Eksamensbevis h£¸rende til gymnasiereformen af 2017 ... 1 Maj 2020 Eksamensbevis h£¸rende til gymnasiereformen

 • View
  3

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Eksamensbevis h£¸rende til gymnasiereformen af 2017 ... 1 Maj 2020 Eksamensbevis...

 • 1

  Maj 2020

  Eksamensbevis hørende til gymnasiereformen af 2017

  Eksempel på Bevis for hf-eksamen (2-årig hf) side 4 Eksempel på Bevis for hf-eksamen (2-årig hf) med overbygning side 5 Eksempel på Bevis for almen studentereksamen (stx) side 6 Eksempel på Bevis for merkantil studentereksamen (hhx) side 7 Eksempel på Bevis for teknisk studentereksamen (htx) side 8 Eksempel på Bevis for højere forberedelseseksamen (enkeltfag) side 9 Eksempel på Bevis for højere forberedelseseksamen (enkeltfag) med overbygning side 10 Eksempel på Bevis for gymnasiale indslusningsforløb for flygtninge og indvandrere (GIF) side 11 Eksempel på Bevis for overbygning til hf-eksamen (2-årigt hf) side 12 Eksempel på Bevis for overbygning til højere forberedelseseksamen (enkeltfag) side 13 Eksempel på Bevis for afsluttet niveau i fag side 14

  Nedenfor beskrives de skabeloner, der skal benyttes ved udfærdigelse af eksamensbeviser til elever og kursister, der har begyndt gymnasial uddannelse efter den 1. august 2017. For elever på den toårige uddannelse til almen studentereksamen dog kun, hvis de har påbegyndt uddannelsen efter den 1. august 2018. Der udarbejdes ikke fortrykte blanketter til beviset. Beviserne udskrives via de lokale administrative systemer eller eventuelt via andre systemer, der benytter data fra de lokale administrative systemer.

  Papirformat og kvalitet Beviset består af to sider og udskrives enten på ét A4-ark på for- og bagside eller på to A4-ark. De to sider indeholder individuelle oplysninger samt generelle oplysninger om uddannelsen.

  Der skal benyttes særligt vandmærket papir med ministeriets logo. Papiret bestilles hos firmaet Scanprint via mail til chel@stibo.com med oplysninger om bestillers navn, institutionsnavn, adresse og EAN-nummer. Prisen er fastsat til et fast gebyr på 75,- kr. samt faktiske portoudgifter.

  Engelske beviskopier Efter eksaminandens anmodning skal beviset tillige udfærdiges på engelsk som bekræftet kopi. På ministeriets hjemmeside findes den officielle oversættelse af de danske beviser.

  Bevisets overordnede opbygning Bevisets ene side er opdelt i elleve vandrette blokke:

  1. Oplysninger om uddannelse 2. Oplysninger om studenten 3. Karakteroplysninger etc. 4. Oplysning om, hvilke fag og niveauer der indgår i studieretningen (kun stx, hhx og htx) eller

  fagpakke (hf, GIF) 5. Oplysning om, hvilke fag der indgår i studieretningsprojektet (SRP)/den større skriftlige opgave

  (SSO)/studieområdeprojektet (SOP) 6. Foreløbigt eksamensresultat 7. Eksamensresultat 8. Bemærkninger 9. Institutionsoplysninger og underskrift

  mailto:chel@stibo.com

 • 2

  1. Oplysninger om uddannelse

  Her anføres, hvilken eksamen beviset vedrører, fx ’Bevis for almen studentereksamen (stx)’, ’Bevis for teknisk studentereksamen (htx)’ eller *Bevis for højere forberedelseseksamen (enkeltfag)’.

  2. Oplysninger om studenten Der anføres navn og cpr.nr. samt eksamensår og - måned.

  3. Karakteroplysninger etc. På beviset optræder kun fag og niveauer, hvor der findes en karakter, eller fag hvor der er givet merit eventuelt uden karakter (markeres med M).

  Kolonnen Fag Fagene/forløbene ordnes primært efter niveau (A, B, C, intet niveau) og sekundært alfabetisk. I fagnavnet indgår udover fagets navn også niveaubetegnelsen samt evalueringsformen, hvor der er tale om flere (skr., mdt.)

  Der benyttes den udmeldte fagbetegnelse.

  Kolonnerne Vægt Felterne udfyldes kun, når der er en tilhørende karakter

  Kolonnerne Karakter Udfyldes med karakterer fra 7-trins-skalaen, evt. ”-” for ikke deltagelse i obligatoriske fag, i henhold til Meritbekendtgørelsen.

  Kolonnerne ECTS Udfyldes med den karakter fra ECTS-skalaen, der svarer til karakteren fra 7-trins-skalaen, jf. karakterbekendtgørelsen.

  Kolonnerne Institution, Termin og Merit Udfyldes kun, når der er givet merit (med eller uden karakter) for et fag, som eleven har afsluttet på en anden institution. Institution udfyldes med institutionsnummeret. Termin udfyldes med fx ’S 19’ eller ’V 19/20’ Merit udfyldes med navnet på den pågældende uddannelse, dvs. stx, hhx, htx, hf, eux eller ’andet’.

  For elever, der skifter gymnasial uddannelse efter grundforløbet, skal karaktererne for grundforløbsprøverne overføres.

  Det overordnede princip for merit på beviser er, at de betegnelser/fagkoder for fag/forløb, der optræder i venstre kolonne af beviset, skal høre til den uddannelse, som eksamensbeviset hører til. I kolonnen ”Særlige oplysninger” anføres de relevante oplysninger vedrørende merit: institutionsnummer, termin og uddannelse/aktivitet, der meriteres fra. Dette gælder også, hvis der gives merit ved substitution. Hvis en elev får merit for grundforløbene ’naturvidenskabeligt grundforløb’ og ’produktudvikling’ på htx, indskrives ’økonomisk grundforløb’ og ’almen sprogforståelse’ på beviset ved skift til hhx, således at betegnelsen af fag hører til uddannelsen, som eksamensbeviset hører til (se eksempel på ”Bevis for merkantil studentereksamen (hhx)” side 7).

 • 3

  5. Oplysning om, hvilke fag og niveauer der indgår i studieretningen (stx, hhx og htx) eller fagpakke (hf) Her anføres den fulde fagbetegnelse inkl. niveau for de fag, der indgår i studieretningen eller fagpakken. Fagene sorteres primært efter niveau og sekundært alfabetisk. Gælder ikke for Overbygningsbeviser samt Bevis for afsluttet fag og niveau

  6. Oplysning om, hvilke fag der indgår i i studieretningsprojektet (SRP)/den større skriftlige opgave (SSO)/studieområdeprojektet (SOP) samt eksamensprojektet. Her anføres, hvilke fag der indgår i studieretningsprojektet/større skriftlig opgave og eksamensprojektet. Fagene sorteres primært efter niveau og sekundært alfabetisk. Gælder ikke for Overbygningsbeviser samt Bevis for afsluttet fag og niveau

  8. Foreløbigt eksamensresultat Eksamensresultatet angives med 1 decimal og beregnes som anført i eksamensbekendtgørelsen. Gælder ikke for Overbygningsbeviser samt Bevis for afsluttet fag og niveau

  9. Eksamensresultat Eksamensresultatet angives med 1 decimal og beregnes på baggrund af det foreløbige eksamensresultat (1 decimal) som anført i eksamensbekendtgørelsen. (For 2-årig hf dog uden et foreløbigt eksamensresultat). Gælder ikke for Overbygningsbeviser samt Bevis for afsluttet fag og niveau.

  10. Bemærkninger I bemærkningsfeltet anføres særlige forhold, fx dispensationer.

  11. Institutionsoplysninger og underskrift Institutionsnummer, navn etc. anføres sammen med den bevisudstedendes underskrift, institutionens stempel og evt. logo.

  Bevisets anden side Bevisets anden side indeholder oplysninger om studenten (der anføres navn og cpr.nr.) samt eksamensår og – måned, generelle oplysninger om uddannelsen på dansk og på engelsk, inkl. beskrivelse af hvilke fag der indgår i fag med faste underfag (ks, nf).

  Endvidere oplyses om uddannelsens placering i den danske kvalifikationsramme for livslang læring.

  Denne tekst opdateres løbende af ministeriet og lægges på ministeriets hjemmeside uvm.dk under Prøver og eksamen, Beviser.

  Bevistyper Nedenfor er angivet eksempler på hf-, stx-, hhx-, htx, GIF-beviser, overbygningsbeviser samt Bevis for afsluttet fag og niveau.

  https://www.uvm.dk/gymnasiale-uddannelser/proever-og-eksamen/beviser http://uvm.dk

 • 4

  Bevis for hf-eksamen (2-årig hf) Aflagt i henhold til lovgivningen om de gymnasiale uddannelser

  Navn: NN Cpr.nr: ******-**** Eksamen er afsluttet juni 2019

  Årskarakterer Prøvekarakterer Særlige oplysninger Fag Vægt Karakter ECTS Vægt Karakter ECTS Institution Termin Merit

  Dansk A, mdt. - - - 1 10 B Dansk A, skr. - - - 1 7 C Engelsk B, mdt. - - - 0,75 10 B Engelsk B, skr. - - - 0,75 7 C Idræt B - - - 1,5 12 A Matematik B, mdt. - - - 0,75 10 B Matematik B, skr. - - - 0,75 10 B Psykologi C - - - 1 7 C Kultur- og samfundsfaggruppe 1 10 B - - - ks Religion - - - 1 4 D Naturvidenskabelig faggruppe 0,75 02 E - - - ns Kemi - - - 0,75 4 D Større skriftlig opgave - - - 1,5 10 B

  Fagpakke: Idræt B, Psykologi C

  Større skriftlig opgave: Historie B

  Eksamensresultat: 8,3

  Bemærkninger:

  Institutionens stempel/logo etc.

  Dato og underskrift

 • 5

  Bevis for hf-eksamen (2-årig hf) med overbygning Aflagt i henhold til lovgivningen om de gymnasiale uddannelser

  Navn: NN Cpr.nr: ******-**** Eksamen er afsluttet juni 2019

  Årskarakterer Prøvekarakterer Særlige oplysninger Fag Vægt Karakter ECTS Vægt Karakter ECTS Institution Termin Merit

  Dansk A, mdt. - - - 1 4 D Dansk A, skr. - - - 1 12 A Engelsk A, mdt. - - - 1 7 C Engelsk A, skr. - - - 1 7 C Matematik B, mdt. - - - 0,75 4 D Matematik B, skr. - - - 0,75 4 D Psykologi B - - - 1,5 10 B Samfundsfag B - - - 1,5 7 C Design C - - - 1 12 A Kultur- og samfundsfaggruppe 1 4 D - - - ks Historie - - - 1 10 B Naturvidenskabelig faggruppe 0,75 00 F+ - - - ns Biologi - - - 0,75 02 E Større skriftlig opgave - - - 1,5 02 E

  Fagpakke: Engelsk A, Matematik B, Psykologi B, Samfundsfag B

  Større skriftlig opgave: Engelsk A

  Foreløbigt eksamensresultat: 7,2

  Eksamensresultat: 7,4

  Bemærkninger:

  Institutionens stempel/logo etc. Dato og underskrift

 • 6

  Bevis for almen studentereksamen (stx) Aflagt i henhold til lovgivningen om de gymnasiale uddannelse