Elektronsko obrazovanje

 • View
  100

 • Download
  1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Elektronsko obrazovanje

Transcript

 • Mr spec. Svetlana JevremoviElektronsko obrazovanje

 • UvodSavremeni trendovi u obrazovanju kreu se u pravcu prelaska od "tradicionalnog modela reprodukcije znanja" u model aktivne izgradnje znanja, gde su nastavnici i studenti partneri u zajednikom delovanju na izgradnji baze znanja koju treba usvojiti. Life Long Learning je ono to novo doba namee samo po sebi, gde je aktivni pojedinac prinuen da individualno transformie prikupljene informacije u korisno i upotrebljivo znanje.

  *

 • Definicija e-obrazovanja Kompleksan sistem koji podrazumeva i ukljuuje sledee elemente:Uenje na daljinu (distance learning) i predavanja na daljinu (distance teaching), koji su odvojeni vremenski i prostorno.

  Nastavne materijale koji mogu da budu u raznim formama (tampani materijali, audio, vizuelni...).

  Proces uenja koji moe da bude individualan i grupni.

  Tutorski rad kombinacijom raznovrsnih formi face-to-face komunikacija, korienjem medija.

  Interaktivni rad kako bi promovisalo vii nivo uenja i postizanje sinergijskog efekta cele grupe studenata.

  *

 • e-obrazovanje (1)*

 • Tehnologije e-obrazovanjaInternet

  World Wide Web

  XML tehnologije i tehnolgije zasnovane na XML-u

  Multimedijalne tehnologije

  Raunarske tehnologije

  Sistemi za upravljanje sadrajem

  Sistemi za elektronsko uenje*

 • Tehnoloka osnova e-obrazovanjaInternet oznaava globalni informacioni sistem koji(i) je logiki meusobno povezan globalnim jedinstvenim adresnim prostorom zasnovanim na Internet Protokolu (IP) ili njegovim buduim ekstenzijama; (ii) moe da omogui komunikacije korienjem Transmission Control Protocol/Internet Protocol-a (TCP/IP) ili njegovih buduih ekstenzija i/ili drugih IP-kompatibilnih protokola, i (iii) omoguava, koristi ili ini dostupnim, bilo javno ili privatno, usluge visokog nivoa koje se oslanjaju na komunikacionu infrastrukturu.

  *

 • Struktura Interneta*

 • e-obrazovanje (2)Teorija obrazovanja na daljinu se bazira na sedam postulata koji su uslovljeni karakteristikama didaktike:oseanja linog odnosa izmeu nastavnika i studenta obezbeuje zadovoljstvo uenja i dodatnu motivaciju; takva oseanja treba da budu podstaknuta obrazovnim materijalima i dvosmernom komunikacijom; motivacija za uenje je veoma vana za postizanje ciljeva uenja; atmosfera prijateljskog razgovora pogodnija je od oseanja koje se odnosi na postulat 1; komunikacija mora da bude razumljiva; komunikacija se ostvaruje kroz razne vrste medija;obrazovanje na daljinu zbog svega prethodno navedenog mora da bude dobro organizovano.

  *

 • e-obrazovanje (3)Osnovni koncepti standarda e-obrazovanja obuhvataju:dostupnost (accessibility) daje autoru kursa mogunost pristupa obrazovnim sadrajima sa bilo koje lokacije,viestruko korienje obrazovnih materijala (reusability) ponovno korienje obrazovnih sadraja u razliitim situacijama,interoperabilnost (interoperability) obrazovni sadraji se mogu isporuivati bez obzira na alate kojim su kreirani, obrazovnu platformu na kojoj se isporuujutrajnost (durability) osigurava korienje obrazovnih sadraja bez potrebe modifikovanja u sluaju nadogradnje i unapreenja sistema.

  *

 • Model sistema e-obrazovanja

  *

 • Klasifikacija e-obrazovanjaHibridno obrazovanje (hybrid learning, blended learning, mix-mode) - kombinacija klasine nastave u uionici i nastave uz pomo tehnologija (IKT)isto e-obrazovanje oblik nastave pri kojem studenti ue samostalno i online.

  *

 • *

 • Model on-line uenja sa tipovima interakcije *

 • Razvoj kurseva u e-obrazovanjuUspeh studenata u procesu elektronskog obrazovanja zavisi od kvaliteta kursa, prezentacije instruktora, interakcije unutar kursa, opreme i tehnologije.

  Razvoj kurseva u sistemima e-obrazovanja ukljuuje tri procesa:analiza sadraja kursa,kreiranje kursa i probno testiranje kursa.

  Kombinacija on-line i klasinih asova tokom semestra: meano uenje - blended learning.

  *

 • Sistemi za upravljanje procesom uenja-LMS (1) Domenski nezavisni sistemi fokusirani na edukaciju, odnosno veinom na sadraj, zbog ega se i koriste u edukaciji zasnovanoj na Web tehnologijama.Softver koji ini osnovu LMS-a upravlja svim elementima nastave i evidentira sve parametre potrebne za praenje procesa. Na temelju tih parametara mogue je u svakom trenutku pratiti napredak pojedinog uenika ili grupe, i na kraju edukacijskog procesa pouzdano meriti i analizirati uinak.Course Management Systems (CMS), Virtual Learning Environments (VLE), Learning Content Management Systems (LCMS)LMS su namenjeni svim uesnicima procesa uenja nastavnicima, studentima, administratorima, instrukcionim dizajnerima.*

 • Sistemi za upravljanje procesom uenja-LMS (2)Nastavnici su u mogunosti da posredstvom LMS-a kreiraju online kurseve. Nastavnicima je omogueno da u okviru LMS-a definiu i instrukcioni plan kursa kroz zadavanje aktivnosti studenata i pridruivanje LO (learning object) tim aktivnostima. Ostale funkcionalnosti LMS-a namenjene nastavnicima obuhvataju:kreiranje testova provere znanja, (automatsko) ocenjivanje, izvetavanje o uinku studenata na testovima, organizovanje kolaborativnih aktivnosti uenja i sl.*

 • Sistemi za upravljanje procesom uenja-LMS (3)Za studente, LMS predstavlja komfornu platformu za pristup razliitim kursevima, tj. edukativnim resursima i servisima potrebnim za realizaciju kursa. LMS im omoguuje i interakciju/kolaboraciju sa kolegama posredstvom online diskusionih foruma, soba za et i deljenih (virtuelnih) radnih prostora (tzv. shared whiteboards).Administratorima, LMS obezbeuje servise kao to su kreiranje naloga za studente i nastavnike, kreiranje i upravljanje grupama studenata razliite veliine, slanje obavetenja i izvetaja studentima i nastavnicima, i sl.*

 • Neke od platformi e-obrazovanjaMoodleAtutorBlackboardClarolineDesire2LearnANGEL LMSDokeoseFrontOLATSakai ProjectScholar360WebCT

  *

 • *LMS

  KARAKTERISTIKEBLACKBOARDWEBCTMOODLEUploadovanje i razmena dokumenataDADADAKreiranje sadraja online u HTML-uDA/NEDADAOnline diskusijeDADADADiskusije o ocenamaNEDADAOnline chatDADADAPregled aktivnosti drugih studenataNENEDAOnline kvizovi i testiranjaDADADAOnline voenje ocenaDADADAPregled dokumenata od strane studenataDADADASamoprocena znanjaNENEDAStudentske radioniceDADADALekcije sa utvrenim putanjamaDADADAStudentski urnaliNENEDAReniciNENEDA

 • Okvirne teme za seminarski radInternet u obrazovanjuObrazovni raunarski softverHipermedijalni sistemiSistemi virtualne realnostiVetaka inteligencijaInformacioni sistemi u obrazovanjuMultimedijalni informacioni sistemi u obrazovanjuUenje na daljinuVirtuelna uionicaInformaciono-komunikacione tehnologije u obrazovanju*

  *