of 1 /1
omani]a este una dintre acele persoane care arat` mai bine \n realitate dec\t la televizor. „Pe unde m` duc [i cunosc oa- meni noi, to]i \mi spun acela[i lucru [i anume c` ar`t mai bine \n realitate dec\t la televizor. Nu [tiu de ce. Poate pentru c` la film`ri se folose[te mai mult machiaj sau poate luminile nu s\nt \n - todeauna potrivite… dar, sincer, m` bucur` a - ceast` remarc`”. Aceast` realitate \i permite s`-[i declare v\rsta cu z\mbetul pe buze [i cu o oarecare ghidu[ie \n ochi, g\ndindu-se la reac]ia interlocutorului. „47 de ani este cifra prim`veri - lor mele. Nu am o problem` cu asta, deoarece nu consider c` v\rsta de 47 de ani este echiva- lent` cu b`tr\ne]ea. E ca o a doua tinere]e, o pe - rioad` de maturitate [i este o alt` etap`.“ C\nd ar`]i ca Romani]a Iovan este chiar o m\ndrie s`-]i declari v\rsta: \nalt`, zvelt`, foarte tonic` [i dinamic`, ea surprinde prin siguran]a cu care pune grani]e \ntre ea [i… b`tr\ne]e. |]i vi - ne firesc s` \ntrebi ca Ilie Moromete: „Pe ce te bazezi?”. Iar vedeta uime[te din nou prin simpli- tate: „B`tr\ne]ea este inevitabil`, e evolu]ia fi - reasc` a oric`rui organism. Oamenii au \ns` [ansa de a-[i alege stilul de via]` at\t \n anii ti - nere]ii, c\nd se preg`tesc de perioada de matu- ritate, c\t [i \n anii v\rstei de aur, ca s` nu-i spunem b`tr\ne]e. Pentru c`, dac` tr`ie[ti frumos, e[ti s`- n`tos, independent, ar`]i bine [i te sim]i bine, nu vei resim]i trecerea timpului ca pe un [oc“. Romani]a ne \mp`rt`[e[te f`r` rezerve stilul s`u de via]`: „Am f`cut sport de performan]` din clasa a cincea p\n` c\nd am terminat liceul, iar din programul meu zilnic nu lipse[te nici acum ora de sport. Complementar, am [i o diet` echili - brat`: m`n\nc \nc` din copil`rie pe[te ([i v`d c` \i place [i lui Albert), carne alb`, vit` preparat` numai \n s\nge, legume la gr`tar sau la cuptor [i, evident, fructe [i legume crude. Beau numai ap` plat` [i ceaiuri, iar alcoolul [i tutunul nu se nu - m`r` printre viciile mele. M`rturisesc c` uneori simt nevoia s` m`n\nc dulciuri, dar compensez aceast` sl`biciune prin mi[care”, spune Roma - ni]a Iovan. Totu[i, mult` lume urmeaz` aceea[i re]et` f`r` s` ob]in` rezultatele vedetei. Care este a[adar secretul? „Mi[carea tonific` mu[ - chii, dar nu are efect asupra elasticit`]ii pielii. Iar o diet`, oric\t de s`n`toas` ar fi, nu stopeaz` procesul de degradare celular` care se r`sfr\n - ge asupra tuturor organelor. Iar dac` \]i dore[ti s` \nt\mpini semnele \mb`tr\nirii care \ncep s` de - vin` evidente \n jurul v\rstei de 30 de ani, studiezi [i \ncerci s` intervii”, spune Romani]a Iovan. Romani]a a m`rturisit c` nu crede \n tratamen - tele ce au efecte vizibile doar la nivelul pielii. „S\nt de p`rere c` cea mai bun` interven]ie se face din interior [i are efecte asupra exteriorului. De aceea, am \nceput de c\teva luni s` iau supli- mentul alimentar REVIDOX, care \mi ajut` organismul s`-[i conserve tinere]ea din interior. Iau acest supliment pe baz` de extract de stru - guri [i rodii [i simt c` func]ioneaz`. Am senza]ia c` e un ajutor \n plus care, al`turi de stilul meu de via]`, \mi poten]eaz` starea de bine [i vitali- tatea.” Romani]a s-a uimit chiar [i pe ea c\nd a ales s` ia REVIDOX, pentru c` nu a fost nicioda - t` o adept` a inger`rii medicamentelor mai mult sau mai putin farmaceutice. Dar i-a pl`cut mult [i sloganul REVIDOX, „Fii t\n`r \n viitor!”, pentru c` „sun` tentant [i e altceva dec\t arhicu - noscutul tinere]e f`r` b`tr\ne]e”. |ns`, conform vedetei, elementele decisive ale alegerii produ - sului au fost calit`]ile [i beneficiile acestuia. „Cu extractele din struguri [i rodii, suplimentele REVIDOX au un efect antioxidant care nu se o - pre[te doar la nivelul pielii, ci se duce c`tre orga - nele importante – inim`, creier (care este primul care \mb`tr\ne[te) –, \ncetinind procesul de \m- b`tr\nire. M`rturisesc c` a contat foarte mult [i faptul c` acest supliment protejeaz` inima [i re - duce colesterolul. Dar ceea ce mi se pare cu adev`rat senza]ional este c` RE VI DOX promi- te o combina]ie irezistibil` \ntre s`n`tate [i lon - gevitate. Pentru c` degeaba ajungi la 90 de ani dac` nu te po]i da jos din pat. Am observat efec- tele RE VI DOX dup` dou` luni [i am \n]eles c` s\nt de durat`. Cred \n acest supliment [i \l reco - mand tuturor!”, completeaz` Romani]a Iovan. |ntr-adev`r, ideal ar fi s` tr`im c\t mai mult, s` ne bucur`m de via]`, s` fim c\t mai mult \mpre- un` cu cei dragi [i s` avem mintea limpede. Pe scurt, s` fim… tineri in viitor. {i cu toate c` poate p`rea prea u[or, tot ce trebuie s` facem pentru a ob]ine acest confort fizic [i psihic este s` lu`m o capsul` de RE VI DOX pe zi. ELLE 163 secretul Romani]ei Iovan REVIDOX, r |n ziua de azi toat` lumea {TIE c` un stil de via]` s`n` t os \]i poate asigura vitalitatea indiferent de v\rst`, dar oare este suficient? ROMANI}A IOVAN ne \mp`r t `[e[te SECRETUL vita l i t `]ii [i tinere]ii sale. ELLEpromo FOTO: ALEX GÂLMENAU Romani]a recomand` Revidox. 163 Promo Romanitza.okMD_170-171 Deco shopp 11/10/11 3:10 PM Page 2

ELLE promo REVIDOX, · ne firesc s` \ntrebi ca Ilie Moromete: „Pe ce te bazezi?”. Iar vedeta uime[te din nou prin simpli-tate: „B`tr\ne]ea este inevitabil`, e evolu]ia fi-reasc`

 • Author
  others

 • View
  7

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of ELLE promo REVIDOX, · ne firesc s` \ntrebi ca Ilie Moromete: „Pe ce te bazezi?”. Iar vedeta...

 • omani]a este una dintre acele persoa necare arat̀ mai bine \n realitate dec\t latelevizor. „Pe unde m ̀duc [i cunosc oa -

  meni noi, to]i \mi spun acela[i lucru [i anume c`ar t̀ mai bine \n realitate dec\t la televizor. Nu[tiu de ce. Poate pentru c ̀la film`ri se fo lo se[ temai mult machiaj sau poate luminile nu s\nt \n - todeauna potrivite… dar, sincer, m ̀bu cu r ̀a -ceast̀ remarc`”. Aceast̀ realitate \i permites -̀[i declare v\rsta cu z\mbetul pe buze [i cu ooa recare ghidu[ie \n ochi, g\ndindu-se la reac ]iainterlocutorului. „47 de ani este cifra pri m ̀ve ri -lor mele. Nu am o problem ̀cu asta, deoa recenu consider c ̀v\rsta de 47 de ani este echiva-lent̀ cu b t̀r\ne]ea. E ca o a doua ti ne re]e, o pe -rioa d ̀de maturitate [i este o alt̀ eta p .̀“

  C\nd ar ]̀i ca Romani]a Iovan este chiar om\n drie s -̀]i declari v\rsta: \nalt̀ , zvelt̀ , foarteto nic ̀[i dinamic`, ea surprinde prin siguran]acu care pune grani]e \ntre ea [i… b t̀r\ne]e. |]i vi -ne firesc s ̀\ntrebi ca Ilie Moromete: „Pe ce teba zezi?”. Iar vedeta uime[te din nou prin simpli-tate: „B t̀r\ne]ea este inevitabil̀ , e evolu]ia fi -rea sc ̀a oric`rui organism. Oamenii au \ns`[an sa de a-[i alege stilul de via]̀ at\t \n anii ti -nere]ii, c\nd se preg t̀esc de perioada de matu-ritate, c\t [i \n anii v\rstei de aur, ca s ̀nu-i spunemb t̀r\ne]e. Pentru c ,̀ dac ̀tr ìe[ti frumos, e[ti s ̀-n ̀tos, independent, ar ]̀i bine [i te sim]i bine, nuvei resim]i trecerea timpului ca pe un [oc“.

  Romani]a ne \mp`rt̀ [e[te f̀ r ̀rezerve stiluls`u de via]̀ : „Am f̀ cut sport de performan]̀ dinclasa a cincea p\n ̀c\nd am terminat liceul, iardin programul meu zilnic nu lipse[te nici acumora de sport. Complementar, am [i o diet̀ echili -brat̀ : m`n\nc \nc ̀din copil̀ rie pe[te ([i v`d c`\i place [i lui Albert), carne alb ,̀ vit̀ pre pa ra t̀numai \n s\nge, legume la gr t̀ar sau la cuptor [i,evident, fructe [i legume crude. Beau numai ap`

  plat̀ [i ceaiuri, iar alcoolul [i tutunul nu se nu -m`r ̀printre viciile mele. M`rturisesc c ̀uneorisimt ne voia s ̀m`n\nc dulciuri, dar compen seza ceas t̀ sl̀ biciune prin mi[care”, spune Ro ma -ni ]a Iovan. Totu[i, mult̀ lume urmeaz ̀ace ea[ire]et̀ f̀ r ̀s ̀ob]in ̀rezultatele vedetei. Careeste a[adar secretul? „Mi[carea tonific ̀mu[ -chii, dar nu are efect asupra elasticit̀ ]ii pielii. Iaro diet̀ , ori c\t de s`n t̀oas ̀ar fi, nu stopeaz`pro cesul de degradare celular ̀care se r`s fr\n -ge asu pra tuturor organelor. Iar dac ̀\]i dore[tis ̀\nt\ m pini semnele \mb t̀r\nirii care \ncep s ̀de -vin ̀evidente \n jurul v\rstei de 30 de ani, stu die zi[i \ncerci s ̀intervii”, spune Romani]a Io van.

  Romani]a a m`rturisit c ̀nu crede \n tratamen -tele ce au efecte vizibile doar la nivelul pielii.„S\nt de p`rere c ̀cea mai bun ̀inter ven ]ie seface din interior [i are efecte asupra ex te rioru lui.De aceea, am \nce put de c\teva luni s ̀iau supli-

  mentul ali men tar REVIDOX,care \mi ajut̀or ga nismul s -̀[i conserve tinere]ea din in te rior.Iau acest supli ment pe baz ̀de extract de stru -gu ri [i rodii [i simt c ̀func]ioneaz .̀ Am sen za]iac ̀e un ajutor \n plus care, al̀ turi de sti lul meu devia ]̀ , \mi poten]eaz ̀ sta rea de bine [i vitali-tatea.” Ro ma ni ]a s-a uimit chiar [i pe ea c\nd aales s ̀ia REVIDOX,pentru c ̀nu a fost nicio da -t̀ o adept̀ a inger`rii me dicamentelor maimult sau mai putin farmaceutice. Dar i-a pl̀ cutmult [i sloganul REVIDOX, „Fii t\n`r \n viitor!”,pentru c ̀„sun ̀tentant [i e alt ceva dec\t arhicu -nos cutul tinere]e f̀ r ̀b t̀ r\ ne ]e”. |ns ,̀ conformve detei, elemen tele decisive ale alegerii produ -su lui au fost calit̀ ]ile [i bene ficiile acestuia. „Cuex tractele din struguri [i rodii, suplimen teleREVIDOXau un efect antioxidant care nu se o -pre[ te doar la nivelul pielii, ci se duce c t̀re or ga -ne le im portan te – inim ,̀ creier (care este primulca re \m b ̀tr\ ne[te) –, \ncetinind procesul de \m -b ̀t r\nire. M`r turisesc c ̀a contat foarte mult [ifap tul c ̀acest supliment protejeaz ̀ini ma [i re -du ce co lesterolul. Dar ceea ce mi se pa re cuade v`rat sen za]ional este c ̀RE VI DOX pro mi -te o combina]ie irezistibil̀ \ntre s`n t̀ate [i lon -ge vitate. Pentru c ̀degeaba ajungi la 90 de anidac ̀nu te po]i da jos din pat. Am observat efec - tele RE VI DOX dup ̀dou ̀luni [i am \n ]e les c`s\nt de durat̀ . Cred \n acest supliment [i \l re co -mand tuturor!”, completeaz ̀Romani]a Io van.

  |ntr-adev`r, ideal ar fi s ̀tr ìm c\t mai mult, s`ne bucur`m de via]`, s` fim c\t mai mult \mpre-un ̀cu cei dragi [i s ̀avem mintea limpede. Pescurt, s ̀fim… tineri in viitor. {i cu toate c ̀poatep`rea prea u[or, tot ce trebuie s ̀facem pentrua ob]ine acest confort fizic [i psihic este s ̀lu`mo capsul̀ de RE VI DOXpe zi. ■

  E L L E 163

  secretulRomani]eiIovan

  REVIDOX,

  r|n ziua de azi toat` lumea{TIE c` un stil de via]` s`n` tos \]i poate asigura vitalitatea indiferent de v\rst`,dar oare este suficient?ROMANI}A IOVANne\mp`r t`[e[te SECRETULvita li t`]ii [i tinere]ii sale.

  ELLEpromoFO

  TO: A

  LEX G

  ÂLM

  ENAU

  Romani]a recomand` Revidox.

  163 Promo Romanitza.okMD_170-171 Deco shopp 11/10/11 3:10 PM Page 2