16
Naš odgovor na izazov energetske efikasnosti - Compact NSX 08 Obnovljivi izvori energije - Mini hidro elektrane 10 Najmanji touch panel - Magelis STO 13 Nova akvizicija – Schneider Electric i Areva Distribucija 03 Časopis za Schneider Electric partnere i prijatelje 10/2010. energija Æelite da saznate viπe o energetskoj efikasnosti, o korelaciji izmeu potroπnje energije i zagaenja æivotne sredine? Pogledajte pregled moguÊih reπenja za optimizaciju potroπnje (dostupno na engleskom jeziku). Posetite www.sereply.com i ukucajte kod: 83421T

energija - Schneider Electric · PDF fileObnovljivi izvori energije - ... Nova akvizicija – Schneider Electric i Areva Distribucija 03 energija ... metara elektriCne instalacije

Embed Size (px)

Citation preview

Naš odgovor na izazov energetske efikasnosti - Compact NSX

08Obnovljivi izvori energije - Mini hidro elektrane

10Najmanji touch panel - Magelis STO

13

Nova akvizicija – SchneiderElectric i Areva Distribucija03

Časopis za Schneider Electric partnere i prijatelje 10/2010.

energija

Æelite da saznate viπe o energetskoj efikasnosti, o

korelaciji izmeu potroπnje energije

i zagaenja æivotne sredine?

Pogledajte pregled moguÊih reπenja za

optimizaciju potroπnje (dostupno na engleskom jeziku).

Posetite www.sereply.com

i ukucajte kod:

83421T

2

energija +Glavni i odgovorni urednik: Giovanni Costa

Redakcija magazina

Urednik: Marijana Šapić. Saradnici u ovom broju: J. Marinković, D. Davi-dović, V. Furtula, S. Joković, M. Vuksanović,M. Mrđa.Fotografije: foto arhiv Schneider Electric.Dizajn/prepress: Total Design.

©tampa: Tipografic+.Tiraæ: 3.500 primeraka.Magazin izlazi 3 puta godišnje. Sva pravazadržava Schneider Electric Srbija d.o.o. Svakoumnožavanje i dalje distribuiranje zabranjeno.Schneider Electric Srbija d.o.o, Vladimira Popovića 38-40, 11070 Novi Beograd,Srbija, www.schneider-electric.rs

Iz sadržaja

04Argus Detektori

05Dardo sistem

06Acti 9 - peta generacija modu-larnih uređaja za finalni razvod

07iBusway - Canalis u DataCentrima

12TQ Plaza - TAC Vista rešenje

Energetska efikasnost, uvek u fokusu našeg poslovanja!

Poštovani partneri,

P oπtovani prijatelji,Veliko mi je zadovoljstvo da Vam predstavim

deseti broj magazina. Nadam se da Êeteuæivati u vestima koje smo pripremili za Vas.

Iskoristio bih ove redove da predstavim pripajanjeAreve Distribucije Schneider Electric-u. Ovom akvizi-cijom, Schneider Electric je postao bogatiji za 14.000novih kolega, preko 70 fabrika i za nov portfolio proiz-voda i reπenja. Moæemo reÊi da Schneider Electricsada moæe da ponudi sve πto je potrebno jednomelektrodistributivnom preduzeÊu.

Siguran sam da Êemo zajedno sa vama uspeti daiskoristimo sve prednosti i moguÊnosti koje nam pruæanova ponuda Schneider Electrica, i u domenu sred-njeg napona, ali i sve ostale novosti u naπoj ponudikoje smo Vam predstavili u ovom broju.

Æelim Vam prijatno Ëitanje!

Srdačno Vaš,Giovanni CostaDirektor Schneider Electric Srbijad.o.o.

Javite nam se!Sve Vaše sugestije, komentare i pitanja, kao i prijavu za elektronsko ili štampano izdanje magazina možete poslati na e-mail:

[email protected]

Prilikom prijavljivanja za magazin obavezno navedite da li želite da primate elektronsko izdanje na e-mail ili štampano izdanje. I pošaljite svoje podatke: ime i prezime, ime firme, pozicija u firmi, adresa, telefon i e-mail adresa.

Sa proslave akvizicije Areva D u Vrnjačkoj Banji.

Novom akvizicijom poËetkom 2010.godine, Schneider Electric jeupotpunio svoju ponudu iz domenasrednjeg napona i uËvrstio svojulidersku poziciju. Areva T&D, u tovreme jedan od Ëetiri svetska liderau oblasti energetike, podeljena jeizmeu strateπkih partnera, kompa-nija Alstom i Schneider Electric:Areva T (proizvodnja i prenos) jepostala Alstom, dok je Areva D(distribucija elektriËne energije)sada Schneider Electric.

SpajajuÊi aktivnosti SchneiderElectric-a u domenu srednjenapons-ke opreme i usluga i Areve D stvorilismo novi sektor Energija koji moæeda odgovori na sve zahteve træiπtau pogledu snabdevanja energijom.

Na globalnom nivou ovaj deoSchneider Electric-a ostvaruje 4,6milijardi evra prometa sa svojih17.000 zaposlenih od kojih je 1.300u sektoru istraæivanja i razvoja.

Sa ukupno 80 fabrika πirom svetakoliko ih ima sada, SchneiderElectric moæe da obezbedi sistemei reπenja koja odgovaraju na sveizazove sa kojima se suoËavamo uoblasti energetike: energetskaefikasnost, upravljanje, zaπtitaæivotne sredine, pametne mreæe.

Schneider Electric i Areva stvaraju Energiju

www.schneider-electric.rs

Integrisana rešenja u sledećim oblastima:

energetika i infrastrukturaindustrijski procesiautomatizacija u objektimadata centri

Novi sektor: 4,6 milijardi evra prometa 17 000 zaposlenih 80 fabrika 1 300 zaposlenih

Sistemi i rešenja: energetska efikasnost zaštita životne sredine smart grid

CIRED 2010Nastup Schneider Electric naovogodiπnjem SavetovanjuCIRED bio je u znaku najnovijeakvizicije.

Viπe informacija o strategiji i oËekivanjima od ovogposla uËesnici su mogli da dobiju u opuπtenoj atmos-feri hotela „Aleksandar“ gde smo ovim povodom orga-nizovali VeËe vina, ali i na πtandu i u okviru Poslovneprezentacije.

Areva T&D Distributionactivities become

3

Æelite da saznate viπe o kompletnoj ponudisrednjenaponske opreme posle

Areva D akvizicije?

Pogledajte prezentaciju na srpskom jeziku.

Posetite www.sereply.com i ukucajte kod:83418T

Schneider Electric i Areva D stvaraju Energiju

Argus Detektori efikasnost i komfor u jednom proizvodu!

Detektori Dima

Kada govorimo o bezbednosti, niπtane sme biti prepuπteno slučaju. Da liste znali da samo tri uzastopna udi-saja dima mogu biti fatalni? TokomnoÊi, rizik od trovanja dimom joπ jeveÊi, jer ljudsko Ëulo mirisa ne funk-cioniπe tokom sna. Sa poslednjomgeneracijom Argus detektora dima,Schneider Electric vam donosi re-πenje za svaki dom. Samostalni ure-đaji, napajani sopstvenom baterijomkoji se jednostavno ugrauju na pla-fon, a svojim modernim dizajnom nenaruπavaju estetiku vaπeg doma -zvuËnim signalom upozoriÊe na po-tencijalnu opasnost i prisustvo dima.

Detektori pokreta

Detektori pokreta postaju ne-izostavan proizvod u svakomdomu. Koliko ste se samo putasaplitali na ulazu u vaπ dom,kada se iz nabavke vratite sapunim rukama, i nemate kakoda upalite svetlo? Koliko bi bilojednostavnije da se svetlosamo pali i gasi na mestimakao πto su ostave, garaæe,

veπernice... Da ne pominjemo kolikobi se elektriËne energije uπtedelokada svetlo duæ hodnika i stepeniπtane bi ostajalo nepotrebno ukljuËeno.Argus detektori pokreta vam uzatraktivan dizajn donose nekolikovarijanti detektora: zidnih, plafonskihili detektora za spoljaπnju montaæu.Drage goste sada moæete doËekatiosvetljavanjem ulaza, a nepozvanezaplaπiti.

Detektori prisustva

PraktiËan i pametan proizvod.Detektor prisustva zapravo traæi dvauslova da bi izvrπio svoju primarnunamenu, ukljuËio svetlo - ne samoda u prostoriji ima nekoga, veÊ i daje nivo osvetljenosti niæi od zadatog.Ovakvi proizvodi idealni su za kan-celarije, uËionice... Oni efikasno kori-ste elektriËnu energiju istovremenovam pruæajuÊi maksimalni komfor.

Izaberite vaπ Argus detektor!

4

Dardo sistemPovećajte nivo bezbednosti vaše instalacije

> Šta je adresibil-ni sistem?Adresibilni sistem cen-tralizuje i automatskivrπi proveru ispravno-sti protivpaniËnih sve-tiljki u objektu.

> Kako?Svaka jedinica protivpaniËne rasvete(svetiljka ili evakuacioni znak) je obe-leæena jedinstvenom adresom. DardoPlus kontrolna jedinica identifikuje i vrπinadzor nad svim svetiljkama u sistemu.Nakon periodiËne provere i testiranja,sistem daje informaciju koje svetiljketreba zameniti. Svaka jedinica se jedno-stavno adresira pomoÊu toËkiÊa.

Automatsko testiranje izvodi se periodiË-no prema zadatom rasporedu.

> Za koje aplikacije se prepo-ručuje adresibilni sistem?Za objekte javne namene kakvi su trænicentri, garaæe, hoteli, poslovne zgrade,pozoriπta, gde broj potrebnih svetiljkiprelazi 50.

Instalacioni standard EN 50172 definiπeobavezu meseËne provere ispravnostisvetiljki i funkcionisanja celokupnog protivpaniËnog sistema.

Izveπtaj testa korisni-ku je na raspolaganjuu πtampanoj formi saspecijalnogπtampaËa koji seugrauje u razvodniorman sa ostalimkontrolnim ureajima.Zavisno od nameneobjekta i æelje korisnika, Dardo sistem sepreko konvertora moæe povezati sa PC-jem u odeljenju odræavanja, ili se moæepotpuno integrisati u centralni nadzorno-upravljaËki sistem (npr. TAC Vista).

Vreme potrebno za odræavanje sada jeznaËajno skraÊeno, jer zaposleni uodræavanju znaju taËno mesto na komese nalazi element koji treba zameniti, asamim tim su i troπkovi odræavanjaznaËajno manji. U isto vreme Dardosistem obezbeuje vam viπi nivo bez-bednosti instalacije.

> Arhitektura sistema

5

Industrija

Tercijarnisektor

100%sve kompo-nente se mogulako reciklirati

6

Sa Acti 9 sve je mnogo jednostavnije. Koja god da jeaplikacija u pitanju, ne razmišljam o drugim opcijama.Sa Acti 9, ja sam uvek na dobitku, popitanju bezbednosti, utrošenog vremena ikonkurentnosti… Ukratko, optimizujem energijukoju ulažem.

> > > >F70 F32 Multi 9 -C32 Multi 9 -C60 Acti 9 - iC60

Acti 9Peta generacija modularnih uređaja za finalni razvod električne energije

7

Informacione tehnologije su u konstant-nom razvoju. Iz dana u dan, postavljajuse mnoga pitanja: Kako Êe izgledatibuduÊi serveri? Koja Êe to tehniËka iekonomska ograniËenja definisati njihovmaksimalni kapacitet u granicama sigur-nih radnih moguÊnosti? To su samo nekaod pitanja na koja je teπko odgovoriti, akoja veÊ danas utiËu na odluke.Kako se to može planirati unapred?

iBusway je fleksibilno, nadogradivo iodræivo reπenje koje vam pruæa moguÊ-nost da investirate danas za danas,i za pripremu za promene koje Êe usleditiu buduÊnosti.

iBusway - Canalis za Data centre jekljuËna komponenta distribucije elektriËneenergije do svih server rekova u vaπemdata centru. Baziran na Canalis KS siste-mu prefabrikovanih sabirnica, sa plug-inotcepnim kutijama i sistemom za nadzor ikontrolu, iBusway je „plug & play“ reπenjeza brzu ugradnju ili nadgradnju veÊ pos-tojeÊih kapaciteta.

iBusway rešenje je:> Fleksibilno: njegova modularnost selako uklapa u sve tipove data centara,nudeÊi laku nadgradnju kapaciteta izamenu opreme uz merenje potroπnje pojednom elementu> Povezano: lokalni sistem za nadzordaje jasnu sliku serverske sobe u real-nom vremenu: merenje optereÊenja, sta-tus prekidaËa i potroπnju energije nasvakom otcepu. Lokalni sistem imamoguÊnost implementacije u glavni sis-tem za nadzor celog data centra> Lako za instalaciju: sve komponente suoæiËene i testirane za brzu i sigurnu mon-taæu, dok softverski alati pojednostavljujuspecificiranje opreme> Ekoloπko: Canalis je u skladu sa svimekoloπkim evropskim standardima i poredtoga πto zamenjuje kablove, moæe dauπtedi i do 10% energije

TehniËke karakteristike:> Sistem za kaËenje: spuπteni pod ili naplafon> Nominalna struja sabirnica od 100 do400A> IP55, IK08> U potpunosti u skladu sa IEC 60439-2

Više informacija na www.schneider-electric.com

iBusway- Canalis u Data centrima

Acti 9Peta generacija modularnih uređaja za finalni razvod električne energije

8

Kombinovanje zaštite i merenja u jednom uređaju – Compact NSXnaš odgovor na izazov energetske efikasnosti

Troπkovi energije Ëine znaËajan deooperativnih troπkova. Mnogo je pa-rametara mreæe koje treba uzeti uobzir kako bi se kontrolisali troπkoviinstalacije: struje, naponi, snage,krive optereÊenja, analiza proradazaπtite, itd.

Ovi parametri su od suπtinskog zna-Ëaja za razumevanje elektriËnihpojava u instalaciji. Broj parametarakoje treba pratiti zavisi od viπe fak-tora. Veoma je bitno precizno for-mulisati zahteve pre pristupa izborumerne opreme kako bi se dobileprave informacije i ostvarili zadaticiljevi.

Kombinovanjem funkcija zaπtite imerenja u jednom ureaju dobijajuse brojne i znaËajne prednosti.Prvenstveno, ovaj pristup vodi zna-

Ëajnom smanjenju troπ-kova same insta-

lacije: ormanisu optimi-

zovaneveliËine,

troπkovirada na

samoj instalaciji su niæi,a cena opreme je uporediva.

Pored ovoga, kombinovanje funkci-ja zaπtite i merenja u jednom urea-ju garantuje pravilan izbor strujnihsenzora i izbegavanje moguÊihrizika koji sobom nosi kabliranje,Ëime se garantuje ispravan rad, uzfabriËko testiranje cele zaπtitnejedinice. Klasa taËnosti merenja seodnosi na celo merno kolo (ukljuËu-juÊi senzore) πto podrazumevafabriËku kalibraciju.

Compact NSX donosi niz prednostii noviteta kada je u pitanju zaπtitaniskonaponske instalacije u odnosuna prethodni, Compact NS opseg.Integrisane funkcije merenja para-metara elektriËne instalacije i alar-miranje donose dodatnu vrednostkrajnjem korisniku i stavljaju nas upoziciju da nudimo viπe integrisanihreπenja koja Êe se uhvatiti u koπtacsa problemima optimizacije troπko-va, investicionih i operativnih. Pomenute dodatne funkcije u inte-grisane u Micrologic zaπtitnimjedinicama sa oznakama A ili E:• Micrologic tip A: integrisanomerenje struja• Micrologic tip E: integrisanomerenje brojnih elektriËnih para-metara

Zaštita električne instalacije je regulisana važećimstandardima. Merenje parametara električne mrežedozvoljava uvid u kvalitet napajanja i u isto vremeotvara prostor za kreiranje energetski efikasnije instalacije. Kombinovanje funkcija zaštite i merenja u okviru jednog uređaja smanjuje troškove povezivanja uz istovre-meno povećanje pouzdanosti pošto je obez-beđena savršena usklađenost mernih senzora i zaštitnog uređaja.

9

Ove zaπtitne jedinice omoguÊavajupristup parametrima u realnom vre-menu:• stalni prikaz rms vrednosti najop-tereÊenije faze. Ovo pruæa trenutanuvid u optereÊenja u mreæi.• beleæenje vrednosti prekinutestruje prilikom reagovanja zaπtite.Na ovaj naËin dragocene informaci-je (na primer uzrok prorade zaπtite:preoptereÊenje ili kratak spoj)postaju dostupne krajnjem koris-niku.

Posebna grupa dostupnih informa-cija su merenja angaæovanih vred-nosti (maksigraf) - proseËna vred-nost merene veliËine na odree-nom vremenskom intervalu. Za svatrenutna merenja dostupne su i in-formacije o maksimalnoj i minimalnojvrednosti angaæovanih vrednosti.Kada je reË o kvalitetu napajanja, Compact NSX daje uvid o faktoruharmonijskog izobliËenja, napon-skog i strujnog.

Svaki prekidaË koji integriπe i mere-nja elektriËnih veliËina mora istovre-meno ispunjavati dva nezavisnazahteva:• adekvatno napajanje zaπtitnejedinice odnosno zaπtitne funkcije,• izvoenje preciznih merenja.

Compact NSX koristi strujne trans-formatore nove generacije, sastav-ljene od:• strujnog transformatora sa vaz-duπnim jezgrom (Rogowski tip) zaprecizno merenje na πirokomopsegu,• strujnog transformatora klasiËnekonstrukcije za napajanje zaπtitnejedinice.

U samoj Micrologic zaπtitnoj jedini-ci, za merenja je zaduæen ugraenimikroprocesor, koji je jasno razdvo-jen od dela zaπtitne jedinice kojivodi raËuna o zaπtitnim funkcijama,a koji je realizovan pomoÊu speci-jalnog integrisanog kola (izvedenogu ASIC tehnologiji).

Iz funkcionalnog ugla, novi osegMicrologic zaπtitnih jedinica za pre-kidaËe u livenom kuÊiπtu (kompakt-ne prekidaËe) donose moguÊnostikoje su do sada postojale samo kodprekidaËa snage (tipa Masterpact).Na ovaj naËin je omoguÊeno pre-cizno merenje (uz dodatne funkcijealarmiranja i komunikacije) na πiro-kom opsegu nazivnih struja, od 40A(uz minimalno podeπavanje - 16A)do 6.300 A. Upotrebom niskona-ponskih prekidaËa sa Micrologiczaπtitnim jedinicama sa integrisanimfunkcijama merenja moguÊe je jed-nostavno i konzistentno izvrπiti opti-mizaciju niskonaponske instalacije iprimeniti aktivne mere za unapre-enje energetske efikasnosti.

Kombinovanje zaštite i merenja u jednom uređaju – Compact NSXnaš odgovor na izazov energetske efikasnosti

10

Dvadesetogodišnje prisustvo zva-ničnog Sistem integratoraSchneider Electric-a, kompanijeElektrovat, na tržištu obeleženo jeneprestanim razvojem programakoji su u osnovi srodni sa njegovomprimarnom delatnošću - inženjerin-gom u elektrotehnici. Pored većpoznatih i afirmisanih programa,poslednje dve godine obeležio jeintenzivan i predan rad na novom,srodnom, programu „Obnovljivi izvo-ri energije“. Konkretno, reč je o pro-gramu malih hidroelektrana snagedo 2 MW (MHE).

Na sajmu Energetike, održanomsredinom oktobra 2010. godine, uBeogradu, Elektrovat d.o.o. je prire-dio zapaženu prezentaciju pod nazi-vom „Male hidroelektrane, od idejedo realizacije“. Tada je predstavljenglavni projekat sa inovativnim reše-njima za prvu elektranu iz razvojnogplana Elektrovata. Reč je o MHE„Beli kamen“, snage 1,5 MW i sra-čunate godišnje proizvodnje od 6miliona kWh.

Osnovna koncepcija rešenja sesastoji od vodozahvata, derivacio-nog cevovoda, vodne komore,cevovoda pod pritiskom i mašinskezgrade sa agregatima i pratećomopremom. Ova elektrana ima dvaagregata, različitih snaga, kako biekonomično iskoristila raspoloživihidropotencijal. Proizvedena elek-trična energija se plasira u sistemkroz priključni kablovski vod 35 kV.Elektrana je projektovana da bude

potpuno, daljinski upravljana inadgledana.

Projektom je predviđena ugradnjasledeće energetske i opreme zaautomatizaciju proizvodnjeSchneider Electric:

• Srednjenaponske ćelije tipa SM6(36 kV i 6 kV), • transformatori tipa TRIHAL,• NN i zaštitna oprema, sopstvenapotrošnja su iz standardne, dobropoznate, palete opreme• mikroprocesorska zaštita tipaSEPAM G40, • oprema za daljinsko upravljanje inadzor (PLC - Premium, SCADA -Vijeo Citec).

Elektrovat će do kraja 2010. godinedobiti građevinsku dozvolu za prvu,u nizu od 5 MHE, „Beli kamen“, arealizacija na terenu kreće sapočetkom građevinske sezone2011. godine. Takođe do kraja ovegodine očekujemo lokacijske dozvo-le za dve nizvodne MHE, takođe naCrnom Rzavu, snage od po 515 kW.

Pored navedenih MHE, u pripremije još jedna nizvodna MHE naCrnom Rzavu, snage 560 kW ijedna veća elektrana snage 1,6 MWna planini Golija. Za nju je dobijenaenergetska dozvola i nalazi se uodmakloj fazi pripreme građevinskedokumentacije.

Kao sistem integrator SchneiderElectric-a, Elektrovat nastoji da usve planirane MHE implementiranajkvalitetniju opremu najnovijegeneracije.

Mini hidro elektrane

Mini hidro elektrane

11

12

Uspeπna saradnja kompanije Trade-unique i partnerske firme SchneiderElectric-a u oblasti Sistema za Cen-tralni Nadzor i Upravljanje Telelink izBeograda se nastavlja na joπ jednomreprezentativnom objektu.

Centar crnogorskog turizma je odove godine bogatiji za multifunkcional-ni objekat koji se prostire na 48.000 m2. TQPlaza Budva na jednom mestu spajaturistiËke i poslovne apartmane, banke, luk-suzne butike, biblioteku, bioskop, fit-ness klub sa spa centrom, restorane,barove i podzemni parking. Sve ovozajedno Ëini ovaj moderni objekat no-vim epicentrom poslovnog i kulturnogæivota Budve.

Visoki standardi po kojima je centarraen zahtevao je i vrhunsko reπenje uoblasti centralog sistema za nadzor iupravljanje. Telelink i Schneider Electricsu na ovom objektu implementiralidobro poznato reπenje: TAC Vista-u.

Kompleksno upravljanje termoteh-niËkim instalacijama obuhvata 11 klimakomora (priprema primarnog vazduhaza ventilator konvektora, vrtloænih difu-zora i vazduπnih mlaznica), toplotnupodstanicu (5 toplotnih pumpi za klimakomore, fan coilove u trænom i stam-benom delu, kao i 6 bojlera za sanitar-nu vodu). U delu sigurnosne ventilacijeupravljamo sistemima za odimljavanje iventilaciju garaæe, nadpritisak u stepe-niπnom predprostoru, ventilaciju toale-

ta, kao i sistemima za ventilaciju dizelagregata i trafostanice. U lokalima utrænom delu je omoguÊeno individual-no upravljanje ventilator konvektorima.Merenje potroπnje tople vode vrπi sekalorimetrima, koji su preko M-Bus pro-tokola integrisani u centralni sistemnadzora i upravljanja. Neprekidan radsvih podsistema je obezbeen prekodizel-agregatskog bloka Ëiji se para-metri nadziru. Regulisanje potroπnjeelektriËne energije je reπeno tako πtose pri postizanju maksimalne potroπnjeiskljuËuju odreeni potroπaËi po priori-tetu, a ovi podaci se obrauju uCSNU. Preko touch panela, koji susmeπteni na razvodnim ormanima EMPi CSNU, upravljamo termotehniËkimsistemima koji su smeπteni u maπinskepodstanice rasporeene po objektu.Alarmi se prikupljaju sa mikroproce-sorskih podstanica i prikazuju na cen-tralnoj raËunarskoj stanici (CRS), aπtampani trend izveπtaji omoguÊujuoptimizaciju sistema i pravovremenoreagovanje sluæbe odræavanja. Integra-cija sa sistemima slabe struje je ura-ena preuzimanjem izvrπnih komandisa protiv poæarne i CO centrale.Analizom svih prikupljenih podataka umoguÊnosti smo da konstantnounapreujemo rad svih podsistema ioptimizujemo operativne troπkove.

SledeÊi put kad budete πetali bud-vanskom rivijerom i potraæite predah unekom od mnogobrojnih kafiÊa uokviru TQ Plaze, znajte da vam pre-ostaje samo da uæivate u ambijentu, jersmo se mi pobrinuli za sve ostalo.

TQ Plaza

13

Najmanji touch panel

Magelis STOTouch panel konfigurisan Vijeo Designer softverom

Montaža bez alata> Ugradnja panela naorman se vrši jedno-stavno pomoću fabričkih držača

Prikaz velike jasnoće> Panel je dostupan u dve monohro-matske verzije u tri boje: zelena/na-randžasta/crvena i bela/roze/crvena.Na displeju se objekti mogu prikazati uviše nijansi, uz korišćenje mnogobroj-nih fontova i velike baze simbola izVijeo Designer softvera.

Mogućnost komunikacije> Port RJ45 koji podržava Modbus,Uni-Telway, Siemens PPI-MPI,Omron Sysmacway Rockwell DF1 /DH485, Mitsubishi Melsec FX/Q/A> Dva USB porta: 1 port mini B zaprogramiranje i povezivanje saodređenim PLC-ovima i jedan stan-dardni USB A za USB ključ i zapovezivanje periferija

Tehničke karakteristike> Ekran 3.4", rezolucija 200x80,monohromatski> Pozadinsko osvetljenje LED50.000 sati, 3 boje> Interfejs RJ45 RS485/232 multi-protokol, 1 miniUSB + 1 USB HostV2.0> Memorija 16 MB> Napajanje 24 VDC sa konektoromkoji se može ukloniti> Dimenzije ŠxVxD 113x78x28 mm

Kako da i vaša kuća bude ‚‚pametna‘‘?

14

Ako planirate da gradite privatnu kuću iliposlovnu zgradu čeka vas mnogo više od teškograda. Srešćete se sa velikim brojem kako tehnič-kih tako i finansijskih zahteva. U poslednje vremeovi zahtevi se povećavaju. Ovo se posebnoodnosi na polje building management-a i elek-tričnih instalacija, gde se u obzir uzima veliki brojfaktora. Razvoj inovativnih tehnologija u velikojmeri utiče na svakodnevni život svih nas i nudiveliki broj novih mogućnosti.

Fleksibilnost

Ako uzmete u obzir da je veÊina obje-kata koji se projektu ju namenjena zaupotrebu tokom nekoliko decenija,neizbeæno je, pre ili kasnije, da Êe senamena celog objekta ili pojedinih pro-storija promeniti. Reπenje je oËigledno:potrebna vam je zgrada Ëije Êe sefunkcije jednostavno adaptirati na novepotrebe korisnika na jednostavan iisplativ naËin, bez ponovnog otvaranjazidova i polaganja novih kablova.

Komfor

Danas svi oËekuju viπe komfora i udob-nosti, kako kod kuÊe, tako i u prostoruu kome rade. Moderne elektriËne insta-lacije Ëine vaπ æivot lepπim i jednostav-nijim. Sa naπim reπenjem, moæete iska-zati svoju individualnost. Svoje okruæe-nje moæete prilagoditi vaπim æeljama.U pogledu komfora, uzmimo sledeÊiprimer: predveËe se udobno smestite usvoju dnevnu sobu, i nema potrebe daidete od prekidaËa do termostata.Umesto toga, sada jednostavnim priti-skom na jedno dugme moæete aktiviratisve æeljene funkcije odjednom: spustiteroletne, priguπite svetlo i podesite æelje-nu temperaturu. Ovakva podeπavanja(scene) programiraju se prema vaπimspecifiËnim potrebama.

Efikasnost u pogledu troškova

Kada govorimo o troπkovima, to nisu sa-mo poËetna ulaganja, veÊ i svi prateÊitroπkovi koji postaju presudni pri prora-Ëunima isplativosti kod ovakve vrste

investicija. Vaæi sledeÊe pravilo: πto jeveÊa fleksibilnost sa kojom tehnolo gijaugraena u vaπ objekat moæe da rea-guje na nove zahteve i da se adaptirana tehniËke inovacije, veÊa je vrednostkoju dobijate za uloæen novac. I danas,kada se posebna paænja poklanja pita-nju oËuvanja æivotne sredine, kada ce-na elektriËne energije postaje znaËajanËinilac u ukupnim troπkovima odræava-nja, postaje joπ oËiglednije da reπenjemora biti inteligentno i po pitanju ener-getske efikasnosti.

Sigurnost i bezbednost

Ako u zgradi æelite vrhunsku sigurnost,koriπÊena tehnolo gija mora biti u stanjuda reaguje brzo i inteligentno u kritiËnimsituacijama, bilo da je neko prisutan uobjektu ili ne. Kada pogledate sve overazliËite zahteve, ubrzo uviate da oniprevazilaze moguÊnosti konvencional-nih elektriËnih instalacija.U svakom sluËaju, ovo nije razlog zbogkoga Êete menjati svoje planove. Naj-zad, postoji inteligentna alternativa kon-vencionalnom reπenju elektriËnih insta-lacija - KNX iz programa SchneiderElectric.

DrugaËije reËeno - pametne kuÊe!

Kako da i vaša kuća bude ‚‚pametna‘‘?

Mogu li svi vaši zahtevi biti zadovoljeni na jednom mestu?Odgovor je da, uz KNX rešenje Schneider Electric.

15

Spacial - univerzalni ormaniNova generacija univerzalnih metalnih ormana modularni Spacial SF i kompaktni Spacial SM prilagodljivi svakoj Vašoj aplikaciji

svestranost vreme efikasnost podrška