Eneco Groep N.V. Jaarrekening 2019 ... Eneco Groep N.V. Jaarrekening 2019 Geconsolideerde jaarrekening

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Eneco Groep N.V. Jaarrekening 2019 ... Eneco Groep N.V. Jaarrekening 2019 Geconsolideerde...

 • Eneco Groep N.V. Jaarrekening 2019

  Geconsolideerde jaarrekening 2019 84 Geconsolideerde winst- en verliesrekening 84 Geconsolideerd overzicht gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten 85 Geconsolideerde balans 86 Geconsolideerd kasstroomoverzicht 87 Geconsolideerd mutatieoverzicht groepsvermogen 88

  Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening

  89

  1. Grondslagen voor de financiële verslaggeving 89

  2. Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 97

  Toelichting op de geconsolideerde winst- en verliesrekening

  112

  3. Opbrengst energielevering en energie- gerelateerde activiteiten 112

  4. Overige opbrengsten 112 5. Personeelsbeloningen 113 6. Bezoldiging bestuurders en

  commissarissen 113 7. Resultaat geassocieerde deelnemingen en

  joint ventures 116 8. Financiële baten 116 9. Financiële lasten 116 10. Belastingen over het resultaat 116 11. Overheidssubsidies 117

  Toelichting op de geconsolideerde balans 119 12. Materiële vaste activa – activa in eigendom120 13. Materiële vaste activa – gebruiksrechten

  geleasede activa en leaseverplichtingen 121 14. Immateriële vaste activa 123 15. Bedrijfscombinaties en overige wijzigingen

  in de consolidatiestructuur 124 16. Geassocieerde deelnemingen en joint

  ventures 125 17. Uitgestelde belastingen 127 18. Afgeleide financiële instrumenten 129

  19. Overige financiële vaste activa 132 20. Activa en verplichtingen aangehouden

  voor verkoop 132 21. Handelsdebiteuren 133 22. Overige vorderingen 134 23. Liquide middelen 134 24. Groepsvermogen 135 25. Personeelsvoorzieningen 136 26. Overige voorzieningen 138 27. Rentedragende schulden 140 28. Handelscrediteuren en overige schulden 141 29. Niet uit de balans blijkende rechten en

  verplichtingen 141 30. Transacties met verbonden partijen 144 31. Beheersing van financiële risico's 145 32. Kapitaalmanagement 157 33. Gebeurtenissen na balansdatum 157

  Toelichting op het geconsolideerd kasstroomoverzicht

  158

  34. Mutatie werkkapitaal 158

  Overzicht van belangrijkste dochterondernemingen, joint operations, joint ventures en geassocieerde deelnemingen

  159

  Vennootschappelijke jaarrekening 162 Vennootschappelijke winst- en verliesrekening162 Vennootschappelijke balans 163

  Toelichting op de vennootschappelijke jaarrekening

  164

  1. Waarderingsgrondslagen 164 2. Bezoldiging bestuurders en

  commissarissen 164 3. Financiële vaste activa 164 4. Eigen vermogen 165 5. Niet uit de balans blijkende rechten en

  verplichtingen 166 6. Accountantskosten 166 7. Voorstel winstbestemming 2019 167

  Eneco Jaarverslag 2019 83

 • Geconsolideerde jaarrekening 2019

  Geconsolideerde winst- en verliesrekening

  x € 1 mln. Toelichting 2019 2018

  Opbrengst energielevering en energie-gerelateerde activiteiten 3 4.271 4.100

  Inkoop energie en energie-gerelateerde activiteiten 3.236 3.101

  Brutomarge 1.035 999

  Overige opbrengsten 4 61 83

  Brutomarge en overige opbrengsten 1.096 1.082

  Personeelsbeloningen 5 260 264

  Uitbesteed werk en andere externe kosten 382 389

  Afschrijvingen en bijzondere waardemutaties materiële vaste activa 12 220 180

  Afschrijvingen en bijzondere waardemutaties immateriële vaste activa 14 76 73

  Overige bedrijfskosten 26 14

  Bedrijfskosten 964 920

  Bedrijfsresultaat 132 162

  Aandeel in resultaat geassocieerde deelnemingen en joint ventures 7 - -9

  Financiële baten 8 9 9

  Financiële lasten 9 -24 -32

  Resultaat voor belastingen 117 130

  Belastingen 10 -37 6

  Resultaat na belastingen 80 136

  Resultaatverdeling

  Resultaat toe te rekenen aan minderheidsaandeelhouders 1 -

  Resultaat toe te rekenen aan aandeelhouders van Eneco Groep N.V. 79 136

  Resultaat na belastingen 80 136

  Eneco Jaarverslag 2019 Eneco Groep N.V. Jaarrekening 201984

 • Geconsolideerd overzicht gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten

  x € 1 mln. Toelichting 2019 2018

  Resultaat na belastingen 80 136

  Niet-gerealiseerde resultaten die niet via de winst- en verliesrekening worden afgewikkeld

  Herwaardering van toegezegd-pensioenregelingen 1 -1

  Niet-gerealiseerde resultaten die wel via de winst- en verliesrekening worden afgewikkeld

  Translatieverschillen 31 13 -1

  Ongerealiseerd resultaat kasstroomafdekkingen en afdekking netto- investering in buitenlandse entiteiten 31 -29 -13

  Uitgestelde belastingverplichtingen kasstroomafdekkingen en afdekking netto-investering in buitenlandse entiteiten 17 31 8 2

  Aandeel in niet-gerealiseerde resultaten van geassocieerde deelnemingen en joint ventures, na belasting 16 31 -7 -2

  Totaal niet-gerealiseerde resultaten -14 -15

  Totaal gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten 66 121

  Resultaatverdeling

  Minderheidsaandeelhouders 1 -

  Aandeelhouders van Eneco Groep N.V. 65 121

  Totaal gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten 66 121

  Eneco Jaarverslag 2019 Eneco Groep N.V. Jaarrekening 2019 85

 • Geconsolideerde balans

  x € 1 mln. Toelichting Per 31 december 2019 Per 31 december 2018

  Vaste activa

  Materiële vaste activa

  - Activa in eigendom 12 2.661 2.495

  - Gebruiksrechten geleasede activa 13 212 -

  Immateriële vaste activa 14 1.045 1.074

  Geassocieerde deelnemingen en joint ventures 16 111 109

  Uitgestelde belastingvorderingen 17 30 30

  Financiële vaste activa

  - Afgeleide financiële instrumenten 18 51 84

  - Overige financiële vaste activa 19 114 129

  Totaal vaste activa 4.224 3.921

  Vlottende activa

  Activa aangehouden voor verkoop 20 1 2

  Immateriële activa en voorraden 14 158 178

  Handelsdebiteuren 21 655 722

  Actuele belastingvorderingen 6 1

  Overige vorderingen 22 162 239

  Afgeleide financiële instrumenten 18 225 176

  Liquide middelen 23 537 504

  Totaal vlottende activa 1.744 1.822

  TOTAAL ACTIVA 5.968 5.743

  Groepsvermogen

  Eigen vermogen toe te rekenen aan aandeelhouders van Eneco Groep N.V. 24 2.932 2.936

  Minderheidsbelangen 24 5 3

  Totaal groepsvermogen 2.937 2.939

  Langlopende verplichtingen

  Personeelsvoorzieningen 25 8 9

  Overige voorzieningen 26 140 107

  Uitgestelde belastingverplichtingen 17 251 267

  Afgeleide financiële instrumenten 18 72 76

  Leaseverplichtingen 13 193 -

  Rentedragende schulden 27 479 464

  Overige schulden 28 148 142

  Totaal langlopende verplichtingen 1.291 1.065

  Kortlopende verplichtingen

  Verplichtingen aangehouden voor verkoop 20 1 3

  Personeelsvoorzieningen 25 7 7

  Overige voorzieningen 26 2 13

  Afgeleide financiële instrumenten 18 214 150

  Leaseverplichtingen 13 23 -

  Rentedragende schulden 27 72 41

  Actuele belastingverplichtingen 4 8

  Handelscrediteuren en overige schulden 28 1.417 1.517

  Totaal kortlopende verplichtingen 1.740 1.739

  TOTAAL PASSIVA 5.968 5.743

  Eneco Jaarverslag 2019 Eneco Groep N.V. Jaarrekening 201986

 • Geconsolideerd kasstroomoverzicht

  x € 1 mln. Toelichting 2019 2018

  Resultaat na belastingen 80 136

  Aanpassingen voor:

  - Financiële baten en lasten in het resultaat 8.9 15 23

  - Belastingen ten laste van het resultaat 10 37 -6

  - Aandeel in resultaat geassocieerde deelnemingen en joint ventures - 9

  - Afschrijvingen en bijzondere waardemutaties materiële vaste en immateriële activa

  12, 13, 14 296 253

  - Resultaat bij verkoop materiële en immateriële vaste activa 5 1

  - Mutatie werkkapitaal 33 55 120

  - Mutatie voorzieningen, afgeleide financiële instrumenten en overige 33 -19

  Kasstroom uit bedrijfsoperaties 521 517

  Ontvangen dividend van geassocieerde deelnemingen en joint ventures 1 2

  Betaalde rente -20 -18

  Ontvangen rente 8 10

  Ontvangen (-betaalde) vennootschapsbelasting -56 -83

  Kasstroom uit operationele activiteiten 454 428

  Nieuw verstrekte leningen -3 -6

  Aflossing verstrekte leningen - 201

  Acquisitie dochterondernemingen (netto, exclusief aangekochte liquide middelen) 15 -22 -288

  Desinvestering dochterondernemingen (netto, exclusief verkochte liquide middelen) 7 48

  Acquisitie joint operations, joint ventures en geassocieerde deelnemingen -7 -12

  Desinvestering joint operations, joint ventures en geassocieerde deelnemingen - 11

  Investeringen materiële vaste activa -325 -229

  Desinvesteringen materiële vaste activa 5 5

  Investeringen immateriële vaste activa 14 -18 -19

  Desinvesteringen activa aangehouden voor verkoop -2 6

  Kasstroom uit investeringsactiviteiten -365 -283

  Dividendbetalingen -68 -64

  Betaling kortlopende leaseverplichtingen -25 -

  Aflossing langlopende rentedragende schulden 27 -47 -108

  Nieuw verkregen langlopende rentedragende schulden 27 82 66

  Aankoop/verkoop belang minderheidsaandeelhouders 1 -

  Kasstroom uit financieringsactiviteiten -57 -106

  Mutatie liquide middelen 32 39

  Saldo liquide middelen per 1 januari 504 465

  Translatieresultaat liquide middelen dochterondernemingen 1 -

  Saldo liquide middelen inkrimping consolidatiekring - -

  Saldo liquide middelen per 31 december 537 504

  Eneco Jaarverslag 2019 Eneco Groep N.V. Jaarrekening 2019 87

 • Geconso