of 21 /21
EGZEMPLARNI MODEL NASTAVE EGZEMPLARNI MODEL NASTAVE Predavač: Lejla Sedić Predavač: Lejla Sedić Jezerski, 28. 1. 2009. god. Jezerski, 28. 1. 2009. god. O.Š. O.Š. “JEZERSKI” “JEZERSKI”

Egzemplarni Model Nastave

  • Author
    tuzla

  • View
    47

  • Download
    4

Embed Size (px)

Text of Egzemplarni Model Nastave

Page 1: Egzemplarni Model Nastave

EGZEMPLARNI MODEL EGZEMPLARNI MODEL NASTAVENASTAVE

Predavač: Lejla SedićPredavač: Lejla Sedić

Jezerski, 28. 1. 2009. god.Jezerski, 28. 1. 2009. god.

O.Š. O.Š. “JEZERSKI”“JEZERSKI”

Page 2: Egzemplarni Model Nastave

Ključni pojmovi....Ključni pojmovi....

SamoučenjeSamoučenjeIstraživački radIstraživački radKritički stavKritički stavEgzemplarEgzemplarAnalogni sadržajAnalogni sadržajKreativnost i maštaKreativnost i maštaPoticajPoticajAktivnostAktivnost

Page 3: Egzemplarni Model Nastave

• Termin egzemplarna nastava je prvi Termin egzemplarna nastava je prvi put upotrijebljen u Njemačkoj, put upotrijebljen u Njemačkoj, Vegenštajn; 1952. god.Vegenštajn; 1952. god.

• Egzemplaran (lat. Exemplar) – Egzemplaran (lat. Exemplar) – primjerak, uzorak, pojedinačan primjerak, uzorak, pojedinačan otisak. (otisak. (Anić, Klaić, Domović; Rječnik Anić, Klaić, Domović; Rječnik stranih riječi, Sani –plus; Zagreb, stranih riječi, Sani –plus; Zagreb, 2002. god)2002. god)

Page 4: Egzemplarni Model Nastave

DEFINICIJA EGZEMPLARNE DEFINICIJA EGZEMPLARNE NASTAVENASTAVE

• Egzemplarna nastavaEgzemplarna nastava je takav vid je takav vid nastave gdje nastavnik/ predavač ne nastave gdje nastavnik/ predavač ne izlaže cjelokupno gradivo (u okviru izlaže cjelokupno gradivo (u okviru jedne teme), nego uzima ograničeni dio jedne teme), nego uzima ograničeni dio gradiva, egzemplaran, uzorni sadržaj, i gradiva, egzemplaran, uzorni sadržaj, i to izlaže učenicima.to izlaže učenicima.

• Učenici po uzoru na nastavnika prelaze Učenici po uzoru na nastavnika prelaze na sadržaj samostalni rad, uče na na sadržaj samostalni rad, uče na analognom (sličnom) sadržaju. analognom (sličnom) sadržaju.

Page 5: Egzemplarni Model Nastave

PREDNOSTI EGZEMPLARNE PREDNOSTI EGZEMPLARNE NASTAVENASTAVE

• Omogućuje učenicima samostalni radOmogućuje učenicima samostalni rad

• Potiče na istraživački radPotiče na istraživački rad

• Mogućnost ovladavanja metodama i Mogućnost ovladavanja metodama i tehnikama efikasnog učenjatehnikama efikasnog učenja

• Rasterećenje nastavnih programaRasterećenje nastavnih programa

• Poticanje stvaralačkog i kritičkog Poticanje stvaralačkog i kritičkog mišljenja.mišljenja.

Page 6: Egzemplarni Model Nastave

KAKO OSMISLITI KAKO OSMISLITI EGZEMPLARAN ČAS?EGZEMPLARAN ČAS?

• Biraju se reprezentativne teme i one se Biraju se reprezentativne teme i one se obrađuju na egzemplaran – uzoran način.obrađuju na egzemplaran – uzoran način.

• Učenici dobijaju “uzorak” u pogledu izbora Učenici dobijaju “uzorak” u pogledu izbora sadržaja i načina njegova upoznavanja.sadržaja i načina njegova upoznavanja.

• Učenike osposobiti da sami stvaraju Učenike osposobiti da sami stvaraju zadatke.zadatke.

• Nastavnik će naznačiti situaciju, oblast, Nastavnik će naznačiti situaciju, oblast, učenici će formulirati raznovrsne zadatke i učenici će formulirati raznovrsne zadatke i moguća rješenja.moguća rješenja.

Page 7: Egzemplarni Model Nastave

• Primjena mašte.Primjena mašte.

• Važan postupak istraživanja, mišljenja, Važan postupak istraživanja, mišljenja, otkrivanja, obrade.otkrivanja, obrade.

• Egzemplarno podučavanje nastavnika Egzemplarno podučavanje nastavnika na egzemplarnim sadržajima i na egzemplarnim sadržajima i samostalnom radu učenika na samostalnom radu učenika na analognim sadržajima.analognim sadržajima.

• Direktan odnos prema nastavnim Direktan odnos prema nastavnim sadržajima.sadržajima.

• Samostalno otkrivanje po upoznatom Samostalno otkrivanje po upoznatom modelu, primjeru, egzemplaru...modelu, primjeru, egzemplaru...

Page 8: Egzemplarni Model Nastave

METODIČKI POSTUPAKMETODIČKI POSTUPAK

• Izdvajaju se slični sadržaji.Izdvajaju se slični sadržaji.• Zatim se izdvaja ono što je tipično, Zatim se izdvaja ono što je tipično,

egzemplarno.egzemplarno.• Izabrani sadržaji se dijele u dvije Izabrani sadržaji se dijele u dvije

grupe: grupe: egzemplarneegzemplarne (uže) i (uže) i analogneanalogne (šire). (šire).

• Nasatvnik objašnjava Nasatvnik objašnjava egzemplarneegzemplarne (uže), a učenici samostalno rade (uže), a učenici samostalno rade analogne analogne sadržaje.sadržaje.

Page 9: Egzemplarni Model Nastave

Poljakovi primjeri iz Poljakovi primjeri iz prakse...prakse...

1. 1. Tema iz biologijeTema iz biologije: Slatkovodne ribe: Slatkovodne ribe

Egzemplaran sadržaj: ŠaranEgzemplaran sadržaj: Šaran

Analogni sadržaj: Analogni sadržaj:

ŠtukaŠtuka

Som, Som,

GrgečGrgeč

Pastrva...Pastrva...

Page 10: Egzemplarni Model Nastave

2. 2. Tema iz književnostiTema iz književnosti: Jesen u : Jesen u književnostiknjiževnosti

Egzemplaran sadržaj: D. Domjanić: JesenEgzemplaran sadržaj: D. Domjanić: Jesen

Analogni sadržaji:Analogni sadržaji: D. Tadijanović: Jesensko pismoD. Tadijanović: Jesensko pismo D. Cesarić: Jesenje jutroD. Cesarić: Jesenje jutro M. Krleža: Jesenja pjesmaM. Krleža: Jesenja pjesma A. G. Matoš: Jesenje večeA. G. Matoš: Jesenje veče

Page 11: Egzemplarni Model Nastave

33. Tema iz povijesti. Tema iz povijesti: 1848 god. u Europi: 1848 god. u Europi

Egzemplaran sadržaj: 1848. god. u Egzemplaran sadržaj: 1848. god. u FrancuskojFrancuskoj

Analogni sadržaji: Analogni sadržaji: 1848. god. u Njemačkoj1848. god. u Njemačkoj1848. god. u Austriji1848. god. u Austriji1848. god. u Italiji1848. god. u Italiji1848. god. u Mađarskoj1848. god. u Mađarskoj

Page 12: Egzemplarni Model Nastave

Šta podrazumijeva Šta podrazumijeva egzemplarna nastava?egzemplarna nastava?

• Višu kvalitetu nastave.Višu kvalitetu nastave.• Voditi računa o selekciji činjenica, Voditi računa o selekciji činjenica,

njihovom raznovrsnom (konkretrnom) njihovom raznovrsnom (konkretrnom) predstavljanju, vođenju bilješki, uz predstavljanju, vođenju bilješki, uz primjenu raznih izvora znanja.primjenu raznih izvora znanja.

• Učenici usvajaju sadržaj i model Učenici usvajaju sadržaj i model (sadržajni, metodološki, metodički, (sadržajni, metodološki, metodički, misaoni, tehnički).misaoni, tehnički).

• Samostalno učenje i istraživanje Samostalno učenje i istraživanje analognih sadržaja.analognih sadržaja.

Page 13: Egzemplarni Model Nastave

O analogiji...O analogiji...

• ““Analogijski dokaz uspostavlja Analogijski dokaz uspostavlja preslikavanje s predmeta i odnosa na preslikavanje s predmeta i odnosa na nekom poznatom području (osnove) nekom poznatom području (osnove) na predmete i odnose u području koje na predmete i odnose u području koje se želi spoznati (cilj). Poznate činjenice se želi spoznati (cilj). Poznate činjenice o osnovi se koriste za predviđanja o o osnovi se koriste za predviđanja o dotad nezamijećenjenim odnosima u dotad nezamijećenjenim odnosima u problemu koji predstavlja cilj.” – problemu koji predstavlja cilj.” – HuntHunt

• Šta ovo znači???Šta ovo znači???

Page 14: Egzemplarni Model Nastave

O čemu treba voditi O čemu treba voditi računa?računa?

• Izbor analognih sadržajaIzbor analognih sadržaja• Uputiti učenike na traženje onog Uputiti učenike na traženje onog

zajedničkog, u egzemplaru i analogu, ali zajedničkog, u egzemplaru i analogu, ali i na upotrebu opće sheme rješavanja i na upotrebu opće sheme rješavanja problema.problema.

• Egzemplarni sadržaji se obrađuju na Egzemplarni sadržaji se obrađuju na nastavnom satu sa svim učenicimanastavnom satu sa svim učenicima

Page 15: Egzemplarni Model Nastave

TREBA POZNAVATI MODEL UČENJA

ANALOGNIH SADRŽAJA!!!

Page 16: Egzemplarni Model Nastave

EGZEMPLARNI MODEL

AKTIVNOST UČENIKAAKTIVNOST NASTAVNIKA

Page 17: Egzemplarni Model Nastave

AKTIVNOST NASTAVNIKAAKTIVNOST NASTAVNIKA• Izbor sadržaja za rad po modeluIzbor sadržaja za rad po modelu• Cilj je odabrati tipične Cilj je odabrati tipične

primjerke(egzemplare) i primjere.primjerke(egzemplare) i primjere.• Na osnovi propisanog programa Na osnovi propisanog programa

izdvojiti skupine sličnih predmeta.izdvojiti skupine sličnih predmeta.• Iz te skupine izdvojiti tipičan sadržaj Iz te skupine izdvojiti tipičan sadržaj

(egzemplar), koji ima sve odlike ostalih (egzemplar), koji ima sve odlike ostalih sadržaja iz te skupine.sadržaja iz te skupine.

• Preostale sadržaje učenici sami Preostale sadržaje učenici sami obrađuju.obrađuju.

Page 18: Egzemplarni Model Nastave

AKTIVNOST UČENIKAAKTIVNOST UČENIKA• Temeljito savladavanje egzemplarnih Temeljito savladavanje egzemplarnih

sadržajasadržaja

• Naučiti metodologiju spoznavanja drugih Naučiti metodologiju spoznavanja drugih sadržajasadržaja

• Samostalna primjena modela na novim Samostalna primjena modela na novim sadržajima.sadržajima.

• Korištenje različitih izvora znanja, rječnika, Korištenje različitih izvora znanja, rječnika, enciklopedija...enciklopedija...

• Pričanje osobnih doživljajaPričanje osobnih doživljaja

• Pisanje domaćih zadaća Pisanje domaćih zadaća

Page 19: Egzemplarni Model Nastave

ZAKLJUČAK...ZAKLJUČAK...

• Različite metode radaRazličite metode rada

• Kreativni model nastaveKreativni model nastave

• Stimulans učenicimaStimulans učenicima

• Konkretni zadaciKonkretni zadaci

• Timski radTimski rad

• Zagarantovan uspjehZagarantovan uspjeh

Page 20: Egzemplarni Model Nastave

......Vaša pitanja, Vaša pitanja, sugestije, komentari, sugestije, komentari,

kritike...kritike...

Page 21: Egzemplarni Model Nastave

ZAHVALJUJEM NA ZAHVALJUJEM NA

PAŽNJI!!!PAŽNJI!!!