Click here to load reader

EKOSISTEMI Delovni zvezek - mizs.gov.si · PDF fileTERENSKE VAJE - OBREŢNE ŢIVALI - EKOSISTEM - RIBNIK, 28 Terenske vaje : TERARIJ, 35 Terenske vaje : UMETNI IN NARAVNI EKOSISTEMI,

 • View
  257

 • Download
  3

Embed Size (px)

Text of EKOSISTEMI Delovni zvezek - mizs.gov.si · PDF fileTERENSKE VAJE - OBREŢNE ŢIVALI -...

 • EKOSISTEMI

  Delovni zvezek

  Tatjana urasovi

 • TATJANA URASOVI

  2

  Srednje strokovno izobraevanje: NARAVOVARSTVENI TEHNIK

  Modul: EKOSISTEMI , EKOREMEDIAICJE IN IZVAJANJE DEJAVNOSTI V

  PROSORU

  Naslov: EKOSISTEMI DELOVNI ZVEZEK

  Gradivo za 1. in 2. letnik

  Avtorica: Tatjana urasovi

  Strokovna recenzentka: Staka Buser, univ.dipl.ing

  Lektorica: Jana Peserl, prof.

  Maribor, 20101

  Avtorske pravice ima Ministrstvo za olstvo in port Republike Slovenije.

  Gradivo je sofinancirano iz sredstev projekta Biotehnika podroja, ole za ivljenje in razvoj (2008-2012).

  Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za olstvo in port.

  Operacija se izvaja v okviru operativnega programa razvoja lovekih virov za obdobje 2007 2013, razvojne

  prioritete: Razvoj lovekih virov in vseivljenjskega uenja, prednostna usmeritev Izboljanje kakovosti in

  uinkovitosti sistemov izobraevanja in usposabljanja.

  Vsebina tega dokumenta v nobenem primeru ne odraa mnenja Evropske unije. Odgovornost za vsebino

  dokumenta nosi avtor.

  Zalonik: Biotehnika ola Maribor

  CIP - Kataloni zapis o publikaciji Narodna in univerzitetna knjinica, Ljubljana

  574(075.3)(076)(0.034.2)

  URASOVI, Tatjana Ekosistemi [Elektronski vir] : delovni zvezek : gradivo za 1. in 2. letnik / Tatjana urasovi. - El. knjiga. - Maribor : Biotehnika ola, 2010. - (Srednje strokovno izobraevanje Naravovarstveni tehnik. Modul Ekosistemi, ekoremediacije in izvajanje dejavnosti v prostoru)

  Nain dostopa (URL): www.konzorcij-bss.bc-naklo.si/login/index.php. - Projekt Biotehnika podroja, ole za ivljenje in razvoj

  ISBN 978-961-93426-2-6 (pdf)

  264013312

 • TATJANA URASOVI

  3

  Program: Naravovarstveni tehnik Modul : EKOSISTEMI, EKOREMEDIACIJE IN IZVAJANJE DEJAVNOSTI V PROSTORU Poklicne kompetence: - spremljanje razirjenosti ekosistemov

  - evidentiranje ekolokega stanja ekosistemov

  - vkljuevanje ekstremnih biotopov v sonaravno varstvo okolja

  NASLOV GRADIVA: EKOSISTEMI delovni zvezek KAZALO: DEGRADACIJA PRSTI, 5 GOZNI EKOSISTEM - DREVESA, 7 JEZERO terenske vaje, 24 MLAKA, 25 ONESNAEVANJE VODA V KMETIJSTVU, 31 POPIS RASTLIN V EKOSISTEMU terenske vaje, 15 POPIS IVALI V EKOSISTEMU terenske vaje, 14 PREHRANJEVALNE VERIGE, 18, 19, 20, 21, 22, 23 PREHRANJEVALNE VERIGE IN SPLET V EKOSISTEMIH, 16 PROPADANJE GOZDA, 13 PROPADANJE GOZDOV, 12 SLOJEVITOST GOZDNIH TAL, 6 TERENSKE VAJE - OBVODNE IN VODNE RASTLINE, 29 TERENSKE VAJE - OBRENE IVALI - EKOSISTEM - RIBNIK, 28 Terenske vaje : TERARIJ, 35 Terenske vaje : UMETNI IN NARAVNI EKOSISTEMI, 32 Terenske vaje: AKVARIJ, 34 Terenske vaje: GOZD, 9 TERENSKO vaje - VODNE IVALI - EKOSISTEM - RIBNIK, 27

 • TATJANA URASOVI

  4

  Delovni list

  DEGRADACIJA PRSTI

  1. RAZLOI IZRAZ DEGRADACIJA PRSTI?

  2. NATEJ NAJBOLJ POGOSTE OBLIKE DEGRADACIJE PRSTI!

  3. KATERI SO GLAVNI ONESNAEVALCI PRSTI?

  4. OPII POJAV EROZIJE PRSTI!

  5. KDO IN KAJ SO VZROKI ZA ONESNAEVANJE PRSTI

  6. NATEJ POSLEDICE ONESNAEVANJA PRSTI!

 • TATJANA URASOVI

  5

  Delovni list

  SLOJEVITOST GOZDNIH TAL

  NA SLIKI JE PRIKAZAN VERTIKALNI PREREZ GOZDNIH TAL. PRI VSAKI PUICI POIMENUJ POSAMEZNI SLOJ TAL.

 • TATJANA URASOVI

  6

  Delovni list

  GOZNI EKOSISTEM - DREVESA

  1. Koliko kopnega prekrivajo drevesa?

  2. Koliko drevesnih vrst loimo?

  3. Katere oblike dreves so se na zemlji najprej razvile?

  4. Po em so dobili ime palmovci?

  5. Od katerih dejavnikov so odvisne oblike listov? 6. Zakaj jeseni drevesa orumenijo?

 • TATJANA URASOVI

  7

  7. Ali je bonsai drevo?

  8. Katere ivali se v savanah prehranjujejo z listi?

  9. Kakne liste ima ilska arakodija?

  10. Katero je najveje bitje na Zemlji?

  11. Katero je najstareje bitje na Zemlji?

  12. Natej naloge gozda!

  13. Kje se skrivajo zdravila za bolezni , kot so rak?

  14. emu slui les?

  15. Na kakne naine obvarujemo lesne izdelke?

  16. Kako se drevesa prehranjujejo?

  17. Kakno nalogo imajo korenine in listi?

  18. V katerem letnem asu nastajajo letnice?

  19. Ali imajo tropska drevesa letnice?

  20. Na kakne naine se drevesa opraujejo?

  21. Kako imenujemo plod hrasta?

  22. Kakno funkcijo ima gozd pri ienju zraka?

 • TATJANA URASOVI

  8

  Delovni list

  Terenske vaje: GOZD

  Poznavanje dreves

  1) Kateremu drevesu pripada plod? Poimenuj tudi plod!

  ______________ __________________ _____________

  2) Katere listavce pozna? Izberi si enega, ga poii ter opravi naslednje:

 • TATJANA URASOVI

  9

  poii plod IN ga poimenuj

  narii list in ga opii

  opii drevo (lubje, listi) VRSTA DREVESA : _________________

  NARII PLOD IN GA

  POIMENUJ

  NARII LIST IN GA OPII

  OPII LUBJE

  3) Katere iglavce pozna? Izberi si enega, ga poii ter opravi naslednje:

  poii stor drevesa in ga narii

  opii iglice in jih narii

  opii drevo (lubje, iglice) VRSTA DREVESA :_________________

  NARII STOR

  NARII IN OPII IGLICE

  OPII LUBJE

  4.V gozdu poii jelko in smreko ter zapii razlike med njima!

 • TATJANA URASOVI

  10

  JELKA

  SMREKA

  IGLICE

  STORI

  LUBJE

  OGROENOST

 • TATJANA URASOVI

  11

  Delovni list

  PROPADANJE GOZDOV

  Znaki propadlega drevesa

  Na sliki je prikazano nekaj najpogostejih znakov propadanja na primeru smreke.

  Primerjaj zdravo in bolno smreko. Na puice zapii znake za zdravo in bolno smreko.

  Zdrava smreka Bolna smreka

  Delovni list

 • TATJANA URASOVI

  12

  PROPADANJE GOZDA

  1. kodljive snovi v ozraju

  Katere kodljive snovi v ozraju povzroajo propadanje gozda? _______________________________________________________

  Kaj povzroa ogljikov dioksid? _______________________________________________________

  Segrevanje ozraja imenujemo : __________________________

  Kje se sproa veplov dioksid in duikov oksid? _______________________________________________________

  Kaj ta dva plina povzroata? _______________________________________________________

  2. Vplivi rastlinojede divjadi na gozd.

  Kateri sloji gozda ( vertikalna slojevitost) so najbolj prizadeti zaradi pae? _____________________________________________________

  Kateri sloj je prizadet zaradi drgnjenja srnjadi z rogovi ob drevje? ______________________________________________________

  3. Prizadetost gozdov v Sloveniji.

  Kje v Sloveniji so gozdovi najbolj prizadeti? ______________________________________________________

  V em se kae propadanje iglavcev? ______________________________________________________

  Koliko jelk je pokodovanih v Sloveniji ? ______________________________________________________

  V em se kae propadanje listavcev? ______________________________________________________

 • TATJANA URASOVI

  13

  Delovni list

  POPIS IVALI V EKOSISTEMU terenske vaje

  Opazovalno-delovno mesto__________________________________________________ Ekosistem:__________________________________ Ime in priimek:_______________________________ Datum:______________________________________ Nadmorska viina:_____________________________ Temperatura zraka:____________________________ Vreme:______________________________________ Na zemljevidu im natanneje oznai opazovalno-delovno mesto Na kateri strani lei delovno mesto (S,J,V,Z, osojno, prisojno) __________________________________________________

  Popis ivali na opazovalnem- delovnem mestu. Pri popisu ivali doloajte do taksonomske stopnje, ki jo z razpololjivo literaturo in znanjem e lahko zanesljivo doloite. 1. ______________________________ 6.________________________________ 2._______________________________ 7.________________________________ 3._______________________________ 8.________________________________ 4._______________________________ 9.________________________________ 5._______________________________ 10._______________________________

  Delovni list

 • TATJANA URASOVI

  14

  POPIS RASTLIN V EKOSISTEMU terenske vaje

  Opazovalno delovno mesto:______________________________________ Ekosistem:_________________________________ Ime in priimek:_______________________________ Datum:________________________________

Search related