«EML praktiska riska novērtēšana. Grupu uzdevums» ?· 4/12/2019 · «EML praktiska riska novērtēšana.…

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

1

EML praktiska riska

novrtana.

Grupu uzdevums

Darba drobas un vides veselbas

institts

Mris Dambis,

Darba drobas un vides veselbas institts,

Rgas Stradia universitte

Ventspils, 11.03.2019.

2 Darba drobas un vides

veselbas institts

2

Prezentcijas saturs

1. EML risku vrtanas piemrs

2. Praktiskais grupu uzdevums

3. Rezulttu apsprieana

4. EML palgrki

5. Informcijas avotu saraksts

3 Darba drobas un vides

veselbas institts

EML risku vrtanas piemrs

Nesaistoa labas prakses rokas-

grmata par Direktvas 2013/35/ES

stenoanu. Elektromagntiskie

lauki 2. sjums. Gadjumu analzes

Izskattais gadjums nr. 7 metinanas iekrtas

metlapstrdes darbnc

Nesaistoa labas prakses rokasgrmata par Direktvas 2013/35/ES stenoanu. Elektromagntiskie lauki. 2. sjums. Gadjumu analzes

4 Darba drobas un vides

veselbas institts

EML risku vrtanas piemrs

Nesaistoa labas prakses rokasgrmata par Direktvas 2013/35/ES stenoanu. Elektromagntiskie lauki. 2. sjums. Gadjumu analzes

5 Darba drobas un vides

veselbas institts

Nesaistoa labas prakses rokasgrmata par Direktvas 2013/35/ES stenoanu. Elektromagntiskie lauki. 2. sjums. Gadjumu analzes

6 Darba drobas un vides

veselbas institts

EML risku vrtanas piemrs

Nodarbint pozcijai ir svarga loma! Mrjumi

veikti dados augstumos

Nesaistoa labas prakses rokasgrmata par Direktvas 2013/35/ES stenoanu. Elektromagntiskie lauki. 2. sjums. Gadjumu analzes

7 Darba drobas un vides

veselbas institts Nesaistoa labas prakses rokasgrmata par Direktvas 2013/35/ES stenoanu. Elektromagntiskie lauki. 2. sjums. Gadjumu analzes

8 Darba drobas un vides

veselbas institts

Zema DV (galvas ekspozcija); augsta DV (ermea ekspozcija); ekstremitu

DV (roku ekspozcija); EP rekomendcija 1999/519/EK (paa riska grupai) -

apkrt galdam

Nesaistoa labas prakses rokasgrmata par Direktvas 2013/35/ES stenoanu. Elektromagntiskie lauki. 2. sjums. Gadjumu analzes

9 Darba drobas un vides

veselbas institts

EML risku vrtanas piemrs

Nesaistoa labas prakses rokasgrmata par Direktvas 2013/35/ES stenoanu. Elektromagntiskie lauki. 2. sjums. Gadjumu analzes

10 Darba drobas un vides

veselbas institts Nesaistoa labas prakses rokasgrmata par Direktvas 2013/35/ES stenoanu. Elektromagntiskie lauki. 2. sjums. Gadjumu analzes

11 Darba drobas un vides

veselbas institts Nesaistoa labas prakses rokasgrmata par Direktvas 2013/35/ES stenoanu. Elektromagntiskie lauki. 2. sjums. Gadjumu analzes

12 Darba drobas un vides

veselbas institts

Nesaistoa labas prakses rokasgrmata par Direktvas 2013/35/ES stenoanu. Elektromagntiskie lauki. 2. sjums. Gadjumu analzes

13 Darba drobas un vides

veselbas institts

Praktiskais grupu uzdevums

Rinanas uzdevum: ja iekrta rada vairku

frekvenu EML, katrai frekvencei ir jizrina

attiecgs robevrtbas sasniegana (%), un

vism frekvencm s vrtbas jsasumm! du

summu izrina atsevii vism E-lauka

frekvencm un atsevii B-laukam.

14 Darba drobas un vides

veselbas institts

EML palgrki EMFWELD Electromagnetic fields in welding, http://www.emfweld.eu/Default.aspx

Strd vesels linels Elektromagntiskie lauki, http://stradavesels.lv/lineals/130417-elektromagnetiskie-lauki/

EMFWELD: B-lauka aprini

metintjiem (30-20)

Strd vesels linels

Elektromagntiskie lauki

EML kalkulators (drzum):

http://www.emfweld.eu/Default.aspxhttp://www.emfweld.eu/Default.aspxhttp://www.emfweld.eu/Default.aspxhttp://www.emfweld.eu/Default.aspxhttp://www.emfweld.eu/Default.aspxhttp://www.emfweld.eu/Default.aspxhttp://www.emfweld.eu/Default.aspxhttp://www.emfweld.eu/Default.aspxhttp://www.emfweld.eu/Default.aspxhttp://www.emfweld.eu/Default.aspxhttp://www.emfweld.eu/Default.aspxhttp://www.emfweld.eu/Default.aspxhttp://www.emfweld.eu/Default.aspx

15 Darba drobas un vides

veselbas institts

Informcijas avotu saraksts

MK noteikumi nr. 584 Darba aizsardzbas prasbas nodarbinto aizsardzbai pret elektromagntisk lauka radto risku darba vid [LV]

Eiropas Parlamenta un Padomes direktva 2013/35/ES par minimlajm veselbas aizsardzbas un drouma prasbm attiecb uz darba mju pakauanu riskam, ko rada

fizikli faktori (elektromagntiskie lauki) [LV] vai [EN]

Nesaistoa labas prakses rokasgrmata par Direktvas 2013/35/ES stenoanu. 2. sjums. Gadjumu analzes [LV] vai [EN]

Eiropas Padomes rekomendcija 1999/519/EC Par plas publikas ekspozcijas ierobeoanu elektromagntiskajiem laukiem (0 Hz ldz

300 GHz) [EN]

Standarts LVS EN 50499:2009 Procedra k novrtt darbinieku pakautbu elektromagntiskajiem laukiem

EMFWELD Electromagnetic fields in welding

Vadlnijas: darba aizsardzbas prasbas nodarbinto aizsardzbai pret elektromagntisk lauka radto risku darba vid [LV]

http://likumi.lv/ta/id/277138http://likumi.lv/ta/id/277138http://likumi.lv/ta/id/277138http://likumi.lv/ta/id/277138http://likumi.lv/ta/id/277138http://likumi.lv/ta/id/277138http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013L0035&from=ENhttp://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013L0035&from=ENhttp://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013L0035&from=ENhttp://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013L0035&from=ENhttp://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013L0035&from=ENhttp://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013L0035&from=ENhttp://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013L0035&from=ENhttp://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013L0035&from=ENhttp://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32013L0035http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=14742&langId=lvhttp://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=14742&langId=lvhttp://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=14742&langId=lvhttp://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=7846&type=2&furtherPubs=yeshttp://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:31999H0519http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:31999H0519http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:31999H0519http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:31999H0519http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:31999H0519http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:31999H0519http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:31999H0519http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:31999H0519http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:31999H0519http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:31999H0519https://www.lvs.lv/en/products/25776https://www.lvs.lv/en/products/25776https://www.lvs.lv/en/products/25776https://www.lvs.lv/en/products/25776http://www.emfweld.eu/Default.aspxhttp://www.emfweld.eu/Default.aspxhttp://www.emfweld.eu/Default.aspxhttp://www.emfweld.eu/Default.aspxhttp://www.emfweld.eu/Default.aspxhttp://www.emfweld.eu/Default.aspxhttp://www.emfweld.eu/Default.aspxosha.lv/en/topics/1.6.pdfosha.lv/en/topics/1.6.pdfosha.lv/en/topics/1.6.pdfosha.lv/en/topics/1.6.pdf