Elementi Strojeva II - 2. Kolokvij

 • View
  237

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Elementi Strojeva II - 2. Kolokvij

 • 8/17/2019 Elementi Strojeva II - 2. Kolokvij

  1/13

  Elementi strojeva II - 2. Kolokvij -

  Zupčani prijenosnici

  Osnove

  - zupčanici prenose okretno gibanje s jednog vratila na drugo pomoću vezeoblikom ( zahvat zuba). - o prijenosniku se govori ako se u sprezi nalaze dva ili više zupčanika

  PREDNOSTI I NEDOSTACI ZUPČANIKA: prednos i:

  - visok stupanj djelovanja (≥ 0 !") - velika trajnost i sigurnost u pogonu - male dimenzije -mogu se upotrebljavati za prijenos snage i brzine vrtnje širokog raspona vrijednosti

  - jednostavno odr#avanjenedos aci - najskuplji od mehaničkih prijenosnika (izuzev pu#nih) - vibracije i šumovi zbog krutog prijenosa okretnog momenta - zahtijeva se vrlo točna obrada

  POD!E"A PRE#A PO"O$A!U OSI ZUPČANO% PARA: $. %&' *+,+ ' / /*+1 2 +1

  a) ,ilindrični zupčanici s vanjskim ozubljenjem b) ,ilindrični zupčanici s unutarnjim ozubljenjem c) ,ilindrični zupčanik sparen s ozubljenom letvom d) ,ilindrični zupčanici s kosim zubima e) ,ilindrični zupčanici s dvostruko kosim zubima 3) ,ilindrični zupčanici sa strelastim zubima

  4. %&' *+,+ +5 2 + +5 6& a) to#asti zupčanici s ravnim zubima b) to#asti zupčanici sa spiralnim zubima

  7. %&' *+,+ 1+12+/ %*+1 2 +1 a) 8ijčanici b) 'u#ni prijenos sa cilindričnim pu#nim vijkom c) 'u#ni prijenos sa globoidnim pu#nim vijkom d) 9ipoidno ozubljenje

  azlikuju se: - prijenosnici sa stalnim prijenosnim omjerom (izme;u pogonskog i radnog stroja) - mjenjači brzina (imaju mogućnost promjene prijenosnog omjera < alatni strojevi motorna vozila)

  - razdjelni prijenosnici za istodobni pogon više vratila (viševretenske bušaće glave).

  1

 • 8/17/2019 Elementi Strojeva II - 2. Kolokvij

  2/13

  Elementi strojeva II - 2. Kolokvij -

  PRE#A #E&USO'NO# PO"O$A!U OSI (RATI"A #O%U ZUPČANICI I#ATI S"I!EDE)E O'"IKE:

  $. elnici < kod paralelnih vratila 4. 2zubnice < kao beskonačno veliki čelnici za promenu okretnog gibanja u

  pravocrtno

  7. to#nici < kod vratila koja se sijeku=. 8ijčani zupčanici < kod mimosmjernih vratila >. 'u#evi i pu#na kola < kod mimosmjernih vratila (najčešće pod pravim

  kutom)

  PRE#A TOKU UZDU$NI* "INI!A 'OKO(A RAZ"IKU!U SE PO DIN +,-: $. elnici s: - ravnim stepenastim kosim strelastim i lučnim zubima

  4. to#nici s:- ravnim kosim zakrivljenim evolventnim i zakrivljenim lučnim zubima

  Pos upci i.rade .upčani/a 0o1u 2i i: a) /ijevanje b) interiranje c) 9ladno izvlačenje d) 8aljanje e) 2brada odvajanjem čestica

  O23i/ovanje če3ni/a:

  - pogonski 3aktori vijek trajanja brzina vrtnje i snaga osnova su za izbormaterijala. - za obodne brzine do u posebnim slučajevima i do 4 m?s dolaze

  u bozir zupčanici od sivog i čeličnog lijeva s neobra;enim zubima. - kod poljoprivrednih strojeva radi #ilavosti i otpornosti na udare prednost

  imaju zupčanici od temper lijeva. - kora od lijevanja je vrlo otporna na trošenje pa su lijevani zupčanici pogodni

  za prijenosnike koji su izlo#eni koji su izlo#eni utjecajima prašine pijeska vlage i atmos3erskim utjecajima

  2

 • 8/17/2019 Elementi Strojeva II - 2. Kolokvij

  3/13

  Elementi strojeva II - 2. Kolokvij -

  #a erija3i .a i.radu .upčani/a: $. prešane umjetne smole >. elični lijev 4. sivi lijev @. 6onstrukcijski čelici 7. nodularni lijev A. elici za poboljšavanje =. temper lijev ". elici za cementaciju

  - mali zupčaik izra;uje se obično od materijala boljih mehaničkih svojstava nego veliki (radi veće brzine ulazi češće u zahvat pa je jače opterećen)

  Pod0a.ivane .upčani/a: 'odmazivanje treba da snizi trenje bokova a time i trošenje i zagrijavanje bokova.

  redstva za podmazivanje treba da u trajnom pogonu omoguće prijenos najveće snage a da tempereatura ne prekorači @0 , najviše "0 ,.⁰ ⁰ 8iše temperature snizuju svojstva i vijek trejanja maziva.

  - kod malih obodnih brzina dovoljno je samo nanošenje masti. - kod vrlo niskih obodnih brzina mogu se nanositi kruta maziva kao npr.

  molibdensul3id. - zbog jednostavnosti koristi se podmazivanje uranjanjem. Bubina uranjanja je

  od $ < @ m (modula). - pri većim obodnim brzinama potrebno je podmazivanje vršiti brizganjem ( ulje

  se brizga pomoću pumpe u širokom mlazu neposredno prije ulaska u zubi u zahvat. 6od vrlo velikih brzina radi odvoenja topline ulje se brizga i nakon izlaska zubi iz zahvata).

  4 a je .a/on o.u23jenja5 6 o/o0ic a na an1en u renu ne oč/e dodira dvaju 2o/ova 0ora pro3a.i i

  /ro. /ine0a s/i po3 C7

  3

 • 8/17/2019 Elementi Strojeva II - 2. Kolokvij

  4/13

  Elementi strojeva II - 2. Kolokvij -

  'i ni pro0jeri:

  d < diobeni promjer < računska veličina koja se na zupčaniku ne mo#e mjeriti a

  de3iniran je takoda jeopseg diobene kružnice jednak umnošku koraka p i broja zubiz .

  d 8 – promjer na korijenu zuba d a < promjer kruga preko glave b < širina zupčanika

  4

 • 8/17/2019 Elementi Strojeva II - 2. Kolokvij

  5/13

  Elementi strojeva II - 2. Kolokvij -

  97 O2ra.3o i i poja0 po0a/a pro8i3a7 Navedi e i.ved2e če3ni/a o2.iro0 na po0a/ pro8i3a; e pri/a i e u jecaj po0a/a pro8i3a na 1eo0e riju po0a/a pro8i3a na 1eo0e riju 2o/a .u2a7 Navedi e i.ved2e parova če3ni/a po is o0 /ri eriju daju odnosno praktično se uzima. = 9?7

  - udaljavanjem alata od zupčanika odnosno povećavanjem pomaka pro3ila smanjuje se opasnost od podrezivanja na taj način mogu se izraditi zupčanici s brojem zubi manjim od $= a da ne dolazi do podrezivanja odnosno slabljenja zuba u korijenu.

  ko je Z9 manji od [email protected] potrebno je raditi pomak pro3ila

  5

 • 8/17/2019 Elementi Strojeva II - 2. Kolokvij

  6/13

  Elementi strojeva II - 2. Kolokvij -

  Zupčanici s po0a/o0 pro8i3a se i.vode radi: - mogućnosti postizanja standardnog razmaka osi - postizanja boljih svojstava ozubljenja (povećanje opteretivosti korijena i bokova zuba stupnja prekrivanja poboljšavanje uvjeta klizanja izbjegavanje zašiljenosti zuba E)

  - mogućnosti izrade zupčanika s manjim brojem zubi bez pojave podrezivanja

  Če3nici sa ravni0 .u2i0a

  Kara/ eris i č ne ve3i č ine č e3ni/a s ravni0 .u2i0a: p - korak - (ako je bez indeksa onda je to korak na diobenoj kru#nici)

  - lučna mjera uzastopnih lijevih odnosno desnih bokova. d – diobeni promjer < računska veličina koja se na zupčaniku ne

  mo#e mjeriti a de3iniran je tako da je opseg diobene kru#nice jednak umnošku koraka p i broja zubi .7

  d < promjer diobene kru#nice < razmak od zuba do zuba mjeri se na diobenoj kru#nici promjera Fd F. 6inematske kru#nice identične su diobenim kru#nicama

  G 40H - kut zahvatne linije (kut dodirnice pro3ila) < standandiziran je sa I G 40H p < korak < razmak od zuba do zuba mjeren na diobenoj kru#nici. m < modul

 • 8/17/2019 Elementi Strojeva II - 2. Kolokvij

  7/13

  Elementi strojeva II - 2. Kolokvij -

  Si3e na č e3nici0a s ravni0 .u2i0a: - normalna sila na zub F n djeluje u smjeru zahvatne linije u kinematskom poluC.

  Evo3ven no o.u23jenje: - evolventa je krivulja koju opisuje svaka točka pravca koji se bez klizanja

  odvaljuje po osnovnoj kru#nici polumjerar 2:

  7

 • 8/17/2019 Elementi Strojeva II - 2. Kolokvij

  8/13

  Elementi strojeva II - 2. Kolokvij -

  Če3nici s /osi0 .u2i0a

  7 Prednos i če3ni/a s /osi0 .u2i0a5 Pra/ ični i eore s/i 1ranični 2roj .u2a če3ni/a s /osi0 .u2i0a

  & odnosu na čelnike s ravnim zubima i0aju s3ijede

 • 8/17/2019 Elementi Strojeva II - 2. Kolokvij

  9/13

  Elementi strojeva II - 2. Kolokvij -

  Pu ni prijenosnici

  6 pu ni prijenosnici se sas oje od pu a i pu no1 /o3a č ije se osi 0i0oi3a.e; o2i č no pod /u e0 od + ⁰ ; a3i 0o e 2i i i pod /u e0 ra.3i č i i0 od + 7⁰ - pu# mo#e biti smješten iznad ili ispod pu#nog kola koje mo#e biti horizontalno ili vertikalno.

  - zubi pu#a namataju se kao zavojnice oko kinematskog tijela. Mokovi pu#a dodiruju zube kola u liniji za razliku od vijčanika s kosim zubima. adi toga je rad pu#nih prijenosnika mirniji od rada vijčanika a manje se i troše.

  - pu#no prijenosnici izvode se najčešće za velike prijenosne omjere.

  - broj zuba pu#a je broj izra;enih zuba u ravnini okomitoj na os vrtnje. - pu# mo#e biti desnohodni i ljevohodni

  Prednosti pu ž nih prijenosnika: < vrlo veliki prijenosni omjeri s izlaznim momentom do 4>00 *m < tihi rad prijenosnika jer kod pu#nih prijenosa nema valjanja zuba po zubu nego

  samo klizanja zuba po zubu. < visoka opteretivost jer je istovremeno u zahvatu veći broj zubi. < mogući su samokočivi prijenosi kada je kolo pogonsko ali u tom slučaju znatno lošiji stupanj djelovanjaF G H . < manji su i lakši od prijenosnika s cilindričnim i koničnim zupčanicima. - za veće prijenosne odnose neke izvedbe dosta su je3tinije od kombiniranih prijenosnika s čelnicima i sto#nicima.

  Nedostaci: < stupanj djelovanja manji od stupnja djelovanja prijenosnika s cilindričnim i koničnim zupčanicima. < zahtjevaju preciznu izradu 3ine i glatke površine < brušenje. < zbog niske iskoristivosti razvija se toplina koju treba odvesti prisilnim hla;enjem (ventilator). - s porastom prijenosnog omjera pada im stupanj iskorištenja - loša iskoristivost (veliki gubici trenjem koje se pretvar

Search related