elektromagnetski ventili

Embed Size (px)

DESCRIPTION

HVAC

Citation preview

 • ELEK

  TR

  OM

  AG

  NET

  SKI

  VEN

  TIL

  I

 • Ugradnja Svi elektromagnetski ventili tipaEVR\EVRA i tip EVH rade samo ukoli-ko su ispravno ugraeni u smjeru stru-janja, tj. u smjeru oznaenom strelicom.Elektromagnetski ventili moraju bitismjeteni neposredno ispred termostat-skog ekspanzijskog ventila. Time se iz-bjegava pojava hidraulikog udara priotvaranju elektromagnetskog ventila.

  Hidrauliki udari u tekuinskom cjevo-vodu pri zatvaranju elektromagnetnogventila mogu se sprijeiti, ako se ispredelektromagnetnskog ventila ugradi T-spoj s zatvorenom vertikalnom cijevi.Promjer ''slijepe'' cijevi za jednu dimen-ziju vea od promjera tekuinskog cje-vovoda.

  Za izbjegavanje puknua cijevi, potreb-no je privrstiti cijevi oko elektromag-netskog ventila.

  2

 • 3Elektromagnetski ventili EVR/EVRA iEVH se obino ne moraju rastavljatiprilikom lemljenja/zavarivanja, ako sepoduzmu mjere za spreavanje zagrija-vanja ventila. Panja: Osovina na koju se ugraujesvitak mora se prilikom zavarivanjauvijek zatititi od iskri.Za EVRA 32 i 40 poseban oprez: Na-kon stavljanja ventila na cijev mora seskinuti kuite ventila, kako bi se sprije-ilo djelovanje topline na brtve i O-pr-stene. U instalacijama sa elinim cjevo-vodima, preporuuje se ugradnja filteraneistoa FA ili FIA ispred elektromag-netskog ventila.

  Tlano ispitivanje postrojenja: Svielektromagnetski ventili moraju bitiotvoreni, dovoenjem napona ili ru-nim otvaranjem ventila (ako je prisutnoruno vreteno). Vreteno se, prije puta-nja u rad mora ponovo okrenuti nazad,jer se u protivnom, ventil nee moi za-tvoriti.

 • 4Prilikom privrenja elektromagnet-skog ventila na cjevovod, mora sepridravati sa dva kljua.

  Provjeriti nominalni napon svitka. Is-pravno ugraditi osiguravajue prsteno-ve.

  Privrenje mora biti izvedeno na slje-dei nain:Najprije treba pritegnuti prstima, a po-tom jo za pola kruga kljuem. Pazite,da se plastini navoj ne uniti uslijedprejakog pritezanja.

  Svici

 • 5Potrebno je posebno obratiti panju navoenje kabla. U prikljunu kutiju, nesmije ui voda. Kabel treba voditi takoda postoji mogunost okapavanja.

  Strujni kabel mora cijelim svojim pro-mjerom biti uvren u ulaznoj vodiliciprikljune kutije. Zato je neophodnokoristiti okrugle kablove, jer je jedinosa njima mogue osigurati kvalitetnobrtvljenje.

  Neophodno je obratiti panju na obilje-avanje kablova po boji. uto/zelena i-ca je uzemljenje, dok jednobojni vodovipredstavljaju fazu ili nulu.

 • 6Prilikom zamjene svitka, potrebno jeupotrijebiti alat, najee su to dva od-vijaa.

  Izbor pravog proizvodaPobrinite se da se podaci na svitku (na-pon i frekvencija), slau sa dovodnimnaponom. U protivnom svitak e pre-goriti. Takoer je neophodno, da svi-tak i ventil odgovaraju jedno drugome.Pri zamjeni svitka na EVR 20 NC(NC=bez napona zatvoren) treba obra-titi panju na sljedee:* Kuite ventila za svitak izmjeninestruje ima etvrtast oblik.* Kuite ventila za svitak jednosmjernestruje ima okrugao oblik.Stavljanje pogrenog svitka ima za po-sljedicu nii MOPD. Pogledati podatke na poklopcu vijka.Ukoliko je to mogue, uvijek je poelj-no izabrati svitak za jednu frekvenciju(50 ili 60 Hz). One se manje zagrijavajuod svitaka za dvostruku frekvenciju50/60 Hz.Za postrojenja, kod kojih je ventil ve-im dijelom vremena zatvoren trebaizabrati NC-ventile (NC=bez naponazatvoren). Za postrojenja kod kojihventil vei dio vremena treba biti otvo-ren treba izabrati elektromagnetskeventile NO (NO=bez napona otvo-ren).

 • 7Preg

  orje

  li sv

  itak

  .V

  idi p

  od: P

  rego

  rjel

  i svi

  tak.

  Ele

  ktro

  mag

  nets

  ki v

  enti

  l se

  ne

  otva

  -ra

  .N

  ema

  napo

  na n

  a sv

  itku

  .

  Pogr

  ean

  nap

  on/f

  rekv

  enci

  ja.

  Ispi

  tajte

  da

  li je

  ven

  til o

  tvor

  en il

  i za-

  tvor

  en.

  1) k

  oris

  tite

  in

  dika

  tor

  elek

  trom

  ag-

  nets

  kog

  polja

  .2)

  pod

  igni

  te s

  vita

  k i

  osje

  tite

  da

  lipr

  ua

  otpo

  r.PA

  N

  JA:

  Nik

  ad n

  e sk

  idaj

  te s

  vita

  kpo

  d na

  pono

  m, j

  er m

  oe

  preg

  orje

  ti.

  Prov

  jeri

  te e

  lekt

  ro -

  shem

  u i e

  lekt

  ri-

  nu i

  nsta

  laci

  ju.

  Tak

  oer

  pro

  vjer

  ite

  kont

  akte

  u r

  elej

  u, s

  poje

  ve v

  odov

  a i

  osig

  ura

  e.

  Usp

  ored

  ite

  poda

  tke

  na s

  vitk

  u sa

  po-

  daci

  ma

  na in

  stal

  aciji

  .Iz

  mje

  rite

  rad

  ni n

  apon

  na

  svit

  ku.

  Dop

  ute

  no o

  dstu

  panj

  e na

  pona

  :10

  % iz

  nad

  nom

  inal

  nog

  napo

  na,

  15 %

  ispo

  d no

  min

  alno

  g na

  pona

  .U

  kolik

  o je

  pot

  rebn

  o, z

  amije

  nite

  svi

  -ta

  k is

  prav

  nim

  .

  Sim

  ptom

  iM

  ogu

  i uzr

  oci

  Na

  in o

  tkla

  njan

  ja

  Otklanjanje kvarova

 • 8Ele

  ktom

  agne

  tski

  ven

  til s

  e ne

  otv

  ara.

  Prev

  isok

  dif

  eren

  cija

  lni t

  lak.

  Pren

  izak

  dif

  eren

  cija

  lni t

  lak.

  Ne

  isto

  a n

  a m

  embr

  ani/k

  lipu.

  Oso

  vina

  za

  svit

  ak (

  arm

  atur

  na c

  ijev)

  ote

  ena

  ili s

  avije

  na.

  Prov

  jeri

  ti t

  ehni

  ke

  poda

  tke

  vent

  ila.

  Zam

  ijeni

  te

  odgo

  vara

  jui

  m

  vent

  i-lo

  m.

  Sniz

  ite

  dife

  renc

  ijaln

  i tl

  ak r

  e-du

  kcijo

  m u

  lazn

  og tl

  aka

  u ve

  ntil.

  Prov

  jeri

  ti t

  ehni

  ke

  poda

  tke

  i di

  fe-

  renc

  ijaln

  i tla

  k ve

  ntila

  .Z

  amije

  nite

  od

  gova

  raju

  im

  ve

  nti-

  lom

  .Pr

  ovje

  rite

  mem

  bran

  u i/i

  li kl

  ipni

  pr-

  sten

  , za

  mije

  nite

  O

  -prs

  tene

  i o

  stal

  ebr

  tve.

  Zam

  ijeni

  te n

  eisp

  ravn

  e di

  jelo

  ve *

  ),za

  mije

  nite

  O-p

  rste

  ne i

  osta

  le b

  rtve

  .

  Zam

  ijeni

  te n

  eisp

  ravn

  e di

  jelo

  ve *

  ),za

  mije

  nite

  O-p

  rste

  ne i

  osta

  le b

  rtve

  .

  Sim

  ptom

  iM

  ogu

  i uzr

  oci

  Na

  in o

  tkla

  njan

  jaOtklanjanje kvarova

 • Ned

  osta

  ju s

  asta

  vni

  dije

  lovi

  nak

  onra

  stav

  ljanj

  a ve

  ntila

  .U

  grad

  ite

  dije

  love

  koj

  i ne

  dost

  aju

  *),

  zam

  ijeni

  te O

  -prs

  tene

  i os

  tale

  brt

  ve.

  Ele

  ktom

  agne

  tski

  ven

  til s

  e ne

  otv

  ara.

  Ne

  isto

  a u

  sje

  dit

  u ve

  ntila

  , ne

  i-

  sto

  a u

  arm

  atur

  noj c

  ijevi

  .

  Kor

  ozija

  / ka

  vita

  cija

  .

  Oi

  stit

  e ve

  ntil

  od n

  eis

  toa

  .Z

  amije

  nite

  nei

  spra

  vne

  dije

  love

  *),

  zam

  ijeni

  te O

  -prs

  tene

  i os

  tale

  brt

  ve.

  Zam

  ijeni

  te n

  eisp

  ravn

  e di

  jelo

  ve *

  ),za

  mije

  nite

  O-p

  rste

  ne i

  osta

  le b

  rtve

  .

  Ele

  ktom

  agne

  tski

  ve

  ntil

  se

  otva

  radj

  elom

  ino

  .Pr

  eniz

  ak d

  ifer

  enci

  jaln

  i tla

  k.Pr

  ovje

  rite

  teh

  nik

  e po

  datk

  e i

  dife

  -re

  ncija

  lni

  tlak

  ven

  tila

  . Z

  amije

  nite

  sod

  gova

  raju

  im

  ven

  tilo

  m.

  Prov

  jeri

  tem

  embr

  anu

  i/ili

  klip

  ne p

  rste

  nove

  iza

  mije

  nite

  O-p

  rste

  ne i

  osta

  le b

  rtve

  .

  *) V

  idi s

  adr

  aj u

  zbi

  rci i

  nstr

  ukci

  jaR

  1.00

  .A3.

  02V

  idi p

  opis

  rez

  ervn

  ih d

  elov

  a za

  ele

  ktro

  -m

  agne

  tske

  ven

  tile

  RX

  .3A

  .D1.

  02.

  9

 • 10

  Ele

  ktro

  mag

  nets

  ki

  vent

  il se

  ot

  vara

  djel

  omi

  noO

  te

  ena

  ili s

  avije

  na a

  rmat

  urna

  ci-

  jev.

  Ne

  isto

  a n

  a m

  embr

  ani/k

  lipu

  Ne

  isto

  a n

  a sj

  edi

  tu v

  enti

  la,

  ili n

  aar

  mat

  urno

  j cije

  vi.

  Zam

  ijeni

  te n

  eisp

  ravn

  e di

  jelo

  ve *

  ),za

  mije

  nite

  O-p

  rste

  ne i

  osta

  le b

  rtve

  .

  Oi

  stit

  e ve

  ntil

  od n

  eis

  toe

  .Z

  amije

  nite

  nei

  spra

  vne

  dije

  love

  *),

  zam

  ijeni

  te O

  -prs

  tene

  i os

  tale

  brt

  ve.

  Kor

  ozija

  / ka

  vita

  cija

  .Z

  amije

  nite

  nei

  spra

  vne

  dije

  love

  *),

  zam

  ijeni

  te O

  -prs

  tene

  i os

  tale

  brt

  ve.

  Oi

  stit

  e ve

  ntil

  od n

  eis

  toe

  .Z

  amije

  nite

  nei

  spra

  vne

  dije

  love

  *),

  zam

  ijeni

  te O

  -prs

  tene

  i os

  tale

  brt

  ve.

  Ned

  osta

  ju s

  asta

  vni

  dije

  lovi

  nak

  onra

  stav

  ljanj

  a ve

  ntila

  .U

  grad

  ite

  dije

  love

  koj

  i ned

  osta

  ju, z

  a-m

  ijeni

  te O

  -prs

  tene

  i os

  tale

  brt

  ve.

  Sim

  ptom

  iM

  ogu

  i uzr

  oci

  Na

  in o

  tkla

  njan

  jaOtklanjanje kvarova

 • 11

  Ele

  ktro

  mag

  nets

  ki v

  enti

  l se

  ne z

  atva

  -ra

  / za

  tvar

  a se

  dje

  lom

  ino

  Svit

  ak je

  jo

  uvije

  k po

  d na

  pono

  m.

  Podi

  gnit

  e sv

  itak

  i os

  jeti

  te d

  a li

  pru

  aot

  por.

  PA

  N

  JA:

  Svit

  ak

  nika

  da

  nem

  ojte

  skid

  ati

  ako

  je

  pod

  napo

  nom

  , je

  rm

  oe

  preg

  orje

  ti.

  Prov

  jeri

  te e

  lekt

  ro-

  shem

  u i

  elek

  tri

  nu i

  nsta

  laci

  ju.

  Pro-

  vjer

  ite

  kont

  akte

  u r

  elej

  u, k

  ao i

  spoj

  -ne

  vod

  ove.

  Prev

  isok

  dif

  eren

  cija

  lni

  tlak

  u o

  tvo-

  reno

  m p

  olo

  aju.

  Pri

  tisa

  k na

  izla

  znoj

  stra

  ni p

  ovre

  men

  o vi

  i n

  ego

  na u

  laz-

  noj.

  Prov

  jeri

  te t

  ehni

  ke

  poda

  tke

  vent

  ila.

  Prov

  jeri

  te o

  dnos

  e tl

  akov

  a i

  stru

  ja-

  nja,

  zam

  ijeni

  te o

  dgov

  araj

  uim

  ven

  -ti

  lom

  .Pr

  ovje

  rite

  ost

  alu

  inst

  alac

  iju.

  Prov

  jeri

  te p

  olo

  aj v

  rete

  na.

  Ot

  een

  a ili

  sav

  ijena

  arm

  atur

  naci

  jev.

  Zam

  ijeni

  te n

  eisp

  ravn

  e di

  jelo

  ve *

  ),za

  mije

  nite

  O-p

  rste

  ne i

  osta

  le b

  rtve

  .

  *) V

  idi s

  adr

  aj u

  zbi

  rci i

  nstr

  ukci

  jaR

  1.00

  .A3.

  02V

  idi p

  opis

  rez

  ervn

  ih d

  elov

  a za

  ele

  ktro

  -m

  agne

  tske

  ven

  tile

  RX

  .3A

  .D1.

  02.

  Ru

  no v

  rete

  no s

  e ne

  vra

  a n

  akon

  upot

  rebe

  .

 • 12

  Mem

  bran

  a ili

  pot

  porn

  a pl

  oa

  obr-

  nuto

  ugr

  aen

  e.

  Ne

  isto

  a n

  a pl

  oi v

  enti

  la,

  nei

  sto

  a u

  pilo

  tnoj

  sap

  nici

  ,ne

  isto

  -a

  u a

  rmat

  urno

  j cije

  vi

  Kor

  ozija

  / ka

  vita

  cija

  .

  Prov

  jeri

  te d

  a li

  je

  vent

  il is

  prav

  noug

  rae

  n.Z

  amije

  nite

  O

  -prs

  tene

  i o

  stal

  e br

  -tv

  e.

  Oi

  stit

  e ve

  ntil

  od n

  eis

  toe

  .Z

  amije

  nite

  O

  -prs

  tene

  i o

  stal

  e br

  -tv

  e.

  Zam

  ijeni

  te n

  eisp

  ravn

  e di

  jelo

  ve *

  ),za

  mije

  nite

  O-p

  rste

  ne i

  osta

  le b

  rtve

  .

  Sim

  ptom

  iM

  ogu

  i uzr

  oci

  Na

  in o

  tkla

  njan

  jaOtklanjanje kvarova

  Ele

  ktro

  mag

  nets

  ki v

  enti

  l se

  ne z

  atva

  -ra

  / za

  tvar

  a se

  dje

  lom

  ino

  .O

  te

  ena

  plo

  a ve

  ntila

  , m

  embr

  ana

  ili s

  jedi

  te

  vent

  ila.

  Prov

  jeri

  te o

  dnos

  e tl

  akov

  a i

  stru

  ja-

  nja.

  Zam

  ijeni

  te n

  eisp

  ravn

  e di

  jelo

  ve *

  ),za

  mije

  nite

  O-p

  rste

  ne i

  osta

  le b

  rtve

  .

 • 13

  Ele

  ktro

  mag

  nets

  ki

  vent

  il pr

  oizv

  odi

  um

  ove.

  Frek

  venc

  ijski

  um

  (zuj

  anje

  )

  Hid

  raul

  iki

  uda

  r pr

  i otv

  aran

  ju /

  za-

  tvar

  anju

  ele

  ktro

  mag

  nets

  kog

  vent

  ila

  Uzr

  ok

  nije

  u

  elek

  trom

  agne

  tsko

  mve

  ntilu

  . Pro

  vjer

  ite e

  lekt

  ro in

  stal

  aciju

  .

  Prev

  isok

  dif

  eren

  cija

  lni

  tlak

  i/il

  i pu

  l-sa

  cija

  u tl

  ano

  m c

  jevo

  vodu

  Prov

  jeri

  te te

  hni

  ke p

  odat

  ke.

  Prov

  jeri

  te o

  dnos

  e tl

  akov

  a i

  stru

  ja-

  nja.

  Zam

  ijeni

  te

  odgo

  vara

  jui

  m

  vent

  i-lo

  m.

  prov

  jeri

  te o

  stat

  ak in

  stal

  acije

  Vid

  i pod

  ugr

  adnj

  a.

  Ele

  ktro

  mag

  nets

  ki v

  enti

  l se

  ne z

  atva

  -ra

  / za

  tvar

  a se

  dje

  lom

  ino

  .N

  edos

  taju

  dije

  lovi

  nak

  on r

  asta

  vlja

  -nj

  a ve

  ntila

  .Z

  amije

  nite

  dije

  love

  koj

  i ne

  dost

  aju

  *), z

  amije

  nite

  O-p

  rste

  ne i

  osta

  le b

  r-tv

  e.

  *) V

  idi s

  adr

  aj u

  zbi

  rci i

  nstr

  ukci

  jaR

  1.00

  .A3.

  02V

  idi p

  opis

  rez

  ervn

  ih d

  elov

  a za

  ele

  ktro

  -m

  agne

  tske

  ven

  tile

  RX

  .3A

  .D1.

  02.

 • Preg

  orje

  li sv

  itak

  .(S

  vita

  k je

  hla

  dan,

  iak

  o je

  dov

  eden

  napo

  n).

  Pogr

  ean

  nap

  on/f

  rekv

  enci

  ja.

  Kra

  tki

  spoj

  u

  svit

  ku

  (eve

  ntua

  lno

  uslje

  d po

  jave

  vla

  ge).

  Prov

  jeri

  te p

  odat

  ke n

  a sv

  itku

  , ev

  en-

  tual

  no

  zam

  ijeni

  te

  ispr

  avni

  m

  svit

  -ko

  m,

  prov

  jeri

  te

  elek

  tro-

  shem

  u i

  elek

  tri

  nu

  inst

  alac

  iju.

  Prov

  jeri

  tim

  aksi

  mal

  no o

  dstu

  panj

  e na

  pona

  .D

  ozvo

  ljeno

  ods

  tupa

  nje

  napo

  na:

  10 %

  izna

  d no

  min

  alno

  g na

  pona

  15 %

  ispo

  d no

  min

  alno

  g na

  pona

  Prov

  jeri

  te,

  da l

  i je

  kra

  tki

  spoj

  na

  osta

  loj i

  nsta

  laci

  ji. P

  rovj

  erit

  e el

  ektr

  opr

  iklju

  ak

  na s

  vitk

  u, n

  akon

  ukl

  anja

  -nj

  a gr

  eke

  , zam

  ijeni

  te s

  vita

  k. (p

  azit

  ena

  ispr

  avno

  oi

  enj

  e).

  Sim

  ptom

  iM

  ogu

  i uzr

  oci

  Na

  in o

  tkla

  njan

  jaOtklanjanje kvarova

  Pokr

  etni

  klip

  u a

  rmat

  urno

  j cije

  vi s

  ene

  pod

  ie

  (zag

  lavi

  o).

  a) A

  rmat

  urna

  cije

  v je

  ot

  een

  a ili

  sa-

  vije

  nab)

  Ot

  een

  a ar

  mat

  ura

  c) N

  eis

  toa

  u a

  rmat

  urno

  j cije

  vi.

  Zam

  ijeni

  te n

  eisp

  ravn

  e di

  jelo

  ve

  *),

  Ukl

  onit

  e ne

  ist

  oe.

  Zam

  ijeni

  te

  O-p

  rste

  ne i

  ost

  ale

  br-

  tve.

  14

 • Preg

  orje

  li sv

  itak

  .(S

  vita

  k je

  hla

  dna,

  iak

  o je

  dov

  eden

  napo

  n).

  Prev

  isok

  a te

  mpe

  ratu

  ra

  rash

  ladn

  ogm

  edija

  .

  Prev

  isok

  a te

  mpe

  ratu

  ra o

  kolin

  e.

  Usp

  ored

  ite

  poda

  tke

  svit

  ka i

  ven

  tila

  sa p

  odac

  ima

  o in

  stal

  aciji

  , zam

  ijeni

  teod

  gova

  raju

  im

  ven

  tilo

  m.

  Zam

  ijeni

  te n

  eisp

  ravn

  e di

  jelo

  ve *

  ),

  Zam

  ijeni

  te

  O-p

  rste

  ne i

  ost

  ale

  br-

  tve.

  Ot

  een

  i kl

  ip,

  klip

  ni

  prst

  en

  (kod

  elek

  trom

  agne

  tnih

  ven

  tila

  sa

  serv

  oup

  ravl

  janj

  em ti

  p E

  VSA

  ).

  Eve

  ntua

  lno

  prom

  ijeni

  te

  polo

  aj

  vent

  ila. U

  spor

  edit

  e po

  datk

  e sv

  itka

  ive

  ntila

  sa

  po

  daci

  ma

  o in

  stal

  aciji

  .Po

  bolj

  ajte

  ven

  tila

  ciju

  oko

  ven

  tila

  isv

  itka

  .

  *) V

  idi s

  adr

  aj u

  zbi

  rci i

  nstr

  ukci

  jaR

  1.00

  .A3.

  02V

  idi p

  opis

  rez

  ervn

  ih d

  elov

  a za

  ele

  ktro

  -m

  agne

  tske

  ven

  tile

  RX

  .3A

  .D1.

  02.

  15