za{titasigurnost hranesigurnost proizvodaza{titna mjerasigurnosne norme/standardibezbjednost/sigurnost plovnog prevoza/prijevozapla}a/plataprodajaprodaja na otplatuprodaja na maloprodaja uslugaprodaja na veliko, veleprodajaisti, jednaksankcijaPSPproces stabilizacije i pridru`ivanjazadovoljavaju}izadovoljavaju}e rje{enje{tednja, u{tedau{teda energijedevizna {tednjanacionalna {tednja

Schengenski/[engenski sporazumnau~ni/znanstveninau~no/znanstveno istra`ivanjepodru~je; opseg, obimpodru~je djelatnostidrugostepeni/drugostupanjskidrugostepeni/drugostupanjski sudsekundarnisekundarno zakonodavstavosekretarijat/tajni{tvoGeneralni sekretarijat/tajni{tvo Savjeta/Vije}aministara BiH

SAAStabilization and Association Agreementsafe adjsafe housesafety nfood safetyproduct safetysafety measuresafety standardswater transport safetysalary nsale ninstalment saleretail salesale of serviceswholesalesame adjsanction nSAPStabilization and Association Processsatisfactory adjsatisfactory solutionsaving nenergy savingforeign currency savingnational saving

Schengen agreementscientific adjscientific researchscope nscope of activitysecond-instance adjcourt of the second-instancesecondary adjsecondary legislationsecretariat nGeneral Secretariat of the Council ofMinisters BiH

78 Terminolo�ki rje~nik europskih/evropskih integracija

SS

sekretar/tajnikgeneralni/glavni sekretar/tajnikdr`avni sekretar/tajniksektorbankarski sektorcivilni sektorenergetski sektorfinancijski/finansijski sektornevladin sektorprivatni sektorjavni sektoruslu`ni sektorobezbijediti, osiguratiobezbijediti/osigurati financiranje/finansiranjeobezbijediti/osigurati ujedna~enost, ujedna~itivrijednosni papirivrijednosni papiri s/sa fiksnom kamatomregistar vrijednosnih papirazaklju~ivanje obra~una vrijednosnih papira,poravnanje vrijednosnih papirabezbjednost, sigurnostZajedni~ka spoljna/vanjska i bezbjedonosna/sigurnosna politika EUEuropska/Evropska bezbjedonosna/sigurnosnai obrambena/odbrambena politikacentar za javnu bezbjednost/sigurnostbezbjedonosne/sigurnosne mjeresocijalna sigurnostsjemesadnicasadnice poljoprivrednih biljakaodvajanje, segregacijaoduzimanje, pljenidba, zapljenasamozaposlensamozaposleno lice/osobaprodati, prodavatiseminarvi{ivi{i dr`avni slu`benikpresuda; kaznazatvorska kaznaslijed, redoslijedSrbin

secretary nsecretary generalstate secretarysector nbanking sectorcivil sectorenergy sectorfinancial sectornon-governmental sectorprivate sectorpublic sectorservice sectorsecure vto secure fundingto secure uniformitysecurities n plfixed-interest securitiessecurities registersettlements of securities

security nCommon Foreign and Security Policy(CFSP)European Security and Defence Policy(ESDP)public security centresecurity measuressocial securityseed nseedling nseedlings of agricultural plantssegregation nseizure nself-employed adjself-employed personsell vseminar nsenior adjsenior civil servantsentence ncustodial sentencesequence nSerb n

Direkcija za europske/evropske integracije 79

usluga; slu`baaudio-vizualne/-vizuelne usluge{pediterske uslugeusluge mobilne telefonijepo{tanske uslugejavne uslugedavalac/davatelj uslugausluge otpremanjapru`anje uslugatelekomunikacijske uslugepru`ati uslugeprevozne/prijevozne uslugesjednica, zasjedanjegodi{nje zasjedanjeosniva~ka sjednicaotvorena sjednicaplenarna sjednica, plenumpostaviti, odreditiodrediti rokutvrditi, izlo`iti, postavitiutvrditi na~elaosnovati, uspostavitizastojnagodba; poravnanje; namirenje obaveza/obvezasistem/sustav za obra~un (kliring) i poravnanjesredstva poravnanjasistem/sustav za poravnanje pla}anja ivrijednosnih papirarje{avanje sporovakanalizacijadionica, akcija; udioudio u kapitalujavna ponuda dionicasticanje/stjecanje dionicadioni~ar, akcionarkratkoro~anmana, nedostatakpotpisnikdr`ava potpisnicazna~ajan, va`anpojednostavitijedinstvenjedinstveni ra~un

service naudio-visual servicesforwarding servicesmobile telephone servicespostal servicespublic servicesservice providershipment servicessupply of servicestelecommunications servicesto provide servicestransport servicessession nannual sessioninaugural sessionopen sessionplenary sessionset vto set a time limitset out vto set out principlesset up vsetback nsettlement nclearing and settlement systemmeans of settlementpayment and securities settlementsystemsettlement of disputessewage nshare ncapital sharepublic share offeringshares acquiringshareholder nshort-term adjshortcoming nsignatory nsignatory statesignificant adjsimplify vsingle adjsingle account

80 Terminolo�ki rje~nik europskih/evropskih integracija

jedinstveni registar poduze}a/preduze}ajedinstvena valutajedinstveni ekonomski prostorProjekat/Projekt-Jedinstveni ekonomski prostorJedinstveni europski/evropski aktjedinstveni institucionalni okvirjedinstvena monetarna politika

Dr`avna agencija za informacije i za{titusituacija, stanjeekonomska situacija

mala i srednja poduze}a/preduze}akrijum~arenjesocijalni, dru{tveniEkonomski i socijalni odborEuropska/Evropska socijalna poveljasocijalna kohezijadru{tveni razvojDru{tveni fond za mirovinsko/penzijsko iinvalidsko osiguranje BiHsocijalna politikasocijalna za{titadru{tveni sektorKredit Svjetske banke za tehni~ku pomo}dru{tvenom sektoru u BiHdru{tvogra|ansko dru{tvoinformati~ko dru{tvorje{enjeodgovaraju}e rje{enjesolventan, plate`no sposoban~vrst; zdrav~vrsta valutazdrave javne financije/finansijeizvorenergetski izvoriizvori pomo}iizvori opskrbe, izvori snabdijevanjajugoisto~niInicijativa za saradnju/suradnju u jugoisto~nojEuropi/EvropiProces saradnje/suradnje u jugoisto~nojEuropi/Evropi

single business registersingle currencysingle economic spaceSingle Economic Space ProjectSingle European Actsingle institutional frameworksingle monetary policySIPAState Information and Protection Agencysituation neconomic situationSMEssmall and medium-sized enterprisessmuggling nsocial adjEconomic and Social CommitteeEuropean social chartersocial cohesionsocial developmentSocial Fund for Pension and DisabilityInsurance of BiHsocial policysocial protectionsocial sectorWorld Bank Social Sector TechnicalAssistance Credit in BiH (SOTAC)society ncivil societyinformation societysolution nappropriate solutionsolvent adjsound adjsound currencysound public financessource nenergy sourcessources of assistancesources of supplysouth-east adjSouth-East Europe Cooperation Initiative(SECI)South-East European Cooperation Process(SEECP)

Direkcija za europske/evropske integracije 81

suverenitetposebanposebni uslovi/uvjetiposebna odredbaposebni odnosiposebno izvje{}e/izvje{tajposeban tretmanposeban, odre|en, specifi~anposeban programodre|eni projekat/projektposeban regionalni interesInicijativa Pakta stabilnosti za borbu protivorganiziranog/organizovanog kriminalapokroviteljstvo, sponzorstvostabilnostmakro-ekonomska stabilnostPakt stabilnosti za jugisto~nu Europu/Evropustabilizacijapoliti~ka stabilizacijaSporazum o stabilizaciji i pridru`ivanju (SSP)proces stabilizacije i pridru`ivanja (PSP)stabilizacione snageosobljecentralni/sredi{nji registar osobljakadrovska politikaobuka osobljafaza, etapau ranoj fazistand-by aran`mannorma, standardstandard BiHeuropski/evropski standardiInstitut za standarde BiH`ivotni standardnormizacija/standardizacijastalanstalno tijeloStalni komitet za vojna pitanja BiHdr`ava; stanjedr`ava ~lanicadr`ava potpisnicatrenutno stanjenajnovije dostignu}e, posljednja rije~ tehnike

sovereignty nspecial adjspecial conditionsspecial provisionspecial relationsspecial reportspecial treatmentspecific adjspecific programmespecific projectspecific regional interestSPOCStability Pact Organized Crime Initiativesponsorship nstability nmacro-economic stabilityStability Pact for South Eastern Europestabilization npolitical stabilizationStabilization and Association Agreement (SAA)Stabilization and Association Process (SAP)Stabilization Forces (SFOR)staff ncentral staff registerstaff policystaff trainingstage nat an early stagestand-by arrangementstandard nBAS standardEuropean standardsInstitute for Standards of BiHstandard of livingstandardization nstanding adjstanding bodyStanding Committee for Military Matters of BiHstate nMember Statesignatory statestate of playstate of the art

82 Terminolo�ki rje~nik europskih/evropskih integracija

predstavljanje dr`avetre}a dr`avadr`avnidr`avna pomo}/potporadr`avno tijelo, dr`avni organDr`avna grani~na slu`ba (DGS)Dr`avna agencija za osiguranje depozitadr`avna institucijadr`avni nivo/razinadr`avne obaveze/obvezedr`avni funkcionerdr`avni ombudsmandr`avno vlasni{tvodr`avni tu`ilac/tu`iteljdr`avni sekretar/tajnikizjava; izvje{}e/izvje{tajfinancijsko/finansijsko izvje{}e/izvje{tajslu`bena izjavastatisti~kistatisti~ki podacistatistikaAgencija za statistiku BiHstatus, polo`ajpravni polo`ajstatutStatut Br~ko distrikta BiH~elikEuropska/Evropska zajednica za ugalj/ugljeni ~elik`eljezaraindustrija ~elikaglavni odborpredvidjeti (ugovorom, zakonom)berza/burzastrate{kiStrate{ka ocjena uticaja/utjecaja na okoli{/`ivotnu sredinustrate{ki pravacstrate{ko planiranjestrategijarazvojna strategijaStrategija ekonomskog razvoja: globalni okvirza Bosnu i Hercegovinu

state representationthird statestate adjstate aidstate bodyState Border Service (SBS)State Deposit Insurance Agencystate institutionstate levelstate obligationsstate officialState Ombudsmanstate ownershipstate prosecutorstate secretarystatement nfinancial statementofficial statementstatistical adjstatistical datastatistics n plStatistics Agency of BiHstatus nlegal statusstatute nStatute of Br~ko District of BiHsteel nEuropean Coal and Steel Community(ECSC)iron and steel workssteel industrysteering committeestipulate vstock exchangestrategic adjStrategic Environmental Assessment(SEA)strategic linestrategic planningstrategy ndevelopment strategyEconomic Development Strategy: A GlobalFramework for Bosnia and Herzegovina

Direkcija za europske/evropske integracije 83

Strategija za reformu javne upravestrate{ki dokumentstrukturnistrukturna prilagodba/prilago|avanjestrukturne razlikestrukturni fondstrukturne reformestudijastudija izvodljivosti, studija ekonomskeopravdanostiprovesti studijupodregionalnipredmet, temana ovu temupredmet ugovorapodnijetipodnijeti izvje{}e/izvje{tajpodnijeti na odobrenjepretplatnikpretplatnik fiksne mre`epretplatnik mobilne mre`epretplataiznos pretplatesljede}i, naknadninaknadna provjerasupsidijarnostna~elo/princip supsidijarnostisubvencionirati/subvencionisatisubvencijamaterija/tvar; bit, su{tinaopasna materija/tvarfito-farmaceutska materija/tvarmaterije/tvari u `ivim `ivotinjamabitan, su{tinski; znatansukcesijadovoljanpredlo`itisumporsamit, sastanak na vrhunadzor, nadgledanjedr`avni nadzornadzorninadzorno tijelo

Strategy for Public Administration Reformstrategy paperstructural adjstructural adjustmentsstructural disparitiesstructural fundstructural reformsstudy nfeasibility study

to conduct a studysub-regional adjsubject non this subjectsubject of a contractsubmit vto submit a reportto submit for approvalsubscriber nfixed line subscribermobile subscribersubscription nsubscription-feesubsequent adjsubsequent verificationsubsidiarity nprinciple of subsidiaritysubsidize vsubsidy nsubstance ndangerous substancephyto-pharmaceutical substancesubstances in live animalssubstantial adjsuccession nsufficient adjsuggest vsulphur nsummit nsupervision nstate supervisionsupervisory adjsupervisory authority

84 Terminolo�ki rje~nik europskih/evropskih integracija

opskrba/snabdijevanje; ponudaopskrba/snabdijevanje elektri~nom energijomponuda i potra`njavodoopskrba/vodosnabdijevanjepodr{ka/potporaadministrativna podr{ka/potporafinancijska/finansijska podr{ka/potporasuzbijanje; zabrananadnacionalnivrhovnivrhovni sudvi{aktr`i{ni vi{aknadzor, kontrolanadzor nad tr`i{temanketa; pregled (podataka)gospodarski/privredni pregled (podataka)anketa o bud`etu/prora~unu doma}instva/ku}anstvaanketa o potro{nji u doma}instvu/ku}anstvuobustavitiodr`ivostfinancijska/finansijska odr`ivostsamoodr`ivostodr`ivodr`ivi razvojodr`ivi rast«SUTRA» pojekat/projekt

Me|unarodni sistem/sustav za transfernovca putem kompjuteranastavni programsistem/sustavcarinski sistem/sustavizborni sistem/sustavfinancijski/finansijski sistem/sustavsistem/sustav kvaliteta/kvalitetesistem/sustav socijalne za{titeporeski sistem/sustav

supply nelectricity supplysupply and demandwater supplysupport nadministrative supportfinancial supportsuppression nsupranational adjsupreme adjsupreme courtsurplus nmarket surplussurveillance nmarket surveillancesurvey neconomic surveyhousehold budget surveyhousehold consumption surveysuspend vsustainability nfinancial sustainabilityself-sustainabilitysustainable adjsustainable developmentsustainable growth“SUTRA” project

SWIFTSociety for Worldwide Inter-bank FinancialTelecommunicationssyllabus nsystem ncustoms systemelectoral systemfinancial systemquality systemsocial security systemtax system

Direkcija za europske/evropske integracije 85

prihvatiti se (~ega), uzeti u radna~injen po mjeriuzeti, uzimatidonijeti odlukupoduzeti/preduzeti radnjustupiti na snaguuzeti u obzirsudjelovati/u~estvovatipoduzeti/preduzeti korakepreuzimanjeciljpostaviti ciljtarifa, carinazajedni~ka carinska tarifacarinski sporazumcarinske povlasticecarinska kvotazadatak, zada}aporezeko-porezporez na dohodakindirektni/neizravni porez, posredni porezUprava za indirektno/neizravno oporezivanje BiHpolitika indirektnog/neizravnog oporezivanjaKomisija za politiku indirektnog/neizravnogoporezivanjaporez na dobitporez na prometporeska/porezna upravaubiranje porezaizbjegavanje pla}anja poreza, utaja porezaporeska/porezna politikaporeska/porezna stopaporeski/porezni sistem/sustavporez na dodanu/dodatu vrijednost (PDV)oporezivanjedvostruko oporezivanjeindirektno/neizravno oporezivanje

tackle vtailor-made adjtake vto take a decisionto take an actionto take effectto take into accountto take partto take stepstakeover ntarget nto set a targettariff ncommon customs tarifftariff agreementtariff preferencestariff quotatask ntax neco-taxincome taxindirect taxIndirect Tax Authority of BiH (ITA)indirect tax policyIndirect Tax Policy Commission

profit taxsales taxtax administrationtax collectiontax evasiontax policytax ratetax systemvalue added tax (VAT)taxation ndouble taxationindirect taxation

86 Terminolo�ki rje~nik europskih/evropskih integracija

TT

tehni~kitehni~ka pomo}tehni~ki propistehni~ka specifikacijatehni~ka pojedinosttehnolo{kitehnolo{ki razvojtelekomunikacijeMe|unarodna unija za telekomunikacije

licenca/licencija za telekomunikacijemre`a telekomunikacijapolitika sektora telekomunikacijatelevizijaEuropska/Evropska konvencija oprekograni~noj televizijiDirektiva - Televizija bez granicaprogram Tempusjavno nadmetanje, tenderograni~eno nadmetanjenapetost, tenzijauslovi/uvjetiu smislu, izra`eno uuslovi/uvjeti pla}anja“terms of reference”, opis projektnogzadatka, okvir projektnog zadatkateritorij/teritorijajedinstveni teritorij/teritorijaterorizamKoordinacioni tim za borbu protiv terorizma BiHsvjedo~enje, iskaztrust mozgova (tijelo sastavljeno od eksperatakoji daju prijedloge i savjete za rje{avanjedr`avnih ili poslovnih problema)tre}iLIFE-tre}e zemljetre}e zemljeprag; granicagranica siroma{tvaprolazvrijemeu isto vrijeme, istovremenopuno radno vrijeme

technical adjtechnical assistancetechnical regulationtechnical specificationtechnicality ntechnological adjtechnological developmenttelecommunications n plInternational Telecommunications Union(ITU)telecommunications licencetelecommunications networktelecommunications sector policytelevision nEuropean Convention on Trans-frontierTelevisionTelevision Without Frontiers (TWF) DirectiveTempus programmetender nrestricted tendertension nterms n plin terms ofterms of paymentterms of reference (ToR)

territory nsingle territoryterrorism nAnti-terrorism Coordinating Team of BiHtestimony nthink tank

third adjLIFE-Third countriesthird statesthreshold npoverty thresholdthroughway ntime nat the same timefull time

Direkcija za europske/evropske integracije 87

vremensko ograni~enjepravovremenostraspored; red vo`njenaslov, nazivnaziv radnog mjestaukupanukupni bruto dugukupna vrijednostturizamtrgovinaautonomne trgovinske mjereEuropski/Evropski prostor slobodne trgovinespoljna/vanjska trgovinaspoljno-/vanjsko-trgovinska politikaslobodna trgovinasporazum o slobodnoj trgovinipodru~je slobodne trgovinezona slobodne trgovineregionalna trgovinatrgovinski sporazumprepreke trgovini, trgovinske barijeretrgovinski (spoljno-/vanjsko-trgovinski) deficitsajam gospodarstva/privrederobna razmjenatrgovina uslugamatrgovinski preferencijalitrgovinski re`imsindikatrobni `ig, trgova~ki znakpromet/saobra}ajprometna/saobra}ajna dozvolaprometna/saobra}ajna signalizacijatrgovina (nedozvoljena)nedozvoljena trgovina oru`jemNacionalni plan borbe protiv trgovine ljudimai za{tite `rtava trgovinetrgovina ljudimaobukaterenska obukastru~na obukaobuka osobljaotplata, tran{a

transeuropski/transevropski

time limittimeliness ntimetable ntitle njob titletotal adjtotal gross debttotal valuetourism ntrade nAutonomous Trade Measures (ATMs)European Free Trade Area (EFTA)foreign tradeforeign trade policyfree tradeFree Trade Agreement (FTA)free trade areafree trade zoneregional tradetrade agreementtrade barrierstrade deficittrade fairtrade in goodstrade in servicestrade preferencestrade regimetrade uniontrademark ntraffic ntraffic permittraffic signalstrafficking nillicit arms traffickingNational anti-trafficking plan and theprotection of trafficking victimstrafficking in human beingstraining nfield trainingprofessional trainingtraining of personneltranche ntrans-European adj

88 Terminolo�ki rje~nik europskih/evropskih integracija

transeuropske/transevropske autoceste/autoputevitranseuropske/transevropske `eljeznicetransakcijaunutarnje/unutra{nje i spoljne/vanjske transakcijetransakcijski tro{koviprenos/prijenosprenos/prijenos znanjaprelaz/prijelaz, tranzicijazemlja u tranzicijiprelazni/prijelazniprelazne/prijelazne odredbeprelazne/prijelazne mjereprelazni/prijelazni periodprenos/prijenosKompanija za prenos/prijenos elektri~ne energijeoprema za prenos/prijenostransparentnostTransparency International BiHprevoz/prijevoz, promet/saobra}ajvazdu{ni/zra~ni prevoz/prijevozprevoz/prijevoz rasutog teretakopneni prevoz/prijevozpomorski prevoz/prijevozprevozna/prijevozna sredstvaputni~ki prevoz/prijevozjavni prevoz/prijevoz`eljezni~ki prevoz/prijevozStudija o regionalnoj prometnoj/saobra}ajnojinfrastrukturi za zemlje Balkanacestovni/putni prevoz/prijevozprometna/saobra}ajna infrastrukturatr`i{te prevoznih/prijevoznih uslugaprometna/saobra}ajna mre`aprometni/saobra}ajni sistem/sustavtrezordr`avni trezortrezorsko poslovanjetrezorski sistem/sustavpostupanje, tretmanjednak tretmanpovla{teni tretmanposebni tretmanugovor

Trans-European Motorway (TEM)Trans-European Railway (TER)transaction ninward and outward transactionstransaction coststransfer ntransfer of knowledgetransition ncountry in transitiontransitional adjtransitional arrangementstransitional measurestransitional periodtransmission nTransmission Company (TRANSCO)transmission equipmenttransparency nTransparency International BiHtransport nair transportbulk transportland transportmaritime transportmeans of transportpassenger transportpublic transportrailway transportRegional Balkans Infrastructure Study(REBIS)road transporttransport infrastructuretransport markettransport networktransport systemtreasury nstate treasurytreasury operationstreasury systemtreatment nequal treatmentpreferential treatmentspecial treatmenttreaty n

Direkcija za europske/evropske integracije 89

Ugovor o osnivanju Europske/Evropskezajednice za atomsku energijuUgovor o osnivanju Europske/Evropskezajednica za ugalj/ugljen i ~elikUgovor o osnivanju Europske/Evropskeekonomske zajedniceUgovor o Europskoj/Evropskoj unijisud, tribunalMe|unarodni sud za ratne zlo~ine po~injenena prostoru biv{e Jugoslavijetrilateralnitrojni, tro~lan, trostran

Trgovinski aspekti prava intelektualnogvlasni{tva

dvostruktip, vrsta

Treaty establishing the European AtomicEnergy CommunityTreaty establishing the European Coal andSteel CommunityTreaty establishing the European EconomicCommunityTreaty on European Uniontribunal nInternational Criminal Tribunal for formerYugoslavia (ICTY)trilateral adjtripartite adjTRIPSTrade-Related Aspects of IntellectualProperty Rights

twofold adjtype n

90 Terminolo�ki rje~nik europskih/evropskih integracija

jednoglasanjednoglasna odlukanerazvijennerazvijeno podru~jeugrozitipoduzeti/preduzeti; preuzetipreuzeti obavezu/obvezupoduze}e/preduze}e; poduzetni{tvo/preduzetni{tvo; poduhvat/pothvatnezaposlenostsocijalna pomo} za nezaposlenestopa nezaposlenosti

Organizacija UN-a za obrazovanje, nauku/

znanost i kulturuujedna~en, jednoobrazanujedna~eno nazivlje/terminologijaujedinitijednostranunijaEkonomska i monetarna unijaEuropska/Evropska unijajedinicastambena jedinicaorganizaciona jedinicaJedinica za ekonomsko planiranjeujedinjenUjedinjene nacije/narodi (UN)Razvojni program Ujedinjenih nacija/naroda

Visoki komesarijat Ujedinjenih nacija/narodaza izbjegliceop}i/op{ti, univerzalanOp}a/Op{ta deklaracija o ljudskim pravimaneograni~enpuna nadle`nostneograni~eni period

a`uriranje

unanimous adjunanimous decisionunderdeveloped adjunderdeveloped areaundermine vundertake vto undertake an obligationundertaking n

unemployment nunemployment benefitunemployment rate

UNESCOUnited Nations Educational, Scientific andCultural Organizationuniform adjuniform terminology

unify vunilateral adjunion nEconomic and Monetary UnionEuropean Unionunit nhousing unitorganizational unitUnit for Economic Planningunited adjUnited Nations (UN)United Nations Development Programme(UNDP)United Nations High Commission forRefugees (UNHCR)universal adjUniversal Declaration of Human Rightsunlimited adjunlimited jurisdictionunlimited period

updating n

Direkcija za europske/evropske integracije 91

UU

unapre|ivanje; podizanje (kvaliteta/kvalitete,nivoa i sl.)urbano planiranje, urbanizamhitanhitne mjere

Agencija Sjedinjenih ameri~kih dr`ava za

me|unarodni razvojuporaba/upotrebakoristankomunalne usluge, komunalije

upgrading n

urban planningurgent adjurgent measures

USAIDUnited States Agency for InternationalDevelopmentuse nuseful adjutilities n pl

92 Terminolo�ki rje~nik europskih/evropskih integracija

slobodno radno mjesto, upra`njeno radno mjestopopuniti upra`njeno radno mjestoprazan, upra`njenva`e}ivrijednostdodana/dodata vrijednostprotuvrijednost; jednake vrijednostitr`i{na vrijednostukupna vrijednostporez na dodanu/dodatu vrijednost (PDV)razli~it, razniPDVporez na dodanu/dodatu vrijednostvozilomotorno voziloregistarska tablica (na vozilu)Venecijanska komisijapresuda (suda)provjera; ovjera, verifikacijapostupak provjerebrod, ploviloveterinarskiKancelarija/Ured za veterinarstvo BiHveterinarska slu`baodr`ivostvijaduktpodpredsjednik/potpredsjednikpogled; gledi{teu pogledu, s obzirom naradi, s/sa ciljemvinogradpovrijediti, prekr{itivizazahtjev za vizuvizna lista Zajednicevizni re`imbezvizni re`imposjet/posjeta

vacancy nto fill a vacancyvacant adjvalid adjvalue nadded valueequivalent valuemarket valuetotal valuevalue added tax (VAT)various adjVATvalue added taxvehicle nmotor vehiclevehicle number plateVenice Commissionverdict nverification nverification procedurevessel nveterinary adjVeterinary Office of BiHveterinary serviceviability nviaduct nvice-president nview nin view ofwith a view tovineyard nviolate vvisa nvisa applicationvisa list of the Communityvisa regimevisa-free regimevisit n

Direkcija za europske/evropske integracije 93

VV

slu`beni posjet/posjetavitalnivitalni interesglasodlu~uju}i glasbira~ko pravo, pravo glasaglasanje/glasovanjevau~erranjiv; ugro`enranjive kategorijeugro`eni svjedok

official visitvital adjvital interestvote ncasting voteright to votevoting nvoucher nvulnerable adjvulnerable categoriesvulnerable witness

94 Terminolo�ki rje~nik europskih/evropskih integracija

pla}a/plata (radnika)pove}anje pla}e/platesmanjenje pla}e/plateratratni zlo~inOdjeljenje za ratne zlo~ine pri Sudu BiHratni zlo~inacotpadopasni otpadkomunalne otpadne voderadioaktivni otpad~vrsti otpadotpadne vodeobrada otpadnih vodavodavoda za pi}e, pitka vodame|unarodne vodevodeni tok, vodotokkvalitet/kvaliteta vodevodoprivredasnabdijevanje vodomplovni putunutarnji/unutra{nji plovni putoru`jeembargo na oru`jeblagostanjeprogram socijalne pomo}izapadni BalkandokBijela knjiga

Svjetska zdravstvena organizacijaprodaja na veliko, veleprodajaSvjetska organizacija za za{titu intelektualnogvlasni{tvaistupiti, povu}i (se), opozvatisvjedokugro`eni svjedok

wage nwage increasewage reductionwar nwar crimeWar Crimes Chamber of the Court of BiHwar criminalwaste nhazardous wastehousehold waste waterradioactive wastesolid wastewaste waterwaste water treatmentwater ndrinking waterinternational waterswater coursewater qualitywater resources managementwater supplywaterway ninland waterwayweapon nweapons embargowelfare nsocial welfare programmeWestern Balkanswharf nWhite PaperWHOWorld Health Organizationwholesale nWIPOWorld Intellectual Property Organisationwithdraw vwitness nvulnerable witness

Direkcija za europske/evropske integracije 95

WW

za{tita svjedokarad; posaoradna snagaradna dozvolaradniradni uslovi/uvjetiradno okru`enjeobim poslapove}an obim poslaradionicasvijetSvjetska bankaKredit Svjetske banke za tehni~ku pomo}dru{tvenom sektoru u BiHsvjetsko tr`i{teSvjetska trgovinska organizacija

witness protectionwork nwork forcework permitworking adjworking conditionsworking environmentworkload nincreased workloadworkshop nworld nWorld BankWorld Bank Social Sector TechnicalAssistance Credit in BiH (SOTAC)world marketWorld Trade Organization (WTO)

96 Terminolo�ki rje~nik europskih/evropskih integracija

godinateku}a godinafinancijska/finansijska godina

godi{nje

mlade`/mladi, omladinarazmjena mlade`i/mladih

year ncurrent yearfinancial year

yearly advyouth nyouth exchange

Direkcija za europske/evropske integracije 97

YY

Dizajn naslovne straniceKenan Zeki}

Dizajn naslovne stranice financirala/ finansiralaEuropska/Evropska komisija

Naklada/ Tira`1000 primjeraka

[tampa/ TisakArka Press d.o.o., Sarajevo