EKOLOGICZNIE ZNACZY LOGICZNIE

  • View
    49

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

EKOLOGICZNIE ZNACZY LOGICZNIE . Nauka o strukturze i funkcjonowaniu przyrody, zajmująca się badaniem oddziaływań pomiędzy organizmami , a ich środowiskiem oraz wzajemnie między tymi organizmami. - PowerPoint PPT Presentation

Text of EKOLOGICZNIE ZNACZY LOGICZNIE

EKOLOGICZNIE ZNACZY LOGICZNIE

EKOLOGICZNIE ZNACZY LOGICZNIE Nauka o strukturze i funkcjonowaniu przyrody, zajmujca si badaniem oddziaywa pomidzy organizmami , a ich rodowiskiem oraz wzajemnie midzy tymi organizmami.Na caym wiecie coraz mocniej przywizuje si wag do tego, eby chroni rodowisko. Niestety ,s nadal takie osoby, ktre w aden sposb nie chc si przyczyni do ochrony rodowiska z rnych wzgldw. Brak chci, lenistwo i wiele innych czynnikw na to wpywa. W Polsce nigdy si tego nie robio, wic nie da si wymaga od ju, eby kady segregowa mieci i oszczdza prd czy wod. Inne pastwa na wiecie maj tak samo, albo gorzej, tylko nieliczni s bardzo wysoko pod wzgldem dbania o czysto swojego rodowiska.

W wojewdztwie witokrzyskim jest duo firm dbajcych o ekologi, midzy innymi: Delfin Sp. z o.o. , Zakad Urzdze Odpylajcych UCZYSKI , BIONOR Sp. z o.o. itp. Mieszkacy wojewdztwa rwnie wpywaj na ekologie . Montuj kolektory soneczne na dachach swoich domw , segreguj mieci , nie zanieczyszczaj powietrza gazami , dymami , myj samochody w przeznaczonych do tego miejscach . S rwnie fabryki , ktre dbaj o to aby nie zanieczyszcza wd . Rolnicy dbaj o ekologi w swoich gospodarstwach . Powiaty zakadaj specjalnie wiatraki czyli elektrownie wiatrowe . Miasta zakadaj oczyszczalnie i skadowiska odpadw. Rwnie ekologi w naszym wojewdztwie zajmuj si nadlenictwa poprzez odpowiedni gospodark zalesieniow.

Kolektory soneczne Kolektor soneczny urzdzenie do konwersjienergii promieniowania sonecznegonaciepo. Energia soneczna docierajca do kolektora zamieniana jest na energi ciepln nonika ciepa, ktrym moe byciecz(glikol,woda) lubgaz(np.powietrze).

Kolektory mona podzieli na:- paskie:- cieczowe,- gazowe,- dwufazowe,- paskie prniowe,- prniowo-rurowe (nazywane te prniowymi, w ktrych rol izolacji speniaj prniowe rury),- skupiajce (prawie zawsze cieczowe),- specjalne (np.okno termiczne,izolacja transparentna).Kolektory soneczne s bardzo popularne w naszym wojewdztwie . Osoby ktre posiadaj taki panel soneczny dbaj o rodowisko .

Segregacja odpadw

Segregacja odpadw to metoda usprawniajcautylizacjorazodzyskodpadw.Odpady s jednym z najwaniejszych problemw rodowiskowych wPolscei na wiecie. WPolsceobecnie wytwarza si ich 135 milionw ton. W tym 124 milionw ton toodpady przemysowe, a 11 milionw ton to odpady komunalne. A wic rednio kady Polak wytwarza okoo 300 kgodpadw komunalnychrocznie, za wUnii Europejskiejrednio 360-620 kg na osob na rok.Odpady moemy podzieli na:- odpady przemysowe- odpady komunalne- odpady niebezpieczneRolnictwo ekologiczneSystem gospodarowania o moliwie zrwnowaonej produkcji rolinnej i zwierzcej w ramach gospodarstwa, bazujcy na rodkach pochodzenia biologicznego i mineralnego nieprzetworzonych technologicznie. W systemie tym wyklucza si stosowanie syntetycznych nawozw mineralnych, pestycydw, regulatorw wzrostu i syntetycznych dodatkw do pasz. Z definicji tej wynika, e efektywno produkcji w gospodarstwach ekologicznych jest silnie uzaleniona od jakoci warunkw siedliskowych ksztatowanych przez czynniki naturalne.Wprowadzenie w roku 1999 dotacji do kontroli gospodarstw ekologicznych oraz po wstpieniu do UE, dotacji do powierzchni uytkw rolnych i kosztw kontroli znacznie zdynamizowao proces tworzenia gospodarstw ekologicznych. W wojewdztwie witokrzyskim liczba takich gospodarstw z certyfikatem wzrosa z 25 w 1997 roku, do 1248 w roku 2010. W skali kraju pod wzgldem iloci gospodarstw ekologicznych nasz region zajmuje 8 miejsce. Najwicej z nich pooonych jest w powiatach: piczowskim, kieleckim, starachowickim i ostrowieckim.

Elektrownie wiatrowe Elektrownia wiatrowaElektrowniawytwarzajcaenergi elektrycznprzy pomocy generatorw (turbin wiatrowych) napdzanychenergi wiatru. Energia elektryczna uzyskana z energii wiatru jest uznawana zaekologicznieczyst, gdy pomijajc nakady energetyczne zwizane z wybudowaniem takiej elektrowni, wytworzenie energii nie pociga za sobspalaniaadnego paliwa. Praca elektrowni wiatrowych powoduje jednak nietypowe i trudne do oceny oddziaywanie na rodowisko.Zespoy elektrowni wiatrowych wraz z infrastruktur towarzyszc nazywane sfarmamilubparkami wiatrowymi.W Polsce i Europie powstaje coraz wicej elektrowni wiatrowych. Trend ten nie omija te naszego wojewdztwa, w ktrym funkcjonuje ju czternacie farm wiatrowych i wszystko wskazuje na to, e pojawi si nastpne. W Powiecie Woszczowskim w gminie Kluczewsko znajduje si kilka wiatrakw .Oczyszczalnia ciekw jest to zespurzdzei obiektw technologicznych sucych dooczyszczania ciekw przemysowychikomunalnychczyli do usuwania zeciekwsubstancji w nich rozpuszczonych,koloidwizawiesinprzed odprowadzeniem ich dorzeki,jeziora,morza,gruntu.

Oczyszczalnie dzieli si na:lokalne (su do oczyszczanie niewielkich iloci ciekw)centralne (su do oczyszczania duych iloci ciekw)grupowe (su do oczyszczania ciekw zbieranych z okrelonego regionu)

Oczyszczalnie dzielimy na:biologiczne oczyszczanie odbywa si na drodze procesw biochemicznych, ktre maj na celu zmniejszenie iloci zwizkw azotu, fosforu i zawiesin.hydrobotaniczne oczyszczalnia ciekw wykorzystujcarolinypywajce (np.rzs wodn) lub zakorzenione (np.trzcin lub pak wodn) do oczyszczania ciekw, swobodnie pywajce jak hiacynt, pistia, wywcznik; ukadw tych nie stosuje si do duych oczyszczalni ciekw ze wzgldu na due jednostkowe zapotrzebowanie powierzchni.chemiczne oczyszczanie ciekw zachodzi w wyniku stosowania rodkw chemicznych co wywouje okrelone reakcje majce na celu zmniejszenie iloci zanieczyszcze.mechaniczne oczyszczalnie, w ktrej oczyszczanie ciekw zachodzi jedynie w wyniku procesw fizycznych, takich jak rozdrabnianie, cedzenie,filtrowanieczysedymentacja; czsto nazywane oczyszczalni wstpn. Na tym etapie ze cieku eliminuje si tuszcze przez wykorzystanie separatora tuszczu i piasek przy wykorzystaniu piaskownika.W naszym wojewdztwie jest ich okoo 40 .

Skadowisko odpadw- potocznie wysypisko mieci to zlokalizowany i urzdzony zgodnie z przepisami obiekt zorganizowanego deponowaniaodpadw. Pojcie skadowisko obejmuje rwniewylewisko odpadw ciekych,wysypisko odpadw komunalnych, a take zwaowiska mas ziemnych. Skadowanie odpadw moe odbywa si wycznie w miejscu do tego wyznaczonym. Niekiedy w tym samym miejscu prowadzi si te selekcj i czciowy odzysksurowcw wtrnych. Wacicielem skadowiska jest zazwyczaj miejscowysamorzd terytorialny.Pod wzgldem budowlanym skadowiska odpadw nale do najtrudniejszych technicznie obiektw, poniewa wymaga si od nich maksymalnej szczelnoci i zapewnienia minimalnego oddziaywania na otoczenie, a rwnoczenie s to obiekty o bardzo duej powierzchni i pojemnoci oraz czasie eksploatacji trwajcym kilkadziesit lat .W wojewdztwie witokrzyskim znajduje si okoo 60 takich skadowisk odpadw .

Nadlenictwo Podstawowa jednostka gospodarcza i organizacyjna w strukturzeLasw Pastwowych. Nadlenictwo wchodzi w skadRegionalnej Dyrekcji Lasw Pastwowych i obejmuje swoim obszarem moliwy do zapewnienia szczegowego nadzoru i kontroli pracy podlegychleniczych.Zadaniem nadlenictwa jest prowadzenie gospodarstwa lenego w zakresiehodowli,ochrony,cinkiiwyrbki drewna, pozyskiwaniauytkw ubocznych, wywozu drewna i innychpodw lenych,melioracjigruntw lenych i nielenych, budowydrg lenychi budowli zwizanych z gospodarstwem lenym.W wojewdztwie witokrzyskim jest ich 55 .

Nadlenictwo WoszczowaTerytorialny zasig nadlenictwa obejmuje pow.499,54 km2 . Ogem powierzchnia lasw znajdujcych si w terytorialnym zasigu dziaania Nadlenictwa Woszczowa wynosi 21.376 ha co stanowi blisko 43% lesistoci . Wedug podziau administracyjnego Nadlenictwo Woszczowa gospodaruje lasami na obszarze wojewdztwa witokrzyskiego obejmujcego powiaty: Powiat Jdrzejowski gmina Oksa, gmina Maogoszcz , Powiat Kielecki - gmina opuszno , Powiat Konecki gmina Supia Konecka , Powiat Woszczowski gmina Krasocin , gmina Woszczowa . Pod wzgldem powierzchniowym gwnymi gatunkami panujcymi w drzewostanach nadlenictwa jest sosna 83,23% i olsza 10,85%. 1.Rezerwaty- Oleszno -30,65 ha- ugi -68,72 ha2.Lasy ochronne - 6742,44ha3.Lasy gospodarcze -7037,69 haRezerwaty przyrodyRezerwat Oleszno Florystyczny rezerwat czciowy na terenie lenictwaZabrody o powierzchni31,43ha zosta utworzony w 1970 roku w celu zachowania ze wzgldw naukowych i dydaktycznych fragmentu drzewostanwwielogatunkowych o charakterze naturalnym, ze znacznym udziaem olszy czarnej i jesiona wyniosego.

Rezerwat ugi Faunistyczny rezerwat czciowy na terenie lenictwa Kurzelw o powierzchni88,07 ha. Zosta utworzony w 1981 roku w celu zachowania miejsc lgowych wielu gatunkw ptakw zwizanych ze rodowiskiem wodno-bagiennym i lenym. Przedmiotem ochrony jest avifauna oraz wodno-bagienny ekosystem leny.

Priorytety ekologiczne powiatu woszczowskiego :Postawione do osignicia cele polityki ekologicznej powiatu s zgodne z zaoeniami i polityki ekologicznej pastwa oraz z zaoeniami programu ochrony rodowiska dla wojewdztwa witokrzyskiego na lata 2007 - 2015.Jako cel nadrzdny polityki ekologicznej powiatu woszczowskiego przyjto:kompleksowa poprawa stanu rodowiska przyrodniczego powiatu woszczowskiegozmierzajca do realizacji zasad ekorozwoju. Program dziaa niezbdnych dla realizacji polityki ekologicznej powiatu woszczowskiego w zakresie ochrony rodowiska, powinien by osignity poprzez realizacj celw wymienionych poniej:- zachowanie dobrej jakoci powietrza atmosferycznego na obszarze caego powiatu- uzyskanie zauwaalnej poprawy jakoci wd powierzchniowych,- skuteczna ochrona dobrego stanu jakociowego wd podziemnych z jednoczesn racjonalizacj struktury ich zuycia,- przejcie na caociowe gospodarowanie zasobami wodnymi, realizowane w ukadzie zlewniowym,- wzmoona ochrona i racjonalne u