Engleski Upper Intermediate

  • View
    196

  • Download
    12

Embed Size (px)

DESCRIPTION

engleski

Text of Engleski Upper Intermediate

Present TensesJedinica: 1 od 40The Present Simple Tense (sadanje prosto vreme)Present Simple Tense (Sadanje prosto vreme) se koristi za radnje koje se ponavljaju (navike, obiaji, rutine), opte istine, karakteristike subjekta. Za fiksne rasporede (fixed timetables) u budunosti: Schoolstartson Monday. - kola poinje u ponedeljak. My planetakesoff at 8 tomorrow morning. - Moj avion polee sutra ujutru u 8. U vicevima ili priama esto se Present Simple koristi za opisivanje glavnog dogaaja, dok se za dogaaje koji su u pozadini koristi Present Continuous. Isto tako se koriste ova vremena u komentarima i pri davanju instrukcija. Shegoesup to this man andlooksstraight into his eyes.She's carryinga bag full of shopping... - Ona prie tom oveku i pogleda ga pravo u oi. Ona nosi torbu punu stvari... Serenaservesto the right hand court and her sister, Venus,makesa wonderful return.Theyarebothplayingmagnificent tennis in this match... - Serena servira u desni deo terena a njena sestra, Venus, joj izvanredno vraa. Obe igraju sjajan tenis u ovom meu...

The Present Continuous Tense (sadanje trajno vreme)Present Continuous Tense (Sadanje trajno vreme) se koristi za: radnju koja se deava u trenutku govora, privremenu radnju, planove vezane za budunost. Radnju u pozadini. Before kick-off, the Milan fans are shouting at the Roma fans.- Pre udarca, navijai Milana viu na navijae Rome. Da se pokae ljutnja, nezadovoljstvo, nestrpljenje, kritian stav prema neemu i sl. U ovom sluaju esto se upotrebljava sa prilozimaalwaysiconstantly. She is always complaining.- Ona se uvek ali. Milan is always coming late.- Milan stalno kasni. One of the students is constantly interrupting the teacher.- Jedan od uenika konstantno prekida nastavnika.

Present Perfect Simple and Present Perfect ContinuousPresent Perfect Simple Tensese koristi kada govorimo o radnjama koje su se dogodile u neodreenom trenutku u prolosti i gde je jasno naznaeno da je radnja zavrena. Tako je pri upotrebi Present Perfect Tensa subjekat vie zainteresovan za rezultat radnje. Maryhas boughta new car.- Meri je kupila novi auto. Ihave brokenmy leg.- Slomila sam nogu.

Present Perfect Continuous Tensese koristi kada govorimo o radnjama za koje nismo sasvim sigurni da su zavrene.Ovim vremenom istiemo da smo vie zainteresovani za duinu trajanja radnje nego posledice koje ona ostavlja. Hehas been workingfor the same company since 1966.- On radi za istu kompaniju od 1966. godine. Ihave been talkingto my sister for more than two hours.- Razgovarala sam sa svojom sestrom vie od dva sata.

Tako se Present Perfect Simple koristi uzHow muchiHow many, a Present Perfect Continuous Tense uzHow long. How many cakes have you made?- Koliko kolaa si napravila? How much sugar have you bought?- Koliko eera si kupio? How long have you been making cakes?- Koliko dugo pravi kolae?

Razliku emo videti i u primerima: Ihave readthe book. You can have it back.- Proitala sam knjigu. Moe je uzeti natrag. Ihave been readingthe book, so you can`t have it back.- itam knjigu, pa je ne moe uzeti natrag.

U prvoj reenici radnja je kompletirana dok u drugoj nije.U nekim sluajevima oba vremena se mogu koristiti sa istim znaenjem. esto sa glagolimaLiveiWork. Ihave been workingfor this company for 5 years.- Radim za ovu kompaniju ve 5 godina. Ihave workedfor this company for 5 years.- Radim za ovu kompaniju ve 5 godina. I've been living in London since 1997.- ivim u Londonu od 1997-e I've lived in London since 1997. - ivim u Londonu od 1997-e

U sluajevima kada je duina trajanja radnje naglaena, koristiemoPresent Perfect Continuous. Ihave been workinghere for ages.- Radim ovde ve godinama.Past TensesJedinica: 3 od 40Past Simple Tense (prosto prolo vreme)Past Simple Tense (Prosto prolo vreme) se koristi: Za zavrenu radnju u prolosti. Last week wedecidedto buy a new house.- Prole nedelje smo odluili da kupimo novu kuu. Sandraclosedthe window a few minutes ago.- Sandra je zatvorila prozor pre nekoliko minuta. Za navike i stanja u prolosti. She alwaysgot upat 5.30 last year.- Ona je uvek ustajala u 5.30 prole godine. Welivedin Brazil for five years.- Mi smo iveli u Brazilu pet godina.

The Past Continuous Tense (prolo trajno vreme)Past Continuous Tense (Prolo trajno vreme) se koristi za: Radnju koja je u prolosti due vreme trajala: Shewas readinga book all day yesterday.- Ona je ceo dan jue itala knjigu. Dve radnje koje su se u prolom vremenu paralelno deavale: While Iwas watchingTV, my sister was doing her homework.- Dok sam ja gledao TV, moja sestra je radila svoj domai. Prolu radnju koja je due trajala a prekinuta je nekom drugom prolom radnjom. Ta druga radnja se obino izraava prostim prolim vremenom (Past Simple Tense): Iwas watchingTV when the telephonerang.- Ja sam gledao TV kada je telefon zazvonio. When wearrivedtheywere playingcards.- Kada smo stigli oni su igrali karte.

Za radnju koja je jo uvek u toku, te se koristi za opis radnji u pozadini. There were a lot of people queuing to enter the famous, new-opened bar. Somewere walkingup and down, and otherswere talking. Markwas lookingfor Jane, so he didnt talk to anyone.- Puno ljudi je stajalo u redu za ulazak u uveni novootvoreni bar. Neki ljudi su etali tamo-vamo, ostali su priali. Mark je traio Dejn, pa nije ni sa kim priao.

Napomena:Glagoli koji se ne koriste u Present Continuous Tense-u, ne koriste se ni u Past Continuous Tense-u. Umesto njih se obino koristi glagol u Past Simple Tense-u.

The Past Perfect Tense (davno prolo vreme)The Past Perfect Tense (davno prolo vreme) se upotrebljava za: Radnju koja se zavrila pre neke druge prole radnje. She suddenlyfoundthat shehad losther camera.- Odjednom je shvatila da je izgubila foto aparat. The Past Perfect Tense se upotrebljava u zavisnim reenicama uzafter. Takoe se mogu pojaviti i priloziwhenibecause. After wehad reachedthe top, webeganto feel tired.- Poto smo se popeli na vrh poeli smo da oseamo umor. His friendstriedto help him after hehad lostall his money.- Prijatelji su pokuali da mu pomognu nakon to je izgubio sav svoj novac. Because he`d spentso much, hehadvery little money.- Poto je bio potroio toliko, imao je vrlo malo novca.

Past Perfect Continuous Tense (davno prolo trajno vreme)The Past Perfect Continuous Tense se upotrebljava za radnju koja je trajala do nekog trenutka u prolosti. Tako se ne naglaava da je radnja zavrena nego se potencira njeno trajanje.esto se uz ovo vreme koristeforisince. When we came Sally had been waiting for half an hour.- Kad smo mi stigli, Sally je ekala ve pola sata. When I called on him he had been reading for a while.- Kada sam ga posetio, on je itao ve neko vreme.ArticlesJedinica: 5 od 40Indefinite Article (neodreeni lan)Neodreeni lan (indefinite article)a/anse ispred imenica koje poinju suglasnikom ita / / dok se ispred imenica koje poinju samoglasnikom ita kao / n /. a boy / boi / an egg / n eg /

Neodreeni lan se koristi da oznai lice ili stvar koje ne poznajemo ili koje po prvi put pominjemo. neodreeni lan se upotrebljavaiskljuivo sa imenicama u jednini. There is a boy in the street.- Neki deak se nalazi na ulici. She put an apple on the table.- Stavila je jabuku na sto.

Neodreeni lan se koristi ispred zajednikih imenica da oznai celu vrstu. A rose is a flower.- Rua je cvet. A dog is a faithful animal.- Pas je verna ivotinja.

Neodreeni lan se koristi ispred imenskog dela predikata. I am a student.- Ja sam student. The ugly duckling became a beautiful swan.- Runo pae je postalo prelepi labud.

U sledeim izrazima: What a lovely dress!- Kakva divna haljina! What a pity!- Kakva teta! What a beautiful girl!- Kako lepa devojka! She is such an actress!- Ona je takva glumica!

Definite Article (odreeni lan)definite article (odreeni lan)these ispred imenica koje poinju suglasnikom izgovara kao / / dok se ispred imenica koje poinju samoglasnikom odreeni lan ita kao / i: /. the book / buk / the eyes / i: z /

Odreeni lan se koristi za opisivanje odreenih, poznatih lica i stvari. The man you met is my friend.- ovek kog si upoznao je moj prijatelj. The book on the table is mine.- Knjiga na stolu je moja.

Odreeni lan se koristi ispred superlativa i rednih brojeva. She is the prettiest girl in the class.- Ona je najlepa devojka u razredu. The first act of the play was the best.- Prvi in drame je bio najbolji.

Odreeni lan se koristi da oznai pojmove od kojih samo jedan postoji na svetu. the Earth the past the Sun the weather

Odreeni lan se koristi ispred imena reka, mora, okeana, planinskih venaca... the Sava the Adriatic sea the Atlantic the Alps

Odreeni lan se koristi ispred imena pripadnika narodnosti da oznai celu naciju. the French the Swiss

Odreeni lan se koristi ispred imena javnih zgrada i institucija u gradu. the Odeon cinema the National Museum the Modern Art Gallery

Odreeni lan se koristi ispred naziva instrumenata. She plays the guitar.- Ona svira gitaru.

Izostavljanje lanalan se ne koristi ispred imenica u mnoini i apstraktnih imenica upotrebljenih u optem smislu. Love is a wonderful thing. - Ljubav je divna stvar. Apples are good for your health. - Jabuke su dobre za tvoje zdravlje. Men are physically stronger than women. - Mukarci su fiziki jai od ena.

Meutim, ako se radi o konkretnim pojmovima, lan e biti upotrebljen: The love he gave me was a thing I`ll never forget. - Ljubav koju mi je on pruao je neto to nikada neu zaboraviti. I ate all the apples that Sarah had brought. - Pojeo sam sve jabuke koje je Sara donela. The men in this company are very hard-working. - Mukarci u ovoj firmi su veoma vredni.

Sa imenicama u mnoini i nebrojivim imenicama kada govorimo uopteno o neemu: Applesare very good for your health. We drinkcoffeeandtea.

Ispred imena jezika i obroka: She speaksFrench. - Ona govori francuski. We hadlunchwith John. - Ruali smo sa Donom.