En komparativ studie av kl¤df¶retags milj¶ 356802/   En komparativ studie av kl¤df¶retags

 • View
  213

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of En komparativ studie av kl¤df¶retags milj¶ 356802/   En komparativ studie av...

 • Katharina Rahnert

  En komparativ studie av kldfretags

  miljkommunikation

  A Comparative Study of Environmental

  Communication by Clothing Retailers

  Fretagsekonomi

  E-uppsats

  Termin: HT 2009

  Handledare: Professor Bo Enquist

 • En komparativ studie av kldfretags miljkommunikation 2 0 1 0

  I | S i d a

  SAMMANFATTNING

  Masteruppsats i mnet fretagsekonomi, Karlstads universitet

  Externredovisning, HT 2009

  Frfattare Katharina Rahnert

  Handledare Professor Bo Enquist, Inger Esperi

  Nyckelord Miljkommunikation, kldfretag

  Syfte Syftet med studien r att underska kldfretags

  miljkommunikation med sina kunder och att identifiera likheter och

  skillnader mellan strre och mindre fretags miljkommunikation.

  Metod Studien genomfrdes med hjlp av en kvantitativ metodansats dr

  telefonintervjuer med sammanlagt sjutton kldfretag frn Sverige

  och Tyskland utgr grunden fr det empiriska materialet.

  Kldfretagen utgrs av dels geografiskt vletablerade fretag och

  dels av fretag med tydlig miljprofilering. Vidare har det genomfrts

  en intervju med en utredare frn Konsumentverket fr att belysa

  kldfretags miljkommunikation med kunder sett ur ett annat

  perspektiv. Fr att analysera det empiriska materialet har

  miljkommunikationen studerats utifrn fyra teoretiska perspektiv

  som diskuterats i studiens referensram.

  Resultat Av studien framkom att det finns stora skillnader men ocks vissa

  likheter mellan miljkommunikationen hos kldfretag i de olika

  kategorierna geografiskt vletablerade kldfretag och kldfretag

  med tydlig miljprofilering. Skillnader hrrr till stor del frn

  bakgrunden till varfr kldfretagen miljkommunicerar

  verhuvudtaget. Medan stora fretag i huvudsak miljkommunicerar

  p grund av yttre ptryckningar ingr miljkommunikation fr

  miljprofilerade kldfretag som en naturlig del i deras verksamhet.

  Vissa miljprofilerade kldfretag vill ocks skapa opinion i samhllet

  genom sin miljkommunikation.

  Slutsatser Studien har funnit att ett idealiskt stt att arbeta med miljfrgor

  samt att miljkommunicera r att finna en balans mellan

  miljideologi och ekonomisk strvan samt att arbeta strategiskt och

  innovativt. Av de underskta fretagen srskiljer sig ett tyskt

  miljprofilerat fretag frn alla andra fretag i studien vad gller

  dessa slutsatser.

 • En komparativ studie av kldfretags miljkommunikation 2 0 1 0

  II | S i d a

  ABSTRACT

  Masters Thesis in Business Administration, University of Karlstad

  External accountancy, autumn term 2009

  Author Katharina Rahnert

  Supervisors Professor Bo Enquist, Inger Esperi

  Keywords Environmental communication, clothing retailers

  Purpose The purpose of this study is to investigate customer aimed environmental

  communication of clothing retailers and to identify similarities and differences

  between larger and smaller companies regarding their environmental

  communication.

  Method The study was conducted by the use of a qualitative research methodology.

  Telephone interviews with seventeen clothing retailers from Sweden and

  Germany provide the base for the empirical material. The clothing retailers

  consist of both geographically well established companies and of companies

  with a clear environmental profile. Furthermore, to illustrate clothing retailers

  environmental communication from another perspective, an interview with an

  investigator from the Swedish consumer authority (Konsumentverket) was

  carried out. To analyze the empirical material the environmental

  communication has been studied from four theoretical perspectives which are

  discussed in the frame of reference of this study.

  Findings The results from the study show that there are large differences but also some

  similarities in the environmental communication between the companies in the

  two categories geographically well established companies and companies with a

  clear environmental profile. The differences originate mainly from the cause as

  to why the clothing retailers use environmental communication in the first

  place. The larger companies mainly use environmental communication due to

  external pressure while the smaller environmentally profiled companies use it

  as a natural part of their business. Some of the environmentally profiled

  companies also wish to create awareness in the community by the use of

  environmental communication.

  Conclusions The study has concluded that the best way to work with environmental issues

  and to communicate these, is to find a proper balance between environmental

  ideology and economic striving and to act strategically and innovative. Among

  the companies investigated in the study there is one, based in Germany, which

  stands out from the rest concerning these conclusions.

 • En komparativ studie av kldfretags miljkommunikation 2 0 1 0

  III | S i d a

  Zusammenfassung Masteraufsatz im Fach Betriebswirtschaft, Karlstads Universitt

  Rechnungswesen, Herbstsemester 2009

  Autor Katharina Rahnert

  Mentoren Professor Bo Enquist, Inger Esperi

  Schlsselbegriffe Umweltkommunikation, Bekleidungsunternehmen

  Ziel Das Ziel der Studie ist die Umweltkommunikation von

  Bekleidungsunternhemen mit ihren Kunden zu untersuchen und diesbezglich

  Gleichheiten und Unterschiede von greren und kleineren Unternehmen zu

  identifizieren.

  Methode Diese Studie wurde mit Hilfe eines qualitativen Methodenansatzes

  durchgefhrt. Das empirische Material besteht aus Telefoninterviews mit

  insgesamt siebzehn Bekleidungsunternehmen aus Schweden und Deutschland.

  Die Bekleidungsunternehmen sind teils geographisch etablierte Unternehmen

  und teils Unternehmen mit einem deutlichen Umweltprofil. Um die

  Umweltkommunikation von Bekleidungsunternehmen von einer anderen

  Perspektive zu beleuchten, wurde auch eine Ermittlungsbeamtin von der

  schwedischen Verbraucherbehrde (Konsumentverket) interviewt. Um das

  empirische Material zu analysieren wurde die Umweltkommunikation der

  Unternehmen aus vier theoretischen Perspektiven studiert, auf die im

  Referenzrahmen der Studie nher eingegangen wurde.

  Resultat Die Studie wies groe Unterschiede, aber auch gewisse Gleichheiten, zwischen

  der Umweltkommunikation der Bekleidungsunternehmen in den

  verschiedenen Kategorien geographisch etablierte Bekleidungsunternehmen

  und Bekleidungsunternehemen mit einem deutlichen Umweltprofil auf.

  Unterschiede entstehen zum grten Teil dadurch, dass die Unternehmen

  verschiedene Motivationen haben berhaupt ber Umweltaspekte zu

  kommunizieren. Whrend groe Unternehmen hauptschlich aufgrund uerer

  Einflsse ber Umweltaspekte kommunizieren, ist die Umweltkommunikation

  der Bekleidungsunternehmen mit einem deutlichen Umweltprofil auf eine

  natrliche Weise im Unternehmen integriert. Einige Bekleidungsunternehmen

  mit einem deutlichen Umweltprofil wollen neben der Umweltkommunikation

  mit ihren Kunden auerdem Umweltfragen in das Bewusstsein der

  ffentlichkeit bringen.

  Schlussfolgerung Die Studie wies auf, dass Unternehmen im Idealfall mit Umweltfragen arbeiten

  und Umweltaspekte kommunizieren, indem sie eine Balance zwischen

  Umweltideologie und konomischen Streben finden und zudem strategisch

  und innovativ arbeiten. Was diese Schlussfolgerung betrifft, hebt sich ein

  deutsches Unternehmen mit einem deutlichen Umweltprofil von den anderen

  einbezogenen Unternehmen signifikant ab.

 • En komparativ studie av kldfretags miljkommunikation 2 0 1 0

  IV | S i d a

  FRORD

  Miljkommunikation ett aktuellt och angelget mne.

  Politiker miljkommunicerar p kongresser och toppmten vrlden ver, forskare

  miljkommunicerar genom offentliggrande av rapporter av olika slag, miljaktivister

  miljkommunicerar genom konfrontativa aktioner och miljintresserade kan numera

  miljkommunicera p miljminglar eller genom miljbloggar.

  Men hur miljkommunicerar fretag med sina kunder?

  Denna frga r freml fr uppsatsens studie som analyserar den ur miljsynpunkt

  omdiskuterade kldbranschen. Genom att studera olika kldfretags miljkommunikation med

  konsumenter tar jag upp den trd som min kollega och jag brjade spinna p nr vi i vr

  kandidatuppsats underskte kvaliteten i tre svenska kldfretags miljredovisningar. Jag har med

  denna uppsats skt att lyfta mnet miljredovisning i en vidare kontext och att hitta den osynliga

  vv som skapar kontakten mellan fretagen och konsumenterna. Jag har ven utkat det

  geografiska underskningsomrdet till att omfatta kldfretag i bde Sverige och Tyskland. En

  semistrukturerad studiemetod har vidare mjliggjort att fler fretag samt en utredare frn

  Konsumentverket har kunnat delta i studien.

  Innan jag nskar en trevlig lsning vill jag passa p att tacka alla Er som p olika stt har bidragit

  till denna uppsats. Ett srskilt tack riktar jag till alla fretag som deltagit i underskningen, till

  Katarina Frisk frn Konsumentverket samt mina handledare Professor Bo Enquist och Inger

  Esperi.

  Karlstad, i januari 2010

  Katharina Rahnert

 • En komparativ studie av kldfretags miljkommunikation 2 0 1 0

  V | S i d a

  INNEHLLSFRTECKNING

  1. INLEDNING ......................................