26
Fakultet umjetnosti i društvenih nauka Odsjek društvenih nauka STUDIJSKI PROGRAM ENGLESKOG JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI Akademska godina: 2014/15. Copyright IUS ©2014.All rights reserved. INTERNATIONAL UNIVERSITY OF SARAJEVO INTERNACIONALNI UNIVERZITET U SARAJEVU Faculty of Arts and Social Sciences FASS

Engleski jezik i književnost

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Engleski jezik i književnost

- 3 -

Fakultet umjetnosti i društvenih nauka

Odsjek društvenih nauka

STUDIJSKI PROGRAM

ENGLESKOG JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI

Akademska godina: 2014/15.

Copyright IUS ©2014.All rights reserved.

INTERNATIONAL UNIVERSITY OF SARAJEVOINTERNACIONALNI UNIVERZITET U SARAJEVU

Faculty of Arts and Social SciencesFASS

Page 2: Engleski jezik i književnost

- 4 -

SADRŽAJ

1 O UNIVERZITETU

2 O FAKULTETU UMJETNOSTI I DRUšTVENIh NAUKA

3 NAšI STUDENTI

4 OSIGURANJE KVALITETA

5 EVROPSKI SISTEM PRIJENOSA bODOVA (ECTS)

6 TRAJANJE STUDIJA, DODJELJIVANJE ECTS bODOVA I DODATKA DIPLOMI

7 ObLICI PROVOđENJA NASTAVE I PROVJERE ZNANJA STUDENATA

8 UVOD U NAUčNU ObLAST I OPćI OPIS STUDIJA

9 CILJEVI STUDIJSKOG PROGRAMA

10 MOGUćNOST ZAPOSLENJA

11 AKADEMSKO OSObLJE

12 I CIKLUS STUDIJA

12.1 Ciljevi i profil I ciklusa studija

12.2 Predviđeni ishodi učenja I ciklusa studija

12.3 Nastavni plan i program I ciklusa studija

12.4 Uvjeti za upis i ponovni upis na I ciklus studijskog programa

13 II CIKLUS STUDIJA

13.1 Ciljevi i profil II ciklusa studija

13.2 Predviđeni ishodi učenja II ciklusa studija

13.3 Nastavni plan i program II ciklusa studija

13.4 Uvjeti za upis i ponovni upis na II ciklus studija

14 III CIKLUS STUDIJA

14.1 Ciljevi i profil III ciklusa studija

14.2 Predviđeni ishodi učenja III ciklusa studija

14.3 Nastavni plan i program III ciklusa studija

14.4 Uvjeti za upis na III ciklus studija

Page 3: Engleski jezik i književnost

- 5 -

1 O Univerzitetu

Internacionalni univerzitet u Sarajevu neprofitna je i nezavisna visokoškolska ustanova koja samostalno osigurava sredstva za svoj rad i nudi obrazovanje na sva tri ciklusa studija kao i posebne programe za profesionalno usavršavanje u registriranim oblastima. Obrazovanje se realizira putem naučnih i umjetničkih programa koji se međusobno prožimaju omogućujući simbiozu tradicionalnih i novih disciplina. Univerzitet podstiče i promovira akademsku, kulturnu i društvenu saradnju s regionalnim i međunarodnim univerzitetima srodne orijenta-cije.

Internacionalni univerzitet u Sarajevu akreditiran je od strane Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo i upisan i državni Registar akreditrianih visokoškolskih ustanova u BiH koji se vodi pri Agenciji za razvoj obrazovanja i osiguranje kvaliteta. IUS je i pridruženi član Evropske asocijacije univerziteta (European University Association - EUA).

Međunarodni karakter Internacionalnog univerziteta u Sarajevu, sa studentima iz cijelog svijeta i akademskim osobljem sa značajnim međunarodnim iskustvom, studijskim programima daje poseban kvalitet. Neposrednom interakcijom studenti Univerziteta imaju privilegiju upoznavati različite kulture što im omogućava ne samo usvajanje znanja, kompentencija i vještina iz uže oblasti studijskog programa već i stjecanje drugih vještina i iskustava koja su u globaliziranom svijetu izuzetno važna.

Pohađanje nastave na engleskom jeziku i praćenje međunarodnih naučnih i stručnih časopisa, uz korištenje najbolje literature iz relevantnih oblasti, osigurava studentima kvalitetno obrazovanje iz oblasti specifičnih za Studijski program engleskog jezika i književnosti kao i uvid u savremene tokove ove oblasti.

Nastavni plan i program ovog studija usklađen je s bolonjskim sistemom obrazovanja i bh. nacionalnim okvirom kvalifikacija. Kroz veliki broj izbornih predmeta studenti imaju mogućnost upoznati se i sa sadržajima iz drugih naučnih oblasti koje se izučavaju na Univerzitetu čime je omogućena horizontalna prohodnost studenata. Svršeni studenti dobijaju dvojezičnu diplomu i dodatak diplomi i to na engleskom i na jednom od službenih jezika u Bosni i Hercegovini.

Nastavni plan i program I ciklusa studija također ispunjava uvjete za stjecanje diplome bakalaureata iz oblasti engleskog jezika i književnosti u Republici Turskoj na način koji je utvrdilo Vijeće za visoko obrazovanje Republike Turske (YÖK).

Osnivač IUS-a

Osnivač IUS-a je „Fondacija za razvoj obrazovanjaSarajevo“. Osnovana je u Sarajevu 2001. godine kao nevladina organizacija neprofitnog karaktera s ciljem kreiranja uvjeta za unapređenje obrazovanja u Bosni i Hercegovini.

Misija IUS-a

Misija IUS-a je formiranje kompetentnih i pouzdanih ljudi koji pored sposobnosti samostalnog i kritičkog mišljenja imaju i snažan osjećaj socijalne odgovornosti. Univerzitet želi doprinositi razvoju nauke i tehnologije kao i prenošenju znanja za do-brobit društva.

Vizija IUS-a

IUS će formirati kulturu izvrsnosti koja će zadovoljiti potrebe i institucije čiji je primarni cilj kvalitetno obrazovanje ali će kroz interdisciplinarnu obrazovnu infrastrukturu stvarati i prenositi znanje te postati međunarodna referentna tačka u obrazovanju i nauci.

Organizacione jedinice

Univerzitet ima sljedeće organizacione jedinice:

Page 4: Engleski jezik i književnost

- 6 -

• Fakultet prirodnih i tehničkih nauka (FENS);

• Fakultet menadžmenta i javne uprave (FBA);

• Fakultet umjetnosti i društvenih nauka (FASS);

• Istraživački institut sa centrima.

Kampus

Kampus Internacionalnog univerziteta u Sarajevu smješten je na Ilidži, u blizini prirodnih izvora ljekovite vode i arheološkog nalazišta iz rimskog razdoblja. Okružen prirodnim ljepotama, omeđen obalom rijeke Željeznice, naš univerzitet je blizu poznatog sarajevskog parka Vrelo Bosne.

Dobro povezan s centrom Ilidže, aerodromom, središtem grada, s pogledom na lijepe planine, naš kampus je miran i prijatan za učenje.

Moderne prostorije za učenje i istraživački centri, ljubazno osoblje i mnogobrojne mogućnosti kojima se akademski život dopunjuje sa društvenim i kulturnim pružaju jedinstvenu kombinaciju studiranja studentima iz cijeloga svijeta.

Bogati resursi IUS-a, biblioteka i čitaonice, bežični pristup internetu, pristup naučnim bazama podataka (kao što je npr. JSTOR), smještajni kapaciteti, sportski tereni i restorani, snažna su podrška nastavnim i vannastavnim aktivnostima.

2 O Fakultetu umjetnosti i društvenih nauka

Fakultet umjetnosti i društvenih nauka pruža mogućnost stjecanja akademskih zvanja iz različitih oblasti umjetnosti, društvenih i kulturoloških nauka. Na našem fakultetu se trenutno realiziraju sljedeći studijski programi:

ODSJEK UMJETNOSTI

• Vizuelne umjetnosti i dizajn vizuelnih komunikacija;

ODSJEK DRUŠTVENIH NAUKA

• Društvene i političke nauke;

• Psihologija;

ODSJEK KULTUROLOŠKIH STUDIJA

• Kulturološke studije;

• Engleski jezik i književnost

Cilj svih studijskih programa jeste uspostavljanje ravnoteže između profesionalnog obrazovanja u glavnoj oblasti interesovanja studenata i stjecanja dodatnih znanja obuhvaćenih izbornim predmetima iz srodnih područja unutar nastavnog plana i programa, a sve u cilju širenja perspektiva i pripreme za ulogu visokoobrazovanih i stručnih građana. Pored toga, fokus realizacije svih programa je na postizanju usklađenosti između potrebnog teorijskog znanja koje zahtijeva matična oblast i kritičkog intelektualnog i/ili umjetničkog senzibiliteta neophodnog za prilagođavanje u konstantno promjenljivom i zahtjevnom svijetu.

Page 5: Engleski jezik i književnost

- 7 -

3 Naši studenti

Uključenost studenata u odlučivanje i unapređenje nastavnih procesa

Studentski parlament (SPIUS) predstavlja i zastupa studente i na taj način aktivno učestvuje u ostvarenju njihovih prava. Studentski parlament (SPIUS) također delegira predstavnike studenata u članstvo tijela Univerziteta čime omogućava punopravno ostvarivanje njihovih prava i uključenost u donošenje odluka.

Predstavnici studenata također su uključeni u procese izrade nastavnih planova i programa, kao i evaluacije njihove izvedbe te u periodične analize studijskih programa.

Savjetovanje studenata

Univerzitet pridaje posebnu važnost akademskom savjetovanju studenata u toku njihovog studija. Unutar studijskog programa dekan svakom studentu neformalno dodjeljuje akademskog savjetnika koji ima obavezu nadgledanja i ocjenjivanja napretka studenta te ga savjetuje o obaveznim i izbornim predmetima koje treba prijaviti kako bi što uspješnije napredovao tokom studija. Za vrijeme prijave (registracije) predmeta, odnosno ovjere semestara, student je obavezan konsultirati se sa svojim akademskim savjetnikom oko izbora i prijave predmeta u narednom semestru. Prije početka semestra akademski savjetnik studentu odobrava listu predmeta za naredni semestar.

Promoviranje mobilnosti studenata

Ured za međunarodnu saradnju Internacionalnog univerziteta u Sarajevu (IRO) intenzivno radi na promoviranju mobilnosti studenata kroz različite programe razmjene kao što su Erasmus+ i Mevlana. Pri tome se studentima osigurava priznavanje ECTS bodova ostvarenih prilikom razmjene, a osoblje Ureda savjetuje studente i pomaže im napraviti odgovarajući izbor.

Studentski klubovi

Kako bi akademsko iskustvo bilo što potpunije, studentima IUS-a omogućene su raznovrsne vannastavne aktivnosti. Trenutno je aktivno 19 studenskih klubova od kojih ćemo spomenuti IUS Rock Bend, Poduzetnički klub, Klub za intelektualne aktivnosti, Fudbalski klub, Klub za razvoj kulture, umjetnosti, društvenih i sportskih vještina, Istraživački klub, Klub studenata arhitekture i Klub fotografije.

4 Osiguranje kvaliteta

Osiguranje kvaliteta obuhvata i sam proces izrade studijskog programa tokom kojeg je definirana obaveza konsultiranja nastavnog osoblja, stručnjaka iz date oblasti, studenata, predstavnika privrede i poslodavaca te lokalne zajednice.

U toku implementacije studijskog programa provode se redovne analize svih bitnih indikatora realizacije što se ogleda u periodičnim sistemskim analizama i izvještajima.

Sistem implementacije nastavnog procesa i ocjenjivanja rada studenata daje dovoljno autonomije svakom nastavniku kako bi prilagodio nastavne metode i ocjenjivanje svakom pojedinom predmetu, ali uz poštivanje jasno definiranih standarda na nivou Univerziteta. Na ovaj način osigurana je transparentnost procesa ocjenjivanja, ali i data mogućnost prilagođavanja svakom nastavniku i studentu.

.

Page 6: Engleski jezik i književnost

- 8 -

5 Evropski sistem prijenosa bodova (ECTS)

U cilju efikasne mobilnosti studenata nastavni plan i program organiziran je kroz predmete čije su vrijednosti izražene jedinicima evropskog sistema prijenosa bodova (ECTS).

Ukupan predviđeni broj ECTS bodova dodjeljuje se nakon polaganja ispita i ocjenjivanja, a razlike u stepenu ostvarivanja definiranih ishoda učenja izražavaju se ocjenama u skali od F, FX do A, odnosno od 5 do 10. Sistem ECTS primjenjuje se kod svih studentskih prelaza.

Svi predmeti navedeni su prema nivou (studijskoj godini) unutar određenog ciklusa studija, i to brojčano: 100-199; 200-299; 300-399 i 400-499 za četiri godine I ciklusa studija, 500-599 za II ciklus studija i 600-899 za III ciklus studija. Prvi broj upućuje na godinu studija na kojoj se predmet izvodi. Svi predmeti imaju kratak naziv, tj. skraćenicu, ispred broja koja jasno upućuje na program na kojem se taj predmet nudi (npr. ARCH - arhitektura). Razlika u sadržaju i bodovnim vrijednostima unutar predmeta iskazana je kroz broj sati koji su planirani za predavanja, vježbe odnosno samostalan rad (3+0 ili 2+2 ili 2+1+2).

Svaki studijski program na našem univerzitetu određuje i obavezu uspješnog obavljanja studentske prakse u trajanju od najmanje 30 dana.

6 Trajanje studija, dodjeljivanje ECTS bodova i dodatka diplomi

U donjoj tabeli prikazani su podaci o trajanju i dodjeli ECTS bodova studentima nakon uspješnog okončanja određenog ciklusa studija, i to:

Ciklus studija Ostvareni ECTS bodovi nakon okončanog ciklusa studija: Trajanje

I ciklus 240 4 godine

II ciklus 60 1 godina

III ciklus 180 3 godine

Studentima koji diplomiraju dodjeljuje se diploma i dodatak diplomi koji sadrže: stečeno zvanje, nazive položenih predmeta, realizirane projekte, završni rad/projekt, postignute ocjene, ostvareni broj ECTS bodova, prosjek ocjena za svaki semestar i ukupan prosjek ocjena na ciklusu studija te druge zakonom propisane elemente.

7 Oblici provođenja nastave i provjere znanja studenata

Nastavne aktivnosti koje se primjenju na Univerzitetu razlikuju se u ovisnosti od fakulteta i naučnih disciplina. Općenito, predmeti prirodnih nauka imaju tendenciju veće strukturiranosti i više sati provedenih u direktnom radu sa studentima u odnosu na predmete društvenih i humanističkih nauka. Važnu komponentu studiranja predstavlja samostalan rad studenata, a individualnim konsultacijama posvećuje se posebna pažnja. Akademsko osoblje koristi kombinaciju više nastavnih oblika kako bi se postigli predviđeni ciljevi učenja i povećala zainteresiranost studenata za rad.

Nastavne aktivnosti

Vrijeme provedeno na nastavi i u radu sa drugim studentima može imati nekoliko oblika, ali obično uključuje kombinaciju dolje navedenog:

- Predavanja profesora prilikom kojih se najčešće koriste štampani materijali, slajdovi ili prezentacije, ali je glavni fokus na slušanju izlaganja.

Page 7: Engleski jezik i književnost

- 9 -

- Vježbe gdje asistenti interaktivno rade s manjim brojem studenata u grupama nadopunjujući predavanja obradom specifičnih tema ili rješavanjem zadataka..

- Većina predmeta uključuje i određene oblike praktične nastave, kao što su laboratorijske vježbe, što može podrazumijevati i sedmični rad u laboratoriju gdje studenti usavršavaju profesionalne vještine i stječu praktična iskustva.

- Studentska praksa u trajanju od najmanje 30 radnih dana podrazumijeva rad u realnom okruženju što studentima pomaže u donošenju informirane odluke o budućim pozivima.

Individualni rad studenata

Osim pohađanja predavanja i vježbi studenti provode veliki dio radne sedmice u samostalnom učenju koje uključuje čitanje relevantnih studijskih materijala, istraživanje, boravak u biblioteci, izradu zadaće, pripremu seminarskih radova i referata te rad na različitim grupnim ili individualnim projektima i prezentacijama.

Oblici provjere znanja studenata

Internacionalni univerzitet u Sarajevu primjenjuje pismene, usmene i praktične oblike provjere znanja studenata. Ocjenjivanje studenata provodi se testiranjem, odnosno, vrednovanjem pisanih i praktičnih radova i ispitivanjem u skladu sa predviđenim programom, postavljenim ciljevima učenja i procedurama ocjenjivanja. Ispiti se iz umjetničkih oblasti polažu komisijski. Svi su oblici provjere znanja javni.

Konsultacije

Predmetni nastavnici održavaju redovne konsultacije sa studentima koristeći različite vidove kao što su kabinetske konsultacije, konsultacije u učionici, putem emaila ili savremenih računarskih aplikacija, kao što je Moodle, kako bi omogućili studentima što uspješnije savladavanje u nastavno-naučnih sadržaja i postizanje ciljeva.

Vrednovanje znanja studenata

Konačan uspjeh studenta nakon svih predviđenih oblika provjere znanja vrednuje se i ocjenjuje sistemom uporedivim sa ECTS skalom ocjenjivanja kako slijedi:

a) 10 (A) - izuzetan uspjeh bez grešaka ili sa neznatnim greškama, nosi 95-100 bodova;

b) 9 (B) - iznad prosjeka, sa ponekom greškom, nosi 85-94 bodova;

c) 8 (C) - prosječan, sa primjetnim greškama, nosi 75-84 bodova;

d) 7 (D) - općenito dobar, ali sa značajnijim nedostacima, nosi 65-74 bodova;

e) 6 (E) - zadovoljava minimalne kriterije, nosi 55-64 bodova;

f ) 5 (F, FX) - ne zadovoljava minimalne kriterije, manje od 55 bodova.

Page 8: Engleski jezik i književnost

- 10 -

8 Uvod u naučnu oblast i opći opis studija

Studij engleskog jezika može podrazumijevati mnogo toga, od učenja engleskog kao stranog jezika do izučavanja bogate lingvističke i kulturne baštine engleskog govornog područja.

Od studijskih programa engleskog jezika i književnosti očekuje se da sadrže širok i uravnotežen nastavni plan i program koji uključuje različite oblike pisanih tekstova, kako književnih tako i neknjiževnih, te teorijski okvir potreban za čitanje, razumijevanje, tumačenje i pisanje tekstova na ovom jeziku. Uspješan program osposobljava studente da profesionalno koriste engleski jezik i razumiju njegovu strukturu. Pored toga, nudi im priliku usvajanja znanja o metodici nastave stranog jezika razvijajući tako vještine vlastitog kritičkog razmišljanja i efikasne verbalne komunikacije.

Čitanje i tumačenje tekstova na engleskom temelji se na kontekstu pa bi student ovog programa trebao naučiti kako kulturološki i historijski kontekst određenog teksta može pomoći u njegovom razumijevanju i tumačenju. Pravilno razumijevanje konteksta u kojem je određeni književni tekst nastao zahtijeva poznavanje različitih tema i akademskih disciplina koje nisu izravno vezane za učenje engleskog jezika. Budući da studij predstavlja interdisciplinarno istraživanje, ovaj program podrazumijeva upoznavanje studenata i s drugim disciplinama kao što su psihologija, lingvistika, pedagogija, historija, umjetnost, film i kulturološke studije.

Studenti moraju ostvariti 240 ECTS bodova tokom četiri godine studija. Predviđeno je da u toku prve dvije godine studenti steknu opća interdisciplinarna znanja kao i uvodna znanja iz oblasti engleskog jezika i književnosti. Tokom prve dvije godine od studenata se očekuje da upoznaju najvažnije književne forme u engleskoj književnosti i njihov historijski razvoj. Kasnije izučavaju najutjecajnije pisce i mislioce engleskog govornog područja, strukturu jezika i metodiku nastave stranog jezika. Pored obaveznih predmeta studenti će birati i izborne predmete kojima će proširiti i produbiti svoja znanja iz engleskog i drugih oblasti njihovog interesovanja.

Kandidati mogu aplicirati za II ciklus nakon što ostvare 240 ECTS bodova na I ciklusu studija. Cilj II ciklusa jeste da studentima ponudi dublji pristup engleskoj književnosti, jeziku i metodici nastave jezika. Na program II ciklusa studija mogu se prijaviti kandidati koji imaju diplomu o završenom I ciklusu studija (BA) iz engleskog jezika i književnosti, američke kulture ili američke književnosti, lingvistike, nastavnog smjera za engleski jezik ili komparativne književnosti. Kako bi uspješno završili II ciklus, studenti moraju ostvariti 60 ECTS bodova.

Nakon što steknu 300 ECTS bodova u toku I i II ciklusa kandidati mogu aplicirati za upis na III ciklus studija. Kandidati koji imaju zvanje magistra ili ekvivalenta iz oblasti engleskog jezika i književnosti, američke kulture ili američke književnosti, lingvistike, metodike nastave engleskog jezika, komparativne književnosti ili neke srodne oblasti mogu aplicirati na III ciklus. Studenti moraju ostvariti ukupno 180 ECTS bodova tokom III ciklusa od čega 60 ECTS bodova kroz pohađanje nastave i polaganje obaveznih i izbornih predmeta u skladu sa nastavnim planom i programom. Dodatnih 120 ECTS bodova obavezni su steći kroz izradu i odbranu doktorske teze. III ciklus studija traje najmanje tri akademske godine.

9 Ciljevi studijskog programa

Cilj studijskog programa engleskog jezika i književnosti (ELIT) jeste da kod studenata podigne stepen poznavanja ovog svjetskog jezika na napredni nivo, razvije njihovu sposobnost za kritička i sofisticirana tumačenja tekstova, te ih osposobi za podučavanje engleskog kao stranog jezika. Pored navedenog, program pruža iskustva u istraživačkom radu i razvija različite vještine koje će mladim pomoći u izgradnji uspješne karijere.

Page 9: Engleski jezik i književnost

- 11 -

10 Mogućnost zaposlenja

Engleski je jezik već davno postao prvi jezik globalne komunikacije. Svakoga dana sve je veći broj onih koji komuniciraju služeći se engleskim što uzrokuje direktnu potražnju za stručnjacima ovog profila.. Evropske perspektive Bosne i Hercegovine i nadolazeći procesi euroatlanskih integracija također ubrzano osnažuju potrebu za sofisticiranom upotrebom ovog evropskog a svjetskog jezika. Pored toga, evidentna je i potreba za specijaliziranim stručnjacima koji su sposobni razumjeti kulturološke i interkulturalne dimenzije povezane s engleskim i koji se mogu izraziti na odgovarajući način, prekoračujući stvarne ili imaginarne granice. Na osnovu navedenog studentima ovog jednako kao i drugih programa Univerzitet želi ponuditi kvalitetno obrazovanje koje će omogućiti široku lepezu profesionalnih mogućnosti. Nakon završetka studija diplomanti, magistranti i doktoranti engleskog jezika i književnosti bit će u mogućnosti ostvarivati svoje karijere kao:

• instruktori u školama engleskog jezika pri univerzitetima i privatnim institucijama;

• nastavnici engleskog jezika i književnosti u osnovnim i srednjim školama;

• stručnjaci za engleski jezik i književnost angažirani u izdavačkim kućama, novinama ili televizijskim mrežama, u kinematografiji, žurnalizmu i marketingu;

• nastavnici ili saradnici na univerzitetima odnosno istraživači;

• stručnjaci za engleski jezik angažirani u oblasti turizma, javnim odnosima, međunarodnim odnosima ili kadrovskim službama.

11 Akademsko osoblje

Program raspolaže akademskim kadrom sa značajnim iskustvom u radu na visokoškolskim ustanovama širom svijeta te relevantnim naučnim referencama. U nastavku donosimo kratke biografije članova naših predavača:

dr. Metin boşnak, vanredni profesor

Internacionalni univerzitet u Sarajevu

Hrasnička cesta 5., Sarajevo

tel.: (+387) 626916140

email: [email protected]

CV Link: http://fass.ius.edu.ba/metin-bosnak

Obrazovanje:

• doktorat na Hacettepe University, Turska;

• magisterij na Indiana University, SAD;

• Ondokuz Mayıs University, Turska;

Predmeti :

• Engleska književnost

• Američke studije

• Komparativna književnost

• Književna teorija i kritika

• Američki bioskop i književnost

Polja istraživanja:

američke studije, engleski jezik i književnost, komparativna književnost, kreativno pisanje, grčka i rimska književnost i filozofija, književne kritike i teorije od Aristotela do danas, francuska i turska književnost, književnost i kinematografija,književnost i filozofija, srednjovjekovna i andaluzijska književnost i filozofija, studije o ženama, rodne studije, cross-kulturne studije, postkolonijalnestudije, EFL i ESL

Page 10: Engleski jezik i književnost

- 12 -

doc. dr. Julie bates

Internacionalni univerzitet u Sarajevu

Hrasnička cesta 5., Sarajevo

tel.: +387 33 957 105

email: [email protected]

CV Link: http://elit.ius.edu.ba/bs/julie-bates

Obrazovanje:

• doktorat na Trinity College, Republika Irska;

• Trinity College Republika Irska.

Predmeti :

• Engleska drama

• Engleski jezik

Polja istraživanja: književnost, drama, vizuelna umjetnost, filozofija.

doc. dr. Almasa Mulalić

Internacionalni univerzitet u Sarajevu

Hrasnička cesta 5

tel.: (+387 33) 957 309

email: [email protected]

CV Link: http://fass.ius.edu.ba/almasa-mulalic

Obrazovanje:

• doktorat na Internacionalnom Burch univerzitetu u Sarajevu, BIH;

• magisterij na National University, Malezija;

• International Islamic University, Malezija.

Predmeti :

• Engleski jezik

• Komunikacije i izvještavanje

• Specijalne metode nastave engleskog jezika

• Uvod u lingvistiku

• Akademsko pisanje

• Nastava gramatike engleskog jezika

• Usvajanje jezika

• Savremeni principi nastave engleskog jezika

Polja istraživanja: metodologija nastave engleskog jezika, stilovi i strategije usvajanja engleskog jezika, savremena tehnologija u nastavi engleskog jezika, korištenje književnosti u nastavi engleskog jezika, primijenjena ligvistika

Page 11: Engleski jezik i književnost

- 13 -

doc. dr. Nudžejma Obralić

Internacionalni univerzitet u Sarajevu

Hrasnička cesta 5

tel.: (+387 33) 957 319

email: [email protected]

CV Link: http://elit.ius.edu.ba/nudzejma-obralic

Obrazovanje:

• doktorat na Internacionalnom Burch univerzitetu u Sarajevu;

• magisterij na Univerzitetu u Sarajevu;

• Univerzitet u Sarajevu.

Predmeti :

• Engleski jezik

• Uvod u lingvistiku

• Metodologija naučnog rada

Polja istraživanja: engleski jezik i književnost, primijenjena lingvistika, usvajanje stranog jezika, ESP, metodologija, istraživanja u polju stranog jezika, obrazovanje i orijentalna filologija.

viši asistent Ervin Kovačević

Internacionalni univerzitet u Sarajevu

Hrasnička cesta 5

tel.: (+387 33) 957 304

email: [email protected]

CV Link: http://elit.ius.edu.ba/ervin-kovacevic

Obrazovanje:

• doktorat u pripremi na Internacionalnom Burch univerzitetu u Sarajevu, 2013;

• magisterij na Istanbul University, Turska, 2008;

• Marmara University, Turska, 2003.

Predmeti :

• Engleski jezik

• Iskustvo u nastavi i nastavna praksa

• Testiranje i ocjenjivanje

• Razvijanje programa i pisanje nastavnog plana

Polja istraživanja: engleski kao strani jezik, planiranje i ocjenjivanje u nastavi engleskog jezika, učenje stranog jezika.

Page 12: Engleski jezik i književnost

- 14 -

asistentica Emina Jelešković

Internacionalni univerzitet u Sarajevu

Hrasnička cesta 5

tel.: (+387 33) 957 321

email: [email protected]

CV link: http://elit.ius.edu.ba/emina-jeleskovic

Obrazovanje:

• magisterij u pripremi na Univerzitetu u Sarajevu,

• bakalaureat iz arapskog na Univerzitetu u Sarajevu,

• bakalaureat iz engleskog na Univerzitetu u Sarajevu.

Predmeti :

• Engleski jezik

Polja istraživanja: lingvistika, primijenjena lingvistika, engleski jezik, arapski jezik, književnost, komparativna književnost, usvajanje jezika.

12 I ciklus studija

12.1 Ciljevi i profil I ciklusa studija

Studijski program engleskog jezika i književnosti studentima I ciklusa nudi mogućnost usvajanja naprednih jezičkih vještina te razvijanja sposobnosti naprednog korištenja engleskog i kritičkog razumijevanja književnosti. Program omogućava izučavanje engleskog jezika i književnosti počevši od perioda staroengleskog pa do danas. Tokom prve dvije godine studenti će steći ne samo visok nivo poznavanja ovog evropskog jezika već će usvojiti i temeljna znanja iz lingvistike. Budući da su književna djela određena i historijskim periodom u kojem nastaju, studenti će izučavati književnost na engleskom jeziku u odnosu na društvenu, kulturnu, političku, historijsku, ekonomsku i vjersku pozadinu svakog pojedinog perioda britanske, evropske i američke historije.

Tokom studija studenti se također fokusiraju na dalekosežnija istraživanja i analize kako bi razumijevajući književnost razvijali i vlastite kreativne sposobnosti. Po završetku ovog programa studenti će moći samostalno analizirati različite vrste književnih tekstova.

Pored toga što im pruža znanje engleskog jezika i književnosti ovaj program također potiče razvijanje vlastitih umjetničkih te sposobnosti kritičkog razmišljanja. Interdisciplinarnost kao tekovina modernog obrazovanja ostvaruje se u programu kroz tzv. slobodne izborne predmete koje studenti mogu birati s drugih fakulteta i programa. Ovaj program osmišljen je tako da studentima daje čvrstu osnovu za nastavak studija nakon I ciklusa .

Studijski program I ciklusa ima sljedeće ciljeve:

• ponuditi studentima mnoštvo različitih pristupa studiju književnosti koji mogu uključivati kreativni praktični rad, te iscrpno specijalističko izučavanje kritičke, obrazovne i lingvističke teorije;

Page 13: Engleski jezik i književnost

- 15 -

• demonstrirati način na koji književnost i jezik stvaraju i odražavaju kulturološke promjene i različitosti;

• pomoći studentima da prepoznaju višeslojnu prirodu proučavanog jezika i bogatstvo književnosti te odnos između engleskog jezika i književnosti i ostalih naučnih disciplina i formi;

• stvoriti temelje za interdisciplinarne studije;

• promicati atmosferu za praktične aktivnosti vezane za naučni rad na području engleskog jezika i književnosti;

• pripremiti studente za profesionalnu karijeru nakon završetka studija.

Vrijeme potrebno za završetak I ciklusa studija je četiri studijske godine odnosno osam semestara.

Vijeće fakulteta svaki semestar utvrđuje listu ponuđenih predmeta kojima se obezbjeđuje optimalna realizacija usvojenih nastavnih planova i programa na nivou semestra.

Lista ponuđenih predmeta za svaki naredni semestar sadrži optimalan broj obaveznih i izbornih predmeta . Time se studentu omogućava optimalno opterećenje, s jedne strane (prijava predmeta do 30 ECTS bodova), odnosno optimizacija opterećenja angažovanog nastavnog osoblja, s druge strane. U kontekstu realizacije nastave ovo znači da se akademsko osoblje imenuje na naučne oblasti (veći broj predmeta) gdje se obavezni predmeti obavezno nude svake studijske godine dok se izborni nude i realiziraju u skladu s iskazanim interesovanjem studenata.

Nakon uspješnog okončanja I ciklusa studija student stječe pravo na dodjelu stručnog zvanja: bakalaureata/ bachelor engleskog jezika i književnosti.

12.2 Predviđeni ishodi učenja I ciklusa studija

Ishodi učenja I ciklusa studija formulirani su po uzoru na nacionalnu i internacionalnu praksu. Prilikom definiranja ishoda učenja ovog studijskog programa u potpunosti su uzete u obzir direktive EQF-a i NQF-a, postojeća praksa u BiH, potrebe društva, konsultirani su studenti, predstavnici poslodavaca i šire zajednice, inostrani i domaći eksperti te, što je najbitnije, korištene su referentne tačke unutar evropskog prostora visokog obrazovanja. Ove referentne tačke su uglavnom općeprihvaćene smjernice i primjeri dobre prakse, standardi i normativi pojedinih nacionalnih sistema visokog obrazovanja kao i smjernice agencija za osiguranje kvaliteta. U konkretnom slučaju engleskog jezika i književnosti referentne tačke korištene kao polazna osnova za definiranje dolje navedenih ishoda učenja su:

a) Eurodoc Statement of Standards in Assesment, Expectations and Outcomes of Doctoral Programmes in Europe,

b) Odluka o dopuni Odluke o kriterijima za akreditaciju visokoskolskih ustanova u Bosni i Hercegovini,

c) Shared ’Dublin’ descriptions for Short Cycle, First Cycle, Second Cycle and Third Cycle Awards,

d) The Quality Assurance Agency for Higher Education Subject benchmark statement English language and literature 2007,

e) Council of Europe, Towards a Europien Higher Education Area, 7 Key Strategies and Guidelines to implement the Bologna Process.

Nakon uspješno završenog I ciklusa studija studenti će:

1. spoznati odnose između prirode jezika, koncepta značenja i sociokulturnih varijabli;

2. razumjeti znatan broj tekstova iz različitih razdoblja engleske književnosti prema načelima nekih od tokova književne kritike;

3. prepoznati različite pristupe analizi govornog i pisanog teksta, analizi rečenice i grupi rečenica, analizi vokabulara, analizi govorne interakcije, interpretaciji književne prakse, studiranju (ne)standardnih jezika i procesa standardizacije;

Page 14: Engleski jezik i književnost

- 16 -

4. opisati temeljne vrijednosti i principe podučavanja kroz osobni obrazovni stav koji se oslanja na čvrsto poznavanje i razumijevanje obrazovnih studija;

5. pokazati shvatanje generičkih konvencija i diskursnih varijabli koje određuju faktori kao što su autorstvo, stvaranje teksta, ciljana publika i kritičko čitanje.

6. tumačiti književne i neknjiževne tekstove oslanjajući se na koncepte i teorije koje prevladavaju na studijima engleskog jezika;

7. komunicirati tečno i pravilno na engleskom jeziku na nivou C1;

8. prenositi znanje o različitim temama usmeno i pismeno:

9. razviti kriterije za utvrđivanje i preispitivanje vlastitih načela profesionalne etike;

10. analizirati različite koncepte uz interdisciplinarni pristup znanju;

11. pokazati snažnu radnu etiku i komunikacijske vještine;

12. pokazati vještine koje su potrebne za daljnje stjecanje znanja u formalnim i neformalnim kontekstima;

13. prikupljati podatake iz različitih izvora s ciljem istraživanja i dubljeg razumijevanja sfere interesa.

12.3 Nastavni plan i program I ciklusa studija

S ciljem osiguranja interdisciplinarnosti studija na IUS-u razvijena je struktura u kojoj je prva godina studija zajednička za sve studente našeg univerziteta. U toku prve godine studenti pohađaju tzv. univerzitetske predmete koji uključuju teme iz oblasti matematike, ekonomije, komunikacija, nauke i tehnologije, prava i etike, engleskog jezika kao i historije civilizacija. Studenti moraju uspješno položiti deset univerzitetskih predmeta, od kojih je sedam obaveznih i tri izborna predmeta koja biraju s univerzitetske liste predmeta.

Ciljevi univerzitetskih predmeta su:

1. da studentima ponude inovativan pristup, dublju perspektivu svijeta, društva i njih samih;

2. da studente opskrbe ne samo temeljnim znanjem već i da razvijaju i podstiču kritičko razmišljanje o širokom spektru tema;

3. da studentima omoguće donošenje odluke o glavnom polju studija a koja će biti bazirana na njihovim afinitetima, talentima i potpunim informacijama o polju studija za koji su zainteresirani.

Na drugoj godini studenti polažu tzv. fakultetske predmete. Cilj ovih predmeta je pružiti šire znanje iz oblasti društvenih nauka i umjetnosti. Studenti su obavezni položiti pet fakultetskih predmeta koji nose ukupno 30 ECTS bodova.

Studenti se profiliraju za zvanje putem obaveznih i izbornih predmeta. Izučavajući ove predmete oni stječu široko znanje o engleskom jeziku i književnosti te upoznaju klasične i savremene pristupe metodici nastave. Studenti I ciklusa moraju položiti 22 predmeta iz ove skupine, što čini ukupno 132 ECTS boda.

Pored predmeta s područja engleskog jezika i književnosti studentima se preporučuje da odaberu najmanje tri predmeta iz druge naučne oblasti u okviru Univerziteta kako bi stekli dodatno interdisciplinarno znanje ili vještine po vlastitom izboru, čime ostvaruju još 18 ECTS bodova. Ukoliko studenti izraze želju da ne biraju dodatne predmete iz drugih naučnih disciplina, imaju mogućnost odabrati predmete iz kategorije izbornih predmeta engleskog jezika i književnosti.

Page 15: Engleski jezik i književnost

- 17 -

Struktura studijskog programa data je u tabeli ispod:

Engleski jezik i književnost (ELIT)

Kategorija predmeta ECTS Naziv predmeta šifra

predmetaStatus

predmeta ECTS Preduvjet

Univerzitetski predmeti 60

Engleski jezik ENG111 Obavezni 4  

Komunikacija i izvještavanje MAN111 Obavezni 4  

Matematika I MATH101 obavezni 6  

Ekonomija ECON101 obavezni 6  

Nauka i tehnologija HUM101 obavezni 6  

Historija civilizacije HIST191 obavezni 6  

Pravo i etika SPS103 obavezni 6  

Turski jezik I/Bosanski jezik ITURK111/BOS111 obavezni 2  

Turski jezik II/Bosanski jezik IITURK112/BOS112 obavezni 2 TURK111/

BOS111

Izborni   izborni 6  

Izborni   izborni 6  

Izborni   izborni 6  

Fakultetski predmeti 30

Akademsko pisanje ELIT201 obavezni 6 ENG111

Klasična mitologija i književnost ELIT208 obavezni 6  

Književnost na filmu LITE308 obavezni 6  

Fakultetski izborni   izborni 6  

Fakultetski izborni   izborni 6  

Programski predmeti 132

Uvod u književnost ELIT101 obavezni 6 ENG111

Pregled engleske književnosti I ELIT202 obavezni 6 ELIT101

Pregled engleske književnosti II ELIT203 obavezni 6 ELIT202

Kratka priča ELIT309 obavezni 6 ELIT101

Engleski roman ELIT312 obavezni 6 ELIT101

Engleska drama ELIT313 obavezni 6 ELIT101

Književna teorija i kritika I ELIT412 obavezni 6

Književna teorija i kritika II ELIT413 obavezni 6 ELIT412

Uvod u lingvistiku ELT105 obavezni 6 ENG111

Usvajanje jezika ELT202 obavezni 6 ELT105

Pregled gramatike engleskog jezika ELT211 obavezni 6 ENG111

Sintaksa engleskog jezika ELT212 obavezni 6 ELT105

Morfologija engleskog jezika ELT310 obavezni 6 ELT105

Fonetika engleskog jezika ELT311 obavezni 6 ELT105

Uvod u metodiku nastave engleskog jezika ELT321 obavezni 6 ELT202

Metodika nastave engleskog jezika ELT322 obavezni 6 ELT321

Nastavna praksa ELT408 obavezni 6

Analiza teksta i konteksta LITE210 obavezni 6 ELIT201

Razvojna psihologija PSY302 obavezni 6  

Edukacijska psihologija PSY314 obavezni 6  

Izborni   izborni 6  

Izborni   izborni 6  

Page 16: Engleski jezik i književnost

- 18 -

Slobodno-izborni predmeti

18

Izborni   izborni 6  

Izborni   izborni 6  

Izborni   izborni 6  

Praksa 0 U skladu sa univerzitetskim pravilima o stažiranju.

Diplomski rad 0          

Ukupno 240          

Lista obaveznih i izbornih predmeta kategoriziranih kao univerzitetski predmeti prikazana je u tabeli dolje:

    IUS Univerziteski predmeti

    Naziv predmeta Kod ECTS

Oba

vezn

i uni

verz

itet

ski p

redm

eti 1 Engleski jezik ENG111 4

2 Ekonomija ECON101 6

3 Nauka i tehnologija HUM101 6

4 Matematika I MATH101 6

5 Komunikacija i izvještavanje MAN111 4

6 Historija civilizacije HIST191 6

7 Pravo i etika SPS103 6

8* Bosanski jezik I BOS111 2

9* Bosanski jezik II BOS112 2

8* Turski jezik I TURK111 2

9* Turski jezik II TURK112 2

Izbo

rni u

nive

rzit

etsk

i pre

dmet

i

1 Matematika II MATH102 6

2 Fizika NS102 6

3 Hemija života NS101 6

4 Kontrukcione tehnologije ARCH105 6

5 Opća hemija NS104 6

6 Osnovni dizajn komunikacija ARCH101 6

7 Uvod u psihologiju PSY103 6

8 Uvod u vizuelne komunikacije VA102 6

9 Uvod u sociologiju SOC102 6

10 Uvod u političke nauke POLS102 6

11 Menadžment MAN102 6

12 Osnove međunarodnih odnosa IR102 6

13 Globalizacija i biznis ECON102 6

Lista fakultetskih predmeta prikazana je u tabeli koja slijedi:

FASS Fakultetski predmeti

Naziv predmeta Kod ECTS

Globalizam i glokalizam ANTH211 6

Kultura i oglašavanje CULT205 6

Akademsko pisanje ELIT201 6

Klasična mitologija i književnost ELIT208 6

Historija Balkana HIST202 6

Književnost na filmu LITE308 6

Uvod u filozofiju POLS201 6

Politika i mediji POLS211 6

Historija psihologije PSY205 6

Mentalno zdravlje PSY304 6

Page 17: Engleski jezik i književnost

- 19 -

Psihologija komunikacije PSY418 6

Socijalna teorija SOC201 6

Novi mediji I VA206 6

Slike sa porukom I VA207 6

Historija kinematografije I VA219 6

Lista izbornih predmeta za I ciklus studija prikazana je u tabeli ispod:

Programski izborni predmeti (ELIT)

No Naziv predmeta šifra ECTS Preduvjet

1 Srednjovjekovna engleska književnost ELIT206 6 ELIT101

2 Uvod u semiotiku ELIT207 6  

3 Renesansna engleska proza i poezija ELIT302 6 ELIT101

4 Engleska proza i poezija 18. stoljeća ELIT304 6 ELIT101

5 Engleska proza i poezija 17. stoljeća ELIT311 6 ELIT101

6 Romantizam ELIT401 6 ELIT101

7 Viktorijanska proza i poezija ELIT402 6 ELIT101

8 Engleska proza i poezija 20. stoljeća ELIT403 6 ELIT101

9 Moderna engleska proza i poezija ELIT414 6 ELIT101

10 Šekspir ELIT415 6 ELIT101

11 Testiranje i ocjenjivanje ELT303 6  

12 Nastava engleske gramatike ELT304 6  

13 Nastavna tehnologija u obrazovanju ELT403 6  

14 Teorije i pristupi nastavi i učenju ELT406 6  

15 Kreativno pisanje LITE207 6 ELIT101

16 Američka poezija LITE302 6 ELIT101

17 Afro-američka književnost LITE303 6 ELIT101

18 Anglofona dječija književnost LITE304 6 ELIT101

19 Američka književnost 19. Stoljeća LITE305 6 ELIT101

20 Fantazija LITE306 6 ELIT101

21 Američka drama LITE401 6 ELIT101

22 Američki roman LITE402 6 ELIT101

23 Utopija i distopija LITE403 6 ELIT101

24 Primijenjena edukacijska psihologija PSY405 6  

12.4 Uvjeti za upis i ponovni upis na I ciklus studijskog programa

Za upis na I ciklus studija potrebno je da kandidat ima završeno srednje obrazovanje u četverogodišnjem trajanju što se dokazuje važećom diplomom.

S obzirom da se nastava na Univerzitetu realizira isključivo na engleskom jeziku za upis na prvu godinu neophodno je posjedovanje naprednog znanja engleskog koje se dokazuje posjedovanjem međunarodnog certifikata kao što je TOEFL, IELTS ili slično u skladu sa kriterijima utvrđenim općim aktima Univerziteta.

Ukoliko ne posjeduju niti jedan od certifikata potrebnih za oslobađanje od obaveze polaganja Testa osposobljenosti vladanja engleskim jezikom (Proficiency exam), kandidati su obavezni položiti Proficiency Exam koji organizira Škola engleskog jezika

Page 18: Engleski jezik i književnost

- 20 -

(ELS) na Univerzitetu.

Opći kriteriji za upis kandidata utvrđuju se konkursom koji se raspisuje prije početka svake akademske godine.

Rangiranje kandidata može se vršiti na osnovu sljedećih kriterija:

1. prethodno ostvarenog uspjeha u srednjoj školi;

2. ostvarene ocjene na intervjuu koji se organizira prilikom apliciranja kandidata na konkurs;

3. bodova ostvarenih na Općem testu znanja koji Univerzitet održava u cilju ostvarivanja prava na stipendiju;

4. drugih kriterija koji se utvrđuju konkursom.

Na formiranje konačne rang liste kandidata i prijem studenata u prvu godinu I ciklusa studija utjecat će i uspjeh ostvaren tokom srednjoškolskog obrazovanja iz pojedinih predmeta i oblasti značajnih za odgovarajući studij.

Kandidati iz Republike Turske obavezni su, pored prethodno navedenih kriterija, položiti i prijemni ispit za dodiplomski studij (LYS-Lisans Yerleștirme Sinavi), te na istom ostvariti minimalan broj bodova propisan od strane nadležnog tijela za visoko obrazovanje Republike Turske, odnosno osvojiti minimalno 1000 bodova na SAT testu (Scholastic Aptitude Test/Scholastic Assesment Test).

Studenti koji prelaze sa drugih visokoškolskih ustanova obavezni su priložiti zahtjev za upis (prijelaz) i uvjerenje o položenim predmetima (transkript položenih predmeta) na visokoškolskoj ustanovi s koje prelaze. Zahtjev se prosljeđuje nadležnoj komisiji fakulteta. Nakon provedene procedure, dekan donosi konačno rješenje.

Osoba koja izgubi status studenta na jednom od tri ciklusa studija može ponovno steći status pod uvjetom:

• da Univerzitet ima prostorne i kadrovske uvjete za omogućavanje redovnog izvršenja obaveza studenta,

• da student polaže ispite po nastavnom planu i programu koji važi u vrijeme ponovnog stjecanja statusa studenta,

• da student nema neizmirenih finansijskih obaveza prema Univerzitetu.

Uz zahtjev za donošenje odluke o ponovnom stjecanju statusa studenta, obavezno se prilaže obrazložen zahtjev studenta.

13 II ciklus studija

13.1 Ciljevi i profil II ciklusa studija

II ciklus studija na programu engleskog jezika i književnosti omogućuje šire i dublje proučavanje engleske književnosti, lingvistike i metodike nastave engleskog jezika. Tokom studija studenti se fokusiraju na istraživanje kako bi time postepeno razvijali svoje kreativne sposobnosti, kritičko razumijevanje književnosti i akademsko stvaralaštvo.

II ciklus studija ima sljedeće ciljeve:

Page 19: Engleski jezik i književnost

- 21 -

• omogućiti studentima da unaprijede svoje kompetencije na engleskom jeziku i steknu specijalizirani rječnik koji je potreban za nastavno djelovanje i akademsko istraživanje;

• osposobiti studente da svoje jezičke sposobnosti koriste na adekvatan i efikasan način,,da razumiju pročitanu materiju i o tome donose vlastiti sud u pisanom obliku;

• njegovati intelektualni razvoj studenata da bi mogli cijeniti interdisciplinarnu prirodu istraživanja iz oblasti engleskog jezika i književnosti;

• proučavati kulturološki kontekst u kojem je književno djelo nastalo;

• podsticati stvaranje intelektualnih navika kako bi se novo znanje moglo pretvoriti u vlastitu kritičku perspektivu razmišljanja;

• obrazovati studente za interdisciplinarne studije i istraživanje;

• podsticati atmosferu za praktično ispitivanje i akademske djelatnosti;

• pripremiti studente za akademsku karijeru nakon završetka studija na II ciklusu studija.

Studentu se dodjeljuje mentor i počinje s izradom svog završnog (magistarskog) rada u toku desetog semestra. Tema rada se bira uz konsultaciju s mentorom i izrađuje se u skladu s Pravilima studiranja na II ciklusu studija. U slučaju plagijata ili propuštenih rokova rad se ocjenjuje kao nezadovoljavajući.

Postdiplomski studij: sažetak uvjeta za uspješno okončanje studija

Kategorija ECTS Bilješka:      

Predmeti 48 Od studenata se očekuje da polože osam predmeta, od čega su četiri obavezna i četiri izborna. Studenti rade na svojoj magistarskoj tezi u konsultaciji sa dodjeljenim akademskim savjetnikom.

Magistarska teza 12

Ukupno 60

Nakon uspješnog okončanja II ciklusa studija engleskog jezika i književnosti stječe pravo na dodjelu akademske titule i zvanja magistra engleskog jezika i književnosti.

13.2 Predviđeni ishodi učenja II ciklusa studija

Ishodi učenja II ciklusa studija formulirani su po uzoru na nacionalnu i internacionalnu praksu. Prilikom definiranja ishoda učenja ovog studijskog programa u potpunosti su uzete u obzir jasne direktive EQF-a i NQF-a, postojeća praksa u BiH, potrebe društva, konsultirani su studenti, predstavnici poslodavaca i šire zajednice, inostrani i domaći eksperti te, što je najbitnije, korištene su referentne tačke unutar evropskog prostora visokog obrazovanja. Ove referentne tačke uglavnom su općeprihvaćene smjernice i primjeri dobre prakse, standardi i normativi pojedinih nacionalnih sistema visokog obrazovanja kao i smjernice agencija za osiguranje kvaliteta. U konkretnom slučaju Studijskog programa engleskog jezika i književnosti referentne tačke korištene kao polazna osnova za definiranje dolje navedenih ishoda učenja su:

a) Eurodoc Statement of Standards in Assesment, Expectations and Outcomes of Doctoral Programmes in Europe,

b) Odluka o dopuni Odluke o kriterijima za akreditaciju visokoškolskih ustanova u Bosni i Hercegovini,

c) Shared ’Dublin’ descriptions for Short Cycle, First Cycle, Second Cycle and Third Cycle Awards,

Page 20: Engleski jezik i književnost

- 22 -

d) The Quality Assurance Agency for Higher Education Subject benchmark statement English language and literature 2007,

e) Council of Europe, Towards a Europien Higher Education Area, 7 Key Strategies and Guidelines to implement the Bologna Process.

Po uspješno završenom II ciklusu studija na programu engleskog jezika i književnosti student će moći:

• pokazati da je upoznat sa različitim vrstama književnih i kritičkih tekstova napisanih na engleskom jeziku uključujući kritičke osvrte i komentare na tekstove;

• ispitivati filozofske postavke na kojima se temelji književno djelo uz interdisciplinarni kritički pristup;

• odrediti društvene ili kulturološke funkcije književnih tekstova i njihovu vezu s historijskim kontekstom ili političkim dimenzijama u procesu njihove interpretacije;

• objasniti koju funkciju u književnom djelu imaju retorički elementi kao što su svrha, stil, struktura i žanr da bi se postigao određeni efekat;

• identificirati pouzdane izvore informacija potrebnih za pisanje akademskih radova koji istražuju oblasti engleskog jezika i književnosti;

• riješiti probleme uzrokovane prirodom interakcije između procesa učenja stranog jezika i pojma konteksta prepoznavanjem spektra načina na koje sudionici procesa mogu djelovati;

• pisati potkrijepljene i dobro organizirane interpretacijske radove u proznom stilu, jasnim i upečatljivim engleskim jezikom;

• razmjenjivati znanje i rezultate istraživanja s ekspertima iz oblasti engleskog jezika i književnosti kao i ekspertima iz drugih oblasti nauke, usmeno i pismeno, uz poštivanje internacionalnih akademskih normi;

• koristiti vještine koje su potrebne za daljnje stjecanje i prenošenje znanja u formalnim i neformalnim kontekstima.

13.3 Nastavni plan i program II ciklusa studija

Od studenata se očekuje da polože osam predmeta uključujući četiri obavezna i četiri izborna predmeta te odbrane završni (magistarski) rad. Vrijeme početka izrade završnog (magistarskog) rada mora biti usklađeno sa njegovim obimom tako da student može pristupiti odbrani završnog rada u zakonskom roku.

U tabeli ispod navedeni su uvjeti koje je potrebno ispuniti za uspješan završetak magistarskog studija:

Page 21: Engleski jezik i književnost

- 23 -

Magistarski studij na studijskom programu Engleski jezik i književnost

Predmetna grupa ECTS

šifra predmeta Naziv predmeta

Course type ECTS

Pre-requisite

obavezni 24

ELIT505 Komparativna književnost u teoriji i praksi obavezni 6  

ELT510 Lingvistički pravci obavezni 6  

ELT560 Savremeni principi nastave engleskog jezika obavezni 6  

ELT580 Metodologija naučnog rada obavezni 6  

elective 24

ELIT515 Književna kritika i teorija: od Platona do danas I izborni 6  

ELIT516 Književna kritika i teorija: od Platona do danas II izborni 6  

ELIT520 Kreativno pisanje izborni 6  

ELIT521 Post-kolonijalne studije izborni 6  

ELIT522 Komparativne dramske studije izborni 6  

ELIT537 Američka književnost i stvaranje američkog identiteta izborni 6  

ELIT541 Etnička književnost u Sjedinjenim Američkim Državama izborni 6  

ELIT555 Od romanse do romana izborni 6  

ELIT575 “Oni drugi” etnički i orijentalni izborni 6  

ELIT580 Američka književnost i film izborni 6  

ELIT582 Viktorijanski roman u Engleskoj i Americi izborni 6  

ELIT584 Utopija i distopija u književnosti izborni 6  

ELIT585 Zapadna književnost u britanskom kontekstu izborni 6  

ELIT590 Književnost i imperijalizam izborni 6  

ELT561 Rano učenje engleskog jezika izborni 6  

ELT562 Cjeloživotno učenje i nastava engleskog jezika izborni 6  

ELT563 Književnost u nastavi engleskog jezika izborni 6  

ELT564 Nastava engleskog jezika i dizajn nastavnog materijala izborni 6  

ELT565 Provjera znanja u nastavi engleskog jezika izborni 6  

ELT511 Semantika i pragmatika izborni 6  

ELT512 Analiza diskursa izborni 6  

ELT513 Sociolingvistka izborni 6  

ELT514 Semiotika izborni 6  

  12 ELIT599 Magistarski rad obavezni 12  

             

13.4 Uvjeti za upis i ponovni upis na II ciklus studija

Pored općih zakonskih uvjeta, pravo upisa na drugi ciklus studijskog programa imaju kandidati sa završenim prvim ciklusom studija, odnosno kandidati koji su ostvarili 240 ECTS bodova, te kandidati koji su završili dodiplomski studij po predbolonjskom sistemu obrazovanja.

Za upis na II ciklus studijskog programa engleskog jezika i književnosti prihvatljivi su oni kandidati koji su uspješno okončali dodiplomski studij i stekli stručno zvanje bakalaureata iz oblasti engleskog jezika i književnosti ili drugih srodnih naučnih ob-lasti.

Da bi ispunili uvjete za upis, studenti su dužni dokazati da posjeduju napredno poznavanje engleskog jezika nekim od međunarodno priznatih certifikata ili uspješnim polaganjem testa osposobljenosti na Internacionalnom univerzitetu u Sarajevu (Proficiency Exam), u skladu sa općim aktima Univerziteta. Osim toga, za dokazivanje naučno-stručne osposobljenosti

Page 22: Engleski jezik i književnost

- 24 -

za nastavak II ciklusa studija Univerzitet može zahtijevati i polaganje posebnog testa ili intervjua.

Rangiranje kandidata za upis na II ciklus studija može se vršiti na osnovu sljedećih kriterija:

1. ostvarenog uspjeha na prethodnom ciklusu studija;

2. prolazne ocjene na intervjuu odnosno ispitu koji se organizira prilikom apliciranja kandidata na studij;

3. drugih kriterija koji se utvrđuju konkursom.

U slučaju kada je broj kandidata koji su ispunili formalne uvjete za upis veći od predviđenog broja kandidata za upis, prednost imaju oni kandidati koji su prema stečenom uspjehu u prethodnom ciklusu studija i na osnovu postignute ocjene na intervjuu, ostvarili veći broj bodova.

14 III ciklus studija

14.1 Ciljevi i profil III ciklusa studija

III ciklus programa engleskog jezik i književnosti nudi studentima priliku da steknu i oblikuju metodološke vještine potrebne za istraživanja u anglistici. U prvom semestru studija studenti će se upoznati sa teoretskim i istraživačkim pristupima književnosti, primijenjenoj lingvistici i metodici nastave engleskog jezika. U narednim semestrima očekuje se da studenti personaliziraju ishode učenja kroz fokusiranje na jedan od navedena tri smjera.

III ciklus traje tri studijske godine (šest semestara) i vrednuje se sa 180 ECTS bodova. Doktorska teza nosi 120 ECTS bodova, piše se i izrađuje u skladu sa odredbama Pravila studiranja za III ciklus studija.

U procesu izrade doktorske teze potrebno je da student najprije utvrdi predmet odnosno pitanje u svojoj oblasti koje treba istražiti pa riješiti na adekvatan način. Strateški izbor opcija za rješenje ili odgovor također se mora formulirati prije početka pisanja rada. U ovoj fazi glavna teza rada dobiva svoj oblik. Rad treba sadržavati najmanje 100 stranica pri čemu se dosljedno mora primjenjivati stil i format citiranja naučnih izvora o čemu se student i mentor prethodno usaglašavaju. Student može proširiti i svoj završni (magistarski) rad, ali u ovom slučaju novonastali rad mora ispunjavati strožije kriterije i biti bolje razrađen bilo kroz citiranje većeg broja književnih djela bilo propitujući neke dodatne kritičke ideje i perspektive relevantne za dato istraživanje.

Studenti moraju prezentirati i javno odbraniti doktorsku tezu pred komisijom u obliku formalne prezentacije (odbrane).

Page 23: Engleski jezik i književnost

- 25 -

Doktorski studij na studijskom programu Engleski jezik i književnost

Kategorija ECTS Bilješka: 

Predmeti

60 Kandidati su obavzni položiti četiri obavezna predmeta (u vrijednosti od 24 ECTS studijska boda) i šest izbornih predmeta (u vrijednosti od 36 ECTS studijskih bodova). Izrada i odbrana doktorske teze u vrijednosti od 120 ECTS studisjkih bodova je obavezujuća.

Naučnoistraživački rad (Istraživački seminar)

Doktorska teza 120

Ukupno 180

Nakon uspješnog okončanja III ciklusa studija, student stječe pravo na dodjelu akademske titule i naučnog zvanja: doktor nauka iz oblasti engleskog jezika i književnosti.

Nakon što položi sve predmete student III ciklusa mora položiti kvalifikacijski doktorski ispit. Tokom druge i treće godine studija ovog programa kandidati će se fokusirati na pisanje doktorske disertacije, vršiti istraživački rad, učestvovati na akademskim konferencijama i pohađati dodatne predmete iz područja njihovog istraživanja.

14.2 Predviđeni ishodi učenja III ciklusa studija

Ishodi učenja III ciklusa studija formulirani su po uzoru na nacionalnu i internacionalnu praksu. Prilikom definiranja ishoda učenja Studijskog programa engleski jezik i književnost u potpunosti su uzete u obzir jasne direktive EQF-a i NQF-a, postojeća praksa u BiH, potrebe društva, konsultirani su studenti, predstavnici poslodavaca i šire zajednice, inostrani i domaći eksperti, te što je najbitnije, korištene su referentne tačke unutar evropskog prostora visokog obrazovanja. Ove referentne tačke uglavnom su općeprihvaćene smjernice i primjeri dobre prakse, standardi i normativi pojedinih nacionalnih sistema visokog obrazovanja kao i smjernice agencija za osiguranje kvaliteta. U konkretnom slučaju Studijskog programa engleskog jezika i književnosti, referentne tačke koje su korištene kao polazna osnova za definiranje dolje navedenih ishoda učenja su:

a) Eurodoc Statement of Standards in Assesment, Expectations and Outcomes of Doctoral Programmes in Europe,

b) Odluka o dopuni Odluke o kriterijima za akreditaciju visokoškolskih ustanova u Bosni i Hercegovini,

c) Shared ’Dublin’ descriptions for Short Cycle, First Cycle, Second Cycle and Third Cycle Awards,

d) The Quality Assurance Agency for Higher Education Subject benchmark statement English language and literature 2007,

e) Council of Europe, Towards a Europien Higher Education Area, 7 Key Strategies and Guidelines to implement the Bologna Process.

Po uspješnom završetku III ciklusa studija iz engleskog jezika i književnosti studenti će moći:

• tumačiti široku lepezu književnih i neknjiževnih tekstova koristeći se kako standardnim tako i vlastitim metodama književne kritike;

• ispitivati jasnim proznim stilom osnovne filozofske premise i složene pretpostavke izložene u određenom tekstu kroz interdisciplinarni naučni pristup;

• formulirati odgovarajuća naučna pitanja u domenu engleskog jezika i književnosti, potkrijepljena prikupljenim relevantnim informacijama i dobro objašnjenim načinom istraživanja;

• komunicirati efikasno sa svojim kolegama i općenito o svom području specijalizacije u okviru engleskog jezika i književnosti;

Page 24: Engleski jezik i književnost

- 26 -

• pisati dobro organizirane istraživačke radove ili članke pri čemu će pokazivati efikasno poznavanje pisanog engleskog jezika i širokog vokabulara uz poštivanje akademskih normi;

• demonstrirati, usmeno ili pismeno, način na koji afektivna moć jezika može oblikovati značenje u različitim formama;

• obrazložiti stavove u okviru vlastite ekspertize u naučnim debatama sa ekspertima iz oblasti engleskog jezika i književnosti kao i sa ekspertima iz drugih naučnih oblasti;

• primijeniti određen stepen kritičnosti naspram vlastitih radova i radova svojih kolega;

• doprinositi nacionalnom i internacionalnom općem dobru kroz sistematsko naučno istraživanje i objavljivanje rezultata istraživanja;

• koristiti vještine koje su potrebne za daljnje stjecanje i prenošenje interdisciplinarnog znanja u formalnim i neformalnim kontekstima;

• odgovorno učestovati u timskim projektima naučnog ili društvenog karaktera.

14.3 Nastavni plan i program III ciklusa studija

Od kandidata se očekuje da polože deset predmeta uključujući četiri obavezna i šest izbornih. Studenti mogu odabrati dodatne predmete ili raditi na nekom akademskom projektu uz konsultacije sa svojim mentorom.

Page 25: Engleski jezik i književnost

- 27 -

Tabela u nastavku prikazuje uvjete koje je potrebno ispuniti za uspješan završetak doktorskog studija:

Doktorski studij na studijskom programu Engleski jezik i književnost

Predmetna grupa

ECTS ukupno

šifra predmeta Naziv predmeta Tip

predmeta ECTS Pre-requisite

obavezni predmeti 24

ELIT650Komparativne studije književnosti i kinematografije obavezni 6  

ELT660 Primijenjena lingvistika obavezni 6  

ELT670 Obrazovna filozofija i nastava engleskog jezika obavezni 6  

ELT680 Metode istraživanja u anglistici obavezni 6  

izborni predmeti 36

ELIT610 Književnost i pejzaž izborni 6  

ELIT630 Žena u američkoj književnosti izborni 6  

ELIT645 Književnost i dekadensa izborni 6  

ELIT620 Putopisi i književna kultura izborni 6  

ELIT660 Teorije feminizma u književnosti izborni 6  

ELIT670 Naturalizam i roman izborni 6  

ELIT690 Roman: tekst i teorija izborni 6  

ELIT680 Ljubav u književnosti Zapada izborni 6  

ELIT633 Poezija ljubavi i smrti izborni 6  

ELIT612 Engleski romantizam izborni 6  

ELIT618 Teror i pobuna u romanu izborni 6  

ELIT675 Postmodernizam kao književnost i teorija izborni 6  

ELIT685Utopija i distopija u književnosti i kinematografiji izborni 6

 

ELIT625 Šekspir: staro i novo izborni 6  

ELIT624 Afro-američka književnost izborni 6  

ELT661 Fonologija izborni 6  

ELT662 Korpusna lingvistika izborni 6  

ELT663 Kognitivna lingvistika izborni 6  

ELT664 Stilistika izborni 6  

ELT665 Psiholingvistika izborni 6  

ELT671 Analiza kurikuluma u nastavi engleskog jezika izborni 6

 

ELT672 Obrazovni sistemi i nastava engleskog jezika izborni 6  

ELT673 Obrazovanje nastavnika engleskog jezika izborni 6  

ELT674 Usvajanje jezika i savremena istraživanja izborni 6  

ELT675 Naučni trendovi u nastavi engleskog jezika izborni 6  

  120 ELIT699 Doktorska disertacija obavezni 120  

ukupno: 180          

Uvjeti za upis na III ciklus studija

Pored općih uvjeta propisanih zakonom i konkursom, pravo upisa na studij III ciklusa (doktorski studij) na studijskom progra-mu imaju svi kandidatii sa završenim drugim ciklusom studija prema bolonjskom modelu studija, odnosno kandidati koji su ostvarili 300 ECTS bodova, kao i svi koji su završili postdiplomske studije prema ranijem modelu studija i stekli zvanje magistra nauka (bolonjski i predbolonjski plan i program magistarskog studija), odnosno i kandidati koji su obrazovanje stekli izvan Bosne i Hercegovine, a za koje je nakon postupka nostrifikacije odnosno ekvivalencije utvrđeno da imaju završeno adekvatno obrazovanje za nastavak školovanja.

Page 26: Engleski jezik i književnost

- 28 -

Za upis na studij III ciklusa programa engleskog jezika i književnosti prihvatljivi su kandidati koji imaju zvanje magistra nauka iz oblasti engleskog jezika i književnosti ili drugih srodnih naučnih oblasti.

Rangiranje kandidata za upis na III ciklus može se vršiti na osnovu sljedećih kriterija:

1. prethodno ostvarenog uspjeha na II ciklusu studija, pri čemu se kandidatima koji su magistarske studije završili po starom sistemu može priznati do 60 ECTS, u skladu sa ocjenom posebne komisije;

2. ocjene na intervjuu odnosno ispitu koji se organizira prilikom apliciranja kandidata na studij;

3. drugih kriterija koji se utvrđuju konkursom.

U slučaju kada je broj kandidata koji su ispunili formalne uvjete za upis veći od predviđenog broja kandidata za upis, prednost imaju oni kandidati koji su prema stečenom uspjehu u prethodnom ciklusu studija i na osnovu postignute ocjene na intervjuu ostvarili veći broj bodova.