31
OKVIRNA PITANJA ZA ISPITE SASTAVLJENA IZ SEMINARSKIH RADOVA 1. Navedite razloge zbog kojih je za poduzeće i njegove zaposlenike važno definirati ciljeve. 2. Navedite koje odlike ciljevi poduzeća moraju imati, te ih ukratko objasnite. 3. Definirajte pojam-menadžment. 4. Navedite funkcije menadžmenta. 5. Definirajte pojam-planiranje i objasnite što ono uključuje. 6. Što planiranje poduzeću treba osigurati? 7. Definirajte pojam-plan poduzeća (od čega se sastoji i što kazuje) 8. Navedite koja bitna obilježja plan mora imati. 9. Koja je svrha strategijske razine planiranja? 10.Koja je svrha operativne razine planiranja? 11.Definirajte pojam- misija poduzeća. 12.Definirajte pojam- proračun. 13.Definirajte pojam- kadroviranje i navedite koje aktivnosti obuhvaća. 14.Navedite 4 koraka procesa kontrole. 15.Navedite 3 vrste menadžerske kontrole. 16.Definirajte pojam- Eksterna okolina poduzeća 17.Objasnite pojam - Opća ili socijalna okolina poduzeća. 18.Objasnite pojam - poslovna okolina ili okolina zadatka i navedite barem 4 stavke koje ju čine. 19.Objasnite svrhu vladinih agencija. 20.Objasnite pojam- sindikat. 21.Objasnite pojam- Interna ili unutarnja okolina poduzeća. 22.Objasnite pojam - Poslovna okolina ili okolina zadatka 23.Definirajte pojam proizvodnja. 24.U koja tri oblika se može predstaviti proizvodnja kao učinak? 25.Na koje 4 vrste dijelimo proizvode? (objasni što se podrazumjeva pod pojedinom) 26.Objasnite pojam-inputi i outputi proizvodnje. 27.Navedite i ukratko objasnite tri osnovne vrste proizvodnje (prema složenosti) 28.Objasnite pojam funkcija proizvodnje i navedite koje su njene varijable. 29.Navedite tri glavna područja primjene proizvodne funkcije 30.Navedite 3 opća blika proizvodne funkcije i ukratko ih objasnite. 31.Objasnite pojmove ukupni proizvod i prosječni proizvod. 32.Objasnite pojam- granični proizvod ili granični prinos. 33.Objasnite pojam –troškovi proizvodnje i navedite koje dvije sastavnice imaju. 34.Objasnite pojam –izdatak, trošak i rashod 35.Navedite tri elementarne vrste troškova prema njihovu porijeklu 36.Objasnite pojam- Zakon minimuma proizvodnje. 37.Objasnite pojam - Zakon maksimuma proizvodnje 38.Objasnite pojam - Zakon optimuma (proporcionalnosti) proizvodnje 39.Navedite i objasnite 4 osnovne vrste resursa u proizvodnji. 40.Objasnite pojam- racionalizacija proizvodnje, navedite i objasnite osnovne oblike racionalizacije. 41.Objasnite pojam- ravnoteža ponude i potražnje, te pojam-točka ravnoteže. 42.Objasnite pojam- elastičnost potražnje i kako ju računamo. 43.Objasnite pojam- elastičnost ponude i kako ju računamo. 44.Navedite 3 osnovne podjele čimbenika pod čijim je utjecajem ponašanje potrošača. 45.Navedite društvene čimbenike koji utječu na ponašanje potrošača. 46.Objasnite kako društveni stalež utječe na ponašanje potrošača. 47.Navedite individualne varijable koje čine osobne čimbenike koji utječu na ponašanje potrošača 48.Kako stavovi utječu na ponašanje potrošača?

Ekonomika Odgovori - 27 Str

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Odgovori na pitanja iz kolegija Ekonomika i poduzeće

Citation preview

 • OKVIRNA PITANJA ZA ISPITE SASTAVLJENA IZ SEMINARSKIH RADOVA

  1. Navedite razloge zbog kojih je za poduzee i njegove zaposlenike vano definirati

  ciljeve.

  2. Navedite koje odlike ciljevi poduzea moraju imati, te ih ukratko objasnite.

  3. Definirajte pojam-menadment.

  4. Navedite funkcije menadmenta.

  5. Definirajte pojam-planiranje i objasnite to ono ukljuuje.

  6. to planiranje poduzeu treba osigurati?

  7. Definirajte pojam-plan poduzea (od ega se sastoji i to kazuje)

  8. Navedite koja bitna obiljeja plan mora imati.

  9. Koja je svrha strategijske razine planiranja?

  10.Koja je svrha operativne razine planiranja?

  11.Definirajte pojam- misija poduzea.

  12.Definirajte pojam- proraun.

  13.Definirajte pojam- kadroviranje i navedite koje aktivnosti obuhvaa.

  14.Navedite 4 koraka procesa kontrole.

  15.Navedite 3 vrste menaderske kontrole.

  16.Definirajte pojam- Eksterna okolina poduzea

  17.Objasnite pojam - Opa ili socijalna okolina poduzea.

  18.Objasnite pojam - poslovna okolina ili okolina zadatka i navedite barem 4 stavke

  koje ju ine.

  19.Objasnite svrhu vladinih agencija.

  20.Objasnite pojam- sindikat.

  21.Objasnite pojam- Interna ili unutarnja okolina poduzea.

  22.Objasnite pojam - Poslovna okolina ili okolina zadatka

  23.Definirajte pojam proizvodnja.

  24.U koja tri oblika se moe predstaviti proizvodnja kao uinak?

  25.Na koje 4 vrste dijelimo proizvode? (objasni to se podrazumjeva pod pojedinom)

  26.Objasnite pojam-inputi i outputi proizvodnje.

  27.Navedite i ukratko objasnite tri osnovne vrste proizvodnje (prema sloenosti)

  28.Objasnite pojam funkcija proizvodnje i navedite koje su njene varijable.

  29.Navedite tri glavna podruja primjene proizvodne funkcije

  30.Navedite 3 opa blika proizvodne funkcije i ukratko ih objasnite.

  31.Objasnite pojmove ukupni proizvod i prosjeni proizvod.

  32.Objasnite pojam- granini proizvod ili granini prinos.

  33.Objasnite pojam trokovi proizvodnje i navedite koje dvije sastavnice imaju.

  34.Objasnite pojam izdatak, troak i rashod

  35.Navedite tri elementarne vrste trokova prema njihovu porijeklu

  36.Objasnite pojam- Zakon minimuma proizvodnje.

  37.Objasnite pojam - Zakon maksimuma proizvodnje

  38.Objasnite pojam - Zakon optimuma (proporcionalnosti) proizvodnje

  39.Navedite i objasnite 4 osnovne vrste resursa u proizvodnji.

  40.Objasnite pojam- racionalizacija proizvodnje, navedite i objasnite osnovne oblike

  racionalizacije.

  41.Objasnite pojam- ravnotea ponude i potranje, te pojam-toka ravnotee.

  42.Objasnite pojam- elastinost potranje i kako ju raunamo.

  43.Objasnite pojam- elastinost ponude i kako ju raunamo.

  44.Navedite 3 osnovne podjele imbenika pod ijim je utjecajem ponaanje

  potroaa.

  45.Navedite drutvene imbenike koji utjeu na ponaanje potroaa.

  46.Objasnite kako drutveni stale utjee na ponaanje potroaa.

  47.Navedite individualne varijable koje ine osobne imbenike koji utjeu na

  ponaanje potroaa

  48.Kako stavovi utjeu na ponaanje potroaa?

 • 49.Navedite modele donoenja odluke o kupovini na organizacijsko trite

  50.Objasnite pojam marketinka komunikacija.

  51.Navedite grupe koje tite potroae i objasnite na koji nain.

  52.Kada se primjenjuje sumarna ista djelidbena kalkulacija?

  53.Koja su temeljna raunovodstvena izvjea predvinena menunarodnim raunovodstvenim standardima?

  54.to je to raun dobiti i gubitka (tzv. bilanca uspjeha) i to sadri?

  55.Objasnite pojam prihodi.

  56.Objasnite pojam rashodi.

  57.Objasnite pojam bilanca stanja i navedite od koja dva osnovna dijela se sastoji.

  58.Objasnite pojam - Izvjetaj o novanim tokovima.

  59.Koja tri dijela ima Izvjetaj o novanim tokovima, prema vrsti novanih tokova

  koji se u njemu prikazuju?

  60.Objasnite pojam prihodi.

  61.Kako se raunskim putem utvrnuje prihod? 62.Navedite 3 glavna oblika prihoda.

  63.Objasnite pojam poslovni prihodi.

  64.Objasnite pojam financijski prihodi.

  65.Objasnite pojam izvanredni prihodih prihoda, te u emu se razlikuju od

  redovitih prihoda.

  66.Objasnite pojam - poslovni rashodi i navedite to u njih ubrajamo.

  67.Objasnite pojam financijski rashodi.

  68.Objasnite pojam izvanredni rashodi i to obuhvaaju.

  69.Objasnite pojam - Bruto dobitak.

  70.Objasnite pojam - Poslovni dobitak.

  71.Na koja tri dijela se moe podijeliti ostvareni neto dobitak poduzea.

  72.Objasnite pojam proizvodnost rada (napiite i kako s izraunava)

  73.Objasnite pojam - ekonominost poslovanja (napiite kako se rauna).

  74.Objasnite pojam rentabilnost poslovanja i kako se rauna.

  75.Objasnite pojam rentabilnost uloenog kapitala i kako se rauna.

  76.Objasnite pojam - ekonomski resursi i navedite kako se dijele.

  77.Koja je svrha studije rada i to obuhvaa?

  78.Koja je svrha studije vremena i to obuhvaa?

  79.Koje zadatke obuhvaa vrednovanje rada?

  80.to obuhvaa normiranje rada?

  81.Koje ciljeve ima dobar sustav plaanja rada?

  82.Koji su glavni oblici predmeta rada u procesu proizvodnje?

  83.Definirajte pojam- nabava.

  84.Koje su prednosti, a koji nedostaci opskrbe s vlastitih zaliha?

  85.Objasnite pojam materijalno poslovanje.

  86.Objasnite metode obrauna fiktivnih nabavnih cijena. (FIFO;LIFO;HIFO;

  LOFO)

  87.Navedite barem 3 stavke o kojima ovise normativi zaliha predmeta rada.

  88.Navedite barem 4 stavke koje omoguava centralizirana nabava.

  89.to je to istraivanje trita nabave i koja mu je svrha?

  90.Objasnite pojam- investicija i koja im je svrha.

  91.Objasnite pojam investicijski proces.

  92.Navedite mogue izvore financiranja investicija.

  93.Navedite vrste investicija prema svrsi investiranja.

  94.U koje investicijske elemente mogu ulagati gospodarski subjekti u

  elektrotehnikim djelatnostima?

  95.Objasnite pojam investicijska kalkulacija

  96.Navedite naela kalkulacije.

  97.Navedite i pojednostavljeni model kalkulacije i objasnite od ega se on sastoji.

  98.Prema koje tri odlike dijelimo kalkulacije na vrste?

 • 99.Kako se dijele kalkulacije koje su namijenjene izraunavanju cijena?

  100.Kako dijelimo kalkulacije prema vremenu?

  101.Kako dijelimo kalkulacije prema podruju?

  102.Kako dijelimo kalkulacije prema sadraju?

  103.Koje dvije skupine metoda investicijske kalkulacije prema postupku

  ocjenjivanja ekonomske opravdanosti investicije se koriste? (Objasnite ih)

  104.Navedite -koja su dva najee koritena statika mjerila uspjenosti investicije,

  te napiite kako se raunaju.

  105.Objasnite pojam- anuitet (objasnite od ega se sastoji)

  106.Objasnite pojam- interkalarana kamata.

  107.Objasnite pojam - izravni (direktni, neposredni, pojedinani) trokovi

  108.Objasnite pojam - opi (neizravni, posredni, zajedniki) trokovi.

  109.Navedite i objasnite glavne vrste opih trokova u proizvodnom poduzeu.

  110.Koje su dvije najpoznatije metode kalkulacije prema postupku koritenom za

  izraunavanje cijene i objasnite ih?

  111.Na koje vrste dijelimo dodatne kalkulacije?

  112.Kako se raunaju poslovni prihodi?

  113.Kada se priznaju prihodi od prodaje proizvoda i usluga?

  114.Navedite glavne oblike rashoda i objasnite ih.

  115.Koje oblike dobitka razlikujemo? (Objasnite ih)

  116.Navedite koji su temeljni pokazatelji uspjenosti poslovanja, te kako se oni

  raunaju.

  117.Definirajte pojam- kalkulacija.

  118.Objasnite pojam - Djelidbene kalkulacije, te navedite glavnu podjelu ove vrste

  119.Kada se primjenjuje sumarna ista djelidbena kalkulacija?

  120.Kada se koristi - Elektivna ista djelidbena kalkulacija?

  121.Kada se koristi -Djelidbena kalkulacija s ekvivalentnim brojevima?

  122.Navedite vrste efektivnih dodatnih kalkulacija.

  123.Koja je svrha logistike?

  124.Objasnite pojam e- logistika.

  125.Objasnite pojam - logistika nabave i koja joj je zadaa.

  126.Objasnite pojam - Ekonomika skladitenja, te navedite imbenike racionalnog

  koritenja skladita.

  127.Kako se dijele trokovi funkcije skladitenja?

  128.Kako se postie sniavanje stalnih, a kako promjenjivih trokova skladitenja?

  129.Koje su osnovne zadae skladinog poslovanja?

  130.Objasnite pojam - Skladite zaliha.

  131.Objasnite pojam - Skladite obrtaja

  132.Objasnite pojam - Dobavna sladita.

  133.Objasnite pojam - Otpremna skladita

  134.O emu ovisi lokacija otpremnog skladita?

  135.Koji su skladini zadaci?

  136.O kojim imbenicima ovisi potrebna koliina zaliha na skladitu?

  137.Koje su zadae logistike proizvodnje?

  138.Navedite kako dijelimo trokove nastale u proizvodnji,te ih objasnite.

  139.Objasnite pojam -Proizvodni proces.

  140.Objasnite dva osnovna tipa proizvodnog procesa (sintetiki proizvodni proces i

  analiki proizvodni proces)

  141.Navedite koje tipve proizvodnje razlikujemo prea koliini proizvoda i objasnite

  ih.

  142.Koji su najvaniji poslovi u prodajnoj funkciji?

  143.Na koje vrste se dijele zalihe?

  144.to obuhvaa logistika transporta i koja je njezina svrha?

  145.to je to unutarnji, a to vanjski transport?

  146.Objasnite pojam integralni transport.

 • 147.Na koje skupine dijelimo trokove transporta?

  148.Definirajte pojam-trokovi.

  149.Objasnite pojmove-utroak i rashod.

  150.Objasnite pojam- izdatak, te objasnite relaciju izmenu izdatka i troka. 151.Navedite tri skupine elementarnih trokova u koje se trokovi razvrstavaju

  prema porijeklu.

  152.Navedite na koja 2 oblika se dijele trokovi prema sloenosti strukture, te ih

  ukratko objasnite.

  153.Kako se izraunava troak po jedinici uinka ili cijena kotanja uinka?

  154.Objasnite to je to metoda varijatora.

  155.Definirajte pojam Trokovi, te navedite tri temeljne vrste trokova.

  156.Objasnite pojam promjenjivi (varijabilni) trokovi.

  157.Objasnite pojam nepromjenjivi (fiksni) trokovi.

  158.Objasnite pojam- amortizacija.

  159.Na koje dvije vrste dijelimo obveze oduzea? (Objasnite ih)

  160.Kako se rauna koeficijent zaduenosti?

  161.Kako se rauna koeficijent vlastitog financiranja?

  162.Kako se rauna koeficijent mogueg zaduenja?

  163.Objasnite pojam - poslovni plan

  164.Objasnite pojam novani proraun.

  165.Objasnite pojam kapitalni proraun i emu slui.

  166.Navedite 4 metode izrade kapitalnog prorauna (kapitalnog budetiranja).

  Definicija poduzea: sloeni ekonomski, tehnoloki,pravni i socioloki sustav koji nastaje, djeluje, razvija

  se inestaje ovisno o uspjenosti ostvarivanja gospodarskih idrutvenih ciljeva.

  Mikroekonomika prouava potroae , kuanstva i poduzea. Kretanja potranje ponuda i cijena, ulogu

  malih i velikih poduzea , sindikata i vladinih agencija u gospodarstvu.

  Mikroekonomisti su usmjereni na odluke pojedinanih subjekata kao to su poduzea...

 • Odgovori na pitanja iz Ekonomike poduzea:

  1. Razlozi zbog kojih je za poduzee i njegove zaposlenike vano definirati ciljeve su1:

  Cilj jasno definira pravac djelovanja poznata je svrha poslovanja i rezultati koji se oekuju

  Cilj je standard (norma) prema kojem se moe mjeriti uspjeh i poduzimati potrebne mjere

  Cilj je sredstvo motivacije izazov koji potie zaposlenike na zalaganje i dobre radne rezultate

  2. Ciljevi moraju biti jasni, mjerljivi, realni, stabilni, vremenski ogranieni, te usklaeni prostorno i

  vremenski (kad god je to mogue).

  Jasni ciljevi-oni precizno definiraju svrhu odreene aktivnosti. Izravno iskazuju nalog za izvrenje nekakve

  aktivnosti, u danom vremenu i odreene kvalitete.

  Mjerljive ciljeve lako je mogue kvantificirati. Svaki cilj mora imati definiranu poetnu i konanu razinu

  razinu od koje poduzee polazi i do koje treba stii.

  Ostvarive ciljeve mogue je realno dostii. Potrebno je razmotriti postojee zapreke i njihov nain

  prevladavanja; oni su usmjereni prema odreenom rezultatu. Za svaki rezultat potrebno je definirati poseban

  cilj, koji je ostvariv pomou raspoloivih resursa i u zadanom vremenu.

  Stabilni ciljevi nisu promjenjivi u odreenom razdoblju. Ovi ciljevi osiguravaju trajnu orijentaciju za

  djelovanje menadera i radnika u poduzeu.

  Vremenski ogranieni ciljevi, kako im i samo ime kae, odnose se na odreeno vremensko razdoblje. Kod

  ovih ciljeva potrebno je predvidjeti mogua zakanjenja i mogunost njihova otklanjanja.

  Prostorna usklaenost ciljeva u poduzeu znai da ciljevi dijelova poduzea vode ostvarenju ukupnog cilja

  poduzea.

  3. Menadment je proces i vjetina obavljanja poslova putem drugih ljudi radi ostvarivanja ciljeva poduzea,

  uz racionalno koritenje ekonomskih resursa i prilagoavanje promjenljivoj okolini.

  4. Funkcije menadmenta:

  planiranje

  organiziranje

  izbor kadrova (kadroviranje)

  voenje i

  kontroliranje

  5. Planiranje je sistematski proces tijekom kojega se odluuje o ciljevima i aktivnostima koje e pojedinci,

  grupe, radne jedinice i poduzee ostvariti u budunosti.

  Planiranje ukljuuje izbor misija i ciljeva te akcija za njihovo ostvarenje: ono iziskuje odluivanje, tj. izbor

  izmeu alternativnih buduih smjerova djelovanja.

 • 6. Planiranje poduzeu treba osigurati:

  da zna zato egzistira i to je njegovo glavno podruje djelovanja

  da zna koje su njegove dobre i loe strane

  da zna koje povoljne prilike i prijetnje postavlja njegova eksterna okolina

  da moe identificirati i uspostaviti odgovarajue standarde performansi

  da ima set pravila ponaanja ( politika ) koje e slijediti zaposleni u izvravanju ciljeva poduzea

  7. Plan je detaljan opis metoda i zadataka koji e biti primijenjeni za ostvarivanje ciljeva organizacije,

  odnosno koji e rezultirati oekivanim postignuem. Dobro postavljen plan itatelju plana kazuje to, kada i

  kako e biti ostvareno. Planovi, stoga, osiguravaju racionalan pristup ostvarivanju prethodno odabranih

  ciljeva.

  8. Bitna su obiljeja planova:

  prilagodljivost (fleksibilnost) zbog nemogunosti tonog predvianja budunosti i realne opasnosti neoekivanih promjena u unutarnjoj i vanjskoj okolini poduzea

  preciznost, to znai da su planovi jasno definirani i svi pojedinani zadaci tono utvreni po vremenu i nosiocima izvrenja

  cjelovitost zato to planovima treba obuhvatiti i usuglasiti ciljeve i zadatke svih bitnih dijelova poduzea i njihovih kljunih aktivnosti

  9. Strategijska razina planiranja definira viziju, misiju, ciljeve i strategije poduzea. Ova razina planiranja

  definira ciljeve koji se odnose na opstanak i razvoj poduzea na dugi rok. Da bi se ostvarili utvreni ciljevi,

  strategijska razina planiranja utvruje i adekvatne strategije kojima definira skup akcija i potrebnih resursa

  za ostvarenje tih ciljeva.

  10. Operativna razina planiranja je zaduena za specifine procedure i procese, a koji su inae karakteristini

  za najniu razinu menadmenta. Umjerena je na rutinske zadatke, kao to su proizvodni tijekovi, planiranje

  isporuka, utvrivanje potreba u ljudskim resursima, itd.

  11. Misija ili svrha identificira osnovnu funkciju ili zadatak poduzea, agencije ili bilo kojeg njihova dijela.

  Svaka vrsta organiziranog djelovanja, da bi imala smisla, ima ili bi barem trebala imati svrhu ili misiju.

  12. Proraun je brojano izraen iskaz oekivanih rezultata. Moe se oznaiti kao brojkama izraeni

  program.

 • 13. Kadroviranje predstavlja skup onih aktivnosti menadmenta koje su usmjerene na privlaenje, razvoj i

  odravanje efektivnih kadrova u poduzeu.

  Obuhvaa sve aktivnosti upravljanja ljudskim resursima, a to su:

  Planiranje kadrovskih potreba

  Pribavljanje kandidata

  Izbor najpogodnijih za odreene poslove

  Izobrazba i razvoj

  Procjena

  Plaanje

  14. Proces kontrole se sastoji od 4 koraka:

  Utvrivanje standarda izvrenja

  Mjerenje tekueg izvrenja

  Usporedba izvrenja sa standardima

  Poduzimanje mjera za otklanjanje utvrenih odstupanja

  15. Vrste menaderske kontrole su:

  Prethodna kontrola (preliminarna)

  Tekua kontrola (usporedna)

  Naknadna kontrola (korektivna)

  16. Eksterna ili vanjska okolina obuhvaa one dijelove (segmente) okoline koji indirektno

  utjeu na poduzee.

  17. Opu ili socijalnu okolinu ine one dimenzije koje nisu pod kontrolom poduzea, to su:

  politiko - pravna okolina

  ekonomska okolina

  socio - kulturna okolina

  znanstveno - tehnoloka okolina

  18. Poslovnu okolinu ine oni sudionici koji se nalaze u neposrednoj okolini poduzea.

  Poduzea su u svakodnevnom kontaktu s poslovnom okolinom te o njoj imaju velik broj

  informacija i saznanja, iz tih je razloga menaderima lake komunicirati s poslovnom

  okolinom nego sa opom ili socijalnom. Poslovnu okolinu ili okolinu zadatka ine:

  konkurenti

  kupci

  dobavljai

  regulatori

  sindikati

  dioniari

  kreditori

 • 19. Vladine agencije sutakve organizacije koje formira vlada sa zadatkom da tite javnost od izvjesne

  poslovneprakse ili pak da tite poduzea jedna od drugih. U razvijenim ekonomijama osnivaju se brojne

  agencije specijalizirane za pojedina podruja zatite

  (agencije za zatitu okolia, agencije za patente, agencije za kontrolu kvalitete namirnica i

  brojne druge).

  20. Sindikati su organizacije djelatnika koje tite svoje lanove od samovolje poslodavaca,

  osiguravaju provonenje zakljuenih kolektivnih ugovora te se bore za poboljanje radnih uvjeta svojih lanova i svih zaposlenih.

  21. Interna (unutarnja) okolina je onaj dio ukupne okoline poduzea koja se nalazi u

  samome poduzeu i na nju poduzee moe u potpunosti utjecati. To je neposredna radna

  okolina poduzea u kojoj se doganaju svi kljuni procesi i doganaji bitni za opstanak i razvitak poduzea.

  22. ine ju akteri u neposrednoj okolini poduzea iji je utjecaj jaeg intenziteta i mnogo blii poduzeu od socijalne okoline poduzea su u svakodnevnom kontaktu s poslovnom okolinom te o njoj imaju mnogo informacija i saznanja . Iz tih razloga je menaderima lake

  komunicirati s poslovnom okolinom nego sa socijalnom poslovnu okolinu ine:

  konkurencija

  kupci

  dobavljai vladine i druge interesne organizacije

  sindikati

  vlasnici

  partner 23. Proces u kojem dolazi do svjesnog i svrsi shodnog spajanja triju elementarnih faktora

  radi proizvodnje stvari i primanja usluga potrebnih drutvu, ona je zapravo permanentni

  proces pretvaranja to se temelji na fizikim, kemijskim i biolokim zakonima, pri emu iz

  izvjesnih vrsta dobara, usluga i svrsi shodne ljudske djelatnosti nastaju proizvodi i usluge.

  24. Proizvodnja kao uinak moe se predstaviti u tri razliita oblika:

  Fiziki proizvod proizvod mjeren fizikim jedinicama mjere i definiran po njihovim upotrebnim svojstvima

  Kao vrijednost fizikog proizvoda koja moe biti u novcu izraena koliina drutveno potrebnog rada ili kao novani izraz izvrenog rada priznatog od drutva

  Kao neto-proizvod ili dohodak, tj. kao novostvorena vrijednost ostvarena proizvodnjom i razmjenom fizikog proizvoda

  25. Proizvode dijelimo na:

  sirovine stvari koje se dobivaju ekstrakcijom iz prirode i na njima se ne vri nekakva bitna prerada

  preraevine nastaju preradom sirovine kojom im se bitno mijenja oblik, supstancija, svojstva i upotrebna vrijednost

  oplemenjene sirovine preranevine kojima se obradom daje ljepi izgled ili poboljava upotrebna vrijednost

  usluge ima ih mnogo npr. prometne usluge, popravci i odravanje, intelektualne usluge, bankovne i osiguravajue usluge itd.

 • 26. Inputi proizvodnje- sredstva uloena u proizvodnju

  Outputi proizvodnje- veliine koje su rezultat uloenih faktora, tj. inputa

  27. Proizvodnja moe biti: jednostavna proizvodnja

  zajednika ili skupna proizvodnja

  vezana proizvodnja ( kuplovana proizvodnja)

  a) U ovakvom tipu proizvodnje gotovi proizvod nastaje potpuno neovisan o drugim

  proizvodima a potrebni faktori su nabavljeni i stavljeni na raspolaganje samo za tu vrstu

  proizvodnje.Teoretsko razmatranje jednostavne proizvodnje je zanimljivo u ekonomiji

  narodne privrede jer se mnogi globalni modeli narodnog gospodarstva odrenenih grupa proizvoda promatraju sa stajalita homogenih dobara.

  b) U ovoj vrsti je karakteristino da kod punog iskoritenja proizvodnih faktora dolazi do alternativne proizvodnje to znai da se poveanjem, smanjenjem ili izbacivanjem jedne vrste

  proizvoda omoguuje poboljanje ili pogoranje uvjeta proizvodnje odrenene vrste proizvoda.

  c) Ovdje se pri proizvodnji jednog proizvoda kao nunost obavezno pojavljuju i drugi

  proizvodi, meutim i ovdje je potrebno razlikovati vrsto spajanje gdje su gotovi proizvodi vrsto vezani na tehnikoj bazi tako da ne postoji mogunost utjecaja na odnos gotovih proizvoda i slobodno spajanje gdje su gotovi proizvodi u svojim koliinskim odnosima u odreenim granicama promjenjivi.

  28. Funkcija proizvodnje pokazuje odnos koliine utroka varijabilnog inputa i najvee mogue proizvodnje

  pri toj koliini inputa, a pri tome se pretpostavlja da je utroak svih ostalih inputa nepromijenjen.

  Q=f(L,K,N)

  Gdje su: Q veliina outputa

  L koliina rada

  K koliina kapitala

  N koliina prirodnih resursa

  29. Glavna podruja primjene proizvodne funkcije:

  predvinanje opsega proizvodnje ( prinosa) uz poznate koliine i kakvou resursa te uz odrenene uvjete i metode (tehnologiju) proizvodnje

  izbor vrsta proizvodnih inputa i njihove koliinski najpovoljnije kombinacije u proizvodnji odrenenog outputa (tehniki uinkovite kombinacije)

  izbor najpovoljnije tehnologije proizvodnje ( npr. agrotehnike za odrenenu proizvodnju)

  30. Tri opa oblika proizvodne funkcije:

  Linearna proizvodna funkcija koja je izraz konstantnog odnosa izmenu koliine prinosa i koliine jednog promjenjivog resursa. U tom sluaju koliina prinosa

  raste za isti iznos za svaku dodatnu jedinicu resursa. Promjene koliine resursa u

  proizvodnji daju konstantan proizvod.

 • Degresivna proizvodna funkcija je izraz opadajueg odnosa koliine prinosa i koliine jednog promjenjivog resursa. Takav oblik odnosa postoji kada svaka

  dodatna jedinica resursa rezultira sve manjim rastom prinosa (proizvoda) u odnosu

  na prethodnu jedinicu.

  Progresivna proizvodnja funkcija je izraz rastueg odnosa koliine prinosa i koliine jednog promjenjivog resursa. U takvom obliku odnosa, koji se moe

  primijetiti u proizvodnji, svaka dodatna jedinica resursa rezultira veim porastom

  prinosa ( proizvoda) u odnosu na prethodnu jedinicu. Ukupni se prinos poveava

  po rastuoj stopi tako da granini prinos raste.

  31. a) Ukupni proizvod ili ukupni prinos je koliinski izranen rezultat ulaganja odreene koliine jednog promjenjivog inputa, pri emu su koliine ostalih inputa

  nepromjenjive.

  b) Prosjeni proizvod ili prosjeni prinos nekog inputa definira se kao omjer koliine

  ukupnog proizvoda i koliine tog inputa uloenog u proizvodnju te koliine

  ukupnog proizvoda.

  32. Granini proizvod ili granini prinos je dodatna koliina proizvoda koja je rezultat

  dodavanja jedne koliinske jedinice odrenenog inputa.Pri izraunavanju graninog proizvoda polazi se od toga da je koliina ostalih upotrijebljenih inputa konstantna.

  33. Trokovi su vrijednosni izraz ulaganja osnovnih elemenata proizvodnje, koja nastaju

  radi stvaranja novih uinaka i stjecanja dobitaka. Trokovi imaju dvije sastavnice:

  koliina potroenih elemenata proizvodnje (utroak ili potroak )

  nabavne cijene potronih elemenata proizvodnje

  34. Pojmovi:

  Izdaci su novana davanja za nabavke sredstava za proizvodnju, plaanje usluga i raznim obveza ( isplate), te materijalna izdavanja sredstava za potrebe proizvodnje ili u druge svrhe.

  Svaki izdatak nije troak.

  Rashod je iri pojam od troka. To je svako smanjenje vrijednosti imovine poduzetnika neovisno o razlogu smanjenja. Moe biti redoviti i izvanredni.

  Troak se matematiki moe utvrditi kao umnoak koliine i cijene te se mogu pratiti kao ukupni i kao prosjeni trokovi.

  35. Elementarne vrste trokova prema njihovu porijeklu dijelimo na :

  materijalne trokove

  trokovi odravanja stalnih sredstava

  trokovi rada

  36. Zakon minimuma proizvodnje- Odreeno minimalno ulaganje odreenih vrsta faktora tj. sredstava za

  proizvodnjupotrebno je za izradu odrenene koliine proizvoda. Ne uloi li se u proces proizvodnjeodreena minimalna koliina nekog faktora, tada je po zakonu minimuma nekorisno ulaganjeu druge faktore jer se

  nee dobiti odgovarajui proizvod.

 • 37. Zakon maksimuma proizvodnje- Zakon maksimuma odrenuje gornju granicu ulaganja faktora. Ne

  postoji samo donja granica ulaganja ve i odreneni maksimum preko kojeg ulaganje nekog faktora ne koristi. Postoje relativni i apsolutni maksimum.

  38. U svakom procesu nastojimo dobiti optimalni rezultat pri odrenenim uvjetima. Postoji samo jedna kombinacija faktora procesa rada koja osigurava najbolje optimalne rezultate,

  faktori radnog procesa u tom sluaju su komplementarni, uvjet za vei uspjeh najbolji je ako

  su faktori raspoloivi u proporcionalnim koliinama, a proporciju odrenuje optimalna kombinacija potrebnih faktora.

  39. Osnovne vrste resursa:

  rad- Obuhvaa sve ljudske tjelesne i umne sposobnosti. Dijeli se na umni i tjelesni rad, prema vrsti sposobnosti koje su u nekom radu preteito koristi.

  kapitalna dobra- Ekonomski resursi koji znaajno pridonose razvoju proizvodnje dobara i usluga u drutvu. Obuhvaa materijalna dobra stvorena u gospodarskom sustavu koja ulaze u proizvodne

  procese. Proizvedeni su uz pomo ljudskog rada od drugih resursa.

  prirodni resursi- Trea vrsta ekonomskog resursa raspoloivih svakom drutvu obuhvaa sva slobodna dobra koja su raspoloiva iz prirode. Bitno obiljeje izvora prirodnih resursa je da se ne

  mogu po elji brzi mijenjati, a neke je teko pronai ili poveati njihovu koliinu.

  poduzetnitvo- ljudska djelatnost kombiniranja drugim proizvodnim resursima radi pokretanja i organiziranja proizvodnje dobara i usluga

  40. Pod pojmom racionalizacije proizvodnje, u najirem smislu, se podrazumijevaju sve

  mjere koje imaju za cilj pojaati primjenu principa maksimizacije dobiti u najirem znaenju.

  Racionalizacija nije vezana samo za tehniku proizvodnje nego ima primjenu u svim drugim

  ljudskim djelatnostima.

  Osnovni oblici racionalizacije su:

  Specijalizacija koja predstavlja unificiranje rada

  Pojednostavljenje pojednostavljenje radnog postupka i sredstava rada te uvoenjem tzv. opih pravila

  Standardizacija odravanje iste kakvoe, oblika, dimenzija i sastava proizvoda, kao i

  omoguavanje zamjene istovrsnih elemenata u proizvodima raznovrsnih proizvonaa

  Tipizacija grupiranje proizvoda u tipove proizvoda ime se smanjuju trokovi i vrijeme pripreme proizvodnje

 • 41. Trina ravotea se ostvaruje pri onoj cijeni i koliini pri kojima su snage ponude i potranje jednake

  odnosno koliina robe koju proizvoai proizvode jednaka je robi koju kupci zatrauju. Za primjer moemo

  uzeti sljedeu tablicu u kojoj emo razmatrati ponudu i potranju koje odreuju trinu ravnoteu.

  Trinu ravnoteu nalazimo traenjem cijene pri kojoj je traena koliina jednaka ponuenoj koliini

  odnosno iz slike moemo vidjeti da je to zapravo toka u kojoj se sijeku krivulje ponude i potranje.

  42. Razliita se dobra razlikuju, izmeu ostalog i po stupnju po kojem potraivana koliina dobro reagira na

  promjena cijena istog dobra. U tom smislu govorimo o cijenovnoj elastinosti potranje. Koeficijent

  cijenovne elastinosti potranje jest indikator postupnog reagiranja potraivanje koliine nekog dobra na

  postotnu promjenu istog dobra.

  Prema tome,

  Ec Koeficijent cjenovne elastinosti potranje

  43. Istraiti (cjenovnu ) elastinost ponude znai ispitati reakcije ponuene koliine nekog dobra na

  promjene njegove cijene.

 • 44. 3 osnovne podjele imbenika pod ijim je utjecajem potroa:

  Drutvenih imbenika

  Osobnih imbenika

  Psiholokih procesa

  45. Drutveni imbenici:

  Kultura

  Socijalizacija

  Drutveni stalei

  Drutvene grupe

  Obitelj

  Situacijski imbenici

  46. Utjecaj drutvenog stalea na ponaanje potroaa:

  Statusna (zapaena) ponaanja obitelj ili pojedinac koji eli isticati potronju to ini kupovinom luksuznih proizvoda kojima se komunicira statusna pripadnost. Klju njihove kupovine je komuniciranje posjedovanja.

  Statusni simbol u vrednovanju drugih ljudi koriste stvari ili usluge koje pojedinci iliobitelj prihvaaju kao podlogu procjenjivanja njihove staleke pripadnosti.

  Kompenzacijska potronja u nedostatku samopouzdanja pojedinac kupuje proizvode kao kompenzaciju za psiholoka stanja koja na drugi nain ne moe rijeiti.

  Znaenje novca znaenje novca u drutvu obuhvaa ire konotativno znaenje od njegove osnovne funkcije sredstva plaanja. Znaenje novca je ponekad tako veliko da

  se status mjeri iskljuivo koliinom novca koju pojedinac posjeduje. Znaenje novca

  moe biti pozitivno i negativno.

  47. Osobne imbenike ine 5 individualnih varijabli koje imaju svoj poseban znaaj:

  Motivi i motivacija

  Percepcija

  Stavovi

  Obiljeja linosti, vrijednosti i stil ivota

  Znanje

  48. Ponaanje moe utjecati na stavove putem procesa socijalizacije, uenja, percepcije... Ipak, promjena

  stava ee dovodi do promjene ponaanja, nego obrnuto. Korisnost stava za predvianje ponaanja

  potroaa ovisi o mnogobrojnim imbenicima:

  Znaenje stava koje se ogleda u njegovoj jaini i centralnost u odnosu na promatrani proizvod.

  Stavovi koji su dio vrijednosti i uvjerenja pojedinca veoma se teko mijenjaju, a mogu biti siguran temelj za predvianje ponaanja potroaa.

  Korisnost stava za predvianje ponaanja potroaa ovisi i o drutvenoj prihvatljivosti stava. Ponaanje potroaa je esto rezultat elje da se uklopi u drutveno poeljna i nagraena ponaanja.

 • Potrebno je razlikovati stavove prema objektima od stavova prema situaciji. Ponaanje uvijek ovisi o

  uvjerenju koje imamo prema specifinom objektu i stavovima kojie biti podrani specifinom situacijom.

  49.

  50. Marketinka komunikacija predstavlja proces prenoenja informacija, ideja i emocija od poiljatelja do

  primatelja pod sredstvom medija s ciljem postizanja odreenih efekata. Ona obuhvaa sve promotivne

  aktivnosti ukljuujui ekonomsku propagandu, osobnu prodaju, pakovanje, prodajnu promociju, publicitet,

  kao i komuniciranja funkcionalnim elementima marketinkog spleta.

  51. Grupe koje su tite potroae mogu se svrstati u:

  Potroau orijentirane grupe zaduene primarno za osiguranja informacije potroau s ciljem

  donoenja adekvatne odluke

  Vlada putem zakonske regulative

  Poduzea preko konkurencije i samo regulative.

 • 52.

  53. Temeljna raunovodstvena izvjea predviena meunarodnim raunovodstvenim

  standardima jesu sljedea:

  1. Raun dobiti i gubitka,

  2. Bilanca,

  3. Izvjetaj o novanim tokovima,

  4. Biljeke uz financijska izvjea.

  54. Raun dobiti i gubitka (tzv. bilanca uspjeha) saeti je prikaz prihoda, rashoda i ostvarenoga financijskog

  rezultata u odreenom razdoblju poslovanja tvrtke. Prema tome, obuhvaa:

  specifikaciju svih prihoda,

  prikaz svih rashoda, te

  utvrivanje razlike izmeu prihoda i rashoda.

  55=60.

  Prihodi su svi primici ostvareni za prodane proizvode odnosno izvrene usluge, te zarade

  (dividenda, kamata, najamnina, renta, i sl.).

  56. Rashodi su izdaci za materijal i usluge koritene u redovitom poslovanju, te izdaci nastali neoekivano

  (manjkovi, kazne, i sl.). Dok prihodi znae sva poveanja imovine tvrtke, rashodi ine sva smanjenja njezine

  imovine neovisno o uzroku.

  57. Bilanca (tzv. bilanca stanja, bilanca financijskog poloaja) najvaniji je raunovodstveni izvjetaj zato

  to sustavno prikazuje financijski poloaj poduzea. Ona je saeti pregled imovine, kapitala i obveza tvrtke

  odreenoga dana. Imovinu ine sredstva za proizvodnju i imovinska prava. Kapital obuhvaa sva vlastita

  prava, potraivanja i udjele u ukupnim sredstvima poduzea. Obveze su tui izvori koritenih sredstava.

 • 58. Izvjetaj o novanim tokovima (tzv. izvjetaj o promjenama u financijskom poloaju) slui kao bilanca

  likvidnosti i solventnosti, te prikazuje sve priljeve i odljeve novca iz poslovnih, financijskih i investicijskih

  aktivnosti poduzea u odreeniji razdoblju. Ima oblik tablice iz koje je vidljiva mogunost plaanja

  dospjelih obveza i udovoljavanja ostalim novanim potrebama poduzea.

  59. Prema vrsti novanih tokova koji se u njemu prikazuju izvjetaj redovito ima tri dijela:

  1) novani tokovi od poslovnih aktivnosti,

  2) novani tokovi od financijskih aktivnosti i

  3) novani tokovi od investicijskih (ulagateljskih) aktivnosti.

  61. Prihod se raunskim putem utvruje kao umnoak koliine prodanih uinaka (fizikog proizvoda) i

  ostvarene prodajne cijene za svaki pojedini proizvod i uslugu: Znaenje simbola: Ci =

  prihod od prodaje i-tog proizvoda, Qi = koliina prodaje i-tog proizvoda, ci= prodajna cijena i-tog

  proizvoda

  62. Glavni su oblici prihoda:

  1. poslovni,

  2. financijski i

  3. izvanredni.

  63. Poslovni prihodi nastaju kao rezultat obavljanja redovite djelatnosti poduzea. U poslovne prihode

  ubrajamo novano izraene vrijednosti ostvarene prodajom proizvoda i usluga, zatim prihodi od novanih

  poticaja (subvencija), novanih naknada (regresa), prihodi od uporabe proizvoda i usluga za vlastite potrebe

  i sl.

  64. Financijske prihode ine naknade za uloena novana sredstva, kamate, obraunate pozitivne teajne

  razlike iz poslovanja deviznim sredstvima, razlike pozitivnih revalorizacijskih efekata itd. To su svi oni

  prihodi koji su ostvareni na temelju poslovanja novanim sredstvima.

  65.Izvanredni prihodi nastaju kao sporedni i nepredvieni poslovni uinci. Obuhvaaju vikove utvrene

  inventarizacijom, otpisana potraivanja vjerovnika poduzea, dobavljaima zaraunate ugovorene penale

  zbog zakanjenja u isporuci materijala, kupcima i drugim dunicima zaraunate zatezne kamate zbog

  zakanjenja u otplati dugova, nagrade, prihode od prodaje stalnih sredstava, materijala i sl. Dok su redoviti

  prihodi bruto rezultati poslovanja izvanredni su prihodi neto rezultati koji u ukupnom iznosu poveavaju

  financijski rezultat poduzea.

  66. Poslovni rashodi nastaju kao posljedica obavljanja glavne djelatnosti poduzea. Ta je vrsta rashoda

  uvjet za ostvarivanje prihoda poduzea. U poslovne rashode spadaju materijalni trokovi, troenje i

  zastarijevanje stalnih sredstava (amortizacija), trokovi osoblja (bruto 12 plae), razne usluge (prijevoz,

  oglaavanje, najamnine poslovnog prostora) i sl. Prema tome, u poslovne rashode ubrajamo trokove svih

  resursa koji se koriste u procesu proizvodnje dobara radi prodaje i pruanja usluga kupcima.

  67. Financijski rashodi nastaju u poslovanju poduzea financijskim sredstvima. Najvaniji rashodi

  financiranja su kamate koje poduzee plaa na posuena sredstva, obraunate negativne teajne razlike iz

  deviznog poslovanja, negativne razlike revalorizacijskih efekata i sl. Zajedno s poslovnim rashodima ine

  dio ukupnih trokova poslovanja (redovitih rashoda) poduzea.

 • 68. Izvanredni su rashodi neplanirani, neoekivani i drugi sluajni izdaci koji nastaju neovisno o poslovanju

  poduzea. Obuhvaaju manjkove utvrene inventarizacijom (popisivanjem imovine), kazne, penale, tete,

  otpise nenaplativnih potraivanja i sl. Za razliku od redovitih rashoda koji na financijski rezultat utjeu

  posredno (kao razlika izmeu redovitih prihoda i redovitih rashoda) izvanredni rashodi izravno terete

  financijski rezultat.

  69. Bruto dobitak se utvruje kao razlika izmeu prihoda i nepunih trokova. Iznos nepunih trokova moe

  biti razliit ovisno o metodi obraunavanja trokova koja se koristi u poduzeu. Po vaeim propisima

  poduzea obvezatno koriste obraun po trokovima proizvoda (u vrijednost zaliha proizvoda uraunavaju

  samo trokove nastale u proizvodnji) tako da je bruto dobitak razlika ukupnog prihoda i trokova prodanih

  proizvoda u koje nisu ukljueni trokovi nastali izvan proizvodnje (trokovi razdoblja).

  70. Poslovni dobitak (dobit iz poslovanja) je razlika izmeu bruto dobitka i trokova razdoblja (trokova

  uprave i prodaje). To je dobitak na koji se rauna porez na dobitak, zato se naziva i dobitkom prije poreza.

  71. Ostvareni neto dobitak poduzea moe podijeliti na tri dijela:

  1. dio za poduzee,

  2. dio za vlasnika ili vlasnike i

  3. dio za menadere i zaposlenike.

  72. Proizvodnost rada je izraz efikasnosti koritenja ljudskog rada u proizvodnji. Kako su plae velika

  stavka u ukupnim trokovima poslovanja proizvodnost rada zasluuje posebnu pozornost. Veu

  proizvodnost imaju ona poduzea koja ljudski rad uinkovitije kombiniraju s drugim imbenicima

  proizvodnje. Kljuni je imbenik rasta proizvodnosti rada ulaganje u istraivanja, izobrazbu, opremu i nove

  tehnologije. Proizvodnost rada je izraz i imbenik ukupnog drutvenog razvitka. Drutvo koje proizvodi vie

  svojom radnom snagom ostvaruje vei ekonomski rast. Poveanje proizvodnosti rada omoguuje bolje

  zadovoljavanje ljudskih potreba i vei ivotni standard. Pri izraunavanju proizvodnosti rada stavlja se u

  odnos veliina ostvarenog uinka u poslovanju ( fizikog opsega ili vrijednosti proizvodnje) s koliinom

  ljudskog rada uloenog u stvaranje toga uinka. Koliina rada se mjeri vremenom rada (sati ili dani rada) ili

  brojem zaposlenih radnika.

  73. Ekonominost poslovanja je izraz uinkovitosti troenja elemenata proizvodnje. Za razliku od

  proizvodnosti rada, kod koje se mjeri samo uinak rada, kod ekonominosti se istovremeno mjeri i iskazuje

  uinak svih elemenata proizvodnje (rada i sredstava). Izraava se vrijednosnim veliinama zbog toga to nije

  mogue zbrajati naturalne veliine potronje razliitih elemenata proizvodnje, a zatim i zbog problema

  zbrajanja naturalnih veliina koliine razliitih proizvoda. Prema tome, ekonominost je odnos vrijednosti

  uinaka proizvodnje i ukupnih trokova. Izraava se koeficijentom koji se izraunava na sljedei nain:

 • 74. Rentabilnost je izraz uinkovitosti (unosnosti, korisnosti) ukupno uloenih sredstava ili kapitala u

  odreenu proizvodnju. Izraava se stopom rentabilnosti, to jest u postotku, zato to se na taj nain moe

  usporeivati dobit iz uloenog kapitala koju vlasnici ostvaruju poslovanjem poduzea s dobiti koju bi mogli

  ostvarivati kada bi kapital uloili uz kamatu. Najpoznatija su dva oblika rentabilnosti (profitabilnosti), i to:

  1) rentabilnost poslovanja i 2) rentabilnost kapitala uloenog u poduzee. Rentabilnost poslovanja se

  izraunava stavljanjem u odnos ostvarenog dobitka i trine vrijednosti proizvodnje, to jest

  75. Rentabilnost investiranog kapitala (uloenih sredstava) izraunava se kao odnos izmeu godinjeg

  financijskog rezultata (dobitka, profita) i prosjene vrijednosti uloenih ili koritenih sredstava, to jest

  RP x Ko =RK

  Rentabilnost kapitala (Rk) moe se izraziti kao umnoak izmeu rentabilnosti poslovanja (Rp) i koeficijenta

  obrtanja sredstava (Ko) izraunatog u obliku stope ukupnog prihoda, to jest:

  76. Ekonomski resursi, jo se nazivaju faktori proizvodnje, su resursi potrebni za proizvodnju dobara. Dijele

  se na: Primarne ili izvorne (Rad, prirodni resursi) i proizvodne ili izvedene (Kapital, poduzetnitvo,

  tehnologije, obrazovanje...).

  77. Svrha ovog studija je utvrditi radne postupke, pomoi pri izobrazbi za rad po novom postupku,

  standardizirati radne postupke, predmete rada i sredstva za rad. Studij obuhvaa kritiku analizu radnih

  postupaka, predmeta rada i sredstava za rad na odreenom radnom mjestu, utvruje novi poboljani nain

  rada i pomae u provedbi novog naina rada tj. reorganizaciji rada.

  78. Svrha studija je odrediti vrijeme koje je potrebno radniku da izvri neki posao na predvieni nain, pod

  standardiziranim uvjetima i uz definiranu razinu izvrenja. Na temelju rezultata studija vremena mogu se

  utvrditi norme rada, otklanjati nepotrebni subjektivno i objektivno uvjetovani prekidi rada odnosno gubici

  vremena, sanjiti zastoji u radu sredstava za rad kao to su strojevi, te ubrzati kretanje predmeta rada u

  skladitu, proizvodnji i unutarnjem transportu. U okviru ovog studija vri se mjerenje rada tako to se

  odreuje vrijeme pojedinih elemenata rada. Odreivanje tog vremena moe se napraviti izravno pomou

  instrumenata za mjerenje vremena kao to je toperica ili posrednim metodama kao to su sintetiko

  odreivanje vremena, studij unaprijed odreenih vremena i analitiko procjenjivanje.

  79. Vrednovanje rada obuhvaa sljedee pojedinane zadatke:

  1. Normiranje rada

  2. Mjerenje izvrenja

  3. Analiza izvrenja i

  4. Donoenje odluka

 • 80. Normiranje rada obuhvaa utvrivanje radnih normi ili standarda izvrenja, koji moraju biti jasni,

  mjerljivi i realni. Osim toga, norme rada moraju biti radniku objanjene kako bi radnik tono znao to se od

  njega oekuje.

  81. Dobar sustav plaanja rada ima sljedee ciljeve:

  1. Privui i zadrati u poduzeu dostatan broj ljudi takvih kvalifikacija kakve su

  poduzeu potrebne

  2. Potaknuti konkurenciju meu zaposlenicima i tako stvoriti povoljnu radnu klimu

  3. Stimulirati i motivirati zaposlenike na vee zalaganje i poveavanje proizvodnosti rada i

  4. Odravati takav omjer izmeu proizvodnosti i trokova rada koji osigurava konkurentnost poduzea na

  tritu.

  82. U praksi se primjenjuju razliiti oblici plaanja rada. Pritom treba razlikovati osnovne nagrade zaposao

  koji zaposlenici obavljaju i dodatne ovlike plaanja rada koji imaju svrhu motivirati zaposlenike na

  uspjenost u radu. Najpoznatiji su sljedei osnovni oblici plaanja rada:

  1. Plae

  2. Nadnice i

  3. provizije

  83. Nabava je funkcija i djelatnost poduzea i drugih poslovnih sustava, koja se brine o opskrbi

  materijalima, opremom, uslugama i energijom potrebnima za realizaciju ciljeva poslovnog sustava.

  84. Prednosti:

  zahtjevi korisnika zadovoljavaju se u kratkom roku

  nabavlja se u veim koliinama po povoljnijim uvjetima nabave

  osoblje nabave ravnomjernije obavlja svoje zadatke

  mogu se ugovoriti dui i za dobavljae povoljniji rokovi isporuke robe

  Nedostaci:

  potrebno je angairati mnogo obrtnih sredstava

  nastaju vei trokovi skladitenja i zaliha

  moraju se provoditi istraivanja potreba te izabrati i koristiti razni sustavi nabavljanja

  mora se upravljati zalihama

  85. Materijalno poslovanje je rukovodni i organizacijski koncept koji omoguuje pregled i

  upravljanje sa svim procesima tijeka materijala od trita nabave preko prizvodnje do prodaje

  i isporuke robe kupcima.

 • 86. Obraunavaju se prema redoslijedu dospijea i potronje/prodaje materijala po njihovim

  nabavnim cijenama. Razlikujemo:

  Metoda FIFO first in-first out. Ova metoda temeljena je na izlazu materijala prema redoslijedu prispijea materijala. Zalihe na kraju planskog razdoblja

  obraunavaju se po posljednjim cijenama s kojima je taj materijal uao u skladite.

  Metoda LIFO last in-first out. Prvo se troe ili prodaju materijali koji su posljednji primljeni u skladite i obraunavaju se po njihovim nabavnim cijenama.

  Cilj je da se obraunske i aktualne cijene to manje razlikuju.

  Metoda HIFO highest in-first out. Prvo se troe materijali nabavljeni po najvioj cijeni. Ako cijene konstantno rastu ili padaju tada metoda HIFO odgovara metodi

  LIFO, tj FIFO.

  Metoda LOFO lowest in-first out. Primjenom ove metode prvo se troe materijali nabavljeni po najnioj cijeni.(suprotno od HIFO)

  87. Normativi zaliha predmeta rada ovise o:

  potronji/prodaji materijali/roba promjena plana potronje/prodaje imati e odraza na promjenu normativa zaliha predmeta rada

  uvjetima nabave posebice na odrenivanje normativa utjeu period nabavljanja, te cijene i trokovi nabavljanja predmeta rada

  uvjeti transporta to je njihovo znaenje vee, vei im je i utjecaj na visinu normativa zalihe

  obiljeja predmeta rada uvjetuju visinu zalihe ako njihova kakvoa ovisi o uskladitenoj koliini ili o duini uskladitenja (pia, sokovi..)

  uvjeti skladitenja utjeu na visinu normativa zaliha s obzirom na veliinu i oblik skladinog prostora, opremu skladita, skladino osoblje, organizaciju skladine

  slube

  88. Centralizirana nabava omoguuje:

  objedinjavanje potreba i naruivanje veih koliina predmeta rada uz povoljnije uvjete i nie trokove nabave

  koritenje koliinskih i drugih popusta

  jedinstveno provonenje politike nabave

  normizaciju predmeta rada i koliina nabave

  bre obrtanje koliina zaliha materijala

  snienje normativa zaliha

  bolju logistiku suradnju s dobavljaima

  bolju kontrolu poslovanja nabave

  plaanje rauna dobavljaa s jednog mjesta

  89. Istraivanje trita nabave predstavlja organizirano i sustavno prikupljanje, sreivanje, analiziranje,

  interpretiranje i dostavljanje podataka i rezultata analiza

  nabavi, radi informiranja donosioca odluka o stanju i kretanjima na tritu nabave, kao i

  trinim imbenicima koji neizravno ili izravno utjeu na uvjete nabavljanja i openito

  opskrbe poduzea, s ciljem poveanja preglednosti trita u svrhu donoenja to boljih odluka

  o nabavi.

  90. Investicija je ulaganje novanih sredstava u nabavku i izgradnju realnih

  dobara radi stvaranja uvjeta za trajno poslovanje. Svrha im je odravanje

  kontinuiteta poslovanja i razvoj gospodarskih subjekata.

 • 91. Investicijski proces je skup aktivnosti na ulaganju kapitala radi pribavljanja

  sredstava za proizvodnju ijim koritenjem e se ostvariti odreneni ciljevi,

  odnosno postii ekonomske koristi.

  92. Vlastiti izvori su sredstva amortizacije i sredstava prikupljena iz ostvarene

  dobiti.

  Tui izvori su bankovni krediti, komercijalni krediti dobavljaa izvonaa

  radova i sl. Uvjet za dobivanje bankovnog kredita jeste dostatan vlastiti

  kapital koji jami njegovu otplatu.

  93. Prema svrsi investiranja razlikujemo:

  nove investicije

  investicije u proirenje

  investicije u rekonstrukcije i modernizacije

  investicije u zatitu ivotne sredine (ekoloke investicije)

  94. U elektrotehnikim djelatnostima gospodarski subjekt mogu ulagati u

  sljedee investicijske elemente:

  zemljita ( kupnja, proirenja i urenenja )

  granevinske objekte (kupnja ili izgradnja poslovnih zgrada, tvornica,skladita)

  opremu ( kupnja prijevoznih sredstava, strojeva, urenaja i sl.)

  nematerijalne investicije ( istraivanje prirodnih resursa, izrada investicijskih programa, i dr.)

  obrtna sredstva i sl.

  95. Investicijska kalkulacija je raunski postupak kojim se na temelju odnosa

  priljeva i odljeva novanih sredstava ocjenjuje isplativost (ekonomska

  opravdanost) trajnog ulaganja odrenenog kapitala.

  96. Naela kalkulacije:

  Naelo tonosti zahtjeva da se obuhvate svi trokovi nastali u proizvodnji nekog proizvoda ili pruanju usluge.

  Naelo preglednosti svi trokovi moraju biti prikazani pojedinano po vrstama i razvrstani po skupinama radi bolje preglednosti.

  Naelo prilagonenosti sadraj kalkulacije i postupak izrade moraju biti prilagoneni vrstama i sastavu uinka proizvodnje i koritenom tehnolokom

  postupku.

  Naelo usporedivosti oblik kalkulacije omoguuje usporedbu sa planskim podacima ili rezultatima iz prethodnih razdoblja.

  Naelo pravovremenosti kalkulacija treba biti sastavljena na vrijeme, prije donoenja odluka koje e se temeljiti na podacima iz kalkulacije.

  Naelo ekonominosti zahtjeva da se pri izradi kalkulacije koriste to jednostavniji postupci.

 • 97. Pojednostavljeni model kalkulacije glasi:

  t = prosjeni, jedinini troak (cijena kotanja),

  Tr = troak rada,

  Ts = troak sredstava za rad,

  Tm/ =troak materijala,

  Tu = troak usluga,

  To = ostali trokovi,

  Q = opseg proizvodnje.

  98. U poduzeu se mogu koristiti razliite vrste kalkulacija. Mogu se podijeliti na

  vie naina:

  prema vremenu kada se sastavljaju

  prema podruju na koje se odnose

  prema sadraju i postupku izrade

  99. Kalkulacije koje su namijenjene izraunavanju cijena, dijele se na:

  kalkulacije nabavnih cijena

  kalkulacije prodajnih cijena

  kalkulacije cijena kotanja

  100., 101. i 102.

  103. Prema postupku ocjenjivanja ekonomske opravdanosti investicije

  razlikujemo dvije skupine metoda investicijske kalkulacije - dinamike i

  statike.

  Dinamike metode investicijske kalkulacije - u raun se uzimaju izdaci i

 • primici svih godina investicijskog procesa, koji se postupkom diskontiranja

  svode na isti vremenski trenutak.

  Statike metode investicijskih kalkulacija - zanemaruje se vrijeme i rauna

  se s prosjenim godinjim veliinama tekuih primitaka i tekuih izdataka.

  104. Dva najea koritena statika mjerila uspjenosti investicije jesu:

  Rentabilnost investicije

  Razdoblje povrata investicije

  Rentabilnost se izraunava kao odnos izmeu ostvarenog rezultata i prosjenog godinjeg iznosa uloenog

  kapitala. Stopa rentabilnosti se izraunava po formuli:

  Razdoblje povrata - je dio razdoblja koritenja investicije u kojem se oekuje vraanje ili otplata uloenog

  kapitala iz ostvarene razlike primitka i izdatka tijekom razdoblja uporabe investicijskog objekta uveane za

  godinje iznose amortizacije. Izraunava se postupnim pokrivanjem iznosa uloenog kapitala godinjim neto

  primicima. Broj godina razdoblja otplate izraunava se pomou formule:

  105. Anuitet (A)=otplata(O)+kamata(K) ili

  A=O+K

  Otplata je dio kredita koji se kreditoru (zajmodavcu) vraa posuena svota novca. Za doznaavanje

  novanog iznosa otplate investitor, u pravilu, osigurava i koristi vlastita sredstva.

  Kamata je naknada zajmodavcu za posudbu novca, odnosno nagrada za njegovo ekanje na povrat novca

  koju je duan platiti zajmoprimac kao cijenu kapitala.

  106. Od trenutka stavljanja kredita zajmoprimcu na raspolaganje do trenutka potpunog iskoritenja kredita

  zajmodavac ima pravo naplatiti tzv. interkalarne kamate.

  107. Izravni trokovi se u cjelini mogu utvrditi po uincima (proizvodima i uslugama) radi ije proizvodnje

  su nastali. Mogu se jasno povezati s odrenenim uincima, postoje samo onda kada postoje uinci, izostaju

  kada izostanu uinci.

  108. Opi ili neizravni trokovi nastaju u korist poduzea u cjelini ili njegova dijela, odnose se na sve linije

  proizvodnje u jednom poduzeu. To su trokovi rada, materijala, sredstava za rad i usluga koji se ne mogu

  izravno staviti na teret neke odrenene linije proizvodnje, jer su zajedniki za vie takvih linija proizvodnje.

 • 109. Glavne vrste opih trokova u proizvodnom poduzeu:

  Opi trokovi proizvodnje (izrade)

  Opi trokovi uprave trokovi koji nastaju u zajednikim slubama poduzea (na pravnim, kadrovskim, financijskim, knjigovodstvenim, nabavnim, i slinim poslovima)

  Opi trokovi prodaje - obuhvaaju trokove rada prodajne slube i trokove marketinga,odnose se na sve linije trine proizvodnje u poduzeu.

  110. Najpoznatije metode kalkulacije:

  djelidbena metoda (diobena, divizijska)- slui za izraunavanje cijena kotanja, i to uglavnom postupcima dijeljenja ukupnih trokova koliinom dobivenih proizvoda

  dodatna metoda (adicijska)- raunski postupak izraunavanja cijena kotanja posebnim postupcima dodavanja opih trokova na izravne trokove i dijeljenjem tako dobivenih ukupnih trokova

  razliitih proizvoda s njihovim koliinama

  111. Dodatne kalkulacije dijele se na:

  skupnu dodatnu kalkulaciju

  ralanjenu dodatnu kalkulaciju 112. Poslovni se prihodi izraunavaju kao umnoak prodanih uinaka ostvarene prodajne cijene.

  Ci = Qi * ci

  Simboli znae:

  Ci= prihod od prodaje nekog proizvonaa

  Qi= koliina prodaje nekog proizvoda

  ci= prodajna cijena nekog proizvoda

  113. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga priznaju se, ako su zadovoljeni slijedei uvjeti:

  kad je mogue utvrditi prihode

  ako postoji vjerojatnost naplate

  kad se mogu pouzdano utvrditi trokovi nastali u svezi s tim uslugama i trokovi za dovrenje usluga

  ako je mogue pouzdano izmjeriti stupanj dovrenosti

  114. Glavni oblici rashoda su:

  poslovni

  financijski

  izvanredni

  Poslovni rashodi nastaju kao posljedica obavIjanja glavne djelatnosti poduzea.

  Financijski rashodi nastaju u poslovanju poduzea financijskim sredstvima.

  Izvanredni rashodi su ne planirani, neoekivani i drugi sluajni izdaci koji nastaju neovisno o poslovanju

  poduzea.

  115. Razlikujemo slijedee oblike dobitka:

  bruto dobitak

  poslovnog dobitka

  neto dobitka

 • Bruto dobitak se utvrnuje kao razlika izmenu prihoda i nepunih trokova. Iznos nepunih trokova moe biti

  razliit ovisno o metodi obraunavanja trokova koja se koriste u poduzeu.

  Poslovni dobitak je razlika izmenu bruto dobitka i trokova razdoblja (trokovi uprave i prodaje). To je

  dobitak na koji se rauna porez na dobit, zato se naziva i dobitkom prije poreza.

  Neto dobitak se izraunava kao razlika izmenu poslovnog dobitka i izraunatog poreza na dobitak. Zato se

  taj oblik dobitka naziva dobitkom poslije poreza. Neto dobitak je poveanje iste imovine poduzea koje je

  rezultat njegova poslovanja u odrenenom razdoblja.

  116. Pokazatelji uspjenost poslovanja:

  Koliina rada(vremena)

  Proizvodnost rada = ------------------------------------------

  Koliina proizvoda

  Ukupni prihodi

  Ekonominost poslovanja= --------------------------------

  Ukupni rashodi

  Dobit

  Rentabilnost ulaganja= ----- -------------------------

  Ukupna ulaganja

  117. Pod kalkulacijom se misli na raunski postupak (metodu), obraunavanje trokova te izraunavanje

  cijene uinaka (proizvoda ili usluga).

  118. Djelidbene kalkulacije jo se nazivaju i divizione kalkulacije te se primjenjuju kod homogene

  proizvodnje. Do cijene kotanja kod ovakve metode kalkulacije dolazi se raunanjem prosjeka trokova za

  promatrani obraunski period. Sastoje se u tome da se svi trokovi podijele s koliinom uinaka. Dobiveni

  kolinik je cijena jedne jedinice uinka (proizovoda ili usluga).

  Glavna podjela djelidbenih metoda kalkulacija:

  a) ista djelidbena

  b) s ekvivalentnim brojevima

  119. Sumarna ista djelidbena kalkulacija moe se primjeniti samo onda ako postoji u cijelom poduzeu

  samo jedna vrsta proizvoda.

  120. U sluaju postojanja masovne proizvodnje artikala te ukoliko svi artikli ne optereuju jednakomjerno

  sva proizvodna odjeljenja, onda se vie ne moe govoriti o sumarnoj istoj djelidbenoj kalkulaciji, ve se trokovi moraju prethodno diferencirat i odvojit u posebne grupe.

  121. Ukoliko ne postoji ni jedinstveni finalni proizvod u punom smislu rijei, ve se finalni

  proizvodi, iako su slini, menusobno razilikuju po vrsti, dimenziji, kvaliteti itd. Onda se mora

  primjeniti djelidbena kalkulacija s ekvivalentnim brojevima.

 • 122. Vrste efektivnih dodatnih kalkulacija: (vjerojatno je elektivnih, a ne efektivnih, ali ostavio sam jer ovako pise i u pitanjima i u prezentaciji...)

  Po fazama proizvodnje

  Po mjestima trokova

  Po funkciji trokova

  Kombinirane

  123. Svrha logistike je stalno usavravanje protoka dobara (materijala, poluproizvoda, gotovih proizvoda,

  trgovake robe) i informacija kroz poduzee. Kao ciljevi mogu se postaviti:

  smanjenje zaliha

  skraivanje vremena tih protoka

  skraivanje vremena reakcija

  124. E- logistika se odnosi na strategijsko planiranje i upravljanje svim logistikim sustavima i procesima,

  koje zahtijeva elektroniko odvijanje poslovanja, kao i njihovo administrativno

  i operativno uobliavanje za fiziko odvijanje tokova.

  125. Logistika nabave predstavlja logistiki sustav koji je povezan s tritem, tj. poveznicu

  izmeu logistike distribucije dobavljaa i logistike proizvodnje promatranog poduzea.

  Logistika nabave obuhvaa kompleksno planiranje, upravljanje i fiziku obradu toka

  materijala i nabavljenih dijelova od dobavljaa pa do pripreme za proizvodnju, ukljuujui i

  informacijske procese potrebite za ciljnu opskrbu proizvodnje.

  Logistika nabave preuzima zadau:

  Doprinosa da se sprijei visoko vezivanje kapitala

  Omoguavanja pomoi u provoenju spoznaje da sve sami ne moramo proizvoditi i da zahtjevi bezuvjetnoga iskoritenja kapaciteta mogu voditi do skuplje vlastite

  proizvodnje

  Poticanja inovacije proizvoda i obrade trita stvaranjem pretpostavke na strani nabave

  126. Ekonomika skladitenja je dio ekonomike poduzea koji prouava mogunosti

  racionalnog koritenja resursa u podruju djelatnosti skladitenja.

  imbenici racionalnog koritenja skladita su:

  Nain rasporeda materijalnih resursa

  Iskoritenost kapaciteta skladita

  Brzina obrtanja zaliha

  Stupanj mehanizacije i metode manipulacije i transporta materijalnih resursa unutar skladita

 • 127. Trokovi funkcije skladitenja dijele se na:

  Stalne

  trokovi kapaciteta skladita (amortizacija zgrada i opreme,kamate,najamnina,osiguranje,odravanje,grijanje,rasvjeta)

  trokovi upravljanja skladitem ( plae voditelja i evidentiara)

  Promjenjive

  trokovi rada na poslovima prijevoza i manipulacije(prijem,smjetaj,pregled i rukovanje zalihama,unutarnji transport i izdavanje)

  trokovi dranja zaliha koje ovise o vrijednosti uskladitenih materijalnih resursa (kamate na uloena sredstva,kalo,lom,kvar,demodiranje robe,kraa i

  dr.)

  128. Sniavanje stalnih trokova postie se svoenjem vlastitog prostora na potrebnu veliinu zasmjetaj

  materijalnih vrijednosti.

  Sniavanje promjenjivih trokova postie se brom cirkulacijom zaliha,strunim rukovanjem,dranjem to

  manjih zaliha,traenjem povoljnijih izvora financiranja zaliha i

  povoljnijeg osiguravatelja zaliha.

  129. Osnovne zadae skladinog poslovanja su:

  Stalna opskrba proizvodnje i/ili prodaje odgovarajuom koliinom proizvoda odreene kakvoe uz minimalne trokove skladita

  Pravilno rukovanje uskladitenim proizvodima i njihovo uvanje od kala,rasipa,kvara i loma

  130. Skladita zaliha najvie postoje uz proizvodne pogone. Njihova funkcija je stavljanje na

  raspolaganje kapaciteta za preuzimanje dobara koja trebaju za proizvodnju,ali i za preuzimanje gotovih

  proizvoda (npr. za prihvaanje sezonske proizvodnje). Tu prevladavaju

  skladini procesi, mogu biti nabavna, proizvodna i distribucijska skladita.

  131. Skladita obrtaja (tranzitni terminali) kratkorono prihvaaju proizvode izmeu pretovara iz jednog u

  drugo transportno sredstvo.Takva skladita su znaajna kod logistikih

  poduzea, ali se njihova uloga sve vie oituje i kod trgovinskih poduzea. Velika brzina

  obrtaja je bitna kod njihova oblikovanja.

  132. Dobavna sladita predstavljaju toke koncentracije u logistikim sustavima. Tu se

  skupljaju proizvodi od razliitih dobavljaa i rasparavaju jednome ili nekolicini

  proizvodnih ili trgovinskih pogona (npr. otkupna poduzea koja otkupljuju poljoprivredne

  proizvode od individualnih proizvoaa nakon ega male koliine koncentriraju u velike

  poiljke i alju distribucijskim centrima ili tvornicama za preradu).

  133. Otpremna skladita predstavljaju toke razlaganja u logistikim sustavima. Tu se

  skupljaju proizvodi iz proizvodnje i otpremaju kupcima ( distribucijski centri u kojima se

  prima roba od velikih proizvoaa u velikim koliinama i sloena asortimanski alje u

  maloprodaju).

  134. Lokacija otpremnog skladita ovisi o vrsti,veliini i obliku prodajnog podruja koje treba

  opskrbljavati. Izbor lokacije otpremnog skladita ovisi o tome je li potranja koncentrirana na odreene

  toke u prodajnom podruju ili je jednako raporeena po cijelom prodajnom podruju.

 • 135. U skladine zadatke spadaju:

  Istovar prispjele robe

  Identifikacija prispjele robe

  Kontrola ulaza robe

  Priprema robe za skladitenje (npr. pretovar na odgovarajue teretno pomono sredstvo ili prepakiranje)

  136. Potrebna koliina zaliha na skladitu ovisi o brojnim imbenicima:

  opsegu proizvodnje

  broju skladita u distribuiranoj mrei

  uvjeti skladitenja

  uvjeti transporta

  uvjeti na domaem i stranom tritu

  137. Logistika proizvodnje prouava mogunosti i uvijete racionalnog koritenja resursa u

  podruju stvaranja gotovih proizvoda, radi ostvarivanja to veeg dobitka. U irem smislu

  odnosi se i na podruje pruanja usluga. Kljuna pitanja kojima se bavi logistika

  proizvodnje odnose se na optimalizaciju proizvodnje (opsega proizvodnje, proizvodnih

  serija, proizvodnog programa, veliine kapaciteta, metoda proizvodnje, izbora i zamjene

  proizvodnih resursa, angairanja radne snage i dr.). Optimalizacija se sastoji u izboru

  najpovoljnijih rjeenja sa stajalita prihoda i trokova.

  138. Trokove proizvodne funkcije moemo razvrstati u sljedee skupine:

  Materijalne trokove

  Bruto plae

  Amortizacija

  Razni izdaci

  Prve tri skupine trokova sadre u sebi izravne trokove (materijal za izradu, plae

  izvrnih radnika i amortizacija specijalnih sredstava za rad) i ope trokove (reijski

  materijal, plae za reijski rad i amortizacija zajednikih sredstava za rad).

  Razni izdaci su obveze poduzea za resurse upotrijebljene u proizvodnji (kamate,

  osiguranje itd.) i redovito su opi trokovi. Izravni trokovi su uvijek promjenjivi, a opi

  mogu biti i promjenjivi i stalni.

  139. Proizvodni proces predstavlja ukupan proces rada proizvodnog sustava to znai da

  podrazumijeva sve aktivnosti tijekom pretvorbe ulaznih vrijednosti (inputa) u projektirane

  izlazne veliine (outpute) proizvodnog sustava na putu stvaranja nove vrijednosti.

  140. Sintetiki sustav proizvodnje podrazumjeva promjenu materijala ili spajanje vie

  materijala radi dobivanja novih proizvoda. npr procesi prerade ili procesi montae.

  Analitiki sustav proizvodnje oprean je sintetikom i temelji se na ralanjivanju

  materijala za izradu na njegove sastavnice kako bi se dobili novi proizvod. npr proizvodnja

  benzina, katrana i drugih derivata iz sirove nafte.

  141. Masovna proizvodnja predstavlja izradu jednog ili nekoliko proizvoda u velikim

  koliinama u jednom proizvodnom ciklusu. Masovni tip proizvodnje izvodi se obino

  jakom mehanizacijom i specijalnom organizacijom

 • Serijska proizvodnja jest proizvodnja veeg broja proizvoda ili njihovih dijelova

  istovremeno u jednom proizvodnom ciklusu. Na taj nain postiu se prednosti u pripremi

  proizvodnje, boljoj iskoritenosti elemenata i organizaciji proizvodnje.

  Pojedinana proizvodnja obiljeena je samo jednim proizvodom po jednom nacrtu npr.

  brodovi. Pojedinanim nainom proizvodnje postie se bolje zadovoljavanje kupaca, ali je

  zastupljen zanatski nain rada. nedostatci: slaba iskoritenost elemenata proizvodnje, veliki

  trokovi koje pokriva samo jedan proizvod te usko trite.

  142. Najvaniji su sljedei poslovi u prodajnoj funkciji:

  istraivanje trita

  planiranje prodaje

  otprema prodajnih proizvoda i usluda

  evidencija prodaje, naplate i cijena

  analiza u kontrola prodaje

  143. Zalihe se dijele na:

  minimalne

  signalne

  maksimalna

  tehnika

  konjukturne

  nekurentne

  optimalne

  144. Logistika transporta obuhvaa bitne spoznaje o racionalnom koritenju resursa poduzea u podruju

  prijevoza ljudi i materijalnih dobara. Teite je na racionalnom koritenju transportnih sredstava i ljudskoga

  rada. Pritom je bitno naglasiti da najkrai put i najbri prijevoz nisu uvijek i najracionalniji naini

  obavljanja transporta.

  145. Pod unutarnjim transportom se podrazumijeva podizanje, premjetanje i odlaganje svih materijala

  i/ili (polu)proizvoda unutar poduzea. Za razliku od vanjskog transporta, gdje se odvijaju operacije izvan

  poduzea, kod unutarnjeg se transporta operacije odvijaju

  unutar same proizvodnje, odnosno skladita, dakle, bilo unutar proizvodnog procesa,

  bilo unutar skladinoga procesa ili pak izmeu njih.

  146. Integralni transport obuhvaa premjetanje robe od poetnog mjesta proizvodnog

  procesa do krajnjeg potroaa. Poetnu fazu integralnog transporta ini unutarnji transport

  proizvodnje, a zavrnu fazu takoer ini unutarnji transport potrone distribucije. Unutarnji

  se transport razlikuje od vanjskog po tome to je unutarnji transport neposredno povezan i

  moe se smatrati sastavnim dijelom procesa proizvodnje.

  147. Trokove transporta dijelimo u sljedee skupine:

  materijalni trokovi

  bruto plae vozaa, pomonih radnika, te radnika na poslovima odravanja i reije

  amortizacija vozila, garaa, radionica

  novani izdaci za dnevnice vozaa

  148. Trokovi su definirani poslovni rashodi, tj. onaj dio utroka materijalnih dobara, vremena i novca koji

  se moe ukalkulirati u cijenu nastalog uinka (proizvoda ili usluge). Zato se trokove jo naziva i

  ukalkulirani poslovni rashodi.

 • 149. Utroak je uobiajen izraz koji pokazuje koliko je utroeno pojedinih initelja u procesu stvaranja

  uinaka (primjerice, koliina utroenih sirovina i materijala, sati rada i sl.).

  Rashodi su trokovi sadrani u prodanim uincima (primjer: nabavna vrijednost prodane trgovake robe ili

  trokovi proizvodnje prodanih proizvoda i usluga). Kada rashod nastaje kao uvjet ili posljedica obavljanja

  radnog procesa, tada je identian pojmu troka, pa su takvi rashodi zapravo trokovi poslovanja. Meutim,

  pojam rashoda iri je od pojma troka, i on obuhvaa svako troenje novanih i materijalnih vrijednosti koje

  su vezane za obavljanje gospodarskih djelatnosti, ali mogu nastati i mimo njih, poput izdataka vezanih za

  financiranje i izdataka koji nisu uvjetovani ostvarivanjem poslovnog uinka.

  150. Izdatak je svako izdavanje materijala, proizvoda ili robe iz skladita, kao i smanjenje novca u blagajni

  ili na raunu u banci. Izdaci mogu biti ekonomski povezani uz trokove ali i ne moraju. Kada su izdaci i

  trokovi meusobno povezani, vremenski se mogu, ali ne moraju preklapati. Izdatak moe nastati prije

  troka (primjer: izdatak novca za nabavu sirovina prethodi troku sirovina), moe nastati istodobno s

  trokom (primjer: plaanje neke usluge), ali i nakon troka (primjer: plaanje rauna za prethodno potroenu

  elektrinu energiju). Kada izdaci i trokovi nisu ekonomski meusobno povezani, izdatak moe nastati a da

  troka uope nema (primjer: posudba sirovine koja e biti vraena ili kupnja vrijednosnih papira za novac)

  ili pak da postoji troak a da nema izdatka (primjer: troenje poklonjene opreme).

  151.

  materijalni trokovi (trokovi osnovnog i pomonog materijala, energije, sitnog inventara, ambalae, alata i

  si.),

  trokovi stalnih sredstava (amortizacija, tehniko odravanje, i si.).

  trokovi rada (naknade za uloeni ljudski rad koje se zovu plae ili nadnice).

  152. Prema sloenosti strukture trokovi se dijele na:

  jednostavne

  sloene

  Jednostavni (elementarni) trokovi sastoje se samo od jedne prirodne vrste trokova (na primjer, trokova

  materijala, energije, maziva, amortizacije, kamata, i si.). Sloeni (kompleksni) trokovi sastoje se od dva ili

  vie elementarnih trokova.

  153. Zbroj svih trokova dijeli se koliinom proizvedenih uinaka i tako izraunava troak po jedinici

  uinka, koji je u stvari prosjeni troak ili cijena kotanja uinka (proizvoda ili usluge). Svaka promjena,

  bilo u koliinskoj potronji, bilo u nabavnoj cijeni pojedinih resursa, utjee na cijenu kotanja proizvoda,

  odnosno usluge poduzea, a time u uvjetima odreene razine prodajne cijene i na profitabilnost njegove

  proizvodnje.

  154. Varijatori su veliine koje se koriste u praksi planiranja trokova. To su brojevi koji pokazuju za koliko

  se mijenja ukupni iznos nekog troka kada se za odreeni iznos promijeni stupanj iskoritenja

  kapaciteta.Varijator je pokazatelj stupnja varijabilnosti (promjenljivosti) odreene vrste troka, koji vrijedi

  za odreeni stupanj iskoritenja kapaciteta. Moe se iskazivati na razliite naine, to jest u razliitom

  rasponu.

 • 155. Trokovi su definirani poslovni rashodi, tj. onaj dio utroka materijalnih dobara, vremena i novca koji

  se moe ukalkulirati u cijenu nastalog uinka (proizvoda ili usluge). Zato se trokove jo naziva i

  ukalkulirani poslovni rashodi. ??

  156.Varijabilni trokovi su u direktnoj vezi s obujmom poslovanja. Ovamo spadaju trokovi ostvareni za

  sirovine i materijal, za direktan rad i prodajnu proviziju i sl.

  157.Fiksni trokovi su oni trokovi koji ostaju nepromijenjeni bez obzira na promjene u obujmu poslovanja.

  U njih spadaju porezi, amortizacija, najamnina, kamate i sl. Osnovna osobitost nepromjenjivih (fiksnih)

  trokova je da nastaju neovisno o stupnju iskoritenja kapaciteta, a isto tako ne mijenjaju se promjenom

  volumena proizvodnje.

  158. Amortizacija je dio vrijednosti koju stalno sredstvo upotrebom u nekom razdoblju izgubi i prenese na

  novi proizvod ili uslugu. Stoga je amortizacija, prije svega, element trokova proizvodnje.

  159.

  160. imovinaukupna

  obvezeukupneizaduenosttKoeficijen

  _

  __

  161. imovinaukupna

  glavnicajafinanciranvlastitogtKoeficijen

  ___

  162.

  163. Poslovni plan, sustavni prikaz planiranih ciljeva i aktivnosti poduzea u odreenom, najee

  viegodinjem, razdoblju. Uobiajeno sadrava formuliranje ciljeva poduzea uz podrobnu analizu

  proizvoda, trita, proizvodnje, ekonominosti, financiranja i sl.

  164. Novani proraun predstavlja plan oekivanih novanih primitaka i novanih izdataka poduzea za

  odreeno vremensko razdoblje. U praksi su tjedni, a ponekad i mjeseni novani prorauni vani za

  planiranje i kontrolu novanih primitaka i izdataka.

  165. Kapitalni proraun je plan investicija. Plan investicija se donosi na temelju stratekih odluka

  menagementa, tj. na temelju njihovih dugoronih odluka i planova. Na temelju toga kada se odlui ulagati u

  program najprije se trebaju napraviti projekti-trokovnici i druga dokumentacija. Sve su to temelji za izradu

  takvog investicijskog plana. Poduzee moe imati vie takvih projekata i svi oni ulaze u investicijski plan

  odreenog razdoblja. Vano je prvo doi do predraunske vrijednosti za pojedini projekt. Predraunska

  vrijednost sadri strukturu ulaganja.

  166. Postoji vie metoda kapitalnog budetiranja ili metoda ocjene investicijskih mogunosti.

  Najvanije i najee koritene metode su:

  1. Metoda neto sadanje vrijednosti,

  2. Interna stopa povrata (rentabilnosti),

  3. Metoda perioda povrata,

  4. Metoda raunovodstvene stope povrata