Eksempler p£¥ samarbeid - European Commission ... Eksempler p£¥ JRC-samarbeid med Norges forskningsorganisasjoner
Eksempler p£¥ samarbeid - European Commission ... Eksempler p£¥ JRC-samarbeid med Norges forskningsorganisasjoner

Eksempler p£¥ samarbeid - European Commission ... Eksempler p£¥ JRC-samarbeid med Norges forskningsorganisasjoner

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Eksempler p£¥ samarbeid - European Commission ... Eksempler p£¥ JRC-samarbeid...

 • Viktige prioriteringer Miljø og klimaendringer

  Energi og transport

  Landbruk og matsikkerhet

  Helse og forbrukerbeskyttelse

  Informasjon og kommunikasjons- teknologi (ICT)

  Trygghet og sikkerhet (herunder kjernekraft)

  Joint Research Centre

  Eksempler på samarbeid

  Kontakt JRC Europeisk Kommisjon Joint Research Centre (JRC) External Communication Unit SDME 10/78 B-1049 Brussels Belgia

  Tel: +32 2 29 74181 Web: http://www.jrc.ec.europa.eu/ E-post: jrc-info@ec.europa.eu

  SP B.

  05 .1

  77 ©

  E ur

  op ea

  n U

  ni on

  2 01

  2 -

  03 -2

  01 2

  Europeisk Kommisjon

  Det felles forskningssenteret (Joint Research Centre – JRC) er kommisjonens interne, vitenskapelige tjeneste og har til oppgave å sørge for at EU-politikken blir støttet av uavhengig, bevisbasert, vitenskapelig og teknisk dokumentasjon gjennom hele syklusen for politikken.

  JRC samarbeider nært med det generelle direktoratet for politikk og behandler viktige samfunnsutfordringer og stimulerer innovasjon ved å utvikle nye metoder, verktøy og standarder og dele knowhow med medlemsstatene, det vitenskapelige miljøet og internasjonale partnere.

  • 2 800 ansatte • 7 forskningsinstitutter i 5 land (Tyskland, Italia,

  Spania, Belgia og Nederland).

  JRC har bygd opp vellykkede partnerskap med et stort antall offentlige og private organisasjoner under EUs rammeprogram for forskning over hele Europa.

  JRC samarbeider med sine norske partnere i:

  JRC og de norske partnerne jobber sammen job- ber på et bredt spekter av områder, blant annet luftkvalitet, utslipp til atmosfæren, utslippsreg- istreringer og prognoser, bevaring av økosys- temer, bærekraftig fiske, ferskvannsforskning, bioakkumulering av giftstoffer i miljøet, biocider, GMO-forskning, nanomaterialer, grenseovervåking, beskyttelse av energinettverk og infrastruktur for geoinformasjon.

  Prosjekter innen EUs rammeprogram 51

  Faglige nettverk 19

  Samarbeidsavtaler 6

  Eksempler på JRCs partnere i Norge

  Nasjonale myndigheter forskningsnstitutter og laboratorier

  • Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) • Mattilsynet • Institutt for vannforskning (NIVA) • Bioforsk • Folkehelseinstituttet • Norges forskningsråd • Norsk institutt for naturforskning (NINA)

  Utdanningsdirektoratet

  • Universitetet i Oslo • NTNU (Norges teknisk-naturvitenskapelige

  universitet)

  Private selskaper

  • MARLO • Kongsberg Norcontrol It AS

  Norge og samarbeidet med EU-kommisjonens interne vitenskapstjeneste,

  Joint Research Centre

  Klimaendringene vil ha betydelige konsekvenser for naturen og økosystemene med påfølgende konsekvenser for samfunnet. JRC arbeider med å forbedre kunnskap for å kvantifisere effektene av en økning av global gjennomsnittlig overflatetem- peratur på 2 °C fra førindustrielt nivå.

  Meteorologisk institutt er involvert i IMPACT2C- prosjektet som vurderer konsekvensene og kostnadene av klimaendringer for vann, energi, reiseliv og transportsektoren, samt deres infras- truktur. Mer spesifikt, JRC gjennomfører et sam- menligningseksperiment, og vurderer endringer i tilgjengelighet av vann, tørke og flomrisiko. I tillegg til dette studeres tilstand og funksjon av euro- peiske økosystemer ved å vurdere klimasårbarhet av landbiosfæren under endrede klimaforhold, for eksempel med hensyn til fremtidige endringer av karbonutslipp og beskyttelse på grunn av økningen i overflatetemperaturen.

  Meteorologisk institutt sørger for regionalisert klima- og luftforurensningsdata fra modellsimul- eringer og konsekvensutredninger på et pan-euro- peisk nivå for luftkvalitet og helse.

  JRC er nominert som EUs referanselaboriato- rium for genmodifisert mat og matvarer (EU-RL GMFF). Innenfor dette feltet er JRC ansvarlig for EU validering av GMO deteksjonsmetoder, som er en del av EUs regulatoriske godkjenningsprosess for GMO. I egenskap av EUs-RL for genmodifisert mat og matvarer, bistås JRC av European Network on GMO Laboratories (ENGL), som representerer et unikt nettverk av kompetanse på GMO ana- lyser og omfatter rundt 100 laboratorier fra 27 EU-medlemsstater samt Norge, Sveits, Kroatia og Tyrkia.

  Nasjonal Kontakt Johannes Kolltveit Havforskningsinstituttet (RCN) Postboks 2700 St. Hanshaugen N-0131 Oslo Norge Tel: +47 22 03 71 12 Web: http://www.forskningsradet.no/ E-post: jk@forskningsradet.no

  JRC bidrar til validering av viktige

  GMO deteksjonsmetoder.

  Vurdering av konsekvenser og kostnader ved klimaendringer

  Det europeiske nettverket av GMO-laboratorier

  © C.Gardi

  Forsøksoppsett for dynamisk trykk-testing ved bruk av

  Large Hopkinson Bar (HOPLAB) installasjonen, inklusive

  lastomformer og en 100 m lang bølgeforplantningsstang.

  Karakterisering av materialer utsatt for høye tøyningshastigheter JRC har et langvarig samarbeid med Institutt for konstruksjonsteknikk (KT) og deres Structural Impact Laboratory (SIMLab) ved Norges teknisk-naturvitenska- pelige universitet (NTNU), innen området konstruksjonsmekanikk. Samarbeidet fokuser på dynamiske laster med hovedvekt på materialer og konstruksjoner utsatt for hurtige belastninger, slik som støt-, kollisjons- og eksplosjonslaster. Flere felles forsøksserier for karakterisering av materialer utsatt for høye tøyningshastigheter (transiente laster) har blitt gjennomført ved JRCs European Laboratory for Structural Assessment (ELSA), noe som har resultert i en rekke vitenskapelige artikler og seminarer i regi av stabene ved JRC ELSA og SIMLab.

  Undersøkelser av blant annet aluminiumskum utsatt for dynamiske belastninger har således vært tema for felles forskningsinnsats. Kortere utvekslingsbesøk av forskere finner jevnlig sted, inklusive 2 doktorgradskandidater fra NTNU som for tiden gjennomfører deler av deres doktorgradsavhandlinger vedrørende numeriske simuleringer av eksplosjoner og støtlaster på konstruksjoner ved hjelp av JRCs programkode EUROPLEXUS.

  © P.Thunis

 • Joint Research Centre – Norge

  Eksempler på JRC-samarbeid med Norges forskningsorganisasjoner

  Nettverk av referanselaboratorier for luftkvalitet (Aquila) •• Norsk•institutt•for•luftforskning•(NILU)

  EUropean Radiological Data Exchange Platform (EURDEP) •• Norsk•institutt•for•luftforskning•(NILU) •• Statens•strålevern•(NRPA)

  Utslippdatabase for global atmosfærisk forskning (EDGAR) •• Meteorologisk•institutt

  Aerosols, Clouds and Trace gases Research InfraStructure Network (ACTRIS)

  •• Norsk•institutt•for•luftforskning•(NILU) Dette nettverket fyller et empirisk tomrom gjennom koordinering av et europeisk nettverk av bakkebaserte stasjoner utstyrt med avan- sert atmosfærisk sonderings-instrumentering for aerosoler, skyer og kortlivede sporgasser.

  Vurdering av rammeverk og verktøy for energinett og planter (AFTER)

  •• SINTEF• Dette prosjektet møter de utfordringer som sårbarhetsevaluering og beredskap av energinett og energianlegg representerer samt relevante IKT-systemer som brukes for beskyttelse og kontroll.

  Teknologi for overvåkning av luftkvalitet i urbane områder (AirMonTech)

  •• Norsk•institutt•for•luftforskning•(NILU) Hovedformålet med AirMonTech er å samle kunnskap og informas- jon om luftforurensningsmålinger og metoder for å harmonisere

  data for luftkvalitet, og å videreutvikleog forbedre detaljerte anbe- falinger om framtidig overvåking.

  Biologisk mangfold og økosystemtjenester: Arguments for our future Environment (BESAFE)

  •• Norsk•institutt•for•naturforskning•(NINA) BESAFE har som mål å forbedre retningslinjer og forvaltning av biologisk mangfold ved å tilby et rammeverk som oppsummerer den observerte og potensielle effekten av de alternative måtene for å begrunne viktigheten av å beskytte det biologiske mangfoldet.

  Container Security Networking (CONTAIN) •• MARLO

  CONTAIN skal utvikleet europeisk overvåkingssystem som vil omfatte forskrifter, retningslinjer og standardiseringsanbefalinger, nye forretningsmodeller og avanserte administrasjonsmuligheter for containersikkerhet for skip.

  Europeisk samordningstiltak på menneskelig biomonitoring (COPHES)

  •• Kongsberg•Spacetec•AS Dette konsortium utvikler en helhetlig tilnærming til Human Bio- monitoring (HBM) i Europa som trenges for å utføre et fullt opera- tivt, kontinuerlig, bærekraftig og vitenskapelig sunt HBM program i EU.

  Koble Russland til ERA: (ERA.NET RUS) •• Norges•forskningsråd

  Dette prosjektet har som mål å sørge for gjensidig læring, skape synergier og implementere felles programmer mellom medlemslandene, 7RP assosierte land og Russland i forbindelse med vitenskap og teknologi.

  Overvåkningssystem for havgrensene (I2C) •• Kongsberg•Norcontrol•It•AS

  I2C integreringsprosjekt foreslår en ny generasjon av innova- tive systemer for havgrenseovervåking som integrerer viktige muligheterfor å spore alle fartøys bevegelser. Dette vil muliggjøre rettshåndhevelse og tidlig identifikasjon av trusler som hemmelig innvandring, ulovlig fiske og terrorisme knyttet til unormal atferd hos fartøy.

  Maksimere avkastningen av fiskeriene og samtidig balansere økosystem, økonomiske og sosiale hensyn (MYFISH)

  •• Havforskningsinstituttet •• NTNU•(Norges•teknisk-naturvitenskapelige•universitet)•

  D