Click here to load reader

Elektronski omotač -utvrđivanje plastelin, karton, pasulj, pirinač, lepak ili neki drugi materijal pogodan za sastavljanje modela atoma BUDI KREATIVAN !

 • View
  21

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Elektronski omotač -utvrđivanje ...

 • Elektronski omotač

 • Raspored energetskih nivoa

 • Raspored elektrona u energetskim nivoima

   maksimalan broj elektrona se računa izrazom 2n na kvadrat, n=1,2,3,...

   1. nivo, n=1 je K, najbliži jezgru, sa najmanje energije 2•1 na kvadrat a to je 2 e-

   2. nivo, n=2 je L , 2•2 na kvadrat a to je 8 e-

   3. nivo, n=3 je M , 2•3 na kvadrat a to je 18 e-

   4. nivo, n=4 je N , 2•4 na kvadrat a to je 32 e-

   5. nivo, n=5 je O ,

   6. nivo, n=6 je P ,

   7. nivo, n=7 je Q , najudaljeniji od jezgra, najviša energija

   Valentni elektroni, valentni nivo

   Samo valentni elektroni učestvuju u hemijskim reakcijama .

   Na svojstva hemijskog elementa najviše utiču valentni elektroni .

 • Radni listić 1. Dopuni rečenice tako da budu tačne.

  Atom je najsitnija .......... čestica koja se sastoji od ......... i .......... .

  Energetski nivoi se obeležavaju ............. ili ........... . Atomski broj

  predstavlja broj ......... u atomu i označava se sa ..... . Protoni su

  .......... naelektrisane čestice i u atomu je broj protona uvek jednak

  broju ........ . Maseni broj ima oznaku ......, predstavlja zbir broja ........ i ........ .

  2. Odredi broj protona, elektrona i neutrona u sledećim izotopima kiseonika :

  a) O ( Z 8, A 16) i b) O ( Z 8, A 18).

  3. Prikaži raspored elektrona u omotaču sledećih atoma:

  a) litijuma (Z 3), b) azota ( Z 7), c) neona (Z 10).

  4. Rečima iskaži sledeće zapise: a) 2Na b) 10H c) 8S .

  5. Zaokruži slovo ispred tačnih tvrđenja:

  a) Drugi energetski nivo može se označiti slovom K.

  b) Treći energetski nivo može imati najviše 8 elektrona.

  c) Kalijum (Z 19) ima 1 valentni elektron.

  6. Odredi ukupan broj elektrona u omotaču atoma:

  a) koji na trećem nivou ima 3 elektrona,

  b) čiji je redni broj 12, a maseni 24.

  7. Odredi broj valentnih elektrona i valentni nivo u atomu:

  a) Al (Z 13), b) Br (Z 35), c) H (Z 1).

 • Rešenja

  1. složena; jezgra i omotača; brojevima 1,2,3,4,5,6,7 ili

  K,L,M,N,O,P,Q; protona; Z; pozitivno; elektrona; A;

  protona i neutrona.

  2. a) 8, 8, 8 b) 8, 8, 10.

  3. a) K 2, L 1 b) K 2, L 5 c) K 2, L 8.

  4. a) 2 atoma natrijima b) 10 atoma vodonika

  c) 8 atoma sumpora

  5. c)

  6. a) 13, b) 12

  7. a) 3 , nivo M, b) 7, nivo N, c) 1, nivo K

 • Domaći zadatak

   Radna sveska str. pitanja i zadaci 71.-72.

   Pročitati uputstvo za rad za sledeći čas u radnoj svesci

  na strani 70.:

  Grupni rad ,,PRAVLJENJE MODELA ATOMA”

  Za pravljenje modela atoma poneti modele ili žice,

  plastelin, karton, pasulj, pirinač, lepak ili neki drugi

  materijal pogodan za sastavljanje modela atoma

  BUDI KREATIVAN !

   www.svethemije.com, www.chem4kids.com

  http://www.svethemije.com/ http://www.chem4kids.com/

Search related