45
Universitatea VALAHIA din Târgovişte (UVT) Facultatea de Inginerie Electrică, Electronică și Tehnologia Informației (FIEETI) Departamentul de Automatică, Informatică şi Inginerie Electrică (DAIIE) Aleea Sinaia, nr. 13, 130004, Targoviste, România tel. +40 245 217683 fax. +40 245 217683 Prezentarea programului de studii universitare de licență Electrotehnică 2018-2019 Campusul Universitar, Corp A

Electrotehnic〦 · acţionărilor electrice, convertoare statice de putere, electrotehnologii şi electrotermie, surse regenerabile de energie, interfaţarea dispozitivelor electrotehnice

 • Upload
  others

 • View
  36

 • Download
  1

Embed Size (px)

Citation preview

 • Universitatea VALAHIA din Târgovişte (UVT) Facultatea de Inginerie Electrică, Electronică și Tehnologia Informației (FIEETI)

  Departamentul de Automatică, Informatică şi Inginerie Electrică (DAIIE)

  Aleea Sinaia, nr. 13, 130004, Targoviste, România tel. +40 245 217683 fax. +40 245 217683

  Prezentarea programului de studii universitare de licență

  Electrotehnică

  2018-2019 Campusul Universitar, Corp A

 • Universitatea VALAHIA din Târgovişte (UVT) Facultatea de Inginerie Electrică, Electronică și Tehnologia Informației (FIEETI)

  Departamentul de Automatică, Informatică şi Inginerie Electrică (DAIIE)

  Aleea Sinaia, nr. 13, 130004, Targoviste, România tel. +40 245 217683 fax. +40 245 217683

  1. Denumirea programului de licență: Electrotehnică (LET) 2. Tipul şi durata programului: 4 ani, 8 semestre, 240 ECTS 3. Oportunitatea și necesitatea programului de licență:

  În momentul de faţă, piaţa muncii este în continuă schimbare, iar noile tendinţe

  conferă specialistului în Electrotehnică şanse reale de integrare socio-profesională în societăţi și companii de vârf, multe dintre acestea devenind între timp întreprinderi multinaţionale. Programul de studii de licență Electrotehnică este oportun şi în concordanţă, cu cadrul naţional al calificărilor şi cerinţele actuale ale forţei de muncă din România şi, în special, din judeţul Dâmboviţa.

  Specializarea Electrotehnică (LET) funcţionează în cadrul Facultăţii de Inginerie Electrică, Electronică şi Tehnologia Informaţiei (FIEETI).

  Specializarea Electrotehnică generală face parte din portofoliul de specializări al Facultăţii de Inginerie Electrică din anul universitar 1992-1993. Specializarea a obţinut autorizarea de funcţionare provizorie si, ulterior, după examinarea Raportului de autoevaluare si după vizita efectuată de către Comisia C.N.E.A.A. a primit acreditarea conform HG 696/17.08.2000. Specializarea sa regăsit în Nomenclatorul de profile şi specializări, aprobat de Ministerul Educaţiei şi Cercetării, precum şi în Nomenclatorul privind domeniile de referinţă şi specializările de licenţă din învăţământul universitar, în cadrul domeniului Inginerie Electrică.

  Conform H.G. nr.1175/2006 privind organizarea studiilor universitare de licenţă şi aprobarea listei domeniilor şi specializărilor din cadrul acestora, specializarea Electrotehnică generală se transformă în specializarea Electrotehnică.

  Personalul didactic angrenat în pregătirea studenților programului de studiu este constituit din cadre didactice din Universitatea „Valahiaˮ din Târgoviște, cu titlul ştiinţific de doctor, specializate în domeniile de pregătire a materiilor predate, cu rezultate recunoscute pe plan naţional şi internaţional.

  Viitorii specialiști au competențe largi în domeniul cercetării, proiectării şi exploatării instalaţiilor, proceselor şi echipamentelor din domeniul ingineriei electrice şi oportunităţi sporite pe piața muncii.

  4. Misiunea programului de licență:

  Pregăteşte ingineri în domeniul electric, având cunoştinţe în domeniul proiectării şi

  exploatării instalaţiilor electrice şi electroenergetice,utilizarea echipamentelor şi a sistemelor electrice complexe, concepţia, tehnologia de fabricaţie şi instalarea acestora. Astfel, se are în vedere pregătirea studenţilor în domeniul maşinilor şi echipamentelor electrice, a acţionărilor electrice, convertoare statice de putere, electrotehnologii şi electrotermie, surse regenerabile de energie, interfaţarea dispozitivelor electrotehnice cu tehnica de calcul, modelarea şi simularea numerică a proceselor fizice. 5. Obiectivele programului de licență:

  Principalul obiectiv al programului de studiu este formarea de specialişti în domeniul

  Ingineriei Electrice, capabili să desfăşoare activităţi în domeniile electric și electroenergetic precum şi activităţi de cercetare ştiinţifică şi didactică în învăţământul universitar și liceal.

 • Universitatea VALAHIA din Târgovişte (UVT) Facultatea de Inginerie Electrică, Electronică și Tehnologia Informației (FIEETI)

  Departamentul de Automatică, Informatică şi Inginerie Electrică (DAIIE)

  Aleea Sinaia, nr. 13, 130004, Targoviste, România tel. +40 245 217683 fax. +40 245 217683

  Obiective generale ale programului de licență sunt:

  • capacitatea de a soluţiona rapid şi eficient problemele tehnice specifice domeniul Ingineriei electrice;

  • aplicarea creativă a tehnicilor de cercetare ştiinţifică în rezolvarea unor probleme specifice din domeniul Ingineriei electrice;

  • capacitatea de a elabora studii rapoarte şi expertize profesionale;

  • capacitatea de a disemina rezultatele cercetărilor experimentale în scopul aplicării eficiente în producţie, montaj, întreţinerea şi mentenanţa instalaţiilor electrice şi electroenergetice;

  • cunoaşterea noilor tehnologii, a cerinţelor privind calitatea alimentării cu energie electrică;

  • cunoaşterea aspectelor economice şi financiare privind realizarea investiţiilor în domeniul echipamentelor electrice şi a eficienţei energetice.

  În acest sens, sunt impuse o serie de obiective specifice:

  • Adaptarea programului de învăţământ, astfel încât acesta să răspundă la cerinţele impuse de realitatea prezentă;

  • Asigurarea unui cadru în care cercetarea fundamentală dar şi cea direct aplicativă să se poată dezvolta în armonie cu activitatea didactică curentă;

  • Dezvoltarea de noi parteneriate cu mediul economic şi continuarea relaţiilor cu partenerii tradiţionali: S.C. Arctic Găeşti S.A., S.C. Automobile Dacia Piteşti S.A., S.C. Schneider România S.A., Electrica Muntenia S.A., Hidroelectrica Câmpulung S.A, Termica S.A., S.C. Geo-Sting S.R.L., S.C. Oţel Inox S.A., S.C. Erdemir S.A., S.C. Potențial S.R.L., S.C. Lin S.R.L., S.C. Amiras S.R.L. S.C. BitInvest S.R.L. S.C. Cromsteel S.A. Târgovişte, S.C. Kablutronik S.R.L., Parcul Industrial Titu, Parcul Industrial Moreni etc.

  • Asigurarea cadrului necesar pentru afirmarea şi păstrarea în departament a cadrelor didactice tinere, atât de necesare asigurării continuităţii şi perspectivei specializăriilor de licență și masterat în ingineria electrică;

  • Atragerea studenţilor către specializarea de licență Electrotehnică şi implicarea lor în proiecte şi activităţi comune cu membrii catedrei care să conducă la formarea acestora la un nivel de înaltă performanţă şi competenţă.

  6. Competenţe generale şi competenţe specifice:

  Absolvenții programului de licență vor dobândi competențe suplimentare în domeniul

  cercetării, proiectării, expertizării şi exploatării instalaţiilor şi echipamentelor aferente producerii, transportului, distribuției și utilizării energiei electrice și termice şi oportunităţi sporite pe piața muncii.

  Competențe generale:

  • Aplicarea adecvată a cunoştinţelor fundamentale de matematică, fizică şi chimie în domeniul ingineriei electrice;

  • Operarea cu concepte fundamentale din ştiinţa calculatoarelor şi tehnologia informaţiei;

  • Operarea cu concepte fundamentale din electrotehnică;

  • Analiza, modelarea şi simularea sistemelor electrice;

  • Utilizarea tehnicilor de măsurare a mărimilor electrice şi neelectrice şi a sistemelor de achiziţie de date în sistemele electrice;

  • Proiectarea sistemelor de reglare automată.

 • Universitatea VALAHIA din Târgovişte (UVT) Facultatea de Inginerie Electrică, Electronică și Tehnologia Informației (FIEETI)

  Departamentul de Automatică, Informatică şi Inginerie Electrică (DAIIE)

  Aleea Sinaia, nr. 13, 130004, Targoviste, România tel. +40 245 217683 fax. +40 245 217683

  Competențe specifice:

  • Capacitatea de a soluţiona rapid şi eficient problemele tehnice specifice domeniul Ingineriei Electrice;

  • Aplicarea creativă a tehnicilor de cercetare ştiinţifică în rezolvarea unor probleme specifice din domeniul Ingineriei electrice;

  • Capacitatea de a elabora studii rapoarte şi expertize profesionale;

  • Capacitatea de a disemina rezultatele cercetărilor experimentale în scopul aplicării eficiente în producţie, montaj, întreţinerea şi mentenanţa instalaţiilor electrice şi electroenergetice;

  • Cunoşterea noilor tehnologii, a cerinţelor privind calitatea alimentării cu energie electrică;

  • Cunoaşterea aspectelor economice şi financiare privind realizarea investiţiilor în domeniul sistemelor electrice şi a eficienţei energetice.

  Competențe transversale:

  • Identificarea obiectivelor de realizat, a resurselor disponibile, condiţiilor de finalizare a acestora, etapelor de lucru, timpilor de lucru, termenelor de realizare şi riscurilor aferente;

  • Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă pluridisciplinară şi aplicarea de tehnici de relaţionare şi muncă eficientă în cadrul echipei;

  • Utilizarea eficientă a surselor informaţionale şi a resurselor de comunicare şi formare profesională asistată (portaluri Internet, aplicaţii software de specialitate, baze de date, cursuri on-line etc.) atât în limba română cât şi într-o limbă de circulaţie internaţională.

  Astfel, se urmărește crearea unor competențe inginerești ce vor permite absolvenților să

  proiecteze și implementeze sisteme electrice avansate de control, monitorizare și diagnoză a echipamentelor electrice, mașinilor și actionarilor electrice, studiul modelelor matematice ale mașinilor electrice și al alegerii convertoarelor în sistemele de actionare electrică, modelarea matematică a mașinilor electrice și a sistemelor de acționare electrică, modelarea optimală și simularea numerică a sistemelor electromagnetice și termice, soluționarea problemelor cuplate (electromagnetic-termic-mecanic), proiectarea, realizarea, implementarea și simularea sistemelor cu surse regenerabile.

  7. Ocupații posibile:

  Inginer electrotehnist, inginer de cercetare în electrotehnică, cercetător în electrotehnică,

  asistent de cercetare în electrotehnică, proiectant inginer electrotehnic, profesor pt. învăţământul gimnazial, inspector de specialitate protecţia muncii, inspector în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, inspector ISCIR, inspector metrolog, inginer de cercetare în echipamente de proces, inginer de cercetare în echipamente şi instalaţii de bord, inginer iluminare, evaluator.

  8. Grupul țintă (potenţialii candidaţi vizaţi de programul de licenţă):

  Absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat, preferabil filieră tehnică.

 • Universitatea VALAHIA din Târgovişte (UVT) Facultatea de Inginerie Electrică, Electronică și Tehnologia Informației (FIEETI)

  Departamentul de Automatică, Informatică şi Inginerie Electrică (DAIIE)

  Aleea Sinaia, nr. 13, 130004, Targoviste, România tel. +40 245 217683 fax. +40 245 217683

  9. Personalul didactic existent, implicat în programul de licență:

  Prof.dr.ing. Horia ANDREI Conf.dr.ing. Nicoleta ANGELESCU Prof.dr.ing. Nicolae OLARIU Conf.dr. Gheorghe GHEORGHIU Prof.dr.ing. Tanța SETNESCU Conf.dr. Gheorghe CUCUI Prof.dr.ing. Valentin DOGARU-ULIERU Ș.l.dr.ing. Cosmin COBIANU Prof.dr.ing. Mihail-Florin STAN Ș.l.dr.ing. Iulian BĂNCUȚĂ Prof.dr.ing. Marina OLARIU Ș.l.dr.ing. Lucia PASCALE Prof.dr.ing. Eugenia MINCĂ Ș.l.dr.ing. Dan PUCHIANU Conf.dr. Călin Dinu OROS Ș.l.dr.ing. Gabriel PREDUȘCĂ Conf.dr.ing. Elena Otilia VÎRJOGHE Ș.l.dr.ing. Emil DIACONU Conf.dr.ing. Adela Gabriela HUSU Ș.l.dr.ing. Carmen POPA Conf.dr.ing. Ioan Corneliu SĂLIȘTEANU Lect.dr. Alin POHOAȚĂ Conf.dr.ing. Iulian BREZEANU Lect.dr. Ana-Maria HOSSU Conf.dr.ing. Marcel IONEL Lect.dr. Oana Cătălina BUTE Conf.dr.ing. Florin DRAGOMIR Lect.dr. Dana Camelia DIACONU Conf.dr.ing. Otilia Elena DRAGOMIR As.dr.ing. Cătălin DRĂGOI Conf.dr.ing. Ana-Maria SUDUC Dr.ing. Marius IONIȚĂ Conf.dr.ing. Oliver MAGDUN Drd.ing. Nicolae FIDEL Conf.dr.ing. Otilia NEDELCU Drd.ing. Bogdan SĂLIȘTEANU Conf.dr.ing. Traian IVANOVICI

  10. Baza materială care va susţine programul de licență:

  Programul de licență este susţinut de o importantă bază materială, laboratoare moderne dotate cu instalații şi software performante, care oferă studenților oportunitatea unei pregătiri atât teoretice cât şi practice la nivel european (Matlab, Ecodial Advance Claculation, ANSYS, PV-Sol, SPICE, LabView, EDSA etc.). Laboratoarele didactice și de cercetare care susțin programul de licență Electrotehnică sunt:

  Nr. crt. Titlul laboratorului Locația

  ANUL I

  1 Chimie A 013

  2 Grafică asistată de calculator A 118

  3 Programarea calculatoarelor si limbaje de programare 1 A 107

  4 Informatica aplicata A 118

  5 Introducere în ingineria electrica A 120

  6 Fizică 1 A 022

  7 Programarea calc. si limbaje de programare 2 A 118

  8 Teoria circuitelor electrice A 108

  9 Materiale electrotehnice A 120

  10 Sisteme digitale 1 A 307

  ANUL II

  11 Fizică 2 A 021

  12 Metode numerice A 114

  13 Teoria câmpului electromagnetic A 108

  14 Electronică 1 A 117

  15 Arhitectura sistemelor de calcul A 105

 • Universitatea VALAHIA din Târgovişte (UVT) Facultatea de Inginerie Electrică, Electronică și Tehnologia Informației (FIEETI)

  Departamentul de Automatică, Informatică şi Inginerie Electrică (DAIIE)

  Aleea Sinaia, nr. 13, 130004, Targoviste, România tel. +40 245 217683 fax. +40 245 217683

  16 Electronică 2 A 117

  17 Măsurări electrice și electronice A 103

  18 Sisteme digitale 2 A 307

  19 Modelarea și simularea circuitelor electrice A 115

  ANUL III

  20 Teoria sistemelor și reglaj automat A 118

  21 Convertoare electromecanice 1 A 008

  22 Echipamente electrice A 114

  23 Inginerie biomedicală A 305

  24 Instrumentație virtuală în ingineria electrică A 114

  25 Acționări hidraulice și pneumatice A 109

  26 Instalații electrice A 114

  27 Convertoare electromecanice 2 A 008

  28 Electronică de putere A 009

  29 Acționări electrice A 009

  30 Surse regenerabile de energie ICSTM

  ANUL IV

  31 Convertoare statice de putere A 009

  32 Sisteme electroluminoase și iluminat electric A 008

  33 Instalații electrotehnologice ICSTM

  34 Microcontrolere și automate programabile A 105

  35 Compatibilitate electromagnetică A 114

  36 Proiectarea optimală a dispozitivelor electromagnetice A 114

  37 Modelarea și simularea rețelelor electrice A 114

  11. Programe de cercetare în derulare/desfășurate în ultimii ani care pot constitui suportul și baza de cercetare pentru programul de licență Electrotehnică: ➢ Sistem integrat pentru caracterizarea și evaluarea performantelor sistemelor

  fotovoltaice (SICEPV) PNCDI III P2-2.1-BG-2016-0075, (OLARIU Nicolae), Număr contract: 62BG/2016;

  ➢ Componente electrice compatibile cu dezvoltarea durabilă - Proiect de cercetare cu finanțare prin Competiție de proiecte de cercetare – 2016, nr. 2231/31.10.2016 S.C. BIT Invest SRL, (STAN Mihail-Florin), Contract numărul 7179 / 19.12.2016 și 2510/19.12.2016;

  ➢ Nuclear and related tehniques for environmental and life sciences: sewage sludge analysis, Topic No. 03-4-1104-2011/2016, Proiect în colaborare cu IUCN-Dubna (BĂNCUȚĂ Iulian);

  ➢ Nuclear and related techniques in the environmental studies; Protocol No. 4620-4-17/19 - Nuclear and related techniques for environmental and life sciences: sewage sludge analysis, title: ”Studies and experiments concerning characterization and superior utilization of sludge from municipal wastewater treatment plants” Proiect în colaborare cu IUCN-Dubna (BĂNCUȚĂ Iulian);

  ➢ Studiu privind unificarea modalităţilor de alegere a prizelor de pământ şi a metodelor de împământare pentru consumatorii şi distribuitorii din reţelele electroenergetice de joasă şi medie tensiune - Proiect de cercetare cu finanțare prin Competiție de proiecte de cercetare – 2015 S.C. Amiras C&L SRL (STAN Mihail-Florin), Contract numărul nr 8327 / 30.12.2015 și 2519/30.12.2015;

  ➢ Modelarea, simularea și controlul sistemelor fotovoltaice utilizate la iluminatul stradal cu LED în zonele izolate - Proiect de cercetare cu finanțare prin Competiție

 • Universitatea VALAHIA din Târgovişte (UVT) Facultatea de Inginerie Electrică, Electronică și Tehnologia Informației (FIEETI)

  Departamentul de Automatică, Informatică şi Inginerie Electrică (DAIIE)

  Aleea Sinaia, nr. 13, 130004, Targoviste, România tel. +40 245 217683 fax. +40 245 217683

  de proiecte de cercetare – 2015 S.C. Amiras C&L SRL (HUSU Adela Gabriela), Contract numărul 8328 / 30.12.2015 și 2517/30.12.2015;

  ➢ Sistem inteligent de asistare a deciziilor aplicat în reţelele electrice de joasă tensiune cu producere distribuită din surse de energie regenerabilă (InDeSEn) – (OLARIU Nicolae), Contract PN-II-PT-PCCA-2011-3.2-1616, 2012-2015;

  ➢ Studiu privind soluţiile pentru controlul la distanţă al iluminatului public stradal. Implementare soluţie pilot, sursa de finanțare: integral privat - buget cercetare-dezvoltare S.C. AMIRAS S.R.L. (VÎRJOGHE Elena Otilia), contract nr. 10402/30.12.2014, contract de munca nr. 8238/26.01.2015;

  ➢ Sistem de monitorizare si inspectie avansata aeriana si terestra a infrastructurilor critice- SMIATIC, proeict finantat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finantare nr. 74/08.09.2016 încheiat cu Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică, în numele şi pentru Ministerul Educaţiei Nationale si Cercetării Stiintifice, în calitate de Organism Intermediar pentru Axa Prioritară 1 – Cercetare, Dezvoltare tehnologica si Inovare (CDI) in sprijinul competitivitatii economice si dezvoltarii afacerilor, cod 104350, beneficiar: s.c. ENERGY & ECO CONCEPT SRL, expert (ANDREI Horia);

  ➢ Leonardo da Vinci Transfer of innovations project 2012-1-Gr1-LEO05-10057 „Enhance Attractiveness of Renewable Energy Training by Virtual Reality” – AVARES, 2012 (ANDREI Horia);

  ➢ Metode şi echipamente pentru testarea profilelor longitudinale ale arterelor rutiere în regim dinamic-PROLOG, contract PNCDI programul 5 Inovare (ANDREI Horia), contract nr.123/2007;

  ➢ Echipamente inteligente pentru controlul sistemelor de iluminat stradal-INTIL, contract PNCDI programul 5 Inovare (ANDREI Horia), contract nr.56/2007;

  ➢ Creşterea eficienţei conversiei energiei solare în platforme fotovoltaice orientabile (OLARIU Nicolae), Contract cercetare nr. 21-003/2007;

  ➢ Celule fotovoltaice pe bază de filme subţiri obţinute prin tehnologii alternative pentru producerea de energie curată (Voltera) (OLARIU Nicolae), Contract nr. 22-132/2008;

  ➢ Sistem hibrid pentru autonomie energetică pe bază de modul fotovoltaic / pilă de combustie (OLARIU Nicolae), Contract cercetare nr. 195/2006;

  ➢ Posibilităţi de lărgire a vizibilităţii cercetării româneşti în context european în domeniul surselor hibride de energie alternativă (OLARIU Nicolae), Contract cercetare nr. 187/2006;

  ➢ Studiu de soluții privind electrificarea rurală din surse regenerabile de energie în contextul dezvoltării durabile. Programul 100 de gospodării electrificate prin utilizarea SRE în ROMANIA (OLARIU Nicolae), Contract cercetare nr. 39.2/2006;

  ➢ Creșterea vizibilității cercetarii românești in domeniul producerii energiei electrice din surse regenerabile, distribuite. actiuni pentru integrarea romaniei in reteaua de excelenta europeana DERLAB – RODERLAB, (OLARIU Nicolae) Contract cercetare nr. 215/2006;

  ➢ Integrarea cercetării românești în domeniul fotovoltaic în platforma tehnologică europeană (OLARIU Nicolae), Contract cercetare nr. 143/2006;

  ➢ Sisteme mecanice noi pentru creşterea eficienţei conversiei energiei solare în energie electrică (OLARIU Nicolae), Contract cercetare nr. 752/2006;

  Cadrele didactice din colectivul de Electrotehnică au participat în calitate de membri în

  alte proiecte de cercetare derulate prin universitate și în proiecte POSDRU și PHARE în calitate de experți, tutori, și formatori. În graficele de mai jos sunt prezentate pe ani distribuția acestor proiecte, activitatea de cercetare a directorilor de proiect și a membrilor din echipa de cercetare.

 • Universitatea VALAHIA din Târgovişte (UVT) Facultatea de Inginerie Electrică, Electronică și Tehnologia Informației (FIEETI)

  Departamentul de Automatică, Informatică şi Inginerie Electrică (DAIIE)

  Aleea Sinaia, nr. 13, 130004, Targoviste, România tel. +40 245 217683 fax. +40 245 217683

  12. Activitatea de cercetare a cadrelor didactice din colectivul de Electrotehnică

  Prezentată sintetic, activitatea de cercetare a cadrelor didactice din colectivul de

  Electrotehnică s-a concretizat prin publicarea de articole în reviste cotate ISI și BDI, lucrări susținute la conferințe naționale și internaționale, cărți și capitole de carte publicate în edituri naționale recunoscute CNCSIS și edituri internaționale. Punctajul stabilit în tabelul de mai jos s-a realizat prin împărțirea lucrării (articol, carte sau citare) la numărul de autori.

  Cercetare științifică 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008

  Reviste ISI 0 1 1 0 0,5 0 1,5 0 0 0 0

  Conferințe indexate ISI

  5,58 7,06 5,44 6,98 5,75 4,33 3 0,5 4,08 5,48 0,25

  Reviste BDI 1 4,33 2 4,2 6,16 5,01 4,27 6,83 5,91 6,17 5,24

  Conferințe indexate BDI

  2,65 0,33 0 0 0 4 1,78 2 7,2 8,66 5,5

  Cărți sau cap. de carte

  1,84 2 1 1,2 0,5 1 3,16 2,49 2,83 6,32 3,04

  Citări ISI 13,83 15,36 13 13 10,25 6,16 1 0,5 0,33 0,75 0

  Citări BDI 7,49 8,66 2,66 4,5 0,91 3,83 3,33 2,02 3,58 1,91 2,48

  Total 32,39 37,74 25,1 29,88 24,07 24,33 18,04 14,34 23,93 29,29 22,51

 • Universitatea VALAHIA din Târgovişte (UVT) Facultatea de Inginerie Electrică, Electronică și Tehnologia Informației (FIEETI)

  Departamentul de Automatică, Informatică şi Inginerie Electrică (DAIIE)

  Aleea Sinaia, nr. 13, 130004, Targoviste, România tel. +40 245 217683 fax. +40 245 217683

 • Universitatea VALAHIA din Târgovişte (UVT) Facultatea de Inginerie Electrică, Electronică și Tehnologia Informației (FIEETI)

  Departamentul de Automatică, Informatică şi Inginerie Electrică (DAIIE)

  Aleea Sinaia, nr. 13, 130004, Targoviste, România tel. +40 245 217683 fax. +40 245 217683

  Alte activități de cercetare Activitatea de cercetare a cadrelor didactice din Colectivul de Electrotehnică s-a concretizat și prin alte activități cum ar fi: membri în comitete de redacţie, revizori științifici, organizatori de conferinţe, premii, diplome, membri în asociaţii profesionale naţionale şi internaţionale, profesor invitat. A. Membri în comitete de redacție prof.dr.ing. Horia Andrei - Redactor șef al revistei „The Scientific Bulletin of Electrical Engineering Faculty-SBEEF”, Co-Chief Editor al revistei “Journal of Electrical Engineering, Electronics, Control and Computer Sciences-JEEECCS” cotate de CNCSIS în categoria B+, Google Scholar și Index Copernicus – Master Journal List. prof.dr.ing. Nicolae Olariu - Membru în colectivul de redacţie al EEA, Electrotehnica Electronica si Automatizare; - Membru in comitetul științific - CONFERENCE FOR SUSTAINABLE ENERGY CSE, Brasov, 2008; - Membru in comitetul științific - WREC- Word Renewable Energy Conference, 2015; - Membru in comitetul științific - SWIC Solar Wind international Conference, 2006; - Membru in comitetul științific - HHT-Homme High Tech, 2006;

 • Universitatea VALAHIA din Târgovişte (UVT) Facultatea de Inginerie Electrică, Electronică și Tehnologia Informației (FIEETI)

  Departamentul de Automatică, Informatică şi Inginerie Electrică (DAIIE)

  Aleea Sinaia, nr. 13, 130004, Targoviste, România tel. +40 245 217683 fax. +40 245 217683

  - Membru in comitetul științific - IEEE World Conference on Photovoltaic Energy Conversion, 1st and 2nd edition; - Inițiator și Charmain al CNSNRE - Conferința Nationale Surse noi si Regenerabile de Energie. conf.dr.ing. Mihail-Florin Stan - Secretar general de redacţie al Buletinului Ştiinţific al Facultăţii de Inginerie Electrică, UVT, Târgovişte ((revistă acreditată de către CNCSIS de tip B+), publicaţie indexată în baza de date internaţională Copernicus Journal Master List cu factor de impact 5.71). - Membru în Comitetul de Consultanţă al Revistei Ştiinţifice „Astronautica” acreditată de CNCSIS de tip D. - Coordonatorul ştiinţific al Colecţiei Universitaria-Tehnica a Editurii Bibliotheca, Târgovişte (editură acreditată CNCS de tip B); - Editor Coordonator de volume (Proceedings) ale manifestării ştiinţifice Internaţionale ISEE - International Symposium on Electrical Engineering; - Conference procedigns of ISEE 2007 - 7th International Symposium on Electrical Engineering, 145 pag, limba de publicare EN, ISBN 978-973-712-320-6. conf.dr.ing. Elena Otilia Vîrjoghe - Membru în colectivul de redacţie al Buletinului Ştiinţific al Facultăţii de Inginerie Electrică, UVT, Târgovişte (revistă acreditată de către CNCSIS de tip B+, indexată Copernicus); - Membru în Comitetul de organizare la 8th World Energy System Conference (WESC 2010), Târgoviște, Romania, 1-3 July 2010; - Membru în Comitetul de organizare la International Symposium of Electrical Engineering (ISEE), 2007, 2009, 2011 și 2014. B. - Revizor ştiinţific prof.dr.ing. Horia Andrei - al revistelor internationale cotate ISI Web of Science: “AA-Acta Astronautica“ - Elsevier Editorial System - 7 revizii; „MSB-Materials Science and Engineering B” - Elsevier Editorial System - 3 revizii; „JPROCONT-Journal of Process Control” - Elsevier Editorial System - 2 revizii „APEN-Applied Energy” - Elsevier Editorial System – 85 de revizii; “Energy” - Elsevier Editorial System - 5 revizii; “Energy, Ecology and Environment” – Springer – 1 revizie; „IEEE - Transactions on Industrial Electronics (TIE)” - 10 revizii; „IEEE - Transactions on Very Large Scale Integration Systems (TVSLI) – 2 revizii. - al revistelor internaționale cotate BDI: „Journal of Electrical and Electronics Engineering” 12 revizii; „WSEAS-Transactions on Circuits and Systems” – 5 revizii; „AKTA-IMEKO” – 3 revizii. - Co-Guest Editor al volumului special Energy Journal (lSSN 0360-044, indexat ISI Web of Science) -dedicat unei selecții a articolelor prezentate la 8th World Energy System Conference (WESC), Târgoviște, 2010. C. - Președinte/Chairmen al conferințelor prof.dr.ing. Horia Andrei ISEM 2000 Univ. Valahia Târgoviște; ISEE 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2007, 2009, 2011 Univ. Valahia Târgoviște; WSEAS 2006 Bucharest, WSEAS 2008 Rhodos; WESC 2010 Târgoviște; - Membru al Comitetului științific/organizare, Revizor al Conferințelor: RJJSAEM 2001, Univ. Oradea; METSIM 2002, 2003, 2005 University Politehnica Bucharest (UPB); IEEE-EMES 2004, 2005, 2009, 2011, 2013, 2015-Univ. Oradea; SNET 2004, 2005, 2007, 2009, 2012 UPB; IEEE-ATEE 2004, 2006, 2008, 2010, 2012 UPB; GSP 2005 UPB; IEEE-ECAI –

 • Universitatea VALAHIA din Târgovişte (UVT) Facultatea de Inginerie Electrică, Electronică și Tehnologia Informației (FIEETI)

  Departamentul de Automatică, Informatică şi Inginerie Electrică (DAIIE)

  Aleea Sinaia, nr. 13, 130004, Targoviste, România tel. +40 245 217683 fax. +40 245 217683

  2010, 2011, 2013, 2014, 2015 Univ. Pitești; WESC – 2004 Oradea, 2006 Torino, 2008 Iași, 2012 Suceava; IEEE-INDIN Viena 2007; WSEAS –Lisabona and Bucharest, 2006, Istanbul, and Creta 2007, Rhodos 2008; 11th Int. Conf. on Microwave and high Frequency Heating (Ampere Conf), 2007 Oradea; JAPMED 2009, 2011; IEEE-EEIC Roma, 2011,2015, Venice-Athens 2012, Wroclaw 2013; IEEE-MELECON 2012, Tunis; IEEE-PES-DEMSEE 2012, Bucharest; EW-DGSRES Pitești 2012; IEEE-ISCAS 2016; conf.dr.ing. Elena Otilia Vîrjoghe - Revizor la Conferințele: MELECON 2010 The 15th IEEE Mediterranean Electrotechnical Conference, Valleta, Malta, 26-28 April 2010, - 1 revizie, MELECON 2012 The 16th IEEE Mediterranean Electrotechnical Conference, Power Generation, Transmission, Distribution & Utilization, Medina Yasmine Hammamet, Tunisia, 25-28 March 2012 - 1 revizie, IEEE-ECAI 2016, Ploiești - 1 revizie. D. Diplome și premii: prof.dr.ing. Horia Andrei - Inclus în “Who’s Who in the World - Who’s Who in Science and Engineering”, din 2008, VIP Number 32846430 since 2008, pp. 77; - Inclus în “The IBC Leading Engineers of the World 2008”, International Biographical Centre, Cambridge, England; - “Diploma de Excelență” la a 13-a Conferința Națională de Inventică, Iași, Romania, 4-6 June, 2009; - Nominalizat la ENI Award in 2010, 2011; - „Diploma de Excelenta” a Universitatii „Stefan cel Mare” din Suceava, Romania, 28 June 2012; - „Certificat de Excelență” acordat de Comisia națională UNESCO, oct. 2012; - Diploma „Outstanding Reviewer of 2012 Awarded to Horia Andrei for Exceptional Contribution to the Quality of the Journal of Applied Energy-APEN” de la Elsevier – Journal of Applied Energy, - „APEN-Certificate of Reviewing-awarded April, 2015”. conf.dr.ing. Mihail-Florin Stan Medalia de aur la Salonul Internațional de invenţii de la Geneva, 12 aprilie 2013. - Medalia de aur la Salonul de invenţii și inovații EUREKA de la Bruxelles, noiembrie 2012. - Premiul Special OSIM, 2013. - Diploma de Merit pentru contribuția la dezvoltarea Universității Valahia din Târgoviște, 1-2- iunie 2012. - Premiul Salonului Editorial „Ion Heliade Rădulescu” – Ediţia a V-a, noiembrie 2006 pentru carte ştiinţifică, acordat pentru lucrarea „Tratat de inginerie electrică”, vol.1, prim autor Mihail-Florin STAN, Târgovişte, Ed. Bibliotheca, 450 pg., ISBN 973-712-099-X, ISBN 973-712-100-7, 2005. E. Profesor invitat: prof.dr.ing. Nicolae Olariu - Prezentări invitate in plenul unor manifestari stiintifice naționale si internationale și Profesor invitat (exclusiv POS, ERASMUS) - «Renewable Energy Sources in Romania - Possible development directions» - "Road Show Europe Renewable Energy" Conference, Mai 2011, Sofia, Bulgaria; - «O viziune pentru dezvoltarea durabila a Surselor Regenerabile în România» - CNSNRE, editia 10, 2009; - «Utilizarea sistemelor fotovoltaice în clădiri» - Simpozionul Diaspora, Workshop exploratoriu Materiale avansate pentru tehnologii energetice alternative, 17-19 septembrie 2008; - «PV Grid connected Systems with Storage capabilities» - 2nd Conference on Sustainable Energy, CSE 2008, 3-5 July 2008, Brasov, - «Solar System Design» - SWIC 2008.

 • Universitatea VALAHIA din Târgovişte (UVT) Facultatea de Inginerie Electrică, Electronică și Tehnologia Informației (FIEETI)

  Departamentul de Automatică, Informatică şi Inginerie Electrică (DAIIE)

  Aleea Sinaia, nr. 13, 130004, Targoviste, România tel. +40 245 217683 fax. +40 245 217683

  F. Brevete de invenție: conf.dr.ing. Mihail-Florin Stan «Electric convention motor, has two or three single-phase windings separated through insulating material, multiple radial supports, which rotates by multiple bearings and achieves real mechanical gap and envelope provided with axial holes», Vasile, N., Vasile, F., Balaban, R., Mihail-Florin Stan, Necula, D., Patent number RO 127126 AO, Publ. date 28 feb 2012, Priority application Information and Date Ro000459, 12 may 2012. G. Asociații profesionale naționale și internaționale - Senior Member IEEE (Institute of Electric and Electronic Engineering): IEEE Circuits and Systems (CAS) Society IEEE Broadcast Technology Society Membership (prof.dr.ing. Horia Andrei); - Member IEEE (Institute of Electric and Electronic Engineering): IEEE Electromagnetic Compatibility Society (conf.dr.ing. Elena Otilia Vîrjoghe); - Member IEEE (Institute of Electric and Electronic Engineering): IEEE Circuits and Systems (CAS) Society (conf.dr.ing. Mihail-Florin Stan, conf.dr.ing. Adela Gabriela Husu). Asociații profesionale naționale - AGIR (Asociația Generală a Inginerilor din România); - AMSE (Association for the Advancement of Modeling and Simulation techniques in Enterprises); - WSEAS (World Scientific and Engineering Academy and Society); - SIEAR (Societatea Inginerilor de Instalaţii Electrice şi Automatizări din România); - AIEER (Asociaţia Inginerilor de Electrotehnică şi Electronică din România); - SRR (Asociaţia Română de Robotică). 13. Parteneriate

  Dezvoltarea de parteneriate cu mediul economic şi continuarea relaţiilor cu partenerii tradiţionali sub diferite forme (Stagii de practică, Contracte de cercetare, Angajatori pentru absolvenții celor două programe de studiu): S.C. Arctic Găeşti S.A., S.C. Automobile Dacia-Renault Piteşti S.A., S.C. Oţel Inox S.A., S.C. Amiras S.A., S.C. Lin S.A., SC Nimet Târgoviște, S.C. Electrica S.A, S.C. BITINVEST Târgovişte, S.C. Cromsteel S.A. Târgovişte, S.C. Kablutronik S.R.L., Parcul Industrial Titu, Parcul Industrial Moreni, S.C. Erdemir S.A. etc;

  14. Planul de învăţământ: conform Anexa 1 Planul de învăţământ cuprinde discipline de fundamentale, de domeniu, de specialitate și complementare, atât obligatorii cât și opționale și facultative în conformitate cu standardele ARACIS.

  15. Descrierea disciplinelor din planul de învâţământ: conform Anexa 2

  Programul de studiu Electrotehnică asigură pregătirea studenților printr-o combinare

  echilibrată și coerentă a disciplinelor oferite, într-un domeniu dinamic, de înaltă tehnicitate și cu multiple elemente de interdiscipliniaritate.

  DECAN, RESPONSABIL PROGRAM, Conf.dr.ing. Henri-George COANDĂ Conf.dr.ing. Elena Otilia VÎRJOGHE

 • Universitatea VALAHIA din Târgovişte (UVT) Facultatea de Inginerie Electrică, Electronică și Tehnologia Informației (FIEETI)

  Departamentul de Automatică, Informatică şi Inginerie Electrică (DAIIE)

  Aleea Sinaia, nr. 13, 130004, Targoviste, România tel. +40 245 217683 fax. +40 245 217683

  ANEXA 1

  PLANUL DE ÎNVĂȚĂMÂNT

  Domeniul: Inginerie Electrică

  Program de studii: Electrotehnică

  Anul I

  Semestrul I

  Nr.

  crt. COD Disciplina

  Nr.

  Credite

  Estimarea

  activităţii

  studentului

  (ore)

  Număr ore:

  C S L P Total

  Forma

  de

  verif.

  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

  1. LET 1 B F 01

  Algebră liniară,

  geometrie analitică şi

  diferenţială

  4 100 2 1 0 0 42 E

  2. LET 1 B F 02 Analiză matematică 5 125 2 2 0 0 56 E

  3. LET 1 B F 03 Chimie 3 75 1 0 1 0 28 C

  4. LET 1 B F 04 Grafică asistată de

  calculator 4 100 2 0 2 0 56 E

  5. LET 1 B F 05

  Programarea

  calculatoarelor şi limbaje

  de programare 1

  5 125 2 0 2 0 56 E

  6. LET 1 B F 06 Informatică aplicată 4 100 2 0 2 0 56 C

  7. LET 1 B S 07 Introducere în ingineria

  electrică 4 100 2 0 1 0 42 E

  8. LET 1 B C 08 Limba modernă 1 1 25 0 1 0 0 14 C

  9. LET 1 B C 09 Educaţie fizică şi sport* 1 25 0 1 0 0 14 A/R

  Total discipline obligatorii 30+1* 775 13 5 8 0

  364 5E, 3C

  1A/R 26

  DISCIPLINE FACULTATIVE AFERENTE PROGRAMULUI DE STUDIU

  10. LET 1 L C 10 Limba străină 2 50 0 2 0 0 28 C

  11. LET 1 L F 11 Complemente de

  matematică 3 75 2 2 0 0 56 E

  Total discipline facultative 5 125 2 4 0 0 84 1E, 1C

  DISCIPLINE FACULTATIVE AFERENTE MODULULUI PSIHOPEDAGOGIC

  12. PP1 1 B F 01 Psihologia educaţiei 5 125 2 2 0 0 56 E

  Total discipline facultative 5 125 2 2 0 0 56 1E

  *Disciplină obligatorie cu credite suplimentare

  Nota: E – examen, C – colocviu, A/R -Admis/Respins

 • Universitatea VALAHIA din Târgovişte (UVT) Facultatea de Inginerie Electrică, Electronică și Tehnologia Informației (FIEETI)

  Departamentul de Automatică, Informatică şi Inginerie Electrică (DAIIE)

  Aleea Sinaia, nr. 13, 130004, Targoviste, România tel. +40 245 217683 fax. +40 245 217683

  Domeniul: Inginerie Electrică

  Program de studii: Electrotehnică

  Anul I

  Semestrul II

  Nr.

  crt. COD Disciplina

  Nr.

  Credite

  Estimarea

  activităţii

  studentului

  (ore)

  Număr ore:

  C S L P Total

  Forma

  de

  verif.

  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

  1. LET 1 B F 12 Fizica 1 5 125 2 0 2 0 56 E

  2. LET 1 B F 13 Matematici speciale 5 125 2 2 0 0 56 E

  3. LET 1 B F 14 Programarea

  calculatoarelor şi limbaje

  de programare 2

  5 125 2 0 2 0 56 E

  4. LET 1 B D 15 Mecanică şi rezistenţa

  materialelor 4 100 1 2 0 0 42 C

  5. LET 1 B D 17 Teoria circuitelor

  electrice 5 125 3 1 1 0 70 E

  6. LET 1 B D 18 Sisteme digitale 1 5 125 2 1 1 0 56 E

  7. LET 1 B C 19 Limbă modernă 2 1 25 0 1 0 0 14 C

  8. LET 1 B C 20 Educaţie fizică şi sport* 1 25 0 1 0 0 14 A/R

  Total discipline obligatorii 30+1* 775 12 8 6 0

  364 5E, 2C

  1A/R 26

  DISCIPLINE FACULTATIVE AFERENTE PROGRAMULUI DE STUDIU

  9. LET 1 L S 21 Internet și baze de date 4 100 2 0 2 0 56 C

  10. LET 1 L F 22 Complemente de fizică 4 100 2 2 0 0 56 E

  Total discipline facultative 8 200 4 2 2 0 112 1E, 1C

  DISCIPLINE FACULTATIVE AFERENTE MODULULUI PSIHOPEDAGOGIC

  11. PP1 1 B F 02 Pedagogie I 5 125 2 2 0 0 56 E

  Total discipline facultative 5 125 2 2 0 0 56 1E

  *Disciplină obligatorie cu credite suplimentare

  Nota: E – examen, C – colocviu, A/R -Admis/Respins

 • Universitatea VALAHIA din Târgovişte (UVT) Facultatea de Inginerie Electrică, Electronică și Tehnologia Informației (FIEETI)

  Departamentul de Automatică, Informatică şi Inginerie Electrică (DAIIE)

  Aleea Sinaia, nr. 13, 130004, Targoviste, România tel. +40 245 217683 fax. +40 245 217683

  Domeniul: Inginerie Electrică

  Program de studii: Electrotehnică

  Anul II

  Semestrul I

  Nr.

  crt. COD Disciplina

  Nr.

  Credite

  Estimarea

  activităţii

  studentului

  (ore)

  Număr ore:

  C S L P Total

  Forma

  de

  verif.

  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

  1. LET 2 B F 01 Fizica 2 4 100 3 0 2 0 70 E

  2. LET 2 B F 02 Metode numerice 4 100 2 0 1 0 42 C

  3. LET 2 B D 03 Teoria câmpului

  electromagnetic 6 150 2 1 1 0 56 E

  4. LET 2 B D 04 Electronică 1 6 150 2 1 2 0 70 E

  5. LET 2 B D 05 Sisteme digitale 2 5 125 2 1 1 0 56 E

  6. LET 2 B S 06 Microtehnologii în

  inginerie electrică 3 75 2 1 0 0 42 E

  7. LET 2 B C 07 Limbă modernă 2 1 25 0 1 0 0 14 C

  8. LET 2 B C 08 Educaţie fizică şi sport 1 25 0 1 0 0 14 A/R

  Total discipline obligatorii 30 750 13 6 7 0

  364 5E, 2C

  1A/R 26

  DISCIPLINE FACULTATIVE AFERENTE PROGRAMULUI DE STUDIU

  9. LET 2 L C 09 Filosofie 3 75 2 1 0 0 42 C

  Total discipline facultative 3 75 2 1 0 0 42 1C

  DISCIPLINE FACULTATIVE AFERENTE MODULULUI PSIHOPEDAGOGIC

  10. PP1 2 B F 01 Pedagogie II 5 125 2 2 0 0 56 E

  Total discipline facultative 5 125 2 2 0 0 56 1E

  Nota: E – examen, C – colocviu

 • Universitatea VALAHIA din Târgovişte (UVT) Facultatea de Inginerie Electrică, Electronică și Tehnologia Informației (FIEETI)

  Departamentul de Automatică, Informatică şi Inginerie Electrică (DAIIE)

  Aleea Sinaia, nr. 13, 130004, Targoviste, România tel. +40 245 217683 fax. +40 245 217683

  Domeniul: Inginerie Electrică

  Program de studii: Electrotehnică

  Anul II

  Semestrul II

  Nr.

  crt. COD Disciplina

  Nr.

  Credite

  Estimarea

  activităţii

  studentului

  (ore)

  Număr ore:

  C S L P Total

  Forma

  de

  verif.

  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

  1. LET 2 B S 10 Arhitectura sistemelor de

  calcul 4 100 2 0 2 0 56 E

  2. LET 2 B D 11 Electronică 2 5 125 2 1 2 0 70 E

  3. LET 2 B D 12 Măsurări electrice și electronice

  5 125 2 0 2 0 56 E

  4. LET 2 B D 13 Materiale electrotehnice 4 100 2 1 1 0 56 E

  5. LET 2 B D 14 Calitate și fiabilitate 3 75 2 1 0 0 42 E

  6. LET 2 B S 15 Modelarea și simularea circuitelor electrice

  3 75 2 0 2 0 56 C

  7. LET 2 B C 16 Limba modernă 4 1 25 0 1 0 0 14 C

  8. LET 2 B C 17 Educaţie fizică şi sport 1 25 0 1 0 0 14 A/R

  9. LET 2 B D 18 Practică de domeniu 4 100 3 săpt. x 6h x 5zile 90 C

  Total discipline obligatorii 30 750 12 5 9 0

  454 5E, 3C

  1A/R 26

  DISCIPLINE FACULTATIVE AFERENTE PROGRAMULUI DE STUDIU

  10. LET 2 L C 19 Cultura şi civilizaţie 3 75 2 1 0 0 42 C

  Total discipline facultative 3 75 2 1 0 0 42 1C

  DISCIPLINE FACULTATIVE AFERENTE MODULULUI PSIHOPEDAGOGIC

  11. PP1 2 B D 02 Didactica specialităţii 5 125 2 2 0 0 56 E

  Total discipline facultative 5 125 2 2 0 0 56 1E

  Nota: E – examen, C – colocviu

 • Universitatea VALAHIA din Târgovişte (UVT) Facultatea de Inginerie Electrică, Electronică și Tehnologia Informației (FIEETI)

  Departamentul de Automatică, Informatică şi Inginerie Electrică (DAIIE)

  Aleea Sinaia, nr. 13, 130004, Targoviste, România tel. +40 245 217683 fax. +40 245 217683

  Domeniul: Inginerie Electrică

  Program de studii: Electrotehnică

  Anul III

  Semestrul I

  Nr.

  crt. COD Disciplina

  Nr.

  Credite

  Estimarea

  activităţii

  studentului

  (ore)

  Număr ore:

  C S L P Total

  Forma

  de

  verif.

  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

  1. LET 3 B D 01 Teoria sistemelor şi reglaj

  automat 5 125 2 0 2 0 56 E

  2. LET 3 B D 02 Convertoare

  electromecanice 1 6 150 3 1 1 1 84 E

  3. LET 3 B D 03 Echipamente electrice 6 150 3 0 1 1 70 E

  4. LET 3 B S 04 Inginerie biomedicală 4 100 2 0 1 0 42 C

  5. Disciplină opţională 1 5 125 2 0 2 0 56 E

  6. Disciplină opţională 2 4 100 2 1 1 0 56 E

  Total discipline obligatorii 30 750 14 2 8 2

  364 5E, 1C 26

  DISCIPLINE OPŢIONALE

  7. LET 3 O S 05 Instrumentaţie virtuală în

  ingineria electrică 5 125 2 0 2 0 56 E

  8. LET 3 O S 06 Tehnici de măsurare şi

  senzori

  9. LET 3 O D 07 Acționări hidraulice și pneumatice

  4 100 2 1 1 0 56 E

  10. LET 3 O D 08 Metode și procedee tehnologice

  Total discipline opţionale 9 225 4 1 3 0 112 2E

  DISCIPLINE FACULTATIVE AFERENTE PROGRAMULUI DE STUDIU

  11. LET 3 L S 09 Sisteme de

  telecomunicatii 4 100 2 0 1 0 42 E

  12. LET 3 L S 10 Procesarea semnalelor 4 100 2 0 1 0 42 C

  Total discipline facultative 8 200 4 0 2 0 84 1E, 1C

  DISCIPLINE FACULTATIVE AFERENTE MODULULUI PSIHOPEDAGOGIC

  13. PP1 3 B D 01 Instruire asistată de

  calculator 2 50 1 0 1 0 28 C

  14. PP1 3 B D 02 Practică pedagogică I 3 75 0 0 3 0 42 C

  Total discipline facultative 5 125 1 0 4 0 70 2C

  Nota: E – examen, C – colocviu

 • Universitatea VALAHIA din Târgovişte (UVT) Facultatea de Inginerie Electrică, Electronică și Tehnologia Informației (FIEETI)

  Departamentul de Automatică, Informatică şi Inginerie Electrică (DAIIE)

  Aleea Sinaia, nr. 13, 130004, Targoviste, România tel. +40 245 217683 fax. +40 245 217683

  Domeniul: Inginerie Electrică

  Program de studii: Electrotehnică

  Anul III

  Semestrul II

  Nr.

  crt. COD Disciplina

  Nr.

  Credite

  Estimarea

  activităţii

  studentului

  (ore)

  Număr ore:

  C S L P Total

  Forma

  de

  verif.

  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

  1. LET 3 B S 11 Instalaţii electrice 5 125 3 1 1 1 84 E

  2. LET 3 B D 12 Convertoare

  electromecanice 2 4 100 2 0 1 0 42 E

  3. LET 3 B D 13 Convertoare

  electromecanice 2 2 50 0 0 0 2 28 C

  4. LET 3 B S 14 Electronică de putere 3 75 2 0 1 0 42 E

  5. LET 3 B D 15 Acționări electrice 4 100 2 1 1 0 56 E 6. Disciplină opţională 3 3 75 1 1 0 0 28 C

  7. Disciplină opţională 4 5 125 3 1 1 1 84 E

  8. LET 3 B S 20 Practică de specialitate 4 100 10 săpt. x 6h x 5zile 300 C

  Total discipline obligatorii 30 750 13 4 5 4

  454 5E, 3C 26

  DISCIPLINE OPŢIONALE

  9. LET 3 O C 16 Etică și deontologie

  academică 3 75 1 1 0 0 28 C

  10. LET 3 O C 17 Economie generală

  11. LET 3 O S 18 Surse regenerabile de

  energie 5 125 3 1 1 1 84 E

  12. LET 3 O S 19 Conversia energiei

  Total discipline opţionale 8 200 4 2 1 1 112 1E, 1C

  DISCIPLINE FACULTATIVE AFERENTE PROGRAMULUI DE STUDIU

  13. LET 3 L C 21 Comunicare 4 100 2 1 0 0 42 C

  14. LET 3 L C 22 Protecția mediului 3 75 2 1 0 0 42 C

  Total discipline facultative 7 175 4 2 0 0 84 2C

  DISCIPLINE FACULTATIVE AFERENTE MODULULUI PSIHOPEDAGOGIC

  15. PP1 3 B F 03 Managementul clasei de

  elevi 3 75 1 0 1 0 28 C

  16. PP1 3 B D 04 Practică pedagogică II 2 50 0 0 3 0 42 C

  17. Examen de absolvire 5 125 0 0 0 0 0 E

  Total discipline facultative 10 250 1 0 4 0 70 1E, 2C

 • Universitatea VALAHIA din Târgovişte (UVT) Facultatea de Inginerie Electrică, Electronică și Tehnologia Informației (FIEETI)

  Departamentul de Automatică, Informatică şi Inginerie Electrică (DAIIE)

  Aleea Sinaia, nr. 13, 130004, Targoviste, România tel. +40 245 217683 fax. +40 245 217683

  Domeniul: Inginerie Electrică

  Program de studii: Electrotehnică

  Anul IV

  Semestrul I

  Nr.

  crt. COD Disciplina

  Nr.

  Credite

  Estimarea

  activităţii

  studentului

  (ore)

  Număr ore:

  C S L P Total

  Forma

  de

  verif.

  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

  1. LET 4 B D 01 Convertoare statice de

  putere 6 150 3 1 1 0 70 E

  2. LET 4 B S 02 Sisteme electroluminoase

  și iluminat electric 5 125 3 1 1 0 70 E

  3. LET 4 B S 03 Echipamente pentru

  încălzire, ventilaţie şi aer

  condiţionat

  5 125 2 1 0 1 56 E

  4. LET 4 B S 04 Instalaţii

  electrotehnologice 4 100 2 1 1 0 56 E

  5. Disciplină opţională 5 5 125 2 1 0 1 56 C

  6. Disciplină opţională 6 5 125 2 1 0 1 56 E

  Total discipline obligatorii 30 750 14 6 3 3

  364 5E, 1C 26

  DISCIPLINE OPŢIONALE

  7. LET 4 O S 05 Sisteme distribuite de

  producere a energiei

  electrice 5 125 2 1 0 1 56 C

  8. LET 4 O S 06 Comunicații în sisteme distribuite

  9. LET 4 O D 07 Traductoare interfeţe şi achiziţii de date

  5 125 2 1 0 1 56 E

  10. LET 4 O D 08 Producerea, transportul şi

  distribuţia energiei

  electrice

  Total discipline opţionale 10 250 4 2 0 2 112 1E, 1C

  DISCIPLINE FACULTATIVE

  11. LET 4 L S 09 Rețele de calculatoare 3 75 2 0 1 0 42 E

  12. LET 4 L S 10 Manipulatoare și roboţi

  industriali 3 75 2 0 1 0 42 C

  Total discipline facultative 6 150 4 0 2 0 84 1E,1C

  Nota: E – examen, C – colocviu

 • Universitatea VALAHIA din Târgovişte (UVT) Facultatea de Inginerie Electrică, Electronică și Tehnologia Informației (FIEETI)

  Departamentul de Automatică, Informatică şi Inginerie Electrică (DAIIE)

  Aleea Sinaia, nr. 13, 130004, Targoviste, România tel. +40 245 217683 fax. +40 245 217683

  Domeniul: Inginerie Electrică

  Program de studii: Electrotehnică

  Anul IV

  Semestrul II

  Nr.

  crt. COD Disciplina

  Nr.

  Credite

  Estimarea

  activităţii

  studentului

  (ore)

  Număr ore:

  C S L P Total

  Forma

  de

  verif.

  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

  1. LET 4 B D 11 Microcontrolere și

  automate programabile 4 100 2 0 2 0 56 E

  2. LET 4 B D 12 Compatibilitate

  electromagnetică 4 100 2 1 1 0 56 E

  3. LET 4 B S 13 Proiectarea optimală a

  dispozitivelor

  electromagnetice

  3 75 2 0 1 0 42 E

  4. LET 4 B S 14 Proiectarea optimală a

  dispozitivelor

  electromagnetice

  1 25 0 0 0 1 14 C

  5. Disciplină opţională 7 3 75 2 1 0 0 42 C

  6. Disciplină opţională 8 4 100 2 0 2 0 56 E

  7. Disciplină opţională 9 3 75 2 0 0 1 42 E

  8. LET 4 B S 21 Elaborarea Proiectului de

  diplomă 4 100 0 0 0 4 56 C

  9. LET 4 B S 22 Practică pentru Proiectul

  de diplomă 4 100 2 săpt. x 6h x 5zile 60 C

  Total discipline obligatorii 30 750 12 2 6 6

  424 5E, 4C 26

  DISCIPLINE OPŢIONALE

  10. LET 4 O S 15 Maşini electrice speciale

  3 75 2 1 0 0 42 C 11. LET 4 O S 16

  Tehnologii moderne de

  fabricație a mașinilor electrice

  12. LET 4 O S 17 Modelarea și simularea rețelelor electrice

  4 100 2 0 2 0 56 E

  13. LET 4 O S 18 Utilizarea energiei

  electrice

  14. LET 4 O S 19 Sisteme micro-

  electromecanice 3 75 2 0 0 1 42 E

  15. LET 4 O S 20 Tracţiune electrică

  Total discipline opţionale 10 250 6 1 2 1 140 2E, 1C

  DISCIPLINE FACULTATIVE AFERENTE PROGRAMULUI DE STUDIU

  16. LET 4 L S 23 Tehnologii web 3 75 2 0 1 0 42 C

  Total discipline facultative 3 75 2 0 1 0 42 1C

  Nota: E – examen, C – colocviu

 • Universitatea VALAHIA din Târgovişte (UVT) Facultatea de Inginerie Electrică, Electronică și Tehnologia Informației (FIEETI)

  Departamentul de Automatică, Informatică şi Inginerie Electrică (DAIIE)

  Aleea Sinaia, nr. 13, 130004, Targoviste, România tel. +40 245 217683 fax. +40 245 217683

  ANEXA 2

  Descrierea disciplinelor din planul de învăţământ

  ANUL I

  Algebră Liniară, Geometrie

  Analitică și Diferențială (ALGD) (28 curs, 14 seminar)

  an I, sem I, 4 credite, examen

  Aplicatii liniare • Spatii vectoriale euclidiene • Vectori liberi. Vectori legati • Planul si dreapta in E3

  • Aplicatii biliniare. Forme patratice • Conice • Cuadrice • Geometrie diferentiala • Dependenta si

  independenta liniara. Existenta bazelor. Dimensiunea unui spatiu vectorial • Matricea asociata.

  Schimbarea matricii unui endomorfism. Vectori proprii si valori proprii • Inegalitati fundamentale.

  Norma, unghi, proiectii. Baze ortonormate. Procedee de ortonormare • Operatii cu vectori liberi.

  Produs scalar, produs vectorial, produs mixt, dublu produs vectorial • Suprafete cilindrice, conice,

  conoide cu plan director • Suprafete de rotatie.Cuadrice pe ecuatii reduse: elipsoid, hiperboloid,

  paraboloid, cilindru, con • Lungimea arcului de curba. Aria suprafetei marginita de o curba.

  Analiză Matematică (AM) (28 curs, 28 seminar)

  an I, sem I, 5 credite, examen

  Concepte de topologie pe spaţii vectoriale normate, metrice • Şiruri în spaţii metrice, convergenţă,

  principiul contracţiilor • Serii numerice. Criterii de convergenţă • Continuitatea functiilor intre

  spatii normate • Diferenţiabilitate şi derivate parţiale în spaţii euclidiene •

  Integrala Riemann. integrale improprii şi cu parametru, funcţii euleriene • Integrale Stieltjes

  Riemann, curbilinii, aplicaţii în mecanică • Integrabilitate multiplă, formule de transformare

  integrală • Funcii continue de o variabilă, continuitatea și compacitatea •

  Calculul derivatelor parțiale. Probleme de aproximare cu formula Taylor • Calculul iterativ al

  integralelor multiple, calculul ariilor si volumelor.

  Chimie (Ch) (14 curs, 14 laborator)

  an I, sem I, 3 credite, colocviu

  Noţiuni introductive. Entalpia. Entropia • Legile termochimiei. Legea lui Hess. Legea Lavoisier-

  Laplace. Legea lui Kirchhoff • Măsurarea experimentală a căldurilor de reacţie • Criterii de studiu

  cinetic a reacţiilor chimice. Viteză de reacţie. Molecularitate • Cinetica formală a reacţiilor simple.

  Reacţii de ordinul zero, 1 si 2 • Factorii care influenţează viteza de reacţie: temperatura, presiunea,

  catalizatorii • Pile electrice. Potenţialul de electrod, măsurarea şi calculul forţei electromotoare a

  unei pile • Produs vectorial, produs scalar, produs mixt • Tipuri de electrozi. Pile de importanţă

  ştiinţifică. Surse electrochimice de curent • Coroziunea materialelor metalice. Clasificarea proceselor

  de coroziune, metode de evaluare a coroziunii. Coroziune chimică. Coroziunea electrochimică.

  Coroziunea locală • Protecţia împotriva coroziunii • Compuşi macromoleculari: structura şi reacţii de

  sinteză a polimerilor; proprietăţi fizico-mecanice, electrice şi chimice. Prognoza durabilităţii

  materialelor polimerice • Polimeri utilizaţi în ingineria electrică • Uleiuri electroizolante: uleiuri

  minerale, uleiuri sintetice • Sticle şi materiale ceramice.

 • Universitatea VALAHIA din Târgovişte (UVT) Facultatea de Inginerie Electrică, Electronică și Tehnologia Informației (FIEETI)

  Departamentul de Automatică, Informatică şi Inginerie Electrică (DAIIE)

  Aleea Sinaia, nr. 13, 130004, Targoviste, România tel. +40 245 217683 fax. +40 245 217683

  Grafică Asistată de Calculator (GAC) (28 curs, 28 laborator)

  an I, sem I, 4 credite, examen

  Noţiuni generale de desen tehnic • Clasificarea desenelor tehnice. Formate de desen tehnic.

  Împăturirea planşelor de desen • Indicator. Tabel de componenţă. Scări de reprezentare • Linii

  utilizate în desenul tehnic • Reprezentari utilizate în grafica inginerească • Scrierea standardizată •

  Reprezentarea în proiecţii ortogonale • Reguli esenţiale ale reprezentării în proiecţii ortogonale •

  Numărul proiecţiilor ortogonale utilizate • Reprezentarea vederilor, secţiunilor şi a rupturilor •

  Haşurarea şi cotarea în desenul tehnic • Haşurarea desenelor • Elemente, reguli şi metode de cotare

  • Cazuri speciale de cotare • Reprezentarea şi cotarea filetelor • Reprezentarea şi cotarea flanşelor •

  Reprezentarea şi cotarea canelurilor şi canalelor de pană • Reprezentarea şi cotarea roţilor dinţate •

  Precizia de execuţie a pieselor • Notarea stării suprafeţelor • Rugozităţi. Reguli de înscriere a

  rugozităţilor pe desen • Abateri dimensionale • Abateri de formă şi poziţie • Toleranţe geometrice •

  Reguli de înscriere a toleranţelor pe desen • Clase de toleranţe • Înscrierea dimensiunilor în desen:

  principii, reguli, metode• Notarea calităţii suprafeţelor • Desenul de ansamblu. Ansamblări

  demontabile şi nedemontabile.

  Programarea Calculatoarelor

  şi Limbaje de Programare_1 (PCLP_1) (28 curs, 28 laborator)

  an I, sem I, 5 credite, examen

  Notiuni de baza in programare • Limbaje de programare • Paradigme de programare • Limbaje și

  translatoare • Etapele compilării și execuției • Etapele dezvoltării unui program • Introducere în

  C++ • Structura generală a unui program • Tipuri de date • Operatori în C++ • Instrucțiuni de

  control • Tablouri și șiruri • Pointeri și referințe • Funcții • Structuri de date • Operații cu fișiere.

  Informatică Aplicată (IA) (28 curs, 28 laborator)

  an I, sem I, 4 credite, colocviu

  Notiuni de arhitectura calculatoarelor si echipamentelor periferice • Dispozitive de calculat – istoric.

  Arhitectura generala von Neumann. Societatea informațională • Calculatoare personale.

  Microprocesorul și elementele sale de performanță • Dispozitive periferice pentru PC-uri • Rețele de

  calculatoare • Clasificări, topologii, medii de comunicație. Modelul ISO-OSI • Internet. Istoric,

  caracteristici, clarificări conceptuale • Suita de protocoale și modelul de comunicație TCP/IP •

  Sistemele de adrese IP, DNS, URL • Servicii internet clasice: e-mail, ftp, www. Browsere și motoare de

  căutare • Securitatea navigării pe Internet • Web 2.0 – a doua generație Internet. Principiile OReilly.

  Tehnologii web 2-0 • Aplicații web 2.0. Blog, fluxuri RSS, folksonomia, aplicații colaborative,

  distribuirea de conținuturi multimedia • Internetul social. Social networking – rețele, avantaje, impact,

  implicații etice.

  Introducere în Ingineria Electrică (IIE) (28 curs, 14 laborator)

  an I, sem I, 4 credite, examen

  Componente echipamente electrice. Rezistoare, Bobine și Condensatoare • Dispozitive şi echipamente electrice în instalaţii de joasă tensiune – contacte electrice, electromagneţi, relee, întreruptoare •

  Tehnologii de realizare a echipamentelor electrice • Instalaţii electrice specifice proceselor industriale

  – încălzirea electrică, sudarea, electroliza.

 • Universitatea VALAHIA din Târgovişte (UVT) Facultatea de Inginerie Electrică, Electronică și Tehnologia Informației (FIEETI)

  Departamentul de Automatică, Informatică şi Inginerie Electrică (DAIIE)

  Aleea Sinaia, nr. 13, 130004, Targoviste, România tel. +40 245 217683 fax. +40 245 217683

  Limba Modernă_1 (LM_1) (14 seminar)

  an I, sem I, 1 credit, colocviu

  The English article: The definite article, The indefinite article, Zero article • Television and radio •

  Countable and uncountable nouns: Plural of countable nouns, Plural of uncountable nouns, Variable

  and invariable nouns • Video and cameras • Comparison of adjectives: Regular adjectives, Irregular

  adjectives • Computers and Internet • The present: simple versus continuos • Scanners • The past:

  simple versus continuos • Electronics • The Present Perfect Simple / The Present Perfect Continuous •

  Power Stations.

  Educaţie Fizică și Sport (EFS_1) (14 seminar)

  an I, sem I, 1 credit,V( A/R)

  Dezvoltarea capacităţii motrice de bază: viteză, rezistenţă . Consolidarea elementelor din “şcoala

  alergării”. Însuşirea şi consolidarea deprinderilor de manevrare a mingii prin mijloace tehnice

  specifice jocurilor sportive (baschet, volei, fotbal) şi a deprinderilor de execuţie corectă a exerciţiilor

  de gimnastică (aerobică) • Rezistenţă. Alergarea de viteză – consolidarea pasului alergător de

  accelerare şi a pasului lansat de viteză. Însuşirea şi consolidarea elementelor şi procedeelor tehnice

  de bază utilizate în jocurile sportive (baschet, volei, fotbal) şi a paşilor de bază specifici gimnasticii

  aerobice. Joc bilateral • Dezvoltarea capacităţii motrice de bază: viteză, rezistenţă. Alergarea de

  viteză – consolidarea startului de jos şi a lansării de la start. Consolidarea elementelor şi procedeelor

  tehnice de bază utilizabile în jocurile sportive (baschet, volei, fotbal) şi a paşilor de bază specifice

  gimnasticii aerobice.

  Limba Străină (LS) (28 seminar)

  an I, sem I, 2 credite, colocviu

  Engineering design • Cars of the future • Magnetic Levitation Train • Forms of energy • Renewable

  sources of electrical energy • Media • Computers • Robotics • Management • Marketing • Socializing

  in business • Banking and finance • Education.

  Complemente de

  Matematică (CM) (28 curs, 28 seminar)

  an I, sem I, 3 credite, examen

  Noţiuni generale de trigonometrie • Numere complexe • Algebră • Algebră liniară • Polinoame şi

  ecuaţii algebrice • Analiza matematică- Şiruri, Serii numerice, Continuitate, Derivabilitatea

  funcţiilor de o variabilă • Limite de funcţii • Primitive şi integrale nedefinite. Integrale definite.

  Fizică 1 (Fz_1) (28 curs, 28 laborator)

  an I, sem II, 5 credite, examen

  Mecanica clasica si teoria relativitatii restranse • Termodinamica si fizica statistica • Electrostatica

  • Electrocinetica • Magnetism.

 • Universitatea VALAHIA din Târgovişte (UVT) Facultatea de Inginerie Electrică, Electronică și Tehnologia Informației (FIEETI)

  Departamentul de Automatică, Informatică şi Inginerie Electrică (DAIIE)

  Aleea Sinaia, nr. 13, 130004, Targoviste, România tel. +40 245 217683 fax. +40 245 217683

  Matematici Speciale (MS) (28 curs, 28 seminar)

  an I, sem II, 5 credite, examen

  Numere complexe. Structura si operații • Noțiunea de olomorfie. Teorema Cauchy-Riemann •

  Dezvoltări in serie Laurent. Noțiunea de pol, reziduu, formula de calcul a reziduului intr-un pol de

  ordin cunoscut. Teorema reziduurilor, aplicații • Serii Fourier • Ecuații diferentiale si sisteme de

  ecuatii diferentiale • Transformata Laplace. Definiție, calculul unor transformate, proprietăți,

  aplicații • Ecuații diferentiale cu derivate partiale de ordinul I, sisteme simetrice • Ecuații

  diferentiale cu derivate partiale de ordinul II, aducerea la forma canonică.

  Programarea Calculatoarelor și Limbaje de Programare_2 (PCLP_2)

  (28 curs, 28 laborator)

  an I, sem II, 5 credite, examen

  Introducere în proiectarea algoritmilor. Noțiunea de algoritm. Descrierea algoritmilor • Subprograme

  recursive. Algoritmi reprezentativi • Metoda backtracking • Backtracking recursiv • Metoda Divide

  et Impera • Programare dinamica. Algoritmi Greedy • Structuri de date elementare si imbogatite.

  Stive. Cozi. • Structuri de date elementare si imbogatite. Liste simple. Liste duble. Liste circulare •

  Structuri de date elementare si imbogatite. Arbori. Arbori binari de cautare • Grafuri neorientate •

  Grafuri orientate • Complexitatea algoritmilor. Analiza generala a complexitatii.

  Mecanică și rezistența Materialelor (MRM)

  (14 curs, 28 seminar)

  an I, sem II, 4 credite, colocviu

  Introducere. Statica punctului material • Statica rigidului • Statica sistemelor de corpuri rigide.

  Aplicaţii tehnice ale staticii la maşinile simple • Obiectul, ipotezele şi conceptele fundamentale ale

  rezistenţei materialelor • Întinderea şi compresiunea • Forfecarea • Răsucirea si încovoierea.

  Teoria Circuitelor

  Electrice (TCE) (42 curs, 14 seminar, 14 laborator)

  an I, sem II, 5 credite, examen

  Introducere. Circuite electrice liniare de curent continuu • Definţii, noţiuni de topologie, elemente de

  circuit, caracteristici, putere transferată la borne • Analiza circuitelor electrice liniare de c.c.:

  metoda ecuaţiilor Kirchhoff, metoda curenţilor de buclă, metoda potenţialelor nodurilor,

  transfigurări electrice • Teoreme ale circuitelor electrice de c.c.: teoremele lui Tellegen, teorema

  conservării puterii, teoremele generatoarelor echivalente, teorema transferului maxim de putere •

  Circuite în regim permanent sinusoidal • Regimul deformant • Circuite electrice trifazate • Circuite

  în regim tranzitoriu. Soluţiile circuitelor de ordinul 1 • Rezolvarea circuitelor în regim variabil

  utilizând transformata Laplace.

 • Universitatea VALAHIA din Târgovişte (UVT) Facultatea de Inginerie Electrică, Electronică și Tehnologia Informației (FIEETI)

  Departamentul de Automatică, Informatică şi Inginerie Electrică (DAIIE)

  Aleea Sinaia, nr. 13, 130004, Targoviste, România tel. +40 245 217683 fax. +40 245 217683

  Sisteme Digitale_1 (SD_1) (28 curs, 14 seminar, 14 laborator)

  an I, sem II, 5 credite, examen

  Sisteme digitale – noțiuni introductive • Variabile şi funcţii logice • Funcţii logice elementare •

  Forme canonice • Proprietăţile funcţiilor logice • Implementarea circuitelor numerice cu porţi logice •

  Minimizarea circuitelor numerice cu porţi logice • Minimizarea funcțiilor logice prin diagrame

  Karnaugh • Circuite logice combinaționale – codificatorul, decodificatorul • Sumatoare, comparatoare

  şi detectoare de paritate • Circuite basculante bistabile asincrone • Aplicaţii cu circuite basculante

  bistabile • Circuite numărător • Circuite registru.

  Limbă Modernă_2 (LM_2) (14 seminar)

  an I, sem II, 1 credit, colocviu

  The Past Perfect Simple / The Past Perfect Continuous • Electronic devices and components • The

  Modal Verbs • Automation • The Passive Voice • Environment • The Conditional Clauses •

  Electrical devices • The sequence of Tenses • Optical Fiber Communication • Reported Speech •

  Other Sources of Energy • Telecommunication.

  Educaţie Fizică și Sport (EFS_2) (14 seminar)

  an I, sem II, 3 credite,V( A/R)

  Dezvoltarea capacităţii coordinative generale. Repetarea si consolidarea elementelor şi procedeelor

  tehnice de bază utilizate în jocurile sportive (baschet, volei, fotbal) şi a paşilor de bază specifici

  gimnasticii aerobice • Dezvoltarea componentelor de coordonare şi control motor. Repetarea şi

  consolidarea elementelor şi procedeelor tehnice folosite în atac şi apărare în jocurile sportive

  (baschet, volei, fotbal) şi a structurilor de mişcări specifice gimnasticii aerobice • Repetarea tehnicii

  probelor de control. Perfecţionarea complexelor tehnice însuşite anterior prin aplicabilitate cu sarcini

  tactice. Joc bilateral • Implementarea priceperilor necesare de a practica independent activităţi fizice

  în scop Compensator • Însuşirea noţiunilor de regulament, pentru a putea organiza şi practica

  activităţi sportive de tip loissir • Perfecţionarea unor combinaţii, scheme, circuite din jocurile

  sportive şi gimnastică aerobică.

  Internet și Baze de Date (I&BD) (28 curs, 28 laborator)

  an I, sem II, 4 credite, colocviu

  Evoluţia organizării datelor şi trecerea la baze de date. Elemente fundamentale în domeniul bazelor

  de date. Arhitectura unei baze de date • Sisteme de gestiune a bazelor de date - limbaje ale SGBD:

  limbajul de definire a datelor (LDD), limbajul de manipulare a datelor (LMD), limbajul de control de

  control al datelor (LCD) • Modele de organizare a datelor. Modelul conceptual şi modelul logic al unei

  baze de date • Algebra relaţională. Operatorii algebrei relaţionale. Interogări în algebra relaţională •

  Interogări. Limbajul SQL (I) • Interogări. Limbajul SQL (II) • Interogări. Limbajul SQL (III•

  Administrarea bazelor de date. Elemente de securitate in bazele de date. Prezentare comparativă

  SGBD Oracle și SGBD MsAccess • Normalizarea bazelor de date relaţionale • Baze de date evoluate

  – tendințe actuale • Elemente de interfaţă cu utilizatorul specifice bazelor de date • Tehnologia WEB

  şi bazele de date.

 • Universitatea VALAHIA din Târgovişte (UVT) Facultatea de Inginerie Electrică, Electronică și Tehnologia Informației (FIEETI)

  Departamentul de Automatică, Informatică şi Inginerie Electrică (DAIIE)

  Aleea Sinaia, nr. 13, 130004, Targoviste, România tel. +40 245 217683 fax. +40 245 217683

  Complemente de

  Fizică (CF) (28 curs, 28 seminar)

  an I, sem I, 4 credite, examen

  Vectori. Operaţii cu vectori • Mişcarea sub acţiunea unor tipuri de forţe • Energia mecanică. Legi de

  conservare • Elemente de mecanică relativistă • Elemente de Termodinamică • Elemente de

  Electromagnetism • Teoria ondulatorie a luminii • Optica geometrică • Elemente de Fizică cuantică •

  Elemente de Fizica solidului.

  ANUL II

  Fizică 2 (Fz_2) (42 curs, 28 laborator)

  an II, sem I, 4 credite, examen

  Campuri variabile in timp. Unde electromagnetice • Optica ondulatorie • Originile fizicii cuantice •

  Elemente de fizica cuantica • Elemente de fizica atomului, moleculei si nucleului • Elemente de

  fizica corpului solid.

  Metode Numerice (MN) (28 curs, 14 laborator)

  an II, sem I, 4 credite, colocviu

  Erori de calcul numeric • Algoritmi de calcul numeric si structuri de date • Metoda injumatatirii

  intervalului • Metoda corzii • Metoda Newton-Raphson • Șirul lui Sturm • Metoda Lobacevski-

  Graeffe • Metode de factorizare a polinoamelor (schema lui Horner, metoda lui Bairstow) • Metode

  directe: metoda lui Gauss • Metoda Gauss-Jordan • Factorizarea L-U • Descopunerea SVD • Sisteme

  cu matrici rare • Metoda Jacobi • Metoda Gauss-Seidel.

  Teoria Câmpului

  Electromagnetic (TCE) (28 curs, 14 seminar, 14 laborator)

  an II, sem I, 6 credite, examen

  Stări de existenţă ale câmpului electromagnetic. Mărimi primitive şi derivate ale teoriei

  fenomenologice a câmpului electromagnetic • Legile generale ale teoriei fenomenologice a câmpului

  electromagnetic şi aplicaţiile lor • Legea fluxului electric, legea fluxului magnetic, aplicaţii • Legea

  inducţiei electromagnetice, legea circuitului magnetic, aplicaţii • Legea conservării sarcinii electrice,

  legea transformarilor energetice în condcutoare aflate în stare electrocinetică, legea legăturii dintre

  D,E, P, legea legăturii dintre B, H, M, aplicaţii • Legile de material ale teoriei fenomenologice a

  câmpului electromagnetic şi aplicaţiile lor. Legea magnetizatiei temporare, legea polarizatiei

  temporare, legea conducţiei electrice, aplicaţii.

 • Universitatea VALAHIA din Târgovişte (UVT) Facultatea de Inginerie Electrică, Electronică și Tehnologia Informației (FIEETI)

  Departamentul de Automatică, Informatică şi Inginerie Electrică (DAIIE)

  Aleea Sinaia, nr. 13, 130004, Targoviste, România tel. +40 245 217683 fax. +40 245 217683

  Electronică_1 (El_1) (28 curs, 14 seminar, 28 laborator)

  an II, sem I, 6 credite, examen

  Bazele fizicii miocroelectronicii - Purtători de sarcină, cutenţi de drift, semiconducor intrinsec, benzi

  energetice • Injecţia de purtători de sarcină şi procesele de relaxare din semiconductor-Difuzia

  purtătorilor, generare şi recombinare, legea lui Gauss, relaxare Maxwell • Joncţiuni PN la echilibru

  termodinamic - Ecuaţia lui Poisson, regiunea de golire, tensiunea internă • Dioda cu joncţiune-

  Joncţiunea polarizată, caracteristiva I-V, punct static de funcţionare, circuite echivalente de semnal

  mic • Tranzistorul bipolar cu joncţiuni BJT-Caracteristici statice, moduri de funcţionare, ecuaţiile

  Ebers-Moll, caracteristici dinamice, circuite echivalente • Capacitorul metal-oxid-semiconductor-

  Acumulare, golire, inversie, tensiunea de prag, caracteristica MOS C-V Tranzistoare cu efect de

  câmp FET • Efectul de câmp, caracteristici statice drenă-sursă, circuite echivalente de regim

  dinamic.

  Microtehnologii în

  Ingineria Electrică (MIE) (28 curs, 14 seminar)

  an II, sem I, 4 credite, examen

  Noţiuni de tehnologie planara de realizare a dispozitivelor semiconductoare • Procesul de

  difuzie.Regim staţionar. Regim variabil în timp. Ecuaţiile de transport unidimensionale •

  Proprietăţile elementelor de circuit realizate prin tehnologie planară, prin tehnologia straturilor

  subţiri, prin tehnologia straturilor groase • Definirea formelor componentelor. Procedeul de realizare

  al măştilor. Fotolitografia, litografie E-beam, litografia cu raze X. Realizarea măştilor prin procedee

  mecanice. Procesul de corodare uscată şi umedă • Parametrii sistemului optic de expunere a plăcilor.

  Măsurarea rezoluţiei liniei • Tehnologii de obţinere a straturilor subţiri. Depunerea prin evaporare.

  Creşterea şi structura straturilor depuse prin evaporare • Tehnologia vidului. Structura unei

  instalaţii cu vid. Noţiuni de teoria cinetică a gazelor, noţiuni de curgere a gazelor. Pompe de vid.

  Măsurarea vidului. Măsurarea presiunii gazului • Depunerea chimică din fază de vapori •

  Pulverizarea • Circuite integrate hibride cu straturi groase. Materiale specifice utilizate în

  tehnologia straturilor groase.

  Limbă Modernă_3 (LM_3) (14 seminar)

  an II, sem I, 1 credit, colocviu

  Revision of the English article • The invention of the Internet • Revision of nouns • Getting

  connected • Revision of adjectives • Computers and Internet • Revision of simple versus continues

  present continuous • E-mail and newsgroups • Revision of simple versus continuous past • Browsing

  the web • Revision of Present Perfect Simple / The Present Perfect Continuous • Downloading.

 • Universitatea VALAHIA din Târgovişte (UVT) Facultatea de Inginerie Electrică, Electronică și Tehnologia Informației (FIEETI)

  Departamentul de Automatică, Informatică şi Inginerie Electrică (DAIIE)

  Aleea Sinaia, nr. 13, 130004, Targoviste, România tel. +40 245 217683 fax. +40 245 217683

  Educaţie Fizică și Sport (EFS_3) (28 seminar)

  an II, sem I, 1 credit, A/R

  Verificarea nivelului de pregătire somato – funcţională a organismului. Dezvoltarea capacităţii

  motrice de bază: viteză, rezistenţă . Consolidarea elementelor din “şcoala alergării” • Însuşirea şi

  consolidarea deprinderilor de manevrare a mingii prin mijloace tehnice specifice jocurilor sportive

  (baschet, volei, fotbal) şi a deprinderilor de execuţie corectă a exerciţiilor de gimnastică (aerobică)

  • Dezvoltarea capacităţii motrice de bază: viteză, rezistenţă. Alergarea de viteză – consolidarea

  pasului alergător de accelerare şi a pasului lansat de viteză • Însuşirea şi consolidarea elementelor şi

  procedeelor tehnice de bază utilizate în jocurile sportive (baschet, volei, fotbal) şi a paşilor de bază

  specifici gimnasticii aerobice. Joc bilateral • Dezvoltarea capacităţii motrice de bază: viteză,

  rezistenţă. Alergarea de viteză – consolidarea startului de jos şi a lansării de la start. Consolidarea

  elementelor şi procedeelor tehnice de bază utilizabile în jocurile sportive (baschet, volei, fotbal) şi a

  paşilor de bază specifici gimnasticii aerobice •Noţiuni de igienă personală • Alergarea de viteză -

  consolidarea finişului şi trecerea liniei de sosire. Consolidarea elementelor şi procedeelor tehnice

  folosite în atac şi apărare în jocurile sportive (baschet, volei, fotbal) şi a combinaţiilor de paşi

  specifici gimnasticii aerobice •Dezvoltarea forţei principalelor grupe musculare • Alergarea de viteza

  30 – 50 metri cu start de jos • Noţiuni de igienă a alimentaţiei • Consolidarea sariturii în lungime

  fără elan, cu accent pe desprindere şi aterizare.

  Filozofie (Fil) (28 curs, 14 seminar)

  an II, sem I, 3 credite, colocviu

  Individul şi societatea. Devenirea individului • Puterea şi problema formelor politice • Eroismul

  politicii secolului XX • Declararea drepturilor omului • Filosofia drepturilor omului • Europa şi

  viitorul naţiunii • Domnia dreptului sau domnia moralei ? • Condiţia politică a omului şi unitatea

  speciei umane.

  Arhitectura Sistemelor de

  Calcul (AC) (28 curs, 28 laborator)

  an II, sem II, 4 credite, examen

  Arhitectura calculatoarelor - definiţii şi terminologie • Progresul tehnologic şi evoluţia

  calculatoarelor • Dispozitive de calculat - scurt istoric • Evoluţia istorică a arhitecturilor pentru

  calculatoare • Tendinţe în dezvoltarea tehnologiilor arhitecturilor de calcul • Principiile funcţionale

  ale calculatoarelor electronice – arhitectura von Neumann, unitatea central, regiştri şi transferuri

  între regiştri, setul de instrucţiuni • Evaluarea performanţelor calculatoarelor – indicatori SPEC,

  legea lui Amdahl, modelul economic al fabricaţiei • Memoria sistemelor de calcul – ierarhia

  memoriei, organizarea memoriei interne, memorii RAM, meoria cache şi memoria virtual •

  Prelucrarea paralela a instrucţiunilor –tehnici pipeline • Arhitecturi superscalare – programarea

  dinamică şi politici de execuţie paralelă a instrucţiunilor. Procesoare VLIW • Caracteristicile

  arhitecturilor RISC • Arhitecturi multiprocesor – clasificarea Flynn, multiprocesoare, procesoare

  vectoriale • Caracteristici arhitecturale ale familiilor de procesoare contemporane.

 • Universitatea VALAHIA din Târgovişte (UVT) Facultatea de Inginerie Electrică, Electronică și Tehnologia Informației (FIEETI)

  Departamentul de Automatică, Informatică şi Inginerie Electrică (DAIIE)

  Aleea Sinaia, nr. 13, 130004, Targoviste, România tel. +40 245 217683 fax. +40 245 217683

  Electronică_2 (El_2) (28 curs, 14 seminar, 28 laborator)

  an II, sem II, 6 credite, examen

  Amplificatoare de semnal mic cu TB si TEC-Paramaterii, caracteristici, tipuri, amplificatoare ideale

  de tensiune si curent, Conexiuni fundamentale EC, BC, CC, SD pentru TB, Conexiuni SC, DC, GC

  pentru TECJ si TECMOS, Etaje compuse (Darlington, Super G, Super D, Cascod), Amplificatorul

  diferential – schema, parametrii, semicircuite de mod comun si de mod diferential • Surse de curent

  realizate cu TB si TEC • Amplificatoare cu reactie negativa-Schema bloc, parametrii, caracteristici,

  avantaje – dezavantaje, Topologii – ENCN, ENCB, EBCB, EBCN • Amplificatoare operationale.

  Circuite cu A.O. - Parametrii. A.O. ideal si A.O. real. Circuite simple cu A.O. – repetor, inversor,

  neinversor, sumator, circ. De diferentiere, integrator, derivator, convertor U/I • Amplificatoare de

  putere- Schema de principiu. Clase de functionare A, B, AB, C • Circuite de redresare - Schema lant

  redresare. Redresor monoalternanta. Redresare bialternanta – cu 2 diode, transformator cu priza

  mediana, punte de diode. Filtrul RC • Stabilizatoare de tensiune - Parametrii. Stabilizatorul

  parametric, Stabilizatoare cu ERS si ERP fara amplificator de eroare, Stabilizatoare cu amplificator

  de eroare, Circuite de protectie • Oscilatoare RC si LC Parametrii. Clasificare. Conditia lui

  Barkhausen, Amorsarea si stabilizarea oscilatiilor. Oscilatoare cu retea Wien, Oscilatoare in 3

  puncte – Hartley, Colpittz, Clapp.

  Măsurări Electrice și Electronice (MEE) (28 curs, 28 laborator)

  an II, sem II, 5 credite, examen

  Elemente de metrologie generală: mărimi, sistem internaţional, unităţi de măsură, erori,

  caracteristici metrologice • Structura apartelor electronice de măsuare: convertoare de intrare,

  prelucrarea semnalului, prezentarea rezultatului măsurării • Condiționarea semnalelor,

  amplificatoare de instrumentație • Convertoare analog-digitale, digital-analogice • Aparate digitale –

  voltmetre digitale, multimetre digitale, utilizări • Aparate de măsurare cu microprocesoare •

  Măsurări în circuite de curent continuu – intensitate, tensiune, rezistenţă electrică, putere •

  Măsurări în circuite de curent alternativ – intensitate, tensiune, puteri, energie, frecvenţă •

  Vizualizarea, măsurarea şi înregistrarea mărimilor variabile în timp • Instrumente virtuale •

  Sisteme de măsurare numerice.

  Materiale Electrotehnice (ME) (28 curs, 14 seminar, 14 laborator)

  an II, sem II, 4 credite, examen

  Elemente de fizica materialelor: stări de agregare, cunoştinţe de cristalografie, structura si

  proprietăţi fundamentale ale solidelor; benzi de energie • Conductivitatea electrică a materialelor,

  Conducţia electrică a metalelor, semiconductorilor și izolatorilor • Proprietăţi termice şi mecanice ale materialelor, conductivitatea termică, elasticitatea şi plasticitatea materialelor • Polarizarea

  electrică. Permitivitatea dielectricelor în câmpuri electrice armonice. Pierderi în materiale

  dielectrice. Feroelectricitatea. Piezoelectricitatea • Proprietăţile magnetice ale materialelor. Mărimi

  magnetice ale materialelor. Clasificarea materialelor magnetice • Materiale conductoare. Metale.

  Dependenţa proprietăţilor de material de diferiţi factori. Materiale de mare conductivitate electrică •

  Materiale semiconductoare: caracteristici generale, dependenţa proprietăţilor semiconductorilor de

  concentraţia de impurităţi, fenomene optice în semiconductori, efectul fotovoltaic • Materiale

  electroizolante. Caracteristici principale ale materialelor electroizolante, dependenţa proprietăţilor

  dielectrice de diferiţi factori, modificarea în timp a caracteristicilor fizico-chimice.

 • Universitatea VALAHIA din Târgovişte (UVT) Facultatea de Inginerie Electrică, Electronică și Tehnologia Informației (FIEETI)

  Departamentul de Automatică, Informatică şi Inginerie Electrică (DAIIE)

  Aleea Sinaia, nr. 13, 130004, Targoviste, România tel. +40 245 217683 fax. +40 245 217683

  Calitate și Fiabilitate (C&F) (28 curs, 14 seminar)

  an II, sem II, 3 credite, examen

  Calitate. Elemente de ingineria calităţii • Analiza şi descrierea caracteristicilor tehnice. Elemente de

  statistică descriptivă • Elemente de teoria probabilităţii • Variabile aleatoare • Funcţii de repartiţie

  • Estimaţii statistice • Teste de ipoteză • Definirea noţiunilor fundamentale de fiabilitate •

  Fiabilitatea elementului simplu • 10. Funcţii de repartiţie utilizate în fiabilitate • Fiabilitatea

  sistemelor • Mentenanţă, mentenabilitate, disponibilitate.

  Modelarea și Simularea Circuitelor Electrice (MSCE)

  (28 curs, 28 laborator)

  an II, sem II, 3 credite, colocviu

  Modelarea matematică a sistemelor tehnice. Circuit electric și modele matematice de descriere a unor circuite electrice liniare de bază • Noţiuni fundamentale în analiza circuitelor electrice liniare,

  neliniare şi parametrice • Analiza circuitelor liniare în regim sinusoidal şi nesinusoidal. Utilizarea

  grafurilor de curent şi de tensiune în analiza circuitelor de curent alternativ • Mediul de proiectare a

  sistemelor electrice PROTEUS. Prezentarea metodei generale de operare și descrierea elementelor de bază din meniul de lucru • Analiza legilor electricității prin simularea efectivă a unor circuite electrice liniare specifice: Kirchhoff I / Kirchhoff II • Analiza legilor electricității prin simularea efectivă a unor circuite electrice liniare specifice: Legea superpoziției sau a suprapunerii efectelor într-un circuit electric liniar • Analiza prin simulare compuetrizată a unor circuite electrice de

  comandă tranzistorizată (PWM) • Analiza prin simulare computerizată a unor circuite electrice de

  comandă a motoarelor de curent continuu prin dispozitivul specific Punte „H„ • Analiza prin simulare

  computerizată a unor circuite electrice de comandă și control utilizând microcontroler.

  Limbă Modernă_4 (LM_4) (14 seminar)

  an II, sem II, 1 credit, colocviu

  Revision of Past Perfect Simple / The Past Perfect Continuous • Local networks • Revision of Modal

  Verbs • History Google • Revision of Passive Voice • Wireless Technology • Revision of Conditional

  Clauses • Applications of robotics • Revision of Sequence of Tenses • Professional and educational

  Internet.

  Educaţie Fizică și Sport (EFS_4) (28 seminar)

  an I, sem II, 3 credite, A/R

  Dezvoltarea capacităţii coordinative generale. Repetarea si consolidarea elementelor şi procedeelor

  tehnice de bază utilizate în jocurile sportive (baschet, volei, fotbal) şi a paşilor de bază specifici

  gimnasticii aerobice • Dezvoltarea componentelor de coordonare şi control motor. Repetarea şi

  consolidarea elementelor şi procedeelor tehnice folosite în atac şi apărare în jocurile sportive

  (baschet, volei, fotbal) şi a structurilor de mişcări specifice gimnasticii aerobice • Repetarea tehnicii

  probelor de control. Perfecţionarea complexelor tehnice însuşite anterior prin aplicabilitate cu sarcini

  tactice. Joc bilateral • Implementarea priceperilor necesare de a practica independent activităţi fizice

  în scop Compensator • Însuşirea noţiunilor de regulament, pentru a putea organiza şi practica

 • Universitatea VALAHIA din Târgovişte (UVT) Facultatea de Inginerie Electrică, Electronică și Tehnologia Informației (FIEETI)

  Departamentul de Automatică, Informatică şi Inginerie Electrică (DAIIE)

  Aleea Sinaia, nr. 13, 130004, Targoviste, România tel. +40 245 217683 fax. +40 245 217683

  activităţi sportive de tip loissir • Perfecţionarea unor combinaţii, scheme, circuite din jocurile

  sportive şi gimnastică aerobică • Verificarea şi aprecierea nivelului capacităţii motrice • Probe de

  control: Alergare de viteză cu start de jos - 50m, Săritura în lungime de pe loc, Alergare de rezistenţă

  400m (F), 800m (B), Forţa abdominală – ridicări de trunchi pe 30 sec, Forţa braţelor – tracţiuni/flotări

  (B), menţinut în atârnat (F), Coordonare generală – exerciţiu în patru timpi.

  Cultură şi Civiliza