ekonomika preduzeca

 • View
  18

 • Download
  6

Embed Size (px)

DESCRIPTION

rentabilnost

Text of ekonomika preduzeca

 • EKONOMIKA PREDUZEA PRINCIPI I CILJEVI

  Vebe iz Ekonomike preduzeamr Gordana Risti

 • Glava VI RENTABILNOST

  Rentabilnost je najiri izraz efikasnosti, jer pokazuje kako je trite vrednovalo efekte ulaganja sredstava i kako ocenjuje sposobnost preduzea da sa uloenim resursima proizvodi i stvara vrednost, pa predstavlja sposobnost preduzea da sa uloenim resursima ostvari maksimalan profit.

  Rentabilnost je izraz zaraivake sposobnosti preduzea.

 • ANALIZA RENTABILNOSTIAnaliza rentabilnosti bazira na konceptu ekonomskog profita i omoguava da se odredi:kako maksimizirati profitkako minimizirati gubitkegde je prelomna taka poslovanja

  Ovakva analiza je osnov donoenja odluka o obimu proizvodnje i prodaje, o nastavku ili prestanku poslovanja i odreivanja prelomne take rentabiliteta.

 • MAKSIMIZIRANJE PROFITARazlikuju se 2 pristupa:pristup ukupni trokovi ukupan prihod pristup proseni trokovi prosean prihod

 • PRISTUP UKUPNI TROKOVI-UKUPAN PRIHODpolazi od poreenja ovih dimenzija u cilju odreivanja najrentabilnijeg obima proizvodnje i prodaje

  Profit se maksimira kada je razlika izmeu UP i UT najvea

 • Kada je cena proizvoda data, profit-maksimirajui obim nalazi se u taki Q1, gde je vertikalno rastojanje izmeu krive UP i krive UT najvee. Kriva UP je linearna, poinje od nule i raste proporcionalno u odnosu na obim, jer uz datu cenu svaka dodatna jedinica proizvoda poveava UP za iznos jednak ceni.

  Ako cena nije data i preduzee utie na cenu, onda kriva UP kree od nule, raste, dostie maksimum i poinje da opada, jer se tada obim prodaje poveava samo ako se smanji cena, to smanjuje i UP.

 • Preduzee maksimizira ukupan profit na nivou obima, gde je razlika izmeu ukupnog prihoda i ukupnih trokova najvea (Q1).

 • PRISTUP PROSENI TROKOVI-PROSEAN PRIHODodreuje obim na kome je profit maksimalan na osnovu prosenih ukupnih trokova (PUT), marginalnih trokova (MT) i cene proizvoda (C)

  Profit se maksimira kada se izjednae MPd i MT

 • Ako je obim manji od Q1, onda je MPd>MT, pa preduzee moe da povea profit ako povea obim do Q1, jer je poveanje UPd zbog prodaje dodatne jedinice proizvoda vee od trokova proizvodnje i prodaje te jedinice, ali ako je obim vei od Q1, onda je MPd

 • Preduzee maksimizira ukupan profit na nivou obima gde su marginalni trokovi jednaki marginalnom prihodu (Q1).

 • Ovaj obim gde su MT=MPd podudara se sa obimom gde je razlika izmeu UPd i UT najvea, jer je u taki Q1 nagib krive UPd i krive UT isti, a poto je nagib krive UPd jednak MPd, a nagib krive UT jednak MT, onda su i MPd i MT jednaki na tom obimu.

  UPd = UT UPd = MPd UT = MT MPd = MT

 • Profit po jedinici proizvoda maksimizira se na obimu gde je razlika izmeu cene proizvoda i prosenih ukupnih trokova najvea (Q2).

 • Kada cena nije data i preduzee moe da utie na cenu, kriva prosenog prihoda (PPd) je opadajua kriva, pa se obim poveava samo ako se smanji cena.

  Kriva MPd je ispod krive PPd i obe krive kreu iz iste take (C), ali je nagib MPd duplo vei od nagiba krive PPd, to znai da je profit maksimirajui obim u taki Q1, gde se seku kriva MPd i kriva MT, pa je ukupan profit jednak rafiranoj povrini i odgovara profitu kada je razlika UP i UT najvea (maksimalan ukupni profit).

 • MINIMIZIRANJE GUBITAKAAko zbog pada tranje preduzee ne moe da ostvari profit, onda mora da odlui da li e da nastavi da radi sa gubitkom ili da prekine svojeposlovanje trajno ili privremeno.

  To se deava u sluaju da je: UPd

 • Kontribucioni profit po jedinici proizvoda je jednak razlici izmeu cene i prosenih varijabilnih trokova, odnosno:

  PKPft = C PVT

  predstavlja doprinos FT po jedinici proizvoda, odnosno pokriva samo PFT

  Iako cena ne pokriva UPT, sve dok je C > PVT i pokriva deo PFT treba nastaviti sa poslovanjem, jer je tako gubitak manji nego kada se uopte ne bi pokrili FT.

 • Ako je kontribucioni profit po jedinici pozitivan, odnosno ako je cena vea od prosenih varijabilnih trokova, treba nastaviti sa poslovanjem, iako postoji gubitak, jer se pokriva deo fiksnih trokova po jedinici proizvoda.

 • Ukupan kontribucioni profit je razlika izmeu ukupnog prihoda i ukupnih varijabilnih trokova, odnosno:

  UKPft = UPd UVT

  predstavlja doprinos UFT, odnosno pokriva UFT

  to je ova razlika vea, to je i kontribucioni profit vei, odnosno gubitak manji.

 • Ako je ukupan kontribucioni profit pozitivan, odnosno ako je ukupan prihod vei od ukupnih varijabilnih trokova, preduzee treba da nastavi sa svojimposlovanjem, iako ima gubitak, jer se pokriva deo ukupnih fiksnih trokova.

 • Ako preduzee donese odluku da ipak nastavi sa poslovanjem, treba odrediti obim proizvodnje i prodaje na kome je gubitak minimalan, isto preko kontribucionog profita.

  Ako je cena iznad prosenih varijabilnih trokova, tj. ukupan prihod vei od ukupnih varijabilnih trokova, onda su i proseni i ukupni kontribucioni profit pozitivni, pa preduzee nastavlja da posluje, jer pokriva deo prosenih i ukupnih fiksnih trokova.

  Kontribucioni profit je najvei i time gubitak najmanji na obimu gde je ova razlika najvea.

 • Prema pristupu ukupni trokovi ukupni prihod, gubici preduzea su najmanji na obimu gde je razlika izmeu UPd i UT najmanja, jer je u toj taki kontribucioni profit najvei.

 • Kada je C=PVT, odnosno UPd=UVT, onda je i kontribucioni profit = 0, a gubitak je jednak FT, jer se pokrivaju samo VT, pa je svejedno da li e se nastaviti sa poslovanjem ili ne, ali preduzee ipak nee doneti odluku o zatvaranju sve dok se gubitak ne povea iznad ovog nivoa, jer e se situacija popraviti ako se promene trine prilike.

 • Kada je C FT u iznosu u kome nisu pokriveni UVT, pa preduzee donosi odluku o zatvaranju, jer mu je gubitak u tom sluaju jednak FT.

 • Prag rentabilnosti je obim proizvodnje i prodaje gde je UPd = UT, odnosno C = PUT, a profit = 0 i svaki obim iznad ove take donosi dobitak, a svaki obim ispod ove take donosi gubitak.

  Ova taka se zove i prelomna taka poslovanja ili taka apsolutnog rentabiliteta (Q1 i Q2).

 • MERENJE RENTABILNOSTIRazlikuju se 2 pristupa:raunovodstveni pristupekonomski pristup

 • RAUNOVODSTVENI PRISTUPbazira na raunovodstvenom konceptu profita zove se i prinosni metod

  Rentabilnost se meri poreenjem ostvarenog profita ili prihoda sa uloenim sredstvima, u zavisnosti od korienog pokazatelja.

  Svi podaci za obraun se uzimaju iz FI (BS i BU).

  U praksi se koristi vie pokazatelja, jer su svi parcijalni i ne mere celokupnu rentabilnost.

 • Razlikujemo:Merenje rentabilnosti preduzeaMerenje rentabilnosti poslovnih aktivnostiSintetiki izraz rentabilnosti

 • MERENJE RENTABILNOSTI PREDUZEAima za cilj da kvantifikuje efikasnost upravljanja ukupnom imovinom preduzea Pokazatelji rentabilnosti su indikatori zaraivake sposobnosti preduzea, a najee se koriste:neto rentabilnostprinos na ukupna sredstvaprinos na vlasniki kapitalprihod po akciji

 • Neto rentabilnost je odnos izmeu profita posle poreza i ostvarene prodaje. Izraava se procentima i pokazuje prinos od prodaje, odnosno koliki je profit ostvaren na svaki dinar od prodaje, pa sekoristi kao instrument politike prodaje, jer pokazuje da li su proizvodi prihvaeni na tritu.

  neto rentabilnost = profit prodaja

  standardna vrednost je 5%

 • Prinos na ukupna sredstva predstavlja odnos izmeu profita posle poreza i ukupnih sredstava preduzea, a izraava se u procentima i pokazuje prinos vlasnika i kreditora, odnosno koliki je profit ostvaren na knjigovodstvenu vrednost ukupno uloenih sredstava (sopstvenih i pozajmljenih), pa predstavlja najire merilo rentabilnosti.

  prinos na = ukupna sredstva

 • Prinos na vlasniki kapital predstavlja odnos izmeu profita posle poreza i vlasnikog kapitala, a izraava se procentima i pokazuje prinos vlasnika, tj. koliki je profit ostvaren na knjigovodstvenu vrednost vlasnikog kapitala, pri emu je ovaj prinos uvek vei nego na ukupna sredstva, jer je vlasniki kapital skuplji i riziniji izvor kapitala.

  prinos na = vlasniki kapital

 • Prihod po akciji predstavlja odnos izmeu profita posle poreza i prosenog broja emitovanih akcija preduzea, a izraava se kao novani izraz ili dinarski iznos po akciji, pa predstavlja najvanije merilo rentabilnosti za vlasnike, jer pokazuje njihovu zaradu.

  prihod = po akciji

 • MERENJE RENTABILNOSTI POSLOVNIH AKTIVNOSTIpokazuje da li se angaovana sredstva koriste efikasno Prodaja se poredi sa pojedinim vrstama angaovanih sredstava da bi se videlo da li su ta sredstva dovoljna da podre izabrani nivo aktivnosti preduzea, a najee se koriste:koeficijent obrta ukupnih sredstavakoeficijent obrta osnovnih sredstavakoeficijent obrta naplativih potraivanjaprosean period naplate potraivanjakoeficijent obrta zalihaproseno vreme obrta zaliha

 • Koeficijent obrta ukupnih sredstava je odnos izmeu prodaje i ukupno angaovanih sredstava (osnovnih i obrtnih), a izraava se kao decimalni broj i pokazuje koliki je prihod ostvaren na svaki dinar uloen u ukupna poslovna sredstva.

  koeficijent obrta = ukupnih sredstava

 • Koeficijent obrta osnovnih sredstava je odnos izmeu prodaje i osnovnih sredstava, a izraava se kao decimalni broj i pokazuje koliki je prihod ostvaren na svaki dinar uloen u osnovna sredstva.

  koeficijent obrta = osnovnih sredstava

 • Koeficijent obrta naplativih potraivanja je odnos izmeu prodaje i naplativih potraivanja, a izraava se kao decimalni broj i pokazuje koliko je efikasna kreditna politika preduzea.

  koef