Click here to load reader

ENERGETSKA UČINKOVITOST Savjeti Savjet za ... - ytong.hr · PDF fileE nergetska učinkovitost Savjeti ENERGETSKA UČINKOVITOST 01/02/2012 Hausbau61 „Better Building Brunch“ 14

 • View
  8

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of ENERGETSKA UČINKOVITOST Savjeti Savjet za ... - ytong.hr · PDF fileE nergetska učinkovitost...

 • 60

  E nerg

  ets

  ka u

  in

  kovitost

  Hausbau 01/02/2012

  ENERGETSKA UINKOVITOST Savjeti

  Savjet za zelenu gradnju u HrvatskojSavjet za zelenu gradnju u Hrvatskoj osno-van je u ljeto 2009. godine kao neprofitna organizacija i platforma za promicanje odr-ive gradnje u Hrvatskoj. Djeluje uz podrku Svjetskog savjeta za zelenu gradnju, a la-nice su renomirane tvrtke iz razliitih po-druja koje u svom domicilnom djelovanju podupiru razliite koncepte i oblike zelene gradnje. Glavna zadaa Savjeta je poticati i provoditi promjene u nainu planiranja i gradnji graevinskih projekata i naina njihovog koritenja, s ciljem odrivosti, uzi-majui u obzir interese korisnika objekata, ouvanost okolia, drutvenu odgovornost i naravno ekonomsku isplativost. Suklad-no tome Savjet promovira programe zelene gradnje i zelenih tehnologija te svojim dje-lovanjem, organizacijom raznih edukacija i predavanja utjee na transformaciju hrvat-skog trita graditeljstva i nekretnina prema odrivosti. U organizaciji Savjeta provode se edukacije za strunjake razliitih podruja koji sudjeluju u planiranju, projektiranju i graenju objekata - stambenih, poslovnih ili javnih namjena. Ovime strunjaci dobivaju mogunost multidisciplinarnog obrazovanja i dodatne edukacije na kojoj mogu usvojiti znanja iz podruja zelene gradnje, njezinog projektiranja i financiranja. Savjet organizira i okupljanja pod nazivom Better Building Brunch gdje kao govornike ugouje viso-kopozicionirane lanove hrvatskog drutva (prvi BBB podrao je svojim gostovanjem i govorom Predsjednik RH, dr. Ivo Josipovi) ili vodee svjetske strunjake iz podruje zelene gradnje (14. studenog 2011. gost je bio Scot Horst, vii potpredsjednik za LEED program Savjeta za zelenu gradnju SAD-a.) To je prilika za sve sudionike trita graenja i nekretnina da posluaju vrijedna iskustva i

  poruke domaih i svjetskih strunjaka i va-nih ljudi za cijelu zajednicu. Svojim djelova-njem Savjet pokuava lobirati i utjecati na zakonodavstvo, gdje je to mogue, u svrhu podupiranja odrive gradnje.

  to je zelena gradnja?Zelena gradnja je multidisciplinarni pristup planiranju, projektiranju i graenju obje-kata u kojem sudjeluju strunjaci razliitih profila uzimajui u obzir razliite aspekte zelene gradnje tj. postizanja odrivosti. Na projektiranju zelene gradnje sudjeluju timovi strunjaka sastavljeni od arhitekata, strunjaka za oblikovanje krajobraza, gra-evinskih inenjera, statiara, projektanta vodovoda i odvodnje, ali i strojara te elektro-inenjera, kao i strunjaka za proraun fizi-kalnih svojstava zgrade (toplinske i zvune izolacije ). Energetski uinkovita gradnja je samo segment zelene granje, koja je puno ire podruje planiranja i djelovanja.

  Naela zelenog projektiranja ili Green Design Principles Savjet za zelenu gradnju Hrvatske organi-zira cjelogodinji program edukacije pod nazivom Green Building Professional. Radi se o multidisciplinarnoj edukaciji namijenjenoj razliitim profilima strunja-ka, koja ukljuuje arhitekturu, strojarstvo, ekonomiju, financije, pravo, graditeljstvo tj. svima koji imaju za cilj biti usklaeni sa najnovijim trendovima u zelenoj gradnji te koritenju i odravanju prostora koje ima za svrhu viestruko ostvarenje uteda. Green Building Professional sastoji se od 8 obaveznih i 6 izbornih modula. Za do-bivanje Green Building Professional cer-tifikata polaznici moraju proi 8 obaveznih

  modula i 2 izborna te na kraju programa poloiti zavrni ispit. Program je zapoeo u listopadu, do kraja 2011. odrana su tri modula, te se program nastavlja i u 2012. godini. Edukaciju provode ugledni strani predavai.

  3. modul edukacije Naela ze-lenog projektiranja 16. prosinca 2011. u Regent Esplanade Hotelu odran je trei modul cjelogodi-nje edukacije GDP tj. Naela zelenog projektiranja. Ovaj edukativni modul bio je usmjeren na naela projektiranja zelene gradnje. Teme su obraivale iskoritavanje suneve energije, prirodno svjetlo i ventila-ciju, te vrijedne savjete za stvaranje odri-vih graevinskih projekata. Ovaj edukativni modul vodila je ga. Aurora Julien, ovla-teni inenjer energetskog centra CIBSE, akreditirana za BREEAM i LEED sustave sa desetogodinjim iskustvom u savjetovanju odrivog razvoja u graevinskoj industriji u UK i na meunarodnom planu. Izmeu ostalog specijalizirala se za zeleno i ener-getski uinkovito projektiranje.

  Steven Borncamp, predava na 1. Modulu GB Professional, GBC Rumunjska

  Aurore Julien, s nekim lanovima SZG Hrvatske

 • E nerg

  ets

  ka u

  in

  kovitostSavjeti ENERGETSKA UINKOVITOST

  6101/02/2012 Hausbau

  Better Building Brunch 14. studenog 2011. odran je u hotelu Re-gent Esplanade drugi Better Building Brun-ch u organizaciji Savjeta za zelenu gradnju u Hrvatskoj. Neprofitna organizacija Savjet za zelenu gradnju ugostila je vrhunskog strunjaka, do sada najuglednijeg predavaa na temu zelene gradnje koji je posjetio ovaj dio Europe, g. Scot Horsta, Vieg potpred-sjednika LEED programa Savjeta za zelenu gradnju SAD-a. LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) je meunarodno priznati certifikat za sustav zelene gradnje kojim se osigurava potvrda da je graevina dizajnirana i izgraena sa ciljem i primjenom smanjene potronje energije, bolje uporabe vode, smanjenja isputanja CO2, te pobolj-anja uvjeta u interijerima. LEED je jedan od najrairenijih i najcjenjenijih sustava za neza-visnu ocjenu zelene gradnje s vie od 6.000 certificiranih projekata i 28.000 registriranih projekata u vie od 100 zemalja. U inspira-tivnoj prezentacija g. Horsta je dao osvrt na filozofiju, nain razmiljanja i djelovanja sa LEED alatima koji bi prije svega trebali omo-guiti kvalitetnu meusobnu komunikaciju izmeu strunjaka razliitih profila, arhite-kata, projektanata, inenjera graevine do strunjaka iz podruja energetike i zatite okolia kako bi mogli sprovesti ideje koje e initi razliku i bit krak u unapreenju zele-ne gradnje. S obzirom da su mogunosti u zelenoj gradnji bezbrojne ono to obuhva-a i primjenjuje LEED program su mjerni alati, alati za upravljanje projektom, alati za transformacije i alati ispunjavanja obaveza. Savjet za zelenu gradnju na globalnoj ra-zini eli postii okupljanje i suradnju ljudi, strunjaka, razliitih profila u svrhu realiza-cije ideja koje doprinose zelenoj gradnji te ujedno na taj nain iznjedriti ideje koje e svojim znaajem potaknuti ljude na promje-ne. Glavni cilj LEED programa je integrirati nove tehnologije i sustave zelene gradnje na nain da se smanje sveukupni trokovi i ostvari pozitivna ekonomska slika. Ovo se od-nosi na smanjenje potronje energije u zgra-darstvu, reduciranu emisiju CO2, koritenje obnovljivih izvora energije ali i na stvaranje ugodne okoline za stanovanje i boravak ljudi. Dokazano je da poboljanjem uvjeta rada tj. mikroklime u poslovnim zgradama poveava se produktivnost djelatnika, to nije zanema-rivo ako uzmemo u obzir i ekonomsku dobit koju time zaposlenici tvrtke ostvaruju. Po-sebnu panju svih prisutnih g. Horst svrnuo

  je na dostupnost i transparentnost podataka energetskog certificiranja zgrada, o emu se kod nas dosta govori i vrlo brzo biti e primje-njivo u praksi. S obzirom da su u Hrvatskoj najavljeni projekti koji e se graditi prema LEED standardima drago nam je da su su-dionici ukljueni u graevinsko trite mogli uti poruku svjetski poznatog strunjaka za zelenu gradnju.

  S obzirom da su u Hrvatskoj najavljeni projekti koji e se graditi prema LEED standardima drago nam je da su sudi-onici ukljueni u graevinsko trite mogli uti poruku svjetski poznatog strunjaka za zelenu gradnju g. Horst. Za itatelje magazina Hausbau odgovorio je na nekoliko pitanja:1. Molim Vas da za itatelje magazina Hausbau koji planiraju gradnju, mo-dernizaciju ili preureenje stana ili kue objasnite to za njih znai zele-na gradnja?Sve promjene koje rade kao individu-alni korisnici svojih prostora mogu biti izazov same po sebi. Kod uobiajenih zahvata sa kojima se susreu kao to je promjena sistema za grijanje, zamjena podnih obloga potrebno je dobro istrai-ti i raspitati se to je prisutno na tritu i to bi za na stambeni prostor bilo energetski efikasno. U tom trenutku istraujete to je dostupno. Samim time ve ste se opredijelili na odreeni nain za zelenu gradnju i kao pojedinac na-pravili neto to ini razliku. Na tritu postoji veliki i irok spektar proizvoda i sistema kojih prije nije bilo i koji su ne samo energetski efikasni nego i nekodljivi za zdravlje. Takoer npr. kod promjene sistema za grijanje nije samo pitanje energetske efikasnosti sistema, nego treba promisliti da li je moda potrebno postojee prozore zamijeniti novim sa boljim svojstvima ili moda pojaati izolacijski toplinsku ovojnicu svog stambenog objekta koja sprjeava toplinske gubitke, ime bitno smanjuje-mo trokove grijanja. Bitno je sagledati objekt kako funkcionira kao cjelina, a ne izolirano promatrati njegove dijelove.2. S obzirom na trajanje gospodarske krize, a time i krize u cijelom sektoru graevinarstva, kao to ste i sam rekli na prezentaciji, ovo je prilika za no-vi poetak tj. za promjene u nainu

  razmiljanja i graenja. to bi ste pre-poruili strunjacima iz graevinskog sektora u Hrvatskoj po pitanju zelene gradnje?Obino pametni ulagai ulau kada je ekonomija i gospodarstvo u padu. Ja bih rekao da iz ove situacije nauite i izvuete ono najbolje, da sakupite to vie iskustva i praksa drugih zemalja koje su bile u slinoj situaciji i prole sline potekoe. U nadi da e se stvari promijeniti na bolje sada je pravo vrijeme za investicije u vlastito znanje i za djelovanje na razliitim razinama kako biste kad se gospodarska situacija pobolja imali to bolji start za ozdrav-ljenja graevinskog trita i gospodar-stva openito.3. Prema Vaem iskustvu u drugim zemljama u kojima se provodi LEED program, kakva je potpora vlade i zako-nodavstva ovoj problematici?Iskustva iz zemalja diljem svijeta su razliita. Ono to se namee, to je injenica da je u Europi graevinska zakonska regulativa puno stroa nego u dr