12
Endodonţia de succes necesită şi altceva în afară de noroc …

Endodonţia de succes necesită şi altceva în afară de noroc · 1 Canale radiculare gata preparate 2 Determinarea lungimii de lucru 3 Se împinge stoperul verde pe Canal Tip 3

  • Upload
    others

  • View
    8

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Endodonţia de succes necesită şi altceva în afară de noroc · 1 Canale radiculare gata preparate 2 Determinarea lungimii de lucru 3 Se împinge stoperul verde pe Canal Tip 3

Endodonţia de succes necesită şi altceva în afară de noroc …

Page 2: Endodonţia de succes necesită şi altceva în afară de noroc · 1 Canale radiculare gata preparate 2 Determinarea lungimii de lucru 3 Se împinge stoperul verde pe Canal Tip 3

Controlul vitalităţii

Spray răcire

• temperatură - 50°C

• pentrucongelareabuletelorşi rulourilordevată

• spraycudozătubularăpentru aplicareprecisa

• cumirosneutru

Ideale pentru testul de vitalitate.

Peleteledinspumăsolidăsuntrăcitecusprayulderăcire,pentruatestavitalitateadinţilor.

Instrumente pentru canalul radicular şi accesorii

Pentrucurăţareaşilărgireacanaluluiradicular

Instrumentele Roeko pentru canalul radicular sunt fabricate din oţel inoxidabil şi se carac-terizează printr-o mare flexibilitate la o eficienţă de tăiere optimă. Ele sunt ascuţite cu cea mai mare precizie si perfectiune şi sunt sterilizabile. Instrumentele sunt livrate cu diferite stopere, ale căror forme indică tipul de instrument.

Endo-Frost

Bulete Endo-Frost

Ac tip pilă H (ISO), lungime 25 mm

Pentrupreparareacanaluluiradicular

Ac tip pilă K (ISO), lungime 25 mm

Pentrupreparareacanaluluiradicular

Ac tip reamer (ISO), lungime 25 mm

Pentruinstrumenteleroekopentrucanalulradicular

• dinsilicon

• radioopace

Stopper

Page 3: Endodonţia de succes necesită şi altceva în afară de noroc · 1 Canale radiculare gata preparate 2 Determinarea lungimii de lucru 3 Se împinge stoperul verde pe Canal Tip 3

Suportpentruinstrumentepentrupreparareaşisterilizareaoptimăainstrumentelorpentrucanalulradicular.

• uşordemânuitşicompacte

• oţelnichel-crom

• scalădelungimepentruplasareaexactăastoperului

• sterilizabilînautoclavă,chimicsaucuaercald.

PentrusterilizareşidepozitaresterilăpentruEndo-Rac

Endo-Rac

Steribox HârtiepentrusterilizareconformDINEN868-2, cuindicator

Steripaper

Tip CSOţelnichel-cromcusuprafaţătratatăspecial,Ø48mm.Sterilizabilînautoclavăsauchimic.Pentru12instrumente,cuburetepentrudepozitareainstrumentelorutilizate.

Tip COţelnichel-cromcusuprafaţătratatăspecial,Ø33mm.Sterilizabilînautoclavsauchimic.Pentru8instrumente,fărăburetepentrudepozitare.

Endo instrumente de măsurareRoekoinstrumentedemăsuraresuntidealepentruajustareaexactăalungimiidelucruainstrumentelorpentrucanalulradicular,aconurilordinhârtie,dingutapercă,cuhidro-xiddecalciuPLUSşiactivpoint.Aparateledepreciziecompacteşiuşordemânuitsuntînplusadecvatepentruprepa-rareaşisterilizareaoptimăainstrumentelorpentrucanalulradicular.

Page 4: Endodonţia de succes necesită şi altceva în afară de noroc · 1 Canale radiculare gata preparate 2 Determinarea lungimii de lucru 3 Se împinge stoperul verde pe Canal Tip 3

#00 #206#200

#209

#201

#211 #212

Flexi Dam non latex • fărălatex

• fărăpudră

• mairezistentlaruperedecâtLatex DentalDam

• elasticitatemare,uşordeplasat

• capacitateexcelentăderevenire,pentruizolareaetanşăadintelui

• cumirosneutru

• disponibilînculorilevioletşialbastru

Izolare perfectă pentru condiţii de lucru sigure şi eficiente

FlexiDamnonlatexsuperelasticpermiteizo-lareaperfectăadinteluişirealizeazăobarierăeficientăîntrecâmpuloperatorşicavitateabucală.

Perforareaexactăestepremisapentrucadigasănuserupălaaplicare.CaracteristicaspecialăacleşteluiperforatorRoekosuntcele8dimensiunidegăurialesale.Oferăoflexibilitatemaimarepentrulucrulcudiferitematerialededigă.

CleştelepentruclemeRoekoesteuninstru-mentdepreciziepentrupunereaşifixareaclemelorpedinte.Estefoarteuşor,şideaceeafoarteconfortabilînutilizare.

ClemelecuaripioareRoekoconvingprinformalorbineadaptatăşitensiuneaconstan-tă,careasigurăofixaresigurăpedinte.Prinexcelentelelorproprietăţiderevenire,cle-meleîşipăstreazăformaşireţineficientdiga,chiarşidupămaimulteutilizări,incluzândciclurileaferentedeautoclavizare.

Cadrulînchisovaldinmaterialplasticesteradiotransparentşipoatesăfiepliatdatorităşarniereidinmijloc.Aceastapermite,maialesîncazulendodonţiei,unaccesmaibunlaefectuareaderadiografiipentrucontrol.

Cleşte perforator

Cleme

Cleşte pentru cleme

Cadru din material plastic

Page 5: Endodonţia de succes necesită şi altceva în afară de noroc · 1 Canale radiculare gata preparate 2 Determinarea lungimii de lucru 3 Se împinge stoperul verde pe Canal Tip 3

„Eficacitatea antibacteriană a unei noi forme depot de clorhexidină pentru dezinfecţia tubulilor dentinari LinS.,ZuckermanO.,WeissEI.,MazorY.,FussZ.

Tubuliidentinaridin27deprobederădăcinidelabovineaufostinfectaţicuEnterococcusfaecalis.Încazula9pro-bes-aaplicatclorhexidină5%subformădepot(activpo-int®)timpde5zile,încazulaltornouăs-auutilizat10mldintr-osoluţiedeirigaţieclorhexidină0,2%,şicelelaltenouăproberămases-aufolositdreptcontrolpozitiv.Pro-beledepulberededentina,carefuseserăprelevatedin lumenulcanaluluicuajutorulacelorISO025pânăla033,s-auexaminatpentruprezenţadebacteriiviabileprinino-culareaplăcilorcumediudeculturidininfuziedecreier-inimăşimăsurareaunităţilorformatoaredecolonii.Rezul-tateleaufostevaluatepebazaanalizeideosebirilordintreprobe,cumăsurărirepetate.Încazulprobelordecontrols-aobservatoinfecţiebacterianămasivăînstratuldinapropierealumenului.Aceastăinfecţiedescreştearapiddelastratlastratpânălacelmaiadâncstratstudiat(400- 500µm),careprezentamaimultesutedeunităţiforma-toaredecolonii.Însăînfiecarestratdentinarbacteriilevia-biles-auredussemnificativcusoluţiadeirigaţiecuclorhe-xidină(p<0,01),iarcuclorhexidinasubformădepots-aueliminatcomplet(p<0,01).“

citatdin:JournalofEndodontics2003,29:416-418

Conuri cu clorhexidină

Conurileconstaudintr-omatricedinguta-percăcu5%diacetatdeclorhexidină.Dupăcumseştiechiarşiîncantităţireduseclor-hexidinaesteextremdeeficientăcontra bacteriilorşimultoraltororganisme,inclusivlevurişifungi.

• formadeadministraredetipconpermiteaplicarearapidăşisigurăaclorhexidineiîncanalulradicular

• radioopace

• uşordeaplicatşiuşordeîndepărtat

ConurilecuhidroxiddecalciuPLUSsuntoalternativăexcelentălapastelecuhidroxiddecalciu.Elesuntsimpludeutilizat,practiceşieficiente.Conulasigurăeliberareauniformăahidroxiduluidecalciuînîntregulcanal.

• condiţiicuratedelucru(cavitateanuestemurdărită)

• economiedetimp-conurilesuntgata deutilizare

• uşordeaplicatşiuşordeîndepărtat

“Efectul antimicrobian aditiv al hidroxidului de cal-ciu şi al clorhexidinei în cazul agenţilor patogeni bacterieni frecvenţi cu relevanţă în endodonţiePodbielskiA.,SpahrA.,HallerB.

Utilizareahidroxiduluidecalciu(Ca(OH)2)dreptcompo-nentăterapeuticăpentrusterilizareacanalelorradiculareesteunprocedeurecunoscut.DinpăcateunelespeciidebacteriisuntrelativrezistentefaţădeCa(OH)2,ajungându-sefrecventlaeşecultratamentelor.Scopulstudiuluiafostgăsireadecombinaţiidesubstanţecaresăîmbunătăţeas-căacţiuneaantimicrobiană.Ca(OH)2s-autilizatsubformădesuspensiesaucapartecomponentăînconuridinguta-percă.Eficacitateaeliminăriis-acomparatîncazurile(a)numaisuspensiedeCa(OH)2,(b)numaiconuricuoxiddezinc(ZnO),(c)suspensiedeCa(OH)2încombinaţiecuconuricuZnO,(d)suspensiedeCa(OH)2încombinaţiecuconuricuZnO/clorhexidinăşi(e)conuricuCa(OH)2încombinaţiecuconuricuZnO/clorhexidină.Speciifrecven-terelevanteînendodonţie(Enterococcusfaecalis,Fuso-

Obturare temporară a canalului radicular – eficientă şi cu economie de timp

bacteriumnucleatum,Peptostreptococcusmicros,Porphy-romonasgingivalis,Streptococcusintermedius)înculturipureauservitcaorganismeţintă.Încadrultestuluiinvitros-auincubatîmpreunăînplasmăumanăsubstanţeleanti-bacterienecucirca107unităţiformatoaredecoloniidinbacteriiletestateîncondiţiidecreştereadecvatefiecăreiadintrespeciiledebacteriirespective.Înzilele0,1,2,4,7şi14aleincubăriis-auprelevatprobeşis-adeterminatnumăruldebacteriiviabile.Bacteriilegramnegatives-aueliminatînproporţiesuficientăchiarşinumaicuCa(OH)2.Combinaţiilecualtesubstanţeactivenuaîmbunătăţitcineticaeliminării.BacteriilegrampozitiveP.microsşiS.intermediuss-aueliminatcuocombinaţiedeCa(OH)2şiZnO/clorhexidinămairepededecâtnumaicuCa(OH)2.ÎncazulE.faecalisocombinaţiedesuspensiedeCa(OH)2şiconuricuCa(OH)2şiZnO/clorhexidinăaduslaoreduceremairapidăanumăruluitotaldebacteriiviabile,darniciunadintrecondiţiiledetestarenuadusladispariţiacom-pletăaviabilităţiiculturii.RezultateleprezentuluistudiususţinutilizareauneicombinaţiideCa(OH)2şiclorhexidinăpentrueliminarearapidăaP.microsşiS.intermediusdincanaleleinfectate.”

citatdin:JournalofEndodontics2003,29:340-345

activ point

Conuri cu hidroxid de calciu PLUS

Page 6: Endodonţia de succes necesită şi altceva în afară de noroc · 1 Canale radiculare gata preparate 2 Determinarea lungimii de lucru 3 Se împinge stoperul verde pe Canal Tip 3

ISO 0.02

0.06

0.04

ConuriledinhârtieroekoTopcolorîmbinăavantajeleconuriloralbecucelecoloratecomplet(color).Codificareaprincolorarepar-ţialăfaciliteazăidentificareadiverselormărimi.Vârfulalbuşureazăcontrolulcurăţăriicanalu-luiradicular.

ConuriledingutapercăroekoTopcolorsuntidealepentrutehniciledecondensarelatera-le,verticaleşitermicepentruobturareatridi-mensionalăperfectăacanaluluiradicular.Co-dificareaprincolorareparţialăaconurilordeculoarerozîmpiedicăconfundareadiverselormărimi.

• uşordeintrodusîncanal

• radioopace

• ferme,însăsuficientdeflexibilepentruaseadaptaexactformeipereţilorcanalului

• biocompatibilitateoptimă

• absolutigienice

• fabricarecompletautomatizată

• extremdeabsorbante

• sterile

• dimensiuniexacteconformprevederilornormelorISO

• fabricarecompletautomatizată

• fărăadezivi

• flexibilitatemareşiconstantă,avândînsăorezistenţăoptimă

ConuriledingutapercăroekoGreaterTapersuntidealepentruobturareacanalelorradi-culare,caresuntpreparatecusistemedepre-parareprecumaceGTFiles,HERO,ProFile,Quantec,etc.Lavârfulconuluidiametrulco-respundemărimilorISO,darapoiurmeazăoconicitatemaimaredecâtlaconurileISO.

Toate conurile roeko Endo sunt livrabile sub formă de mărimi unice sau în seturi.

Conuri de calitate superioară pentru tratamente cu rezultate excelente

Conuri din hârtie

Conuri din gutapercă

Conuri din gutapercă Greater Taper

Page 7: Endodonţia de succes necesită şi altceva în afară de noroc · 1 Canale radiculare gata preparate 2 Determinarea lungimii de lucru 3 Se împinge stoperul verde pe Canal Tip 3

Instrumente pentru condensare laterală şi verticală

Vârfurilesuntdinnichel-titanşiaumemoriaformei,aşaîncâtrevinlaformaloriniţială.Vârfurilesuntflexibileşiurmeazăcurbacana-luluipentrucondensareaeficientăagutaper-ciichiarşiîntreimeaapicalăacanaluluiradi-cular.Datorităflexibilităţiivârfurilorseexerci-tăpuţinăpresiunepeperetelecanalului.

Mărimi15,25,35

Pentrucondensareverticală.

• marcareamărimilorprininelepemâner

• oţelinox

• scalădelungimiînmm

Aspirare precisă cu canule de aspiraţie sterile

Canule de aspiraţie microchirurgicale, in-dividuale, ambalate individual în pungi de tip „peel” şi utilizabile imediat

Surgitip-microsuntconceputespecialpentrulucrulsubmicroscopşilupă.Orificiulextra-findeaspiraţiedenumai1,2mmpermiteaspira-reaprecisă,fărăafectareacâmpuluivizual.Cuadaptordubluautoclavabil.

Spreader NiTi Plugger

Surgitip-micro

Page 8: Endodonţia de succes necesită şi altceva în afară de noroc · 1 Canale radiculare gata preparate 2 Determinarea lungimii de lucru 3 Se împinge stoperul verde pe Canal Tip 3

• esteprimagutapercăneîncălzită,fluidizată,carenusecontractă,ciseextindeuşor(0,2%)

• etanşareînaltă,excelentăfluiditate,bio-compatibilitatemaximă

• permiteomânuirefoartesimplă,pentrucănunecesitădecâtunmasterpoint(nuestenecesarăcondensarea)

• permiteobunăpreparareapivotului radicular

• sepoateîndepărtafărăproblemeîntimpulunuitratamentulterior

• asigurăsigilareafoartebunăacanalului radicular

• esteradioopacpentruevaluareasigurăarezultatelortratamentului

Doi în unul – sistem de obturare la rece pentru canalele radiculare

Produsul

Capsula GuttaFlow®estealcătuitdindouăcompo-nente(sistempastă-pastă).Ocapsulăspecialădeunicăfolosinţăgaranteazădozareaexactăşiobunăamestecare.Contaminareaesteex-clusă.Capsulaseamestecătimpde30desecundeîntr-untriturator.

Canal Tip Aplicarerapidă,simplăşisigură.Pentrudistri-buireamaterialuluiafostconceputunvârfpentrucanalcuînchidereluer-lock,caredu-păoperaţiadeamestecareseînşurubeazăpecapsulă.CanalTipesteflexibil,aşaîncâtGuttaFlow®săsepoatăaplicarapidşisimplu.

Dispenser Dispenserulareopartefrontalăprelungită,pentruafacilitaaplicarea.Prinmişcareapara-lelăamanetelordispenseruluiaplicareasepoatefaceînmodcontrolat.

GuttaFlow®

Page 9: Endodonţia de succes necesită şi altceva în afară de noroc · 1 Canale radiculare gata preparate 2 Determinarea lungimii de lucru 3 Se împinge stoperul verde pe Canal Tip 3

1545

60

30

1545

60

25–30

1 2 3

654

7 8 9

1 Canaleradicularegatapreparate 2 Determinarealungimiidelucru 3 SeîmpingestoperulverdepeCanalTip 3mmîndirecţiaorificiuluideieşire

5 SeumezeşteunmasterpointcuGuttaFlow®4 SeplaseazăGuttaFlow®dinCanalTipînparteaapicală

6 SeobtureazăcanalelecuGuttaFlow®şimasterpoints

7 BackfillcuGuttaFlow® 8 Scurtareamasterpointurilorcuajutorulunuiinstrumentîncins

Testat clinic:

Studiu clinic Testele clinice se organizează în cadrul unuistudiu Multi-Center sub conducerea NIOM(Institut norvegian pentru testareamateriale-lordentare)şiseefectueazăînclinicidinGer-mania,NorvegiaşiSUA.Raportulpreliminaralstudiuluiindicărezulta-teexcelenteînprivinţavindecării.ÎnbazasistemuluideevaluarePAIs-araportatoratădesuccesde0.7-0.8,documentatătimpdeunan.

Studii extinse GuttaFlow® a fost supus deja unei serii în-tregideteste.Informaţiisuplimentaredespre GuttaFlow®veţigăsilaadresawebwww.guttaflow.com

DuratadeprelucrareaGuttaFlow®estedepânăla15minute.

Întărireaarelocîn25-30minute.Aplicareacăl-duriireduceduratadeprelucrare.

Obturarea simplă a canalului radicular cu GuttaFlow®

Fotografii: Dr. Hornberger, Dr. Schuhmann, Puchheim (Bhf)/Germania

9 Canaleradiculareobturatecumaster-pointsşiGuttaFow®

Page 10: Endodonţia de succes necesită şi altceva în afară de noroc · 1 Canale radiculare gata preparate 2 Determinarea lungimii de lucru 3 Se împinge stoperul verde pe Canal Tip 3

RoekoSeal Automix by

RoekoSeal Single Dose by

• gatadeutilizare

• preluareflexibilăamaterialuluidupă necesităţi

• amestecatomogenşifărăbuledeaer

• manipularesimplă

Un material excepţional de obturareDouă tehnici simple

• gataporţionat

• igienic

• manipularesimplă

• idealpentrupregătireatratamentului

• materialsuficientpentruobturaţiaunuidintecumaimulterădăcini

RoekoSeal este un material extraordinar pentru obturarea canalului radicular. Proprietăţile lui chimice şi fizice îndeplinesc toate cerinţele pentru un material pentru obturarea canalu-lui radicular. RoekoSeal combină excepţionalele proprietăţi ale materialului, precum fluidi-zarea excelentă, lipsa contracţiei şi biocompatibilitatea înaltă, cu utilizarea simplă. Nu există dozare incomodă şi incertă. RoekoSeal permite o sigilare excelentă şi stabileşte noi standarde în ceea ce priveşte calitatea şi biocompatibilitatea în endodonţie. Fluiditatea RoekoSeal este aşa de bună, încât se obţine o distribuire optimă în canalul radicular şi este posibilă obturaţia canalelor laterale. Rezultatul, o obturare etanşă, poate fi controlat bine pe radiografie.

Apăsânduşorpistonul,materialulgatamixatieseprinvârfuldeamestecare

Cuunvârfdeguta-percăseiamaterialulRoekoSeal,seaplicăîncanalulradicularpânălaapex.

Page 11: Endodonţia de succes necesită şi altceva în afară de noroc · 1 Canale radiculare gata preparate 2 Determinarea lungimii de lucru 3 Se împinge stoperul verde pe Canal Tip 3

Verificat clinic

Studii clinice Rezultatelestudiilorclinicedemonstreazăclarvindecareaparodontiteiperiapicale,şiaratăsucce-sulclinicalRoekoSeal.

StudiulclinicafostefectuatsubconducereaNIOM.Materialuldereferinţăafostunpreparatnecomercializat,pebazăZOE(sigilantGrossman).Înstudiula199decazuriaufostincluşinumaidinţiculeziuniperiapicale,pentruaseputeaurmărivindecarea.StudiulafostpublicatînJournalofEndodontics2003Apr;36(4):296-301

obturare 3luni 12luni

Uscarea canalului radicular cu vârfuri de hârtie Roeko

Culegerea materialului RoekoSeal cu ajutorul unui vârf de gutapercă

Poziţionarea în canal Canal radicular sigilat

Aplicare

Page 12: Endodonţia de succes necesită şi altceva în afară de noroc · 1 Canale radiculare gata preparate 2 Determinarea lungimii de lucru 3 Se împinge stoperul verde pe Canal Tip 3

RoekoSeal Automix

Comandă

www.coltenewhaledent.com©2008Coltène/WhaledentGmbH+Co.KG

Coltène/Whaledent AG Feldwiesenstrasse20 9450Altstätten/Switzerland Tel. +41(0)717575300 Fax +41(0)717575301 [email protected]

Coltène/Whaledent Inc. 235AscotParkwayCuyahogaFalls,Ohio44223/USA Tel. +13309168800 Fax +13309167077 [email protected]

Coltène/Whaledent GmbH + Co. KG Raiffeisenstraße 30 89129Langenau/Germany Tel. +49(0)73458050 Fax +49(0)7345805201 [email protected]

GuttaFlow® REF Cantitate

Kitintroducere: 349120

20capsuleGuttaFlow®

20buc.CanalTip+stoper

3adaptoarepentruRotoMix™*

1dispenser

100deconuridingutapercăISO15-40

60deconuridingutapercăGreaterTaper0.0420-45

Setrezerve: 349130

20capsuleGuttaFlow®

20buc.CanalTip+stoper

Dispenser: 349131

Setreserve: 349132

20buc.CanalTip+stoper

Setrezerve: 349133

3adaptoarepentruRotoMix™*

*RotoMix™nuesteomarcăînregistratăaColtène/Whaledent

RoekoSeal REF Cantitate

Set 349100

Rezerveaplicator 349102

Rezervevârfurideamestecare 349105

RoekoSeal Single Dose (40buc.) 349103

Endo-Frost (200ml) 240000

Pelete Endo-Frost (500buc.) 240001

Ace tip pile H (6buc.) MărimeISO Cantitate

Ace tip pile K (6buc.)

Reamer (6buc.)

Stopper(50buc.) 331000

Endo instrumente de măsurare REF Cantitate

TipC 330001

TipCS 330002

Endo-Rac 332000

Steribox 332010

Hârtie pentru sterilizare (500buc.) 332020

Flexi Dam non latex (30buc.)

violet 390035

albastru 390033

Roeko cleşte perforator 390010

Roeko cleşte pentru cleme 390011

Roeko cleme REF Cantitate

Roeko cadru din material plastic, pliabil 390041

Surgitip-micro (20buc.) 462012

activ point MărimeISO Cantitate

Conuri cu Ca(OH)2 PLUS MărimeISO Cantitate

Conuri din hârtie MărimeISO Cantitate

Topcolor

Conuri din gutapercă MărimeISO Cantitate

Topcolor

Conuri Greater Taper Dimensiuni Cantitate

Spreader NiTi Dimensiuni

Plugger Dimensiuni

Medimex 2000 Medimex2000Str.Prof.Dr.Gh.Marinescunr.43Sector5,BucurestiTel:4108326Fax:4109925E-mail:[email protected]:www.medimex.ro

252101.08001Tipăritpe

hârtie

albităfărăclor.Subrezervamod

ificărilorte

hnice.