of 45 /45
Energetska efikasnost objekata i zakonska regulativa M-r Blasko Dimitrov, dipl. gra. ing. presednik Komore ovlaštenih arhitekata i ovlaštenih inženjera Makedonije Igor Pančevski, dipl.ele.ing www.komoraoai.mk

Energetska efikasnost objekata i zakonska · PDF file•Zakon za prostorno i urbanisticko planiranje, •Zakon za građenje, •Zakon za energetiku, •Zakon o javnim nabavkama, •Zakon

 • Author
  buidan

 • View
  229

 • Download
  4

Embed Size (px)

Text of Energetska efikasnost objekata i zakonska · PDF file•Zakon za prostorno i urbanisticko...

 • Energetska efikasnost objekata i zakonska

  regulativa

  M-r Blasko Dimitrov, dipl. gra. ing.presednik Komore ovlatenih arhitekata

  i ovlatenih inenjera MakedonijeIgor Panevski, dipl.ele.ing

  www.komoraoai.mk

 • UVOD

  www.komoraoai.mk

  Energetska efikasnost postaje jedan od najvanijih faktora dananjice

  Inenjerske struke su uvek bile prethodnica raznih pronalazaka koi su se kasnije primenjivali u mnogim oblastima

  Obaveza je inenjera svih struka da projektuju i da izvode energetski efikasne objekte, i da istovremeno primenjuju pozitivne svetske trendove

 • www.komoraoai.mk

  regulativa

  Direktiva 2010/31/EU od 19.05.2010 godine

  Mere EU koje su u skladu sa principima subsidijarnosti i u skladu sa l.5 Dogovora sa EU

  l.9-a do 31.12.2020, sve nove zgrade su zgrade sa potronjom energije blizu nule

  l.9-b posle 31.12.2018, nove zgrade u kojima su smetene ili su vlasnitvo dravnih institucija su zgrade sa potronjom energije blizu nule .

 • www.komoraoai.mk

  regulativa

  Zakon za gradnju i Zakon za Energetiku

  ? Zakonska obaveza , da investitori do kraja 2011 na svim izgraenim objektima finaliziraju fasade je istekao, a desetina hiljada objekata jos nema finaliziranu fasadu

  ? Zakon za gradnju zabranjuje traenje drugih dokumenata osim pripisanih za dobijanje odobrenja za gradnju, dok sa druge strane Zakon za energetiku (koji nije usagraen za dugim zakonima), namee obavezne norme u drugom Zakonu.

 • www.komoraoai.mk

  regulativa

  Zakon za gradnju i Zakon za Energetiku

  Pravilnik o energetskim karakteristikama zgrada l.136 stav .8 iz Zakona za Energetiku (. .32 16.03.2011 .),nije kvalitetan, niti je usaglaen sa drugim zakonskim propisima, nedostaju odreeni podaci da bi potrebni dokumenti bili kvalitetno izraeni.

 • www.komoraoai.mk

  regulativa

  ? KO snosi odgovornost za neodgovarajuu poarnu otpornost nekih materijala, koji se polednjih godina neprimereno upotrebljavaju kod nas pri gradnji energetski efikasnih objekata

  ? Dali je projekat uraen u skladu sa Pravilnikom o merama za zatitu od poara, eksplozija i opasnih materija (. .32 16.03.2011 .), koji nije primenljiv niti sveobuhvatan, a i nije usaglaen za Zakonom za gradnju sa Zakonom za Energetiku i sa Evropskim direktivama.

 • www.komoraoai.mk

  Energetska efikasnost - iskustva

  Hrvatska sertifikat za energetsku efikasnost se izdaje posle tehnikog prijema, a pre izdavanja upotrebne dozvole, i sastavni je deo projekta o izvedenom stanju

  Bugarska sertifikat se izdaje nakon dve godine od izdavanja upotrebne dozvole, kako bi se proverila realna energetska potrosnja i efikasnost u odnosu na projektovano stanje.

 • www.komoraoai.mk

  Definisanje pravilne energetske politike postaje vrlo kompleksan, a ponekad i rizian potez,

  Neke drave darasticno su smanjile proizvodnju elektrine energije od atomskih centrala, a neke se ne osuuju niti da pomisle na to.

  Tree drzave ubrzano forsiraju proizvodnju elektrine energije iz obnovljivih izvora (voda, sunce, vetar i dr.) tako da subvencioniraju cene pojedinih vidova energije.

  ENERGETSKA EFIKASNOST

 • www.komoraoai.mk

  Cena elektrine energije u 2011 u nekm veim drzavama

 • www.komoraoai.mk

  (EURO kWh) (1) 2012 2013EU-28 0,188 0,199 Euro area (EA-17) 0,198 0,211 Belgija 0,233 0,217 Bugarska 0,085 0,092 Danska 0,300 0,300 Nemacka 0,260 0,292 Grcka 0,139 0,156 Grancuska 0,139 0,147 Hrvatska 0,121 0,137 Italija 0,213 0,229 Madarska 0,155 0,140 Austrija 0,198 0,208 Slovenija 0,154 0,161 Velika Britanija 0,168 0,174 Crna Gora 0,091 0,102 Makedonija : 0,081 Srbija : 0,056 Turska 0,131 0,150 Albanija 0,116 0,116

  Cene elektrine energije u 2012 i 2013 za domainstvo u evropskim drzavama

  EURO/KWh

  Izvor: Eurostat

 • www.komoraoai.mk

  Jedno je sasvim jasno, energije ce biti sve manje i manje, ista ce biti vrlo skupa i nedostupna

  Makedonija mora da smogne snagu da gradi sama ili preko koncesij hidroelektrane Cevren, Galiste, Boskov most, Lukovo pole i druge

  Energetska nezavisnost jedne drzave od spoljnih faktora je bitan faktor za mnoga ostala stanja u drzavi

  Energetska efikasnost

 • www.komoraoai.mk

  HEC ebren projektno reenje

 • www.komoraoai.mk

  Faktor n a koji mozemo sami da uticemo e da povecamo energetsku efikasnost postojnih I novih objekatat, kao i stednja energije. U tom smislu vazno je:

  Donosenje inovirane Nacionalne stategije za razvoj energetike Republike Makedonije za narednih 20 godina sa tano definisanim pravcima delovanja, sa rokovima, sa nosiocima aktivnosti, potrebnim preduslovima i njeno celovito sprovodenje.

  Energetska efikasnost - aktivnosti

 • www.komoraoai.mk

  Donosenje novih zakona koji su meduebno usaglaseni ali I sa evropskom legoslativom, a narocito: Zakon za prostorno i urbanisticko planiranje, Zakon za graenje, Zakon za energetiku, Zakon o javnim nabavkama, Zakon za obrazovanje, Zakon za stanovanje, Zakon za zastitu i spasavanje, Zakon za standardizaciju i drugi zakoni za obaveznim uecem eksperata pojedinih oblasti i tehnickih struka

  Energetska efikasnost - aktivnosti

 • www.komoraoai.mk

  Evrokodovi i energetska efikasnost na fakultetima treba da budu obavezni a ne izborni predmeti

  Izrada osnovnih projekata za buduce energetske objekte, za koje josuvek imamo kadrovski potencijal, koji treba da ima kontinuitet u radu (da ga ne izgubimo kako neke susedne drzave)

  Energetska efikasnost - aktivnosti

 • www.komoraoai.mk

  Donoenje potrebnih pravilnika i drugih pozakonskih propisa usaglaeni sa evropskim

  Kontinuirana edukacija postojeceg inenjerskog kadra za energetsku efikasnost, euro kodove, za zastitu zivotne sredine i ostale standade i propise

  Promene u obrazovnom sistemu na svim nivoima obrazovanja iz oblasti energetske efikasnosti i zatite ivotne sredine

  Energetska efikasnost - aktivnosti

 • www.komoraoai.mk

  Stav komore i iskustva drugih drzava je da ne treba na nijedan nain pomeati ili supstituirati postupkeprojektovanja, revizije, izvedbe i nadzora,

  Sa procedurama izdavanja energetskog sertifikata.Komora, se zalae za poveanje energetske efikasnosti i energetsko setificiranje objekata koje izvode energetski kontrolori.

  Energetska efikasnost

 • www.komoraoai.mk

  Postoji vise zakona i propisa koji, naao, nisu poznati mnogim uesnicima u izradi zakonskih propisa, isti se ne koriste u procesima projektovanja i izvodenja objekata(vei broj uesnika u gradnji nisu upoznati sa ovim propisima.

  Energetska efikasnost

 • www.komoraoai.mk

  Zakon za prostorno i urbanisticko planiranje treba da bude potpuno usaglasen prema standardima za gradnju energetski efikasnih objekata ali I sa postovanjem ostalih zakonskih propiska koji su povezani za gradnjom

  Zakon o obligacijama u l.663 definie odgovornost prokektanta projekta, revidenta izvoaca i nadzornog inenjera na solidnost objekta, ukoliko bi se nedostaci pokazali u roku od deset godina od predavanja i prihvatanja poslova.

  Energetska efikasnost

 • www.komoraoai.mk

  Kao karakteristina odredba zakona o javnim nabavkama, jeste primena Evropskih standarda i propisa u Republici Makedoniji koja u l..33 st.(2) predvia mogunost za njihovu primenu ukoliko su isti propisani u EU a nisu potvreni u naim zakonskim propisima.

  Ovu odredbu posebno treba imati u vidu kod primene evrokodova bez njihovog usvajanja i bez donetih nacionalnih aneksa, bez propisa o energetskoj efikasnosti, poarne otpornosti konstrukcija i drugih oblasti.

  Energetska efikasnost

 • www.komoraoai.mk

  Evrokod 1 predvija da se objekti proraunavaju i na poarno optereenje, koje prema naoj zakonskoj regulativi jos nije obavezno.

  Ketegorizacija objekata po zakonu za graenje, zakonu za energetiku i po zakonu za zatitu i spasavanje ( , ), potpuno se razlikuju i kategorizirani su po razlicitim kriterijumima.

  Energetska efikasnost

 • www.komoraoai.mk

  Kriterijumi za pravne subjekte koji mogu da izrauju i revidiraju projektnu dokumentaciju po zakonu za graenje i po Zakonu za Energetiku so sasvim razliciti.

  Projektovanje objekata znai primena svih zakonskih propisa, a ne samo pojedinih, a potpuno ignoriranje ostalih propisa koji su isto tako obavezni.

  Energetska efikasnost

 • www.komoraoai.mk

  OSNOVNI ZAHTEVI ZA GRADNJU, CL.5 Zakona za gradenje .2 Zastita od pozara glasi:Gradnja treba da je prokjektovana I izvedena na takav nacin da u slucaju pozara moze:Da se sacuva noseci sistem konstrukcija za odreden vremenski periodDa se spreci sirenje pozara i dima u gradnjiDa se spreci sirenje pozara na susedne objekteDa se omoguci osobama da nepovredene napuste gradnju, odnosno da omogui njihovo spaavanje i Da omoguci zastitu spasilackih timova

  Poarna otpornost

 • www.komoraoai.mk

  Zakon za zastitu i spasavanje I Pravilnik o merama za zatitu od poara, eksplozija i opasnih materija . .32 od 16.03.2011 god

  Svi objekti javnog karaktera projektuju se izvode tako da se omogui nesmetan pristup za protivpoarna vozila, i to sa najmanje dve suprotne strane objekta. Minimalne dimenzije svetlih otvora prolaza su: irina 3,5 m i visina 4,5 m (l.15)

  Poarna otpornost

 • www.komoraoai.mk

  Ivinjaci na pristupnom putu da su sa visinom ne veom od 7 santimetara

  Ako se stambeni objekat gradi do postojeeg, ili se grade dve nove graevine, potrebno rastojanje graevina pri projektovanju I izvoenju iznosi (polovina) ukupne visine

  Ogranienje od 7 metara treba da se odnosi samo na ni