4
Huminske supstance predstavljaju kompleksna organska jedinjenja prirodnog porekla, koja se nalaze u tresetu, sapropelu, uglju i zemljištu. Huminska jedinjenja formiraju se kao rezultat razlaganja biljaka od strane razlicitih mikroorganizama u specificnim uslovima, u toku kojih se vrši mnogo složenih biohemijskih reakcija. U takvom kompleksu, osim huminskih supstanci, sadržane su prakticno sve aminokiseline, mono i polisaharidi, peptidi, vitamini, mineralne komponente i druge biološki aktivne supstance, koje su neophodne živim organizmima. Huminske supstance povezuju (t.j. pretvaraju u stanje bezopasno za organizam) mnoge toksine i ekotoksikante (otrove, ukljucujuci i one koji se nalaze u infektivnim bakterijama), teške metale i radionuklide (mutagene), samim tim oslobadajuci i energiju koju organizam troši na njihovu neutralizaciju, i koristeci je takode na povecanje zaštitnih funkcija. Na taj nacin, primena huminskih supstanci dovodi do naglog jacanja zaštitnih svojstava organizma, koji uspešno pocinje da leci i obnavlja sam sebe. Ovo unikalno svojstvo (slicno svojstvo ima mumio, koji takode predstavlja huminski preparat, samo životinjskog porekla) omogucava efikasno delovanje na organizam bez negativnih posledica. Mi smo razradili i patentirali unikalnu tehnologiju i opremu, koja omogucava maksimalno efikasno i pažljivo izvlacenje, cuvanje i korišcenje huminsko-mineralnog kompleksa iz treseta rezervata Mešerske oblasti. Proizvodi, koje predlaže naša kompanija, prave se u obliku koncentrata i ekološki su cisti bez patogene mikroflore i toksicnih hemijskih supstanci, što je potvrdeno rezultatima odgovarajucih ispitivanja, rad sa njima ne zahteva specijalne mere predostrožnosti. RATARSTVO. Tecno huminsko dubrivo „Ekorost“ Primenjuje se u poljoprivredi, šumarstvu, hortikulturi i dekorativnom ratarstvu. Za dobijanje maksimalnog efekta od primene tecnog huminskog dubriva „Ekorost“ na biljkama neophodno je uskladiti obradu semena ili materijala za sadnju sa dve, tri obrade biljaka za vreme njihovog rasta i razvoja. Takva obrada daje: - pojavu klica ranije za 2-9 dana; - klijanje više za 7-10%; - energija nicanja je veca za 12-14%; - klice su izjednacene po visini; - visina i bokorenje biljaka je veca za 10-19%; - kolicina produktivnih biljaka po 1 m² je veca za 15-17%; - prinosi su veci za 12-25%; - otpornost na nepovoljne uslove; - povecanje kvaliteta proizvoda. EKOROST TECNO HUMINSKO DUBRIVO

EKOROST - moskva.co.rsmoskva.co.rs/docs/uputstva/ekorost-brosura.pdfprirodnog porekla, koja se nalaze u tresetu, sapropelu, uglju i zemljištu. Huminska jedinjenja formiraju se kao

  • Upload
    others

  • View
    4

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: EKOROST - moskva.co.rsmoskva.co.rs/docs/uputstva/ekorost-brosura.pdfprirodnog porekla, koja se nalaze u tresetu, sapropelu, uglju i zemljištu. Huminska jedinjenja formiraju se kao

Huminske supstance predstavljaju kompleksna organska jedinjenja prirodnog porekla, koja se nalaze u tresetu, sapropelu, uglju i zemljištu. Huminska jedinjenja formiraju se kao rezultat razlaganja biljaka od strane razlicitih mikroorganizama u specificnim uslovima, u toku kojih se vrši mnogo složenih biohemijskih reakcija. U takvom kompleksu, osim huminskih supstanci, sadržane su prakticno sve aminokiseline, mono i polisaharidi, peptidi, vitamini, mineralne komponente i druge biološki aktivne supstance, koje su neophodne živim organizmima.

Huminske supstance povezuju (t.j. pretvaraju u stanje bezopasno za organizam) mnoge toksine i ekotoksikante (otrove, ukljucujuci i one koji se nalaze u infektivnim bakterijama), teške metale i radionuklide (mutagene), samim tim oslobadajuci i energiju koju organizam troši na njihovu neutralizaciju, i koristeci je takode na povecanje zaštitnih funkcija. Na taj nacin, primena huminskih supstanci dovodi do naglog jacanja zaštitnih svojstava organizma, koji uspešno pocinje da leci i obnavlja sam sebe. Ovo unikalno svojstvo (slicno svojstvo ima mumio, koji takode predstavlja huminski preparat, samo životinjskog porekla) omogucava efikasno delovanje na organizam bez negativnih posledica.

Mi smo razradili i patentirali unikalnu tehnologiju i opremu, koja omogucava maksimalno efikasno i pažljivo izvlacenje, cuvanje i korišcenje huminsko-mineralnog kompleksa iz treseta rezervata Mešerske oblasti. Proizvodi, koje predlaže naša kompanija, prave se u obliku koncentrata i ekološki su cisti bez patogene mikroflore i toksicnih hemijskih supstanci, što je potvrdeno rezultatima odgovarajucih ispitivanja, rad sa njima ne zahteva specijalne mere predostrožnosti.

RATARSTVO. Tecno huminsko dubrivo „Ekorost“

Primenjuje se u poljoprivredi, šumarstvu, hortikulturi i dekorativnom ratarstvu.

Za dobijanje maksimalnog efekta od primene tecnog huminskog dubriva „Ekorost“ na biljkama neophodno je uskladiti obradu semena ili materijala za sadnju sa dve, tri obrade biljaka za vreme njihovog rasta i razvoja.

Takva obrada daje:

- pojavu klica ranije za 2-9 dana;

- klijanje više za 7-10%;

- energija nicanja je veca za 12-14%;

- klice su izjednacene po visini;

- visina i bokorenje biljaka je veca za 10-19%;

- kolicina produktivnih biljaka po 1 m² je veca za 15-17%;

- prinosi su veci za 12-25%;

- otpornost na nepovoljne uslove;

- povecanje kvaliteta proizvoda.

EKOROST

TECNO HUMINSKO DUBRIVO

Page 2: EKOROST - moskva.co.rsmoskva.co.rs/docs/uputstva/ekorost-brosura.pdfprirodnog porekla, koja se nalaze u tresetu, sapropelu, uglju i zemljištu. Huminska jedinjenja formiraju se kao

Foto 2 – kontrola od 05.06.2014. Foto 3 – kontrola od 07.04.2014.

Foto 4 – Prikaz stepena kontaminacije polja

3- eksperimentalno polje 1 – 1,5 – 2 % korova

05.06.2014. 04.07.2014.

2- probno polje 3

4- probno polje 3 – 15 % korova

Kontrolatretirano

“Ekorostom”

tretirano

“Ekorostom”

15.05.2014.

Foto 1 – kontrola od 15.05.2014.

1 - eksperimentalno polje 1

tretirano

“Ekorostom”Kontrola Kontrola

04.07.2014.

28.07.2014.

Page 3: EKOROST - moskva.co.rsmoskva.co.rs/docs/uputstva/ekorost-brosura.pdfprirodnog porekla, koja se nalaze u tresetu, sapropelu, uglju i zemljištu. Huminska jedinjenja formiraju se kao

2. Bela slacica. Na kontrolnom uzorku bela slacica je dala 22.4 c. s ha, na eksperimentalnom – 26.8 c s ha, što je za 4.4 c više. Eksperimentalno polje 200 ha. Akt 01.09.2014.godine

3. Krompir sorte Vasilek.

4 Ozima psenica „Moskovska 39“.

Rjazanjska oblast, Mihajlovski reon, IP Penjšin.

Kontrola(krtole,

koje nisuobraðenehumatom

Eksperimentalne(krtole, koje su

obraðene tečnimhuminskimðubrivom“Ekorost”)

Pokazatelji

Prosecna kolicina krtolapo jednom žbunu, komad

Prosecna težina robnih isemenskih krtola pojednom žbunu, u gramina

Prosecna težina krupnihrobnih krtola pojednom žbunu, u gramina

Prosecna težina jednekrtole iz proizvodnegrupe (krupne), u gramina

9.0

537.5

400.0

92

Visinabiljke,

cm

Količina produktivnihstabljika na

21m , kom.

Prosečnakoličinazrna najednoj

biljci, kom.

Varijante

Tradicionalna tehnologijasa tretiranjem semenaDividend Ekstrim

Obrada semenakompleksnim mineralnimðubrivom

Obrada semenaðubrivom “Ekorost”0.005%

Obrada semena“Ekorostom” +kompleksnomineralno ðubrivo

77.7 319 27.4

81.1 367 42.5

82.5 53.9

84.3 56.8

369

385

Produk-tivnosti,

c/ha

Dodatakc/ha

47.1

49.2

49.9

50.6

Težina1000

zrna, g

-

2.1

2.8

3.5

44.0

45.5

46.5

47.2

tretirano

netretirano

Dodatak,%

12.0 33.3

720.0 34.0

65.0

25.0

660.0

115

Page 4: EKOROST - moskva.co.rsmoskva.co.rs/docs/uputstva/ekorost-brosura.pdfprirodnog porekla, koja se nalaze u tresetu, sapropelu, uglju i zemljištu. Huminska jedinjenja formiraju se kao

Rekultivacija zemljišta

Primena huminskog dubriva „Ekorost“ sprecava degradaciju zemljišta, obezbeduje postepeno skupljanje i obnavljanje humusa u zemljištu, obnavljanje plodnosti degradiranog zemljišta, povecanje propustiljivosti i pokazatelja zadržavanja vlage, smanjuje se erozija zemljišta.

Uz sistematsko korišcenje preparata poboljšava se struktura zemljišta, njegova puferna i jonoizmenjivacka svojstva, postaju aktivniji mikroorganizmi zemljišta.

Primena dubriva efikasna je za: 1) alkalna zemljišta sa niskim sadržajem gvožda;2) pešcano zemljište i ilovacu sa niskim organskim sadržajem (humusom);

3) kiselo, lateritno zemljište sa niskim sadržajem humusa istovremeno sa kalcifikacijom;

4) slana zemljišta (slane mocvare);5) kalcifikovana zemljišta.

Huminsko dubrivo primenjuje se takode i za deacidaciju zemljišta. Upotrebom se kiselost zemljišta snižava u proseku za 0,3-0,5 jed. pH, sadržaj pokretnih jedinjenja kalijuma raste na 30-40 % (u nekim varijantama na 90% u poredenju sa kontrolom), sadržaj pokretnog fosfora raste na 20-40 %, sadržaj ukupnog azota na 20-30 %.

Čišćenje tehnogenih područja i primena humata kalijuma za dekontaminaciju područja, kontaminiranih otpadom naftne industrije.

Humat kalijuma „Ekorost“

Prilikom unošenja humata kalijuma smanjuje se mobilnost teških metala. Tako, na primer, mobilnost bakra se smanjuje za 15 %, cinka za 50%, olova za 25%, kadmijuma za 15%. Osim toga humat povezuje u nerastvorljivu formu toksicne i radioaktivne elemente, a takode jedinjenja, koja negativno uticu na ekološku situaciju u prirodi (pesticidi, fenoli, ugljovodonici i dr.). To omogucava korišcenje humata kalijuma za obnavljanje (rekultivaciju) zemljišta, koje je bilo izloženo zagadenju iz industrijskih emisija, sprecavanje prodora štetnih materija u podzemne vode i žive organizme.

Humati kalijuma pozitivno uticu na biodegradaciju nafte, kako autohtonom mikroflorom, tako i bakterijama, koje razgraduju naftu. Prisustvo hidrofobnog sloja u huminskim supstancama odreduje njihovu sposobnost da povezuju naftne ugljovodonike. Ovaj proces menja forme postojanja ugljovodonika u spoljašnjoj sredini i smanjuje njihovu toksicnost.

Humat, zahvaljujuci svojim svojstvima da povezuje štetne materije, može se uspešno koristiti za izbacivanje teških i toksicnih materijala i njihovih jona iz prirodnih i veštackih vodenih rezervoara i otpadnih voda.

Korišcenje naših proizvoda povecava prinose biljaka, prirast i zaštitu životinja i ptica,

dovodi do ekološkog oporavka i obnavljanja zaprljanog i kontaminiranog zemljišta.

proizvoðač: ООО "ЭКОРОСТ" - Rusija, grad Rjazanj

www.ekorost.ru

proizvoðač: ООО "ЭКОРОСТ" - Rusija, grad Rjazanj

www.ekorost.ru

32000 CACAK, SRBIJA

+381 (0) 66 22 88 50+381 (0) 66 60 300 66

tel/fax: +381 (0) 32 5373 222e-mail:

[email protected]

www.facebook.com/M-A-GROUP-DOO-1419658298314967/

Generalni ekskluzivni zastupnik, dobavljac i distributer :za Srbiju