Click here to load reader

En veileder Elever med vansker i matematikk

 • View
  248

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of En veileder Elever med vansker i matematikk

 • 1

  En veilederi utredning og tiltak

  Elever med vansker i matematikk

 • Elever med vansker i matematikk

  EN VEILEDERi utredning og tiltak

  Marianne AkselsdotterBritt Wenche GrimstadEva Margareta Engenes

 • verby kompetansesenter 2008,

  1. utgave, 1. opplag 2008

  ISBN 978-82-90847-28-4

  Smskriftserie nr. 63, ISSN 1503-271X

  Trykk: Mariendal offsettrykkeri, Gjvik

  Materialet i denne publikasjonen er omfattet av ndsverkslovens

  bestemmelser

  Illustrasjoner

  Herbjrn Skogstad

 • Innhold

  Forord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s. 1

  1. Innledning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s. 3

  2. Teoretisk innfring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s. 5

  3. Utredningsprosessen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s. 8

  4. Utredning i samarbeid med skole og PP-tjeneste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s. 11

  5. Test- og kartleggingsmateriale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s. 12

  6. Tolking . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s. 16

  7. Tiltak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s. 18

  8. IKT som lremiddel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s. 20

  9. Lenker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s. 24

  10. Litteratur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s. 27

 • 1

  Det viktigste for skjnne matematikk er at eleven lrer seg stille de gode sprsmlene!

  Fritt etter Platon

  Matematikkvansker har blitt betegnet som lrevansken skolen glemte. I 2001 vedtok Statped fokusere p matematikkvansker som spesial-pedagogisk tema i Norge.

  I langsiktig plan 2003-2005 fi kk Srlandet kompetansesenter hovedansvaret for bygge opp faglig kompetanse samt utvikle og drifte et nasjonalt nett-verk. Det ble tatt initiativ til en samling i mars 2003 for alle sentrene for sam-mensatte lrevansker. Mlet var utvikle en felles profi l for arbeidet samt legge en plan for perioden. I samlingen deltok ogs leder for Nasjonalt senter for Matematikk i opplringen (NSMO), ved NTNU i Trondheim.

  Plan for arbeidet var blant annet at hvert senter skulle sette i verk et utviklings arbeid i egen region og at Srlandet kompetansesenter/Forum for matematikkvansker skulle ha ansvar for veildening og oppflging av dette arbeidet.

  verbys oppdrag var utvikle en modell for utredning og diagnostisering av matematikkvansker med forslag til tiltak. I Rapport om Statpeds lands-dekkende arbeid med Matematikkvansker etter Langsiktig Plan 2004-2006 er status etter verbys aktiviteter slik formulert:

  1. Utredning / Tiltak / Rdgivning2. Utviklingsarbeid rettet mot skole og PPT3. Kompetansespredning

  Det er en viktig oppgave for senterne ta vare p og videreutvikle kompe-tansen innen Statped og det vrige skoleverket. Felles stikkord: Samle, Ut-vikle, Spre! En nsker ha fokus p En matematikk for alle i en skole for alle.

  Marianne Akselsdotter og Britt Grimstad ved verby kompetansesenter har deltatt i det nasjonale prosjektet i hele perioden. Eva Engenes ved verby har supplert i siste fase av arbeidet.

  Forord

 • 2

  Veilederens forfattere:

  Marianne Akselsdotter er cand. polit. med hovedfag i pedagogikk. Hun er spesialist i Rdgivning, NOPED. Hun er tilsatt som spesialpedagogisk rdgiver ved senteret fra 1992. Hovedarbeidsomrder er utredning, rdgivning og kurs knyttet til elever med matematikkvansker. I tillegg arbeider hun med lrevansker og sosioemosjonelle vansker.

  Britt Grimstad er cand. polit. med hovedfag i pedagogikk. Hun er spesialist i Pedagogisk-Psykologisk Rdgivning, Utdanningsforbundet. Hun er tilsatt som spesialpedagogisk rdgiver ved senteret fra 1997. Hovedarbeids-omrder er utredning, rdgivning og kurs knyttet til elever med matematikk-vansker. I tillegg arbeider hun med lrevansker og sosioemosjonelle vansker.

  Eva Margareta Engenes er cand. polit. med hovedfag i pedagogikk. Hun har lang erfaring bde fra undervisning og pp-rdgivning i videregende skole. De siste 10 rene har hun arbeidet aktivt i forhold til lese-, skrive-, og mate-matikkvansker hos barn, ungdom og voksne. Hun er spesielt opptatt av gode tiltak innen digitale lremidler. I tillegg til arbeidet p verby kompetanse-senter er hun engasjert av Fagskolen og Hgskolen i Gjvik for flge opp studenter med slike vansker. Hun har skrevet boken Fra vegring til mestring og har ansvar for kurs ved Hgskolen i Gjvik med samme navn.

 • 3

  I saker som henvises verby kompetansesenter, har PP-tjenesten etter hvert

  kt fokus p elevers manglende matematikkferdigheter. Veilederen Elever

  med vansker i matematikk er primrt utviklet for bist lrere og fagper-

  sonell i PP-tjenesten i arbeidet for fi nne ut av vansk ene. Den er tenkt

  kunne fungere som et praktisk verkty i utredningsprosessen, i samarbeidet

  mellom PP-tjeneste, skole og foresatte. Veilederens siste del tar opp aktuelle

  tiltak som kan vre nyttige i tilrettelegging av undervisningen. Testing

  og kartlegging som gjennomfres i utredningsarbeidet, skal alltid ende

  opp med tiltak. Det endelige mlet for utredning er ke matematikkfer-

  dighetene hos eleven!

  I Kunnskapslftet er flgende fem grunnleggende ferdigheter vektlagt:

  kunne uttrykke seg muntlig kunne lese

  kunne regne

  uttrykke seg skriftlig

  bruke digitale verkty

  Marit Holm (1993) henviste til forskning som viser at bruk av pedagogisk

  programvare i matematikk kan gi strre grad av mestring. Til tross for positive

  erfaringer har det hittil vrt lite benyttet i den praktiske matematikkunder-

  visningen. Med Kunnskapslftet er interessen for digital kompe tanse kende,

  ikke minst fordi reformen presiserer at digitale verkty skal synliggjres i alle

  fag. I kapittel 7 om tiltak, vil digitale verkty bli viet oppmerksomhet.

  Realisering av den inkluderende skolen skjer i daglig mte mellom:

  foresatte og skole

  elev og lrer

  elev og elev

  elev og lrestoff

  Ca 15 % p 4. klasseniv i

  matematikk ved utgangen av

  ungdomsskolen.

  PISA - internasjonalt prosjekt i

  regi av OECD -15-ringers kom-

  petanse i lesing, matematikk og

  naturfag.

  Medelstad svensk unders-

  kelse som viser stor variasjon i

  grunnskolens matematikkunn-

  skap bde innen klasser, skoler,

  skolene imellom og mlt over

  lang tid (1977, 1986 og 2002).

  1. Innledning

 • 4

  Det er skolens ansvar arbeide for inkludering og likeverd i samarbeidet

  mellom skole og foresatte og mellom lrer og elev. Foresatte har nrt

  kjennskap til sitt barn, og de har en formening om de behov deres snn eller

  datter har. De er skolens viktige samarbeidspartnere. Foresatte og elever er

  srbare for nedlatende holdninger og manglende respekt fra lrere. Egne

  holdninger og respekt overfor elever br vre et kontinuerlig tema for re-

  fl eksjon i lrerkollegiet. I samarbeidet med foresatte plikter ansatte i PPT og

  skole vise profesjonalitet ved at foresatte tas p alvor og vises respekt.

  Denne veilederen skal operasjonalisere matematikkfaget. Den gir en oversikt

  over relevante prver innen lesing/skriving og sprkferdigheter i tillegg til

  kartlegging av matematikkferdigheter.

  Det kartlegge krever kompetanse om utredningsprosesser. Det er nd-

  vendig for lreren vite nr en starter en slik prosess, hvilke verkty som

  skal brukes, hva som skal kartlegges og hvem som gjr hva. Ikke minst er det

  viktig at det er klargjort hvem som tolker resultatene og igangsetter tiltak. En

  utredning skal resultere i konkrete tiltak som skal evalueres underveis. Dette

  er omrder som beskrives og drftes i veilederen.

 • 5

  Tradisjonelt har matematikkfaget vrt preget av fokus p den eksakte ls-

  ningen. Det har vrt stilt hge krav til bde oppsett, algoritme og det rette

  svaret. De siste rene er det kt fokus p matematikk som noe mer enn bare

  tall, algebra og algoritmer.

  Det anbefales foreta en screening i matematikk av alle elever p et tidlig

  trinn. Like viktig som fi nne ut hva en elev mestrer/ikke mestrer i matema-

  tikk, er det se p om eleven:

  har ord og begreper til oppfatte og forst oppgaven og problemstillingen

  har evne til sette ord p, resonnere, sortere informasjon

  kan forst instruksjoner

  kan planlegge lsninger

  Verbale forutsetninger er en stor del av det mestre og forst matematikk.

  Det er akse

Search related