ENERGETSKE GRUPE MIKROORGANIZAMA

Embed Size (px)

Text of ENERGETSKE GRUPE MIKROORGANIZAMA

 • 7/24/2019 ENERGETSKE GRUPE MIKROORGANIZAMA

  1/27

  ENERGETSKE GRUPE

  MIKROORGANIZAMA

 • 7/24/2019 ENERGETSKE GRUPE MIKROORGANIZAMA

  2/27

  Mikroorganizmi energiju koriste...

  Vei deo 60% - oslobaa se iz elije itransformie

  Na osnovu oblika energije koju izdvajaju

  mikroorganizmi su podeljeni u posebne grupe

 • 7/24/2019 ENERGETSKE GRUPE MIKROORGANIZAMA

  3/27

  Termogeni mikroorganizmi

  Hromogeni

  Fotogeni

  Aromogeni

  Toksinogeni

 • 7/24/2019 ENERGETSKE GRUPE MIKROORGANIZAMA

  4/27

  TERMOGENI MIKROORGANIZMI

  Izraena sposobnost izdvajanja toplote 2575% ukupne energije Obino su to i termofilni mikroorganizmi

  (optimalna t = 60C)

  Brzo se razmnoavaju Stvaraju krupne kolonije

  Uglavnom aerobni

  Imaju aktivan enzimski sistem

 • 7/24/2019 ENERGETSKE GRUPE MIKROORGANIZAMA

  5/27

  Sporogene bakterije

  Alge

  Gljive

  Aktinomicete

  Topli izvori voda

  Bacillus thermoamylolyticusBacillus thermodinitrificans

 • 7/24/2019 ENERGETSKE GRUPE MIKROORGANIZAMA

  6/27

  Mikrobioloka termogeneza bioloko samozagrevanje

  I. Mezofilni mikroorganizmi

  Razlaganje organske materije

  Zagrevanje do 4050C

  II. Termofilni mikroorganizmi

  Svojim enzimima ubrzavaju disimilacione procese

  Temperatura do 75C

  T > 75C dolazi do sporulacije

  III. Hemijski proces

 • 7/24/2019 ENERGETSKE GRUPE MIKROORGANIZAMA

  7/27

  Hemijski proces

  T > 80C

  Ugljenisanje biljnih ostataka

  Stvaranje zapaljivih gasova (CO, H2, CH4) Pod uticajem katalitikog dejstva Fe i O2iz

  vazduha dolazi do paljenja gasova i materijala

  Mikrobioloki spontani poari T > 100C

 • 7/24/2019 ENERGETSKE GRUPE MIKROORGANIZAMA

  8/27

  Znaaj termogenih mikroorganizama

  tetna uloga Izazivaju poare Seno, vuna, pamuk, itarice

  Kvar konzervisanih namirnica Veoma otporne spore

  Korisna uloga

  Zagrevanje toplih leja pri gajenju ranog povra

  Kompostiranje Zagrevanje stajskog ubrivaIndustrijsko dobijanje amilaze

  Bacillus thermodiastaticus

 • 7/24/2019 ENERGETSKE GRUPE MIKROORGANIZAMA

  9/27

  HROMOGENI MIKROORGANIZMI

  Viak energije transformiu u stvaranje iizluivanje bojenih materija, pigmenata

  Prema nainu stvaranja pigmenata podelamikroorganizama na

  Hromoforne i

  Hromoparne

 • 7/24/2019 ENERGETSKE GRUPE MIKROORGANIZAMA

  10/27

  Hromoforni mikroorganizmi

  Stvorene pigmenete nose u eliji, intracelularno

  Hlorofil, karotinoidi

  Alge, biljne flagelate, liajevi Purpurne i zelene bakterije

 • 7/24/2019 ENERGETSKE GRUPE MIKROORGANIZAMA

  11/27

  Hromoparni mikroorganizmi Lue pigmente van elije, ekstracelularno Pigmenti ne rastvorljivi u vodi

  Na vrstim hranljivim podlogama, obojene kolonije apigmenti pored samih elija

  U prirodi, kod organizama koji su izloeni dejstvusunevih zraka

  Lipoksantin(ut): Sarcina aurantica, S. luteaViolacein(ljubiast):Actinomyces violaceusProdigiozin(crveni): Chromobacterium prodigiosum

 • 7/24/2019 ENERGETSKE GRUPE MIKROORGANIZAMA

  12/27

  Pigmenti rastvorljivi u vodi

  Obojene hranljive podloge

  Fluorescin(zeleno plavi):Pseudomonas fluorescensPiocianin(plaviast):Pseudomonas pyocyaneae

  Jodinin (pupurni):Pseudomonas jodinum

 • 7/24/2019 ENERGETSKE GRUPE MIKROORGANIZAMA

  13/27

  Uloga

  Pigmenti hromofornih organizamaomoguavaju fotosintezu

  Zatita od neposrednog dejstva sunevih zraka Pigmenti rastvorljivi u vodi (piocianin)

  antibiotiko delovanje Daju boju humusu

  tetna uloga: pigmenti rastvorljivi u vodiprouzrokuju mane prehrambenih proizvoda(pojava plavog i crvenog mleka)

 • 7/24/2019 ENERGETSKE GRUPE MIKROORGANIZAMA

  14/27

  FOTOGENI MIKROORGANIZMI

  Veliki deo energije otputaju u vidu svetlosti

  Svetlucanje panjeva u umi, mesa, morske ribe

  BioluminiscencijaLuciferaza

  Luciferin (FMNH2) + O2

  Oksidovan luciferin + fotoni svetlosti (E)

 • 7/24/2019 ENERGETSKE GRUPE MIKROORGANIZAMA

  15/27

  Bakterije (u moru):Photomonas phosforescens,

  Vibrio, Sarcinasp.fakultativni anaerobi,svetlucaju u aerobnim uslovima

  Peurke:HymenomycetalesAgaricus melleus(mednjaa)

  Dinoflagelate:Noctiluca miliaris hiljadunonih svetala

 • 7/24/2019 ENERGETSKE GRUPE MIKROORGANIZAMA

  16/27

 • 7/24/2019 ENERGETSKE GRUPE MIKROORGANIZAMA

  17/27

  Dubinske ribe na sebi nose fotogene bakterije

  (simbioza)

 • 7/24/2019 ENERGETSKE GRUPE MIKROORGANIZAMA

  18/27

  Ekoloki inioci

  35% NaCl

  O2

  T = 10C (za gljive 30C) Hranljiva sredina bogata proteinima i ugljenim

  hidratima

 • 7/24/2019 ENERGETSKE GRUPE MIKROORGANIZAMA

  19/27

  AROMOGENI MIKROORGANIZMI

  Stvaraju aromatina jedinjenja prijatnog (mirisna jagode, ananas, voe) i neprijatnog (buternakiselina) mirisa

  Pravi aromogeni mikroorganizmi meugljivama i bakterijama

  Stvaranje arome, kao fizioloke odlike jebiohemijski proces

 • 7/24/2019 ENERGETSKE GRUPE MIKROORGANIZAMA

  20/27

  Stvaranje diacetila

  Isparljivo jedinjenje, rastvoreno u vodi daje miris

  na voe

  Nastaje dekarboksilacijom PyAc do acetaldehida

  2 molekula kondenzuju i nastaje acetolaktat

  Dekarboksilacijom acetolaktata diacetil

 • 7/24/2019 ENERGETSKE GRUPE MIKROORGANIZAMA

  21/27

  Praktina primena

  U proizvodnji pavlake, maslaca, sira

  Lactococcus lactissubsp. lactisbv. diacetylactis

  Leuconostoc vrstePenicillium roqueforti,

  Penicillium camemberti

 • 7/24/2019 ENERGETSKE GRUPE MIKROORGANIZAMA

  22/27

  U vinarstvu sojevi kvasaca za posebne tipove

  vinaeri vina, ampanjac

  Miris na zemljite: aktinomiceteActinomyces odorifer

  Miris na staju:Escherichia coli, Aerobacter aerogenes

  Miris krompira, repe, celera, ribe:Pseudomonas

 • 7/24/2019 ENERGETSKE GRUPE MIKROORGANIZAMA

  23/27

  TOKSIKOGENI MIKROORGANIZMI

  Stvaraju otrovne materijeTOKSINE

  Egzotoksini

  Endotoksini

 • 7/24/2019 ENERGETSKE GRUPE MIKROORGANIZAMA

  24/27

 • 7/24/2019 ENERGETSKE GRUPE MIKROORGANIZAMA

  25/27

  Endotoksini

  Integralni deo elijskog zida, oslobaaju seposle smrti bakterija

  Nalaze se samo kod Gram (-) bakterija

  Lipopolisaharidni kompleks

  Termostabilni

  Umereno toksini, fatalni u dozama od vie

  desetina do vie stotina g Obino izazivaju temperaturu Salmonella, Escherichia, Shigella

 • 7/24/2019 ENERGETSKE GRUPE MIKROORGANIZAMA

  26/27

 • 7/24/2019 ENERGETSKE GRUPE MIKROORGANIZAMA

  27/27

  Mikotoksini

  Sekundarni metaboliti gljiva

  AflatoksinAspergillus flavus

  PatulinPenicillium expansum