of 26 /26
EKONOMSKI POTENCIALI MESTNIH NASELIJ prof. dr. Andreja Cirman mag. Nataša Pichler Milanovič doc. dr. Melita Balas Rant

EKONOMSKI POTENCIALI MESTNIH NASELIJ · Produktivnost Eco_1 Podjetništvo Eco_2 Inovativni duh Eco_3 Trg dela Eco_4 Javne investicije Eco_5 Internacionalizacija Eco_6 Strukturna neravnovestja…

 • Author
  others

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of EKONOMSKI POTENCIALI MESTNIH NASELIJ · Produktivnost Eco_1 Podjetništvo Eco_2 Inovativni duh...

 • EKONOMSKI POTENCIALI

  MESTNIH NASELIJ

  prof. dr. Andreja Cirman

  mag. Nataša Pichler Milanovič

  doc. dr. Melita Balas Rant

 • Teoretični okvir:

  viri konkurenčnosti urbanega ekonomskega okolja

  Ekonomije obsega kot viri konkurenčnih prednosti podjetij

  Prirejeno po: World Development Report 2009, 2008.

  Vrste ekonomije obsega Primer

  NOTRANJE

  (1) Denarne Nakup vstopnih surovih z diskontom za večje nakupe

  Tehnološke

  (2) Statično tehnološke Padajoči povprečni stroški zaradi porazdelitve stalnih

  stroškov

  (3) Dinamično tehnološke Zaradi učenja postaja proizvodnja v času učinkovitejša

  ZUNANJE – EKONOMIJE

  AGLOMERACIJE

  Lokalizacije

  Statične

  (4) Input-output Kupci prihajajo tja, kjer je mnogo proizvajalcev (in

  obratno)

  (5) Specializacija Možnost nakupa/prodaje na trgu (outsourcing) omogoča

  členom v vertikalni verigi povečati produktivnost na račun

  specializacije.

  (6) Bazen delovne sile Delavce s specifičnimi znanji in podjetja, ki jih

  potrebujejo, privlačijo območja z večjo koncentracijo

  delavcev in podjetij.

  Dinamične

  (7) Kontinuirano izvajanje in učenje Znižanje stroškov učenja ter prenosa idej in informacij

  med podjetji ob kontinuirani proizvodnji na istem mestu.

  Urbanizacije

  Statične (8) Ideje in inovacije Ob več različnih aktivnostih je več možnosti za prenos

  idej med področji, več možnosti za opazovanje in

  adaptiranje idej od drugih.

  (9) Bazen delovne sile Podobno kot (6), večja kot je ponudba/povpraševanje po

  delovni sili, bolj je področje privlačno za podjetja in

  delavce.

  (10) Specializacija Podobno (5), specializacijo omogoča prisotnost

  raznovrstnih panog

  Dinamične (11) Endogena rast Večji kot je trg, višji so dobički podjetij; višji kot so

  dobički, več podjetij lokacija privlači; več podjetij privlači

  več delavcev in večji je trg itn.

  (12) Čiste ekonomije aglomeracije Porazdelitev fiksnih stroškov infrastrukture na večje

  število davkoplačevalcev.

 • Določitev različnih indikatorjev konkurenčnosti

  urbanega okolja z ekonomskega vidika

  Vir: Pichler Milanović (2016): Positioning of European (medium sized) cities under growing competition:

  Smart, sustainable, inclusive?

  Prenos metodologije SmartCity (2007) in ESPON POLYCE (2012) pri določanju nabora

  podatkov v CRP projektu ECONOMY PEOPLEEconomic Performance

  Entrepreneurship

  Knowledge-based Economy

  Labor market

  R&D Funding

  International Embeddedness

  Structural Disparities

  Demography

  Education

  Ethnic Diversity

  MOBILITY ENVIRONMENT

  Public transport

  Commuting

  International Accessibility

  Availability of ICT

  Land Use

  Environmental Conditions

  Pollution

  Resource Consumption

  Environmental Quality

  LIVING

  Cultural facilities

  Health facilities

  Housing

  Safety

  Touristic Attractivity

  Urban Services

  SMARTCITY (2007)

  ESPON POLYCE (2012)

 • Določitev različnih indikatorjev konkurenčnosti

  urbanega okolja z ekonomskega vidika

  • Prenos metodologije ESPON POLYCE pri določanju nabora

  podatkov

  • Zbranih 27 indikatorjev iz sedmih vsebinskih sklopov, ki

  kažejo, v kolikšni meri se v urbanem okolju izražajo različni

  vidiki konkurenčnosti:

  • Produktivnost (8)

  • Podjetništvo (5)

  • Inovativni duh (4)

  • Prilagodljivost trga dela (4)

  • Javne investicije (2)

  • Internacionalizacija (3)

  • Strukturna neravnovesja (1)

 • Indikatorji konkurenčnosti urbanega okolja z

  ekonomskega vidikaDEJAVNIKI KAZALNIKI Prostorska raven

  GO

  SP

  OD

  AR

  ST

  VO

  Produktivnost

  Regionalni BDP na prebivalca Regionalna

  Regionalni BDP na prebivalca na SI povprečje Regionalna

  Regionalni BDP na prebivalca na SI povprečje v obdobju 2008-2016 Regionalna

  Dodana vrednost vseh podjetij v občini Občinska

  Dodana vrednost v občini na zaposlenega Občinska

  Dodana vrednost v občini na zaposlenega v obdobju 2008-2017 Občinska

  Neto plača na zaposlenega Občinska

  Zaposleni v "poslovnih" dejavnosti Občinska

  Podjetništvo

  Novo registrirana podjetja Občinska

  Nesolventna podjetja Občinska

  Podjetja registrirana na borzi Občinska

  Zaposleni v "privatnem" sektorju Občinska

  Samozaposleni Regionalna

  Novo registrirana podjetja Občinska

  Inovativni duh

  Zaposleni v strokovni, znanstveni in tehnični dejavnosti Občinska

  Zaposleni v kulturni, razvedrilni in rekreacijski dejavnosti Občinska

  Investicije v neopredmetna sredstva Občinska

  Registrirani patenti Občinska

  Trg dela

  Registrirana stopnja brezposelnosti v občini v obdobju 2007-2016 Občinska

  Registrirana stopnja brezposelnosti v občini v odnosu na SI v obdobju 2007-2016 Občinska

  Stopnja aktivnosti prebivalstva Občinska

  Razlika v stopnji aktivnosti v občini 2016-2007 Občinska

  Zaposleni v "javnem" sektorju Občinska

  Javne investicijePridobljena javna sredstva v podjetjih Občinska

  Pridobljena EU razvojna sredstva v programskem obdobju 2007-2013 & 2014-2020 Občinska

  Internacionalizacija

  Sodelovanje v 6-8. Okvirnem programu EU Občinska

  Prihodki podjetij na tujih trgih Občinska

  Prenočitve tujih turistov Občinska

  Strukturna neravnovesja Indeks razvitosti občin 2016-2017 Občinska

 • Metodologija primerjave ekonomskih potencialov

  mestnih naselij

  Primerljivost je bila omogočena s standardizacijo vrednosti (preko z-

  transformacije) na ravni kazalnikov in na ravni dejavnikov.

  • kjer zi predstavlja standardizirano vrednost dejavnika, xi vrednost

  posameznega kazalnika v izbranem območju, povprečno vrednost

  kazalnika v naboru proučevanih območij in s standardni odklon vrednosti

  posameznega dejavnika v naboru proučevanih področij.

  • Utežene z-vrednosti kazalnikov so bile nato združene v sumarne z-

  vrednosti na ravni dejavnikov (pri kazalnikih so z-vrednosti utežene z -1

  oziroma +1 glede na njihov pozitiven ali negativen vpliv na opazovani

  pojav) in nazadnje v skupni zbirni indeks za vsako od 69 izbranih občin z

  mestnimi naselji

  • Občine so bile rangirane na osnovi vrednosti skupnega kazalnika

  s

  xxz ii

  −=

  x

 • Metodologija primerjave ekonomskih potencialov

  mestnih naselij

  Namen:

  • Opis izbranih urbanih območij (69 občin), z vrednostmi posameznih kazalnikov,

  dejavnikov in ključnih (ekonomskih) značilnosti; prikaz njihovih odstopanj od

  povprečja; razvrščanje urbanih območji glede na skupne indekse razvojnih

  dejavnikov in glede na skupni indeks ekonomskega potenciala občine;

  • Natančna primerjava izbranih vzorčnih mestnih območij (štirje primeri: Ajdovščina,

  Kočevje, Velenje, Ptuj) v njihovih »urbanih profilih«, izvedenih iz analize s

  primerjalno metodo z-vrednosti ter razvrščanja vseh (69) mestnimi območji ter

  globinsko analizo.

  • Razprava o razvojnih in prostorskih politikah ter ukrepih za »pameten, vzdržen in

  vključujoč« urbani razvoj predvsem z vidika vpliva konkurenčnosti na tovrsten

  razvoj in z vidika uporabe različnih vrst kazalnikov in njihovih vrednosti kot

  podpore k političnem odločanju o urbanem razvoju.

 • Skupni kazalnik ekonomskega

  potenciala

  Tabela 1:

  Razvrstitev

  slovenskih mestnih

  območij (občin) po

  skupnem kazalniku

  ekonomskega

  potenciala

 • Kazalnik produktivnosti

  Tabela 2:

  Razvrstitev

  slovenskih mestnih

  območij (občin) po

  kazalniku

  produktivnosti

 • Kazalnik podjetništva

  Tabela 3:

  Razvrstitev

  slovenskih mestnih

  območij (občin) po

  kazalniku

  podjetništva

 • Kazalnik inovativnosti

  Tabela 4:

  Razvrstitev

  slovenskih mestnih

  območij (občin) po

  kazalniku

  inovativnosti

 • Kazalnik trga dela

  Tabela 5:

  Razvrstitev

  slovenskih mestnih

  območij (občin) po

  kazalniku trga dela

 • Kazalnik javnih investicij

  Tabela 6:

  Razvrstitev

  slovenskih mestnih

  območij (občin) po

  kazalniku javnih

  investicij

 • Kazalnik internacionalizacije

  Tabela 7:

  Razvrstitev

  slovenskih mestnih

  območij (občin) po

  kazalniku

  internacionalizacije

 • Kazalnik strukturnih neravnovesij

  Tabela 8:

  Razvrstitev

  slovenskih mestnih

  območij (občin) po

  kazalniku

  strukturnih

  neravnovesij

 • Primerjava na ravni vzorčnih občin

  -2,50 -1,50 -0,50 0,50 1,50

  Produktivnost Eco_1

  Podjetništvo Eco_2

  Inovativni duh Eco_3

  Trg dela Eco_4

  Javne investicije Eco_5

  Internacionalizacija Eco_6

  Strukturna neravnovestja…

  TOTAL (Eco)

  Ajdovščina-2,50 -1,50 -0,50 0,50 1,50

  Produktivnost Eco_1

  Podjetništvo Eco_2

  Inovativni duh Eco_3

  Trg dela Eco_4

  Javne investicije Eco_5

  Internacionalizacija Eco_6

  Strukturna neravnovestja…

  TOTAL (Eco)

  Kočevje

  -2,50 -1,50 -0,50 0,50 1,50

  Produktivnost Eco_1

  Podjetništvo Eco_2

  Inovativni duh Eco_3

  Trg dela Eco_4

  Javne investicije Eco_5

  Internacionalizacija Eco_6

  Strukturna neravnovestja Eco_7

  TOTAL (Eco)

  Ptuj Velenje

  -2,50 -1,50 -0,50 0,50 1,50

  Produktivnost Eco_1

  Podjetništvo Eco_2

  Inovativni duh Eco_3

  Trg dela Eco_4

  Javne investicije Eco_5

  Internacionalizacija Eco_6

  Strukturna neravnovestja…

  TOTAL (Eco)

 • Primerjava na ravni vzorčnih občinAjdovščina Kočevje

  Ptuj Velenje

 • Sklepne misli

  • Proces urbanega razvoja je vse bolj pod pritiskom ekonomskega

  prestrukturiranja, socio-demografskih sprememb in tehnoloških inovacij.

  • Mesta se (pre)oblikujejo preko procesov aglomeracije, ki so izid

  konkuriranja na osnovi velikosti in rasti prebivalstva, konkurence pri

  zaposlitvah in v prometu, kar vodi do razvoja visokih družbenih funkcij in

  ekonomske (strokovne) specializacije.

  • Opredelitev ekonomskega profila posameznega urbanega območja

  omogoči osredotočeno diskusijo tudi o pametnem prostorskem razvoju z

  vidika krepitve konkurenčnosti mesta in o učinkih konkurenčnosti na

  kohezivnost urbanega razvoja.

  • V naši raziskavi namenjamo pozornost predvsem predstavitvi in strukturi

  urbanih profilov kot razvrščanju

  • Bolj kot uvrstitev na listi so pomembnejši vizualno predstavljeni urbani

  profili, ki omogočajo hitro in enostavno primerjalno analizo med urbanimi

  območji.

  • Rezultati tovrstnih primerjav so verodostojna osnova za presojanje

  konkurenčnosti in vključujočega razvoja, ter empirično utemeljeno

  izhodišče za oblikovanje strateških predlogov teritorialne konkurenčnosti in

  vključenosti