of 10 /10
Cilj Europske migracijske mreže je pružanje ažurnih, objektivnih, pouzdanih i usporedivih informacija o migracijama i azilu kako bi pružila podršku izradi politika u EU-u i državama (članicama). Ove informacije također pruža javnosti putem svoje mrežne stranice: www.ec.europa.eu/emn. 1 Europsku migracijsku mrežu (EMN) koordinira Europska komisija u suradnji s nacionalnim kontaktnim točkama (EMN NCP-evima) koje su osnovane u svakoj državi članici i Norveškoj. Europska migracijska mreža INFORMATIVNI LETAK EUROPSKA MIGRACIJSKA MREŽA (EMN) EMN udovoljava potrebama za informiranjem putem izdavanja izvješća, brošura o pojedinim zemljama, studija EMN-a, ad-hoc upitnika, informativnih pregleda politika (EMN Inform), sažetaka (EMN Flash), Biltena EMN-a i Rječnika EMN-a. EMN obično ne provodi primarna istraživanja: umjesto toga, njegova ključna snaga je prikupljanje, dokumentiranje i stavljanje na raspolaganje, na pristupačan i usporediv način, podataka i informacija koje se vode i prikupljaju na nacionalnoj i razini EU-a. EMN dodatno analizira i sintetizira ove informacije radi poboljšanja njihove usporedivosti i usklađivanja na razini EU-a kako bi doprinio izradi politika utemeljenih na dokazima. Diseminacija informacija vrši se primarno putem mrežne stranice EMN-a i publikacija. EMN je mreža koja se sastoji od nekoliko razina: na razini EU-a, EMN NCP-evi se redovito sastaju, umrežavaju i surađuju s drugim agencijama i institucijama na EU razini, koje, između ostalog, uključuju Europski parlament, Glavnu upravu Eurostata, Agenciju za temeljna prava (FRA), Europski potporni ured za azil (EASO) i Europsku agenciju za upravljanje operativnom suradnjom na vanjskim granicama država članica Europske unije (Frontex). Na nacionalnoj razini, svaki EMN NCP osniva mrežu koja uključuje partnere iz pojedine države (članice) sa stručnim znanjima u području migracija i azila iz široke skupine dionika, na primjer iz vlade, (akademske) istraživačke zajednice i NVO-ova. Što je EMN? EMN se sastoji od Europske komisije i nacionalnih kontaktnih točaka EMN-a (EMN NCP-eva) u svakoj državi članici i Norveškoj. GU Migracije i unutarnji poslovi koordinira EMN, uz podršku dva pružatelja usluga. Upravljački odbor EMN-a, kojim predsjedava Europska komisija i koji se sastoji od po jednog predstavnika iz svake države članice i promatrača iz Europskog parlamenta i Norveške, pruža strateške smjernice za aktivnosti EMN-a. Svaki EMN NCP imenuje vlada pojedine države (članice), što rezultira imenovanjem raznih vrsta organizacija. Uglavnom je riječ o ministarstvima unutarnjih poslova i ministarstvima pravosuđa, specijaliziranim državnim agencijama koje se bave migracijama, međunarodnom zaštitom i/ili državljanstvom, kao i istraživačkim ustanovama i nacionalnim uredima Međunarodne organizacije za migracije. Većina EMN NCP-eva ima nacionalne mrežne stranice koje javnosti pružaju informacije o migracijama i azilu u njihovim pojedinim državama (članicama). 1.1 TKO JE UKLJUČEN? Čime se EMN bavi?

emn information leaflet september 2018 final HR · toga, njegova ključna snaga je prikupljanje, dokumentiranje i stavljanje na raspolaganje, na pristupačan i usporediv način, podataka

Embed Size (px)

Text of emn information leaflet september 2018 final HR · toga, njegova ključna snaga je prikupljanje,...

 • Cilj Europske migracijske mree je pruanje aurnih,

  objektivnih, pouzdanih i usporedivih informacija o

  migracijama i azilu kako bi pruila podrku izradi politika u

  EU-u i dravama (lanicama). Ove informacije takoer

  prua javnosti putem svoje mrene stranice:

  www.ec.europa.eu/emn.

  1 Europsku migracijsku mreu (EMN) koordiniraEuropska komisija u suradnji s nacionalnim kontaktnim tokama (EMN NCP-evima) koje suosnovane u svakoj dravi lanici i Norvekoj.

  Europska migracijska mreaINFORMATIVNI LETAK

  EUROPSKA MIGRACIJSKA MREA (EMN)

  EMN udovoljava potrebama za informiranjem putem

  izdavanja izvjea, broura o pojedinim zemljama,

  studija EMN-a, ad-hoc upitnika, informativnih

  pregleda politika (EMN Inform), saetaka (EMN

  Flash), Biltena EMN-a i Rjenika EMN-a.

  EMN obino ne provodi primarna istraivanja: umjesto

  toga, njegova kljuna snaga je prikupljanje,

  dokumentiranje i stavljanje na raspolaganje, na

  pristupaan i usporediv nain, podataka i informacija koje

  se vode i prikupljaju na nacionalnoj i razini EU-a.

  EMN dodatno analizira i sintetizira ove informacije radi

  poboljanja njihove usporedivosti i usklaivanja na razini

  EU-a kako bi doprinio izradi politika utemeljenih na

  dokazima. Diseminacija informacija vri se primarno

  putem mrene stranice EMN-a i publikacija.

  EMN je mrea koja se sastoji od nekoliko razina: na

  razini EU-a, EMN NCP-evi se redovito sastaju, umreavaju i

  surauju s drugim agencijama i institucijama na EU razini,

  koje, izmeu ostalog, ukljuuju Europski parlament, Glavnu

  upravu Eurostata, Agenciju za temeljna prava (FRA),

  Europski potporni ured za azil (EASO) i Europsku agenciju

  za upravljanje operativnom suradnjom na vanjskim

  granicama drava lanica Europske unije (Frontex).

  Na nacionalnoj razini, svaki EMN NCP osniva mreu koja

  ukljuuje partnere iz pojedine drave (lanice) sa strunim

  znanjima u podruju migracija i azila iz iroke skupine

  dionika, na primjer iz vlade, (akademske) istraivake

  zajednice i NVO-ova.

  to je EMN?

  EMN se sastoji od Europske komisije i nacionalnih

  kontaktnih toaka EMN-a (EMN NCP-eva) u svakoj dravi

  lanici i Norvekoj. GU Migracije i unutarnji poslovi

  koordinira EMN, uz podrku dva pruatelja usluga.

  Upravljaki odbor EMN-a, kojim predsjedava Europska

  komisija i koji se sastoji od po jednog predstavnika iz svake

  drave lanice i promatraa iz Europskog parlamenta i

  Norveke, prua strateke smjernice za aktivnosti EMN-a.

  Svaki EMN NCP imenuje vlada pojedine drave (lanice),

  to rezultira imenovanjem raznih vrsta organizacija.

  Uglavnom je rije o ministarstvima unutarnjih poslova i

  ministarstvima pravosua, specijaliziranim dravnim

  agencijama koje se bave migracijama, meunarodnom

  zatitom i/ili dravljanstvom, kao i istraivakim

  ustanovama i nacionalnim uredima Meunarodne

  organizacije za migracije. Veina EMN NCP-eva ima

  nacionalne mrene stranice koje javnosti pruaju

  informacije o migracijama i azilu u njihovim pojedinim

  dravama (lanicama).

  1.1 TKO JE UKLJUEN?

  ime se EMN bavi?

 • Informativni letak EMN-a

  Cilj nacionalnih mrea je osigurati blisku suradnju u razmjeni informacija s donositeljima politika na nacionalnoj razini kako bi bolje razumjele njihove potrebe i kako bi se poboljala uloga EMN-a u brzom reagiranju na takve potrebe.

  U 2014. godini, EMN je osnovao Strunu skupinu za

  povratak (REG). Cilj REG-a je poveanje operativne

  suradnje meu dravama (lanicama) radi poboljanja

  koherentnosti sustava povrataka i projekata reintegracije.

  REG je takoer otvoren za suradnju s NVO-ovima i

  meunarodnim organizacijama te e uskoro pokrenuti

  platformu na Internetu radi omoguavanja razmjene

  informacije meu nadlenim dionicima.

  Jednom godinje, EMN izrauje Godinje izvjee o

  migracijama i azilu, u kojemu predstavlja najvanija

  politika i zakonodavna kretanja u podruju migracija i

  meunarodne zatite unutar drava lanica EU-a i

  Norveke. Godinje izvjee o migracijama i azilu za 2017.

  dostupno je na mrenoj stranici EMN-a.

  KRATKA IZVJEA O STANJU U ZEMLJI

  Oslanjajui se na informacije koje su prikupljene i

  analizirane u Godinjem izvjeu o migracijama i azilu,

  EMN-ova Kratka izvjea o stanju u zemlji pruaju

  pregledni saetak glavnih kretanja tijekom godine za svaku

  pojedinu dravu lanicu EU-a i Norveku, istovremeno

  predstavljajui odabrane najrecentnije statistike podatke

  u vezi s migracijama i meunarodnom zatitom.

  STUDIJE EMN-a

  EMN takoer izrauje studije o temama (vidi u nastavku)

  koje su relevantne donositeljima politika na nacionalnoj i

  razini EU-a za udovoljavanje kratkoronim i dugoronim

  potrebama.

  to EMN izrauje?

  2

 • Teme studija se odabiru na temelju prijedloga pojedinaca

  ili skupina iz EMN NCP-eva i/ili Europske komisije, na osnovi

  njihove relevantnosti za donoenje politika u dravama

  (lanicama) ili Komisiji i njenim agencijama. Upravljaki

  odbor pregledava i formalno odobrava izbor tema u sklopu

  dvogodinjeg Programa rada EMN-a.

  Kako se odabiru teme studija?

  EMN prvo dogovara zajednike specifikacije za svoje

  studije kako bi olakao usporedivost meu zemljama,

  suraujui blisko s nadlenim donositeljima politika.

  Savjetodavne skupine, koje se sastoje od oko osam ili

  devet NCP-eva, odgovorne su za razvoj zajednikih

  specifikacija, koje odraavaju potrebe svih drava

  (lanica). Svaki EMN NCP zatim izrauje nacionalno

  izvjee , u skladu s dogovorenim zajednikim

  specifikacijama, u koje esto ukljuuje doprinose lanova

  svoje nacionalne mree. Pruatelj usluga EMN-a zatim

  izrauje usporedno objedinjeno izvjee koje objedinjuje

  glavne rezultate iz nacionalnih izvjea i postavlja ih u

  perspektivu EU-a (na primjer, navoenjem recentnih

  politikih inicijativa).

  Kako EMN izrauje svoje studije?

  1. Izazovi i prakse u utvrivanju identiteta dravljana

  treih zemalja u postupcima vezanima uz migracije

  (prosinac 2017.).

  2. Uinkovitost povratka u dravama lanicama EU-a

  (veljaa 2018.).

  3. Pristupi maloljetnicima bez pratnje nakon odreivanja

  statusa u EU-u i Norvekoj (srpanj 2018.).

  4. Promjena priljeva traitelja azila u razdoblju 2014.-

  2016. (kolovoz 2018.).

  Studije EMN-a navedene u nastavku su u procesu izrade

  i finalizacije, a njihova objava se oekuje poetkom

  2019. godine:

  5. Integracija dravljana treih zemalja na trite rada

  drava lanica EU-a.

  6. Utjecaj liberalizacije reima viza na odredine zemlje.

  7. Privlaenje i zadravanje meunarodnih studenata u

  EU-u.

  Koje studije je EMN nedavno izradio?

  Konferencija povodom desete godinjice EMN-a

  3

  Informativni letak EMN-a

  1.1.1. AD-HOC UPITNICI

  1.1.2 GODINJE KONFERENCIJE I DOGAANJA EMN-a

  8. Korisnici meunarodne zatite koji putuju u zemlju

  podrijetla.

  Za studije EMN-a izraene prije 2018. godine, molimo

  posjetite mrenu stranicu EMN-a pod odjelom Studije

  EMN-a.

  Ad-hoc upitnici su sredstvo kojim EMN NCP-evi i Komisija

  mogu prikupljati informacije od drava (lanica) u relativno

  kratkom razdoblju o irokom rasponu pitanja u vezi s

  azilom i migracijama, poput zakonitih migracija,

  nezakonitih migracija, granice, povrataka, viza i sl.

  Mrea izrauje kompilacije i saetke odgovora na ad-hoc

  upitnike, kojima se brzo ocjenjuje perspektiva drave

  (lanice) koja je pruila odgovore na odreenu temu. Prije

  slanja ad-hoc upitnika, EMN se savjetuje i razmjenjuje

  informacije sa svim drugim dionicima u EU-u (poput EASO-

  a i Frontex-a) kako bi osigurao sinergiju i izbjegao

  udvostruavanje rada.

  2018. godina obiljeena je desetom godinjicom osnivanja

  Europske migracijske mree. EMN je ovim povodom 15.

  svibnja organizirao konferenciju Razumijevanje migracija

  u EU-u: prolost, sadanjost, budunost u Bruxellesu.

  Konferencija je okupila govornike na visokoj razini iz

  irokog raspona europskih i meunarodnih organizacija,

  ukljuujui Povjerenika Komisije za migracije Dimitrisa

  Avramopolusa. U uravnoteenoj raspravi, govornici su

  podijelili svoje perspektive o politikama migracija i azila te

  govorili o lekcijama nauenim tijekom prolog desetljea i

  o tome kako ta iskustva mogu oblikovati budunost

  migracijske politike i prakse.

 • Informativni letak EMN-a

  Kljuni zakljuci i saetak konferencije dostupni su na

  mrenoj stranici EMN-a.

  Putem svoje mree nacionalnih kontaktnih toaka, EMN

  svake godine odrava dvije konferencije, kao i cijeli niz

  nacionalnih dogaanja, konferencija i okruglih stolova, na

  kojima se razmjenjuju i diseminiraju informacije o

  pitanjima povezanim s temama migracija i meunarodne

  zatite. Konferencija je okupila gotovo 200 donositelja

  politika, istraivaa i strunjaka iz EU-a i nacionalnih vlada,

  meunarodnih organizacija i graanskog drutva.

  U 2018. godini odrana je Konferencija EMN-a Raskrije

  migracija: izazovi i imbenici uspjenosti u

  upravljanju migracijskim tokovima, 31. svibnja i 1.

  lipnja u Sofiji, Bugarskoj.

  4

  Izaslanici na Konferenciji EMN-a 2018. u Sofiji

  Konferencija je bila posveena lekcijama nauenim iz

  recentne migracijske krize i buduim razvojima u podruju

  uinkovitog upravljanja nezakonitim migracijama i

  sigurnou vanjskih granica, kao i mogunostima

  poboljanja postupaka azila. Okupila je predstavnike

  drava lanica EU-a, Europske komisije i meunarodnih

  organizacija, nacionalne strunjake i predstavnike

  akademske zajednice. Ovaj dogaaj pruio je priliku za

  opirne rasprave, predstavljanje najnovijih najboljih praksi i

  nauenih lekcija, kao i za pregled novih kretanja u

  politikama i praksama upravljanja migracijama. Cilj je bio

  doprinijeti naporima svih strunjaka putem razmjene

  stajalita i ocrtavanjem moguih preporuka za daljnje

  djelovanje.

  Druga Konferencija EMN-a u 2018. godini, Upravljanje

  migracijama od reagiranja do oblikovanja, odrat e

  se 4. i 5. listopada u Beu, Austriji.

  1.1.3 INFORMATIVNI LETCI EMN-a i SAECI EMN-a

  Informativni letci i saeci EMN-a donositeljima politika

  pruaju detaljne kljune rezultate o specifinoj temi na

  temelju informacija koje je EMN prikupio iz, primjerice,

  izvjea, studija ili ad-hoc upitnika i analizirao.

  Osim informativnih letaka povezanih sa studijama EMN-a,

  EMN je izradio i informativni letak Socijalne pogodnosti i

  prava korisnika meunarodne zatite. Objava ovog letka

  se oekuje uskoro.

  Za informativne letke EMN-a koji su izraeni prije 2018.

  godine, posjetite mrenu stranicu EMN-a pod odjelom

  Informativni letci EMN-a.

  1.1.4 BILTENI EMN-a

  Bilteni EMN-a pruaju aurirane informacije o odreenim

  temama koje su potrebne i relevantne donositeljima

  politika, a objavljuju se tromjeseno.

  Bilteni izdvajaju recentna kretanja u EU-u i dravama

  lanicama, kao i relevantne informacije prikupljene iz

  postojeih znanja EMN-a i najnovijih objavljenih

  statistikih podataka, prije svega Eurostat-a. Kako biste se

  pretplatili na Bilten EMN-a, poaljite poruku e-pote na

  [email protected]

  1.1.5 RJENIK EMN-a

  Rjenik EMN-a poveava usporedivost omoguavanjem

  zajednikog razumijevanja i koritenja pojmova i definicija

  povezanih s azilom i migracijama. On sadri pojmove ije

  koritenje se preporuuje u svakoj dravi lanici EMN-a. U

  svojim definicijama i referencijama, Rjenik se oslanja na

  cijeli niz izvora, prije svega onih koji su dio pravne steevine

  EU-a o azilu i migracijama.

  Pojmovi su dostupni na veini jezika drava (lanica).

  Inaica 6.0 Rjenika dostupna je na mrenoj stranici EMN-a

  ovdje.

  1.1.6 IZVJEA O STANJU EMN-a

  EMN izrauje godinje Izvjee o stanju, kojim izvjeuje o

  svojim aktivnostima i postignuima.

  Izvjee o stanju usvaja se kao Radni dokument slubi

  Komisije i slubeno podnosi Europskom parlamentu,

  Vijeu, Komisiji, Gospodarskom i socijalnom odboru i

  Odboru regija.

  mailto:[email protected]
 • 5

  Gdje mogu pronai dodatne informacije?

  Sva izvjea i studije EMN-a, ukljuujui nacionalna

  izvjea i objedinjena izvjea, kompilacije ad-hoc

  upitnika, kratka izvjea o stanju u zemljama, saetke

  EMN-a, Rjenik, Bilten EMN-a i informativni letci EMN-a,

  objavljuju se na mrenoj stranici EMN-a.

  Koji su trenutni EMN NCP-evi?

  svakoj dravi (lanici), EMN NCP se sastoji od barem tri

  strunjaka, iz istog ili razliitih tijela. U potonjem sluaju,

  jedno od tijela ima ulogu nacionalnog koordinatora te su u

  takvim sluajevima ovdje navedeni podaci tog tijela.

  Na mrenoj stranici EMN-a dostupan je organigram

  organizacije politika azila i migracija u svakoj dravi

  (lanici), na stranici posveenoj lanicama EMN-a

  (poveznica).

  Nadleni EMN NCP svoje drave (lanice) moete

  kontaktirati putem podataka za kontakt navedenih u

  nastavku.

  AUSTRIJA: EMN NCP u Austriji je austrijski nacionalni ured

  Meunarodne organizacije za migracije (IOM). IOM

  pomae austrijskoj Vladi u suoavanju s izazovima

  upravljanja migracijama, a njegov cilj je pruanje

  naprednog razumijevanja problema migracija, poticanje

  socijalnog i gospodarskog razvoja putem migracija te

  podravanje ljudskog dostojanstva i dobrobiti migranata.

  Informacije:

  Kontakt:

  www.emn.at

  [email protected]

  BELGIJA: EMN NCP u Belgiji se sastoji od strunjaka Ureda

  za imigraciju, koji je dio Savezne javne slube za unutarnje

  poslove, Ureda Glavnog povjerenika za izbjeglice i osobe

  bez dravljanstva, Saveznog centra za migracije Myria i

  Savezne agencije za prihvat traitelja azila. SJS za

  unutarnje poslove ima ulogu nacionalnog koordinatora.

  Informacije:

  Kontakt:

  www.emnbelgium.be

  [email protected]

  BUGARSKA: EMN NCP u Bugarskoj je Uprava za migracije

  Ministarstva unutarnjih poslova.

  Informacije: www.emn-bg.com

  Kontakt: [email protected] (NCP koordinator)

  HRVATSKA: EMN NCP u Hrvatskoj je ured Meunarodne

  organizacije za migracije (IOM) u Zagrebu. U provedbi

  aktivnosti u vezi s EMN-om, hrvatski NCP prua potporu i

  blisko surauje s nadlenim slubenicima Ministarstva

  unutarnjih poslova.

  Informacije: http://www.emn.hr

  Kontakt: [email protected]

  CIPAR: Ministarstvo unutarnjih poslova je koordinator

  ciparskog EMN NCP-a, koji se sastoji od Odjela za

  registraciju graana i migracije, Slube za azil i Odjela

  Policijske uprave za imigraciju Vlade Cipar.

  Informacije:

  Kontakt:

  (NCP koordinator);

  (lanovi Upravnog

  odbora)

  www.moi.gov.cy

  [email protected]

  [email protected]

  EKA REPUBLIKA: eki EMN NCP je Odjel za azil i

  migracijsku politiku Ministarstva unutarnjih poslova. Odjel

  djeluje kao koordinator za poslove u vezi s migracijama i

  azilom, i na zakonodavnoj i provedbenoj razini. Takoer je

  odgovoran za integraciju dravljana koji nisu esi.

  Informacije:

  Kontakt:

  www.emncz.eu

  [email protected]

  DANSKA: Danska nije sudjelovala u usvajanju Odluke o

  osnivanju EMN-a, ali je predstavljena u EMN-u putem

  promatraa Ministarstva za izbjeglice, imigraciju i pitanja

  integracije.

  Informacije:

  Kontakt:

  www.inm.dk

  [email protected]

  Informativni letak EMN-a

 • 6

  ESTONIJA: estonski EMN NCP je dio Fakulteta javne

  uprave, prava i drutva Sveuilita u Tallinnu, to jedinici

  omoguuje da blisko surauje s akademskim djelatnicima

  koji se bave istraivanjima u podruju migracijske politike,

  mobilnosti, kao i pitanjima u vezi s integracijom te etnikog

  i graanskog identiteta.

  Informacije:

  Kontakt:

  www.emn.ee

  [email protected]

  GRKA: grki EMN NCP se sastoji od Helenskog

  Ministarstva za migracijsku politiku, Glavnog tajnitva za

  migracijsku politiku i Uprave za migracijsku politiku.

  Jedinica za migracijske politike EU-a i meunarodne

  migracijske politike nadlena je za upravljanje pitanjima i

  politikama zakonitih migracija te prihvata i boravka

  dravljana treih zemalja u Grkoj, kao i za pitanja

  relevantna na razini EU-a.

  Informacije:

  Kontakt: e

  www.immigration.gov.gr

  [email protected] FINSKA: finski EMN NCP je dio Jedinice za pravnu podrku i

  informacije o zemlji Finske slube za imigraciju (Migri), koja

  obrauje i donosi rjeenja o zahtjevima za azil, boravak i

  dravljanstvo. Jedinica za pravnu podrku i informacije o

  zemlji prua pravno savjetovanje i informacije o zemljama

  podrijetla kako bi pruila podrku radu Migri-a i drugih tijela

  nadlenih za pitanja migracija.

  Informacije:

  Kontakt:

  www.emn.fi

  [email protected]

  FRANCUSKA: francuski EMN NCP je dio Odjela za

  statistiku, studije i dokumentaciju u sklopu Glavne

  uprave za strane dravljane u Francuskoj Ministarstva

  unutarnjih poslova. Odjel za statistiku, studije i

  dokumentaciju olakava pristup statistikim i opim

  podacima o migracijama i azilu, koji su potrebni za

  elaboraciju dokumenata EMN-a.

  Informacije:

  Kontakt:

  http://www.immigration.interieur.gouv.fr/Europ e-et-

  International/Le-reseau-europeen-des-migrations-REM2

  [email protected]

  NJEMAKA: njemaki EMN NCP je Savezni ured za

  migraciju i izbjeglice (BAMF). Kao sredinja agencija za

  pitanja migracija, Savezni ured obrauje zahtjeve za azil

  i supsidijarnu zatitu te ima sredinju ulogu u provedbi

  politika integracije. BAMF takoer provodi znanstvena

  istraivanja o pitanjima migracija i integracije kako bi

  osigurao analitike zakljuke u vezi kontrole imigracija.

  Nadalje, BAMF prati i ocjenjuje istraivaki sektor na

  nacionalnoj i meunarodnoj razini, to ukljuuje pruanje

  savjeta Saveznoj vladi o imigracijskoj politici.

  Informacije: www.emn-germany.de /

  www.emn-deutschland.de

  MAARSKA: maarski EMN NCP je Odjel za europsku

  suradnju u sklopu Ministarstva unutarnjih poslova. Ovaj

  odjel je odgovoran za elaboraciju i suradnju u vezi s

  politikama migracija, azila i integracije te nadzire rad

  Ureda za imigraciju i azil. Odjel je takoer odgovoran za

  strune poslove povezane s Fondom za azil, migraciju i

  integraciju (AMIF).

  Informacije:

  Kontakt:

  www.emnhungary.hu

  [email protected]

  IRSKA: irski EMN NCP je Institut za ekonomska i socijalna

  istraivanja, glavna ustanova za ekonomska i socijalna

  istraivanja u Irskoj. Rije je o nezavisnom istraivakom

  tijelu, ija misija je izrada objektivnih visokokvalitetnih

  istraivanja kojima se informiraju donositelji politika i

  poveava razumijevanje ekonomskih i socijalnih promjena.

  Informacije: www.emn.ie

  Kontakt:

  Kontakt: e

  [email protected]

  [email protected]

  Informativni letak EMN-a

 • 7

  ITALIJA: talijanski EMN NCP je Sredinja uprava za politike

  imigracije i azila Odjela za graanske slobode i imigraciju

  Ministarstvu unutarnjih poslova. Sredinja uprava za

  politike imigracije i azila analizira i planira migracijske

  politike te prati i potie politike integracije.

  Informacije: w

  Kontakt: e

  ww.emnitalyncp.it

  [email protected]

  MALTA: malteki EMN NCP je dio Ministarstva unutarnjih

  poslova i dravne sigurnosti (Jedinica za dravljane treih

  zemalja). Uloga ove jedinice je uspostava nacionalne

  migracijske mree koja obuhvaa iroki raspon nacionalnih

  dionika koji su aktivni u podruju migracija i azila te

  podizanje osvijetenosti o tim pitanjima meu njima.

  Nacionalni partneri redovito doprinose dokumentima koje

  izrauje EMN.

  Informacije:

  Kontakt:

  http://homeaffairs.gov.mt/en/MHAS-

  I n fo rmat i on / EMN/Pages / Eu ropean-M ig ra t i on -

  Network.aspx

  [email protected]

  LATVIJA: latvijski EMN NCP je Ured za pitanja dravljanstva

  i migracije Ministarstva unutarnjih poslova. Ured je

  odgovoran za provedbu dravne politike migracije,

  odravanje Registra stanovnitva i izdavanje osobnih i

  putnih dokumenata.

  Informacije:

  Kontakt:

  www.emn.lv

  [email protected]

  LITVA: litvanski EMN NCP se sastoji od predstavnika iz

  Ministarstva unutarnjih poslova, Odjela za migracije,

  Slube za zatitu dravne granice i Ureda Meunarodne

  organizacije za migracije (IOM) u Vilniusu, koji ima ulogu

  nacionalnog koordinatora. Ova suradnja prua raznolike

  perspektive u vezi migracijskih izazova te prua poveano

  umreavanje i zauzimanje razliitih stajalita pri provedbi

  aktivnosti EMN-a.

  Informacije:

  Kontakt:

  www.emn.lt

  [email protected]

  LUKSEMBURG: luksemburki EMN NCP ini skupina

  strunjaka iz Uprave za imigraciju Ministarstva vanjskih i

  europskih poslova, Luksemburka Agencija za prihvat i

  integraciju Ministarstva obitelji, integracije i ire regije,

  Centre d'tude et de Formation Interculturelles et Sociales

  (CEFIS), Nacionalni institut za statistiku i ekonomske

  studije (STATEC) i Sveuilite u Luksemburgu, koje djeluje

  kao nacionalni koordinator.

  Informacije:

  Kontakt:

  Informacije:

  www.emnluxembourg.lu

  [email protected]

  www.emn.lt

  NIZOZEMSKA: nizozemski EMN NCP je Odjel za

  istraivanje i analizu Slube za imigraciju i naturalizaciju

  (IND), koja je agencija Ministarstva pravosua i sigurnosti.

  Informacije:

  Kontakt:

  www.ind.nl ili www.emnnetherlands.nl

  [email protected]

  POLJSKA: poljski EMN NCP dio je Odjela Policijske uprave

  za analizu i politike migracija Ministarstva unutarnjih

  poslova i uprave, koji ima ulogu koordinatora na

  nacionalnoj razini. Njegov rad podravaju strunjaci iz

  Ministarstva obitelji, rada i socijalne politike, Ureda za

  strance, Sredinjeg ureda dravne granine slube

  Sredinjeg ureda za statistiku.

  Informacije

  Kontakt: e

  : www.emn.gov.pl

  [email protected]

  PORTUGAL: portugalski EMN NCP je Sluba za imigraciju i

  granice (SEF), tijelo koje pripada Ministarstvu unutarnjih

  poslova. SEF je nacionalno tijelo nadleno za prihvat,

  boravak, odlazak i vraanje stranih dravljana te za

  pruanje tehnike podrke provedbi nacionalnih politika o

  imigraciji i azilu. Nadalje, misija SEF-a obuhvaa

  istraivanje i promidbu mjera i aktivnosti povezanih s

  nacionalnim politikama o imigraciji, azilu i granicama, kao i

  nadlenost za objavljivanje nacionalnih statistikih

  podataka o imigraciji i azilu.

  Informacije:

  Kontakt: g

  http://rem.sef.pt

  [email protected]

  Informativni letak EMN-a

 • 8

  RUMUNJSKA: rumunjski EMN NCP je Centar za

  istraivanje, analize i prognoze Rumunjskog ureda za

  imigraciju.

  Informacije:

  Kontakt:

  www.mai.gov.ro

  [email protected]

  PANJOLSKA: panjolski EMN NCP okuplja strunjake iz

  razliitih ministarstava (Ministarstvo zapoljavanja i

  socijalne sigurnosti, Ministarstvo unutarnjih poslova,

  Ministarstvo vanjskih poslova i suradnje i Ministarstvo

  pravosua) i Ureda glavnog dravnog odvjetnika.

  Skupinu strunjaka koordinira Zamjenik ravnatelja Jedinice

  za pravne poslove, koja je pod nadlenou Glavnog

  tajnitva za imigraciju i emigraciju Ministarstva za

  zapoljavanje socijalnu sigurnost, a njeni zadaci i

  aktivnosti ukljuuju sljedee, izmeu ostalog: izradu

  normativnih projekata i izvjea o pitanja u vezi s

  imigracijom i emigracijom; pripremu prijedloga politika u

  vezi s razvojem, odobrenjem, provedbom i primjenom

  meunarodnih i/ili standarda Europske unije za pitanja

  unutar njene nadlenosti; koordiniranje mjera Glavnog

  tajnitva u podruju Europske unije i drugih meunarodnih

  organizacija po pitanju migracija i izradu uputa za razvoj

  politika perifernih tijela ope dravne uprave.

  Informacije:

  Kontakt:

  http://extranjeros.empleo.gob.es/es/redeuropeamigracion/

  [email protected]

  SLOVAKA REPUBLIKA: slovaki EMN NCP se sastoji od

  ureda Meunarodne organizacije za migracije (IOM) u

  Bratislavi, koji ima ulogu nacionalnog koordinatora,

  Ministarstva unutarnjih poslova, Ureda za granine i

  vanjske poslove Predsjednitva Policijske uprave, Ureda za

  migracije, Odjela vanjskih i europskih poslova Ureda

  Ministra unutarnjih poslova, Ministarstva rada, socijalnih

  pitanja i obitelji i Ureda za statistiku.

  Informacije:

  Kontakt:

  www.emn.sk / www.iom.sk

  [email protected]

  SLOVENIJA: slovenski EMN NCP se sastoji od deset

  strunjaka iz razliitih ministarstava koja su nadlena za

  podruje migracije i azila, kao to su Ministarstvo

  unutarnjih poslova i policije, Ministarstvo vanjskih poslova i

  Ministarstvo rada, obitelji, socijalnih pitanja i jednakih

  mogunosti. Na temelju viegodinjeg programa rada

  EMN-a, slovenski NCP surauje s drugim NCP-evima,

  Komisijom, institucijama EU-a, agencijama EU-a, NVO-

  ovima i drugim dionicima partnerima EMN-a u pripremi

  dokumenata EMN-a.

  Informacije:

  Kontakt: e

  www.emm.si

  [email protected]

  VEDSKA: vedski EMN NCP je vedska agencija za

  migracije. Ova agencija je nadlena agencija za podruje

  migracija, pitanja dozvola boravak, radnih dozvola, viza,

  prihvat traitelja azila, njihov povratak, dravljanstvo i

  repatrijaciju. NCP je dio Odjela za nadzor, koordinaciju i

  analizu Agencije za migracije.

  Informacije:

  Kontakt: E

  www.emnsweden.se

  [email protected]

  Informativni letak EMN-a

 • 9

  UJEDINJENA KRALJEVINA: EMN NCP Ujedinjene

  Kraljevine je dio Jedinice za analizu migracija i graninih

  pitanja Odjela za znanost Ministarstva unutarnjih poslova,

  a sastoji se od multidisciplinarne skupine istraivaa i

  statistiara koji pruaju podrku za donositelje politika i

  djelovanje UK-a. Provode program istraivanja i analize

  koji ukljuuje istraivanje pokretaa, trokova i koristi od

  migracija, granine sigurnosti, provedbe imigracijskih

  propisa te europski i meunarodni kontekst migracija u

  UK-u.

  Takoer provode evaluaciju politika i programa, povezuju

  istraivanja migracija koja se vre u razliitim vladinim

  odjelima te surauju s istraivaima migracija izvan vlade.

  Informacije:

  Kontakt:

  http://www.emnukncp.org/

  [email protected]

  NORVEKA: Norveka u radu EMN-a sudjeluje putem

  Radnog dogovora izmeu Europske komisije i norvekog

  Ministarstva pravosua i javne sigurnosti. EMN NCP u

  Norvekoj uspostavljen je 1. sijenja 2011. godine, a

  sastoji se od strunjaka iz norveke Uprave za imigraciju i

  Ministarstva pravosua i javne sigurnosti.

  Informacije:

  Kontakt:

  Inaica: rujan 2018.

  www.emnnorway.no

  [email protected]

  Informativni letak EMN-a

 • OBJAVLJENO

  u rujnu 2018.

  Europska migracijska mrea (2018.). Informativni letak EMN-a. Bruxelles: Europska migracijska mrea

  DODATNE INFORMACIJE:

  Mrena stranica EMN-a: www.ec.europa.eu/emn

  LinkedIn stranica EMN-a: https://www.linkedin.com/company/european-migration-network

  Page 1Page 2Page 3Page 4Page 5Page 6Page 7Page 8Page 9Page 10