of 42 /42
EMP in EKT 6.predavanje

EMP in EKT 6 - ARNES · Dobi ček Dobi ček, ki gre iz naslova dela, se deli na osebne dohodke iz dobi čka in na oblikovanje sklada skupne porabe. Zaposleni že v teku leta dobivajo

 • Author
  others

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of EMP in EKT 6 - ARNES · Dobi ček Dobi ček, ki gre iz naslova dela, se deli na osebne dohodke iz...

 • EMP in EKT 6.predavanje

 • GIBANJE VSEH STROŠKOV GLEDE NA OBSEG POSLOVANJA

  � PRAG KORISTNOSTI oz. PRAG RENTABILNOSTI; kjer so celotni stroški enaki celotnim izkupičkom (kjer prihodki krijejo vse stroške)

  � prag koristnosti/eno storitev = stroški/eno storitev = prodajni ceni

  � OPTIMUM; dosežemo kadar imamo najnižje stroške ali najvišje prihodke na eno storitev.

 • GIBANJE VSEH STROŠKOV GLEDE NA OBSEG POSLOVANJA

 • GIBANJE VSEH STROŠKOV GLEDE NA OBSEG POSLOVANJA

 • GIBANJE VSEH STROŠKOV GLEDE NA OBSEG POSLOVANJA

  � Imperial travel ima za hotel Kandooma ****, 7.000 EUR stalnih stroškov, sorazmernih spremenljivih 1.000 EUR pri 4 potnikih, nazadujočih spremenljivih stroškov pri 4 potnikih 600 EUR, pri 6 potnikih 800 EUR in pri 8 potnikih 1.000 EUR. Napredujoči spremenljivi stroški nastanejo pri 8 potnikih v višini 3.800 EUR.

  � Pri katerem številu potnikov ima Imperial travel. izgubo, dobiček, prag koristnosti in optimum?

  � Grafično prikažite izgubo, dobiček, prag koristnosti in optimum za primer hotela Kandooma ****,

 • GIBANJE VSEH STROŠKOV GLEDE NA OBSEG POSLOVANJA

 • RAZDELITEV STROŠKOV PO STROŠKOVNIH MESTIH

  � Stroški nastajajo v podjetju pri opravljanju poslovnih nalog na različnih mestih

  � Stroškovno mesto so neke zaokrožene enote podjetja, v katerih se pri poslovanju pojavljajo stroški.

  Ugotavljanje stroškovnih mest je pomembno:

  � da spoznamo višino stroškov po posameznih enotah podjetja

  � in kdo je v podjetju odgovoren za nastale stroške

 • NEPOSREDNI ALI DIREKTNI STROŠKI

  � So stroški, ki jih je posamezno stroškovno mesto neposredno povzročilo

  (poraba delovnih predmetov, plače delavcev, amortizacija

 • POSREDNI ALI INDIREKTNI STROŠKI

  � Nastajajo v zvezi z delom na večjih stroškovnih mestih.

  � Teh ne moremo neposredno zajemati, ampak jih razporejamo na stroškovna mesta s pomočjo posebnih ključev (razdelilnikov)

  � Opredeljevanje ključa sloni na nekem razmerju med posrednimi stroški, ki jih je treba porazdeliti po stroškovnih mestih in neko osnovo o neposrednih stroških, vezanih na ustvarjanje poslovnih učinkov na stroškovnih mestih

 • 10 Star Hotel planned for Beirut

 • 10 Star Hotel planned for Beirut

  � Apparently it's going to be the world's most expensive and biggest 10-stars hotel,

  � it's going to cost around $3.6 billion.

  � Supposed to be built facing the new marina in Beirut, and it's officially announced today.

  � Construction will commence June 2009 and will need 3 years to complete

  � By KellysHeroes on Wed, 12/03/2008

 • EKONOMSKI KLJUČ

  � EKONOMSKI KLJUČ; z njimi računsko ugotovimo deleže skupnih posrednih stroškov, ki pripadajo posameznemu stroškovnemu mestu.

 • EKONOMSKI KLJUČ

 • Obratni obračunski list

  � je zasnovan kot dvodimenzionalna tabela, pri čemer na primer vrstice predstavljajo stroškovne vrste, kolone pa stroškovna mesta.

 • Obratni obračunski list - OBOL

  � je podrobna razdelitev stroškov po obratih podjetja, kjer ti dejansko nastanejo

  � OBOL je tabelirani pregled točno razčlenjenih prihodkov in stroškov za vsako poslovno področje v podjetju in prikaz pokrivanja odhodkov s prihodki posameznega področja.

 • Obratni obračunski list - OBOL

  � OBOL sestavimo z namenom, da spoznamo poslovno uspešnost vsakega sestavnega dela podjetja. OBOL nam daje podroben vpogled v poslovna dogajanja in dosežene poslovne rezultate sestavnih delov podjetja

  � Stroškovno mesto = poslovno področje oz. mesto, kjer stroški nastajajo.

  � Stroškovno mesto je enota podjetja, kjer v zvezi z njo nastajajo stroški, ponavadi je opredeljeno s prostorom

 • Vrste stroškovnih mest

  VRSTE STROŠKOVNIH MEST

  NEPROIZVODNA STROŠKOVNAMESTA

  GLAVNEDEJAVNOSTI

  STRANSKEDEJAVNOSTI

  POMOŽNEDEJAVNOSTI

  SKUPNE SLUŽBE

  ustvarjajo in pridobivajodohodek

  učinkov ni mogočeizrazit v količinah

  PROIZVODNASTROŠKOVNA MESTA

 • ODHODKI

  � Odhodki se nanašajo na prodane količine s katerimi so pridobljeni prihodki (zajemajo tudi druge postavke, ki zmanjšujejo poslovni izid)

  � Odhodki so žrtvovana vrednost za doseganje prihodkov

  � Večino odhodkov lahko pojasnimo s stroški, vendar niso istovetni z njimi

 • ODHODKI

  � so tisti stroški, ki po odbitku od prihodkov soustvarjajo poslovni izid v določenem obračunskem obdobju

  � STROŠKI so cenovni izraz potroškov v istem obračunskem razdobju

  � IZDATEK pomeni zmanjšanje denarja, ki ga ima poslovni sistem.

 • Izdatki

  � Najbolj pogosto ima poslovni sistem najprej izdatke in nato šele odhodke.

  � Izdatki se pojavijo npr.: tedaj, ko plačamo račun za kupljeni material, odhodki pa, kadar je ta material ne samo porabljen, ampak tudi vsebovan v proizvodih, s katerimi dosegamo prihodke

 • Vrste odhodkov

  VRSTE ODHODKOV

  REDNI IZREDNI

  ODHODKIPOSLOVANJA

  ODHODKIFINANCIRANJA

  ODHODKI zaradikasnejšega alineobičajnega

  zmanjšanja kakihsredstev

  ODHODKI zaradikasnejšega ali

  neobičajnega povečanjakakih obveznosti do

  virov sredstev

 • REDNI ODHODKI

  � Redni odhodek = lastna cena prodanih proizvodov

  � Redni odhodki:� Odhodki poslovanja; so povezani z nastajanjem in

  prodajanjem proizvodov, storitev, trgovskega blaga in materiala.

  � Odhodki financiranja so povezani s financiranjem tega procesa.

  � Jih ne štejemo kot strošek poslovanja.� odhodki zaradi danih obresti� drugi odhodki financiranja; zlasti odpisi finančnih

  naložb

 • IZREDNI ODHODKI

  � Zmanjševanje vrednosti, ki ni utemeljeno z nastajanjem ali prodajanjem poslovnih učinkov.

  � Gre za posledico napak pri izdelavi računovodskih poročil enega ali večpreteklih obdobij (znesek izgube iz prejšnjih let).

 • PRIHODKI

  � Prihodki so opredeljeni s prodajno vrednostjo prodanih količin (zajemajo pa tudi nekatere postavke, ki prav tako povečujejo poslovni izid)

  � Prihodke moramo ločiti od prejemkov!

  Prejemki le povečujejo stanje denarja.

 • Vrste prihodkov

  VRSTE PRIHODKOV

  REDNI IZREDNI

  PRIHODKI ODPOSLOVANJA

  povezani s prodajanjemproizvodov, storitev,trgovskega blaga in

  materiala

  PRIHODKI ODFINANCIRANJA

  povezani z denarjemkreditov in posojil

  PRIHODKI ODPREJETIH UDELEŽB V

  POSLOVNEM IZIDU

  PRIHODKI ODPREJETIHOBRESTI

  DRUGI PRIHODKIOD

  FINANCIRANJA

  PRIHODKI zaradikasnejšega alineobičajnega

  povečanja sredstev

  PRIHODKI zaradikasnejšega alineobičajnegazmanjšanja

  obveznosti do virovsredstev

  IZREDNI PRIHODKI so:- posledica napak ali pomankljivostipri izdelavi rač. poročil- dotacije, subvencije- ara, skesnina, pogodbena kazen,penali,stojnina

 • DOBIČEK IN IZGUBA

 • DOBIČEK IN IZGUBA

  � Dobiček je pozitivna razlika med prihodki in odhodki.

  � Kadar je razlika negativna govorimo o izgubi.

  � Poslovni uspeh običajno prikazujemo kot bilanco uspeha.

  � Dobiček ostane podjetju oziroma obema temeljnima udeležencema v podjetju; to je delu in kapitalu.

 • Dobiček

  � Dobiček, ki gre iz naslova dela, se deli na osebne dohodke iz dobička in na oblikovanje sklada skupne porabe.

  � Zaposleni že v teku leta dobivajo osebne dohodke, ki so vkalkulirani, vezani navadno na neposredne rezultate dela zaposlenih.

  � Po zaključku leta, pa so poslovni rezultati šele dokončno znani, s tem pa tudi dobiček.

  � Tako, da je ta del OD možno določiti šele ob koncu razdobja in jih je smiselno vezati na ustvarjeni dobiček. Drugi del dobička iz naslova dela gre v sklad skupne porabe.

  � Dobiček na osnovi kapitala ali akumulacije pripada lastnikom podjetja, s tem pa podjetju samem.

 • Dobiček

  Namenjen je:� pokrivanju izgub iz prejšnjih let� vlagateljem kot nadomestilo za vložena

  sredstva� povečanju kapitala� povečanju rezerv� nerazdeljenemu delu dobička v tekočem

  letu.

 • PRODUKTIVNOST DELA

  � Produktivnost dela predstavlja razmerje med proizvedeno količino izdelkov ali storitev in zanj vloženim delovnim časom.

  � Izraža uspešnost dela proizvodnje.

 • Produktivnost dela

 • DONOSNOST ALI RENTABILNOST

  � rentabilnost je odnos med dobičkom in zanj vloženim kapitalom

 • Akumulativnost

 • GOSPODARNOST ALI EKONOMIČNOST

 • EKONOMIČNOST

  � Ekonomičnost nam pove koliko proizvoda ustvari ne enoto proizvodnih tvorcev.

  � To so stroški na enoto izdelka.

 • OBLIKOVANJE PRODAJNIH CEN

  � Podjetje prodaja svoje proizvode ali storitve na trgu po neki prodajni ceni

  � PRODAJNA CENA je v denarju izražena vrednost, ki o podjetje iztrži za svoj proizvod.

 • Tržna cena

 • Zakon ponudbe in povpraševanja določa tržno ceno

  � če je ponudba višja od povpraševanja pri neki višini cene bo to pritisk na znižanje

  � tržne cene; ob nižji tržni ceni se bo povpraševanje povečalo, ponudba pa zmanjšala

  � samo pri določeni ravni tržne cene se bo povpraševanje uskladilo s ponudbo in tu bo doseženo tržno ravnotežje in ravnotežna tržna cena

  � in obratno; če je ponudba nižja od povpraševanja bo tržna cena poskočila ponudba pa narasla, povpraševanje se bo zmanjšalo.

 • Struktura prodajne cene

 • ERROR: stackunderflow

  OFFENDING COMMAND: ~

  STACK: