of 66 /66
УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ Косовска Митровица, Филипа Вишњића б.б. Енглески језик и књижевност Основне академске студије назад Студијски програм: Основне студије енглеског језика и књижевности Назив предмета: Савремени енглески језик 1 Наставник: доц.др Димитријевић-Савић В. Јована, мр Ратковић Р. Јелена, Јанковић В. Анита Статус предмета: обавезан Број ЕСПБ: 7 Услов: уписана прва година студија Циљ предмета: Консолидација претходно стечених знања и способности студената, и интегрисање постојећег нивоа компетентности са новим системом знања који обухвата све језичке системе и вештине. Савладавање нових граматичких, лексичких и функционалних јединица, те развијање продуктивних и рецептивних вештине кроз тематски прилагођене садржаје и задатке јесу примарни циљеви овог предмета. Исход предмета: Студенти ће на крају курса бити у стању да: 1)разумеју, анализирају и препричају краћу текстуалну форму користећи једноставну граматичку и лексичку терминологију; 2)да кроз вођене вежбе писања савладају технику писања параграфа, писма или кратког есеја; да разумеју и искористе садржаје на аудио и видео тракама за дебате, дискусије или друге облике усмених активности; 3)да парафразирају граматичке конструкције и лексичке јединице, речи, фразе, клаузе употребљавајући одговарајућу теоријску терминологију; 4) да аргументовано изнесу своје мишљење у усменој или писаној форми; 5) приступе самосталном раду на развијању језичке тачности и течности; 6)да у свом раду користе различите врсте наставних средстава, нарочито речнике и граматичке приручнике. По завршетку курса, студенти ће бити на језичком нивоу Б2 Заједничког европског оквира за језике у домену свих језичких вештина и система. Садржај предмета Теоријска настава: Употреба граматике ; Обнављање и усвајање нових грамаичких структура са фокусом на примени знања у слободним писменим и усменим формама (дискусији, препричавању и анализи исечка из романа, писању параграфа, кратког есеја, итд.) Области: Articles; Habitual actions in the present and past; Present continuous with always; Expressing future; Gerunds and infinitives; comparative and superlative adjectives and adverbs; Participle clauses; Past tenses and time expressions; Conditional sentences 0, 1,2,3; Defining and non- defining relative clauses. Практична настава: Интегрисана вежбања са темама : Unusual activities and places; Weather, old age; Famous people, art; Television, Men and women; Twentieth century problems, Telling lies; Jobs, appearance and character. Вокабулар/Читање/Слушање: Introduction to phrasal verbs; compound adjectives; The body, colours; Describing people; Noun prefixes and sufixes; Family relationships. Intensive and extensive reading: the texts from the coursebook; extracts from the recommended novel and newspaper articles. Listening to audio tapes is followed by a grammar and vocabulary analysis of the tape script. Писање/говор/ : Paragraphing and punctuation; Formal and informal letters; Describing an object. Exam training: stories and reports; applications and describing people. Picture discussion; giving opinion; predictions; problem solving; role play interview; description and narration. Граматичка вежбања: awareness, drills, guided meaningful practice, structure-based free sentence composition. На индивидуалним консутацијама прати се напредовање студената у учењу језика и даји им се упутства за самостални рад. Литература:Haines, S. and B. Stenjart. (1996). FCE Masterclass SB, NJB(U1-7). Oxford: OUP; Thomson, A. J. and A. V. Martinet. (1986). A Practical English Grammar. Oxford: OUP; McCarthy, M. and F. O'Dell. (2001). English Vocabulary In Use (Upper-intermediate).Cambridge: CUP; Townsend, S. (1986). The Secret Diary of Adrian Mole. London: Longman; Једнојезични (Longman, Oxford) и двојезични речници. Број часова активне наставе 5 Теоријска настава 1 Практична настава 4 Методе извођења наставе: фронтална настава, интерактивни метод, рад у пару и групи, вербално- текстуална метода,комуникативни приступ. Оцена знања (максимални број поена 100) обавезан испит Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена активност у току предавања 10 писмени испит 50 Практична настава усмени испит 10 Колоквијум-и 30 Семинар-и

Engleski Jezik Knjiga Predmeta Osnovne Studije

Embed Size (px)

Text of Engleski Jezik Knjiga Predmeta Osnovne Studije

Page 1: Engleski Jezik Knjiga Predmeta Osnovne Studije

УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ ФИЛОЗОФСКИ

ФАКУЛТЕТ

Косовска Митровица, Филипа Вишњића б.б.

Енглески језик и књижевност

Основне академске студије

назад

Студијски програм: Основне студије енглеског језика и књижевности Назив предмета: Савремени енглески језик 1 Наставник: доц.др Димитријевић-Савић В. Јована, мр Ратковић Р. Јелена, Јанковић В. Анита Статус предмета: обавезан Број ЕСПБ: 7 Услов: уписана прва година студија Циљ предмета: Консолидација претходно стечених знања и способности студената, и интегрисање

постојећег нивоа компетентности са новим системом знања који обухвата све језичке системе и вештине.

Савладавање нових граматичких, лексичких и функционалних јединица, те развијање продуктивних и

рецептивних вештине кроз тематски прилагођене садржаје и задатке јесу примарни циљеви овог предмета. Исход предмета:Студенти ће на крају курса бити у стању да: 1)разумеју, анализирају и препричају краћу

текстуалну форму користећи једноставну граматичку и лексичку терминологију; 2)да кроз вођене вежбе

писања савладају технику писања параграфа, писма или кратког есеја; да разумеју и искористе садржаје на

аудио и видео тракама за дебате, дискусије или друге облике усмених активности; 3)да парафразирају

граматичке конструкције и лексичке јединице, речи, фразе, клаузе употребљавајући одговарајућу теоријску

терминологију; 4) да аргументовано изнесу своје мишљење у усменој или писаној форми; 5) приступе

самосталном раду на развијању језичке тачности и течности; 6)да у свом раду користе различите врсте

наставних средстава, нарочито речнике и граматичке приручнике. По завршетку курса, студенти ће бити на

језичком нивоу Б2 Заједничког европског оквира за језике у домену свих језичких вештина и система.

Садржај предмета

Теоријска настава: Употреба граматике; Обнављање и усвајање нових грамаичких структура са фокусом на

примени знања у слободним писменим и усменим формама (дискусији, препричавању и анализи исечка из

романа, писању параграфа, кратког есеја, итд.) Области: Articles; Habitual actions in the present and past; Present

continuous with always; Expressing future; Gerunds and infinitives; comparative and superlative adjectives and

adverbs; Participle clauses; Past tenses and time expressions; Conditional sentences 0, 1,2,3; Defining and non-

defining relative clauses.

Практична настава: Интегрисана вежбања са темама: Unusual activities and places; Weather, old age; Famous

people, art; Television, Men and women; Twentieth century problems, Telling lies; Jobs, appearance and character.

Вокабулар/Читање/Слушање: Introduction to phrasal verbs; compound adjectives; The body, colours; Describing

people; Noun prefixes and sufixes; Family relationships. Intensive and extensive reading: the texts from the

coursebook; extracts from the recommended novel and newspaper articles. Listening to audio tapes is followed by a

grammar and vocabulary analysis of the tape script. Писање/говор/: Paragraphing and punctuation; Formal and

informal letters; Describing an object. Exam training: stories and reports; applications and describing people. Picture

discussion; giving opinion; predictions; problem solving; role play interview; description and narration. Граматичка

вежбања: awareness, drills, guided meaningful practice, structure-based free sentence composition. На

индивидуалним консутацијама прати се напредовање студената у учењу језика и даји им се упутства за

самостални рад. Литература:Haines, S. and B. Stenjart. (1996). FCE Masterclass SB, NJB(U1-7). Oxford: OUP; Thomson, A. J. and

A. V. Martinet. (1986). A Practical English Grammar. Oxford: OUP; McCarthy, M. and F. O'Dell. (2001). English

Vocabulary In Use (Upper-intermediate).Cambridge: CUP; Townsend, S. (1986). The Secret Diary of Adrian Mole.

London: Longman; Једнојезични (Longman, Oxford) и двојезични речници. Број часова активне наставе 5 Теоријска настава 1 Практична настава 4 Методе извођења наставе: фронтална настава, интерактивни метод, рад у пару и групи, вербално-

текстуална метода,комуникативни приступ. Оцена знања (максимални број поена 100) обавезан испит

Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена активност у току предавања 10 писмени испит 50 Практична настава усмени испит 10

Колоквијум-и 30 Семинар-и

Page 2: Engleski Jezik Knjiga Predmeta Osnovne Studije

назад

Студијски програм: Основне студије енглеског језика и књижевности

Назив предмета: Увод у студије енглеског језика

Наставник: проф др. Спасић М. Драгана, мр Дилпарић М. Бранислава

Статус предмета: обавезни

Број ЕСПБ: 6

Услов: уписан семестар у ком се слуша предмет

Циљ предмета: циљ курса је оспособљавање студената за разумевање и препознавање лингвистичких

теорија које се баве анализом енглеског језика.

Исход предмета: Студент може да идентификује и разуме различите културолошке аспекте употребе

језика, и да може да употреби знање стечено на предавањима

Садржај предмета

Теоријска настава:

Садржај теоријске наставе се састоји из предавања о лингвистици, с нарочитим освртом на англистичку

лингвистику.

Практична настава:

Практична примена стечених знања.

Литература:

Lyons, John. 1968. Introduction to Theoretical Linguistics. Cambridge University Press

Broderick, John. 1975. Modern English Linguistics: A Structural and Transformational Grammar.

Harper Collins

Arts, Bas And April Mcmahon (Eds). The Handbook of English Linguistics. Blackwell Publishing, 2006.

Број часова активне наставе 3 Теоријска настава: 2 Практична настава: 1

Методе извођења наставе

Предавања, колоквијуми, семинарска вежбања, дискусије, реферати, завршни испит.

Оцена знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена

активност у току

предавања

30 писмени испит 20

Практична настава усмени испит 10

Колоквијум-и 20

Семинар-и 20

Page 3: Engleski Jezik Knjiga Predmeta Osnovne Studije

назад

Студијски програм: Основне студије енглеског језика и књижевности

Назив предмета: Фонологија енглеског језика

Наставник: доц. др Димитријевић-Савић В. Јована, Данчетовић Н. Никола

Статус предмета: обавезан

Број ЕСПБ: 5

Услов: уписана прва година студија

Циљ предмета:

Стицање општих знања из фонетике као лингвистичке дисциплине. Студенти стичу знања и

вештине потребне за исправну поставку и артикулацију гласова стандардног британског и

америчког енглеског варијетета.

Исход предмета:

Правилна артикулација гласова у енглеском језику. Правилна интонација и ритам. Опште знање

фонетике.

Садржај предмета

Фонетика. Глас/фон. Интернационални фонетски алфабет. Артикулаторна фонетика. Акустичка

фонетика. Говорни процес. Говорни систем. Систем производње гласова. Груписање гласова.

Артикулација сугласника. Место артикулације. Начин артикулације. Прости и сложени сугласници.

Артикулација самогласника. Прости самогласници. Кратки и дуги самогласници. Дифтонзи.

Основни параметри за опис самогласника. Супрасегементали. Интонација. Функиције интонације у

енглеском језику. Тонска јединица. Проблеми у анализи облика интонације.

Литература:

Ladefoged, P. 1993. A course in Phonetics. Nenj York: Harcourt Brace Jovanovich

Roach, Peter. 1991. English Phonetics and Phonology. Cambridge: Cambridge University Press.

Čubrović, B. 2005. A Workbook of English phonology. Beograd: Philologia.

Број часова активне наставе 4 Теоријска настава 2 Практична настава 2

Методе извођења наставе: фронтална настава, интерактивни метод, рад у пару и групи, вербално-

текстуална метода,комуникативни приступ. Оцена знања (максимални број поена 100) обавезан испит

Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена

активност у току предавања 10 писмени испит 20

Практична настава - усмени испит 30

Колоквијум-и 2 * 15

Семинар-и 10

Page 4: Engleski Jezik Knjiga Predmeta Osnovne Studije

назад

Студијски програм: Основне студије енглеског језика и књижевности

Назив предмета: Увод у англо-америчку историју

Наставник: проф. др Маликовић Р. Драги

Статус предмета: oбавезан

Број ЕСПБ: 4

Услов: уписна прва година студија

Циљ предмета:

Овај предмет има за циљ да студентима пружи преглед општих карактеристика британске културе

и друштва смештених у историјски контекст.

Исход предмета:

Након завршеног курса, студенти би требало да буду упознати са релевантним историјско-

културним одликама говорне заједнице чији језик су започели да студирају.

Садржај предмета

Преисторијска Британија; Британија под Римљанима; сеоба народа и долазак германских племена у

Британију; Англо-саксонска култура и друштвено уређење; христијанизација Енглеске; најезде

Скандинаваца; опоравак под Алфредом и уједињење Енглеске; Норманско освајање и последице;

ратови са Шкотском, Велсом, Ирском и Француском; касни средњи век у Британији; Ренесанса у

Британији; реформа цркве и отцепљење од Рима; успон Британије и почетак стварања колонијалног

царства; ширење енглеског језика и културе изван матичног острва; Амерички рат за независност и

пораз Велике Британије; Француска револуција и Наполеонови ратови у односу на Велику

Британију; Индустријска револуција у Великој Британији; Викторијанско доба - Велика Британија

као светска сила; Први светски рат; међуратно доба; други светски рат; распад британског

колонијалног царства; Велика Британија у другој половини двадесетог века; Енглески као светски

језик.

Литература:

Black, Jeremy. (2003). A History of the British Isles. London: Palgrave Macmillan; 2 edition.

Ђуковић-Ковачевић, Иванка. (1995). Историја Енглеске. Београд: Научна књига.

Oakland, John. (2006).British Civilization: An Introduction. London: Routledge; 6 edition.

Број часова активне наставе 2 Теоријска настава 0 Практична настава: 2

Методе извођења наставе

Предавања, колоквијуми, семинарска вежбања, дискусије, реферати, завршни испит.

Оцена знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена

активност у току предавања 30 писмени испит

Практична настава 0 усмени испит 30

Колоквијум-и 30

Семинар-и 10

Page 5: Engleski Jezik Knjiga Predmeta Osnovne Studije

назад

Студијски програм : Основне студије енглеског језика и књижевности

Назив предмета: Савремени српски језик 1

Наставник: проф. др Букумирић Д. Милета

Статус предмета: Обавезан

Број ЕСПБ: 4

Услов: уписна прва година студија

Циљ предмета

Проучавање гласова, морфема, синтагми и реченица и њихово функционисање, као и развијање

језичке културе

Исход предмета

Оспособљавање за вештину писања, беседништва и расправљања

Садржај предмета

Теоријска настава

Српски језик у породици сродних предмета. Фонетика, појам и предмет. Класификација гласова,

Слог. Акценат. Гласовне алтернације. Асимилацијске асимилације. Морфологија, предмет и

појам. Творба ријечи. Врсте ријечи. Лексика. Синтагма, Реченица. Врсте реченица. Значења

глаголских облика. Значења падаежа

Практична настава

Фонетска, морфолошка и синтаксичка анализа књижевног текста

Литература

Радоје Симић, Српска граматика 1, Београд 2002.

Радоје Симић, Српска граматика 2, Београд 2002.

Михаило Стевановић, Савремени српскохрватски језик 1, Београд 1964.

Михаило Стевановић, савремени српскохрвартски језик 2, Београд 1964.

Број часова активне наставе 4 Теоријска настава: 2 Практична настава: 2

Методе извођења наставе

Монолошка, дијалошка, анализе и синтезе

Оцена знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена

активност у току предавања 10 писмени испит 20

практична настава 10 усмени испт 30

колоквијум-и 30 ..........

семинар-и

Page 6: Engleski Jezik Knjiga Predmeta Osnovne Studije

назад

Студијски програм : Oсновне студије енглеског језика и књижевности

Назив предмета: Руски језик 1

Наставник: проф. др Човић И. Лариса, мр Рељић М. Митра

Статус предмета: Изборни

Број ЕСПБ: 4

Услов:

Циљ предмета Стицање неопходних теоријских и практичних знања из области гласовног и

морфолошког система савременог руског језика које подразумева правилан изговор и интонацију те

употребу именских, придевских, заменичких, глаголских и других облика, као и основних

синтаксичких модела.

Исход предмета Теоријско познавање савременог руског језичког система те практично владање

истим на нивоу који омогућава несметано читање, писање, усмено и писмено продуковање текста.

Садржај предмета

Теоријска настава Фонетика и графија. Аспекти проучавања гласова. Подела гласовног система.

Класификација самогласника. Артикулација руских самогласника у поређењу са српским.

Класификација сугласника. Руски сугласници у поређењу са српским. Акценат. Природа руског

акцента у поређењу са српским. Ненаглашени самогласници: квантитативна и квалитативна

редукција. Интонација. Правила изговарања и читања. Правописна правила. Граматика и лексика.

Састав, творба и врсте речи. Морфологија. Именице. Лексичко-граматичке групе именица: властите

и заједничке, збирне, градивне, конкретне и апстрактне, именице за живо/неживо. Морфолошке

категорије именица. Категорија рода. Категорија броја. Pluralia i singularia tantum. Категорија падежа.

Основна значења падежа са предлозима и без предлога у поређењу са српским. Именице нулте

деклинације. Именице придевског порекла. Заменице Заменице по значењу. Промена појединих

врста заменица. Употреба личних заменица 3. лица с предлозима и без предлога. Систем показних

заменица у руском и српском језику. Одричне заменице. Неодређене заменице. Придеви Врсте

придева према значењу и промени. Сложена придевска промена. Мешовита промена присвојних

придева. Промена руских презимена. Кратки придевски облици. Категорија рода и броја кратких

придева. Поређење придева. Грађење и употреба простог и сложеног облика компаратива и

суперлатива. Прилози. Морфолошке карактеристике, семантичка обележја и синтаксичке функције

прилога. Класификација прилога. Бројеви Врсте бројева. Промена и употреба основних бројева.

Промена и употреба редних бројева. Промена и употреба збирних бројева. Разломачки бројеви.

Исказивање приближности. Исказивање датума, узраста итд. Употреба именица уз бројеве. Глаголи

Инфинитив. Глаголске основе. Глаголска парадигма. Категорија вида. Категорија времена. Систем

глаголских времена у поређењу са српским. Категорија начина. Категорија лица. Категорија стања.

Прелазни и непрелазни глаголи. Повратни глаголи. Глаголи кретања.

Практична настава Подразумева интензивно увежбавање наведеног.

Литература

Пипер Предраг и Стојнић Мила, Руски језик: изговор, граматика, конверзација, вежбе. –

Београд: Завет, 2002.

Кошутић Радован, Руска граматика. Књ. 2. Облици. – Београд: ''Научна књига'', 1965.

Маројевић Радмило, Граматика руског језика. – Београд: Завод за уџбенике и наставна

средства, 1988.

Маерова К. В., Книга для чтения. А. С. Пушкин, М. Ю. Лермонтов, Н. В. Гоголь. – Москва:

Изд. «Флинта» - Изд. «Наука», 2005.

Аникина М. Н., Лестница. Учебник – книга по русскому языку, 4-е издание. – Москва: Русский

язык медиа, 2006.

Број часова активне наставе 3 Теоријска настава: 1 Практична настава: 2

Методе извођења наставе Вербално-текстуална (монолошка, дијалошко-монолошка, дијалошка),

текстуална, демонстративна.

Оцена знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе поена

Завршни испит поена

активност у току предавања 20 писмени испит

колоквијум 30 усмени испит (колокв.) 50

Page 7: Engleski Jezik Knjiga Predmeta Osnovne Studije

назад

Студијски програм : Oсновне студије енглеског језика и књижевности

Назив предмета: Француски језик 1

Наставник: проф. др Радмила М. Обрадовић, мр Селена М. Станковић

Статус предмета: изборни предмет

Број ЕСПБ: 4

Услов: Уписан један од студијских програма на Филозофском факултету

Циљ предмета: Стицање и развијање основне комуникативне компетенције у разним доменима

употребе језика, развијање основних језичких вештина (разумевање говора, говор, читање и писање),

као и стицање основа граматичке и лексичке компетенције.

Исход предмета: Студенти су у стању да поздраве и да се представе на француском, као и да

представе неког у основним комуникативним ситуацијама.

Садржај предмета:

Практична настава

Граматика: Француски алфабет, основна правила читања и писања. Члан: неодређени и одређени;

облици и употреба. Род и број именица и придева (основни облици). Личне заменице у функцији

субјекта; ненаглашене личне заменице у функцији директног објекта. Помоћни глаголи. Презент

индикатива (облици правилних и најчешћих неправилних глагола, употреба презента). Постављање

питања. Негација.

Комуникативна компетенција: Поздрављање и представљање. Давање информација о себи и другима.

Описивање себе и других, описивање места. Изражавање личног мишљења, потребе, жеље, слагања и

неслагања.

Лексика: Најчешће употребљаване речи у свакодневној комуникацији. Вокабулар који се односи на

околину, породицу, свакодневни живот.

Култура и цивилизација: Основни појмови о Француској и франкофоним земљама.

Литература

Girardet, J. et Cridlig J.-M., Panorama niveau I, CLE international, Paris, метода за учење француског

језика

В. Драшковић, Граматика француског језика, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд

М. Папић, Граматика француског језика, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд

Bescherelle, Ma première grammаire, HMH, 2006

С. Јовановић и др., Савремени француско-српски речник са граматиком, Просвета, Београд

С. Јовановић и др., Савремени српско-француски речник, Просвета, Београд

Број часова активне наставе3 Теоријска настава: 1 Практична настава: 2

Методе извођења наставе

Комуникативна метода у учењу страног језика, вербално-текстуална (монолошка, дијалошко-

монолошка, дијалошка), текстуална, демонстративна, у паровима и групама, уз примену превођења и

граматичке анализе текстова.

Оцена знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе поена

Завршни испит поена

активност у току предавања 10 писмени испит 30

практична настава 10 усмени испит 30

колоквијум 20

семинар

Page 8: Engleski Jezik Knjiga Predmeta Osnovne Studije

назад

Студијски програм: Основне студије енглеског језика и књижевности

Назив предмета: Савремени енглески језик 2

Наставник: доц. др Наташа М. Бакић Мирић, Мушовић А. Азра, Јанковић В. Анита

Статус предмета: обавезан

Број ЕСПБ: 7

Услов: положен испит из Савременог енглеског језика 1

Циљ предмета:

Циљ предмета је: да студенти овладају језичким вештинама, лексиком и граматиком које су задате

нивоом FCE (First Certificate of English); да се подигне ниво језичке, комуникативне и стратешке

компетенције студената кроз теоријска предавања у оквиру којих се изучава граматички сиситем

енглеског језика, те кроз интегрисана вежбања која обухватају савладавање основних принципа

писменог и усменог изражавања на енглеском језику.

Исход предмета:

Способност коришћења савременог енглеског језика на предвиђеном нивоу (FCE), што

подразумева следеће вештине и знања: интензивно и екстензивно читање са језичком анализом

датог краћег или дужег текста; исказивање мишљења и ставова кроз језик дискусије,

аргументације, језик слагања, негодовања и супротстављања; организовање идеја у параграфе и

краће есеје (до 250 речи); слушање и разумевање аутентичних аудио материјала; правилна употреба

граматичких конструкција и лексичких јединица које су обрађене, а које се користе у слободнијим

формама изражавања (краткој причи, опису слике, препричавању, дискусији, итд). Повремене

грешке код употребе глаголских времена, предлога, прилога, реда речи, множине именице и другог

се очекују, али се систематски, путем решавања проблема и експлицитних објашњења, исправљају

у току активнне наставе и на консултацијама.

Садржај предмета

Теоријска настава: Употреба граматике ; Области које се вежбају и тестирају су следеће: Reported

Speech; Modal verbs (should, ought to, could); Contrasting conjuctions; Obligation and necessity (must,

have to, need); Lack of necessity, prohibition and permission (didn't need/ needn't have, can, can't);

Adverbs; Certainty and possibility (must, can't, could, might); The passive; Expressing ability (can, be able

to, manage/succeed); Question tags; Causative verbs (have/get something done).

Практична настава: Продуктивне и рецептивне језичке вештине, као и вокабулар, граматика,

изговор и језичке функције вежбају се кроз следеће теме: Smoking; Crime and punishment; Computer

games; Hollidays; Rules and restrictions; Science and technology; The environment; Sleep; Festivals;

Memory; The cinema; Education; Music and Health. Вокабулар/Читање/Слушање : phrasal verbs (with

go, bring, come, turn, with up and get; related to money, three-part prhrasal verbs); noun suffixes; negative

prefixes; raise, rise, lay, lie; word roots, colloquial language; reading for gist/reading for a detail; extensive

and intensive listening (various types of audio sources). Писање/Говор: Presenting an argument; Bringing

description to life; Connecting ideas; reporting an opinion, Checking your work; Expressing opinion

through debate, discussion, role play and simulation; Problem solving; picture discussion, description and

narration. Граматичка вежбања прате и покривају наставне јединице обрађене на теоријској настави.

Осим кроз активну наставу, студенти имају могућност да савладавају градиво, као и стратегије

учења, кроз консултативну наставу и самостални рад.

Литература:

Haines, Simon and Stenjart, Barbara. (1996). FCE Masterclass SB, NJB (U8-14). Oxford: OUP.

Vince, Michael. (1998). First Certificate Language Practice. Oxford: Macmillan Ed.

McCarthy, Michael and O'Dell, Felicity. (2001). English Vocabulary In Use (Upper-

intermediate). Cambridge: CUP.

Townsend, S. (1986). The Secret Diary of Adrian Mole. London: Longman;

Једнојезични и двојезични речници.

Број часова активне наставе 5 Теоријска настава 1 Практична настава 4

Методе извођења наставе: фронтална, интерактивна, вербално-текстуална; рад у пару, групи,

индивидуални рад.

Оцена знања (максимални број поена 100) oбавезан испит

Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена

активност у току предавања 10 писмени испит 50

Практична настава усмени испит 10

Колоквијум-и 30

Page 9: Engleski Jezik Knjiga Predmeta Osnovne Studije

Семинар-и

назад

Студијски програм: основне студије енглеског језика и књижeвности

Назив предмета: Средњевековна и ренесансна књижевност

Наставник: Др Наташа Бакић-Мирић

Статус предмета: Обавезан предмет

Број ЕСПБ: 7

Услов: уписан други семестар студија

Циљ предмета:

Циљ предмета јесте упознавање студената са историјским и културолошким mainstream-om који је

одредио главне књижевне токове у периоду средњег века и ренесансе у Енглеској, њиховим

најпознатијим писцима и репрезентативним делима. Такође, циљ предмета јесте усавршавање

изражавања на академском енглеском језику које ће студенти морати да демонстрирају на финалном

испиту, усавршавање технике брзог размишљања (troubleshooting) и аналитички критичког приступа

делима кроз анализирање материјала који ће се обрађивати током семестра.

Исход предмета:

Студенти ће развити способност да дискутују, анализирају и критикују изабрану литературу из

периода средњег века и ренесансе, надградити не само теоријску и критичку базу за интерпретацију

средњевековне и ренесансне књижвности, већ и развити способност да повезују књижевне текстове

тог периода у оквиру културолошког и историјског контекста, као и усавршити реторичке вештине и

аналитичко размишљање који су неопходни за дискусију на предавањима и вежбама. Стечена знања

омогућиће им лакше разумевање каснијих релевантних периода развоја енглеске књижевности.

Садржај предмета

Теоријска настава:

1. Introduction – Historical, social and cultural background of the Middle Ages (1350-1485); Term

paper assignments 2. Geoffrey Chaucer – His life and works; The Canterbury Tales; 2. The Arthurian

Romance: Sir Gawain and the Green Night (anonymous); 3. The Аlliterate Revival: William

Langland’s Piers the Plowman; 4. Minor poets; Мedieval lyrics and introduction to Medieval English

plays; 5. Introduction - Historical, social and cultural background of the Renaissance period (1485-

1603); 6. Royal poetry: Henry VIII and Elizabeth I; Love lyrics of Sir Thomas Wyatt; Sir Thomas

More’s poetical works; 7. Elizabethan prose: Sir Philip Sydney’s Defence of Poetry; Edmund

Spenser’s Faerie Queen; Robert Ascham’s The Scholemaster 9. The Lyrics: Edmund Spencer,

William Shakespeare, Robert Green and Sir Walter Raleigh; 10. Introduction to English Renaissance

Drama; Christopher Marlowe’s plays; 11. Renaissance English Religious Writers; 12. Selected

comedies, historical plays and tragedies of William Shakespeare; 13. The Late Renaissance literature;

14. Revision; 15. FINAL EXAM

Практична настава:

Презентовање и анализа текстова, есеја, одломака, песама, сонета и драма у контексту

културолошких, друштвених и историјских оквира средњевековног периода и добра ренесансе кроз

интерактивни дијалог са студентима о књижевним вредностима, али и манама анализираних дела.

Литература:

1. David Daiches. A Critical History of English Literature. OUP, London, 1970

2. Albert C, Baugh. A Literary History of England. Routledge & Kegan Paul Ltd., London 1973

Електронски извори: http://www.luminarium.org/medlit/ (за средњовековну књижевност)

http://www.luminarium.org/renlit/ (за ренесансну књижевност)

Број часова активне наставе 4 Теоријска настава: 2 Практична настава: 2

Методе извођења наставе

Предавања, колоквијуми, семинарска вежбања, дискусије, реферати, завршни испит.

Оцена знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена

активност у току

предавања

писмени испит 60

Практична настава 20 усмени испит

Колоквијум-и

Семинар-и 20

Page 10: Engleski Jezik Knjiga Predmeta Osnovne Studije

назад

Студијски програм: Основне студије енглеског језика и књижевности

Назив предмета: Увод у теорију књижевности

Наставник: проф. др Костић А. Слободан

Статус предмета: Обавезни

Број ЕСПБ: 4

Услов: није условљен

Циљ предмета Упознавање са најновијим достигнућима у теорији књижевности

Исход предмета Оспособљавање студента за самосталну анализу књижевних текстова

Садржај предмета

Теоријска настава

Природа књижевности и проучавање књижевности. Назив и појам књижевности. Књижевност и

језик. Књижевност и друштвени живот. Књижевност као уметност. Сврха и задаци проучавања

књижевности. Наука о књижевности. Значај књижевности. Анализа књижевног дела. Тема, мотив и

фабула. Композиција. Садржај и садржина. Текст. Спољашни и унутрашњи приступ.

Практична настава

Примена стеченог знања на књижевним текстовима

Литература

Петар Милосављевић: Теорија белетристике, Нови сад, 1993; Речник књижевних термина, Нолит,

Београд, 1985; Слободан Костић: Стварање и тумачење, Приштина, 1990; Драгиша Живковић:

Теорија књижевности, Београд, 1995.

Број часова активне наставе 2 Теоријска настава: 2 Практична настава: 0

Методе извођења наставе

Монолошка, дијалошка

Оцена знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе Поена

Завршни испит поена

активност у току предавања 30 усмени испит 50

практична настава

колоквијум-и 10

семинар-и 10

Page 11: Engleski Jezik Knjiga Predmeta Osnovne Studije

назад

Студијски програм: Основне студије енглеског језика и књижевности

Назив предмета: Савремени српски језик 2

Наставник: проф. др Букумирић Д. Милета

Статус предмета: Обавезан предмет

Број ЕСПБ: 4

Услов: није условљен

Циљ предмета

Проучавање гласова, морфема, синтагми и реченица и њихово функционисање, као и развијање

језичке културе

Исход предмета

Оспособљавање за вештину писања, беседништва и расправљања

Садржај предмета

Теоријска настава

Српски језик у породици сродних предмета. Фонетика, појам и предмет. Класификација гласова, Слог.

Акценат. Гласовне алтернације. Асимилацијске асимилације. Морфологија, предмет и појам. Творба

ријечи. Врсте ријечи. Лексика. Синтагма, Реченица. Врсте реченица. Значења глаголских облика.

Значења падаежа

Практична настава

Фонетска, морфолошка и синтаксичка анализа књижевног текста

Литература

Радоје Симић, Српска граматика 1, Београд 2002. 2. Радоје Симић, Српска граматика 2, Београд 2002.

3. Михаило Стевановић, Савремени српскохрватски језик 1, Београд 1964. 4. Михаило Стевановић,

савремени српскохрвартски језик 2, Београд 1964.

Број часова активне наставе 4 Теоријска настава: 2 Практична настава: 2

Методе извођења наставе

Монолошка, дијалошка, анализе и синтезе

Оцена знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе поена

Завршни испит поена

активност у току предавања 10 писмени испит 20

практична настава 10 усмени испит 30

колоквијум-и 30

Page 12: Engleski Jezik Knjiga Predmeta Osnovne Studije

назад

Студијски програм : Основне студије енглеског језика и књижевности

Назив предмета: Увод у општу лингвистику

Наставник: др Лилић В. Драган

Статус предмета: Обавезан

Број ЕСПБ: 4

Услов: уписан семестар у коме се слуша предмет

Циљ предмета:

Стицање основних знања о језику и лингвистици као научној дисциплини, овладавање најважнијим

лингвистичким појмовима и терминима и стицање увида у развој лингвистичке мисли.

Исход предмета:

Студент влада основним знањима о устројству и функцијама језика.

Садржај предмета:

Теоријска настава

Лингвистика – дефиниција, предмет, лингвисичке дисциплине. Природа и функције језика. Порекло

језика. Настанак и развој писма. Историјске промене у језицима. Класификације језика. Језичке

универзалије. Језик, култура, друштво. Језички знак. Функционисање језика као система знакова.

Фонетика. Говорни органи. Гласови. Подела гласова. Супрасегментални елементи. Фонологија.

Фонема и алофон. Дистинктивна обележја. Морфофонологија. Граматика. Синтагматски и

парадигматски односи. Врсте речи. Опште граматичке категорије. Приступи проучавању граматике.

Морфологија. Морфема и аломорф. Подела морфема. Морфолошка структура речи. Синтакса.

Синтаксичке јединице и конструкције. Синтаксичке функције. Синтаксичке трансформације.

Лексикологија. Реч и лексема. Структура речника. Семантика. Лексичка и реченична семантика.

Прагматика. Говорни чинови. Дискурс и текст. Реторика и стилистика. Кратак преглед

лингвистичких учења.

Литература

Ранко Бугарски, Увод у општу лингвистику, Београд 1991. (и каснија издања);

Миливоје Миновић, Увод у науку о језику, Сарајево 1989;

Дубравко Шкиљан, Поглед у лингвистику, Загреб 1980;

Милка Ивић, Правци у лингвистици I/II, Београд 2001;

Александар Белић, О језичкој природи и језичком развитку I/II, Београд 1998.

Број часова активне наставе 2 Теоријска настава: 2 Практична настава: 0

Методе извођења наставе

Предавања, колоквијуми, семинарска вежбања, дискусије, реферати, завршни испит.

Оцена знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена

активност у току предавања 20 писмени испит

практична настава усмени испт 50

колоквијум 30 ..........

Page 13: Engleski Jezik Knjiga Predmeta Osnovne Studije

назад

Студијски програм : Основне студије енглеског језика и књижевности

Назив предмета: Руски језик 2

Наставник: Проф. др Човић И. Лариса, мр Рељић М. Митра

Статус предмета: Изборни

Број ЕСПБ: 4

Услов: уписан други семестар студија

Циљ предмета Стицање неопходних теоријских и практичних знања из области гласовног и морфолошког

система савременог руског језика које подразумева правилан изговор и интонацију те употребу именских,

придевских, заменичких, глаголских и других облика, као и основних синтаксичких модела.

Исход предмета Теоријско познавање савременог руског језичког система те практично владање истим на

нивоу који омогућава несметано читање, писање, усмено и писмено продуковање текста.

Садржај предмета

Теоријска настава Фонетика и графија. Аспекти проучавања гласова. Подела гласовног система.

Класификација самогласника. Артикулација руских самогласника у поређењу са српским. Класификација

сугласника. Руски сугласници у поређењу са српским. Акценат. Природа руског акцента у поређењу са

српским. Ненаглашени самогласници: квантитативна и квалитативна редукција. Интонација. Правила

изговарања и читања. Правописна правила. Граматика и лексика. Састав, творба и врсте речи. Морфологија.

Именице. Лексичко-граматичке групе именица: властите и заједничке, збирне, градивне, конкретне и

апстрактне, именице за живо/неживо. Морфолошке категорије именица. Категорија рода. Категорија броја.

Pluralia i singularia tantum. Категорија падежа. Основна значења падежа са предлозима и без предлога у

поређењу са српским. Именице нулте деклинације. Именице придевског порекла. Заменице Заменице по

значењу. Промена појединих врста заменица. Употреба личних заменица 3. лица с предлозима и без

предлога. Систем показних заменица у руском и српском језику. Одричне заменице. Неодређене заменице.

Придеви Врсте придева према значењу и промени. Сложена придевска промена. Мешовита промена

присвојних придева. Промена руских презимена. Кратки придевски облици. Категорија рода и броја кратких

придева. Поређење придева. Грађење и употреба простог и сложеног облика компаратива и суперлатива.

Прилози. Морфолошке карактеристике, семантичка обележја и синтаксичке функције прилога.

Класификација прилога. Бројеви Врсте бројева. Промена и употреба основних бројева. Промена и употреба

редних бројева. Промена и употреба збирних бројева. Разломачки бројеви. Исказивање приближности.

Исказивање датума, узраста итд. Употреба именица уз бројеве. Глаголи Инфинитив. Глаголске основе.

Глаголска парадигма. Категорија вида. Категорија времена. Систем глаголских времена у поређењу са

српским. Категорија начина. Категорија лица. Категорија стања. Прелазни и непрелазни глаголи. Повратни

глаголи. Глаголи кретања.

Практична настава Подразумева интензивно увежбавање наведеног.

Литература

Пипер Предраг и Стојнић Мила, Руски језик: изговор, граматика, конверзација, вежбе. – Београд: Завет,

2002.

Кошутић Радован, Руска граматика. Књ. 2. Облици. – Београд: ''Научна књига'', 1965.

Маројевић Радмило, Граматика руског језика. – Београд: Завод за уџбенике и наставна средства, 1988.

Маерова К. В., Книга для чтения. А. С. Пушкин, М. Ю. Лермонтов, Н. В. Гоголь. – Москва: Изд.

«Флинта» - Изд. «Наука», 2005.

Аникина М. Н., Лестница. Учебник – книга по русскому языку, 4-е издание. – Москва: Русский язык

медиа, 2006.

Број часова активне наставе 3 Теоријска настава: 1 Практична настава: 2

Методе извођења наставе Вербално-текстуална (монолошка, дијалошко-монолошка, дијалошка), текстуална,

демонстративна.

Оцена знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе поена

Завршни испит поена

активност у току предавања 20 писмени испит

колоквијум 30 усмени испит (колокв.) 50

Page 14: Engleski Jezik Knjiga Predmeta Osnovne Studije

назад

Студијски програм : Основне студије енглеског језика и књижевности

Назив предмета: Француски језик 2

Наставник: проф. др Радмила М. Обрадовић и мр Селена М. Станковић

Статус предмета: изборни предмет

Број ЕСПБ: 4

Услов: Уписан један од студијских програма на Филозофском факултету и одслушан/положен испит

из Француског језика 1.

Циљ предмета: Консолидовање претходно стечених знања из француског језика. Развијање језичке и

комуникативне компетенције у свим доменима употребе језика (лични, јавни, образовни,

професионални), као и развијање језичких вештина (разумевање говора, говор, читање и писање).

Развијање основа граматичке и лексичке компетенције.

Исход предмета:

Студенти су у стању да воде конверзацију на француском језику у складу са одговарајућом

комуникативном ситуацијом, могу да напишу кратко писмо, као и да представе неког у основним

комуникативним ситуацијама. Могу да позову телефоном и да одговоре на позив, да затраже и дају

информацију. Могу да воде основну преписку.

Садржај предмета:

Практична настава

Граматика: Непроменљиве именице. Придеви: поређење придева. Ненаглашени облици личних

заменица у функцији индиректног објекта. Показни и присвојни придеви и заменице . Рефлексивни

глаголи. Passé composé: облици и употреба. Имперфекат: облици и употреба. Футур: облици и

употреба. Кондиционал прости: облици и употреба. Императив: облици и употреба. Релативне

заменице. Прилози за начин на –ment. Бројеви. Предлози.

Комуникативна компетенција: Изражавање сумње, планова, обавезе, потребе, узрока, последице и

вероватноће. Извињавање и захваљивање. Давање упутстава. Тражење и давање дозволе. Телефонски

разговор. Израда биографије.

Лексика: Вокабулар који се користи за описивање ситуација, околине, личних активности, доживљаја,

физичко и психолошко описивање људи.

Култура и цивилизација: Свакодневни живот у Француској. Градови у Француској. Празници.

Сликарство. Музика.

Литература:

Girardet, J. et Cridlig J.-M., Panorama niveau I, CLE international, Paris, метода за учење француског

језика

Избор текстова из публикације France, La documentation française – Paris, 2004

В. Драшковић, Граматика француског језика, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд

М. Папић, Граматика француског језика, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд

Bescherelle, Ma première grammаire, HMH, 2006

П. Половина, Француски правопис, Научна књига, Београд

С. Јовановић и др., Савремени француско-српски речник са граматиком, Просвета, Београд

С. Јовановић и др., Савремени српско-француски речник, Просвета, Београд

Број часова активне наставе 3 Теоријска настава: 1 Практична настава: 2

Методе извођења наставе

Комуникативна метода у учењу страног језика, вербално-текстуална (монолошка, дијалошко-

монолошка, дијалошка), текстуална, демонстративна, у паровима и групама, уз примену превођења и

граматичке анализе текстова.

Оцена знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе поена

Завршни испит поена

активност у току предавања 10 писмени испит 30

практична настава 10 усмени испит 30

Колоквијум 20 ..........

Семинар

Page 15: Engleski Jezik Knjiga Predmeta Osnovne Studije

назад

Студијски програм: Основне студије енглеског језика и књижевности

Назив предмета: Савремени енглески језик 3

Наставник: проф др. Спасић М. Драгана, Ратковић Р. Јелена, Марковић Ж. Татјана

Статус предмета: обавезан

Број ЕСПБ: 7

Услов: положен испит из Савременог енглеског језика 2

Циљ предмета: Циљ курса је да омогући студентима да кроз смисаону тоеријску и практичну наставу достигну

виши ниво компетентности (Б2+), у свакој од четири језичке вештине, и у сваком језичком

систему (граматика, лексика, језичке функције, изговор). Коришћење сложенијих реченичних

конструкција са циљем приказивања стварних и хипотетичких радњи и догађаја уз употребу

одговарајуће лексике и стила, било у писаном или говорном дискурсу јесте приоритет овог курса.

Елиминисање лексичких, граматичких, стилских, као и грешака у изговору, које су биле типичне

за претходни ниво учења јесте обавезни део активне наставе.

Исход предмета:

Студенти могу да: разумеју и користе сложеније граматичке структуре у писању и говору; да

користе богату лексику везану за свакодневни живот, здравље, језик (вербални и невербални) као

средство комуникације, итд.; да напишу резиме приповетке, да препричају чланак или

приповетку, да напишу добро организован, аргументован и граматички коректан пасус или краћи

есеј по датом моделу; да користе речнике, граматике и друге приручнике у самосталном раду.

Садржај предмета

Теоријска насатава: Употреба граматике Overview of tenses; modals and meaning; modals and the

perfect infinitive; negative and interrogative forms of modals; conditional sentences; tenses in accounts

and narratives; past perfect and simple past; used for, used to be, get used to, would;

Практична настава: Интегрисане вештине се вежбају кроз 4 часа вежбања која су углавном

базирана на уџбенику и кратким причама (обавезна литература) и специјализованим вежбањима и

материјалима која бира предметни наставник/асистент. Препознавање стила и регистра датог

текста, писање разгледница, формалних и неформалних писама, резимеа, параграфа, давање

упутстава и излагање позитивних и негативних страна неке теме или проблема јесу задаци часова

писања. Кроз језичку анализу текста, студенти вежбају граматику, упознају се са новим речима

чије значење добија смисао кроз употребу синонима, антонима, колокација, где се од студената

очекује да уз коришћење модела (реченице, параграфа, целог текста) дођу до сопствених решења.

Фразални глаголи (са with, up, out), метафорички језик, речи чије се значење грешком

поистовећује (stimulant, stimulus, treat, cure, heal, staid, rebellious, etc.), изрази везани за време,

стил живота, прилози који се користе из придеве, суфикси и префикси јесу само неке од јединица

које се обрађују. Теме: The World of Doublespeak; Health and Safety at Work; Body Language;

Creatures and their Imaginatin обрађују се у оквиру практичне наставе. Усмена комуникација се

вежба у пару и групама; слушање аутентичних аудио материјала је праћено писменим или

говорним вежбама.

Литература:

Aspinall, Tricia and Capel, Annette. (1999). CAE Masterclass SB, WB(U1-4). Oxford: OUP

Road to Reading: American Short Stories for Reading Pleasure. (1988). compiled by A. M.

Malkoc. (1-5).Washington: English Teaching Division.

McCarthy, Michael and O'Dell, Felicity. (2002). English Vocabulary In Use (Advanced).

Cambridge University Press

Hewings, Martin. (1999). Advanced Grammar In Use. Cambridge: CUP

Oxford Phrasal Verbs, Dictionary for Learners of English, Oxford University Press, 2001

Било који једнојезични речник (Longman, Oxford)

Број часова активне наставе 5 Теоријска настава 1 Практична настава 4

Методе извођења наставе: предавања, вежбе, рад у пару, групи, тимски рад, самостални рад,

употреба аудио и видео наставних средстава, домаћи задаци.

Оцена знања (максимални број поена 100) обавезан испит

Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена

активност у току предавања 10 писмени испит 50

Практична настава усмени испит 10

Page 16: Engleski Jezik Knjiga Predmeta Osnovne Studije

Колоквијум-и 30

Семинар-и

назад

Студијски програм: Основне студије енглеског језика

Назив предмета: Морфологија енглеског језика

Наставник: проф др. Спасић М. Драгана, мр Ратковић Р. Јелена

Статус предмета: обавезан

Број ЕСПБ: 5

Услов: положена 4 испита са прве године

Циљ предмета:

Циљ курса је оспособљавање студената за разумевање и препознавање морфолошких структура,

као и њихова правилна примена у говорном и писаном енглеском језику

Исход предмета:

Студент може да разуме сложеније језичке структуре и да их правилн о употребљава. Очекује се да

студент добро влада језичким структурама и повремене грешке самостално исправи.

Садржај предмета

Теоријска настава:

Садржај теоријске наставе се састоји из предавања о морфолошким јединицама и структурама.

Пажња се посвећује и комплекснијим граматичким структурама, идиоматским изразима и

фразалним глаголима.

Практична настава:

Практична настава се састоји у вежбањима везаним за теоријску наставу, дакле у примени свега

наученог везаног за морфолошке јединице и структуре.

Литература:

Quirk, Randolph & Greenbaum, Sidney. 1990. A Student’s Grammar of the English Language.

Addison NJesley Longman Limited

Alexander, L. G. 1988. Longman English Grammar. Longman Group UK Limited

Eastњood, John. 1999. Oxford Practice Grammar. Oxford University Press

Број часова активне наставе4 Теоријска настава: 2 Практична настава: 2

Методе извођења наставе

Предавања, колоквијуми, семинарска вежбања, дискусије, реферати, завршни испит.

Оцена знања (максимални број поена 100) обавезан испит

Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена

активност у току

предавања

30 писмени испит 20

Практична настава усмени испит 10

Колоквијум-и 20

Семинар-и 20

Page 17: Engleski Jezik Knjiga Predmeta Osnovne Studije

назад

Студијски програм : Основне студије енглеског језика и књижевности

Назив предмета: Енглески класицизам и сентиментализам

Наставник: доц.др Лончар-Вујновић Н. Мирјана, мр Андрејевић М. Ана

Статус предмета: Обавезан

Број ЕСПБ: 7

Услов: положени испити из претходне године

Циљ предмета

Књижевност и теоријски приступ књижевности овога периода доприносе, најпре развијању

критичарског става студената према књижевним остварењима, захваљујући одабиру мноштва

текстова из енглеске теорије књижевности, а затим и озбиљнијем приступу текстовима

приликом анализе.

Исход предмета

Након одржаног курса, постепено оспособљавање студената да зрело приступају критичкој

анализи,да усвајају и примењују елементе књижевне критике на вишим курсевима

књижевности.

Садржај предмета

Енглески класицизам: друштвено-историјске и културне прилике перида; Поетика класицизма

са представницима: А.Поуп, Д.Дефо, Џ.Свифт, Адисон и Стил...Енглески рационализам;

основни теоријски ставови Џ.Лока, Д. Хјума, Џ. Барклија итд. Енглески сентиментализам:

друштвено-историјске и културне прилике периода; Поетика сентиментализма и жанрови са

представницима: Т.Греј,О.Голдсмит, др Џонсон, Џ.Бозвел, С.Ричардсон, Х Филдинг, Т Смолет,

Р.Б. Шеридан, Л.Стерн..

На вежбама студенти се баве детаљном анализом текстова.

Литература

The Concise Cambridge History Of English Literature, by George Sampson, Cambridge at the

University Press, 1961;

The Norton Anthology Of Theory And Criticism, by Vincent B.Leitch, W.W.Norton & Co.,

New York, London, 2001;

Reader in English Literature 2, by Bojka Djukanovic, Podgorica, 1999;

Број часова активне наставе 4 Теоријска настава: 2 Практична настава: 2

Методе извођења наставе

Предавања, колоквијуми, дискусије, реферати, завршни испит.

Оцена знања (максимални број поена 100) oбавезан испит

Предиспитне обавезе поена

Завршни испит Поена

активност у току предавања 30 писмени испит

практична настава 30 усмени испт 30

колоквијум-и 10 ..........

семинар-и

Page 18: Engleski Jezik Knjiga Predmeta Osnovne Studije

назад

Студијски програм: Основне студије енглеског језика и књижевности

Назив предмета: Англо-америчка култура и цивилизација

Наставник: Др Бакић-Мирић М. Наташа

Статус предмета: Обавезан предмет

Број ЕСПБ: 4

Услов: уписан трећи семестар студија

Циљ предмета:

Циљ предмета јесте упознавање студената Англистике са основним карактеристикама америчке и

британске цивилизације у намери да им студије енглеског језика и књижевности учини разумљивијим

и занимљивијим приближивши им историју, културу, друштво, политику и религију Сједињених

Америчких Државами Уједињеног Краљевства.

Исход предмета:

Након завршеног курса студенти би требало да разумеју мултидисциплинарни карактер студија

енглеског језика што подразумева стечена културолошка знања и компетенетно владање чињеницама у

вези историје америчке и британске цивилизације.

Садржај предмета

Теоријска настава:

1. The Earliest Times - The foundation stones; The Saxon Invasion; The Celtic Kingdoms; Term paper

assignments; 2. The Early Middle Ages – Conquest and feudal role; The power of the kings of England;

Government and society; 3. The Late Middle Ages – The century of war, plague and disorder; The crisis of

kings and nobles; Government and society; 4. The Tudors – The birth of the nation state; England and its

neighbors, Government and society; 5. The Stuarts – Crown and Parliament; Republican and Restoration

Britain; Life and thought; The Eighteen Century – The political world; Life in town and country; The years of

revolution; 6. The nineteenth century – The years of power and danger; The years of self-confidence; The end

of and age; 7. The twentieth and the twenty-first century – Britain at war; The age of uncertainty, 8. The

Colonial Period –The land is settled; The search for religious and political freedom; Many cultures blend;

Foreign rule breaks down and the British yield; 9. The War of Independence – Taxation without representation

issue; The Boston “Tea Party”; The Declaration of Independence; Victory and Freedom; The formation of the

national government; Jefferson’s democratic ideas; Second war with England; 10.Westward expansion and

regional differences - Literature and the frontier; Cotton promotes slavery; Jackson a strong president; Union

principle triumphs; 11. Sectional conflicts – Slavery hardens in to economy; The split goes deeper; Civil war

begins; The war’s aftermath; 12.The era of expansion and reform – Industry grows bigger; Cities and

problems multiply; Social criticism becomes widespread; Social reforms; 13. Conflict abroad, social change at

home - America enters WWI; America in the 1920’s; The Great Depression; New ideal brings social reforms;

The New Deal; U.S enters WWII; Allies defeat the Axis of Evil and the War ends; 14. Modern America – The

atomic age; The Korean War; The Vietnam War; The American Blacks; Wars in Iraq; War on Terrorism;

Barack Obama – the new face of America; 15.FINAL EXAM

Практична настава:

Нема практичне наставе.

Литература:

1. David McDowall. An Illustrated History of Britain. Longman Group UK, 1997

2. Keith W. Olson. An Outline of American Hisotry. University of Michigan, 1980

Број часова активне наставе 2 Теоријска настава: 2 Практична настава: 0

Методе извођења наставе

Предавања, семинари, дискусије, реферати, завршни испит

Оцена знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена

активност у току

предавања

писмени испит 70

Практична настава усмени испит

Колоквијум-и

Семинар-и 30

Page 19: Engleski Jezik Knjiga Predmeta Osnovne Studije

назад

Студијски програм : Основне студије енглеског језика и књижевности

Назив предмета: Руски језик 3

Наставник: Проф. др Човић И. Лариса, мр Рељић М. Митра

Статус предмета: Изборни

Број ЕСПБ: 4

Услов: уписан трећи семестар студија

Циљ предмета Стицање неопходних теоријских и практичних знања из области гласовног и

морфолошког система савременог руског језика које подразумева правилан изговор и интонацију те

употребу именских, придевских, заменичких, глаголских и других облика, као и основних

синтаксичких модела.

Исход предмета Теоријско познавање савременог руског језичког система те практично владање

истим на нивоу који омогућава несметано читање, писање, усмено и писмено продуковање текста.

Садржај предмета

Теоријска настава Фонетика и графија. Аспекти проучавања гласова. Подела гласовног система.

Класификација самогласника. Артикулација руских самогласника у поређењу са српским.

Класификација сугласника. Руски сугласници у поређењу са српским. Акценат. Природа руског

акцента у поређењу са српским. Ненаглашени самогласници: квантитативна и квалитативна

редукција. Интонација. Правила изговарања и читања. Правописна правила. Граматика и лексика.

Састав, творба и врсте речи. Морфологија. Именице. Лексичко-граматичке групе именица: властите

и заједничке, збирне, градивне, конкретне и апстрактне, именице за живо/неживо. Морфолошке

категорије именица. Категорија рода. Категорија броја. Pluralia i singularia tantum. Категорија падежа.

Основна значења падежа са предлозима и без предлога у поређењу са српским. Именице нулте

деклинације. Именице придевског порекла. Заменице Заменице по значењу. Промена појединих

врста заменица. Употреба личних заменица 3. лица с предлозима и без предлога. Систем показних

заменица у руском и српском језику. Одричне заменице. Неодређене заменице. Придеви Врсте

придева према значењу и промени. Сложена придевска промена. Мешовита промена присвојних

придева. Промена руских презимена. Кратки придевски облици. Категорија рода и броја кратких

придева. Поређење придева. Грађење и употреба простог и сложеног облика компаратива и

суперлатива. Прилози. Морфолошке карактеристике, семантичка обележја и синтаксичке функције

прилога. Класификација прилога. Бројеви Врсте бројева. Промена и употреба основних бројева.

Промена и употреба редних бројева. Промена и употреба збирних бројева. Разломачки бројеви.

Исказивање приближности. Исказивање датума, узраста итд. Употреба именица уз бројеве. Глаголи

Инфинитив. Глаголске основе. Глаголска парадигма. Категорија вида. Категорија времена. Систем

глаголских времена у поређењу са српским. Категорија начина. Категорија лица. Категорија стања.

Прелазни и непрелазни глаголи. Повратни глаголи. Глаголи кретања.

Практична настава Подразумева интензивно увежбавање наведеног.

Литература

Пипер Предраг и Стојнић Мила, Руски језик: изговор, граматика, конверзација, вежбе. –

Београд: Завет, 2002.

Кошутић Радован, Руска граматика. Књ. 2. Облици. – Београд: ''Научна књига'', 1965.

Маројевић Радмило, Граматика руског језика. – Београд: Завод за уџбенике и наставна

средства, 1988.

Маерова К. В., Книга для чтения. А. С. Пушкин, М. Ю. Лермонтов, Н. В. Гоголь. – Москва:

Изд. «Флинта» - Изд. «Наука», 2005.

Аникина М. Н., Лестница. Учебник – книга по русскому языку, 4-е издание. – Москва: Русский

язык медиа, 2006.

Број часова активне наставе 3 Теоријска настава: 1 Практична настава: 2

Методе извођења наставе Вербално-текстуална (монолошка, дијалошко-монолошка, дијалошка),

текстуална, демонстративна.

Оцена знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе поена

Завршни испит поена

активност у току предавања 20 писмени испит

колоквијум 30 усмени испит (колокв.) 50

Page 20: Engleski Jezik Knjiga Predmeta Osnovne Studije

назад

Студијски програм: Основне студије енглеског језика и књижевности

Назив предмета: Француски језик 3

Наставник: проф. др Радмила М. Обрадовић, Бобан М. Станојевић

Статус предмета: изборни предмет

Број ЕСПБ: 4

Услов: Уписан један од студијских програма на Филозофском факултету и одслушан/положен испит

из Француског језика 2.

Циљ предмета: Koнсолидовање претходно стечених знања. Продубљивање и усавршавање свих

аспеката комуникативне компетенције у разним доменима употребе језика (лични, јавни, образовни

професионални), подизање нивоа језичких вештина (разумевање говора, говор, читање и писање), као

и даље развијање основа граматичке и лексичке компетенције.

Исход предмета: Студенти у потпуности владају предвиђеним нивоом комуникативне компетенције. У

стању су да парафразирају стручни текст.

Садржај предмета

Практична настава

Граматика: Passé simple правилних и најчешћих неправилних глагола. Употреба времена passé simple

у поређењу с употребом перфекта и имперфекта. Футур други: облици и употреба.

Комуникативна компетенција: Исказивање навика. Описивање људи, ствари и догађаја у прошлости.

Исказивање предвиђања. Парафразирање једноставнијих стручних текстова. Тражење информација у

научним текстовима.

Лексика: Речи које се користе за описивање навика и уобичајених радњи. Вокабулар из домена

различитих професионалних активности.

Култура и цивилизација: Историја Француске. Географија Француске. Исхрана у Француској.

Литература

Girardet, J. et Cridlig J.-M., Panorama niveau II, CLE international, Paris, метода за учење француског

језика

Избор текстова из публикације France, La documentation française – Paris, 2004

В. Драшковић, Граматика француског језика, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд

М. Папић, Граматика француског језика, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд

Bescherelle, Ma première grammаire, HMH, 2006

A. Monnerie, Le français au présent, Grammaire français langue étrangère, Alliance française, Didier,

Hatier, Paris,

Bescherelle, La conjugaison, Hatier, Paris, 1997.

П. Половина, Француски правопис, Научна књига, Београд

С. Јовановић и др., Савремени француско-српски речник са граматиком, Просвета, Београд

С. Јовановић и др., Савремени српско-француски речник, Просвета, Београд

Једноставнији стручни текстови

Број часова активне наставе 3 Теоријска настава: 1 Практична настава: 2

Методе извођења наставе

Настава се заснива на комуникативном метoду и раду у паровима и групном раду са применом

превођења, граматичке анализе и састављања краћих текстова и коришћење једноставнијих стручних

текстова.

Оцена знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе поена

Завршни испит поена

активност у току предавања 10 писмени испит 30

практична настава 10 усмени испит 30

колоквијум 20 ..........

семинар

Page 21: Engleski Jezik Knjiga Predmeta Osnovne Studije

назад

Студијски програм: Основне студије енглеског језика и књижесвности

Назив предмета: Увод у етику

Наставник: др Поповић В. Бранкица

Статус предмета: изборни

Број ЕСПБ: 3

Услов: Уписана прва година студија

Циљ предмета: Пружање прегледа проблематике, темељних појмова и стандардних етичких позиција у

класичној и савременој етици

Исход предмета: Увођење у анализу садржаја етичке проблематике на различитим равнима

интерпретативних претпоставки

Садржај предмета

Филозофска етика Платона и Аристотела; Античка етика стоицизма и епикуреизма; Патристичка етика

и ареталогија; Етичка мисао средњовековља - морални кодекси и верска учења о моралу; Етика

просветитељства у детерминацији поступака и атрибуцији моралне одговорности (Лок, Русо, Хјум);

Кантова концепција етике и Фихтеова делорадња; Хегелов прелаз моралности у обичајност као

критичка допуна Кантовог моралног аутономизма; Шопенхауерова етичка концепција;

Натуралистичка филозофија морала (Х. Спенсер, Ф. Ниче); Етичке теме у филозофији егзистенције

(Кјеркегор, Сартр, Јасперс); Антрополошке основе етике и етички релативизам, емотивизам и

императивизам (Дјуи, Мур, Расл, Ејер, Карнап, Рајхенбах); Феноменолошке етичке вредности у

формалном и материјалном погледу (М. Шелер); Антиномија личности и детерминација вредности

кроз међусобну условљеност позитивне и негативне слободе (Н. Хартман); Професионална етика,

етика науке, медицине, пословања

Практична настава: Вежбе из Платонове Државе, Аристотелова Никомахова етика, Хегелова

Енциклопедија филозофских наука

Литература Аристотел, Никомахова етика, Кант, Критика практичног ума, Заснивање метафизике

морала, Хегел, Енциклопедија филозофских наука (Прелаз моралности у обичајност)

Секундарна литература:

Милош Н. Ђурић“Историја хеленске етике“ 1961/Завод за уџбенике и наставна средства, Бгд., 1997/ ;

Јодл Фридрих, Историја етике I, II: као филозофске науке до краја просветитељства, Сарај., 1963.

Број часова активне наставе: 2

Предавања: 2

Вежбе: 0 Други облици наставе: Студијски истраживачки

рад:

Остали

часови

Методе извођења наставе: Предавања кроз рад на изворним филозофским текстовима са различитим

рацнима тумачења, дискусије, семинарски радови, колоквијуми, консултације и припрема за испит

Оцена знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена

активност у току предавања 10 писмени испит

практична настава 30 усмени испит 40

тест-ови

семинар-и 20

Укупно: 60 Укупно: 40

Page 22: Engleski Jezik Knjiga Predmeta Osnovne Studije

назад

Студијски програм: Основне студије енглеског језика и књижевности

Назив предмета: Увод у филозофију

Наставник: др Петровић М. Александар

Статус предмета: изборни

Број ЕСПБ: 3

Услов: Уписана трећи семестар студија

Циљ предмета

Основни циљ предмета је да се студенти упознају с основним филозофским појмовима и

основним темама филозофије.

Исход предмета

Припремљеност студента за даљи студиј филозофије и социологије

Садржај предмета

Теоријска настава

Појам и предметно поље филозофије; Спекулативни почетак филозофије; Разлози немира

филозофског мишљења; Тежишта филозофских питања у Платоновском троуглу; Тематски и

опереативни појмови филозофије; Филозофија и религија, Филозофија и уметност; Филозофија и

наука; Интенционална анализа и спекулативно мишљење; Метафизика као (прва) филозофија;

Онтолошка и космолошка разлика; Задатак филозофије.Филозофски став.

Практична настава:Вежбе

Платон: Држава (VII књига); Финк, Е. Увод у филозофију.

Литература

Узелац, М: Увод у филозофију, 2007; Адорно, Т.: Филозофијска терминологија, 1986; Чему још

филозофија (зборник), 1982; Fink, E. Uvod u filozofiju, 1989; Anzenbacher, A. Einführung in die

Philosophie, 1989.

Број часова активне наставе

Предавања:

2

Вежбе:

0

Други облици наставе: Студијски

истраживачки рад:

Остали

часови

Методе извођења наставе

Предавања, 2 теста, усмени испит.

Оцена знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе Поена до Завршни испит поена

активност у току предавања 15 писмени испит

практична настава 15 усмени испит 30

Тестови 2 30

Семинарски рад 10

Page 23: Engleski Jezik Knjiga Predmeta Osnovne Studije

назад

Студијски програм: Основне студије енглеског језика и књижевности

Назив предмета: Савремени енглески језик 4

Наставник: проф др. Спасић М. Драгана, Алексић-Хил Ж. Бранимирка, Бабић Б. Јелена

Статус предмета: обавезан

Број ЕСПБ: 7

Услов: положен испит Савремени енглески језик 3

Циљ предмета: Циљ курса је даље развијање способности студената: да разумеју писани и говорни ди скурс; да

практично примене знања из области граматике и лексике; да наставе са проучавањем

култоролошких аспеката језика; да даље развијају способности аналитичког и критичког

мишљења; да надограђују и употпуњују ниво свеукупне језичке компетентности који се у оквиру

овог курса налази између нивоа Б2+ и Ц1.

Исход предмета:

Студент може да разуме дуже, лексички, стилски и граматички сложеније текстове у различитим

регистрима, и да их анализира користећи стратегије аналитичког и критичког размишљања.

Очекује се да студент добро влада вокабуларом и језичким структурама, и повремене грешке

самостално исправи. Студент може да препозна и разуме различите културолошке аспекте

употребе језика. Очекивана језичка компетенција би требало да буде између нивоа Б2+ и Ц1,

односно између средњег вишег и напредног нивоа знања.

Садржај предмета

Теоријска настава: Употреба граматике Direct and reported speech; constructions after

reporting verbs; adverbs and reporting verbs; will and going to; present continuous, simple

present, future continuous, simple future, about to and on the verge of; wishes and regrets;

miss, if only. Практична настава: Интегрисане вештине Практична примена граматике која је обрађена у

оквиру предавања, а која се односи на исказивање будућности, директни и индиректни говор,

уочавање дистинкција код глаголских времена, употребу одговарајућих конструкција после

главних глагола, исказивање жеља и хипотетичких радњи, итд., врши се кроз смисаона вежбања,

те се истовремено вежбају вештине, вокабулар, изговор и граматика. Теме које се обрађују су

следеће: All Walks of Life; Culture Vultures; Welcome to the Real World; Going Places; Families and

their Tradition; Свака од тема служи као оквир за вежбање вештина писања, говора, слушања и

читања. Вокабулар везан за занимања и професије, аспекте британске културе, уметност, забаву,

путовања, породицу, активно се вежба кроз контролисане и слободне активности. Skimming и

scanning, intensive&extensive listening јесу типична вежбања којима се усавршавају рецептивне

вештине. Кроз припреме за говорне вежбе (импровизације, дебате, симулације) студенти уче како

да критички одаберу оговарајуће материјале, како да дођу до информације (интернет, чланци,

белетристика, енциклопедије) и како да уобличе своје аргументе, ставове и идеје у кохерентну

целину. На овај начин, студенти развијају когнитивне и метакогнитивне стратегије, и

оспособљавају се за самостално учење и критичко оцењивање свога рада.

Литература:

Aspinall, Tricia and Capel, Annette. (1999). CAE Masterclass SB, WB(5-8). Oxford: OUP

Road to Reading: American Short Stories for Reading Pleasure. (1988). compiled by A. M.

Malkoc. (5-10).Washington: English Teaching Division.

McCarthy, Michael and O'Dell, Felicity. (2002). English Vocabulary In Use (Advanced).

Cambridge: CUP.

Hewings, Martin. (1999). Advanced Grammar In Use. Cambridge: CUP.

Oxford Phrasal Verbs, Dictionary for Learners of English, Oxford University Press, 2001.

Било који једнојезични речник (Longman, Oxford)

Број часова активне наставе 5 Теоријска настава 1 Практична настава 4

Методе извођења наставе: предавања, вежбе, консултације, индивидуални рад, рад у пару и групи,

комуникативни приступ, вербално-текстуална метода, домаћи задаци.

Оцена знања (максимални број поена 100) обавезан испит

Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена

активност у току предавања 10 писмени испит 50

Практична настава усмени испит 10

Page 24: Engleski Jezik Knjiga Predmeta Osnovne Studije

Колоквијум-и 30

Семинар-и

назад

Студијски програм: Основне академске студије енглеског језика и књижевности

Назив предмета: Синтакса енглеског језика 1

Наставник: проф. др Спасић М. Драгана, мр Дилпарић М. Бранислава

Статус предмета: Обавезан

Број ЕСПБ: 5

Услов: Положен испит из Морфологије енглеског језика

Циљ предмета:

Упознавање са основама теоријског приступа проучавању енглеске синтаксе, са фокусом на

структуралистичком моделу, савладавање кохерентног и систематског описа фразне структуре

енглеског језика и процеса синтаксичке анализе.

Исход предмета:

Студенти могу да детаљно опишу и анализирају веома широк дијапазон енглеских фразних

структура и да их делимично упоређују са онима из матерњег језика, користећи

структуралистички модел, да правилно употребљавају веома разноврсне и сложене фразне

структуре у енглеском језику и тиме унапређују своју језичку компетенцију.

Садржај предмета

Теоријска настава: Курс је замишљен као преглед структура различитих врста фраза у енглеском

језику, који обухвата њихову детаљну анализу и опис. Први део курса представља увод у основне

појмове који се користе у синтаксичким анализама, док су у преосталих пет делова курса фокуси

на, редом, именској, глаголској, придевској, прилошкој и предлошкој фрази. Представљају се

унутрашње структуре сваке врсте фразе засебно те разматрају синтаксички односи унутар и

између фраза.

Практична настава: Студенти се оспособљавају за критичко гледање и разумевање питања и

проблема третираних у току предавања, а везаних за ово предметно подручје, детаљно описују и

анализирају разноврсне фразне структуре, упоређују их са фразним структурама из матерњег

језика и унапређују своју језичку компетенцију.

Литература

Quirk, R. & S. Greenbaum (1997) A University Grammar of English. Longman. (одабрани делови)

Leech, G. & J. Svartvik (1996) A Communicative Grammar of English. Longman. (одабрани делови)

Collins Cobuild English Grammar (1997) HarperCollins Publishers, London. (одабрани делови)

Stageberg, N. (1981) An Introductory English Grammar, Holt, Rinehart and Winston. (одабрани

делови)

Graver, B. D. (1992) Advanced English Practice, OUP, Oxford. (одабрани делови)

Број часова активне наставе: 4 Теоријска настава: 2 Практична настава: 2

Методе извођења наставе: фронтални, интерактивни, вербално-текстуални

Оцена знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе поена

Завршни испит поена

активност у току предавања 5 писмени испит 50

практична настава 5 усмени испит -

колоквијум-и 30 (2 x 15)

семинар-и 10

Page 25: Engleski Jezik Knjiga Predmeta Osnovne Studije

назад

Студијски програм : Основне студије енглеског језика и књижевности

Назив предмета: Англо-америчи романтизам

Наставник: доц. др Лончар-Вујновић Н. Мирјана, мр Андрејевић М. Ана

Статус предмета: Обавезни

Број ЕСПБ: 7

Услов: положени испити из претходне године

Циљ предметa:

Романтичарска књижевност, како енглеска, тако и америчка, одишу мноштвом књижевних

остварења као прототиповима поетике романтизма, али постоји и прегршт оних који нас својим

иноваторством и експертименталном петиком упућују на савремену књижевност. Књижевност и

теоријски поступци књижевности романтизма умногоме доприносе, најпре развијању

критичарског става студената према књижевним остварењима, захваљујући одабиру мноштва

текстова из енглеске теорије књижевности, а затим и озбиљнијем приступу текстова из енглеске

теорије књижевности, а затим и озиљнијем приступу текстовима приликом анализе.

Исход предмета:

Након одржаног кура, постепено оспособљавање студената да зрело и самостално приступају

критичкој анализи, да усвајају и поримењују елементе књижевне критике на вишем курсевима

књићевности.

Садржај предмета:

Emerging American Fiction, Criticism and Drama. The Coming of Age and Beyond; Transcendentalism;

R. Tyler. Њ. Irving, J. F. Cooper, R. Њ. Emerson, H. D. Thoreau, N. Haњthorne, E. A. Poe, H. Malville.

Литература:

Marcus Cunliffe, American Literature to 1900, Peter Bedrick Books, New York, 1988;

The Norton Anthology of English Literature, The Romantic period, volume 2A, W. W.

Norton&Company, New York, London, 1999;

The Concise Cambridge History of Englis Literature, by George Sampson, Cambridge at

the University Press, 1961;

SAK(starija američka književnost), by T. Vučković, Kultura, Beograd, 1994;

Reader in English Literature 2, by Bojka Djukanović, Podgorica, 1999.

Број часова активне наставе 4 Теоријска настава: 2 Практична настава: 2

Методе извођења наставе

Предавања, колоквијуми, дискусије, реферати, завршни испит.

Оцена знања (максимални број поена 100) обавезан испит

Предиспитне обавезе поена

Завршни испит Поена

активност у току предавања 30 писмени испит

практична настава 30 усмени испт 30

колоквијум-и 10 ..........

семинар-и

Page 26: Engleski Jezik Knjiga Predmeta Osnovne Studije

назад

Студијски програм: Oсновне студије енглеског језика и књижевности

Назив предмета: Педагогија

Наставник: др Парлић-Божовић Љ. Јасна

Статус предмета: Обавезан

Број ЕСПБ: 4

Услов: уисан четврти семестар студија

Циљ предмета:

Стицање базичних теоријско-методолошких знања о педагогији као науци о васпитању у макро

и микро систему наука;

-Усвајање категоријалних педагошких појмова и упознавање основних педагошких концепција;

-Развијање критичког мишљења студената и њиховог стваралачког односа према педагошкој

теорији и васпитнообразовној пракси.

Исход предмета:

Овладаност основним педагошким знањима;

Критички став и стваралачки приступ педагошкој теорији и пракси.

Стицање кључних професионалних компетенција;

Оспособљеност за евалуацију и самоевалуацију педагошког рада.

Садржај предмета

Теоријска настава:

-Конституисање педагогије као науке. Педагогија као критичка наука о васпитању. Систем

педагошких научних дисциплина. Педагогија и друге науке.

-Теоријско-методолошки проблеми педагошких истраживања. Научно-истраживачке методе у

педагогији.

-Категоријални педагошки појмови: васпитање, образовање, настава.

-Плурализам схватања о васпитању (делатност, процес, активност, ефекти).

-Онтогенеза васпитања (моћ и границе васпитања, фактори). Васпитање и развој личности

(васпитљивост).

-Циљ и задаци васпитања.

-Физичко, интелектуално, радно, морално, естетско васпитање

-Систем васпитања и образовања.

-Школа у систему васпитања и образовања. Школски систем.

-Криза школе. Нова матрица школе.

-Аспекти рада школе: програмско-садржински, педагошко-дидактички и интерактивно-

комуникацијски.

-Наставник у школи јуче, данас, сутра. Приступи и одређења улоге и функције наставника.

Детерминанте васпитне компетенције наставника.

-Типологија наставника (истраживања о наставнику). Својства наставника у перцепцији

ученика. Васпитни стил наставника – педагошко вођење.

Литература:

1. Увод у педагогију, (2006), Избор текстова (приредила М.Ђукић)

2. Попов, С., Јукић, С., (2006), Педагогија, ЦНТИ, Н.Сад

3. Трнавац, Н., Ђорђевић, Ј., (2005), Педагогија, ИП Научна књига, Београд

4. Братанић, М., (1990), Микропедагогија: интеракцијско-комуникацијски аспект одгоја,

Школска књига, Загреб

5. Ђорђевић, Ј., (2002), Својства наставника и процењивање њиховог рада, Виша школа за

образовање васпитача, Вршац

6. Костовић, С. (2005), Васпитни стил наставника, СПД Војводине, Н.Сад

Број часова активне наставе 2 Теоријска настава: 2 Практична настава: 0

Методе извођења наставе

Предавања, колоквијуми, семинарска вежбања, дискусије, реферати, завршни испит.

Оцена знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена

активност у току

предавања

10 писмени испит

Практична настава 10 усмени испит 60

Page 27: Engleski Jezik Knjiga Predmeta Osnovne Studije

Колоквијум-и остало 5

Семинар-и 15

назад

Студијски програм : Основне студије енглеског језика и књижевности

Назив предмета: Руски језик 4

Наставник: Проф. др Човић И. Лариса, мр Рељић М. Митра

Статус предмета: Изборни

Број ЕСПБ: 4

Услов: уписан четврти семестар студија

Циљ предмета Стицање неопходних теоријских и практичних знања из области гласовног и

морфолошког система савременог руског језика које подразумева правилан изговор и интонацију те

употребу именских, придевских, заменичких, глаголских и других облика, као и основних

синтаксичких модела.

Исход предмета Теоријско познавање савременог руског језичког система те практично владање

истим на нивоу који омогућава несметано читање, писање, усмено и писмено продуковање текста.

Садржај предмета

Теоријска настава Фонетика и графија. Аспекти проучавања гласова. Подела гласовног система.

Класификација самогласника. Артикулација руских самогласника у поређењу са српским.

Класификација сугласника. Руски сугласници у поређењу са српским. Акценат. Природа руског

акцента у поређењу са српским. Ненаглашени самогласници: квантитативна и квалитативна

редукција. Интонација. Правила изговарања и читања. Правописна правила. Граматика и лексика.

Састав, творба и врсте речи. Морфологија. Именице. Лексичко-граматичке групе именица: властите

и заједничке, збирне, градивне, конкретне и апстрактне, именице за живо/неживо. Морфолошк е

категорије именица. Категорија рода. Категорија броја. Pluralia i singularia tantum. Категорија падежа.

Основна значења падежа са предлозима и без предлога у поређењу са српским. Именице нулте

деклинације. Именице придевског порекла. Заменице Заменице по значењу. Промена појединих

врста заменица. Употреба личних заменица 3. лица с предлозима и без предлога. Систем показних

заменица у руском и српском језику. Одричне заменице. Неодређене заменице. Придеви Врсте

придева према значењу и промени. Сложена придевска промена. Мешовита промена присвојних

придева. Промена руских презимена. Кратки придевски облици. Категорија рода и броја кратких

придева. Поређење придева. Грађење и употреба простог и сложеног облика компаратива и

суперлатива. Прилози. Морфолошке карактеристике, семантичка обележја и синтаксичке функције

прилога. Класификација прилога. Бројеви Врсте бројева. Промена и употреба основних бројева.

Промена и употреба редних бројева. Промена и употреба збирних бројева. Разломачки бројеви.

Исказивање приближности. Исказивање датума, узраста итд. Употреба именица уз бројеве. Глаголи

Инфинитив. Глаголске основе. Глаголска парадигма. Категорија вида. Категорија времена. Систем

глаголских времена у поређењу са српским. Категорија начина. Категорија лица. Категорија стања.

Прелазни и непрелазни глаголи. Повратни глаголи. Глаголи кретања.

Практична настава Подразумева интензивно увежбавање наведеног.

Литература

Пипер Предраг и Стојнић Мила, Руски језик: изговор, граматика, конверзација, вежбе. –

Београд: Завет, 2002.

Кошутић Радован, Руска граматика. Књ. 2. Облици. – Београд: ''Научна књига'', 1965.

Маројевић Радмило, Граматика руског језика. – Београд: Завод за уџбенике и наставна

средства, 1988.

Маерова К. В., Книга для чтения. А. С. Пушкин, М. Ю. Лермонтов, Н. В. Гоголь. – Москва:

Изд. «Флинта» - Изд. «Наука», 2005.

Аникина М. Н., Лестница. Учебник – книга по русскому языку, 4-е издание. – Москва: Русский

язык медиа, 2006.

Број часова активне наставе 3 Теоријска настава: 1 Практична настава: 2

Методе извођења наставе Вербално-текстуална (монолошка, дијалошко-монолошка, дијалошка),

текстуална, демонстративна.

Оцена знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена

активност у току предавања 20 писмени испит

колоквијум 30 усмени испит (колокв.) 50

Page 28: Engleski Jezik Knjiga Predmeta Osnovne Studije

назад

Студијски програм : Основне студије енглеског језика и књижевности

Назив предмета: Француски језик 4

Наставник: проф. др Радмила М. Обрадовић и Бобан М. Станојевић

Статус предмета: изборни предмет

Број ЕСПБ: 4

Услов: Уписан један од студијских програма на Филозофском факултету и одслушан/положен испит

из Француског језика 3.

Циљ предмета: Koнсолидовање претходно стечених знања. Утврђивање и даље развијање разних

аспеката комуникативне компетенције у свим доменима употребе језика (лични, јавни, образовни

професионални), и даље развијање свих језичких вештина (разумевање говора, говор, читање и

писање) као и развијање основа граматичке и лексичке компетенције. као што су образовни,

професионални, уз утврђивање и усавршавање свих језичких вештина (разумевање говора, говор,

читање и писање). Усавршавање граматичке и лексичке компетенције.

Исход предмета: Студенти владају предвиђеним нивоом комуникативне компетенције као и појединим

елементима комуникативне компетенције. Поред осталог, у стању су да парафразирају и коментаришу

одговарајући стручни текст.

Садржај предмета:

Практична настава

Граматика: Кондиционал презента. Слагање времена. Сибжонктив – презента. Основна употреба

сибжонктива у независним и зависним реченицама. Редни бројеви. Сложена реченица. Релативне,

комплетивне, интерогативне и темпоралне реченице. Адвербијалне реченице (узрочне, последичне,

намерне, поредбене).

Комуникативна компетенција: Исказивање претпоставки. Давање савета и сугестија. Изражавање

жаљења, изненађења, захвалности. Изражавање жеље, обавеза, забрана. Давање и тражење дозволе.

Коментар једноставнијих стручних текстова. Тражење информација у научним текстовима.

Лексика: Проширивање лексичког фонда. Синоними, хомоними и антоними. Полисемија. Деривација.

Култура и цивилизација: Француска књижевност. Медији у Француској. Организација француског

друштва.

Литература

Girardet, J. et Cridlig J.-M., Panorama niveau II, CLE international, Paris, метода за учење француског

језика

Избор текстова из публикације France, La documentation française – Paris, 2004

В. Драшковић, Граматика француског језика, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд

М. Папић, Граматика француског језика, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд

Bescherelle, Ma première grammаire, HMH, 2006

A. Monnerie, Le français au présent, Grammaire français langue étrangère, Alliance française, Didier,

Hatier, Paris,

Bescherelle, La conjugaison, Hatier, Paris, 1997.

П. Половина, Француски правопис, Научна књига, Београд

С. Јовановић и др., Савремени француско-српски речник са граматиком, Просвета, Београд

С. Јовановић и др., Савремени српско-француски речник, Просвета, Београд

Једноставнији стручни текстови

Број часова активне наставе 3 Теоријска настава: 1 Практична настава: 2

Методе извођења наставе

Настава се заснива на комуникативном метoду и раду у паровима и групном раду са применом

превођења, граматичке анализе и састављања краћих текстова и коришћење једоставнијих стручних

текстова.

Оцена знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе поена

Завршни испит поена

активност у току предавања 10 писмени испит 30

практична настава 10 усмени испит 30

колоквијум 20 ..........

семинар

Page 29: Engleski Jezik Knjiga Predmeta Osnovne Studije

назад

Студијски програм: Основне студије енглеског језика и књижевности

Назив предмета: Специјални курс књижевности 1 - Преглед књижевних периода

Наставник: доц. др Бакић Мирић М. Наташа

Статус предмета: изборни

Број ЕСПБ:3

Услов: уписан четврти семестар студија

Циљ предмета:

Упознавање главних раздобља и жанрова књижевнности уопште, а нарочито књижевности настале

на енглеском језику.

Садржај предмета:

Хронолошки преглед главних књижевних трендова од англосаксонског раздобља до раздобља

модерне и постмодерне књижевности. Иако је тежиште предмета на главним ауторима и делима

написаним на говорном језику, укључени су и неки маргинални аутори чија дела представљају

једнак изазов за савременог читатеља.

Литература:

The Cambridge history of English and American literature: An encyclopedia in eighteen

volumes, ed. by A.W. Ward, A.R. Waller, W.P. Trent, J. Erskine, S.P. Sherman, and C. Van

Doren. New York: G.P. Putnam’s Sons; Cambridge, England: University Press, 1907–2

Sanders, A. (2000). The Short Oxford History of English Literature. 2nd ed. Oxford, New York:

Oxford UP.

Brief Timeline of American Literature and Events: Pre-1620 to 1920

http://www.wsu.edu/~campbelld/amlit/timefram.html

Српска књижевност у књижевној критици: 1 Стара књижевност; 2 Народна

књижевност; 3 Од барока до класицизма; 4 Епоха романтизма; 5 Епоха реализма; 6

Песништво; 7-8 књижевност између два рата; 9 Савремена поезија; 10 Савремена проза;

11 Драма, 12 Критика. Београд 1963, 1972

Благой Д.И. История русской литературы ХVШ в. М., 1960.

М. Бабовић, Руска књижевност, Београд, 1978;

М. Стојнић, Руска књижевност, књ. 1-3, Б. , 1976;

Coward, D. (2002). A New History of French Literature. Blackwell Publishing, Oxford UP

Број часова активне наставе 2 Теоријска настава: 2 Практична настава: 0

Методе извођења наставе

Предавања, колоквијуми, дискусије, реферати, завршни испит.

Оцена знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена

активност у току

предавања

20 писмени испит 30

Практична настава 20 усмени испит 20

Колоквијум-и 10

Семинар-и

Page 30: Engleski Jezik Knjiga Predmeta Osnovne Studije

назад

Студијски програм : Основне студије енглеског језика и књижевности

Назив предмета: Основи библиотекарства

Наставници: др Ђорђевић Н. Живорад

Статус предмета: изборни

Број ЕСПБ: 3

Услов: уписан семестар у коме се слуша предмет

Циљ предмета:

Упознавање с основама библиотекарства, што подразумијева и овладавање са савременим

тенденцијама библитечке дјелатности.

Исход предмета:

Оспособљавање за рад у библиотекама; брзо проналажење потребних информација везаних за

све видове библиотечке дјелатности..

Садржај предмета:

Библиотекарство. Библиотеке и библиотечка дјелатност. Библиотека и универзитет. Врсте

каталога. Библиотечко пословање. Претраживање. Библиографија. Узајамна

каталогизација.Трансформација библиотека (COBISS.Sr, виртуелна библиотека Србије, интернет

у библиотеци, електронске базе података, електронски часописи, базе подата ка пуног текста,

дигитализација књижног фонда, концепт njeb 2.0, КоБСАН, веб презентације, електронске

књиге). Перманентна едукација библиотекара и корисника. Секундарни електронски извори

(википедије, електронске енциклопедије, лексикони, рјечници). Библиометријске методе

(евалуација и цитираност). Цитатне базе података. Високошколске библиотеке у Србији и

њихова перспектива. Стандарди за високошколске библиотеке у Србији. Кадар у

високошколским библиоткама. Електронске високошколске библиотеке као полазиште за

осавремењавање наставе и увођење учења на даљину. Евалуација библиотека помоћу наставних

планова и програма факултета и универзитета. Међубиблиотечка позајмица. Културно-

просвјетна дјелатност библиотека. Библиотечко законодавство.

Литература:

Библиотекарство: традиција и промене: XIII Скупштина Савеза друштава библиотечких

радника Југославије, Аранђеловац, мај 1990, Београд 1990;

Александра Врањеш, Високошколске библиотеке, Београд 2004;

Биљана Билбија, Основи библиотекарства, Бања Лука 2004;

Лидерство у библиотекама: спона науке, културе и привреде: Зборник радова са

међунарпдног научног скупа, одржаног у Београду од 19. до 21. 2006, Београд 2007;

Библиотекар, часопис за теорију и праксу библиотекарства, 48/2006, св. 1-4 Београд ,

2007;

Библиотекар, часопис за теорију и праксу библиотекарства, 49/2007, св. 3-4 Београд ,

2007;

njnjnj.nbs.bg.ac.rs

njnjnj.unilib.bg.ac.rs

njnjnj.bms.ns.ac.rs

Методе извођења наставе: усмено излагање, разговор и метода рада на рачунару

Број часова активне наставе 2 Теоријска настава 2 Практична настава 0

Оцена знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе поена

Завршни испит поена

активност у току предавања 30 писмени испит

практична настава 10 усмени испт 40

колоквијум-и 10

семинар-и 10

Page 31: Engleski Jezik Knjiga Predmeta Osnovne Studije

назад

Студијски програм: Основне студије енглеског језика и књижевности

Назив предмета: Савремени енглески језик 5

Наставник: доц. др Наташа М. Бакић Мирић, мр Кулћ Г. Данијела, мр Пејић Н. Ненад

Статус предмета: обавезан

Број ЕСПБ: 7

Услов: положени сви испити из претходне две године Циљ предмета: Циљ курса је даље усвршавање свих језичких система и вештина код студената кроз

предавања и разне типове вежбања. Постизање вишег нивоа компетентности студената остварује се кроз

разноврсне и смисаоне активности путем којих се вежбају и усвајају језичке структуре, изговор, лексика,

стилови писања, комуникативне вештине, као и вештине слушања и читања. Употреба когнитивних и

метакогнитивних стратегија приликом анализирања, тумачења и превођења текста, употребе граматичких

конструкција и разматрања писаног и говорног дискурса у оквиру овог курса посебно су наглашене.

Исход предмета:

Примена стеченог знања у писаној и говорној комуникацији, као и способност разумевања,

анализирања и тумачења различитих језичких стилова и жанрова јесу основна обележја овог

курса. У складу са циљем предмета и активностима које се примењују, од студената се очекује да

користе сложеније граматичке и лексичке структуре, како у писању, тако и у говору. Општа

језичка компетенција требало би да оговара Ц1 нивоу знања

Садржај предмета Теоријска настава: Курс СЕЈ 5 се остварује кроз један час предавања и четири часа вежбања. У

оквиру предаваања обрађују се техника и принципи вештине писања, као и граматичке јединице

које су непосредно у вези са креативним и академским писањем. На основу анализе грешака

радова студената, наставник, користећи технике решавања проблема, објашњавања и

проверавања, приступа презентовању и вежбању оних јединица које нису ваљано савладане на

претходним нивоима учења. Теме које се обрађују: Developing critical mind (rewriting, editing,

punctuating); Expanding and contracting; Trying different genres (acrostics, advertisements, proverbs,

riddles, tongue-twisters); Retelling a story; Imitating the style of a poem/the plot and style of a story;

Defining and non-defining relative clauses; Noun clauses; Adverb clauses; Gerunds; Present Participles;

Infinitive vs present participle; Mixed conditionals; Passive forms; Inversions.

Практична настава: Језичке вештине, вокабулар и граматика се вежбају кроз интегрисане

активности, при чему се посебна пажња посвећује комуникативној тачности и течности у говору и

писању. Слушање и говор: Radio interviews, monologues, dialogues, songs followed by sentence

complition, matching statements, reporting back, rank ordering, etc; discussions and negotiation,

justification, picture discussion; oral presentations, role plays. Обевезна литература (уџбеник и кратке

приче) представља основни извор текстова на којима се врши детаљна језичка анализа, у смислу

граматичких конструкција, одређивања стилских одлика текста и лексичке анализе текста

(синоними, хомоними, антоними, колокације, фразални глаголи, итд). Одређени текстови из

обавезне лектире се преводе, те студенти имају могућност да кроз интегрисане језичке активности

вежбају и превођење са енглеског на српски, као и превод са српског на енглески језик користећи

литературу писану на српском језику (исечци из романа, приповетке, есеји). Студенти током

семестра пишу резимее, есеје и кратке приче по моделу који је дат, и на тај начин праве

портфолио који улази у завршну оцену знања.

Литература:

Aspinall, Tricia and Capel, Annette. (1999). CAE Advanced Masterclass SB, WB (U9-14).

Oxford: OUP

Road to Reading; American Short Stories for Reading Pleasure. (1998). compiled by Anna

Maria Malkoq. NJashington: English Teaching Division.

Vince, Michael. (1994). Advanced Language Practice. Oxford: Macmillan Ed.

Grellet, Francoise. (2002). Writing for Advanced Learners of English. Cambridge: CUP

Број часова активне наставе 5 Теоријска настава 1 Практична настава 4

Методе извођења наставе: предавања, вежбе, домаћи задаци; вербално-текстуална метода,

интерактивна метода.

Оцена знања (максимални број поена 100) обавезан испит

Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена

активност у току предавања 10 писмени испит 40

Page 32: Engleski Jezik Knjiga Predmeta Osnovne Studije

Портфолио студента 10 усмени испит 10

Колоквијум 30

Семинар-и

назад

Студијски програм: Основне академске студије енглеског језика и књижевности

Назив предмета: Синтакса енглеског језика 2

Наставник: проф. др Спасић М. Драгана, мр Дилпарић М. Бранислава

Статус предмета: Обавезан

Број ЕСПБ: 5

Услов: Положен испит из Синтаксе енглеског језика 1

Циљ предмета:

Савладање кохерентног и систематског описа енглеских реченица у енглеском језику,

продубљивање знања о концептуалним и методолошким предусловима за опис и синтаксичку

анализу језика, те разумевање начина на који функционише енглески језик.

Исход предмета:

Продубљено знање о реченичној структури у енглеском језику и проширен појмовно-

терминолошки апарат прикладан за синтаксичку анализу реченице, као и увид у разноликост

односа језичне форме и функције оспособиће студента за аналитичке поступке и тиме конкретно

придонети побољшању његове комуникативне способности, тј. разумевања и изражавања на

енглеском језику.

Садржај предмета

Теоријска настава: Курс се бави најразличитијим типовима реченица у енглеском језику, тј.

описом и анализом њихове структуре и функција. Полази се од опозиције једноставне и сложене

реченице, те опозиције између независно и зависно сложене реченице. Разматрају се односи

предикације, координације и субординације након чега следи исцрпан опис појединих

функционалних, структурних и семантичких типова зависних реченица (односних, номиналних и

адвербијалних). Посебно средиште занимања су комуникативне функције реченица. Поред

негације детаљно се обрађују упитне реченице, наредбе те усклици, а посебна пажња се посвећује

деловима који те типове реченица разликују од изјавних. Обухваћене су и друге појавности

унутар реченица попут редоследа реченичних елемената, пасива, елипсе, граматичког и

семантичког слагања и др. Осим синтаксичких, анализирају се и семантичка својства реченичних

елемената.

Практична настава: Студенти детаљно описују и анализирају разноврсне реченичне структуре и

функције, упоређују их са реченичним структурама из матерњег језика и унапређују своју језичку

компетенцију.

Литература

Quirk, R. & S. Greenbaum (1997) A University Grammar of English. Longman. (одабрани

делови)

Leech, G. & J. Svartvik (1996) A Communicative Grammar of English. Longman. (одабрани

делови)

Collins Cobuild English Grammar (1997) HarperCollins Publishers, London. (одабрани

делови)

Stageberg, N. (1981) An Introductory English Grammar, Holt, Rinehart and Winston.

(одабрани делови)

Frank, M. (1972). Modern English: Exercises for non-native speakers. Part II: Sentences and

complex structures. Prentice Hall, Inc., Englewood Cliffs, New Jersey.

Graver, B. D. (1992) Advanced English Practice, OUP, Oxford. (одабрани делови)

Број часова активне наставе: 4 Теоријска настава: 2 Практична настава: 2

Методе извођења наставе: фронтални, интерактивни, вербално-текстуални

Оцена знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе поена

Завршни испит поена

активност у току предавања 5 писмени испит 50

практична настава 5 усмени испит -

колоквијум-и 30 (2 x 15)

семинар-и 10

Page 33: Engleski Jezik Knjiga Predmeta Osnovne Studije

назад

Студијски програм: Основне студије енглеског језика и књижевности

Назив предмета: Теорија и технике превођења 1

Наставник: проф. др Обрадовић М. Радмила, Алексић- Хил Ж. Бранимирка

Статус предмета: обавезан

Број ЕСПБ: 3

Услов: положени сви испити из претходне две године

Циљ предмета:

Студенти ће се упознати са основама Теорије и техникама превођења /усмено и писмено

превођење/

Исход предмета:

Студенти ће бити у стању да препознају врсте и типове писаног/ усменог дискурса , уоче

структуре и лексику одређеног језичког материјала , анализирају проблеме превођења и успешно

их реше користећи стечена знања и помоћну литературу.

Садржај предмета

Теоријска настава :

Предмет, задаци, принципи прeдмета Теорије превођења,

Врсте и модели превођења,улога контекста,превођење као облик кмуникације,екстралингвистички

елементи

Практична настава:

усмено превођење /с листа, консекутивно / у оба смера Л1 –Л2 и Л2 –Л1 , писмено

превођење:савремена уметничка проза, поезија, драма у оба смера Л1-Л2 и Л2-Л1.

Литература:

Теорија и техника превођења, Владимир Ивир, Гимназија, Сремски Карловци

О превођењу, Јовановић Младен , Београд

Оригинал и превод, Сибиновић,М.,Привредна штампа, Београд

О превођењу књижевног текста, Стојнић Мила,Свјетлост, Сарајево

Број часова активне наставе 3 Теоријска настава: 1 Практична настава: 2

Методе извођења наставе

Предавања, дискусије, реферати, завршни испит.

Оцена знања (максимални број поена 100) обавезан испит

Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена

активност у току

предавања

30 писмени испит 30

Практична настава 10 усмени испит 30

Колоквијум-и

Семинар-и

Page 34: Engleski Jezik Knjiga Predmeta Osnovne Studije

назад

Студијски програм: Основне студије енглеског језика и књижевности

Назив предмета: Књижевност викторијанског доба

Наставник: проф. др Лопичић А. Весна, Мушовић А. Азра

Статус предмета: oбавезан

Број ЕСПБ: 7

Услов: уписан пети семестар студија

Циљ предмета:

Књижевност викторијанског доба је кратки прегледни курс из енглеске књижевности који

обухвата период од 1832. године којом се завршава претходни период романтичарске

књижевности до 1880. године која обележава почетак кризе буржоаске књижевности. Циљ наставе

је да се студенти упознају са основним особинама Викторијанског доба у енглеској историји и

књижевности, као и са најважнијим романописцима и песницима и њиховим

најрепрезентативнијим делима.

Исход предмета:

Поред усвајања и примене елемената књижевне критике, студенти би требало да развију и

способност критичког мишљења, анализе и поређења система вредности британске културе

исказаног кроз њихову књижевност са вредносним системом српске културе. Студенти ће

овладати знањима која могу употребити за критичку анализу било каквог дискурса.

Садржај предмета

Теоријска настава:

1. The VICTORIAN PERIOD in society and literature; 2. THE NOVEL: Charles Dickens; 3. THE

NOVEL: NJilliam Makepeace Thackeray; 4. THE NOVEL: Emily Bronte; 5. THE NOVEL: George

Eliot; 6. THE POETRY: Alfred Lord Tennyson; 7. THE POETRY: Robert Bronjning; 8. THE POETRY:

Matthenj Arnold; 9. MID-TERM TEST; 10. THE PRE-RAPHAELITES: Dante Gabriel Rossetti,

Christina Rossetti; 11. THE PRE-RAPHAELITES: Gerard Manley Hopkins; 12. THE ESSAY: Thomas

Carlyle, John Ruskin, NJalter Pater; 13. END-TERM TEST.

Практична настава:

На вежбама из Књижевности викторијанског периода студенти ће се бавити детаљном анализом

одабраних текстова и у интеракцији са асистентом обрађивати друштвено-историјске и културне

феномене специфичне за тај период.

Литература:

David Daiches, A Critical History of English Liteture, volume IV, London, 1960.

Ratomir Ristic, Reading and Understanding Victorian Poetry, Univerzitet u Nisu, 1992.

3. Terry Eagleton, The English Novel, Blackњell Publishing, 2005.

Број часова активне наставе 4 Теоријска настава: 2 Практична настава: 2

Методе извођења наставе

Предавања, колоквијуми, дискусије, реферати, завршни испит.

Оцена знања (максимални број поена 100) обавезан испит

Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена

активност у току

предавања

10 писмени испит 60

Практична настава усмени испит

Колоквијум-и 30

Семинар-и

Page 35: Engleski Jezik Knjiga Predmeta Osnovne Studije

назад

Студијски програм: Основне студије енглеског језика и књижевности

Назив предмета: Шекспир и енглеска драма

Наставник: проф. др Лопичић А. Весна, мр Андрејевић М. Ана

Статус предмета: изборни

Број ЕСПБ: 4

Услов: уписан пети семестар студија

Циљ предмета:

Циљ наставе је да се студенти упознају са начином настанка драме у Енглеској и са њеним

развојем у драмски најбогатијем периоду енглеске књижевности - Ренесанси. У склопу овог курса

студенти ће се упознати са драмама једног од највећих драматичара света, као и са позориштима

ренесансе у којима су се те драме изводиле. Поред Шекспира, студенти ће бити упућени у

драмски рад Марлоа, Кида, Вебстера, Џонсона, Драјдена и других драматичара.

Исход предмета:

Студенти ће савладавањем овог предмета стећи знања о настанку драме у Енглеској, о ренесансној

драми и позоришту, разумети разлоге трајне популарности Шекспирових драма и схватити његов

неоспорни критички таленат у поређењу са осталим ренесансним драматичарима, кроз критичко

читање текстова.

Садржај предмета

Теоријска настава:

1. THE ORIGIN OF DRAMA: Tragic and comic modes; 2. THE BEGINNINGS OF ENGLISH

DRAMA: transitional forms; 3. XVI CENTURY DRAMA: Cristopher Marlonje; 4. SHAKESPEARE

THE DRAMATIST : Introduction to Shakespeare’s plays; 5. REVISION; 6. MID-TERM TEST; 7.

COMEDIES: The Merchant of Venice; 8. THE COMEDIES: The Tempest; 9. HISTORIES: Richard III;

10: TRAGEDIES: Romeo and Juliet; 11. TRAGEDIES: Hamlet; 12. REVISION; 13. END-TERM TEST

Практична настава:

Презентовање и анализа текстова, сврставање драма у владајуће културолошке, друштвене и

историјске оквире једног периода, као и дијалог са студентима о трајним књижевним

вредностима и манама тих драма.

Литература:

William Shakespeare, The Complete Њorks, Michael O’Mara Books Limited,London, 1992

David Daiches, A Critical History of English Liteture, volume II, London,1960

J. Burgess Њilson, English Literature: A Survey for Students, Chapter 6: 'The Beginnings of

Drama'; Chapter 7: 'The Beginnings of English Drama'

Reader (English Literature I), prof.dr Vesna Lopicic and Ana Andrejevic

A.R.Braunmuller and Michael Hattanjay, The Cambridge Companion to English Renaissance

Drama, Cambridge University Press, Cambridge, 1990

Број часова активне наставе 3 Теоријска настава: 2 Практична настава: 1

Методе извођења наставе

Предавања, колоквијуми, дискусије, реферати, завршни испит.

Оцена знања (максимални број поена 100) обавезан испит

Предиспитне обавезе Поена Завршни испит поена

активност у току

предавања

10 писмени испит 60

Практична настава усмени испит ----------

Колоквијум-и 30

Семинар-и

Page 36: Engleski Jezik Knjiga Predmeta Osnovne Studije

назад

Студијски програм: Основне студије енглеског језика и књижевности

Назив предмета: Социологија културе

Наставник: проф. др Ђорђевић Д. Радомир

Статус предмета: изборни предмет

Број ЕСПБ: 4

Услов: уписан трећи семестар

Циљ прдмета је

Оспособљавање студената за анализу, теоријско сагледавање и закључивање из предмета

социологија културе.

Исход предмета

Стечена знања омогућавају студенту да препозна и анализира све аспекте друштвеног

ангажмана у социологији културе.Студент је оспособљен да самостално решава задатке у оквиру

виших курсева на студијама тако и при решавању задатака у пракси.

Садржај предмета

Теоријска настава

Увод. Појам и деформације социологије културе Култура и цивилизација, Антрополошка

истраживања културе, Дијалектичко- критичко становиште о култури К.Манхајма, Друштвена

структура и култура, Циљеви и задаци савремене социологије културе, Методолошки основи

социологије културеПротивкултура, Асимилација и дифузија културних елеменатаФилозофија

културе – основа тумачења историје културеКонтинуитет културе, Културне детерминанте

друштвакомпарација социо-културних појава Акултурација и енкултурација Култура и

етнологија

Практична настава

Препоручена литература

1. Никола Божиловић, Социологија културе, Ниш,

2. Радомир Ђорђевић, Град и друштвене промене,- поруке урбане културе, Ниш, 2001.

3. Милан Дамјановић. Историја културе и цивилизације, Ниш

4. Лесли Вајт, Наука о култури, Београд

Број часова активне наставе (недељно) Теоријска настава: Практична настава:

Предавања Вежбе Истраживачки рад Други облици наставе Остали

часови

2 0 0 0 0

Методе извођења наставе

Предавања., Вежбе. Консултације. На предавањима се излаже теоријски део градива пропраћен

карактеристичним примерима. На вежбама се раде додатни задаци који проширују градиво са

предавања. У унапред најављеним терминима сваке недеље одржав ају се и консултације.

Оцена знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе Обавезна Поени Завршни испит Поена

Присуство на предавањима Да 10 Усмени део испита 40

Присуство на вежбама Да 10

Консултације Да 10

Семинарски рад Да 20

Одбрана семинарског рада Да 10

Page 37: Engleski Jezik Knjiga Predmeta Osnovne Studije

назад

Студијски програм : Основне студије енглеског језика и књижевности

Назив предмета: Информатика

Наставник: доц. др Синиша Илић

Статус предмета: изборни

Број ЕСПБ: 4

Услов: уписан пети семестар студија

Циљ прдмета је Упознавање и оспособљавање студената за коришћење рачунарске технике и апликативних

софтвера потребних за лакше савладавање градива у току школовања.

Исход предмета Стечена знања омогућавају студентима да препознају хердверске компоненте и да знају

њихову примену. Такође им омогућавају да у даљем школовању, самостално, користе одерђене софтверске

пакете за

решавање неких практичних задатака из наставних предмета који су везани за њихово уже стручно образовање.

Садржај предмета

Теоријска настава Информатика-појам и развој. Компоненте информационог система, архитектура рачунара са

тежиштем на процесору, меморијски систем рачунара, улазно излазни уређаји и опис рада појединих улазно-

излаз-них уређаја, елементи за масовно складиштење података, рачунарске комуникације са тежиштем на

Интернету. Фајлови (типови и екстензије), фолдери, оперативни системи, апликативни софтвер.

Практична настава Укључивање рачунара, лозинка. Windows окружење, десктоп, промена димензија

прозора. Kонтрол панел и подешавање неких системских параметара. Explore, креирање фолдера,

селектовање, брисање, преименовање, копирање и премештање фајлова и фолдера. Microsoft Word, текст

процесор. Припремни дао : прозори, прикази, унос текста, кретање кроз документ, селектовање текста.

Структура документа: страница, одељак, пасус, поравнање текста и проред, фонтови, стилови, инсертовање

(слике и броја странице), промена особина инсертоване слике, хедер, футер. Табеле (креирање, ћелија,

селектовање унутар табеле, исцртавање, попуњавање, додавање реда и колоне, брисање реда и колоне, спајање

ћелија, дељење ћелија). [тампање, преглед пре штампе, параметри штампе, опште опције за штампање.

Microsoft Еxцел, радна површина, адреса ћелије, назив радног листа, уређење ћелије, изрази, типови

података, опсези, функције, унакрсна рачунања са садржајима ћелија и аутоматизација рачунања, диаграми,

организација података за диаграме и обликовање диаграма.

Препоручена литература

1. PC Herdver, Meesmer Hans-Peter, Kompjuter biblioteka, Beograd, 2004.

2. Windows 2000 Profesional-brzo i lako, Faithe Weampen i Michael Woodward,

Kompjuter biblioteka, Beograd, 2005.

3. Office 2007, Steve Johnson, Kompjuter biblioteka, Beograd, 2007.

Број часова активне наставе (недељно) 4 Теоријска настава: 2 Практична настава: 2

Предавања Вежбе Истраживачки рад Други облици наставе Остали часови

2 2 0 0 0

Методе извођења наставе Предавања. Вежбе у кабинету за информатику. Консултације. На предавањима се

излаже теоријски део градива пропраћен показивањем и раскалапањем делова хардвера. На вежбама у кабинету

информатике студенти се практично, кроз низ осмишљених вежби, обучавају да користе апликативне програме.

У унапред најављеним терминима се одржавају консултације. Градиво је подељено у четири дела: први део

обухвата хардвер и софтвер, други део оперативни систем и Explore, трећи део обрађује текст процесор

Microsoft Word, а четврти Microsoft Еxцел.

Оцена знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе Обавезна Поени Завршни испит Поена

Присуство на предавањима да 5 Писани део испита 20

Присуство на вежбама да 5 Практични део испита 30 Колоквијум да 10 Колоквијум да 10 Колоквијум да 10 Колоквијум да 10

Page 38: Engleski Jezik Knjiga Predmeta Osnovne Studije

назад

Студијски програм : Основне студије енглеског језика и књижевности

Назив предмета: Медији и образовање

Наставник или наставници: Др Ђорђевић Н. Живорад

Статус предмета: Изборни предмет

Број ЕСПБ: 4

Услов: уписан пети семестар студија

Циљ предмета: Изучавање значаја улоге медија у стицању знања на свим нивоима у свим областима и

начинима образовања, али и изучавање значаја и садржаја образовања за успешно обављање професионалне

новинарске делатности као услова остваривања поменуте улоге медија.

Исход предмета: Студенти стичу сазнања о значају и природи улоге и доприноса медија у образовању

личности, али и о природи неопходног образовања новинара, како би медији успешно остварили своју

функцију.

Садржај предмета

Теоријска настава: Појам образовања. Значај образовања у савременом информатичком друштву. Облици и

начини образовања. Школски систем образовања, његов значај и обележје. Специфичности савременог

образовног система. Чиниоци који детерминишу функционисање савременог школског образовања. Однос

науке и образовања на факултету. Болоњска декларација и високо образовање. Смисао и облици

самообразовања. Чиниоци који одређују природу утицаја медија на образовање. Позитивни утицаји медија на

образовање. Негативни (деструктивни) утицаји медија на образовање. Природа утицаја медија на процес

социјализације личности у току школског образовања. Утицаји нивоа и природе образовања новинара на

допринос медија образовању личности. Опште, стручно и професионално образовање новинара.

Практична настава: Писање семинарских радова и расправа о њима.

Препоручена литература

1. Живорад Ђорђевић, Социологија, «Цеком», Нови Сад, 2007. 2. Група аутора, Образовање за

медије, Центар за професионализацију медија и Институт друштвених наука, Београд, 2006. Делор, Ж.

(1996): Образовање – Скривена ризница, Министарство просвете, Београд

Број часова активне наставе (недељно) 3 Теоријска настава: 2 Практична настава: 1

Предавања Вежбе Истраживачки рад Други облици наставе Остали часови

2 1 0 0 0

Методе извођења наставе

Предавања, вежбе, дискусија са студентима, анализа семинарских радова и провера усвојених знања на

часовима. Консултације.

Оцена знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе Обавезна Поени Завршни испит Поена

Aктивност у току предавања Da 10 Писмени део испита 40

Семинарски рад Da 20 Усмени део испита 30

Page 39: Engleski Jezik Knjiga Predmeta Osnovne Studije

назад

Студијски програм: Основне студије енглеског језика и књижевности

Назив предмета: Савремени енглески језик 6

Наставник: доц. др Наташа М. Бакић Мирић, мр Кулић Г. Данијела, Мушовић А. Азра

Статус предмета: обавезан

Број ЕСПБ: 7

Услов: положени сви испити из претходне две године

Циљ предмета: Циљ предмета је да студенти даље развијају лингвистичку, комуникативну и

стратешку компетентност, као и говорну перформансу, тако да њихов ниво знања одговара

стручном нивоу Ц1 Заједничког европског језичког оквира. Исход предмета:Студенти би требало да достигу такав ниво разумевања језика који ће им омогућити да:

прате филмове и ТВ програм на енглеском језику без превода; да са разумевањем, и уз критичку анализу

читају књижевна дела, есеје и аутентичне новинске чланке, уочавајући при томе стилске разлике; да у

усменој комуникацији могу с лакоћом да се изразе; да језик користе у професионалне и друштвене сврхе; да

кроз комуникативне активности покажу да су у стању да дискутују и искажу своје ставове у вези са

различитим темама; да кроз стилистичке вежбе и креативне технике писања дођу до нивоа на коме ће

успешно написати дужи, лексички, граматички и стилски ваљан есеј.

Садржај предмета Теоријска настава: У оквиру једног часа предавања обрађиваће се области везане за вокабулар,

граматику и анализу текста. Настава ће бити тако организоване да ће обухватити следеће: Word-

formation; Multi-word words; Lexical relations; Collocations; Sense relations; Semantic fields;

Homonymy and polysemy; Metaphor; Componential Analysis; Advanced exercises in grammar: passive,

relative clauses, sentence structure and synthesis, ambiguous sentences, punctuation and meaning;

Инструкције везане за интензивно читање и превођење романа који представља обавезну лектиру

на овом курсу, биће дате у оквиру предавања. Превод књижевних текстова (Е-С и С-Е).

Практична настава: Теоретски обрађене области биће провежбане у оквиру практичне наставе

(четири часа). Роман The English Patient биће основни материјал на коме ће студенти вршити

детаљну језичку анализу. Роман обилује стилским фигурама, пре свега метафором, сложеним

реченичним конструкцијама, двосмисленостима, разноврсним вокабуларом, те су могућности

истраживања и језичког вежбања велике. Часови писања су у директној вези са анализом текста и

обухватиће следеће:Point of view and narrative technique; The implied reader; Turning one genre into

another; Exercises in style; Chain writing; Completeing a poem/a story; Descriptive composition;

Argumentative composition. Говорне вежбе биће организоване тако да ће студенти кроз игру по

улогама, импровизацију и симулацију моћи да реконструишу, замисле и одглуме сцене из датог

романа, што ће послужити као улазна информација за слободније теме из свакодневног живота,

света уметности, културе и науке. Презентације студената на различите теме биће обавезан део

практичне наставе. Портфолио студента који ће обухватити све самосталне радове студента,

такође ће ући у завршну оцену. Гледање и анализирање филма Енглески пацијент, писање критике

филма и резимеа књиге, дискусија на тему разлика између филма и књиге, само су неке од

практичних активносати којима се подстиче критичко размишљање студента.

Литература:

Ondatje, Michael. (1993). The English Patient. New York: Vintage International.

Graver, B. D. (1985). Advanced English Practice. Oxford: OUP

McCarthy, Michael. (1990). Vocabulary. Oxford: OUP.

Alexandar, L. G. (1996). Right Word Wrong Word: Words and structures confused and misused

by learners of English. Harlow: Longman

Ladousse, G. P. (1997). Role Plays. Oxford: OUP.

Grellet, Francoise. (2002). Writing for Advanced Learners of English. Cambridge: CUP

Број часова активне наставе 5 Теоријска настава 1 Практична настава 4

Методе извођења наставе: индивидуални рад, рад у групи и пару, фронтална настава,

комуникативни и хуманистички приступ.

Оцена знања (максимални број поена 100) обавезан испит

Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена

активност у току

предавања

10 писмени испит 40

Page 40: Engleski Jezik Knjiga Predmeta Osnovne Studije

Портфолио и

презентације

20 усмени испит 10

Колоквијум 20

Семинар-и

назад

Студијски програм: Основне академске студије енглеског језика и књижевности

Назив предмета: Лексичка семантика

Наставник: проф. др Спасић М. Драгана, мр Дилпарић М. Бранислава

Статус предмета: Обавезан

Број ЕСПБ: 5

Услов: Уписан шести семестар студија

Циљ предмета:

Упознавање са основним појмовним инвентаром везаним за област лексичке семантике и стицање

основних знања потребних за разумевање језика као специфичног кода са комуникацијском

сврхом, односно његове природе, структуре и функционисања на лексичком нивоу језичког

система.

Исход предмета:

По завршетку курса од студента се очекује да примени обрађене принципе у практичном раду,

чиме се постиже сагледавање могућности језичког истраживања утемењеног на проучавању

значења, да прошири вокабулар те стекне више знања о томе како је организован лексикон и како

се обогаћује, што би требало придонети побољшању студентове комуникативне сп особности, тј.

разумевања и изражавања на енглеском језику.

Садржај предмета

Теоријска настава: Прва два дела курса баве се унутрашњом структуром лексичких јединица,

први је о њиховој морфолошкој структури те односу облика и значења, а други о значењској

структури (типовима значења, полисемији и хомонимији те поступцима откривања и описивања

значења). У преосталом делу курса разматра се структура лексикона, тј. различити типови

парадигматских и синтагматских односа међу лексичким јединицама попут хипонимије,

антонимије, синонимије, односа дела и целине, потом лексичким пољима и скуповима, те

лексичким спојевима (колокације и идиоми).

Практична настава: Путем наставе вежби на овом курсу студенти усвајају знања о основним

појмовима лексичке семантике, оспособљавају се да самостално анализирају и успешно

превазилазе конкретне језичке проблеме везане за лексички ниво језика.

Литература

Lipka, L. (1992) .An Outline of English Lexicology, Tübingen: Max Niemeyer Verlag.

Cruse, D. A. (1986) Lexical Semantics, Cambridge: Cambridge University Press.

Прћић, Т. (1997) Семантика и прагматика речи, Сремски Карловци – Нови Сад:

Издавачка књижарница Зорана Стојановића.

Шипка, Д. (1998) Основи лексикологије и сродних дисциплина, Нови Сад: Матица српска.

Број часова активне наставе: 4 Теоријска настава: 2 Практична настава: 2

Методе извођења наставе: фронтални, интерактивни, вербално-текстуални

Оцена знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе поена

Завршни испит поена

активност у току предавања 5 писмени испит 50

практична настава 5 усмени испит -

колоквијум-и 30 (2 x 15)

семинар-и 10

Page 41: Engleski Jezik Knjiga Predmeta Osnovne Studije

назад

Студијски програм : Основне студије енглеског језика и књижевности

Назив предмета: Англо-амерички критички есеј

Наставник: др Лончар-Вујновић Н. Мирјана, Шошкић В. Радоје

Статус предмета: Обавезан

Број ЕСПБ: 7

Услов: Положени испити из претходне године

Циљ предмета:

Анализа критичких есеја умногоме доприноси развијању аналитичког приступа студената, не само

текстовима који се односе на теорију књижевности, већ и на самостално и зрело приступање било

ком књижевном тексту. Сазнања која добијају проучавањем критичких есеја, односно различитих

теоријских ставова у различитим периодима, много ће им помоћи да размишљају о текстовима на

вишим курсвеима књижевности, али са извесним предзнањима о теорији књижевности и

књижевној критици.

Исход предмета:

Након одржаног курса, постепено оспособљавање студената да зрело приступају критичкој

анализи, да усвајају и примењују елементе књижевне критике на вишим курсевима књижевности.

Садржај предмета:

S. T. Coleridge: “Biographia Literaria”; P. B. Shelley: “A Defence of Poetry”; R. Њ. Emerson: “The

American Scolar”; E. A. Poe: “The Philosophy of Composition”; T. S. Eliot: “Tradition and the

Individual Talent”; J. Kerouac: “The Origins of The Beat Generation”; H. James: “The Art of Fiction”;

V. Њoolf: “Modern Fiction”; O. Њilde: “The Critic as Artist”; S. Freud: “The Interpretation of Dreams”;

...

Литература:

Levenson, Michael, The Cambridge Companion to Modernism, Cambridge University

Press, 1999;

Walter Kaladjian, The Cambridge Companion of American Modernism, Cambridge

University Press, 2005;

Chase Richard, The Broken Circuit: Romance and The American Novel, American Literary

Essays, NY, 1960;

The Norton Anthology of Theory and Criticism, ed. Vincent B. Leitch, W. W. Norton and

Company, NY, London, 2001;

Mirjana Lončar-Vujnović, Savremeni američki roman, recepcija u periodici, Filozofki

Fakultet, I. P. Obeležja, Kosovska Mitrovica, Beograd, 2007.

Број часова активне наставе 3 Теоријска настава: 1 Практична настава: 2

Методе извођења наставе

Предавања, колоквијуми, дискусије, реферати, завршни испит.

Оцена знања (максимални број поена 100) обавезан испит

Предиспитне обавезе поена

Завршни испит Поена

активност у току предавања 30 писмени испит 30

практична настава 30 усмени испт

колоквијум-и 10 ..........

семинар-и

Page 42: Engleski Jezik Knjiga Predmeta Osnovne Studije

назад

Студијски програм : Основне студије енглеског језика и књижевности

Назив предмета: Педагошка психологија 1

Наставник: др Нешић В. Благоје

Статус предмета: обавезан

Број ЕСПБ: 3

Услов: нема услова

Циљ предмета-Примена психологије и психолошких метода на проучавање развоја, учења,

мотивације, наставе, оењивања и повезивање проблема који утичу на интеракцију учења и

наставе. Основни циљ је повезивање развоја, учења и наставе. Овако широк циљ управо указује на

велику могућност примене педагошке психологије на процес учења и наставе тако што помаже у

планирању, обављању и евалуацији наставног процеса. Кључни појмови су: познавање

карактеристика ученика, разумевање значеја наставе и наставних стратегија, разумевање процеса

учења, стратегија оцењивања.

Исход предмета -Обучити будуће наставике и школске психологе да примењују теоријска знања,

да решавају практичне проблеме користећи се истраживачким резултатима и усмеравати их на

стално трагање за решењима у стручној и научној литератури. Научити их да нема готових

рецепата за практичне проблеме, већ да их морају сами решавати уз помоћ теоријских знања,

експеирменталних истраживања и личног искуства.

Садржај предмета-Теоријска настава-Дефиниција и проблеми педагошке психологије.Однос

измедју учења и развоја. Трансфер у настави. Особине личности наставника. Типологија

наставника. Облици (врсте) учења. Области (подручја) учења. Експериментална проучавања

учења, памћења и заборављања.Појам и врсте знања у процесу учења.Мотивација за учење у

процесу наставе.Хуманистичка психологија. Теорија хијерархије мотива (Маслов). Дисциплина у

школи и руководјење разредом. Природа интелигенције и мерење интелигенције. Интелигенција и

способност учења. Морални развој и морално васпитање.

Практична настава -Теме и садржаји практичне наставе ускладјени су са темама и садржајима

предавања из предмета Педагошка психологија и имају за циљ да укажу на практичне

импликације теоријски утврдјених психолошких принципа и на могућност њихове примене у

наставној пракси.

Литература:1. Стевановић,Б. (л988): Педагошка псхологија, Завод за уџбенике инаставна

средства.; 2.Вучић,Л. (1991): Педагошка психологија, Друштво психолога Србије; 3.

Ивић,И. (1986): Учење и развој, у књизи: Когнитивни развој детета, Зборник 3, Савез

друштва психолога; 4. Олпорт,Г. (1997): Настајање, Монд, Београд; 5. Ивић,И. и други

(1976): Развој и мерење интелигенције, Том И, Настанак и развој Бине-Симонове скале,

Завод за уџбенике и наставна средства,стр. 11-24; 6. Крстић,Д. (1980): Учење и развој,

Научна књига (Закон ефекта, стр. 314; Оперантно условљавање, стр. 322; Улога

поткрепљења, стр. 331; Гашење одговора, стр. 335; Кажњавање (негативно

поткрепљење), стр. 337); Гешталт схватање о учењу (стр. 434-494). Мотивација и учење

(стр.494-520); 7.Требјешанин, Б. и Шефер,Ј. (1991), Мотивација ученика, у књизи:

Учитељ у пракси, Републички завод за унапредјивање васпитања и образовања, Београд.

8. Крњајић, С. (2007): Поглед у разред, Институт за педагошка истраживања, Београд ; 9.

Крњајић, С., приређивач (2004): Социјално понашање ученика, Институт за педагошка

истраживања, Београд

Број часова активне наставе 3 Теоријска настава: 2 Практична настава: 1

Методе извођења наставеинтерактивна настава – групни рад, дискусија, вођено учење

Оцена знања (максимални број поена 100) укупно 100 поена

Предиспитне обавезе поена

Завршни испит поена

активност у току предавања 5 писмени испит 20

практична настава 20 усмени испт 20

колоквијуми (два) 10+10

семинарски рад (један) или

приказ књиге, истраживања,

15

Page 43: Engleski Jezik Knjiga Predmeta Osnovne Studije

студије случаја

назад

Студијски програм: Основне студије енглеског језика и књижевности

Назив предмета: Књижевно превођење

Наставник: Др Бакић-Мирић М. Наташа, мр Андрејевић М. Ана

Статус предмета: Изборни предмет

Број ЕСПБ: 4

Услов: уписан шести семестар студија

Циљ предмета:

Циљ предмета јесте упознавање студената са појмом, улогом и значајем књижевног превођења. Поред

упознавања са различитим приступима и теоријама књижевног превођења, студeнти ће се такође,

упознати и са практичним и професионалним аспектима превођења који ће им пружити детаљнији

увид у комплексност књижевног превођења.

Исход предмета:

Студенти стичу hands-on знање које им је потребно за будуће изазове у књижевном превођењу

савладавањем основних техника превођења, применом интердисциплинарног и интерклутуралног

приступа теорији књижевног превођења кроз жанровски пажљиво одабране текстове.

Садржај предмета

Теоријска настава:

1. Тranslation – A historical overview; 2. Interdisciplinary approach to translation; 3. Theoretical approaches

to translаtion studies; 4. Intercultural approach to translation studies; 5. Literary translation in comparative

literature; 6. Literary translation in poetry; 7. Literary translation in prose; 8. Literary translation in literary

criticism; 9. Literary translation in gay and lesbian literature; 10. Literary translation and drama; 11. Literary

translation and women's writing. 13. Literary translation in postcolonial literature. 14. REVISION 15. FINAL

EXAM

Практична настава:

Превођење релевантних књижевних текстова са енглеског на српски језик и обрнуто. Колаборативне

тимске активности као што су групни и/или индивидуални преводи где студенти дискутују о

сличностима, варијацијама и разликама у преводу.

Литература:

1. Jeremy Munday. Introducing Translation Studies: Theories and Applications, London/New York:

Routledge. 2001

2. Theo Hermans. The Manipulation of Literature: Studies in Literary Translation, Beckenham: Croon Helm,

1985

3. André Lefevere. Translating Literature: Practice and Theory in a Comparative Literature Context, New

York: The Modern Language Association of America. 1992

4. Peter Newmark. Approaches to Translation, Oxford: Pergamon. 1981

5. Mary nell-Hornby, Z. Jettmarova and K. Kaindl (eds.) (1996) Translation as Intercultural Communication,

Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins. 1996

6. Релевантни књижевни текстови

Број часова активне наставе 3 Теоријска настава: 2 часа Практична настава: 1 час

Методе извођења наставе

Предавања, колоквијуми, дискусије, реферати, завршни испит.

Оцена знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена

активност у току

предавања

писмени испит 60

Практична настава 40 усмени испит

Колоквијум-и

Семинар-и

Page 44: Engleski Jezik Knjiga Predmeta Osnovne Studije

назад

Студијски програм: Основне студије енглеског језика и књижевности

Назив предмета: Специајлни курс књижевности 2 - Савремена Англо-америчка драма

Наставник: доц. др Лончар-Вујновић Н. Мирјана, Шошкић В. Радоје

Статус предмета: изборни

Број ЕСПБ: 4

Услов: Положени испити из претходне године

Циљ предмета:

Настава из Англо-америчке драме има за циљ да се студенти упозанају са елементима савремене

драме, са њеним развојем и новим, експерименталним елементима Модернизма и

Постмодернизма.

Исход предмета:

Након одржаног курса, постепено оспособљавање студената да зрело приступају критичкој

анализи, да усвајају и примењују елементе књижевне критике на вишим курсевима књижевности.

Садржај предмета:

Theory of drama; Dramatic qualities; Dramatic convention; Categories of drama; T. Wilder: “Some

thoughts on Playnjriting”; A. Miller: “Tragedy and the common men”; E. Albee: “Which Theatre is the

Absurd One”; G. B. Shaw: “Pygmalion”; T. S. Eliot: “Murder in the Cathedral”; S. Beckett: “Waiting for

Godot”; H. Pinter: “The Dumb Waiter”; G. Stein: “Say it with flowers”; E. O’Neill: “The Emperor

Jones”; Th. Wilder: “Our Town”; T. Williams: “The Glass Menagerie”; A. Miller: “A View from the

Bridge”; E. Albee; “The Sandbox”;

Литература:

1. Ronald Carter and John Mc’Rae, The Penguin Guide to literature in English, Penguin English,

2001;

2. Krasner, David, American Drama, 1945-2000, Oxford, Blackwell Publishing, 2006;

3. Levenson, Michael, The Cambridge Companion to Modernism, Cambridge University Press,

1999;

4. Ferguson Francis, The Idea of a Theatre, New York, Garden City, 1953;

5. Nastić Radmila, Drama u doba ironije, Podgorica, Oktoih, 1988.

Број часова активне наставе 3 Теоријска настава: 1 Практична настава: 2

Методе извођења наставе

Предавања, колоквијуми, дискусије, реферати, завршни испит.

Оцена знања (максимални број поена 100) обавезан испит

Предиспитне обавезе поена

Завршни испит Поена

активност у току предавања 30 писмени испит 30

практична настава 30 усмени испт

колоквијум-и 10 ..........

семинар-и

Page 45: Engleski Jezik Knjiga Predmeta Osnovne Studije

назад

Студијски програм: Основне студије енглеског језика и књижевности

Назив предмета: Историја културе Срба

Наставник: проф. др Бојовић П. Драгиша

Статус предмета: изборни

Број ЕСПБ: 4

Услов:уписан шести семестар студија

Циљ предмета: Упознавање студената са основним токови у развоју српске културе од средњега века

до данашњих дана.

Исход предмета: Усвајање знања из различитих области културног развоја и историје уметности, са

посебним освртом на историјску димензију развоја и уметничке одлике најзначајнијих епоха.

Садржај предмета

Теоријска настава

Древне културе на тлу Србије. Хришћанство и православље. Срби у раном средњем веку. Срби у

немањићком периоду. Почеци српске писмености и развој писма. Мисија св. Ћирила и Методија.

Свети Сава. Средњовековна књижевност. Црквена архитектура. Црквено сликарство. Црквена музика.

Старе српске штампарије. Старе српске библиотеке на Косову и Метохији. Манастир Хиландар и

улога манастира у развоју културе. Косовски бој у уметности. Српска народна књижевност. Вук

Караџић и народна традиција. Епоха романтизма. Епоха реализма. Ликовна уметност 18. и 19. века.

Српска музика од 18. века до данас. Књижевност 20. века. Сликарство 20. века. Наивна уметност.

Развој филма, радија и телевизије. Историја националних институција културе и науке.

Литература: Јован Деретић, Културна историја Срба, Крагујевац, 2001; Историја српске културе,

група аутора, Горњи Милановац, Београд, 1994; Културна ризница Србије, приредио Јован

Јанићијевић, Београд, 2005.

Број часова активне наставе: 2

Предавања:

2

Вежбе:

0

Други облици наставе: Студијски

истраживачки рад:

Остали часови

Методе извођења наставе: монолошка, дијалошка, консултативна.

Оцена знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена

активност у току предавања 10 писмени испит

практична настава усмени испит 60

тест 30

домаћи рад (есеј)

Page 46: Engleski Jezik Knjiga Predmeta Osnovne Studije

назад

Студијски програм: Основне студије енглеског језика и књижевности

Назив предмета: Руска цивилизација и култура

Наставник: проф. др Човић И. Лариса

Статус предмета: изборни

Број ЕСПБ: 3

Услов: није условљен

Циљ предмета: Упознавање студената са основним појмовима везаним за руску културу и

цивилизацију;с посебним освртом на друштвеноисторијске прилике у Русији.

Исход предмета: Знања стечена на овом предмету поред тога што упознају студенте с основним

елементима руске културе и географског положаја, олакшавају усвајање језика и књижевности које

изучавају, припремају студенте за касније боравке у Русији.

Садржај предмета: Теоријске основе руске цивилизације. Географски положај Русије. Рељеф Русије.

Хидрографија Русије. Насеља и градови. Култура становања. Природна богатства. Флора и фауна.

Специфичности одевања Руса (одевање различитих слојева друштва, полова и професија). Мода у

Русији.

Породични живот у Русији. Савремени породични живот и родбинске везе. (Стање породице у

совјетском и постсовјетском периоду)

Корени и формирање руског цивилизацијског модела. Народна уметност. Народна уметност: ликовна

уметност. Народна уметност: музичка уметност. Народна уметност: Књижевно стваралаштво. Народне

јуначке песме – биљине. Историјска литература. почеци уметничког стваралаштва.

Сликарство. Музика. Опера. Балет. Позориште. Руска редитељска школа. Филм

Литература: Мила Стојнић, Руска цивилизација; Большой энциклопедический словарь; История

русской культуры

Број часова: 2 Теоријска настава 2 Практична настава 0

Методе извођења наставе:

Предавања по поглављима. Разговор са студентима о одређеној теми. Коришћење наставних средстава

(енциклопедија, часописа, фотографија, аудио и видео касета, ДВД, сувенира и сл.)

Оцена знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена

Активност у току предавања 10

Домаћи задаци 10 усмени испит 50

Тестови 30

Page 47: Engleski Jezik Knjiga Predmeta Osnovne Studije

назад

Студијски прогрaм: Основне студије енглеског језика и књижевности

Назив предмета: Савремени енглески језик 7

Наставник: др Благојевић Н. Савка, мр Дилпарић М. Бранислава, Алексић-Хил Ж. Бранимирка

Статус предмета: обавезан

Број ЕСПБ: 7

Услов: положени сви испити из предходне три године

Циљ предмета:

Циљ предмета је да студентима пружи могућност да препознају фине језичке нијансе и

дистинкције у значењу, форми и функцији, а потом да ово знање примене у свим облицима свога

рада. Знања и вештине које студенти поседују требало би да буду на напредном нивоу, што значи:

висок ниво граматичке тачности и лексичке примерености; распознавање културолошких

језичких специфичности; способност коришћења различитих језичких регистара и стилова у

писању и говору.

Исход предмета:

До краја курса, студенти ће моћи да се оспособе да: примене стечена знања и вештине у свом

изражавању; да у свом самосталном раду користе различите стилове и регистре, прилагођавајући

се потребама и задацима који се пред њих постављају; да успешно користе стратегије учења и

усвајања језика; да користе стратегије истраживања и проналажења информација користећи

различите изворе и средства информисања (енциклопедије, приручници, медији, интернет,

белетристика)

Садржај предмета Теоријска настава: Интегрисане вештине/лексика и граматика – напредни ниво; Теме које се

обрађују на овом курсу представљају оквир за комбинована вежбања свих језичких система и

вештина, са посебним нагласком на вештини писања, критичком читању задатог романа и

контрастирању језичких јединица приликом превођења у оба смера. In sickness and health; First

Impressions; Safety and danger; Stranger than fiction; It broadens the mind; Art for art's sake; Only flesh

and blood; Words speak volumes, јесу оквирне теме које покривају области из свакодвевног живота,

науке и уметности, а кроз њих се обрађују следеће наставне области: Stative verbs; Modals; Wishes

and regrets; Shades of meaning: negative, neutral and positive adjectives; Gradable and ungradable

adjectives; Intensifiers; Adverb and adjective collocations; Words which cause confusions; Emphasis;

stress, cleft sentences; Writing argumentative (conventional and alternative medicine), descriptive

(description of a person) and narrative comosition (a story ending with given words); task-based writing

(newspaper article based on notes); Letter writing – formality and informality; Getting the message

across (audience, subject, time and place, purpose, different ways of communicating)

Практична настава: Вештина читања која подразумева разумевање детаља, као и стицање опште

слике, вежба се упоредо са анализом текста и писањем одређене врсте есеја. Аудио материјали (на

касетама Masterclass) се користе како би се усавршавала вештина размувања говора. Студенти

скупљају своје писане радове у току читавог семестра и праве портфолио чија оцена улази у

завршну оцену. Теме за презентације су повезане са темема које се обрађују у току активне

наставе, те студенти имају могућност да кроз припремељени монолог, дијалог, групну дискусију

или неку другу комуникативну активност, покажу ниво своје укупне језичке компетентности.

Литература:

Gude, K.and M. Duckworth. (2000). Proficiency Masterclass. SB, WB. Oxford: OUP

Alexandar, L. G. (2005). Longman Advanced Grammar: Reference and Practice. Harlow:

Longman.

Ishiguro, Kazuo. (1989). The Remains of the Day. London&Boston: Faber& Faber.

Seely, J. (2000). The Oxford Guide to Writing&Speaking. Oxford: OUP

Број часова активне наставе 5 Теоријска настава 1 Практична настава 4

Методе извођења наставе: Предавања, вежбе, домаћи задаци, презентације, индивидуални, групни

и тимски рад; вербално-текстуална метода, интерактивна метода.

Оцена знања (максимални број поена 100) обавезан испит

Предиспитне обавезе поена Завршни испит Поена

Page 48: Engleski Jezik Knjiga Predmeta Osnovne Studije

активност у току

предавања

10 писмени испит 40

Потфолио и презентације 20 усмени испит 10

Колоквијум 20

Семинар-и

назад

Студијски програм: Основне студије енглеског језика и књижевности

Назив предмета: Методика наставе енглеског језика 1

Наставник: доц. др Благојевић Н. Савка, мр Кулић Г. Данијела

Статус предмета: обавезни

Број ЕСПБ: 5

Услов: уписан седми семестар студија

Циљ предмета:

Припрема студената за професију наставника енглеског језика. Курс омогућава студентима да

стекну знања и вештина у вези са теоријама усвајања матерњег и страног језика, методама,

приступима и принципима наставе енглеског језика који су настали под утицајем линвистичких и

психолошких теорија.

Исход предмета:

Суденти ће у потпуности теоретски овладати знањима везаним за теорије, методе, приступе и

принципе учења и усвајања енглеског језика, и биће у стању да их примене у самосталном

практичном раду у учионици.

Садржај предмета

Теоријска настава:

The Subject matter of SLA: a brief history of language teaching. Foreign language learners: aptitude

and intelligence, styles and strategies, good learner characteristics, motivation. Theories of second

language learning: behaviourism, cognitivism, Krashen's hypothesis. Fluency and accuracy: increasing

fluency and accuracy, feedback during oral and writen work. Mid-term test. Teaching methods and

approaches: Grammar-Translation method, Direct Method, Audiolingualism, Communicative Language

Learning, Total Physical Response, The Silent Way, Community Language Learning, The Natural

Approach, Suggestopedia, Task-based Learning. Error analysis: nature of students' errors and mistakes.

SLA in the classroom: proposals for classroom teaching. Popular ideas about language learning: facts

and opinions.

Практична настава:

Вежбе из овог теоретско-методолошког предмета осмишљене су тако да се на њима проверава и

примењује знање стечено на предавањима. Вежбања тематски прате предавања обухватајући,

како садржаје који су обрађени у учионици са предметним наставником, тако и индивидуални

истраживачки рад студената који се представља кроз усмене и писмене презентације. Након

обрађене наставне јединице, студенти добијају теме и задатке презентација које су директно

повезане са познатом облашћу. Студенти самостално припремају и излажу своје радове пред

колегама-студентима и предметним наставницима. На овај начин, студенти се мотивишу да

самостално и критички трагају за релевантним информацијама, активирајући своје когнитивне и

мета-когнитивне способности. Теме за презентације: SLA thoeries; Comparing and evaluating

methods; Learner characteristics; Error analysis; Fluency and accuracy.Настава се одвија на

енглеском језику, те студенти имају могућност и да унапређују и своје језичке способности, јер

се инсистира подједнако на тачности и течности писменог и говорног изражавања.

Литература:

Harmer, J. (2007). The Practice of English Language Teaching. Еssex: Pearson Education

Limited. (одређена поглавља)

Lightbown, M, P. and N. Spada. (1993). How Languages are Learned. Oxford: Oxford

University Press. (одређена поглавља)

Richards, C. J. and T. S. Rodgers. (1991). Approaches ans Methods in Language teaching: A

description and analysis. Cambridge: Cambridge University Press.

Број часова активне наставе 4 Теоријска настава 2 Практична настава 2

Методе извођења наставе: фронтална настава, интерактивна настава, индивидуални рад,

презентације

Оцена знања (максимални број поена 100) обавезан испит

Предиспитне обавезе Поена Завршни испит поена

Page 49: Engleski Jezik Knjiga Predmeta Osnovne Studije

активност у току предавања 10 Практични

Практична настава 20 (презентације) Писмени 40

Колоквијум 20

Семинар-и 10

назад

Студијски програм : Oсновне студије енглеског језика и књижевности

Назив предмета: Савремени англо-амерички роман

Наставник: др Лончар-Вујновић Н. Мирјана, Шошкић В. Радоје

Статус предмета: Обавезан

Број ЕСПБ: 7

Услов: Положени испити из претходне године

Циљ предмета:

У савременом роману радња се премешта са нарације на ликове, тако да водеће место, потребно у

постмодерном роману, имају психолошки моменти који, можемо слободно рећи и што ћемо

системаским прегледом дела и показати, смањују дистанцу између јунака и читалаца. У неким

романима та дистанца готово и да не постоји, већ се јунаци оживљавају, те се читаоци могу

поистоветити са њима.

Исход предмета:

Након одржаног курса, постепено оспособљавање студената да зрело приступају критичкој

анализи, да усвајају и примењују елементе књижевне критике на вишим курсевима књижевности.

Садржај предмета:

E, Hemingway: “The Sun also Rises”; W. Faulkner: “The Sound and the Fury”; H. James: “The

Ambassadors”; Ph. Roth: “ Professor of Desire”; B. Malamud: “The Fixer”; S. Bellow: “Humboldt’s

Gift”; I. B. Singer: “Lost in America”; V. Nabokov: “Lolita”; N. Mailer: “The American Dream”; …

Литература:

Levenson, Michael, The Cambridge Companion to Modernism, Cambridge University Press,

1999;

Chase Richard, The Broken Circuit: Romance and The American Novel, American Literary

Essays, NY, 1960;

Mirjana Lončar-Vujnović, Savremeni američki roman, recepcija u periodici, Filozofki Fakultet,

I. P. Obeležja, Kosovska Mitrovica, Beograd, 2007;

Chase Richard, The American Novel and its Tradition, Doubleday Anchor Books, NY, 1957.

Број часова активне наставе 4 Теоријска настава: 2 Практична настава: 2

Методе извођења наставе

Предавања, колоквијуми, дискусије, реферати, завршни испит.

Оцена знања (максимални број поена 100) обавезан испит

Предиспитне обавезе поена

Завршни испит Поена

активност у току предавања 20 писмени испит 50

практична настава 20 усмени испт

колоквијум-и 10 ..........

семинар-и

Page 50: Engleski Jezik Knjiga Predmeta Osnovne Studije

назад

Студијски програм : Основне студије енглеског језика и књижевности

Назив предмета: Тумачење књижевног дела 1

Наставник: проф. др Костић Ј. Драгомир

Статус предмета: Обавезни

Број ЕСПБ: 4

Услов: Положени програмом предвиђени испити

Циљ предмета:

Упознавање студената са приступом проучавању и тумачењу књижевних дела

Исход предмета:

Оспособљавање студената за самостално тумачење књижевних дела

Садржај предмета

Теоријска настава: Увод у тумачење књижевних дела, књижевност и проучавање књижевности,

унутрашње и спољашње проучавање књижевности, форма књижевно-уметничког дела, стил,

проучавање песме, проучавање прозе (роман, приповетка), структура књижевно-уметничког дела,

ликови, историја проучавања књижевно-уметничког дела (од Аристотела до данашњих дана),

позитивизам и критика позитивизма, иманентна критика: руски формализам, нова критика,

феноменологија, структурализам, архетипска критика, деконструкција;

Практична настава: тумачење књижевних дела на примерима најзначајнијих дела светеске и

домађе књижевности ( Данте, Сервантес, Шекспир, Кафка, Рулфо, Лазаревић, Станковић, Дучић);

Литература

Иво Тартаља: Теорија књижевности, Београд, 1998;

Petar Milosavljević: Metodologija pročavanja književnosti, Novi Sad, 1985;

Miodrag Radović: Književna aksiologija, Novi Sad, 1987;

Rene Velek i Ostin Voren: Teorija književnosti, Beograd, 1991;

Zdenko Škreb i Ante Stamać: Uvod u književnost, Zagreb, 1986;

Umetnost tumačenja poezije (priredili D. Nedeljković i Miodrag Radović), Beograd, 1979;

Број часова активне наставе 3 Теоријска настава: 2 Практична настава: 1

Методе извођења наставе: монолошко-дијалошка

Оцена знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе поена

Завршни испит поена

активност у току предавања 20 писмени испит 20

практична настава усмени испт 40

колоквијум-и 20 ..........

семинар-и

Page 51: Engleski Jezik Knjiga Predmeta Osnovne Studije

назад

Студијски програм: Основне студије енглеског језика и књижевности

Назив предмета: Синтаксичка синтагматика

Наставник: доц. др Јовановић Д. Слободан

Статус предмета: изборни

Број ЕСПБ: 4

Услов: уписан седми семестар студија

Циљ предмета:

Оспособљавање за самосталну анализу синтагматских односа, граматичких, семантичких и

функционалних обележја синтагме.

Исход предмета:

Усвајање знања везаних за појам синтагме и њихова практична примена.

Садржај предмета

Синтагматски / парадигматски план, однос према реченици. Типологија према различитим

критеријима. Граматички однос: конгруенција/рекција (синонимија / хомонимија);

унутарсинтагматски функционални однос: детерминација / комплементизација; структура и

чланови структуре: а) управни члан (именичка, глаголска, придевска, прилошка); б) зависни члан

(прост, предлошко падежна конструкција, конструкција с обавезним детерминатором придевског

и прилошког типа); значењски однос. Рад на тексту, прикупљање корпуса и његова анализа.

Литература:

Quirk, R., S. Greenbaum, G. Leech, J. Svartvik (1985) A Comprehensive Grammar of the

English Language. London and New York: Longman.

Greenbaum, S., R. Quirk (1990) A Student's Grammar of the English Language. London:

Longman.

Број часова активне наставе 2 Теоријска настава: 2 Практична настава: 0

Методе извођења наставе

Предавања, колоквијуми, семинарска вежбања, дискусије, реферати, завршни испит.

Оцена знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе Завршни испит

Активност у току

предавања

30 писмени испит 40

Практична настава усмени испит

Колоквијум-и 20

Семинар-и 10

Page 52: Engleski Jezik Knjiga Predmeta Osnovne Studije

назад

Студијски програм : Oсновне студије енглског језика и књижевности

Назив предмета: Школе у америчкој књижевности ХХ века

Наставник: доц. др Лончар-Вујновић Н. Мирјана

Статус предмета: Изборни

Број ЕСПБ: 4

Услов: Положени испити из претходне године

Циљ предмета:

Познавање школа, праваца, оријентација у америчкој књижевности двадесетог века, студентима,

не само да претставља преглед постојећих прве и друге половине века, већ им је од велике

помоћи при анализи остварења појединих аутора, њиховом сврставању у одређене школе и

упознавање са њиховом поетиком и свим постојећим жанровима.

Исход предмета:

Након одржаног курса, постепено оспособљавање студената да зрело приступају критичкој

анализи, да усвајају и примењују елементе књижевне критике на вишим курсевима

књижевности.

Садржај предмета:

Modernism, Realism, Social Awareness, The Harlem Renaissance, Traditionalism, Imagism,

Idiosyncratic poets, Experimental Poetry: The Black Mountain School, The San Francisco School, Beat

Poets, The New York School, Existentialism; …

Литература:

MAK, T. Vučković, Kultura, Beograd, 1995;

History of American Literature, Spiller, R. et. alia, History of American Literature I-IV

volume;

Kogoi-Kapetanić et. alia, ed: Povjest svjetske književnosti, VI, Zagreb;

Reading American Literature, A Critical Anthology, by Radojka Vukčević, Podgorica, 2002.

Број часова активне наставе 2 Теоријска настава: 2 Практична настава: 0

Методе извођења наставе

Предавања, колоквијуми, семинарска вежбања, дискусије, реферати, завршни испит.

Оцена знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе поена

Завршни испит Поен

а

активност у току предавања 30 писмени испит 30

практична настава усмени испит

колоквијум-и ..........

семинар-и 40

Page 53: Engleski Jezik Knjiga Predmeta Osnovne Studije

назад

Студијски програм: Основне студије енглеског језика и књижевности

Назив предмета: Академско писање

Наставник: др Благојевић Н. Савка, Јанковић В. Анита

Статус предмета: изборни

Број ЕСПБ: 4

Услов: уписан седми семестар студија

Циљ предмета:

Овладавање различитим стиловима и формама академског писања. Развијање критичког

мишљења.

Исход предмета:

По завршетку курса, студенти ће бити оспособљени да:

Прецизно сумирају есеје које читају

Идентификују главну тезу есеја

Анализирају и оцене снагу аргумената

Пишу различитим стиловима за различите циљне групе

Изнесу своје ставове на логичан, структурисан и кохерентан начин

Пронађу потребне изворе информација и инкорпорирају их у своје есеје

Назначе ауторе и изворе позајмљених идеја

Користе стандардни енглески језик у својим есејима

Садржај предмета

Аргументација – индуктивно и дедуктивно закључивање. Структура реченице. Механика писања.

Организација параграфа – обликовање јасне тезе, повезивање текста помоћу фраза и везника.

Писање кохерентног и логичног одломка поткрепљеног детаљима и примерима. Писање

семинарског рада – фазе истраживачког процеса и стратегија обликовања рада и документације.

У складу са напредовањем у свакој фази и вештинама које се развијају у појединачним целинама,

студенти треба да напишу четири рада: аргументативни есеј, дискурсивни есеј, есеј о узроцима и

последицама, као и семинарски рад из језичких области које се обрађују на прве две године

студија.

Литература:

Jordan, R.R. 2002. Academic Writing Course. Longman: Pearson Education Limited

Cory, Hugh.1997. Advanced Writing njith EIU. Oxford: Oxford University Press

Scardamalia, Marlene et al. 1981. Writing for Results. Ontario: OISE Press

Lincoln, E. John.1982. Writing: A College Handbook. London: Norton & Company

Број часова активне наставе 3 Теоријска настава 1 Практична настава 2

Методе извођења наставе

Предавања, колоквијуми, дискусије, реферати, завршни испит.

Оцена знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена

активност у току

предавања

10 писмени испит 30

Практична настава 4 есеја по 10 поена усмени испит

Колоквијум-и 20

Семинар-и

Page 54: Engleski Jezik Knjiga Predmeta Osnovne Studije

назад

Студијски програм: Основне студије енглеског језика и књижевности

Назив предмета: Специјални курс из језика - Вишесложни глаголи (multi part verbs)

Наставник: мр Дилпарић М. Бранислава

Статус предмета: изборни

Број ЕСПБ: 43

Услов: уписан седми семестар студија

Циљ предмета:

Да се студенти упознају са структуром, функцијом и значењем глагола који су састављени од више речи и да

им се представи сложени систем глагола састављених од више речи

Исход предмета:

Да студенти после обављеног курса могу да разумеју и анализирају глаголе састављене од више речи, њихову

структуру, функцију и значење.

Садржај предмета

Практична настава

Фразни глаголи. Предлошки глаголи. Катенативни глаголи. Остале структуре глагола састављених од више

речи

Литература:

1. Quirk, Randolph, Sidney Greenbaum, Geoffrey Leech, Jan Svartvik.1985. A Comprehensive Grammar of

the English Language. London: Longman

2. Palmer, F.R. 1974. The English Verb. Longman Group Ltd, London

3. Речник фраѕних глагола по иѕбору

Број часова активне наставе 2 Теоријска настава: 0 Практична настава: 2

Методе извођења наставе:

Kолоквијуми, семинарска вежбања, дискусије, реферати, завршни испит.

Оцена знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена

активност у току предавања 10 писмени испит 20

Практична настава - усмени испит 30

Колоквијум-и 2*15

Семинар-и 10

Page 55: Engleski Jezik Knjiga Predmeta Osnovne Studije

назад

Студијски програм : Основне студије енглеског језика и књижевности

Назив предмета: Географске варијанте енглеског језика

Наставник: мр Пејић Н. Ненад

Статус предмета: изборни

Број ЕСПБ: 3

Услов: уписан седми семестар студија

Циљ предмета:

Овај предмет има за циљ да студентима пружи преглед фонетско-фонолошких, граматичких и

лексичких карактеристика савремених географских варијанти енглеског језика, са посебним

освртом на разлике између британске и америчке варијанте.

Исход предмета:

Након завршеног курса, студент би требало да са лакоћом препозна и разуме регионалне

дијалекатске карактеристике у језику говорника којима је енглески матерњи језик.

Садржај предмета

Теоријска настава:.

Настанак и развој Британског колонијалног царства; ширење енглеског језика изван матичног

острва; британски дијалекат; шкотски енглески; ирски енглески; северно-америчка варијанта;

амерички дијалекти; разлике између британског и америчког енглеског; ортографија; изговор;

морфологија; синтакса; разлике у значењу речи; амаричке речи у заједничком енглеском;

доминација америчког енглеског у другој половини двадесетог века; канадска варијанта;

аустралијска варијанта; новозеландска варијанта; јужно-афричка варијанта; енглески као

службени језик у некадашњим афричким и азијским колонијама; глобални енглески као светски

језик.

Практична настава:

Литература:

Bauer, Laurie. (2003). An Introduction to International Varieties of English. Edinburgh: Edinburgh

University Press.

Freeborn Dennis, Peter French, David Langford. (1993). Varieties of English. London: Palgrave

Macmillan, 2nd edition.

Schneider, W. Edgar. (2007). Postcolonial English: Varieties around the world. Cambridge: Cambridge

University Press.

Број часова активне наставе 2 Теоријска настава: 0 Практична настава: 2

Методе извођења наставе:

Kолоквијуми, семинарска вежбања, дискусије, реферати, завршни испит.

Оцена знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе поена

Завршни испит поена

активност у току предавања 10 писмени испит 60

практична настава усмени испт

колоквијум-и 20 ..........

семинар-и 10

Page 56: Engleski Jezik Knjiga Predmeta Osnovne Studije

назад

Студијски програм: Основне студије енглеског језика и књижевности

Назив предмета: Драмске активности

Наставник: мр Кулић Г. Данијела

Статус предмета: изборни

Број ЕСПБ: 3

Услов: уписан седми семестар студија

Циљ предмета:

Усавршавање комуникативне вештине код студената ангажовањем техника које се користе у

позоришту. Увођењем основних драмских елемента, неизвесности, напетости и конфкикта,

стварају се услови за спонтану и природну комуникацију која је налик свакодневној

интеракцији међу људима. Усаглашавање интелектуалног, емотивног и невербалног аспекта у

настави један је од основних циљева овог предмета.

Исход предмета:

Курс Драмских активности омогућиће студентима да кроз смисаоне и креативне технике

побољшају ниво комуникативне компетентности, јер се у настави овог предмета инсистира на

вежбама говора и слушања у ситуацијама које су налик стварним, животним ситуацијама.

Креативно писање (писање сценарија, кратаких чинова, поезије, критика) такође је један од

важних сегмената овог курса.

Садржај предмета:

Практична настава

Студенти ће имати прилику да кроз два часа вежбања усаврше комуникативне вештине, те

повећају ниво језичке тачности, течности и адекватности у говору. Курс ће обухватити

следеће области: Увод у драмске технике. Врсте драмских техника: вербалне и невербалне

вежбе загревања, игра речи, интерпретација, импровизација, игра по улогама, симулација,

употреба књижевног текста, поезије и музике. Развијање интерперсоналних комуникативних

вештина кроз драму. Драматизација текста. Говорне вежбе. Писање монолога, дијалога,

сценарија за кратак позоришни комад. Припрема позоришног комада. Извођења позоришног

комада пред публиком.

Литература:

Maley, A. & A. Duff. (1982). Drama Techniques in Languаge Learning. Cambridge:

Cambridge University Press.

Wessels, Charlyn. (1987). Drama (Resource Books for Teachers) Oxford: Oxford

University Press

Jones, A (ed), (1999). Performing the body: performing the text. London: Routledge.

Brook, P. (1968). The Empty Space. London: Penguin Books.

Martin A. & R. Hill. (1995). Modern Plays. Hertfordshire: English Language Teaching

Prentice Hall.

Број часова активне наставе 2 Теоријска настава: 0 Практична настава: 2

Методе извођења наставе: Интерактивна метода, рад у пару и групи, тимски рад,

презентације, домаћу задаци.

Оцена знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена

активност у току

предавања

30

Практична настава 30 усмени испит 40

Колоквијум-и

Семинар-и

Page 57: Engleski Jezik Knjiga Predmeta Osnovne Studije

назад

Студијски програм: Основне студије енглеског језика и књижевности

Назив предмета: Савремени енглески језик 8

Наставник: доц. др Благојевић Н. Савка, мр Пејић Н. Ненад, Алексић-Хил Ж. Бранимирка

Статус предмета: обавезан

Број ЕСПБ: 7

Услов: положени сви испити из предходне три године

Циљ предмета:

Циљ курса је да студентима пружи знања и вештине захваљујући којима ће бити у стању да

енглески језик користе на напредном нивоу, што подразумева висок степен сложености

синтаксичких конструкција, богат вокабулар, високу културолошку свесност, као и свест о

разноликости језичких стилова и жанрова. Оспособљавање студената за будућу професију у којој

ће се захтевати не само језичке, већ и прагматске и стратешке вештине јесте један од приоритета

овог курса.

Исход предмета:

На крају курса студенти ће бити у стању да: осмисле, напишу и презентују дужи писани рад (есеј,

извештај, мини-пројекат, чланак, резиме романа, итд); да примене конверзацијске вештине, и у

складу са говорном ситуацијом, одговоре захтевима успешне комуникације, сходно начелима

прагматске размене.

Садржај предмета Теоријска настава Теоретски курс из СЕЈ 8 обухвата: основе прагматске комуникације и рад на

дискурсу; принципе интеркултуралности и културолошки прихватљивог понашања (извори су

роман How to be Good и специјализовани приручник са вежбањима Cultural Awareness); начела

конверзације на напредном нивоу; академско писање на напредном нивоу.

Практична настава Теме које се обрађују у току практичне наставе задате су обавезним

романом и уџбеником, и представљају оквир за различите активности којима се вежбају језичка

тачност и течност у говору и писању. Неке од тема су: The state of art in Britain; Entertainment; The

World in our hands; The media and the message; Modern family; Recognizing cultural images and

symbols; Examining cultural behaviour/patterns of communication; Exploring values and attitudes/

cultural experiences. На основу анализе грешака и потреба студената, бирају се оне активности

којима ће се грешке елиминисати. Побољшање прагматске компетенције биће омогућено кроз

интегрисане вежбе писања и говора, а обухватиће следеће: Communicating in everyday life

(Applying for a job; Interviews; Participating in a meeting; Presentations; Reports; Essay, papers and

projects; Meeting the media); The process of writing (planning and research; writing, drafting, and

revising; getting it on the page; Using technology). Студенти ће у току семестра имати задатак да

напишу неколико радова који ће бити сакупљени у портфолио. Мултимедијалне презентације на

задате теме кроз које ће студенти приказати своју језичку, прагматску и стратешку стручност,

биће обавезан део активне наставе. У евалуацији презентација учествоваће предметне

наставници, као и колеге-студенти.

Литература:

Gude, K.and M. Duckworth. (2000). Proficiency Masterclass. SB, WB. Oxford: OUP

Alexandar, L. G. (2005). Longman Advanced Grammar: Reference and Practice. Harlow:

Longman.

Hornby, N. (2001). How to be Good. London: Penguin Books.

Seely, J. (2000). The Oxford Guide to Writing & Speaking. Oxford: OUP

Tomalin, B & S. Stempleski. (1996). Cultural Awareness. Oxford: OUP

Davis, P., Garside, B. & M. Rinvolucri.(1999). Ways of Doing. Cambridge: CUP

Број часова активне наставе 5 Теоријска настава 1 Практична настава 4

Методе извођења наставе: комуникативни приступ, индивидуални рад, тимски рад, фронтална

настава, интерактивна настава. Предавања, вежбе, презентације, домаћи задаци.

Оцена знања (максимални број поена 100) обавезан испит

Предиспитне обавезе поена Завршни испит Поена

активност у току 10 писмени испит 40

Page 58: Engleski Jezik Knjiga Predmeta Osnovne Studije

предавања

Портфолио и презентације 20 усмени испит 10

Колоквијум-и 20

Семинар-и

назад

Студијски програм: Oсновне студије енглеског језика и књижевности

Назив предмета: Историја енглеског језика

Наставник: проф. др Спасић М. Драгана, мр Пејић Н. Ненад

Статус предмета: Обавезан предмет

Број ЕСПБ: 5

Услов: уписан осми семестар студија

Циљ предмета:

Овај предмет има за циљ да студентима представи фонетско-фонолошку, морфолошку,

синтаксичку и лексичку структуру енглеског језика сагледану дијахронијски, са посебним освртом

на начин на који су историјски догађаји и контакти са другим језицима утицали на енглески језик.

Исход предмета:

Након завршеног курса, студенти би требало да стекну јасну представу о најважнијим

карактеристикама историјског развоја енглеског језика, као и да разумеју бројне неправилности у

савременом језику које се могу објаснити једино из дијахронијске перспективе.

Садржај предмета

Појава и развој компаративне лингвистике; историја језика као лингвистичка дисциплина; језици

у Британији пре енглеског; развојни периоди у историји енглеског језика: староенглески, средње-

енглески и савремени енглески; спољашња историја енглеског језика; лексички утицаји на

енглески језик; унутрашња историја енглеског језика; дијахрони преглед фонетике, морфологије и

синтаксе енглеског језика; енглески као светски језик; будућност енглеског језика.

Упознавање са изговором староенглеског и средње-енглеског. Лингвистичка анализа и превођење

одабраних староенглеских и средње-енглеских текстова.

Литература:

Baugh, A.C. (1963). A History of the English Language. London: Routledge & Kegan Paul Ltd.

Pyles, Thomas. (1971). The Origins and Development of the English Language. Neњ York:

Harcourt, Brace & Jovanovich, Inc.

Strang, Barbara. (1986). A History of English. Neњ York: Methuen & Co. Inc.

Број часова активне наставе 3 Теоријска настава 1 Практична настава 2

Методе извођења наставе:

Предавања, колоквијуми, семинарска вежбања, дискусије, реферати, завршни испит.

Оцена знања (максимални број поена 100) обавезан испит

Предиспитне обавезе Поена Завршни испит поена

активност у току

предавања

30 писмени испит 30

Практична настава 10 усмени испит 0

Колоквијум-и 20

Семинар-и 10

Page 59: Engleski Jezik Knjiga Predmeta Osnovne Studije

назад

Студијски програм : Основне студије енглеског језика и књижевности

Назив предмета: Савремена англо-америчка књижевност

Наставник: доц. др Лончар-Вујновић Н. Мирјана, Шошкић В. Радоје

Статус предмета: Обавезни

Број ЕСПБ: 7

Услов: положени испити из претходне године

Циљ предметa:

Изучавање савремене англо-америчке књижевности има за циљ првенствено трагање за

културним везама, у књижевним остварењима значајних представника, како енглеске тако и

америчке књижевности, узимајући у обзир, све књижевне жанрове и, по претпоставци, већ

одређени ниво стеченог знања студената о теорији, историји књижевности, књижевној критици,

те и самосталну и посве зрелу аналитичку праксу студената на завршној години основних

студија.

Исход предмета:

Након одржаног кура, постепено оспособљавање студената да зрело и самостално приступају

критичкој анализи, да усвајају и поримењују елементе књижевне критике на вишем курсевима

књићевности.

Садржај предмета:

Modern Anglo-american Theory and Criticism; Modern Poetry; Modern Fiction-English Novel of 20th

century; Modern Drama; …

Литература:

Marcus Cunliffe, American Literature to 1900, Peter Bedrick Books, New York, 1988;

D. Daiches, A critical History of English Literature, London, 1960;

The Norton Anthology of English Literature, The 20th

Century and After, W. W.

Norton&Company, NewYork, London, 2005;

The Norton Anthology of English Literature, Theory and Criticism, W. W. Norton&Company,

New York, London, 2001;

Mirjana Lončar-Vujnović, Savremeni američki roman, Recepcija u periodici, Beograd, 2007;

Krasner, David, American Drama, 1945-2000, Oxford, Blackwell Publishing, 2006;

MAK I, II, III, IV, by T. Vučković, Kultura, Beograd, 1995.

Број часова активне наставе 4 Теоријска настава: 2 Практична настава: 2

Методе извођења наставе:

Предавања, колоквијуми, дискусије, реферати, завршни испит.

Оцена знања (максимални број поена 100) обавезан испит

Предиспитне обавезе Поена

Завршни испит Поена

активност у току предавања 30 писмени испит 20

Практична настава 20 усмени испт 20

колоквијум-и 10 ..........

семинар-и

Page 60: Engleski Jezik Knjiga Predmeta Osnovne Studije

назад

Студијски програм: Основне студије енглеског језика и књижевности

Назив предмета: Култура језичког изражавања

Наставник: др Јашовић М. Голуб

Статус предмета: Обавезан

Број ЕСПБ: 4

Услов: уписан осми семестар студија

Циљ предмета

Проширивање и продубљивање раније стеченог знања и овладавање новим појмовима из области

фонетике, морфологије, синтаксе и правописа; оспособљавање за комуникацију савременим српским

језиком усменим иражавањем и комуникацијом у писаној форми.

Исход предмета

Стечена знања олакшавају студенту да се усмено изражава савременим српским језиком који

карактерише четвороакценатски систем, употребљавајући облике речи у складним реченицама којим

се недвосмислено изражавају мисли и осећања. Други вид комуницирања олакшава освежено и

продубљено знање из правописа, где је правилно одабрана форма писаног акта, а текст усклађен са

нормама регулисаним савременим правописом.

Садржај предмета

Теоријска настава

Теоријска настава обухвата наставне јединице из фонетике (артикулација и класификација гласова,

алтернације, асимилацију и дисимилацију; одлике стандардне акцентуације српског језика),

морфологије (карактеристични падежи именских речи и облици глаголских времена и начина),

морфосинтаксе (функција и значење падежа и глаголских времена), стилистика (врсте стила, јасност

стила, подесност и прецизност речи и израза), као и правописна правила која се односе на употребу

великог слова, интерпункције, писање скраћеница и на одвојено и растављено писање речи.

Практична настава - Писање пословног писма и презентација.

Литература

Павле Ивић, Иван Клајн, Митар Пешикан, Бранислав Брборић, Језички приручник, Радио-

телевизија Београд, Београд, 1991, стр. 300.

Драго Чупић, Егон Фекете, Богдан Терзић, Слово о језику, Језикчки поучник, Београд, Партенон,

1996, 293.

Правопис српскога језика, Приредили Митар Пешикан, Јован Јерковић, Матo Пижурица, Нови

Сад, Матица српска 1993. стр. 503.

Број часова активне наставе 2 Теоријска настава: 2

Практична настава: 0

Методе извођења наставе:

Монилошка и дијалошка, дискусије, домаћи задаци.

Оцена знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена

активност у току предавања 15 писмени испит

практична настава 15 усмени испит 50

колоквијум-и 20

семинар-и 0

Page 61: Engleski Jezik Knjiga Predmeta Osnovne Studije

назад

Студијски програм : Основне студије енглеског језика и књижевности

Назив предмета: Логика

Наставник: др Поповић В. Банкица

Статус предмета: Изборни

Број ЕСПБ: 4

Услов: уписан осми семестар студија

Циљ прeдмета је

Упознавање са ставовима традиционалне логике и теоријама аргументације кроз њен историјски

развој у савременој логици

Исход предмета

Увођење у елементе логике и пружање основе за разумевање законитости процеса мишљења кроз

континуитет идеја у историји филозофије

Садржај предмета

Теоријска настава

Историјски развој схватања природе логике; Одређивање логике, њене аргументације и валидности;

Формални карактер логике и шире одређивање кроз појам, суд и закључак; Појам као суштина

ствари, односи и категорије; Дефиниција, класификација и деоба; Аподиктичка употреба и

савремене критике класичне теорије појма (конвенционалност конотација и денотација, семантичка

и симболичка дисперзија терминологије); Формална и материјална логика у трансценденталној

равни; Дијалектичка критика и садржинска одређења изворности појма; Значење термина и симбол

термина у формалној логици; Врсте исказа: предикациона, релациона и егзистенцијална теорија

исказа; Основни елементи теорије скупова и односи међу исказима. Анализе, функције и рачун

исказа.

Практична настава: Вежбе из Платоновог Парменида, Аристотелове Топике и Аналитике I и II,

Хегелове Науке Логике I.

Препоручена литература

1. Платон, Парменид; Аристотел, Топике и Аналитике I и II, Прокло, Коментар Платоновом

Кратилу, Григорије Ниски, Јелинима о општим појмовима, Михаил Псел, Коментари уз

Аристотелове логичке списе, Кант, Предавања из логике, Шелинг, Систем

трансценденталног идеализма, Хегел, Наука логике I-III, Енциклопедија филозофских

знаности (I део)

2. Секундарна литература: Гајо Петровић, Логика; Богдан Шешић, Основи логике, Бгд., 1974;

Е.Ј.Лемон Упознавање са логиком, Никшић, 1995.

Број часова активне наставе (недељно) 4 Теоријска настава: 4 Практична настава: 0

Предавања Вежбе Истраживачки рад Други облици наставе Остали

часови

4 0 0 0 0

Методе извођења наставе

Предавања кроз рад на изворним филозофским текстовима са различитим рацнима тумачења,

дискусије, семинарски радови, колоквијуми, консултације и припрема за испит

Оцена знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе Обавезна Поени Завршни испит Поена

Активност на предавањима Да 10 Усмени део испита 60

Практична настава Да 10

Семинар-и Да 20

Page 62: Engleski Jezik Knjiga Predmeta Osnovne Studije

назад

Студијски програм : Oсновне студије енглеског језика и књижевности

Назив предмета: Специјални курс књижевности 3 – Викторијански роман

Наставник: др Бакић-Мирић М. Наташа, Мушовић А. Азра

Статус предмета: изборни

Број ЕСПБ: 4

Услов: уписан осми семестар студија

Циљ предмета:

Циљ наставе је да се студенти упознају са начином настанка романа у викторијанској Енглеској и

са његовим развојем у најбогатијем периоду енглеске књижевности . У склопу овог курса

студенти ће се упознати са романима највећих новелиста света.

Исход предмета:

Након одржаног курса, постепено оспособљавање студената да зрело приступају критичкој

анализи, да усвајају и примењују елементе књижевне критике на вишим курсевима књижевности.

Садржај предмета:

Jane Austen – Pride and Prejudice

Charles Dickens – Great Expectations

William Makepeace Thackerey – Vanity Fair

Emily Bronte – Wuthering Heights

George Eliot – The Mill on the Floss

Thomas Hardy – Tess of the d’Urbeville

Литература:

David Daiches, A Critical History of English Liteture, volume IV, London, 1960.

Terry Eagleton, The English Novel, Blackwell Publishing, 2005.

L. Trilling and H. Bloom, Victorian Prose and Poetry, Ofxord University Press, 1973

Број часова активне наставе 3 Теоријска настава: 1 Практична настава: 2

Методе извођења наставе:

Монилошка и дијалошка, дискусије, колоквијуми, домаћи задаци.

Оцена знања (максимални број поена 100) обавезан испит

Предиспитне обавезе поена

Завршни испит Поена

активност у току предавања 20 писмени испит 50

практична настава 20 усмени испт

колоквијум-и 10 ..........

семинар-и

Page 63: Engleski Jezik Knjiga Predmeta Osnovne Studije

назад

Студијски програм : Основне студије енглеског језика и књижевности

Назив предмета: Тумачење књижевног дела 2

Наставник: проф. др Костић Ј. Драгомир

Статус предмета: изборни

Број ЕСПБ: 4

Услов: уписан осми семестар студија

Циљ предмета:

Упознавање студената са приступом проучавању и тумачењу књижевних дела

Исход предмета:

Оспособљавање студената за самостално тумачење књижевних дела

Садржај предмета

Теоријска настава: Увод у тумачење књижевних дела, књижевност и проучавање књижевности,

унутрашње и спољашње проучавање књижевности, форма књижевно-уметничког дела, стил,

проучавање песме, проучавање прозе (роман, приповетка), структура књижевно-уметничког дела,

ликови, историја проучавања књижевно-уметничког дела (од Аристотела до данашњих дана),

позитивизам и критика позитивизма, иманентна критика: руски формализам, нова критика,

феноменологија, структурализам, архетипска критика, деконструкција;

Практична настава: тумачење књижевних дела на примерима најзначајнијих дела светеске и

домађе књижевности ( Данте, Сервантес, Шекспир, Кафка, Рулфо, Лазаревић, Станковић, Дучић);

Литература

Иво Тартаља: Теорија књижевности, Београд, 1998; Petar Milosavljević: Metodologija pročavanja

književnosti, Novi Sad, 1985; Miodrag Radović: Književna aksiologija, Novi Sad, 1987; Rene Velek i

Ostin Voren: Teorija književnosti, Beograd, 1991; Zdenko Škreb i Ante Stamać: Uvod u književnost,

Zagreb, 1986; Umetnost tumačenja poezije (priredili D. Nedeljković i Miodrag Radović), Beograd, 1979;

Број часова активне наставе 3 Теоријска настава:2 Практична настава: 1

Методе извођења наставе: монолошко-дијалошка

Оцена знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе поена

Завршни испит поена

активност у току предавања 20 писмени испит 20

практична настава усмени испт 40

колоквијум-и 20 ..........

семинар-и

Page 64: Engleski Jezik Knjiga Predmeta Osnovne Studije

назад

Студијски програм: Основне студије енглеског језика и књижевности

Назив предмета: Теорија и технике превођења 2

Наставник: проф. др Обрадовић М. Радмила, Алексић-Хил Ж. Бранимирка

Статус предмета: изборни

Број ЕСПБ: 3

Услов:положени испити из предходне године

Циљ предмета:студенти ће проширити своја знања из основа теорије књижевности и бити у стању да

примене основне технике превођења

Исход предмета:студенти ће бити у стању да обаве преводилачке задатке на одређеном нивоу

примењујући стечена теоријска и практична знања уз помоћ стручне литературе

Садржај предмета

Теоријска настава;

усмено и писмено превођење стручних/научних текстова, резиемеа, публицистике

Оригинал и превод: структура исказа из Л1-Л2,структура ситуације у исказу, семантички ниво,

лексичко-граматички ниво, контекст културе,значење и преношење значења

Практична настава:

усмено и писмено превођење фразеолошких целина, идиома,пословица,изрека, специфичних исказа у

ситуативном говору,дијалекта,нонсенса

Литература:

1.Теорија и техника превођења,Владимир Ивир, Гимназија Сремски Карловци

2.Умјетност превођења,Јиржи Леви,Свјетлост,Сарајево

3. Dictionary of English Language and Culture,Longman Group UK Ltd

Број часова активне наставе 3 Теоријска настава: 1 Практична настава: 2

Методе извођења наставе:

Предавања, колоквијуми, дискусије, реферати, завршни испит.

Оцена знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена

активност у току

предавања

20 писмени испит 30

Практична настава 20 усмени испит 30

Колоквијум-и

Семинар-и

Page 65: Engleski Jezik Knjiga Predmeta Osnovne Studije

назад

Студијски програм: Основне студије енглеског језика и књижевности

Назив предмета: Методика наставе енглеског језика 2

Наставник: доц. др Благојевић Н. Савка, мр Кулић Г. Данијела

Статус предмета: изборни предмет

Број ЕСПБ: 3

Услов: уписан семестар у коме се похађа курс

Циљ предмета: Практична обука студената за будући наставнички позив примарни је циљ овог

предмета. Оспособљавање студената да успешно примењују методе, технике и принципе наставе

енглеског језика у формалном окружењу јесте приоритет овог стручно-апликативног курса.

Исход предмета: Овладавање методама, приступима и техникама које се могу користити у

настави страног језика и способност примене стечених вештина у будућој професији требало би

да буде исход предмета. На крају курса студенти ће бити оспособљени да: успешно планирају и

организују часова енглеског језика; да прилагоде улазну информацију, наставна средства, теме,

активности и задатке одређеном узрасту ученика и нивоу знања; да ефикасно презентују, вежбају

и тестирају све језичке вештине и системе; да препознају грешке ученике и вешто их коригују; да

користе стратегије којима се успоставља креативна и позитивна атмосфера учења и усвајања

енглеског језика.

Садржај предмета

Теоријска настава:Classroom management: interaction, kinds of teacher, maximizing Ss' interaction,

creating positive atmosphere in the classroom; Teaching pronunciation: presentation and practice

activities; Teaching grammar: covert and overt presentation, mechanical and meaningful practice,

testing; Teaching receptive skills: reading and listening. Teaching productive skills: speaking and

writing; Teaching vocabulary: presentation and practice techniques; Teaching English to children:

skills, activities and class management; Classroom activities and lessons:communicative activities,

kinds of lessons, eliciting, teaching aids, correction techniques, drama activities, problem solving, etc.

Lesson Planning: formal and informal planning, stages of the lesson, using the blackboard. Testing:

features of a good test, kinds of tests, making and evaluating tests.

Практична настава: У оквиру практичне наставе студенти имају могућност да кроз ,,микро

наставу“ (micro teaching) вежбају и усавршавају све области које се обрађују у оквиру предавања.

На часовима вежбања (2 часа седмично) студенти примењују све вештине и знања која су била

предмет теоријске наставе. Кроз десетоминутне презентације, студенти директно демонстрирају

у којој су мери савладали одређену наставну јединицу. Презентација се описно оцењује, а у

процесу евалуације учествују подједнако предметни наставници и колеге-студенти. Презентације

представљају симулације часова у школи. Теме, задаци и циљеви презентација усклађени су са

теоретском наставом и организују се током целог семестра. На овај начин, студентима се пружа

могућност да постепено напредују у савладавању вештина и техника подучавања енглеског

језика. Теме за презентације су следеће: Humanistic activities, Presenting and practising structures,

Presenting new words, Receptive skills, Productive skills, Communicative activities, Lesson Planning.

Посете основним и средњим школама у смислу опсервације часова енглеског језика, те

попуњавање опсервационих листова (Observation Tasks, Scrivener. J. Learning Teaching.)

Литература

Harmer, J. (2007). The Practice of English Language Teaching. Еssex: Pearson Education

Limited. (одређена поглавља)

Scrivener, J. (2005). Learning Teaching. Oxford: Macmillan Education. (одређена поглавља)

Harmer, J. (1995). Teaching and Learning Grammar. Еssex Longman.

Scott, W. and L. Ytreberg. (1995). Teaching English to Children. Еssex Longman.

Ur, P. and A. Wright. (1995). Five Minute Activities. Cambridge: CUP.

Број часова активне наставе 3 Теоријска наставa 1 Практична настава 2

Методе извођења наставе: предавања и вежбе; фронтална настава, интерактивни метод,

самостални рад студената, презентације

Оцена знања (максимални број поена 100) обавезан испит

Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена

Page 66: Engleski Jezik Knjiga Predmeta Osnovne Studije

активност у току

предавања

20 практични 20

Практична настава 30 (презентације) усмени испит 30

Колоквијум-и

Семинар-и

назад

Студијски програм : Основне студије енглеског језика и књижевности

Назив предмета: Социјална антропологија

Наставник: др Миливојевић М. Снежана

Статус предмета: изборни

Број ЕСПБ: 3

Услов: без услова

Циљ предмета: Стечена знања омогућавају студентима шире и свестраније упознавање са

историјом културног и цивилизацијског развитка људских заједница, од дивљих култура до

савремене цивилизације као синтетичко сагледавање каузалних веза између човека, културе и

друштва.

Исход предмета: Стечена знања омогућавају студентима анализу, обраду и примену најновијих

сазнања из области социјалне антропологије.

Садржај предмета

Теоријска настава

Нгласак се ставља на везу социологије и антропологијеи културу као тачку спајања ове две сфере

друштвеног живота.

Практична настава

Литература:

1. Марсел Мос, Социологија и антропологија, Просвета, Београд, 1982

2. Клифорд Герц, Тумачење култура 1 и 2, Библиотека 20. век, Београд, 1998

Број часова активне наставе 2 Теоријска настава: 2 Практична настава: 0

Методе извођења наставе: Предавања. Вежбе. Консултације. На предавањима се излаже теориски

део градива. На вежбама се градиво са предавања проширује додатном литературом. Унапред

најављеним терминима се сваке недеље одржавају консултације.

Оцена знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе поена

Завршни испит поена

Присуство на предавањима 2 усмени део испта 40

Присуство на вежбама 3

Колоквијум 15

Семинарски рад 20

Семинарски рад 20