Elementary School Level Glossary - School Level Glossary Social Studies Glossary English / Albanian

 • View
  4

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Elementary School Level Glossary - School Level Glossary Social Studies Glossary English / Albanian

 • Elementary School Level

  G lo

  ss ar

  y Social Studies Glossary English / Albanian

  Translation of Social Studies terms based on the Coursework for Social Studies Grades 3 to 5.

  Word-for-word glossaries are used for testing accommodations for ELL/LEP students

  Updated November 2017

  THE STATE EDUCATION DEPARTMENT / THE UNIVERSITY OF THE STATE OF NEW YORK / ALBANY, NY 12234

 • THE STATE EDUCATION DEPARTMENT / THE UNIVERSITY OF THE STATE OF NEW YORK / ALBANY, NY 12234

  P-16 Office of Elementary, Middle, Secondary and Continuing Education and Office of Higher Education

  Office of Bilingual Education and World Languages http://www.emsc.nysed.gov/biling/

  THE UNIVERSITY OF THE STATE OF NEW YORK

  Regents of The University

  BETTY A. ROSA, Chancellor, B.A., M.S. in Ed., M.S. in Ed., M.Ed., Ed.D. ................. Bronx T. ANDREW BROWN, Vice Chancellor, B.A., J.D. ........................................................... Rochester ROGER TILLES, B.A., J.D. ................................................................................................. Great Neck LESTER W. YOUNG, JR., B.S., M.S., Ed.D. . ...................................................................... Beechhurst CHRISTINE D. CEA, B.A., M.A., Ph.D. . ........................................................................... Staten Island WADE S. NORWOOD, B.A. ............................................................................................... Rochester KATHLEEN M. CASHIN, B.S., M.S., Ed.D. ...................................................................... Brooklyn JAMES E. COTTRELL, B.S., M.D. ....................................................................................... New York JOSEPHINE VICTORIA FINN, B.A., J.D. .............................................................................. Monticello JUDITH CHIN, M.S. in Ed. ............................................................................................... Little Neck BEVERLY L. OUDERKIRK, B.S. in Ed., M.S. in Ed. ........................................................... Morristown CATHERINE COLLINS, R.N., N.P., B.S., M.S. in Ed., Ed.D. ............................................ Buffalo JUDITH JOHNSON, B.A., M.A., C.A.S. ............................................................................. New Hempstead NAN EILEEN MEAD, B.A. ................................................................................................ Manhattan ELIZABETH S. HAKANSON, A.S., M.S., C.A.S. ................................................................ Syracuse LUIS O. REYES, B.A., M.A., Ph.D. ................................................................................... New York SUSAN W. MITTLER, B.S., M.S. ....................................................................................... Ithaca Commissioner of Education and President of The University MARYELLEN ELIA Executive Deputy Commissioner ELIZABETH R. BERLIN The State Education Department does not discriminate on the basis of age, color, religion, creed, disability, marital status, veteran status, national origin, race, gender, genetic predisposition or carrier status, or sexual orientation in its educational programs, services and activities. Portions of this publication can be made available in a variety of formats, including braille, large print or audio tape, upon request. Inquiries concerning this policy of nondiscrimination should be directed to the Department’s Office for Diversity and Access, Room 530, Education Building, Albany, NY 12234.

  http://www.emsc.nysed.gov/biling/

 • SOCIAL STUDIES GLOSSARY – ELEMENTARY SCHOOL LEVEL 

  NYS Statewide Language RBERN                                                                                                                                                    1   

  ENGLISH ALBANIAN

  A A.D. pas lindjes së Krishtit abilities aftësi absence of government mungesë qeverisjeje absentee ballot votim me postë accomplishments arritje achievements arritje acid rain shi acid across time and place në kohë dhe vend action plan plan veprimi activities veprimtari adults të rritur aerial photographs fotografi nga lart (nga ajri) AFL-CIO AFL-CIO Africa Afrikë agriculture bujqësi Algonquians algonkinë alike/different i ngjashëm/i ndryshëm allegiance bindje alternative solutions zgjidhje alternative altiplano rrafshnaltë altitude lartësi amendment amendament American democracy: ideals, values/principles of demokraci amerikane: ideale, vlera/parime të American Revolution, the Americas revolucioni amerikan, Amerika Americas Amerika ancestor paraardhës Antarctic Circle Rrethi Polar Antarktik Antarctica Antarktikë anthem himn appoint emëroj appointed leaders udhëheqës të emëruar appointed office zyrë përgjegjëse archaeologists arkeologë Arctic Circle Rrethi Arktik areas zona arid i/e thatë art art artifacts artefakte assembly kuvend

 • SOCIAL STUDIES GLOSSARY – ELEMENTARY SCHOOL LEVEL 

  NYS Statewide Language RBERN                                                                                                                                                    2   

  ENGLISH ALBANIAN assembly line linjë montimi authority autoritet autobiographies autobiografi autobiography autobiografi automobiles automjete availability disponueshmëri avenues of participation mënyrë pjesëmarrjeje Aztecs aztekë

  B B.C. para lindjes së Krishtit backgrounds prejardhje barter shkëmbim/shkëmbej basic themelor basin pellg Battle of Quebec Beteja e Kebekut battles beteja before/after përpara/pas belief besim belief system sistem besimi beliefs besime Bill of Rights Karta e të Drejtave biographies biografi biography biografi bodies of water trupa ujorë border kufi Boston Tea Party festë çaji në Boston boundary kufi boycott bojkot/bojkotoj branches of government degë qeverisjeje British North America Act Akti Britanik i Amerikës së Veriut budget buxhet

  C cabinet kabinet cable kabllo calendar kalendar campaign fushatë Canada Kanada Canadian Bill of Rights Karta e të Drejtave Kanadeze canal kanal capital (state and money) kapital (mirëqenie dhe financë)

 • SOCIAL STUDIES GLOSSARY – ELEMENTARY SCHOOL LEVEL 

  NYS Statewide Language RBERN                                                                                                                                                    3   

  ENGLISH ALBANIAN capital goods mallra kapital capital resources burime kapitali capitalism kapitalizëm cardinal directions drejtime kryesore cause shkak/shkaktoj celebrate festoj celebration festim celebrations festime census regjistrim i popullsisë Central America Amerika Qendrore century shekull change ndryshoj checks and balances kontrolle dhe balanca child labor punë e fëmijëve children fëmijë Chippewa Chippewa choice zgjedhje choices zgjedhje citizen qytetar citizenship shtetësi civic life jetë qytetare civic values vlera qytetare civil rights të drejta qytetare civil rights movement lëvizje për të drejtat civile civil wars luftëra civile civilization qytetërim civilizations qytetërime clans klane classroom klasë climate klimë clothing veshje collect taxes mbledh taksa colonial kolonial colonial governments qeveri koloniale colonies koloni colonists kolonizator colony koloni Committees of Correspondence Komitetet e Korrespondencës common good interes i përbashkët commonwealth Komonuelth Commonwealth of Nations Komonuelthi i shteteve

 • SOCIAL STUDIES GLOSSARY – ELEMENTARY SCHOOL LEVEL 

  NYS Statewide Language RBERN                                                                                                                                                    4   

  ENGLISH ALBANIAN communication komunikim communism komunizëm communities komunitete community komunitet community service shërbim në komunitet compact marrëveshje compare/contrast krahasoj compass busull compromise kompromis/bëj kompromis compulsory education arsim i detyrueshëm computer kompjuter confederacy konfederatë conflict konflikt/konfliktohem conflict resolution zgjidhje konflikti conflicts konflikte/konfliktohet congress kongres conquistador pushtues consequences pasoja conservation ruajtje consideration konsideratë Constitution of the State of New York Kushtetuta e Shtetit të Nju-Jorkut Constitution of the United States Kushtetuta e Shteteve të Bashkuara të Amerikës constitutional democracy demokraci kushtetuese consumer konsumator consumers konsumatorë consumption konsum consumption of goods konsum mallrash continent kontinent Continental Congress Kongres Kontinental Continental Divide Ndarje kontinentale continents kontinente contour kontur contrast krahasim/krahasoj contributions kontribute cooperation bashkëpunim costs kosto cotton belt zonë e prodhimit të pambukut