of 47/47
I EKONOMSKA ANALIZA IZDELAVE SONČNIH MODULOV diplomsko delo Študentka: Nuša Pantaler Študijski program: univerzitetni študijski program 1. stopnje Energetika Mentor: doc. dr. Sebastijan Seme Somentor: izr. prof. dr. Miralem Hadžiselimovič Krško, november 2013

EKONOMSKA ANALIZA IZDELAVE SONČNIH MODULOV · 5 EKONOMSKA ANALIZA SONČNIH MODULOV ... bo upoštevana zgolj proizvodnja sončnih modulov, brez stroškov transporta, obdavčitve ter

 • View
  7

 • Download
  1

Embed Size (px)

Text of EKONOMSKA ANALIZA IZDELAVE SONČNIH MODULOV · 5 EKONOMSKA ANALIZA SONČNIH MODULOV ... bo...

 • I

  EKONOMSKA ANALIZA IZDELAVE SONČNIH MODULOV

  diplomsko delo

  Študentka: Nuša Pantaler

  Študijski program: univerzitetni študijski program 1. stopnje Energetika

  Mentor: doc. dr. Sebastijan Seme

  Somentor: izr. prof. dr. Miralem Hadžiselimovič

  Krško, november 2013

 • II

 • III

  ZAHVALA

  Zahvaljujem se mentorju doc. dr. Sebastijanu Semetu za pomoč in

  vodenje pri opravljanju diplomskega dela.

  Posebna zahvala velja moji družini, ki mi je stala ob strani skozi celotni študij.

  Hvala tudi vsem sošolcem in profesorskem zboru, ki so me spodbujali v času študija.

 • IV

  EKONOMSKA ANALIZA IZDELAVE SONČNIH MODULOV

  Ključne besede: sončni moduli, stroški izdelave, povračilna doba

  UDK: 005.52:330.133.1:697.329(043.2)

  Povzetek

  Diplomska naloga obravnava ekonomsko analizo izdelave sončnih modulov. Izdelava

  sončnih modulov predstavlja določen strošek in obremenitev za okolje, kjub temu da

  sončni moduli proizvajajo električno energijo na okolju prijazen način. Tako je cilj

  diplomske naloge ugotoviti, v kolikšnem času se povrne investicija v sončne module. V ta

  namen smo izvedli izračun na podlagi stroškov proizvodnje sončnih modulov ter odkupnih

  cen električne energije. Ugotovili smo, da se povračilna doba razlikuje glede na lokacijo

  ter inštalirano moč sončne elektrarne. Odvisna je tudi od cene uporabljenih sončnih

  modulov. Stroškov transporta, obdavčitve in postavitve sončne elektrarne pri tem nismo

  upoštevali.

 • V

  ECONOMIC ANALYSIS OF MANUFACTURING PHOTOVOLTAIC MODULES

  Key words: solar modules, manufacturing costs, payback period

  UDK: 005.52:330.133.1:697.329(043.2)

  Abstract

  This thesis deals with economic analysis of manufacturing photovoltaic modules.

  Photovoltaic modules production presents a certain expense and load for the environment,

  despite the fact that solar modules produce electric energy in an environmentally friendly

  way. Therefore the goal of this thesis is to determine solar modules investment payback

  period. That is why we performed calculations based on solar modules manufacturing

  costs and electric energy purchase prices. To conclude, payback period differs based on

  location and installed capacity of solar power plant. It also depends on the price of solar

  modules which are used. Transport, taxation and installation costs were not included in

  our analysis.

 • VI

  KAZALO VSEBINE

  1 UVOD ............................................................................................................................................... 1

  2 ENERGIJA SONCA ........................................................................................................................ 3

  2.1 SONČNE CELICE .............................................................................................................................. 4

  2.1.1 Delovanje sončnih celic ............................................................................................................. 5

  2.1.2 Vrste sončnih celic ..................................................................................................................... 7

  2.1.2.1 Monokristalne in polikristalne silicijeve sončne celice ................................................................... 7

  2.1.2.2 Silicijeve amorfne sončne celice ..................................................................................................... 8

  2.2 SONČNI MODULI ........................................................................................................................... 10

  2.2.1 Sončni moduli iz kristalnih celic .............................................................................................. 11

  2.2.2 Sončni moduli iz amorfnega silicija......................................................................................... 13

  3 PROIZVODNJA SONČNIH MODULOV ..................................................................................... 14

  3.1 STROŠKI IZDELAVE SONČNIH MODULOV .................................................................................. 17

  3.2 RECIKLIRANJE SONČNIH MODULOV ....................................................................................... 18

  4 ENERGIJA SONČNEGA SEVANJA ............................................................................................ 21

  4.1 LETNI OBSEV V SLOVENIJI ......................................................................................................... 21

  4.2 LETNI ENERGIJSKI DONOS IN ODKUPNA CENA ELEKTRIČNE ENERGIJE SONČNIH

  MODULOV V SLOVENIJI ....................................................................................................................... 23

  5 EKONOMSKA ANALIZA SONČNIH MODULOV ..................................................................... 24

  5.1 IZRAČUN ZA MIKRO SONČNO ELEKTRARNO – NOVEMBER 2013 .......................................................... 24

  5.2 IZRAČUN ZA MALO SONČNO ELEKTRARNO – NOVEMBER 2013 ........................................................... 26

  5.3 IZRAČUN ZA MIKRO SONČNO ELEKTRARNO - DECEMBER 2013 .......................................................... 27

  5.4 IZRAČUN ZA MIKRO SONČNO ELEKTRARNO - JANUAR 2013 ................................................................ 28

  5.5 IZRAČUN ZA MIKRO SONČNO ELEKTRARNO S HIT SONČNIMI CELICAMI - NOVEMBER 2013 ................. 29

  6 SKLEP ............................................................................................................................................ 30

  LITERATURA IN VIRI.......................................................................................................................... 31

  PRILOGE ................................................................................................................................................ 33

  PRILOGA A: ODKUPNE CENE ELEKTRIČNE ENERGIJE V LETU 2013 ZA SONČNE ELEKTRARNE NA STAVBAH IN

  OSTALE SONČNE ELEKTRARNE RAZLIČNIH INŠTALIRANIH MOČI [17] ........................................................... 33

 • VII

  PRILOGA B: POVRAČILNE DOBE SONČNIH ELEKTRARN V LETU 2013 ............................................................ 34

  PRILOGA C: IZJAVA O ISTOVETNOSTI TISKANE IN ELEKTRONSKE VERZIJE ZAKLJUČNEGA

  DELA IN OBJAVI OSEBNIH PODATKOV DIPLOMANTOV ............................................................... 35

  PRILOGA D : IZJAVA O AVTORSTVU ZAKLJUČNEGA DELA .......................................................... 36

 • VIII

  KAZALO SLIK

  Slika 2.1: Sončna celica [3] ................................................................................................... 6

  Slika 2.2: Sončne celice, združene v module, ki sestavljajo sončno elektrarno [5] ............ 11

  Slika 2.3: Transparentni modul (levo) [6] in fleksibilni modul (desno) [7] ........................ 12

  Slika 2.4: Laminiranje sončnega modula z EVA folijo [8] ................................................. 13

  Slika 3.1: Tiskanje polprevodniškega materiala (zmesi bakra, indija, galija ter selena) na

  aluminijasto folijo [9] .......................................................................................................... 15

  Slika 3.2: Cene posameznih postopkov izdelave sončnih modulov za različne tipe celic

  [10] ...................................................................................................................................... 16

  Slika 4.1: Globalno letno obsevanje na horizontalno površino v Sloveniji [15] ................. 22

 • IX

  KAZALO TABEL

  Tabela 3.1: Stroški posameznih postopkov izdelave sončnih modulov za različne tipe celic

  ............................................................................................................................................. 17

  Tabela 4.1: Potencial sončnega obseva za Koper, Ljubljano in Maribor za tipični dan v

  mesecu [1]............................................................................................................................ 22

 • X

  UPORABLJENI SIMBOLI

  G - sončno sevanje

  H - sončno obsevanje

  Eld - povprečen letni energijski donos

  Pel - inštalirana moč sončne elektrarne

  Cod - odkupna cena električne energije

  Cpr - stroški proizvodnje sončnih modulov

  Csk - skupni stroški proizvodnje sončnih modulov

  Elp - letna proizvedena električna energija

  Cz - zaslužek od proizvedene električne energije

  tp - povračilna doba

 • XI

  UPORABLJENE KRATICE

  TCO - Transparent Conducting Oxide

  EVA - etil vinil acetat

  PUR - poliuretan

  PERC - Passivated Emitter and Rear Cell

  IBC - Interdigitated Back Contact

  HIT - Heterojunction with Intrinsic Thin Layer

  NREL - National Renewable Energy Laboratory

 • Univerza v Mariboru – Fakulteta za energetiko

  1

  1 UVOD

  Živimo v času, kjer so alternativni energetski viri začeli nadomeščati fosilna goriva iz dveh

  razlogov. Prvi je poseganje v okolje z izpusti ogljikovega dioksida, ki se kaže v počasnem

  a neizbežnem globalnem segrevanju. Drugi, nič manj pomemben, je omejenost fosilnih

  goriv, zaradi katere se opazno viša njihova cena. Rešitev obeh težav predstavlja energija

  sonca, ki je praktično neomejena in okolju prijazna. Sončni moduli pretvarjajo energijo

  sonca v električno energijo brez škodljivih izpustov, v kolikor jih obravnavamo kot že

  izdelane naprave. Vprašljiva pa je njihova izdelava. Za izdelavo sončnih modulov je

  potrebna energija, ki predstavlja določen strošek in obremenitev za okolje.

  V diplomski nalogi bomo ugotavljali, ali je izdelava sončnih modulov upravičena iz

  ekonomskega vidika. Zanimalo nas bo torej razmerje med stroški proizvodnje sončnih

  modulov in donosom električne energije, ki jo sončni moduli proizvedejo. Rezultat bo

  dejanski čas, v katerem sončni moduli 'poplačajo' lastno proizvodnjo. V diplomski nalogi

  bo upoštevana zgolj proizvodnja sončnih modulov, brez stroškov transporta, obdavčitve ter

  postavitve elektrarne.

  Predpostavljamo, da je izdelava sončnih modulov z ekonomskega vidika upravičena in

  predvidevamo, da naj bi se stroški proizvodnje sončnega modula povrnili približno v roku

  5 let od začetka delovanja fotonapetostnega sistema (sončne elektrarne).

  Pri diplomski nalogi bomo uporabili opisno oz. deskriptivno metodo s študijo različne

  domače, predvsem pa tuje literature.

  V drugem poglavju bomo opisali osnove fotovoltaike. Začeli bomo s podatki o Soncu, ki je

  ključen element pridobivanja električne energije v fotonapetostni industriji. Prav tako

  bomo opisali najpomembnejše pojme v procesu pretvorbe energije Sonca v električno

  energijo. Opisali bomo sončne celice, njihovo zgradbo, postopke izdelave, delovanje ter

 • Univerza v Mariboru – Fakulteta za energetiko

  2

  osnovne vrste celic. Prikazali bomo njihovo povezovanje v večje enote – module, našteli

  tipe modulov in podali razlago njihovega delovanja.

  Glavni del tretjega poglavja bo predstavitev proizvodnje sončnih modulov iz ekonomskega

  vidika. Zanimali nas bodo stroški posameznih postopkov proizvodnje, ki jih bomo povezali

  v skupne stroške proizvodnje. Poudarili bomo tudi velik pomen reciklaže sončnih modulov

  po izteku njihove življenjske dobe. Ker pa še ni znanih podatkov o stroških, ki jih bodo ti

  procesi predstavljali, proces reciklaže ne bo upoštevan v naših izračunih.

  Četrto poglavje se bo nanašalo na električno energijo, ki jo sončni moduli proizvedejo.

  Definirali bomo letni obsev ter letni energijski donos v Sloveniji. Podali bomo tudi

  odkupne cene električne energije v Sloveniji.

  V petem poglavju sledi izračun povračilne dobe sončnih modulov na podlagi podatkov iz

  prejšnjih dveh poglavij. Na tej točki bomo potrdili ali ovrgli začetno tezo.

  Šesto poglavje bo predstavljajo zaključno misel.

 • Univerza v Mariboru – Fakulteta za energetiko

  3

  2 ENERGIJA SONCA

  Sonce je kot edina zvezda središče našega sončnega sistema in predstavlja kar 99 %

  njegove celotne mase. Nastalo je pred 4,6 milijarde let in je približno na polovici svoje

  predvidene življenjske dobe. Vsebuje skoraj vse elemente periodnega sistema v plinastem

  agregatnem stanju (okoli sto različnih elementov), pretežno je sestavljeno iz vodika,

  približno eno četrtino zajema helij, preostanek pa predstavljajo kovine in drugi elementi.

  Sonce sestavljajo sredica, površinski del imenovan fotosfera, kromosfera, ki sestoji iz

  ioniziranih plinov, vidna pa je le v času sončnega mrka ter korona, ki predstavlja zunanjo

  plast in je sestavljena iz redkega ioniziranega plina. Energija Sonca je ključna za obstoj

  življenja na našem planetu. Letno Zemlja prejme kar 4∙1024

  J njegove energije, ki nastane z

  reakcijami jedrskega zlitja. Te so možne le ob visokih temperaturah, ki v sredici Sonca

  znašajo okoli 15∙106 K. Prenos do Zemlje poteka tako, da se energija iz notranjosti Sonca

  do njegove površine prenaša s sevanjem s povprečno hitrostjo 10-4

  m/s in konvekcijo, ki je

  bistveno hitrejša in traja približno 10 dni, nato pa se izseva na spodnjem delu fotosfere in

  potuje do Zemlje. Povprečna moč sončnega sevanja (s tujko imenovanega tudi

  ekstraterestrično sevanje) na zunanjem robu Zemljine atmosfere se imenuje solarna

  konstanta in je določena v standardu ASTM E490, Standard Solar Constant and Zero Air

  Mass Solar Spectral Irradiance Tables [1] ter trenutno znaša 1366 W/m2. Merimo jo s

  sateliti natančnosti 1:100.

  Na tej točki je potrebno opredeliti še pojma sončno sevanje in sončno obsevanje. Sončno

  sevanje (G) je gostota moči sevanja, ki jo Zemlja sprejme od Sonca in je podana na enoto

  površine (W/m2). Poznamo tri vrste sevanja, ki ga sprejemajo ploskve na Zemlji: direktno

  sevanje – sevanje pri jasnem vremenu na ploskve, ki so neposredno izpostavljene soncu,

  razpršeno ali difuzno sevanje – razpršeno sevanje celotnega neba ter odbito sevanje –

  sevanje, ki se odbija od okolice in pada na izbrano ploskev. Če združimo vse delne

  trenutne prispevke zgoraj omenjenih vrst sevanj, dobimo globalno sončno sevanje. Za

 • Univerza v Mariboru – Fakulteta za energetiko

  4

  pretvorbo solarne energije v električno so pomembni predvsem prispevki direktnega

  sevanja, zato je pravilna usmerjenost fotonapetostnih modulov ključnega pomena, v

  Sloveniji, ki ima velik delež difuznega sevanja, pa predstavlja pomemben delež tudi

  slednje.

  Sončno obsevanje (H) je vsota vseh delnih prispevkov solarnega sevanja na enoto površine

  v določenem časovnem intervalu (Wh/m2 oziroma J/m

  2). Tudi tu ločimo tri vrste sevanja:

  direktno, difuzno in odbito, obsevanje pa ločimo še glede na časovni interval: urno, dnevno

  in mesečno, ter glede na lego ploskev: sončno obsevanje na vodoravne in poljubno

  usmerjene ploskve. Globalno sončno obsevanje na vodoravno ploskev je osnova za izračun

  energije, ki jo prejme enota površine z določeno lego v prostoru ob povprečnih realnih

  pogojih v atmosferi v določenem času. Ta tako imenovani izračun potenciala sončne

  energije izvedemo z ustrezno programsko opremo ob poznavanju vrednosti globalnega

  sončnega obsevanja, kjer najpogosteje navajamo povprečne vrednosti. Celotno poglavje je

  povzeto po [1].

  2.1 SONČNE CELICE

  Osnove delovanja sončnih celic, ki v splošnem veljajo za vse polprevodniške materiale,

  bomo predstavili na modelu kristalne mreže silicijevih atomov. Čistemu siliciju je potrebno

  dodajati elemente z enim dodatnim elektronom – donorje, oziroma z elektronom manj kot

  jih ima silicij - akceptorje, saj samostojen silicij kot material za sončne celice ali

  polprevodniške elemente nima primernih lastnosti. Najpogostejša elementa za primesi sta

  fostor P in bor B. Na ta način dobimo polprevodnik tipa P, ki je pozitivno nabit ali

  negativno nabiti polprevodnik tipa N, ki se v nahajata tesno drug ob drugem. Na meji med

  tipoma P in N teče presežek elektronov iz N-tipa polprevodnika v P-tip, obratno pa poteka

  presežek vrzeli. Posledično nastaja električno polje in napetost v zaporni plasti velikosti

  0,6 V, ki jo imenujemo zaporna napetost. Ta zaustavi prehajanje elektronov oziroma vrzeli.

  Če je dioda polarizirana v prepustni smeri, lahko tok skozi PN-spoj pod vplivom zunanjega

  vira napetosti, večje od 0,6 V, teče le v eni smeri. Povzeto po [1].

 • Univerza v Mariboru – Fakulteta za energetiko

  5

  2.1.1 Delovanje sončnih celic

  Sončna celica je osnovni element pretvorbe svetlobne energije v električno. Njena sestava

  je prikazana na sliki 2.1. Obstaja več vrst sončnih celic, glede na osnovni material za

  izdelavo le teh. Najpogostejše so silicijeve sončne celice. Delujejo tako, da energija vpadne

  svetlobe na kristalno mrežo polprevodnika ob določenih pogojih lahko izbija elektrone, kar

  je vzrok za nastanek dodatnih vrzeli. Koliko elektronov se pri tem izbije oziroma sprosti, je

  odvisno od energije svetlobe, torej tudi od njene valovne dolžine. Da dosežemo želeno

  delovanje, mora biti vrhnji sloj sončne celice, ki je izpostavljen svetlobi, čim tanjši, da

  lahko ta doseže PN-spoj, površina celice mora biti čim večja, svetloba pa se na površini ne

  sme odbijati, saj se tako zmanjšuje izkoristek sončne celice. Za preprečitev slednjega, so

  celice prevlečene z antirefleksivno plastjo. Kadar svetloba z zadosti veliko energijo v

  zaporni plasti PN izbije elektrone, pride do pojava fotoefekta, to je nastanek parov

  elektron-vrzel. Pod vplivom električnega polja v zaporni plasti se elektroni pomikajo v

  negativni del polprevodnika, vrzeli pa iz zaporne plasti potujejo v nasprotno smer in se

  zbirajo v območju pozitivno nabitega dela na zadnji strani celice. Več kot je sproščenih

  elektronov in vrzeli iz zaporne plasti, večji je presežek negativnega naboja v N-tipu ter

  pozitivnega naboja v P-tipu (vrzeli). Kot posledica tega dogajanja se pojavlja napetost med

  priključnima sponkama sončne celice. Če ti sponki kratko sklenemo na sprednji in zadnji

  strani, nastane električni tok kratkega stika, ki je za silicijevo celico velikosti približno 35

  mA/cm2 pri napetosti 0,55 V. Sončna celica je sicer skoraj idealen tokovni vir in če ne

  prekinemo izpostavljenosti celice sončnemu sevanju, ki vpada nanjo, lahko proces

  izbijanja elektronov neprekinjeno teče, kljub manjši jakosti, seveda pa je temu sorazmerno

  manjši generirani električni tok. Povzeto po [2].

 • Univerza v Mariboru – Fakulteta za energetiko

  6

  Slika 2.1: Sončna celica [3]

  Učinkovitost sončnih celic je približno 23% za silicijeve eksperimentalne sončne celice, pri

  celicah iz nekaterih drugih materialov pa lahko sega tudi nad 30% (eksperimentalna

  vrednost), saj so dovzetne za širši spekter svetlobe, ki ga celica še lahko pretvori v

  električno energijo. To je tudi prvi od dejavnikov, ki vplivajo na učinkovitost sončnih

  celic, saj energija svetlobe pada z večanjem valovne dolžine svetlobe. Maksimalna valovna

  dolžina, pri kateri ima svetloba še dovolj veliko energijo za izbijanje elektronov, je 1,15

  μm, za druge materiale pa je lahko višja, kot smo že omenili. Nad zgornjo mejo sevanje

  svetlobe povzroča le segrevanje celice, izbijanje elektronov v tem delu več ne poteka.

  Drugi pomembni dejavnik, ki vpliva na izkoristek sončnih celic so lastne izgube, ki so

  posledica lastne zastrtosti zaradi kontaktne mreže, notranje upornosti v celici ter že

  omenjene refleksije sončnega sevanja na površini celice. Povzeto po [2].

 • Univerza v Mariboru – Fakulteta za energetiko

  7

  2.1.2 Vrste sončnih celic

  Poznamo veliko različnih tipov sončnih celic, razvijajo pa tudi še nove tipe, da bi dobili

  čim bolj ugodno razmerje med ceno in maksimalno močjo ter s tem povezanim

  izkoristkom. Za namene naše naloge si bomo podrobneje ogledali silicijeve sončne celice,

  ki jih delimo na monokristalne, polikristalne ter amorfne in so najpogosteje uporabljene

  sončne celice.

  Silicij je drugi najpogostejši element v Zemljini skorji in znaša skoraj tretjino njene celotne

  mase. Najpogosteje ga pridobivamo iz peska, kjer je vezan v silicijevem dioksidu (SiO2).

  Osnovna surovina za izdelavo čistega silicija je metalurški surovi silicij, ki ga pridobivamo

  z redukcijo, odstranjevanjem kisika, pri temperaturi 1800 °C, kjer kot reducent

  uporabljamo ogljene elektrode, celotna reakcija pa je sledeča: SiO2 + C → Si + CO2. Kljub

  temu, da ima tako pridobljeni metalurški silicij kar 98 – 99 odstotno čistost, ga z raznimi

  metodami čistijo toliko časa, dokler ne doseže odstotek čistega silicija v pridobljenem

  materialu kar 99,99999999 %. Če torej gostota silicija znaša 5∙1022

  atomov/cm3, to

  pomeni, da material vsebuje 5∙1013

  atomov nečistoč/cm3. Iz čistega silicija nato pridobivajo

  monokristalni, polikristalni in amorfni silicij [2].

  2.1.2.1 Monokristalne in polikristalne silicijeve sončne celice

  Bloke, oziroma s tujko poimenovane ingote, monokristalnega ali polikristalnega silicija z

  diamantno žago režejo in obdelujejo v obliko sončnih celic. Tu se izgubi približno polovica

  materiala. Rezine položijo med dve planparalelni, nasproti vrteči se kovinski plošči, s

  čimer dosežejo, da se obe plati rezine izravnata na tisočinko mm natančno. Sledi jedkanje

  do globine nekaj mikrometrov, s čimer se odstranijo morebitne nepravilnosti v strukturi

  kristala, ki jih lahko povzroči predhodno obdelovanje, na ta način pa se rezine tudi očistijo.

  Začetna rezina silicija je najpogosteje polprevodnik tipa P, debeline 10 – 15 cm, dopirana z

  borom, z difuzijo fosforja pa naredimo PN-stik. Pri temperaturi 870 °C difundiramo fosfor

  v plinasti obliki P2O5 v rezino iz sprednje strani. Debelina dopiranega sloja narašča s

  časom, ki ga silicij prebije v plinastem P2O5: po 15-30 min znaša približno 0,5 μm, kar je

 • Univerza v Mariboru – Fakulteta za energetiko

  8

  tudi potrebna debelina za optimalno delovanje celice. Tako na vrhu rezine silicija nastane

  plast polprevodnika tipa N in oksidna plast, obogatena s fosforjem. Tako obdelane rezine

  zložijo v kubično obliko, ki ji je z jedkanjem v kisikovi plazmi potrebno odstraniti plast

  tipa N na robovih, nato pa z mokrim kemičnim jedkanjem odstranijo še oksidne plasti na

  površinah rezin. Zatem izdelajo mrežo iz kontaktov iz srebra in jo s posebnim postopkom

  preko maske natisnejo na sprednjo površino ter prav tako na zadnjo (sitotisk), s to razliko,

  da zadnja stran vsebuje še 1 % dodanega aluminija. Sledi sintranje potiskane celice pri

  temperaturi okoli 700 °C. Celotna mreža zasenči okoli 9 % vpadle svetlobe, pri visoko

  zmogljivih sončnih celicah pa je odstotek še manjši zaradi tanjših trakov kontaktov, ki jih

  nanašajo z metodo imenovano fotolitografija. Postopek izdelave sončne celice se zaključi z

  antirefleksivno plastjo natanko takšne debeline, da je refleksija minimalna, na koncu pa

  dodajo še zaščitno plast, ki minimizira mehanske poškodbe. Sledi testiranje pri standardnih

  pogojih in razvrstitev celic glede na izmerjeni tok in napetost v točki maksimalne moči.

  Povzeto po [2].

  Kristalni silicij je lahko v monokristalni ali polikristalni obliki. Zaradi ugodnejše cene je

  pogostejša uporaba polikristala. Sicer pa se omenjeni obliki med seboj razlikujeta po

  kristalni mreži. Monokristal je urejena kristalna mreža silicijevih atomov s popolno

  strukturo, kjer je vsak silicijev atom vezan s štirimi sosednjimi silicijevimi atomi, podobno

  kot pri strukturi diamanta. Polikristalni silicij je sestavljen iz več posameznih kristalov

  oziroma zrn, ki imajo svoje mreže naključno usmerjene, mejna področja med temi zrni pa

  so polna strukturnih in površinskih napak. V njih lahko pride do zastoja transporta med

  zrni zaradi nastanka električnega polja. Sicer pa so celice silicija dobro razvite in moduli iz

  takšnih celic dosegajo življenjsko dobo tudi nad 20 let in imajo izkoristek v laboratorijih že

  nad 25 %. Komercialne sončne celice imajo izkoristek le 15-18 % za monokristalni silicij

  in 13-15 % za polikristalni silicij. Povzeto po [2].

  2.1.2.2 Silicijeve amorfne sončne celice

  Amorfne silicijeve sončne celice so narejene iz silicija z neurejeno strukturo in veliko

  napakami, razdalje in koti med posameznimi atomi se na primer lahko precej spreminjajo

 • Univerza v Mariboru – Fakulteta za energetiko

  9

  po materialu, kar je ključnega pomena za električne značilnosti materiala. Amorfni silicij

  pridobivamo iz čistega silicija v visokofrekvenčnih pečeh v nepopolnem vakuumu. Znotraj

  peči je prisotno električno polje visokih frekvenc, ki omogoča prepihovanje plinov silana

  (SiH4) in diborana (B2H6) ali fosfina (PH3), s pomočjo katerih siliciju lahko dodajamo bor

  ali fosfor. Amorfni silicij vsebuje tudi nekaj odstotkov vodika, ki zmanjšuje učinke

  neurejenosti materiala in omogoča, da ga dopiramo kot polprevodniki tipa P ali tipa N.

  Povzeto po [2].

  Izkoristek sončne celice izboljšamo z dodatno nedopirano intrizično I-plastjo, ki jo

  vstavimo med dopirani plasti amorfnega silicija. V takšni P-I-N diodi se električno polje,

  ki nastane preko P-N spoja, raztegne čez celotno I-plast in omogoča boljše ločevanje

  elektronov in vrzeli. Postopek izdelave amorfnih sončnih celic je sledeč: kot substrat je

  uporabljeno steklo, ki je transparentno, vodoodporno in ima sorazmerno nizko ceno. Tega

  temeljito očistijo in nanj nanesejo sprednjo kontaktno plast transparentnega prevodnega

  oksida (transparent conducting oxide – TCO). V vakuumu nanašajo plast amorfnega

  silicija s P-I-N strukturo pod vplivom visokofrekvenčnega električnega polja. Nato

  nanesejo še zadnje kovinske elektrode. Najprimernejši material za elektrode je srebro, ker

  ima veliko refleksivnost, da se fotoni, ki uspejo priti skozi celico, odbijejo in s tem

  povečajo absorpcijo celice, vendar je zaradi njegove visoke cene pogosteje uporabljen

  aluminij. Povzeto po [2].

  Za zagotavljanje uspešnega zbiranja svetlobno generiranih elektronov in vrzeli morajo biti

  posamezne plasti v amorfnih sončnih celicah čim tanjše, ker pa je večja debelina pogoj, da

  celice absorbirajo dovolj sončne svetlobe, jih spojimo v tandemske celice. Te imajo tudi

  večji izkoristek, nad 13 %, medtem ko komercialne amorfne silicijeve sončne celice

  dosegajo izkoristke med 6 - 8 %. Gostota toka in napetosti neobremenjenih celic so večje

  kot pri kristalnih silicijevih sončnih celicah (gostota toka do 15 mA/cm2, napetosti do 0,8

  V). Povzeto po [2].

 • Univerza v Mariboru – Fakulteta za energetiko

  10

  2.2 SONČNI MODULI

  Po definicij je sončni modul oziroma sončni panel najmanjši, ob okvari še zamenljivi del

  sončne elektrarne. Sestavljajo ga nizi električno zaporedno ali vzporedno vezanih enakih

  sončnih celic, kjer zaporedna vezava daje želeno napetost modula, število vzporedno

  vezanih nizov pa določa tok modula, ki je enak vsoti tokov vzporedno vezanih nizov celic.

  Medtem, ko je tok sončnega modula enak za vse celice v nizu, je napetost modula enaka

  vsoti napetosti posameznih celic modula.

  Posamezna sončna celica generira enosmerni tok napetosti med 0,5 in 0,7 V. Generirana

  napetost sončne celice je odvisna od jakosti sončnega sevanja, ki pade na celico. Da bi

  lahko s celicami oskrbovali standardne nizkonapetostne porabnike (12 V), povezujemo

  celice med seboj v serijo, tako da je zgornji kontakt celice povezan s spodnjim kontaktom

  druge celice. Zaradi krhkosti, hkrati pa visoke cene, celicam podaljšamo življenjsko dobo z

  vstavljanjem v module.

  Module najpogosteje sestavijo iz sloja toplotno in mehansko odpornega stekla in Tedlar

  folije. Med njima so sončne celice, zalite v enkapsulacijski snovi, na primer v EVA-etil

  vinil acetatu. Ta preprečuje oksidacijo, vdor zračne vlage in zagotavlja odpornost na

  ultravijolični (UV) spekter svetlobe. Tako zaščitene celice običajno zatesnijo s strani in

  uokvirijo z aluminijem ali drugo kovino. Povzeto po [4].

  Ker so celice vezane v nizu in je tok skozi vse celice enak, lahko samo ena slaba celica v

  nizu vpliva na lastnosti celotnega modula. Da preprečimo napake, mora biti vsaka celica

  testirana, v modul se namreč vgradijo le celice z enakimi karakteristikami. Kasnejše okvare

  pa preprečujemo z obvodno diodo, ki skrbi za to, da okvara posameznega niza celic ne bi

  vplivala na funkcionalnost modula. Obvodna dioda preprečuje pregrevanje niza celic, ki so

  osenčene in imajo zato veliko električno upornost, zaradi česar prihaja do tako imenovanih

  vročih točk in do predčasnega poslabšanja delovanja. Povzeto po [1].

 • Univerza v Mariboru – Fakulteta za energetiko

  11

  2.2.1 Sončni moduli iz kristalnih celic

  Silicijevi kristalni moduli so sestavljeni iz električno medsebojno povezanih kristalnih

  silicijevih sončnih celic, kot prikazuje slika 2.2. Kristalnih sončnih celic je v modulu

  običajno 60 ali 72. Seveda pa je število sončnih celic odvisno od želene moči modula.

  Module manjših moči sestavlja 36 celic ali manj. Sestavljeni so lahko iz monokristalnih ali

  polikristalnih sončnih celic. Tipične moči takšnih komercialnih modulov so od nekaj Wp

  pa do 300 Wp. Moduli so zgrajeni tako, da lahko prenesejo temperature v razponu od -40

  °C do +95 °C, vendar pa je pri ekstremno visokih temperaturah izkoristek posledično

  manjši. Tudi masa sončnih modulov je odvisna od moči. Manjši moduli do 50 Wp tehtajo

  le nekaj kilogramov, serijsko dobavljivi moduli z močjo 300 Wp pa tudi do 30 kg, kar je

  seveda odvisno od uporabljenih materialov.

  Slika 2.2: Sončne celice, združene v module, ki sestavljajo sončno elektrarno [5]

  Posebne izvedbe kristalnih modulov so transparentni moduli (slika 2.3 levo), ki prepuščajo

  del svetlobe in fleksibilni moduli (slika 2.3 desno), ki jih lahko do neke mere upogibamo.

  Pri nekaterih modulih, predvsem manjših, so sončne celice laminirane v teflonu in zato ne

 • Univerza v Mariboru – Fakulteta za energetiko

  12

  potrebujejo dodatnega prosojnega sprednjega sloja, saj teflon zagotavlja zadostno zaščito

  sončnih celic oziroma modula. Sloj teflona mora biti karseda tanek za čim boljšo

  refleksivnost, odboj prahu in odvod toplote.

  Celice lahko enkapsuliramo tudi tako, da jih zalivamo s prosojno smolo, v kombinaciji s

  polikarbonatom se pogosto uporabljajo poliuretanske smole (PUR). Ta metoda se

  uporablja predvsem pri zvočno izolativnih prosojnih sončnih modulih, namesto prosojne

  smole pa se lahko uporabljajo še silikoni, na primer PV-6100 in dvokomponentni Sylgard

  184 proizvajalca Dow Corning.

  Slika 2.3: Transparentni modul (levo) [6] in fleksibilni modul (desno) [7]

  Izkoristek komercialnih sončnih modulov je zaradi vpliva okvirja in drugih elementov na

  delovanje nekoliko manjši od izkoristka posamezne sončne celice in znaša od 12-16 %, za

  module s kontakti na zadnji strani sončnih celic pa je nekoliko višji. Življenjska doba

  modulov z monokristalnimi celicami, ki je nekoliko boljša od polikristalnih modulov, je

  nad 25 let s predvidenim doseganjem 90 % nazivnega izkoristka po 20 letih in 80 % po 25

  letih delovanja. Moduli s polikristalnimi sončnimi celicami dosegajo 90 % nazivnega

  izkoristka po 10 letih in 90 % po 20-25 letih in so temu primerno cenovno ugodnejši.

 • Univerza v Mariboru – Fakulteta za energetiko

  13

  2.2.2 Sončni moduli iz amorfnega silicija

  Sončne celice iz amorfnega silicija so na substrat nanesene s posebnimi postopki nanašanja

  tankih plasti silicija in nekaterih drugih materialov. Imajo zelo dobre lastnosti tudi ob

  slabši osvetljenosti in tudi difuzno sevanje izkoriščajo bolje od kristalnih modulov.

  Posebna lastnost novih silicijevih amorfnih modulov je, da jim do določene vrednosti prvih

  nekaj mesecev upada učinkovitost, ki se ustali okoli vrednosti 6% do 8 %, odvisno od vrste

  modula. Posledica je nekoliko višji izkoristek in izhodna moč, kot je podano v

  specifikacijah, saj so tam navedeni podatki ob ustaljenem stanju. Najpogosteje uporabljeni

  sončni moduli iz amorfnega silicija so tankoplastni moduli iz dvospojnih celic, ki so

  zgrajene iz kombinacije mikrokristalnega in amorfnega sloja. Izdelani so na steklenem

  nosilnem materialu in laminirani z EVA-folijo za mehansko stabilizacijo, kot je prikazano

  na sliki 2.4. Sprednja stran sončnega modula je iz kaljenega stekla. Njihov izkoristek se

  giblje okoli 8,5 %, najvišja napetost je 600 V, delovna temperatura pa med -40 °C in +90

  °C. Povzeto po [1]

  Slika 2.4: Laminiranje sončnega modula z EVA folijo [8]

 • Univerza v Mariboru – Fakulteta za energetiko

  14

  3 PROIZVODNJA SONČNIH MODULOV

  Potek proizvodnje sončnih modulov od pridobivanja materiala za sončne celice, izdelave

  sončnih celic ter izgradnje sončnih modulov smo podrobno pregledali že v prejšnjem

  poglavju. V tem delu se bomo omejili na konkretne stroške posameznih postopkov v

  procesu nastajanja sončnega modula. Zanimala nas bo cena materiala za izdelavo sončnih

  celic, torej silicija, v našem primeru je to cena že obdelanega polikristalnega silicija, saj so

  stroški obdelave zanemarljivi oziroma so že upoštevani v podatkih. Naslednjo stopnjo

  proizvodnje predstavlja obdelava rezin, tudi tu so vsi vmesni stroški zanemarljivi. Manjši

  delež skupnim stroškom prispeva metalizacija, to so termični postopki, pri katerih se

  kovina tali in razprši na podlago v obliki žice, da se na neprevodnem materialu ustvari

  prevodna obloga. Postopek je popolnoma avtomatiziran, kot je razvidno iz slike (3.1).

 • Univerza v Mariboru – Fakulteta za energetiko

  15

  Slika 3.1: Tiskanje polprevodniškega materiala (zmesi bakra, indija, galija ter selena) na aluminijasto folijo

  [9]

  Raziskali bomo stroške obdelave celic, cene stekla, posebne zaščitne plasti, imenovane

  EVA folija ter obdelave spodnje plasti celice in na koncu še obdelave modula.

  Vsi omenjeni podatki so zbrani v tabeli 3.1 in sliki 3.2. Podatki se nanašajo na trenutno

  stanje, oziroma stroške proizvodnje v letu 2012 za standardno celico in so povzeti iz [10].

  Na sliki 3.2 in v tabeli 3.1 je podana še kratkoročna napoved proizvodnih stroškov za

  celico tipa PERC (Passivated Emitter and Rear Cell). PERC celica je trenutno edina, iz

 • Univerza v Mariboru – Fakulteta za energetiko

  16

  industrijskega in ekonomičnega vidika upravičena tehnologija sončnih celic z naraščajočo

  močjo, ki izpolnjuje zahteve po ravnotežju med stroški proizvodnje (v €/Wp) in

  izkoristkom celic. Slednje zagotavlja čim hitrejšo povračilno dobo investicije v sončne

  celice. Na sliki 3.2 ter v tabeli 3.1 so podane tudi dolgoročne napovedi za celice tipa

  PERC, IBC (interdigitated back contact – celica s kontakti na spodnji plasti) in HIT

  (heterojunction with intrinsic thin layer) celico, ki ima večkratni spoj z notranjo tanko

  plastjo.

  Slika 3.2: Cene posameznih postopkov izdelave sončnih modulov za različne tipe celic [10]

  0

  0,1

  0,2

  0,3

  0,4

  0,5

  0,6

  0,7

  standardnacelica 2012

  PERC celica -kratkoročno

  PERC celica -dolgoročno

  IBC celica -dolgoročno

  HIT celica -dolgoročno

  0,13

  0,06 0,01 0,01 0,01

  0,15

  0,08

  0,05 0,04 0,05

  0,05

  0,04

  0,05 0,03

  0,07

  0,12

  0,12

  0,16 0,18 0,09

  0,17

  0,13

  0,12 0,1

  0,11

  0,08

  0,07

  0,05

  0,04 0,04

  Str

  ošk

  i [€

  /Wd

  c]

  Vrste celic

  obdelava modula steklo, EVA folija, spodnja plast

  obdelava celice metalizacija

  obdelava rezine polikristalni silicij

 • Univerza v Mariboru – Fakulteta za energetiko

  17

  3.1 STROŠKI IZDELAVE SONČNIH MODULOV

  Tabela 3.1: Stroški posameznih postopkov izdelave sončnih modulov za različne tipe celic

  Stroški izdelave sončnih modulov [€]

  polikristalni silicij

  obdelava rezine

  metalizacija obdelava

  celice

  steklo, EVA

  folija, spodnja

  plast

  obdelava modula

  standardna celica 2012 0,13 0,15 0,05 0,12 0,17 0,08 PERC celica - kratkoročno

  0,06 0,08 0,04 0,12 0,13 0,07

  PERC celica - dolgoročno

  0,01 0,05 0,05 0,16 0,12 0,05

  IBC celica - dolgoročno 0,01 0,04 0,03 0,18 0,1 0,04

  HIT celica - dolgoročno 0,01 0,05 0,07 0,09 0,11 0,04

  Po podatkih iz analize NREL (National Renewable Energy Laboratory) – laboratorija za

  obnovljive vire energije [10], ki so podani v sliki 3.2 in tabeli 3.1, je v letu 2012 največ

  stroškov v procesu proizvodnje sončnih modulov nastalo pri plastenju sončnih celic, kamor

  prištevamo enkapsulacijo v EVA foliji, dodajanje plasti toplotno obdelanega stekla ter

  dodajanje spodnje plasti. Ti stroški so 0,17 €/Wp, kar predstavlja 24,3 % vseh stroškov

  proizvodnje sončnih modulov. Po vrednosti nato sledi obdelava rezin s ceno 0,15 €/Wp,

  kar je 21,4 % celotne cene. Nadalje predstavlja silicij 18,6 %, obdelava sončnih celic pa

  17,1 % skupne cene. Manjši delež v ceni proizvodnje predstavljata še obdelava modulov in

  metalizacija, ki skupaj zavzemata 18,6 % stroškov celotne proizvodnje. V ceno niso

  vključeni prevozi, carine, davki.

  Iz slike 3.2 ter tabele 3.1 je razviden trend nadaljnjega padanja cene proizvodnje sončnih

  modulov predvsem na račun znižanja cene silicija, ki naj bi po napovedih padla za več kot

  polovico, dolgoročno gledano, pa naj bi se zmanjšala celo za več kot 100%. Pričakovano je

  tudi občutno zmanjšanje stroška obdelave rezin, ki bo posledica novih tehnologij na tem

  področju. Rezanje rezin kristalnega silicija s posebnimi postopki se odraža v tanjših

  rezinah in minimalni količini odpadnega materiala (kerfless wafering). Običajno pri

  rezanju blokov na rezine uporabljamo žično žago in material, ki ga rezilo pri rezanju

  odstrani, je odpadni material. Poznamo dva postopka rezanja brez odpadnega materiala.

  Prva je tako imenovana metoda vstavi in cepi (implant and cleave), kjer v kristalni silicij

 • Univerza v Mariboru – Fakulteta za energetiko

  18

  vstavimo ione, ki oblikujejo razcepljeno plast, ki se širi po kristalni mreži in omogoča

  odstranjevanje zelo tankih rezin silicija. Druga metoda loči rezine silicija s pritiskom med

  silicij in predhodno dodan tanek film.

  3.2 RECIKLIRANJE SONČNIH MODULOV

  Bolj, ko se število sončnih elektrarn pri nas in po svetu povečuje, pogosteje se postavlja

  vprašanje, kako ravnati po koncu njihove življenjske dobe. Glavni pomislek se nanaša na

  sončne module. Vir [11] pravi: »Sončne elektrarne imajo življenjsko dobo od 25 do 30 let,

  kar pomeni, da lahko čez dobrih 15 ali 20 let pričakujemo veliko število modulov, ki se jim

  bo iztekla življenjska doba in jih bo treba ustrezno reciklirati. Recikliranje bo prispevalo k

  manjši porabi električne energije, ki je potrebna v procesu pridobivanja surovin in

  proizvodnje modulov, s tem pa tudi k varovanju okolja.«

  Ekološka ozaveščenost je eden glavnih razlogov, da so se v nekaterih podjetjih že odločili

  za vključitev v združenje PV Cycle, katerega namen je zbiranje in recikliranje sončnih

  modulov, in ureditev zbirnega mesta za odslužene fotonapetostne module, od koder jih

  prepeljejo na reciklirno mesto. Fotovoltaična industrija z recikliranjem dotrajanih

  komponent namreč zagotavlja trajen in trajnostni razvoj panoge ter utrjuje vlogo sončnih

  elektrarn kot vira čiste električne energije. Po [11] je: »zbirno mesto oziroma skladišče za

  zdaj še prazno, saj se modulom v naših sončnih elektrarnah še ni iztekla življenjska doba.

  Pričakujemo, da bodo posamezniki in podjetja v prihodnjih letih oddajali predvsem

  poškodovane module, na primer zaradi toče, odslužene pa, kot že rečeno, lahko

  pričakujemo šele čez 15 ali 20 let.«

  Način recikliranja je odvisen od tipa modulov. Del razgradnje poteka mehansko, drugi del

  pa termično. Kristalne celice, vsaj rezine, bodo po pričakovanjih uporabne tudi po

  predvidenem izteku življenjske dobe, saj so v splošnem na vremenske vplive občutljivi le

  zgornja in spodnja plošča modula, vgrajeni ostali materiali in električne povezave ter linije.

  Čeprav glede recikliranja trenutno še ni potreb, se postopki razgradnje modulov že

  razvijajo. Za ponovno uporabo bo celice potrebno s primernimi kemijskimi in toplotnimi

 • Univerza v Mariboru – Fakulteta za energetiko

  19

  postopki ločiti od ostalih materialov. Po primernem čiščenju in opravljenih meritvah bodo

  celice lahko ponovno vgradili v module, ali pa bodo mehansko ali kemično z jedkanjem

  odstranili površinske plasti in tako pripravili rezine za ponovno procesiranje celic. Plastični

  materiali bodo večinoma zgoreli, prednje in zadnje plošče modulov bodo s taljenjem prav

  tako uporabili za nove module [12].

  Pri tankoplastnih modulih je aktivnega materiala zelo malo, glavna gradnika sta steklo in

  plastika. Pri modulih iz amorfnega silicija bodo po odstranitvi kontaktnih povezav amorfni

  silicij s steklene površine odžgali in nato nanesli nove plasti. [13]

  »Sončna energija v javnosti velja kot zelo čista, a treba je upoštevati tudi okoljske stroške,

  ki nastanejo pri njeni proizvodnji in razgradnji. Gre namreč za zelo umazane procese,« kot

  navaja vir v [12]. »Metalurški silicij iz elektropeči je treba očistiti, pri čemer gre za

  postopke kloriranja in čiščenja v vodikovi atmosferi. Stranski produkti so klorovodikova

  kislina in plini, ki vsebujejo silicij, denimo silane. Pri čiščenju silicija nastajajo strupi, zato

  težko govorimo o čisti tehnologiji. Umazan je tudi postopek reciklaže, ki je nujen že zaradi

  pomanjkanja surovin. Reciklažo sestavljata zgorevanje folij in kemična obdelava površine

  celice. Pri tem nastajajo strupeni plini in odpadna voda, ki jih je prav tako nujno čistiti.

  Stroški reciklaže so precej visoki in o njih se govori zelo malo, poleg tega niso upoštevani

  v izračunih cene električne energije iz sončnih celic.«

  Ena izmed prednosti sončnih celic je, da ne potrebujejo vzdrževanja. Sicer pa se sončne

  celice iz ekonomskega vidika, če odštejemo državne subvencije po mnenju [12]: »ne

  splačajo. Najprej se pojavi vprašanje, kdaj se povrne vsa energija, vložena v njihovo

  izdelavo. Ob sedanji tehnologiji je odgovor: v enem do dveh letih. Drugo vprašanje je,

  kolikšna je proizvodnja energije v celotni dobi uporabnosti sončne celice. Zdaj je

  proizvede od 30- do 60-krat toliko, kolikor energije je bilo porabljene za njeno

  proizvodnjo, vendar pa tržna cena energije, proizvedene v dobi uporabnosti sončne celice,

  še zdaleč ne pokrije stroškov izdelave sončne celice in njihovega združevanja v modul.«

  To pa naj bi se v prihodnosti spremenilo: »V 10 do 20 letih naj bi cena sončne energije že

  postala konkurenčna vršni ceni energije med 12. in 13. uro, ko so potrebe največje. V 30

 • Univerza v Mariboru – Fakulteta za energetiko

  20

  do 40 letih pa naj bi postala konkurenčna preostalim virom energije. Razlog je predvsem v

  množični proizvodnji [12].«

 • Univerza v Mariboru – Fakulteta za energetiko

  21

  4 ENERGIJA SONČNEGA SEVANJA

  Analiza lokacije in ovrednotenje energijskega donosa sta pomembna dela načrtovanja

  sončnih elektrarn (fotonapetostnih sistemov), saj lahko slaba lokacija in površni izračuni

  energijskega donosa močno zmanjšajo učinkovitost delovanja sončne elektrarne in

  posledično podaljšajo vračilno dobo investicije. Zato je ključna natančna analiza senčenja

  modulov, potrebno je določiti letni obsev, naklon modulov ter letni energijski donos

  oziroma proizvedeno električno energijo.

  4.1 LETNI OBSEV V SLOVENIJI

  Po podatkih iz vira [14] je: »Povprečno letno sončno obsevanje na kvadratni meter

  horizontalne površine v Sloveniji večje od 1000 kWh/m2. Desetletno merjeno povprečje

  (1993 - 2003) letnega globalnega obsevanja je med 1053 in 1389 kWh/m2 (slika 4.1), pri

  čemer polovica Slovenije prejme med 1153 in 1261 kWh/m2. Povprečno obsevanje

  poljubne nesenčene lokacije v Sloveniji ne odstopa veliko od državnega povprečja, kljub

  temu pa lahko Slovenijo razdelimo na posamezna področja. V osrednji Sloveniji znaša

  povprečno sončno obsevanje na horizontalno površino okoli 1195 kWh/m2, v

  severovzhodni Sloveniji in severni Dolenjski okoli 1236 kWh/m2, na Primorskem in

  Goriškem pa presega vrednost 1300 kWh/m2. Večje vrednosti obsevanja (preko 1250

  kWh/m2) lahko opazimo tudi v Posavskem hribovju in na Kozjanskem.«

 • Univerza v Mariboru – Fakulteta za energetiko

  22

  Slika 4.1: Globalno letno obsevanje na horizontalno površino v Sloveniji [15]

  V nadaljevanju so v tabeli 4.1 podane posodobljene vrednosti (iz leta 2011) potenciala

  sončnega sevanja na vodoravno ploskev ali tako imenovani letni obsevi za tri kraje v

  Sloveniji. Vrednosti so podane v Wh/m2dan.

  Tabela 4.1: Potencial sončnega obseva za Koper, Ljubljano in Maribor za tipični dan v mesecu [1]

  Koper

  Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec

  1130 1920 2930 4140 5230 5800 5790 5160 3980 2530 1280 940

  Letno povprečje: 3400 Wh/m2dan

  Ljubljana

  Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec

  830 1590 2600 3760 4940 5310 5290 4500 3300 1950 920 600

  Letno povprečje: 2960 Wh/m2dan

  Maribor

  Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec

  980 1680 2680 3750 4820 5160 5100 4430 3430 2220 1120 750

  Letno povprečje: 3010 Wh/m2dan

 • Univerza v Mariboru – Fakulteta za energetiko

  23

  V tabeli 4.1 so podani tipični dnevni obsevi na ploskev površine 1 m2 za vsak mesec v letu,

  sicer pa celotni letni obsev v Sloveniji po [16] znaša od 1047 – 1311 kWh/m2 ter povprečni

  letni obsev 1177kWh/m2.

  4.2 LETNI ENERGIJSKI DONOS IN ODKUPNA CENA ELEKTRIČNE ENERGIJE

  SONČNIH MODULOV V SLOVENIJI

  Letni energijski donos nam pove, koliko Wh proizvedemo iz inštaliranega Wp moči pri

  povprečnem letnem sončnem obsevu. Osnovna enota je Wh/Wp, kjer Wp (watt peak)

  predstavlja enoto inštalirane moči sončnega modula pri standardnih testnih pogojih. Avtor

  v [16] navaja vrednost, ki v Sloveniji znaša povprečno 1055 kWh/kWp. Sicer je letni

  energijski donos v Sloveniji od 950 kWh/kWp za slabše lege do 1150 kWh/kWp za odlične

  lege.

  V tabeli v prilogi A so podane vrednosti odkupnih cen električne energije za vsak mesec v

  letu 2013 za mikro, male, srednje in velike sončne elektrarne. Na podlagi teh podatkov

  bomo v naslednjem poglavju izvedli izračun povračilne dobe in ugotovili, ali je iz

  ekonomskega vidika proizvodnja sončnih modulov upravičena glede na dobiček od

  proizvedene električne energije sončnih modulov.

 • Univerza v Mariboru – Fakulteta za energetiko

  24

  5 EKONOMSKA ANALIZA SONČNIH MODULOV

  Ekonomsko analizo proizvodnje sončnih modulov bomo opravili na podlagi izračuna

  povračilne dobe, to je razmerje med stroški proizvodnje sončnih modulov ter zaslužkom, ki

  ga sončni moduli ustvarijo s proizvedeno električno energijo. Če bo rezultat izračuna

  povračilna doba, ki je krajša od življenjske dobe sončnega modula, potem so naša

  predvidevanja pravilna in proizvodnja sončnih modulov je upravičena.

  Podan imamo torej povprečen letni energijski donos (Eld) v Sloveniji, ki znaša 1055

  kWh/kWp. Ker poznamo odkupne cene električne energije proizvedene iz sončnih

  elektrarn v Sloveniji, lahko izračunamo donos od proizvedene električne energije.

  V nadaljevanju so predstavljeni izračuni za mikro in malo sončno elektrarno ob

  upoštevanju odkupne cene električne energije za tekoči mesec november 2013. Za

  primerjavo smo naredili izračun za mikro sončno elektrarno še za mesec januar ter

  december 2013. Izračun smo izvedli tudi za primer uporabe predvidoma cenejših sončnih

  modulov v mikro sončni elektrarni, z upoštevanjem odkupnih cen v tekočem mescu.

  5.1 IZRAČUN ZA MIKRO SONČNO ELEKTRARNO – NOVEMBER 2013

  Predpostavimo, da je inštalirana moč mikro sončne elektrarne Pel = 40kW ter da se

  elektrarna nahaja na strehi stavbe. Iz tabele v prilogi C odčitamo podatek o odkupni ceni

  (Cod) električne energije za tekoči mesec, torej za november 2013. Odkupna cena za mesec

  november 2013 znaša 120,12 €/MWh.

  Ob predpostavki, da so v sončni elektrarni uporabljene standardne celice, iz slike 3.2

  odčitamo podatek o stroških proizvodnje sončnih modulov (Cpr). Ker novejši podatki niso

 • Univerza v Mariboru – Fakulteta za energetiko

  25

  na voljo in so podane le napovedi za prihodnost, vzamemo podatek o ceni izdelave celic iz

  slike 3.2 iz preteklega leta 2012.

  Skupni stroški (Csk) proizvodnje sončnih modulov so definirani s (5.1), kjer sta strošek

  proizvodnje Cpr=0,70 €/W in inštalirana moč sončne elektrarne Pel=40 kW podana:

  (5.1)

  Glede na (5.1) določimo skupne stroške proizvodnje sončnih modulov Csk:

  Po (5.2) nato ob podanem letnem energijskem donosu Eld=1055 kWh/kW izračunamo letno

  proizvedeno električno energijo (Elp) za elektrarno inštalirane moči Pel=40 kW:

  (5.2)

  Če upoštevamo odkupno ceno električne energije Cod=120,12 €/MWh in proizvedeno

  električno energijo Elp=42,2 MWh, določimo dobiček (Cz) v enem letu po (5.3):

  (5.3)

  Čas (tp), v katerem se stroški izdelave povrnejo določimo s (5.4). Upoštevati je potrebno

  izračunane skupne stroške Csk=28000 € izdelave sončnih modulov ter letni zaslužek

  Cz=5069,1 € od prodaje električne energije, ki jo proizvede inštalirana sončna elektrarna:

 • Univerza v Mariboru – Fakulteta za energetiko

  26

  (5.4)

  Iz izračuna je razvidno, da je povračilna približno pet let, kot smo predvidevali. V izračuni

  smo upoštevali samo stroške modulov. Stroški prevoza, obdavčitve in investicije v sončno

  elektrarno niso zajeti v izračunu.

  5.2 IZRAČUN ZA MALO SONČNO ELEKTRARNO – NOVEMBER 2013

  Sedaj bomo podoben izračun naredili še za malo sončno elektrarno na strehi stavbe. Izbrali

  bomo inštalirano moč Pel = 0,50 MW ter podatek o stroških proizvodnje standardne celice

  iz slike 3.2. Cpr=0,70 €/W. Skupni stroški proizvodnje (Csk) po (5.1) znašajo:

  Električno energijo (Elp), ki jo letno proizvede sončna elektrarna inštalirane moči

  Pel=0,50MW=500kW izračunamo po (5.2) ob podanem letnem energijskem donosu

  Eld=1055 kWh/kW :

  Dobiček (Cz) iz proizvedene električne energije v enem letu Elp=527500 kWh ob

  upoštevanju ustrezne odkupne cene iz tabele v prilogi A (podatek za malo elektrarno na

  strehi stavbe za tekoči mesec – november 2013) Cod=109,86 €/MWh po (5.3) znaša:

 • Univerza v Mariboru – Fakulteta za energetiko

  27

  Dobiček od letne proizvedene električne energije je Cz=57951,2 €, skupni stroški izdelave

  sončnih modulov pa Csk=350000 €. S (5.4) izračunamo še čas (tp), v katerem se stroški

  proizvodnje sončnih modulov povrnejo:

  Rezultat je nekoliko daljša povračilna doba kot pri elektrarni manjše inštalirane moči,

  zaradi nižje odkupne cene elektrike. Glede na ta izračun lahko sklepamo, da bo tako tudi

  pri elektrarni inštalirane moči nad 1MW, podobno pa se povračilna doba podaljša tudi za

  ostale elektrarne, ki so postavljene ločeno od stavbe, saj je tudi tu odkupna cena

  proizvedene električne energije nižja.

  5.3 IZRAČUN ZA MIKRO SONČNO ELEKTRARNO - DECEMBER 2013

  Za primerjavo bomo opravili še analizo za napovedano odkupno ceno električne energije,

  ki jo proizvede sončna elektrarna, za december 2013. Odkupna cena naj bi takrat za

  elektrarno inštalirane moči Pel = 40 kW na strehi stavbe padla na Cod =117,72 €/MWh.

  Skupne stroške proizvodnje sončnih modulov Csk = 28000 € in letno proizvedeno

  električno energijo Elp = 42,2 MW za ta primer smo že izračunali v podpoglavju 5.1.

  Zaslužek (Cz) iz proizvedene električne energije po (5.3) v enem letu znaša:

  Čas (tp), v katerem se stroški proizvodnje sončnih modulov povrnejo, je po (5.4) ob

  upoštevanju skupne cene izdelave sončnih modulov Csk=28000 € in dobička od

  proizvedene električne energije Cz=4967,8 € na leto :

 • Univerza v Mariboru – Fakulteta za energetiko

  28

  Rezultat je zopet daljša povračilna doba kot v prvem izračunu, kjer so upoštevane nekoliko

  višje odkupne cene električne energije.

  5.4 IZRAČUN ZA MIKRO SONČNO ELEKTRARNO - JANUAR 2013

  Izračunajmo povračilno dobo za januar 2013, ko je bila odkupna cena električne energije

  sončnih modulov najvišja v letu 2013. Po podatkih iz tabele v prilogi A je znašala Cod=147

  €/MWh ob predpostavki, da gre za mikro sončno elektrarno, inštalirano na stavbi. Skupne

  stroške proizvodnje Csk = 28000 € in letno proizvedeno energijo Elp = 42,2 MW za ta

  primer že poznamo (podpoglavje 5.1). Zaslužek (Cz) iz proizvedene energije pa po (5.3) v

  enem letu znaša:

  Povračilna doba (tp) je ob upoštevanju enačbe (5.4) in podatkov za dobiček iz letne

  proizvedene električne energije Cz=6203,4 € ter skupne stroške proizvodnje sončnih

  modulov Csk=28000 €:

  Izračunana povračilna doba investicije v sončne elektrarne znaša približno 4,5 let in je

  najkrajša zaradi odkupne cene električne energije, ki je bila v začetku leta 2013 najvišja.

  Kot je razvidno iz izračunov v prilogi B, je odkupna cena električne energije padala z

  vsakim mesecem v letu 2013.

 • Univerza v Mariboru – Fakulteta za energetiko

  29

  5.5 IZRAČUN ZA MIKRO SONČNO ELEKTRARNO S HIT SONČNIMI CELICAMI

  - NOVEMBER 2013

  Poglejmo še dolgoročno napoved občutno znižanih proizvodnih stroškov HIT sončne

  celice ob predpostavki, da ostane odkupna cena električne energije sončnih modulov enaka

  trenutni, to je Cod=120,12 €/MhW. Ceno proizvodnje, oziroma dolgoročno napoved za

  stroške proizvodnje sončnih celic HIT, odčitamo iz slike 3.2 in je Cpr=0,37 €/W. Skupni

  stroški proizvodnje (Csk) sončnih modulov za mikro sončno elektrarno inštalirane moči

  Pel=40 kW po (5.1) znašajo:

  Letna proizvedena električna energija (Elp) za sončno elektrarno inštalirane moči Pel=40

  kW je Elp=42200 kWh (podatek iz podpoglavja 5.1).

  Zaslužek iz proizvedene električne energije v enem letu Cz=5069,1 € (podatek iz

  podpoglavja 5.1). Skupni stroški proizvodnje sončnih modulov so Csk=14800 €. Čas, v

  katerem se stroški proizvodnje sončnih modulov povrnejo (tp) pa se zmanjša na:

  Rezultat je primerljivo krajša povračilna doba kot pri ceni standardnih sončnih modulov iz

  leta 2012. Glede na to, da je izračun opravljen na podlagi napovedi za prihodnost, ne

  moremo z gotovostjo trditi, da bomo tako kratko povračilno dobo v resnici dosegli.

  Opravili smo torej izračune časa, v katerem se stroški proizvodnje sončnih modulov

  povrnejo za različne vrste postavitev in inštalirane moči sončnih elektrarn za vsak mesec v

  letu 2013. Omenjeni podatki so podrobneje zbrani v prilogi B.

  Iz zbranih rezultatov je razvidno, da se hitreje povrne investicija v sončne elektrarne, ki so

  inštalirane na stavbah. Najkrajšo povračilno dobo imajo mikro sončne elektrarne, najdaljšo

  pa velike sončne elektrarne, ki niso inštalirane na stavbah.

 • Univerza v Mariboru – Fakulteta za energetiko

  30

  6 SKLEP

  Rezultati analize proizvodnje sončnih modulov kažejo, da je bila naša teza pravilna.

  Proizvodnja sončnih modulov je upravičena iz ekonomskega vidika. Podatki v prejšnjem

  poglavju kažejo, da je trenutna povračilna doba sončnih modulov inštalirane moči do 50

  kW, ki so postavljeni na strehah stavb, enaka našim predvidevanjem, torej se giblje okoli 5

  let. Nekoliko daljši povračilni čas ima mala sončna elektrarna in sicer zaradi nižje odkupne

  cene električne energije. Enako velja za ostale sončne elektrarne, ki niso inštalirane v

  sklopu stavbe. Odkupna cena električne energije takšnih sončnih elektrarn je nekoliko nižja

  za elektrarne vseh inštaliranih moči, kar se ponovno odraža v daljšem povračilnem času.

  Pri tem je potrebno poudariti, da smo upoštevali samo stroške sončnih modulov brez

  transporta, obdavčitve in postavitve sončne elektrarne.

  V prejšnjih obdobjih je bil ta čas sicer še krajši zaradi višjih odkupnih cen električne

  energije. V prihodnje pa zaradi stalno padajočih odkupnih cen električne energije lahko

  pričakujemo, da se bo povračilna doba investicije še podaljšala, čeprav se stroški

  proizvodnje sončnih modulov na drugi strani zmanjšujejo. To je razvidno iz izračuna, ki

  upošteva napovedano ceno sončnih celic tipa HIT. Razvoj novih tehnologij v postopkih

  izdelave sončnih modulov naj bi občutno znižal stroške posameznih procesov izdelave

  modulov.

  V diplomski nalogi smo izpostavili tudi problem reciklaže sončnih modulov po izteku

  njihove uporabne dobe. Reciklaža sicer še ni aktualen problem, zato tudi niso znani sami

  stroški recikliranja. Vendar pa bi bilo postopke reciklaže potrebno upoštevati v ekonomski

  analizi, saj so postopki ustrezne predelave zahtevni. To s seboj prinese tudi dodatne

  stroške, ki bi močno vplivali na naše rezultate.

 • Univerza v Mariboru – Fakulteta za energetiko

  31

  LITERATURA IN VIRI

  [1] Lenardič, D. Fotonapetostni sistemi: Gradniki, načrtovanje, namestitev in vzdrževanje,

  2. izdaja. Ljubljana: Agencija Poti, 2012

  [2] Andrejašič, M. Fotocelice: Izbrana poglavja iz uporabne fizike, Ljubljana: Fakulteta za

  matematiko in fiziko, Oddelek za fiziko, 2007. Dostopno na: http://www-

  f1.ijs.si/~ziherl/fotocelice.pdf [7.8.2013]

  [3] http://www.ee.fs.uni-lj.si/diploma1/slika%20delovanja%20sc.jpg [20.9.2013]

  [4] Rižnik, K. Analiza sončnih modulov: Diplomsko delo. Maribor: Fakulteta za

  elektrotehniko, računalništvo in informatiko, 2010. Dostopno na: http://dkum.uni-

  mb.si/IzpisGradiva.php?id=16094 [8.8.2013]

  [5] http://www.elektra.si/uploads/podobe/iStock_000009854405Medium.jpg [20.9.2013]

  [6] http://www.tehnosol.si/sites/default/files/transparentni_net.png [20.9.2013]

  [7] http://www.globalsolar.com/images/uploads/6Mstring.jpg [20.9.2013]

  [8] http://img.rtvslo.si/_up/upload/2009/10/24/64634113_9_show.jpg [20.9.2013]

  [9] http://www.technologyreview.com/sites/default/files/legacy/nanosolar_x600.jpg

  [20.9.2013]

  [10] Goodrich, A., Woodhouse, M., James, T., CESA Member Webinar: Solar PV

  Manufacturing Costs, NREL, Junij 2012. Dostopno na:

  http://www-f1.ijs.si/~ziherl/fotocelice.pdfhttp://www-f1.ijs.si/~ziherl/fotocelice.pdfhttp://dkum.uni-mb.si/IzpisGradiva.php?id=16094http://dkum.uni-mb.si/IzpisGradiva.php?id=16094http://www.tehnosol.si/sites/default/files/transparentni_net.pnghttp://www.technologyreview.com/sites/default/files/legacy/nanosolar_x600.jpg

 • Univerza v Mariboru – Fakulteta za energetiko

  32

  http://www.cleanenergystates.org/assets/Uploads/Solar-PV-Manufacturing-Combined-

  Presentations.pdf [22.8.2013]

  [11] Primc, B., Življenjski cikel PV modulov, Delo in dom, maj 2011. Dostopno na:

  http://www.deloindom.si/zivljenjski-cikel-pv-modulov [5.9.2013]

  [12] Hafner, A., Sončna energija ni tako čista, kot se zdi, Finance, Priloga Okolje in

  energija, september 2008. Dostopno na: http://www.finance.si/227059/Son%C4%8Dna-

  energija-ni-tako-%C4%8Dista-kot-se-zdi?cookietime=1375859625 [16.8.2013]

  [13] Solar invest, Sončne elektrarne. Dostopno na: http://www.solar-

  invest.si/pv_elektrarne.html [2.8.2013]

  [14] LPVO, Slovenski portal za fotovoltaiko. Dostopno na: http://pv.fe.uni-

  lj.si/ObsSLO.aspx [31.8.2013]

  [15] http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/cmaps/eu_cmsaf_opt/G_opt_SI.png [20.9.2013]

  [16] Elektro Maribor, Obnovljivi viri - Najpogostejša vprašanja z odgovori. Dostopno na:

  http://www.elektro-maribor.si/index.php/obnovljivi-viri/61-najpogostejsa-vprasanja-z-

  odgovori [8.8.2013]

  [17] Borzen, Organizator trga z električno energijo d. o. o., Določanje višine podpor

  električni energiji proizvedeni iz OVE in SPTE in višine podpor v letu 2013. Ljubljana,

  januar 2013. Dostopno na:

  http://www.borzen.si/si/cp/Shared%20Documents/Podpore_slo.pdf [5.9.2013]

  http://www.cleanenergystates.org/assets/Uploads/Solar-PV-Manufacturing-Combined-Presentations.pdfhttp://www.cleanenergystates.org/assets/Uploads/Solar-PV-Manufacturing-Combined-Presentations.pdfhttp://www.deloindom.si/zivljenjski-cikel-pv-modulovhttp://www.finance.si/227059/Son%C4%8Dna-energija-ni-tako-%C4%8Dista-kot-se-zdi?cookietime=1375859625http://www.finance.si/227059/Son%C4%8Dna-energija-ni-tako-%C4%8Dista-kot-se-zdi?cookietime=1375859625http://www.solar-invest.si/pv_elektrarne.htmlhttp://www.solar-invest.si/pv_elektrarne.htmlhttp://pv.fe.uni-lj.si/ObsSLO.aspxhttp://pv.fe.uni-lj.si/ObsSLO.aspxhttp://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/cmaps/eu_cmsaf_opt/G_opt_SI.pnghttp://www.elektro-maribor.si/index.php/obnovljivi-viri/61-najpogostejsa-vprasanja-z-odgovorihttp://www.elektro-maribor.si/index.php/obnovljivi-viri/61-najpogostejsa-vprasanja-z-odgovori

 • Univerza v Mariboru – Fakulteta za energetiko

  33

  PRILOGE

  PRILOGA A: ODKUPNE CENE ELEKTRIČNE ENERGIJE V LETU 2013 ZA SONČNE ELEKTRARNE NA STAVBAH IN OSTALE

  SONČNE ELEKTRARNE RAZLIČNIH INŠTALIRANIH MOČI [17]

  Odkupna cena električne energije Cod [€/MWh]

  Jan

  2013

  Feb

  2013

  Mar

  2013

  Apr

  2013

  Maj

  2013

  Jun

  2013

  Jul

  2013

  Avg

  2013

  Sep

  2013

  Okt

  2013

  Nov

  2013

  Dec

  2013

  na

  stav

  bah

  ost

  ale

  na

  stav

  bah

  ost

  ale

  na

  stav

  bah

  ost

  ale

  na

  stav

  bah

  ost

  ale

  na

  stav

  bah

  ost

  ale

  na

  stav

  bah

  ost

  ale

  na

  stav

  bah

  ost

  ale

  na

  stav

  bah

  ost

  ale

  na

  stav

  bah

  ost

  ale

  na

  stav

  bah

  ost

  ale

  na

  stav

  bah

  ost

  ale

  na

  stav

  bah

  ost

  ale

  Inšt

  alir

  ana

  mo

  č so

  nčn

  e el

  ektr

  arn

  e P

  el

  Mikro -

  manjše od

  50 kW 147,0

  0

  138,1

  3

  144,0

  6

  135,3

  7

  141,1

  8

  132,6

  6

  138,3

  6

  130,0

  1

  135,5

  9

  127,4

  1

  132,8

  8

  124,8

  6

  130,2

  2

  122,3

  6

  127,6

  2

  119,9

  1

  125,0

  7

  117,5

  1

  122,5

  7

  115,1

  6

  120,1

  2

  112,8

  6

  117,7

  2

  110,6

  0

  Mala –

  manjše od

  1 MW 13

  4,4

  5

  12

  7,2

  6

  13

  1,7

  6

  12

  4,7

  1

  12

  9,1

  2

  12

  2,2

  2

  12

  6,5

  4

  11

  9,7

  8

  12

  4,0

  1

  11

  7,3

  8

  12

  1,5

  3

  11

  5,0

  3

  11

  9,1

  0

  11

  2,7

  3

  11

  6,7

  2

  11

  0,4

  8

  11

  4,3

  9

  10

  8,2

  7

  11

  2,1

  0

  10

  6,1

  0

  10

  9,8

  6

  10

  3,9

  8

  10

  7,6

  6

  10

  1,9

  0

  Srednja –

  od 1 MW

  do 10

  MW

  11

  1,5

  7

  10

  2,5

  9

  10

  9,3

  4

  10

  0,5

  4

  10

  7,1

  5

  98

  ,53

  10

  5,0

  1

  96

  ,56

  10

  2,9

  1

  94

  ,63

  10

  0,8

  5

  92

  ,74

  98

  ,83

  90

  ,89

  96

  ,85

  89

  ,07

  94

  ,91

  87

  ,29

  93

  ,01

  85

  ,54

  91

  ,15

  83

  ,83

  89

  ,33

  82

  ,15

  Velika –

  nad 10

  MW do

  125 MW

  99,3

  1

  95,2

  5

  97,3

  2

  93,3

  5

  95,3

  7

  91,4

  8

  93,4

  6

  89,6

  5

  91,5

  9

  87,8

  6

  89,7

  6

  86,1

  0

  87,9

  6

  84,3

  8

  86,2

  0

  82,6

  9

  84,4

  8

  81,0

  4

  82,7

  9

  79,4

  2

  81,1

  3

  77,8

  3

  79,5

  1

  76,2

  7

 • Univerza v Mariboru – Fakulteta za energetiko

  34

  PRILOGA B: POVRAČILNE DOBE SONČNIH ELEKTRARN V LETU 2013

  Povračilne dobe tp [let]

  Jan

  2013

  Feb

  2013

  Mar

  2013

  Apr

  2013

  Maj

  2013

  Jun

  2013

  Jul

  2013

  Avg

  2013

  Sep

  2013

  Okt

  2013

  Nov

  2013

  Dec

  2013

  na

  stav

  bah

  ost

  ale

  na

  stav

  bah

  ost

  ale

  na

  stav

  bah

  ost

  ale

  na

  stav

  bah

  ost

  ale

  na

  stav

  bah

  ost

  ale

  na

  stav

  bah

  ost

  ale

  na

  stav

  bah

  ost

  ale

  na

  stav

  bah

  ost

  ale

  na

  stav

  bah

  ost

  ale

  na

  stav

  bah

  ost

  ale

  na

  stav

  bah

  ost

  ale

  na

  stav

  bah

  ost

  ale

  Inšt

  alir

  ana

  mo

  č so

  nčn

  e el

  ektr

  arne

  Pel

  Mikro -

  40 kW 4,5

  14

  4,8

  03

  4,6

  06

  4,9

  01

  4,7

  00

  5,0

  02

  4,7

  80

  5,1

  04

  4,8

  93

  5,2

  08

  4,9

  93

  5,3

  14

  5,0

  95

  5,4

  23

  5,1

  99

  5,5

  33

  5,3

  05

  5,6

  46

  5,4

  13

  5,7

  62

  5,5

  24

  5,8

  79

  5,6

  36

  5,9

  99

  Mala –

  0,5 MW 4,9

  35

  5,2

  14

  5,0

  36

  5,3

  20

  5,1

  39

  5,4

  29

  5,2

  43

  5,5

  39

  5,3

  50

  5,6

  53

  5,4

  60

  5,7

  68

  5,5

  71

  5,8

  86

  5,6

  85

  6,0

  06

  5,8

  00

  6,1

  28

  5,9

  19

  6,2

  54

  6,0

  40

  6,3

  81

  6,1

  63

  6,5

  11

  Srednja –

  5 MW 5,9

  47

  6,4

  68

  6,0

  68

  6,5

  99

  6,1

  92

  6,7

  34

  6,3

  19

  6,8

  71

  6,4

  47

  7,0

  12

  6,5

  79

  7,1

  54

  6,7

  14

  7,3

  00

  6,8

  51

  7,4

  49

  6,9

  91

  7,6

  01

  7,1

  34

  7,7

  57

  7,2

  79

  7,9

  15

  7,4

  28

  8,0

  77

  Velika –

  100 MW 6,6

  81

  6,9

  66

  6,8

  18

  7,1

  08

  6,9

  57

  7,2

  53

  7,0

  99

  7,2

  53

  7,2

  44

  7,5

  52

  7,3

  92

  7,7

  06

  7,5

  43

  7,8

  63

  7,6

  97

  8,0

  24

  7,8

  54

  8,1

  87

  8,0

  14

  8,3

  54

  8,1

  78

  8,5

  14

  8,3

  45

  8,6

  99

 • Univerza v Mariboru – Fakulteta za energetiko

  35

  PRILOGA C: IZJAVA O ISTOVETNOSTI TISKANE IN ELEKTRONSKE VERZIJE

  ZAKLJUČNEGA DELA IN OBJAVI OSEBNIH PODATKOV DIPLOMANTOV

 • Univerza v Mariboru – Fakulteta za energetiko

  36

  PRILOGA D : IZJAVA O AVTORSTVU ZAKLJUČNEGA DELA