of 26 /26
Fakultet umjetnosti i društvenih nauka Odsjek društvenih nauka STUDIJSKI PROGRAM ENGLESKOG JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI Akademska godina: 2014/15. Copyright IUS ©2014.All rights reserved. INTERNATIONAL UNIVERSITY OF SARAJEVO INTERNACIONALNI UNIVERZITET U SARAJEVU Faculty of Arts and Social Sciences FASS

Engleski jezik i književnost

Embed Size (px)

Text of Engleski jezik i književnost

 • - 3 -

  Fakultet umjetnosti i drutvenih nauka

  Odsjek drutvenih nauka

  STUDIJSKI PROGRAM

  ENGLESKOG JEZIKA I KNJIEVNOSTI

  Akademska godina: 2014/15.

  Copyright IUS 2014.All rights reserved.

  INTERNATIONAL UNIVERSITY OF SARAJEVOINTERNACIONALNI UNIVERZITET U SARAJEVU

  Faculty of Arts and Social SciencesFASS

 • - 4 -

  SADRAJ

  1 O UNIVERZITETU

  2 O FAKULTETU UMJETNOSTI I DRUTVENIh NAUKA

  3 NAI STUDENTI

  4 OSIGURANJE KVALITETA

  5 EVROPSKI SISTEM PRIJENOSA bODOVA (ECTS)

  6 TRAJANJE STUDIJA, DODJELJIVANJE ECTS bODOVA I DODATKA DIPLOMI

  7 ObLICI PROVOENJA NASTAVE I PROVJERE ZNANJA STUDENATA

  8 UVOD U NAUNU ObLAST I OPI OPIS STUDIJA

  9 CILJEVI STUDIJSKOG PROGRAMA

  10 MOGUNOST ZAPOSLENJA

  11 AKADEMSKO OSObLJE

  12 I CIKLUS STUDIJA

  12.1 Ciljevi i profil I ciklusa studija

  12.2 Predvieni ishodi uenja I ciklusa studija

  12.3 Nastavni plan i program I ciklusa studija

  12.4 Uvjeti za upis i ponovni upis na I ciklus studijskog programa

  13 II CIKLUS STUDIJA

  13.1 Ciljevi i profil II ciklusa studija

  13.2 Predvieni ishodi uenja II ciklusa studija

  13.3 Nastavni plan i program II ciklusa studija

  13.4 Uvjeti za upis i ponovni upis na II ciklus studija

  14 III CIKLUS STUDIJA

  14.1 Ciljevi i profil III ciklusa studija

  14.2 Predvieni ishodi uenja III ciklusa studija

  14.3 Nastavni plan i program III ciklusa studija

  14.4 Uvjeti za upis na III ciklus studija

 • - 5 -

  1 O Univerzitetu

  Internacionalni univerzitet u Sarajevu neprofitna je i nezavisna visokokolska ustanova koja samostalno osigurava sredstva za svoj rad i nudi obrazovanje na sva tri ciklusa studija kao i posebne programe za profesionalno usavravanje u registriranim oblastima. Obrazovanje se realizira putem naunih i umjetnikih programa koji se meusobno proimaju omoguujui simbiozu tradicionalnih i novih disciplina. Univerzitet podstie i promovira akademsku, kulturnu i drutvenu saradnju s regionalnim i meunarodnim univerzitetima srodne orijenta-cije.

  Internacionalni univerzitet u Sarajevu akreditiran je od strane Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo i upisan i dravni Registar akreditrianih visokokolskih ustanova u BiH koji se vodi pri Agenciji za razvoj obrazovanja i osiguranje kvaliteta. IUS je i pridrueni lan Evropske asocijacije univerziteta (European University Association - EUA).

  Meunarodni karakter Internacionalnog univerziteta u Sarajevu, sa studentima iz cijelog svijeta i akademskim osobljem sa znaajnim meunarodnim iskustvom, studijskim programima daje poseban kvalitet. Neposrednom interakcijom studenti Univerziteta imaju privilegiju upoznavati razliite kulture to im omoguava ne samo usvajanje znanja, kompentencija i vjetina iz ue oblasti studijskog programa ve i stjecanje drugih vjetina i iskustava koja su u globaliziranom svijetu izuzetno vana.

  Pohaanje nastave na engleskom jeziku i praenje meunarodnih naunih i strunih asopisa, uz koritenje najbolje literature iz relevantnih oblasti, osigurava studentima kvalitetno obrazovanje iz oblasti specifinih za Studijski program engleskog jezika i knjievnosti kao i uvid u savremene tokove ove oblasti.

  Nastavni plan i program ovog studija usklaen je s bolonjskim sistemom obrazovanja i bh. nacionalnim okvirom kvalifikacija. Kroz veliki broj izbornih predmeta studenti imaju mogunost upoznati se i sa sadrajima iz drugih naunih oblasti koje se izuavaju na Univerzitetu ime je omoguena horizontalna prohodnost studenata. Svreni studenti dobijaju dvojezinu diplomu i dodatak diplomi i to na engleskom i na jednom od slubenih jezika u Bosni i Hercegovini.

  Nastavni plan i program I ciklusa studija takoer ispunjava uvjete za stjecanje diplome bakalaureata iz oblasti engleskog jezika i knjievnosti u Republici Turskoj na nain koji je utvrdilo Vijee za visoko obrazovanje Republike Turske (YK).

  Osniva IUS-a

  Osniva IUS-a je Fondacija za razvoj obrazovanjaSarajevo. Osnovana je u Sarajevu 2001. godine kao nevladina organizacija neprofitnog karaktera s ciljem kreiranja uvjeta za unapreenje obrazovanja u Bosni i Hercegovini.

  Misija IUS-a

  Misija IUS-a je formiranje kompetentnih i pouzdanih ljudi koji pored sposobnosti samostalnog i kritikog miljenja imaju i snaan osjeaj socijalne odgovornosti. Univerzitet eli doprinositi razvoju nauke i tehnologije kao i prenoenju znanja za do-brobit drutva.

  Vizija IUS-a

  IUS e formirati kulturu izvrsnosti koja e zadovoljiti potrebe i institucije iji je primarni cilj kvalitetno obrazovanje ali e kroz interdisciplinarnu obrazovnu infrastrukturu stvarati i prenositi znanje te postati meunarodna referentna taka u obrazovanju i nauci.

  Organizacione jedinice

  Univerzitet ima sljedee organizacione jedinice:

 • - 6 -

  Fakultet prirodnih i tehnikih nauka (FENS);

  Fakultet menadmenta i javne uprave (FBA);

  Fakultet umjetnosti i drutvenih nauka (FASS);

  Istraivaki institut sa centrima.

  Kampus

  Kampus Internacionalnog univerziteta u Sarajevu smjeten je na Ilidi, u blizini prirodnih izvora ljekovite vode i arheolokog nalazita iz rimskog razdoblja. Okruen prirodnim ljepotama, omeen obalom rijeke eljeznice, na univerzitet je blizu poznatog sarajevskog parka Vrelo Bosne.

  Dobro povezan s centrom Ilide, aerodromom, sreditem grada, s pogledom na lijepe planine, na kampus je miran i prijatan za uenje.

  Moderne prostorije za uenje i istraivaki centri, ljubazno osoblje i mnogobrojne mogunosti kojima se akademski ivot dopunjuje sa drutvenim i kulturnim pruaju jedinstvenu kombinaciju studiranja studentima iz cijeloga svijeta.

  Bogati resursi IUS-a, biblioteka i itaonice, beini pristup internetu, pristup naunim bazama podataka (kao to je npr. JSTOR), smjetajni kapaciteti, sportski tereni i restorani, snana su podrka nastavnim i vannastavnim aktivnostima.

  2 O Fakultetu umjetnosti i drutvenih nauka

  Fakultet umjetnosti i drutvenih nauka prua mogunost stjecanja akademskih zvanja iz razliitih oblasti umjetnosti, drutvenih i kulturolokih nauka. Na naem fakultetu se trenutno realiziraju sljedei studijski programi:

  ODSJEK UMJETNOSTI

  Vizuelne umjetnosti i dizajn vizuelnih komunikacija;

  ODSJEK DRUTVENIH NAUKA

  Drutvene i politike nauke;

  Psihologija;

  ODSJEK KULTUROLOKIH STUDIJA

  Kulturoloke studije;

  Engleski jezik i knjievnost

  Cilj svih studijskih programa jeste uspostavljanje ravnotee izmeu profesionalnog obrazovanja u glavnoj oblasti interesovanja studenata i stjecanja dodatnih znanja obuhvaenih izbornim predmetima iz srodnih podruja unutar nastavnog plana i programa, a sve u cilju irenja perspektiva i pripreme za ulogu visokoobrazovanih i strunih graana. Pored toga, fokus realizacije svih programa je na postizanju usklaenosti izmeu potrebnog teorijskog znanja koje zahtijeva matina oblast i kritikog intelektualnog i/ili umjetnikog senzibiliteta neophodnog za prilagoavanje u konstantno promjenljivom i zahtjevnom svijetu.

 • - 7 -

  3 Nai studenti

  Ukljuenost studenata u odluivanje i unapreenje nastavnih procesa

  Studentski parlament (SPIUS) predstavlja i zastupa studente i na taj nain aktivno uestvuje u ostvarenju njihovih prava. Studentski parlament (SPIUS) takoer delegira predstavnike studenata u lanstvo tijela Univerziteta ime omoguava punopravno ostvarivanje njihovih prava i ukljuenost u donoenje odluka.

  Predstavnici studenata takoer su ukljueni u procese izrade nastavnih planova i programa, kao i evaluacije njihove izvedbe te u periodine analize studijskih programa.

  Savjetovanje studenata

  Univerzitet pridaje posebnu vanost akademskom savjetovanju studenata u toku njihovog studija. Unutar studijskog programa dekan svakom studentu neformalno dodjeljuje akademskog savjetnika koji ima obavezu nadgledanja i ocjenjivanja napretka studenta te ga savjetuje o obaveznim i izbornim predmetima koje treba prijaviti kako bi to uspjenije napredovao tokom studija. Za vrijeme prijave (registracije) predmeta, odnosno ovjere semestara, student je obavezan konsultirati se sa svojim akademskim savjetnikom oko izbora i prijave predmeta u narednom semestru. Prije poetka semestra akademski savjetnik studentu odobrava listu predmeta za naredni semestar.

  Promoviranje mobilnosti studenata

  Ured za meunarodnu saradnju Internacionalnog univerziteta u Sarajevu (IRO) intenzivno radi na promoviranju mobilnosti studenata kroz razliite programe razmjene kao to su Erasmus+ i Mevlana. Pri tome se studentima osigurava priznavanje ECTS bodova ostvarenih prilikom razmjene, a osoblje Ureda savjetuje studente i pomae im napraviti odgovarajui izbor.

  Studentski klubovi

  Kako bi akademsko iskustvo bilo to potpunije, studentima IUS-a omoguene su raznovrsne vannastavne aktivnosti. Trenutno je aktivno 19 studenskih klubova od kojih emo spomenuti IUS Rock Bend, Poduzetniki klub, Klub za intelektualne aktivnosti, Fudbalski klub, Klub za razvoj kulture, umjetnosti, drutvenih i sportskih vjetina, Istraivaki klub, Klub studenata arhitekture i Klub fotografije.

  4 Osiguranje kvaliteta

  Osiguranje kvaliteta obuhvata i sam proces izrade studijskog programa tokom kojeg je definirana obaveza konsultiranja nastavnog osoblja, strunjaka iz date oblasti, studenata, predstavnika privrede i poslodavaca te lokalne zajednice.

  U toku implementacije studijskog programa provode se redovne analize svih bitnih indikatora realizacije to se ogleda u periodinim sistemskim analizama i izvjetajima.

  Sistem implementacije nastavnog procesa i ocjenjivanja rada studenata daje dovoljno autonomije svakom nastavniku kako bi prilagodio nastavne metode i ocjenjivanje svakom pojedinom predmetu, ali uz potivanje jasno definiranih standarda na nivou Univerziteta. Na ovaj nain osigurana je transparentnost procesa ocjenjivanja, ali i data mogunost prilagoavanja svakom nastavniku i studentu.

  .

 • - 8 -

  5 Evropski sistem prijenosa bodova (ECTS)

  U cilju efikasne mobilnosti studenata nastavni plan i program organiziran je kroz predmete ije su vrijednosti izraene jedinicima evropskog sistema prijenosa bodova (ECTS).

  Ukupan predvieni broj ECTS bodova dodjeljuje se nakon polaganja ispita i ocjenjivanja, a razlike u stepenu ostvarivanja definiranih ishoda uenja izraavaju se ocjenama u skali od F, FX do A, odnosno od 5 do 10. Sistem ECTS primjenjuje se kod svih studentskih prelaza.

  Svi predmeti navedeni su prema nivou (studijskoj godini) unutar odreenog ciklusa studija, i to brojano: 100-199; 200-299; 300-399 i 400-499 za etiri godine I ciklusa studija, 500-599 za II ciklus studija i 600-899 za III ciklus studija. Prvi broj upuuje na godinu studija na kojoj se predmet izvodi. Svi predmeti imaju kratak naziv, tj. skraenicu, ispred broja koja jasno upuuje na program na kojem se taj predmet nudi (npr. ARCH - arhitektura). Razlika u sadraju i bodovnim vrijednostima unutar predmeta iskazana je kroz broj sati koji su planirani za predavanja, vjebe odnosno samostalan rad (3+0 ili 2+2 ili 2+1+2).

  Svaki studijski program na naem univerzitetu odreuje i obavezu uspjenog obavljanja studentske prakse u trajanju od najmanje 30 dana.

  6 Trajanje studija, dodjeljivanje ECTS bodova i dodatka diplomi

  U donjoj tabeli prikazani su podaci o trajanju i dodjeli ECTS bodova studentima nakon uspjenog okonanja odreenog ciklusa studija, i to:

  Ciklus studija Ostvareni ECTS bodovi nakon okonanog ciklusa studija: Trajanje

  I ciklus 240 4 godine

  II ciklus 60 1 godina

  III ciklus 180 3 godine

  Studentima koji diplomiraju dodjeljuje se diploma i dodatak diplomi koji sadre: steeno zvanje, nazive poloenih predmeta, realizirane projekte, zavrni rad/projekt, postignute ocjene, ostvareni broj ECTS bodova, prosjek ocjena za svaki semestar i ukupan prosjek ocjena na ciklusu studija te druge zakonom propisane elemente.

  7 Oblici provoenja nastave i provjere znanja studenata

  Nastavne aktivnosti koje se primjenju na Univerzitetu razlikuju se u ovisnosti od fakulteta i naunih disciplina. Openito, predmeti prirodnih nauka imaju tendenciju vee strukturiranosti i vie sati provedenih u direktnom radu sa studentima u odnosu na predmete drutvenih i humanistikih nauka. Vanu komponentu studiranja predstavlja samostalan rad studenata, a individualnim konsultacijama posveuje se posebna panja. Akademsko osoblje koristi kombinaciju vie nastavnih oblika kako bi se postigli predvieni ciljevi uenja i poveala zainteresiranost studenata za rad.

  Nastavne aktivnosti

  Vrijeme provedeno na nastavi i u radu sa drugim studentima moe imati nekoliko oblika, ali obino ukljuuje kombinaciju dolje navedenog:

  - Predavanja profesora prilikom kojih se najee koriste tampani materijali, slajdovi ili prezentacije, ali je glavni fokus na sluanju izlaganja.

 • - 9 -

  - Vjebe gdje asistenti interaktivno rade s manjim brojem studenata u grupama nadopunjujui predavanja obradom specifinih tema ili rjeavanjem zadataka..

  - Veina predmeta ukljuuje i odreene oblike praktine nastave, kao to su laboratorijske vjebe, to moe podrazumijevati i sedmini rad u laboratoriju gdje studenti usavravaju profesionalne vjetine i stjeu praktina iskustva.

  - Studentska praksa u trajanju od najmanje 30 radnih dana podrazumijeva rad u realnom okruenju to studentima pomae u donoenju informirane odluke o buduim pozivima.

  Individualni rad studenata

  Osim pohaanja predavanja i vjebi studenti provode veliki dio radne sedmice u samostalnom uenju koje ukljuuje itanje relevantnih studijskih materijala, istraivanje, boravak u biblioteci, izradu zadae, pripremu seminarskih radova i referata te rad na razliitim grupnim ili individualnim projektima i prezentacijama.

  Oblici provjere znanja studenata

  Internacionalni univerzitet u Sarajevu primjenjuje pismene, usmene i praktine oblike provjere znanja studenata. Ocjenjivanje studenata provodi se testiranjem, odnosno, vrednovanjem pisanih i praktinih radova i ispitivanjem u skladu sa predvienim programom, postavljenim ciljevima uenja i procedurama ocjenjivanja. Ispiti se iz umjetnikih oblasti polau komisijski. Svi su oblici provjere znanja javni.

  Konsultacije

  Predmetni nastavnici odravaju redovne konsultacije sa studentima koristei razliite vidove kao to su kabinetske konsultacije, konsultacije u uionici, putem emaila ili savremenih raunarskih aplikacija, kao to je Moodle, kako bi omoguili studentima to uspjenije savladavanje u nastavno-naunih sadraja i postizanje ciljeva.

  Vrednovanje znanja studenata

  Konaan uspjeh studenta nakon svih predvienih oblika provjere znanja vrednuje se i ocjenjuje sistemom uporedivim sa ECTS skalom ocjenjivanja kako slijedi:

  a) 10 (A) - izuzetan uspjeh bez greaka ili sa neznatnim grekama, nosi 95-100 bodova;

  b) 9 (B) - iznad prosjeka, sa ponekom grekom, nosi 85-94 bodova;

  c) 8 (C) - prosjean, sa primjetnim grekama, nosi 75-84 bodova;

  d) 7 (D) - openito dobar, ali sa znaajnijim nedostacima, nosi 65-74 bodova;

  e) 6 (E) - zadovoljava minimalne kriterije, nosi 55-64 bodova;

  f ) 5 (F, FX) - ne zadovoljava minimalne kriterije, manje od 55 bodova.

 • - 10 -

  8 Uvod u naunu oblast i opi opis studija

  Studij engleskog jezika moe podrazumijevati mnogo toga, od uenja engleskog kao stranog jezika do izuavanja bogate lingvistike i kulturne batine engleskog govornog podruja.

  Od studijskih programa engleskog jezika i knjievnosti oekuje se da sadre irok i uravnoteen nastavni plan i program koji ukljuuje razliite oblike pisanih tekstova, kako knjievnih tako i neknjievnih, te teorijski okvir potreban za itanje, razumijevanje, tumaenje i pisanje tekstova na ovom jeziku. Uspjean program osposobljava studente da profesionalno koriste engleski jezik i razumiju njegovu strukturu. Pored toga, nudi im priliku usvajanja znanja o metodici nastave stranog jezika razvijajui tako vjetine vlastitog kritikog razmiljanja i efikasne verbalne komunikacije.

  itanje i tumaenje tekstova na engleskom temelji se na kontekstu pa bi student ovog programa trebao nauiti kako kulturoloki i historijski kontekst odreenog teksta moe pomoi u njegovom razumijevanju i tumaenju. Pravilno razumijevanje konteksta u kojem je odreeni knjievni tekst nastao zahtijeva poznavanje razliitih tema i akademskih disciplina koje nisu izravno vezane za uenje engleskog jezika. Budui da studij predstavlja interdisciplinarno istraivanje, ovaj program podrazumijeva upoznavanje studenata i s drugim disciplinama kao to su psihologija, lingvistika, pedagogija, historija, umjetnost, film i kulturoloke studije.

  Studenti moraju ostvariti 240 ECTS bodova tokom etiri godine studija. Predvieno je da u toku prve dvije godine studenti steknu opa interdisciplinarna znanja kao i uvodna znanja iz oblasti engleskog jezika i knjievnosti. Tokom prve dvije godine od studenata se oekuje da upoznaju najvanije knjievne forme u engleskoj knjievnosti i njihov historijski razvoj. Kasnije izuavaju najutjecajnije pisce i mislioce engleskog govornog podruja, strukturu jezika i metodiku nastave stranog jezika. Pored obaveznih predmeta studenti e birati i izborne predmete kojima e proiriti i produbiti svoja znanja iz engleskog i drugih oblasti njihovog interesovanja.

  Kandidati mogu aplicirati za II ciklus nakon to ostvare 240 ECTS bodova na I ciklusu studija. Cilj II ciklusa jeste da studentima ponudi dublji pristup engleskoj knjievnosti, jeziku i metodici nastave jezika. Na program II ciklusa studija mogu se prijaviti kandidati koji imaju diplomu o zavrenom I ciklusu studija (BA) iz engleskog jezika i knjievnosti, amerike kulture ili amerike knjievnosti, lingvistike, nastavnog smjera za engleski jezik ili komparativne knjievnosti. Kako bi uspjeno zavrili II ciklus, studenti moraju ostvariti 60 ECTS bodova.

  Nakon to steknu 300 ECTS bodova u toku I i II ciklusa kandidati mogu aplicirati za upis na III ciklus studija. Kandidati koji imaju zvanje magistra ili ekvivalenta iz oblasti engleskog jezika i knjievnosti, amerike kulture ili amerike knjievnosti, lingvistike, metodike nastave engleskog jezika, komparativne knjievnosti ili neke srodne oblasti mogu aplicirati na III ciklus. Studenti moraju ostvariti ukupno 180 ECTS bodova tokom III ciklusa od ega 60 ECTS bodova kroz pohaanje nastave i polaganje obaveznih i izbornih predmeta u skladu sa nastavnim planom i programom. Dodatnih 120 ECTS bodova obavezni su stei kroz izradu i odbranu doktorske teze. III ciklus studija traje najmanje tri akademske godine.

  9 Ciljevi studijskog programa

  Cilj studijskog programa engleskog jezika i knjievnosti (ELIT) jeste da kod studenata podigne stepen poznavanja ovog svjetskog jezika na napredni nivo, razvije njihovu sposobnost za kritika i sofisticirana tumaenja tekstova, te ih osposobi za poduavanje engleskog kao stranog jezika. Pored navedenog, program prua iskustva u istraivakom radu i razvija razliite vjetine koje e mladim pomoi u izgradnji uspjene karijere.

 • - 11 -

  10 Mogunost zaposlenja

  Engleski je jezik ve davno postao prvi jezik globalne komunikacije. Svakoga dana sve je vei broj onih koji komuniciraju sluei se engleskim to uzrokuje direktnu potranju za strunjacima ovog profila.. Evropske perspektive Bosne i Hercegovine i nadolazei procesi euroatlanskih integracija takoer ubrzano osnauju potrebu za sofisticiranom upotrebom ovog evropskog a svjetskog jezika. Pored toga, evidentna je i potreba za specijaliziranim strunjacima koji su sposobni razumjeti kulturoloke i interkulturalne dimenzije povezane s engleskim i koji se mogu izraziti na odgovarajui nain, prekoraujui stvarne ili imaginarne granice. Na osnovu navedenog studentima ovog jednako kao i drugih programa Univerzitet eli ponuditi kvalitetno obrazovanje koje e omoguiti iroku lepezu profesionalnih mogunosti. Nakon zavretka studija diplomanti, magistranti i doktoranti engleskog jezika i knjievnosti bit e u mogunosti ostvarivati svoje karijere kao:

  instruktori u kolama engleskog jezika pri univerzitetima i privatnim institucijama;

  nastavnici engleskog jezika i knjievnosti u osnovnim i srednjim kolama;

  strunjaci za engleski jezik i knjievnost angairani u izdavakim kuama, novinama ili televizijskim mreama, u kinematografiji, urnalizmu i marketingu;

  nastavnici ili saradnici na univerzitetima odnosno istraivai;

  strunjaci za engleski jezik angairani u oblasti turizma, javnim odnosima, meunarodnim odnosima ili kadrovskim slubama.

  11 Akademsko osoblje

  Program raspolae akademskim kadrom sa znaajnim iskustvom u radu na visokokolskim ustanovama irom svijeta te relevantnim naunim referencama. U nastavku donosimo kratke biografije lanova naih predavaa:

  dr. Metin bonak, vanredni profesor

  Internacionalni univerzitet u Sarajevu

  Hrasnika cesta 5., Sarajevo

  tel.: (+387) 626916140

  email: [email protected]

  CV Link: http://fass.ius.edu.ba/metin-bosnak

  Obrazovanje:

  doktorat na Hacettepe University, Turska;

  magisterij na Indiana University, SAD;

  Ondokuz Mays University, Turska;

  Predmeti :

  Engleska knjievnost

  Amerike studije

  Komparativna knjievnost

  Knjievna teorija i kritika

  Ameriki bioskop i knjievnostPolja istraivanja:

  amerike studije, engleski jezik i knjievnost, komparativna knjievnost, kreativno pisanje, grka i rimska knjievnost i filozofija, knjievne kritike i teorije od Aristotela do danas, francuska i turska knjievnost, knjievnost i kinematografija,knjievnost i filozofija, srednjovjekovna i andaluzijska knjievnost i filozofija, studije o enama, rodne studije, cross-kulturne studije, postkolonijalnestudije, EFL i ESL

 • - 12 -

  doc. dr. Julie bates

  Internacionalni univerzitet u Sarajevu

  Hrasnika cesta 5., Sarajevo

  tel.: +387 33 957 105

  email: [email protected]

  CV Link: http://elit.ius.edu.ba/bs/julie-bates

  Obrazovanje:

  doktorat na Trinity College, Republika Irska;

  Trinity College Republika Irska.

  Predmeti :

  Engleska drama

  Engleski jezik

  Polja istraivanja: knjievnost, drama, vizuelna umjetnost, filozofija.

  doc. dr. Almasa Mulali

  Internacionalni univerzitet u Sarajevu

  Hrasnika cesta 5

  tel.: (+387 33) 957 309

  email: [email protected]

  CV Link: http://fass.ius.edu.ba/almasa-mulalic

  Obrazovanje:

  doktorat na Internacionalnom Burch univerzitetu u Sarajevu, BIH;

  magisterij na National University, Malezija;

  International Islamic University, Malezija.

  Predmeti :

  Engleski jezik

  Komunikacije i izvjetavanje

  Specijalne metode nastave engleskog jezika

  Uvod u lingvistiku

  Akademsko pisanje

  Nastava gramatike engleskog jezika

  Usvajanje jezika

  Savremeni principi nastave engleskog jezikaPolja istraivanja: metodologija nastave engleskog jezika, stilovi i strategije usvajanja engleskog jezika, savremena tehnologija u nastavi engleskog jezika, koritenje knjievnosti u nastavi engleskog jezika, primijenjena ligvistika

 • - 13 -

  doc. dr. Nudejma Obrali

  Internacionalni univerzitet u Sarajevu

  Hrasnika cesta 5

  tel.: (+387 33) 957 319

  email: [email protected]

  CV Link: http://elit.ius.edu.ba/nudzejma-obralic

  Obrazovanje:

  doktorat na Internacionalnom Burch univerzitetu u Sarajevu;

  magisterij na Univerzitetu u Sarajevu;

  Univerzitet u Sarajevu.

  Predmeti :

  Engleski jezik

  Uvod u lingvistiku

  Metodologija naunog rada

  Polja istraivanja: engleski jezik i knjievnost, primijenjena lingvistika, usvajanje stranog jezika, ESP, metodologija, istraivanja u polju stranog jezika, obrazovanje i orijentalna filologija.

  vii asistent Ervin Kovaevi

  Internacionalni univerzitet u Sarajevu

  Hrasnika cesta 5

  tel.: (+387 33) 957 304

  email: [email protected]

  CV Link: http://elit.ius.edu.ba/ervin-kovacevic

  Obrazovanje:

  doktorat u pripremi na Internacionalnom Burch univerzitetu u Sarajevu, 2013;

  magisterij na Istanbul University, Turska, 2008;

  Marmara University, Turska, 2003.

  Predmeti :

  Engleski jezik

  Iskustvo u nastavi i nastavna praksa

  Testiranje i ocjenjivanje

  Razvijanje programa i pisanje nastavnog plana

  Polja istraivanja: engleski kao strani jezik, planiranje i ocjenjivanje u nastavi engleskog jezika, uenje stranog jezika.

 • - 14 -

  asistentica Emina Jelekovi

  Internacionalni univerzitet u Sarajevu

  Hrasnika cesta 5

  tel.: (+387 33) 957 321

  email: [email protected]

  CV link: http://elit.ius.edu.ba/emina-jeleskovic

  Obrazovanje:

  magisterij u pripremi na Univerzitetu u Sarajevu,

  bakalaureat iz arapskog na Univerzitetu u Sarajevu,

  bakalaureat iz engleskog na Univerzitetu u Sarajevu.

  Predmeti :

  Engleski jezik

  Polja istraivanja: lingvistika, primijenjena lingvistika, engleski jezik, arapski jezik, knjievnost, komparativna knjievnost, usvajanje jezika.

  12 I ciklus studija

  12.1 Ciljevi i profil I ciklusa studija

  Studijski program engleskog jezika i knjievnosti studentima I ciklusa nudi mogunost usvajanja naprednih jezikih vjetina te razvijanja sposobnosti naprednog koritenja engleskog i kritikog razumijevanja knjievnosti. Program omoguava izuavanje engleskog jezika i knjievnosti poevi od perioda staroengleskog pa do danas. Tokom prve dvije godine studenti e stei ne samo visok nivo poznavanja ovog evropskog jezika ve e usvojiti i temeljna znanja iz lingvistike. Budui da su knjievna djela odreena i historijskim periodom u kojem nastaju, studenti e izuavati knjievnost na engleskom jeziku u odnosu na drutvenu, kulturnu, politiku, historijsku, ekonomsku i vjersku pozadinu svakog pojedinog perioda britanske, evropske i amerike historije.

  Tokom studija studenti se takoer fokusiraju na dalekosenija istraivanja i analize kako bi razumijevajui knjievnost razvijali i vlastite kreativne sposobnosti. Po zavretku ovog programa studenti e moi samostalno analizirati razliite vrste knjievnih tekstova.

  Pored toga to im prua znanje engleskog jezika i knjievnosti ovaj program takoer potie razvijanje vlastitih umjetnikih te sposobnosti kritikog razmiljanja. Interdisciplinarnost kao tekovina modernog obrazovanja ostvaruje se u programu kroz tzv. slobodne izborne predmete koje studenti mogu birati s drugih fakulteta i programa. Ovaj program osmiljen je tako da studentima daje vrstu osnovu za nastavak studija nakon I ciklusa .

  Studijski program I ciklusa ima sljedee ciljeve:

  ponuditi studentima mnotvo razliitih pristupa studiju knjievnosti koji mogu ukljuivati kreativni praktini rad, te iscrpno specijalistiko izuavanje kritike, obrazovne i lingvistike teorije;

 • - 15 -

  demonstrirati nain na koji knjievnost i jezik stvaraju i odraavaju kulturoloke promjene i razliitosti;

  pomoi studentima da prepoznaju vieslojnu prirodu prouavanog jezika i bogatstvo knjievnosti te odnos izmeu engleskog jezika i knjievnosti i ostalih naunih disciplina i formi;

  stvoriti temelje za interdisciplinarne studije;

  promicati atmosferu za praktine aktivnosti vezane za nauni rad na podruju engleskog jezika i knjievnosti;

  pripremiti studente za profesionalnu karijeru nakon zavretka studija.

  Vrijeme potrebno za zavretak I ciklusa studija je etiri studijske godine odnosno osam semestara.

  Vijee fakulteta svaki semestar utvruje listu ponuenih predmeta kojima se obezbjeuje optimalna realizacija usvojenih nastavnih planova i programa na nivou semestra.

  Lista ponuenih predmeta za svaki naredni semestar sadri optimalan broj obaveznih i izbornih predmeta . Time se studentu omoguava optimalno optereenje, s jedne strane (prijava predmeta do 30 ECTS bodova), odnosno optimizacija optereenja angaovanog nastavnog osoblja, s druge strane. U kontekstu realizacije nastave ovo znai da se akademsko osoblje imenuje na naune oblasti (vei broj predmeta) gdje se obavezni predmeti obavezno nude svake studijske godine dok se izborni nude i realiziraju u skladu s iskazanim interesovanjem studenata.

  Nakon uspjenog okonanja I ciklusa studija student stjee pravo na dodjelu strunog zvanja: bakalaureata/ bachelor engleskog jezika i knjievnosti.

  12.2 Predvieni ishodi uenja I ciklusa studija

  Ishodi uenja I ciklusa studija formulirani su po uzoru na nacionalnu i internacionalnu praksu. Prilikom definiranja ishoda uenja ovog studijskog programa u potpunosti su uzete u obzir direktive EQF-a i NQF-a, postojea praksa u BiH, potrebe drutva, konsultirani su studenti, predstavnici poslodavaca i ire zajednice, inostrani i domai eksperti te, to je najbitnije, koritene su referentne take unutar evropskog prostora visokog obrazovanja. Ove referentne take su uglavnom opeprihvaene smjernice i primjeri dobre prakse, standardi i normativi pojedinih nacionalnih sistema visokog obrazovanja kao i smjernice agencija za osiguranje kvaliteta. U konkretnom sluaju engleskog jezika i knjievnosti referentne take koritene kao polazna osnova za definiranje dolje navedenih ishoda uenja su:

  a) Eurodoc Statement of Standards in Assesment, Expectations and Outcomes of Doctoral Programmes in Europe,

  b) Odluka o dopuni Odluke o kriterijima za akreditaciju visokoskolskih ustanova u Bosni i Hercegovini,

  c) Shared Dublin descriptions for Short Cycle, First Cycle, Second Cycle and Third Cycle Awards,

  d) The Quality Assurance Agency for Higher Education Subject benchmark statement English language and literature 2007,

  e) Council of Europe, Towards a Europien Higher Education Area, 7 Key Strategies and Guidelines to implement the Bologna Process.

  Nakon uspjeno zavrenog I ciklusa studija studenti e:

  1. spoznati odnose izmeu prirode jezika, koncepta znaenja i sociokulturnih varijabli;

  2. razumjeti znatan broj tekstova iz razliitih razdoblja engleske knjievnosti prema naelima nekih od tokova knjievne kritike;

  3. prepoznati razliite pristupe analizi govornog i pisanog teksta, analizi reenice i grupi reenica, analizi vokabulara, analizi govorne interakcije, interpretaciji knjievne prakse, studiranju (ne)standardnih jezika i procesa standardizacije;

 • - 16 -

  4. opisati temeljne vrijednosti i principe poduavanja kroz osobni obrazovni stav koji se oslanja na vrsto poznavanje i razumijevanje obrazovnih studija;

  5. pokazati shvatanje generikih konvencija i diskursnih varijabli koje odreuju faktori kao to su autorstvo, stvaranje teksta, ciljana publika i kritiko itanje.

  6. tumaiti knjievne i neknjievne tekstove oslanjajui se na koncepte i teorije koje prevladavaju na studijima engleskog jezika;

  7. komunicirati teno i pravilno na engleskom jeziku na nivou C1;

  8. prenositi znanje o razliitim temama usmeno i pismeno:

  9. razviti kriterije za utvrivanje i preispitivanje vlastitih naela profesionalne etike;

  10. analizirati razliite koncepte uz interdisciplinarni pristup znanju;

  11. pokazati snanu radnu etiku i komunikacijske vjetine;

  12. pokazati vjetine koje su potrebne za daljnje stjecanje znanja u formalnim i neformalnim kontekstima;

  13. prikupljati podatake iz razliitih izvora s ciljem istraivanja i dubljeg razumijevanja sfere interesa.

  12.3 Nastavni plan i program I ciklusa studija

  S ciljem osiguranja interdisciplinarnosti studija na IUS-u razvijena je struktura u kojoj je prva godina studija zajednika za sve studente naeg univerziteta. U toku prve godine studenti pohaaju tzv. univerzitetske predmete koji ukljuuju teme iz oblasti matematike, ekonomije, komunikacija, nauke i tehnologije, prava i etike, engleskog jezika kao i historije civilizacija. Studenti moraju uspjeno poloiti deset univerzitetskih predmeta, od kojih je sedam obaveznih i tri izborna predmeta koja biraju s univerzitetske liste predmeta.

  Ciljevi univerzitetskih predmeta su:

  1. da studentima ponude inovativan pristup, dublju perspektivu svijeta, drutva i njih samih;

  2. da studente opskrbe ne samo temeljnim znanjem ve i da razvijaju i podstiu kritiko razmiljanje o irokom spektru tema;

  3. da studentima omogue donoenje odluke o glavnom polju studija a koja e biti bazirana na njihovim afinitetima, talentima i potpunim informacijama o polju studija za koji su zainteresirani.

  Na drugoj godini studenti polau tzv. fakultetske predmete. Cilj ovih predmeta je pruiti ire znanje iz oblasti drutvenih nauka i umjetnosti. Studenti su obavezni poloiti pet fakultetskih predmeta koji nose ukupno 30 ECTS bodova.

  Studenti se profiliraju za zvanje putem obaveznih i izbornih predmeta. Izuavajui ove predmete oni stjeu iroko znanje o engleskom jeziku i knjievnosti te upoznaju klasine i savremene pristupe metodici nastave. Studenti I ciklusa moraju poloiti 22 predmeta iz ove skupine, to ini ukupno 132 ECTS boda.

  Pored predmeta s podruja engleskog jezika i knjievnosti studentima se preporuuje da odaberu najmanje tri predmeta iz druge naune oblasti u okviru Univerziteta kako bi stekli dodatno interdisciplinarno znanje ili vjetine po vlastitom izboru, ime ostvaruju jo 18 ECTS bodova. Ukoliko studenti izraze elju da ne biraju dodatne predmete iz drugih naunih disciplina, imaju mogunost odabrati predmete iz kategorije izbornih predmeta engleskog jezika i knjievnosti.

 • - 17 -

  Struktura studijskog programa data je u tabeli ispod:

  Engleski jezik i knjievnost (ELIT)

  Kategorija predmeta ECTS Naziv predmeta

  ifra predmeta

  Status predmeta ECTS Preduvjet

  Univerzitetski predmeti 60

  Engleski jezik ENG111 Obavezni 4

  Komunikacija i izvjetavanje MAN111 Obavezni 4

  Matematika I MATH101 obavezni 6

  Ekonomija ECON101 obavezni 6

  Nauka i tehnologija HUM101 obavezni 6

  Historija civilizacije HIST191 obavezni 6

  Pravo i etika SPS103 obavezni 6

  Turski jezik I/Bosanski jezik ITURK111/BOS111 obavezni 2

  Turski jezik II/Bosanski jezik IITURK112/BOS112 obavezni 2

  TURK111/ BOS111

  Izborni izborni 6

  Izborni izborni 6

  Izborni izborni 6

  Fakultetski predmeti 30

  Akademsko pisanje ELIT201 obavezni 6 ENG111

  Klasina mitologija i knjievnost ELIT208 obavezni 6

  Knjievnost na filmu LITE308 obavezni 6

  Fakultetski izborni izborni 6

  Fakultetski izborni izborni 6

  Programski predmeti 132

  Uvod u knjievnost ELIT101 obavezni 6 ENG111

  Pregled engleske knjievnosti I ELIT202 obavezni 6 ELIT101

  Pregled engleske knjievnosti II ELIT203 obavezni 6 ELIT202

  Kratka pria ELIT309 obavezni 6 ELIT101

  Engleski roman ELIT312 obavezni 6 ELIT101

  Engleska drama ELIT313 obavezni 6 ELIT101

  Knjievna teorija i kritika I ELIT412 obavezni 6

  Knjievna teorija i kritika II ELIT413 obavezni 6 ELIT412

  Uvod u lingvistiku ELT105 obavezni 6 ENG111

  Usvajanje jezika ELT202 obavezni 6 ELT105

  Pregled gramatike engleskog jezika ELT211 obavezni 6 ENG111

  Sintaksa engleskog jezika ELT212 obavezni 6 ELT105

  Morfologija engleskog jezika ELT310 obavezni 6 ELT105

  Fonetika engleskog jezika ELT311 obavezni 6 ELT105

  Uvod u metodiku nastave engleskog jezika ELT321 obavezni 6 ELT202

  Metodika nastave engleskog jezika ELT322 obavezni 6 ELT321

  Nastavna praksa ELT408 obavezni 6

  Analiza teksta i konteksta LITE210 obavezni 6 ELIT201

  Razvojna psihologija PSY302 obavezni 6

  Edukacijska psihologija PSY314 obavezni 6

  Izborni izborni 6

  Izborni izborni 6

 • - 18 -

  Slobodno-izborni predmeti

  18

  Izborni izborni 6

  Izborni izborni 6

  Izborni izborni 6

  Praksa 0 U skladu sa univerzitetskim pravilima o stairanju.

  Diplomski rad 0

  Ukupno 240

  Lista obaveznih i izbornih predmeta kategoriziranih kao univerzitetski predmeti prikazana je u tabeli dolje:

  IUS Univerziteski predmeti

  Naziv predmeta Kod ECTS

  Oba

  vezn

  i uni

  verz

  itet

  ski p

  redm

  eti 1 Engleski jezik ENG111 4

  2 Ekonomija ECON101 6

  3 Nauka i tehnologija HUM101 6

  4 Matematika I MATH101 6

  5 Komunikacija i izvjetavanje MAN111 4

  6 Historija civilizacije HIST191 6

  7 Pravo i etika SPS103 6

  8* Bosanski jezik I BOS111 2

  9* Bosanski jezik II BOS112 2

  8* Turski jezik I TURK111 2

  9* Turski jezik II TURK112 2

  Izbo

  rni u

  nive

  rzit

  etsk

  i pre

  dmet

  i

  1 Matematika II MATH102 6

  2 Fizika NS102 6

  3 Hemija ivota NS101 6

  4 Kontrukcione tehnologije ARCH105 6

  5 Opa hemija NS104 6

  6 Osnovni dizajn komunikacija ARCH101 6

  7 Uvod u psihologiju PSY103 6

  8 Uvod u vizuelne komunikacije VA102 6

  9 Uvod u sociologiju SOC102 6

  10 Uvod u politike nauke POLS102 6

  11 Menadment MAN102 6

  12 Osnove meunarodnih odnosa IR102 6

  13 Globalizacija i biznis ECON102 6

  Lista fakultetskih predmeta prikazana je u tabeli koja slijedi:

  FASS Fakultetski predmeti

  Naziv predmeta Kod ECTS

  Globalizam i glokalizam ANTH211 6

  Kultura i oglaavanje CULT205 6

  Akademsko pisanje ELIT201 6

  Klasina mitologija i knjievnost ELIT208 6

  Historija Balkana HIST202 6

  Knjievnost na filmu LITE308 6

  Uvod u filozofiju POLS201 6

  Politika i mediji POLS211 6

  Historija psihologije PSY205 6

  Mentalno zdravlje PSY304 6

 • - 19 -

  Psihologija komunikacije PSY418 6

  Socijalna teorija SOC201 6

  Novi mediji I VA206 6

  Slike sa porukom I VA207 6

  Historija kinematografije I VA219 6

  Lista izbornih predmeta za I ciklus studija prikazana je u tabeli ispod:

  Programski izborni predmeti (ELIT)

  No Naziv predmeta ifra ECTS Preduvjet

  1 Srednjovjekovna engleska knjievnost ELIT206 6 ELIT101

  2 Uvod u semiotiku ELIT207 6

  3 Renesansna engleska proza i poezija ELIT302 6 ELIT101

  4 Engleska proza i poezija 18. stoljea ELIT304 6 ELIT101

  5 Engleska proza i poezija 17. stoljea ELIT311 6 ELIT101

  6 Romantizam ELIT401 6 ELIT101

  7 Viktorijanska proza i poezija ELIT402 6 ELIT101

  8 Engleska proza i poezija 20. stoljea ELIT403 6 ELIT101

  9 Moderna engleska proza i poezija ELIT414 6 ELIT101

  10 ekspir ELIT415 6 ELIT101

  11 Testiranje i ocjenjivanje ELT303 6

  12 Nastava engleske gramatike ELT304 6

  13 Nastavna tehnologija u obrazovanju ELT403 6

  14 Teorije i pristupi nastavi i uenju ELT406 6

  15 Kreativno pisanje LITE207 6 ELIT101

  16 Amerika poezija LITE302 6 ELIT101

  17 Afro-amerika knjievnost LITE303 6 ELIT101

  18 Anglofona djeija knjievnost LITE304 6 ELIT101

  19 Amerika knjievnost 19. Stoljea LITE305 6 ELIT101

  20 Fantazija LITE306 6 ELIT101

  21 Amerika drama LITE401 6 ELIT101

  22 Ameriki roman LITE402 6 ELIT101

  23 Utopija i distopija LITE403 6 ELIT101

  24 Primijenjena edukacijska psihologija PSY405 6

  12.4 Uvjeti za upis i ponovni upis na I ciklus studijskog programa

  Za upis na I ciklus studija potrebno je da kandidat ima zavreno srednje obrazovanje u etverogodinjem trajanju to se dokazuje vaeom diplomom.

  S obzirom da se nastava na Univerzitetu realizira iskljuivo na engleskom jeziku za upis na prvu godinu neophodno je posjedovanje naprednog znanja engleskog koje se dokazuje posjedovanjem meunarodnog certifikata kao to je TOEFL, IELTS ili slino u skladu sa kriterijima utvrenim opim aktima Univerziteta.

  Ukoliko ne posjeduju niti jedan od certifikata potrebnih za oslobaanje od obaveze polaganja Testa osposobljenosti vladanja engleskim jezikom (Proficiency exam), kandidati su obavezni poloiti Proficiency Exam koji organizira kola engleskog jezika

 • - 20 -

  (ELS) na Univerzitetu.

  Opi kriteriji za upis kandidata utvruju se konkursom koji se raspisuje prije poetka svake akademske godine.

  Rangiranje kandidata moe se vriti na osnovu sljedeih kriterija:

  1. prethodno ostvarenog uspjeha u srednjoj koli;

  2. ostvarene ocjene na intervjuu koji se organizira prilikom apliciranja kandidata na konkurs;

  3. bodova ostvarenih na Opem testu znanja koji Univerzitet odrava u cilju ostvarivanja prava na stipendiju;

  4. drugih kriterija koji se utvruju konkursom.

  Na formiranje konane rang liste kandidata i prijem studenata u prvu godinu I ciklusa studija utjecat e i uspjeh ostvaren tokom srednjokolskog obrazovanja iz pojedinih predmeta i oblasti znaajnih za odgovarajui studij.

  Kandidati iz Republike Turske obavezni su, pored prethodno navedenih kriterija, poloiti i prijemni ispit za dodiplomski studij (LYS-Lisans Yerletirme Sinavi), te na istom ostvariti minimalan broj bodova propisan od strane nadlenog tijela za visoko obrazovanje Republike Turske, odnosno osvojiti minimalno 1000 bodova na SAT testu (Scholastic Aptitude Test/Scholastic Assesment Test).

  Studenti koji prelaze sa drugih visokokolskih ustanova obavezni su priloiti zahtjev za upis (prijelaz) i uvjerenje o poloenim predmetima (transkript poloenih predmeta) na visokokolskoj ustanovi s koje prelaze. Zahtjev se prosljeuje nadlenoj komisiji fakulteta. Nakon provedene procedure, dekan donosi konano rjeenje.

  Osoba koja izgubi status studenta na jednom od tri ciklusa studija moe ponovno stei status pod uvjetom:

  da Univerzitet ima prostorne i kadrovske uvjete za omoguavanje redovnog izvrenja obaveza studenta,

  da student polae ispite po nastavnom planu i programu koji vai u vrijeme ponovnog stjecanja statusa studenta,

  da student nema neizmirenih finansijskih obaveza prema Univerzitetu.

  Uz zahtjev za donoenje odluke o ponovnom stjecanju statusa studenta, obavezno se prilae obrazloen zahtjev studenta.

  13 II ciklus studija

  13.1 Ciljevi i profil II ciklusa studija

  II ciklus studija na programu engleskog jezika i knjievnosti omoguuje ire i dublje prouavanje engleske knjievnosti, lingvistike i metodike nastave engleskog jezika. Tokom studija studenti se fokusiraju na istraivanje kako bi time postepeno razvijali svoje kreativne sposobnosti, kritiko razumijevanje knjievnosti i akademsko stvaralatvo.

  II ciklus studija ima sljedee ciljeve:

 • - 21 -

  omoguiti studentima da unaprijede svoje kompetencije na engleskom jeziku i steknu specijalizirani rjenik koji je potreban za nastavno djelovanje i akademsko istraivanje;

  osposobiti studente da svoje jezike sposobnosti koriste na adekvatan i efikasan nain,,da razumiju proitanu materiju i o tome donose vlastiti sud u pisanom obliku;

  njegovati intelektualni razvoj studenata da bi mogli cijeniti interdisciplinarnu prirodu istraivanja iz oblasti engleskog jezika i knjievnosti;

  prouavati kulturoloki kontekst u kojem je knjievno djelo nastalo;

  podsticati stvaranje intelektualnih navika kako bi se novo znanje moglo pretvoriti u vlastitu kritiku perspektivu razmiljanja;

  obrazovati studente za interdisciplinarne studije i istraivanje;

  podsticati atmosferu za praktino ispitivanje i akademske djelatnosti;

  pripremiti studente za akademsku karijeru nakon zavretka studija na II ciklusu studija.

  Studentu se dodjeljuje mentor i poinje s izradom svog zavrnog (magistarskog) rada u toku desetog semestra. Tema rada se bira uz konsultaciju s mentorom i izrauje se u skladu s Pravilima studiranja na II ciklusu studija. U sluaju plagijata ili proputenih rokova rad se ocjenjuje kao nezadovoljavajui.

  Postdiplomski studij: saetak uvjeta za uspjeno okonanje studija

  Kategorija ECTS Biljeka:

  Predmeti 48 Od studenata se oekuje da poloe osam predmeta, od ega su etiri obavezna i etiri izborna. Studenti rade na svojoj magistarskoj tezi u konsultaciji sa dodjeljenim akademskim savjetnikom.

  Magistarska teza 12

  Ukupno 60

  Nakon uspjenog okonanja II ciklusa studija engleskog jezika i knjievnosti stjee pravo na dodjelu akademske titule i zvanja magistra engleskog jezika i knjievnosti.

  13.2 Predvieni ishodi uenja II ciklusa studija

  Ishodi uenja II ciklusa studija formulirani su po uzoru na nacionalnu i internacionalnu praksu. Prilikom definiranja ishoda uenja ovog studijskog programa u potpunosti su uzete u obzir jasne direktive EQF-a i NQF-a, postojea praksa u BiH, potrebe drutva, konsultirani su studenti, predstavnici poslodavaca i ire zajednice, inostrani i domai eksperti te, to je najbitnije, koritene su referentne take unutar evropskog prostora visokog obrazovanja. Ove referentne take uglavnom su opeprihvaene smjernice i primjeri dobre prakse, standardi i normativi pojedinih nacionalnih sistema visokog obrazovanja kao i smjernice agencija za osiguranje kvaliteta. U konkretnom sluaju Studijskog programa engleskog jezika i knjievnosti referentne take koritene kao polazna osnova za definiranje dolje navedenih ishoda uenja su:

  a) Eurodoc Statement of Standards in Assesment, Expectations and Outcomes of Doctoral Programmes in Europe,

  b) Odluka o dopuni Odluke o kriterijima za akreditaciju visokokolskih ustanova u Bosni i Hercegovini,

  c) Shared Dublin descriptions for Short Cycle, First Cycle, Second Cycle and Third Cycle Awards,

 • - 22 -

  d) The Quality Assurance Agency for Higher Education Subject benchmark statement English language and literature 2007,

  e) Council of Europe, Towards a Europien Higher Education Area, 7 Key Strategies and Guidelines to implement the Bologna Process.

  Po uspjeno zavrenom II ciklusu studija na programu engleskog jezika i knjievnosti student e moi:

  pokazati da je upoznat sa razliitim vrstama knjievnih i kritikih tekstova napisanih na engleskom jeziku ukljuujui kritike osvrte i komentare na tekstove;

  ispitivati filozofske postavke na kojima se temelji knjievno djelo uz interdisciplinarni kritiki pristup;

  odrediti drutvene ili kulturoloke funkcije knjievnih tekstova i njihovu vezu s historijskim kontekstom ili politikim dimenzijama u procesu njihove interpretacije;

  objasniti koju funkciju u knjievnom djelu imaju retoriki elementi kao to su svrha, stil, struktura i anr da bi se postigao odreeni efekat;

  identificirati pouzdane izvore informacija potrebnih za pisanje akademskih radova koji istrauju oblasti engleskog jezika i knjievnosti;

  rijeiti probleme uzrokovane prirodom interakcije izmeu procesa uenja stranog jezika i pojma konteksta prepoznavanjem spektra naina na koje sudionici procesa mogu djelovati;

  pisati potkrijepljene i dobro organizirane interpretacijske radove u proznom stilu, jasnim i upeatljivim engleskim jezikom;

  razmjenjivati znanje i rezultate istraivanja s ekspertima iz oblasti engleskog jezika i knjievnosti kao i ekspertima iz drugih oblasti nauke, usmeno i pismeno, uz potivanje internacionalnih akademskih normi;

  koristiti vjetine koje su potrebne za daljnje stjecanje i prenoenje znanja u formalnim i neformalnim kontekstima.

  13.3 Nastavni plan i program II ciklusa studija

  Od studenata se oekuje da poloe osam predmeta ukljuujui etiri obavezna i etiri izborna predmeta te odbrane zavrni (magistarski) rad. Vrijeme poetka izrade zavrnog (magistarskog) rada mora biti usklaeno sa njegovim obimom tako da student moe pristupiti odbrani zavrnog rada u zakonskom roku.

  U tabeli ispod navedeni su uvjeti koje je potrebno ispuniti za uspjean zavretak magistarskog studija:

 • - 23 -

  Magistarski studij na studijskom programu Engleski jezik i knjievnost

  Predmetna grupa ECTS

  ifra predmeta Naziv predmeta

  Course type ECTS

  Pre-requisite

  obavezni 24

  ELIT505 Komparativna knjievnost u teoriji i praksi obavezni 6

  ELT510 Lingvistiki pravci obavezni 6

  ELT560 Savremeni principi nastave engleskog jezika obavezni 6

  ELT580 Metodologija naunog rada obavezni 6

  elective 24

  ELIT515 Knjievna kritika i teorija: od Platona do danas I izborni 6

  ELIT516 Knjievna kritika i teorija: od Platona do danas II izborni 6

  ELIT520 Kreativno pisanje izborni 6

  ELIT521 Post-kolonijalne studije izborni 6

  ELIT522 Komparativne dramske studije izborni 6

  ELIT537 Amerika knjievnost i stvaranje amerikog identiteta izborni 6

  ELIT541 Etnika knjievnost u Sjedinjenim Amerikim Dravama izborni 6

  ELIT555 Od romanse do romana izborni 6

  ELIT575 Oni drugi etniki i orijentalni izborni 6

  ELIT580 Amerika knjievnost i film izborni 6

  ELIT582 Viktorijanski roman u Engleskoj i Americi izborni 6

  ELIT584 Utopija i distopija u knjievnosti izborni 6

  ELIT585 Zapadna knjievnost u britanskom kontekstu izborni 6

  ELIT590 Knjievnost i imperijalizam izborni 6

  ELT561 Rano uenje engleskog jezika izborni 6

  ELT562 Cjeloivotno uenje i nastava engleskog jezika izborni 6

  ELT563 Knjievnost u nastavi engleskog jezika izborni 6

  ELT564 Nastava engleskog jezika i dizajn nastavnog materijala izborni 6

  ELT565 Provjera znanja u nastavi engleskog jezika izborni 6

  ELT511 Semantika i pragmatika izborni 6

  ELT512 Analiza diskursa izborni 6

  ELT513 Sociolingvistka izborni 6

  ELT514 Semiotika izborni 6

  12 ELIT599 Magistarski rad obavezni 12

  13.4 Uvjeti za upis i ponovni upis na II ciklus studija

  Pored opih zakonskih uvjeta, pravo upisa na drugi ciklus studijskog programa imaju kandidati sa zavrenim prvim ciklusom studija, odnosno kandidati koji su ostvarili 240 ECTS bodova, te kandidati koji su zavrili dodiplomski studij po predbolonjskom sistemu obrazovanja.

  Za upis na II ciklus studijskog programa engleskog jezika i knjievnosti prihvatljivi su oni kandidati koji su uspjeno okonali dodiplomski studij i stekli struno zvanje bakalaureata iz oblasti engleskog jezika i knjievnosti ili drugih srodnih naunih ob-lasti.

  Da bi ispunili uvjete za upis, studenti su duni dokazati da posjeduju napredno poznavanje engleskog jezika nekim od meunarodno priznatih certifikata ili uspjenim polaganjem testa osposobljenosti na Internacionalnom univerzitetu u Sarajevu (Proficiency Exam), u skladu sa opim aktima Univerziteta. Osim toga, za dokazivanje nauno-strune osposobljenosti

 • - 24 -

  za nastavak II ciklusa studija Univerzitet moe zahtijevati i polaganje posebnog testa ili intervjua.

  Rangiranje kandidata za upis na II ciklus studija moe se vriti na osnovu sljedeih kriterija:

  1. ostvarenog uspjeha na prethodnom ciklusu studija;

  2. prolazne ocjene na intervjuu odnosno ispitu koji se organizira prilikom apliciranja kandidata na studij;

  3. drugih kriterija koji se utvruju konkursom.

  U sluaju kada je broj kandidata koji su ispunili formalne uvjete za upis vei od predvienog broja kandidata za upis, prednost imaju oni kandidati koji su prema steenom uspjehu u prethodnom ciklusu studija i na osnovu postignute ocjene na intervjuu, ostvarili vei broj bodova.

  14 III ciklus studija

  14.1 Ciljevi i profil III ciklusa studija

  III ciklus programa engleskog jezik i knjievnosti nudi studentima priliku da steknu i oblikuju metodoloke vjetine potrebne za istraivanja u anglistici. U prvom semestru studija studenti e se upoznati sa teoretskim i istraivakim pristupima knjievnosti, primijenjenoj lingvistici i metodici nastave engleskog jezika. U narednim semestrima oekuje se da studenti personaliziraju ishode uenja kroz fokusiranje na jedan od navedena tri smjera.

  III ciklus traje tri studijske godine (est semestara) i vrednuje se sa 180 ECTS bodova. Doktorska teza nosi 120 ECTS bodova, pie se i izrauje u skladu sa odredbama Pravila studiranja za III ciklus studija.

  U procesu izrade doktorske teze potrebno je da student najprije utvrdi predmet odnosno pitanje u svojoj oblasti koje treba istraiti pa rijeiti na adekvatan nain. Strateki izbor opcija za rjeenje ili odgovor takoer se mora formulirati prije poetka pisanja rada. U ovoj fazi glavna teza rada dobiva svoj oblik. Rad treba sadravati najmanje 100 stranica pri emu se dosljedno mora primjenjivati stil i format citiranja naunih izvora o emu se student i mentor prethodno usaglaavaju. Student moe proiriti i svoj zavrni (magistarski) rad, ali u ovom sluaju novonastali rad mora ispunjavati stroije kriterije i biti bolje razraen bilo kroz citiranje veeg broja knjievnih djela bilo propitujui neke dodatne kritike ideje i perspektive relevantne za dato istraivanje.

  Studenti moraju prezentirati i javno odbraniti doktorsku tezu pred komisijom u obliku formalne prezentacije (odbrane).

 • - 25 -

  Doktorski studij na studijskom programu Engleski jezik i knjievnost

  Kategorija ECTS Biljeka:

  Predmeti

  60 Kandidati su obavzni poloiti etiri obavezna predmeta (u vrijednosti od 24 ECTS studijska boda) i est izbornih predmeta (u vrijednosti od 36 ECTS studijskih bodova). Izrada i odbrana doktorske teze u vrijednosti od 120 ECTS studisjkih bodova je obavezujua.

  Naunoistraivaki rad (Istraivaki seminar)

  Doktorska teza 120

  Ukupno 180

  Nakon uspjenog okonanja III ciklusa studija, student stjee pravo na dodjelu akademske titule i naunog zvanja: doktor nauka iz oblasti engleskog jezika i knjievnosti.

  Nakon to poloi sve predmete student III ciklusa mora poloiti kvalifikacijski doktorski ispit. Tokom druge i tree godine studija ovog programa kandidati e se fokusirati na pisanje doktorske disertacije, vriti istraivaki rad, uestvovati na akademskim konferencijama i pohaati dodatne predmete iz podruja njihovog istraivanja.

  14.2 Predvieni ishodi uenja III ciklusa studija

  Ishodi uenja III ciklusa studija formulirani su po uzoru na nacionalnu i internacionalnu praksu. Prilikom definiranja ishoda uenja Studijskog programa engleski jezik i knjievnost u potpunosti su uzete u obzir jasne direktive EQF-a i NQF-a, postojea praksa u BiH, potrebe drutva, konsultirani su studenti, predstavnici poslodavaca i ire zajednice, inostrani i domai eksperti, te to je najbitnije, koritene su referentne take unutar evropskog prostora visokog obrazovanja. Ove referentne take uglavnom su opeprihvaene smjernice i primjeri dobre prakse, standardi i normativi pojedinih nacionalnih sistema visokog obrazovanja kao i smjernice agencija za osiguranje kvaliteta. U konkretnom sluaju Studijskog programa engleskog jezika i knjievnosti, referentne take koje su koritene kao polazna osnova za definiranje dolje navedenih ishoda uenja su:

  a) Eurodoc Statement of Standards in Assesment, Expectations and Outcomes of Doctoral Programmes in Europe,

  b) Odluka o dopuni Odluke o kriterijima za akreditaciju visokokolskih ustanova u Bosni i Hercegovini,

  c) Shared Dublin descriptions for Short Cycle, First Cycle, Second Cycle and Third Cycle Awards,

  d) The Quality Assurance Agency for Higher Education Subject benchmark statement English language and literature 2007,

  e) Council of Europe, Towards a Europien Higher Education Area, 7 Key Strategies and Guidelines to implement the Bologna Process.

  Po uspjenom zavretku III ciklusa studija iz engleskog jezika i knjievnosti studenti e moi:

  tumaiti iroku lepezu knjievnih i neknjievnih tekstova koristei se kako standardnim tako i vlastitim metodama knjievne kritike;

  ispitivati jasnim proznim stilom osnovne filozofske premise i sloene pretpostavke izloene u odreenom tekstu kroz interdisciplinarni nauni pristup;

  formulirati odgovarajua nauna pitanja u domenu engleskog jezika i knjievnosti, potkrijepljena prikupljenim relevantnim informacijama i dobro objanjenim nainom istraivanja;

  komunicirati efikasno sa svojim kolegama i openito o svom podruju specijalizacije u okviru engleskog jezika i knjievnosti;

 • - 26 -

  pisati dobro organizirane istraivake radove ili lanke pri emu e pokazivati efikasno poznavanje pisanog engleskog jezika i irokog vokabulara uz potivanje akademskih normi;

  demonstrirati, usmeno ili pismeno, nain na koji afektivna mo jezika moe oblikovati znaenje u razliitim formama;

  obrazloiti stavove u okviru vlastite ekspertize u naunim debatama sa ekspertima iz oblasti engleskog jezika i knjievnosti kao i sa ekspertima iz drugih naunih oblasti;

  primijeniti odreen stepen kritinosti naspram vlastitih radova i radova svojih kolega;

  doprinositi nacionalnom i internacionalnom opem dobru kroz sistematsko nauno istraivanje i objavljivanje rezultata istraivanja;

  koristiti vjetine koje su potrebne za daljnje stjecanje i prenoenje interdisciplinarnog znanja u formalnim i neformalnim kontekstima;

  odgovorno uestovati u timskim projektima naunog ili drutvenog karaktera.

  14.3 Nastavni plan i program III ciklusa studija

  Od kandidata se oekuje da poloe deset predmeta ukljuujui etiri obavezna i est izbornih. Studenti mogu odabrati dodatne predmete ili raditi na nekom akademskom projektu uz konsultacije sa svojim mentorom.

 • - 27 -

  Tabela u nastavku prikazuje uvjete koje je potrebno ispuniti za uspjean zavretak doktorskog studija:

  Doktorski studij na studijskom programu Engleski jezik i knjievnost

  Predmetna grupa

  ECTS ukupno

  ifra predmeta Naziv predmeta

  Tip predmeta ECTS

  Pre-requisite

  obavezni predmeti 24

  ELIT650Komparativne studije knjievnosti i kinematografije obavezni 6

  ELT660 Primijenjena lingvistika obavezni 6

  ELT670 Obrazovna filozofija i nastava engleskog jezika obavezni 6

  ELT680 Metode istraivanja u anglistici obavezni 6

  izborni predmeti 36

  ELIT610 Knjievnost i pejza izborni 6

  ELIT630 ena u amerikoj knjievnosti izborni 6

  ELIT645 Knjievnost i dekadensa izborni 6

  ELIT620 Putopisi i knjievna kultura izborni 6

  ELIT660 Teorije feminizma u knjievnosti izborni 6

  ELIT670 Naturalizam i roman izborni 6

  ELIT690 Roman: tekst i teorija izborni 6

  ELIT680 Ljubav u knjievnosti Zapada izborni 6

  ELIT633 Poezija ljubavi i smrti izborni 6

  ELIT612 Engleski romantizam izborni 6

  ELIT618 Teror i pobuna u romanu izborni 6

  ELIT675 Postmodernizam kao knjievnost i teorija izborni 6

  ELIT685Utopija i distopija u knjievnosti i kinematografiji izborni 6

  ELIT625 ekspir: staro i novo izborni 6

  ELIT624 Afro-amerika knjievnost izborni 6

  ELT661 Fonologija izborni 6

  ELT662 Korpusna lingvistika izborni 6

  ELT663 Kognitivna lingvistika izborni 6

  ELT664 Stilistika izborni 6

  ELT665 Psiholingvistika izborni 6

  ELT671 Analiza kurikuluma u nastavi engleskog jezika izborni 6

  ELT672 Obrazovni sistemi i nastava engleskog jezika izborni 6

  ELT673 Obrazovanje nastavnika engleskog jezika izborni 6

  ELT674 Usvajanje jezika i savremena istraivanja izborni 6

  ELT675 Nauni trendovi u nastavi engleskog jezika izborni 6

  120 ELIT699 Doktorska disertacija obavezni 120

  ukupno: 180

  Uvjeti za upis na III ciklus studija

  Pored opih uvjeta propisanih zakonom i konkursom, pravo upisa na studij III ciklusa (doktorski studij) na studijskom progra-mu imaju svi kandidatii sa zavrenim drugim ciklusom studija prema bolonjskom modelu studija, odnosno kandidati koji su ostvarili 300 ECTS bodova, kao i svi koji su zavrili postdiplomske studije prema ranijem modelu studija i stekli zvanje magistra nauka (bolonjski i predbolonjski plan i program magistarskog studija), odnosno i kandidati koji su obrazovanje stekli izvan Bosne i Hercegovine, a za koje je nakon postupka nostrifikacije odnosno ekvivalencije utvreno da imaju zavreno adekvatno obrazovanje za nastavak kolovanja.

 • - 28 -

  Za upis na studij III ciklusa programa engleskog jezika i knjievnosti prihvatljivi su kandidati koji imaju zvanje magistra nauka iz oblasti engleskog jezika i knjievnosti ili drugih srodnih naunih oblasti.

  Rangiranje kandidata za upis na III ciklus moe se vriti na osnovu sljedeih kriterija:

  1. prethodno ostvarenog uspjeha na II ciklusu studija, pri emu se kandidatima koji su magistarske studije zavrili po starom sistemu moe priznati do 60 ECTS, u skladu sa ocjenom posebne komisije;

  2. ocjene na intervjuu odnosno ispitu koji se organizira prilikom apliciranja kandidata na studij;

  3. drugih kriterija koji se utvruju konkursom.

  U sluaju kada je broj kandidata koji su ispunili formalne uvjete za upis vei od predvienog broja kandidata za upis, prednost imaju oni kandidati koji su prema steenom uspjehu u prethodnom ciklusu studija i na osnovu postignute ocjene na intervjuu ostvarili vei broj bodova.