of 17 /17
ARKUSZ ZAWIERA INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE DO MOMENTU ROZPOCZĘCIA EGZAMINU! Wypełnia kandydat przed rozpoczęciem pracy PESEL KANDYDATA KOD KANDYDATA EGZAMIN WSTĘPNY Z CHEMII POZIOM ROZSZERZONY Czas pracy 150 minut Instrukcja dla zdającego 1. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 16 stron (zadania 1 – 32). Ewentualny brak zgłoś przewodniczącemu zespołu nadzorującego egzamin. 2. Rozwiązania i odpowiedzi zapisz w miejscu na to przeznaczonym przy każdym zadaniu. 3. W rozwiązaniach zadań rachunkowych przedstaw tok rozumowania prowadzący do ostatecznego wyniku oraz pamiętaj o jednostkach. 4. Pisz czytelnie. Używaj długopisu/pióra tylko z czarnym tuszem/atramentem. 5. Nie używaj korektora, a błędne zapisy wyraźnie przekreśl. 6. Pamiętaj, że zapisy w brudnopisie nie podlegają ocenie. 7. Możesz korzystać z karty wybranych tablic chemicznych, linijki oraz kalkulatora. 8. Na karcie odpowiedzi wpisz swój numer PESEL. Życzymy powodzenia! MCH-R1_1P-113 ROK 2011 Za rozwiązanie wszystkich zadań można otrzymać łącznie 60 punktów

EGZAMIN WSTĘPNY Z CHEMII - arkuszmaturalny.pl · Z CHEMII POZIOM ROZSZERZONY Czas pracy 150 minut Instrukcja dla zdaj ... Na podstawie: A. Bielański, Podstawy chemii nieorganicznej,

  • Author
    vandiep

  • View
    222

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of EGZAMIN WSTĘPNY Z CHEMII - arkuszmaturalny.pl · Z CHEMII POZIOM ROZSZERZONY Czas pracy 150 minut...

ARKUSZ ZAWIERA INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE DO MOMENTU ROZPOCZCIA EGZAMINU!

Wypenia kandydat przed rozpoczciem pracy

PESEL KANDYDATA KOD KANDYDATA

EGZAMIN WSTPNY Z CHEMII

POZIOM ROZSZERZONY

Czas pracy 150 minut Instrukcja dla zdajcego 1. Sprawd, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 16 stron

(zadania 1 32). Ewentualny brak zgo przewodniczcemu zespou nadzorujcego egzamin.

2. Rozwizania i odpowiedzi zapisz w miejscu na to przeznaczonym przy kadym zadaniu.

3. W rozwizaniach zada rachunkowych przedstaw tok rozumowania prowadzcy do ostatecznego wyniku oraz pamitaj o jednostkach.

4. Pisz czytelnie. Uywaj dugopisu/pira tylko z czarnym tuszem/atramentem.

5. Nie uywaj korektora, a bdne zapisy wyranie przekrel. 6. Pamitaj, e zapisy w brudnopisie nie podlegaj ocenie. 7. Moesz korzysta z karty wybranych tablic chemicznych, linijki

oraz kalkulatora. 8. Na karcie odpowiedzi wpisz swj numer PESEL.

yczymy powodzenia!

MCH-R1_1P-113

ROK 2011

Za rozwizanie wszystkich zada mona otrzyma

cznie 60 punktw

Egzamin wstpny z chemii Poziom rozszerzony

2

Zadanie 1. (1 pkt) Konfiguracja elektronowa atomu arsenu w stanie podstawowym jest nastpujca:

As33 : 1s2 2s22p6 3s23p63d10 4s24p3

Narysuj klatkowy model rozmieszczenia elektronw walencyjnych atomu arsenu.

Zadanie 2. (1 pkt) Napromieniowanie izotopu 10B czstkami ( )42 He wywouje reakcj jdrow, ktrej przebieg ilustruje schemat:

nXHeB 10AZ

42

105

1

1++

Powstajcy w jej wyniku izotop X11

AZ jest nietrway i samorzutnie ulega przemianie

+ ( )01e+ zgodnie ze schematem:

++ eYX 01AZ

AZ

2

2

1

1

Podaj symbol pierwiastka Y oraz warto liczby masowej (A2) izotopu tego pierwiastka, powstajcego w powyej opisanych przemianach. Symbol pierwiastka Y: ..................................... Liczba masowa A2: ......................................... Zadanie 3. (2 pkt) Czsteczka amoniaku ma ksztat piramidy, co zilustrowano na poniszym schemacie.

Uzupenij ponisze zdania, podkrelajc jedno okrelenie spord podanych w kadym nawiasie.

1. W czsteczce amoniaku atomowi azotu przypisuje si hybrydyzacj ( sp / sp2 / sp3 ).

2. Spord ( dwch / trzech / czterech ) zhybrydyzowanych orbitali atomu azotu jeden

jest obsadzony przez ( wic / niewic ) par elektronow.

Na podstawie: A. Bielaski, Podstawy chemii nieorganicznej, Warszawa 2005

Egzamin wstpny z chemii Poziom rozszerzony

3

Zadanie 4. (2 pkt) Pierwiastki X i Y le w tej samej grupie ukadu okresowego, przy czym jeden znajduje si w trzecim, a drugi w pitym okresie. Elektroujemno pierwiastka X jest wiksza ni elektroujemno pierwiastka Y.

Oba pierwiastki tworz zwizki z wodorem, ktrych wartoci temperatury topnienia i wrzenia (pod cinieniem atmosferycznym) podano w tabeli.

Temperatura topnienia, C Temperatura wrzenia, C

Wodorek pierwiastka X 85,4 60,2

Wodorek pierwiastka Y 51,0 2,1

Wodorki obu pierwiastkw rozpuszczaj si w wodzie, tworzc roztwory o odczynie kwasowym.

a) Na podstawie danych zawartych w tabeli okrel stan skupienia wodorkw obu pierwiastkw w temperaturze pokojowej i pod cinieniem atmosferycznym.

Stan skupienia

Wodorek pierwiastka X

Wodorek pierwiastka Y Najwyszy stopie utlenienia pierwiastkw X i Y jest taki sam. Tlenek, w ktrym pierwiastek X przyjmuje swj najwyszy stopie utlenienia, jest bezwodnikiem kwasu bardzo mocnego, za analogiczny tlenek pierwiastka Y jest bezwodnikiem kwasu bardzo sabego. b) Korzystajc z powyszych informacji, napisz, w ktrym okresie ley pierwiastek X,

a w ktrym pierwiastek Y, oraz okrel przynaleno obu pierwiastkw do konfiguracyjnego (energetycznego) bloku ukadu okresowego (s, p lub d).

Pierwiastek X ley w okresie .......................... , a pierwiastek Y ley w okresie ...................... Blok energetyczny: .......................................... Zadanie 5. (1 pkt) Z podanego zbioru wybierz i podkrel wzory wszystkich substancji, ktre nie s jonowe.

CO2 N2 Na2CO3 NaOH NO2 NH4Cl

Egzamin wstpny z chemii Poziom rozszerzony

4

Zadanie 6. (2 pkt) Szybko pewnej reakcji chemicznej zachodzcej zgodnie z rwnaniem stechiometrycznym

A + B C opisuje rwnanie kinetyczne

BA cckv = Staa szybkoci tej reakcji w temperaturze 20 oC ma warto k = 0,1 dm3mol1s1. Sporzdzono roztwr, w ktrym pocztkowe stenie substancji A wynosio 0,2 moldm3, a pocztkowe stenie substancji B byo rwne 0,4 moldm3. Temperatura roztworu bya utrzymywana na poziomie 20 oC.

Oblicz szybko reakcji substancji A i B (w temperaturze 20 C) w momencie, w ktrym stenie molowe substratu A zmalao do poowy jego pocztkowej wartoci. Pamitaj o podaniu wyniku z jednostk.

Obliczenia: Odpowied:

Zadanie 7. (2 pkt) Reakcj otrzymywania amoniaku z azotu i wodoru mona opisa rwnaniem

N2 (g) + 3H2 (g) 2NH3 (g) H = 91,88 kJ

a) Okrel, czy reakcja syntezy amoniaku jest egzotermiczna, czy endotermiczna.

....................................................................................................................................................... b) Ustal warto standardowej entalpii tworzenia amoniaku.

Odpowied:

Egzamin wstpny z chemii Poziom rozszerzony

5

Zadanie 8. (3 pkt) Przemysowa metoda otrzymywania azotanu(V) amonu z amoniaku skada si z trzech etapw, ktre mona opisa w uproszczeniu jako: Etap 1: utlenienie amoniaku tlenem z powietrza (przy udziale katalizatora platynowego)

do tlenku azotu(IV) i pary wodnej, Etap 2: reakcja wytworzonego w etapie pierwszym tlenku azotu(IV) z wod, ktrej

produktami s kwas azotowy(V) i tlenek azotu(II), Etap 3: zobojtnienie otrzymanego w etapie drugim kwasu azotowego(V) amoniakiem.

Napisz w formie czsteczkowej rwnania reakcji zachodzcych podczas kadego z wymienionych etapw otrzymywania azotanu(V) amonu z amoniaku. Etap 1: .......................................................................................................................................... Etap 2: .......................................................................................................................................... Etap 3: .......................................................................................................................................... Zadanie 9. (1 pkt) Cz amoniaku rozpuszczonego w wodzie ulega reakcji opisanej rwnaniem:

NH3 + H2O 4NH+ + OH

Wska drobiny (czsteczki lub jony), ktre w reakcji amoniaku z wod tworz sprzone pary kwas-zasada. Wpisz ich wzory do tabeli.

Sprzona para 1 Kwas 1: Zasada 1:

Sprzona para 2 Kwas 2: Zasada 2: Zadanie 10. (1 pkt) Pewn objto kwasu solnego o steniu molowym 0,1 moldm3 rozcieczono wod tak, e pH otrzymanego roztworu byo o dwie jednostki wiksze od pH roztworu pocztkowego.

Ustal stosunek objtoci otrzymanego kwasu solnego (Vk) i objtoci pocztkowej kwasu solnego (Vp).

Obliczenia: Odpowied:

k

p

VV

=

Egzamin wstpny z chemii Poziom rozszerzony

6

Zadanie 11. (2 pkt) Oblicz stenie molowe wodnego roztworu HNO3 o steniu 24,00% (w procentach masowych) i gstoci rwnej 1,14 gcm3. Wynik podaj z dokadnoci do dwch miejsc po przecinku.

Obliczenia: Odpowied:

Zadanie 12. (4 pkt) Zaprojektuj dowiadczenie, ktrego przebieg potwierdzi amfoteryczne waciwoci wodorotlenku cynku.

a) Uzupenij schemat dowiadczenia, wpisujc wzory uytych odczynnikw wybranych spord nastpujcych:

HCl (aq) H2S (aq) NaOH (aq) K2CrO4 (aq)

Schemat dowiadczenia:

...............

I

...............

II

zawiesina wieo wytrconego osadu Zn(OH)2

b) Napisz, jakie obserwowane w tym dowiadczeniu zmiany potwierdz amfoteryczne waciwoci wodorotlenku cynku.

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Egzamin wstpny z chemii Poziom rozszerzony

7

c) Napisz w formie jonowej skrconej rwnania reakcji, ktre zaszy w obu probwkach, wiedzc, e produktem jednej z nich jest zwizek kompleksowy o liczbie koordynacyjnej rwnej 4.

Probwka I:

...................................................................................................................................................... Probwka II:

...................................................................................................................................................... Zadanie 13. (2 pkt) Szkliwo to tkanka pokrywajca powierzchni zba. Gwnym skadnikiem szkliwa jest zwizek o wzorze Ca10(PO4)6(OH)2. Substancja ta nadaje powierzchni zba bardzo du twardo, ale odpowiada za wraliwo szkliwa na dziaanie kwasw. W rodowisku o odczynie kwasowym ulega rozpuszczeniu (roztworzeniu), poniewa reaguje z jonami H+, tworzc monowodorofosforan(V) wapnia o wzorze CaHPO4, ktry jest rozpuszczalny w wodzie. Proces ten nosi nazw odwapnienia szkliwa.

a) Dokocz poniszy schemat, wpisujc wzory produktw i uzgadniajc wspczynniki stechiometryczne, tak aby otrzyma jonowy zapis rwnania reakcji, w ktrej Ca10(PO4)6(OH)2 ulega cakowitemu rozpuszczeniu.

Ca10(PO4)6(OH)2 + ...... H+ ....................................................................................................

b) Okrel, jak wpynie na wydajno procesu odwapnienia szkliwa

stosowanie pasty do zbw zawierajcej jony wapnia Ca2+.

................................................................................................................................................

obnienie pH rodowiska jamy ustnej, np. przez picie napojw o niskim pH.

................................................................................................................................................ Zadanie 14. (1 pkt) Napisz rwnania reakcji elektrodowych zachodzcych w czasie elektrolizy wodnego roztworu NaCl z zastosowaniem elektrod grafitowych. Rwnanie reakcji katodowej: ......................................................................................................

Rwnanie reakcji anodowej: .......................................................................................................

Egzamin wstpny z chemii Poziom rozszerzony

8

Zadanie 15. (3 pkt) Poniej przedstawiono schematy, rwnania reakcji elektrodowych i potencjay standardowe dwch pogniw redoks.

Schemat pogniwa Rwnanie reakcji elektrodowej Potencja standardowy

Pt|Sn2+,Sn4+ Sn4+ + 2e Sn2+ E = 0,151 V

Pt|Fe2+,Fe3+ Fe3+ + e Fe2+ E = 0,771 V Na podstawie: J. Sawicka, A. Janich-Kilian, W. Cejner-Mania, G. Urbaczyk, Tablice chemiczne, Gdask 2001

a) Napisz w formie jonowej skrconej rwnanie reakcji, ktra zachodzi w pracujcym ogniwie galwanicznym zbudowanym z powyszych pogniw.

....................................................................................................................................................... b) Napisz schemat ogniwa galwanicznego zbudowanego z tych pogniw zgodnie

z konwencj sztokholmsk.

....................................................................................................................................................... c) Oblicz si elektromotoryczn (SEM) tego ogniwa galwanicznego.

....................................................................................................................................................... Zadanie 16. (4 pkt) Reakcja wodorotlenku chromu(III) z anionami chloranowymi(I) w rodowisku zasadowym przebiega zgodnie ze schematem:

3Cr(OH) + ClO + OH 24CrO

+ Cl + 2H O

a) Napisz w formie jonowej z uwzgldnieniem oddanych lub pobranych elektronw (zapis jonowo-elektronowy) rwnania procesw redukcji i utleniania dokonujcych si w czasie tej reakcji.

Rwnanie procesu redukcji: .........................................................................................................

Rwnanie procesu utleniania: ......................................................................................................

b) Dobierz i uzupenij wspczynniki stechiometryczne w poniszym schemacie.

...... 3Cr(OH) + ...... ClO

+ ...... OH ...... 24CrO + ...... Cl + ...... 2H O

c) Okrel funkcj, jak w tej reakcji peni aniony chloranowe(I). .......................................................................................................................................................

Egzamin wstpny z chemii Poziom rozszerzony

9

Informacja do zada 17.19. Do zlewki zawierajcej 35,0 cm3 wodnego roztworu substancji A dodawano kroplami wodny roztwr substancji B, stale mierzc pH otrzymywanej mieszaniny. Uzyskano nastpujcy wykres zalenoci mierzonego pH od objtoci dodanego roztworu substancji B:

objto roztworu substancji B, cm3

pH

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0

14,0

12,0

10,0

8,0

6,0

4,0

2,0

0,0

Zadanie 17. (1 pkt) Korzystajc z wykresu, ustal, ile cm3 roztworu substancji B naley uy, aby przereagowaa ona cakowicie z substancj A zawart w 35,0 cm3 roztworu.

...................................................................................................................................................... Zadanie 18. (1 pkt) Korzystajc z wykresu, okrel, jak barw przyjmie fenoloftaleina w roztworze otrzymanym przez zmieszanie 35,0 cm3 roztworu substancji A z 40,0 cm3 roztworu substancji B.

...................................................................................................................................................... Zadanie 19. (1 pkt) Spord podanych poniej wzorw wybierz wzr zwizku, ktry w opisanym dowiadczeniu mg by substancj A, oraz wzr zwizku, ktry mg by substancj B.

KNO3 CH3COOK C2H5OH KOH HNO3

Substancja A: ................................................. Substancja B: ...................................................

Egzamin wstpny z chemii Poziom rozszerzony

10

Zadanie 20. (3 pkt) Przeprowadzono dowiadczenie, ktrego przebieg ilustruje poniszy schemat.

odczynnik X

KMnO4 (aq) + H2SO4 (aq) KMnO4 (aq) + KOH (aq)

I II

Pocztkowo roztwory w probwce I i II byy fioletowe. Po dodaniu do nich odczynnika X zaobserwowano, e w obu probwkach roztwory zmieniy barw.

a) Spord poniszych wzorw wybierz i podkrel wzr odczynnika X, ktry dodano do obu probwek.

K2SO4 K2SO3 KNO3

b) Uzupenij ponisz tabel, wpisujc numery probwek (I lub II), w ktrych zaobserwowano opisane zmiany.

Zaobserwowane zmiany po dodaniu wybranego odczynnika Numer probwki

Roztwr w probwce sta si zielony.

Roztwr w probwce odbarwi si.

c) Okrel czynnik, ktry spowodowa rny przebieg reakcji odczynnika X z jonami manganianowymi(VII) w obu probwkach.

....................................................................................................................................................... Zadanie 21. (1 pkt) Okrel stopnie utlenienia atomw wgla w czsteczkach zwizkw organicznych, ktrych wzory podano w tabeli.

Wzr zwizku organicznego CH3OH HCHO HCOOH

Stopie utlenienia atomu wgla

Zadanie 22. (2 pkt) Przeprowadzono cig reakcji zgodnie z nastpujcym schematem:

CH CH A+ HCl

I II CH2 CH

Cl n

p, T, katalizator

Egzamin wstpny z chemii Poziom rozszerzony

11

Napisz, stosujc wzory pstrukturalne (grupowe) zwizkw organicznych, rwnania reakcji oznaczonych numerami I i II.

Rwnanie reakcji I:

...................................................................................................................................................... Rwnanie reakcji II:

...................................................................................................................................................... Zadanie 23. (1 pkt) Benzenokarboaldehyd (aldehyd benzoesowy) o wzorze C6H5CHO w obecnoci stonych roztworw zasad ulega reakcji Cannizzaro. Reakcja ta zachodzi zgodnie ze schematem:

aldehyd stony roztwr NaOH alkohol + sl kwasu karboksylowego

Kady z produktw tej reakcji zawiera w czsteczce tak sam reszt wglowodorow, co reagujcy aldehyd.

Na podstawie: R.T. Morrison, R.N. Boyd, Chemia organiczna, Warszawa 1994

Uzupenij poniszy schemat reakcji dla benzenokarboaldehydu, wpisujc w puste pola wzory pstrukturalne (grupowe) produktw tej reakcji.

CHO

2 + NaOH +

benzenokarboaldehyd alkohol sl kwasu

karboksylowego Zadanie 24. (2 pkt) Pewien kwas alkanowy ma nastpujcy wzr pstrukturalny (grupowy):

CH3 CH CH3

COOH

a) Podaj nazw systematyczn tego kwasu.

...................................................................................................................................................... b) Narysuj wzr pstrukturalny (grupowy) innego kwasu alkanowego o takim samym

wzorze sumarycznym.

......................................................................................................................................................

Egzamin wstpny z chemii Poziom rozszerzony

12

Informacja do zada 25.27.

Tymianek waciwy jest aromatyczn rolin stosowan jako przyprawa oraz w lecznictwie ludowym. W zalenoci od pochodzenia zawiera on od 0,1 do 1,5 procent masowych olejku eterycznego. W skad tego olejku wchodz karwakrol i tymol, ktrych wzory przedstawiono poniej.

karwakrol tymol

CH3

CHCH3CH3

OH

CH3

CHCH3CH3

OH

Na podstawie: J. Grnicka, Apteka natury, Warszawa 2003

Zadanie 25. (1 pkt) Ustal i napisz wzr sumaryczny tymolu. ....................................................................................................................................................... Zadanie 26. (2 pkt) Oce prawdziwo poniszych zda i uzupenij tabel. Wpisz liter P, jeli zdanie jest prawdziwe, lub liter F, jeli jest faszywe.

a) Cechy budowy czsteczek karwakrolu i tymolu:

1. Karwakrol i tymol to izomery, poniewa maj taki sam wzr sumaryczny, ale rni si wzorami strukturalnymi.

2. W czsteczkach obu zwizkw szeciu atomom wgla mona przypisa hybrydyzacj sp2, a czterem atomom wgla hybrydyzacj sp3.

3. Czsteczki karwakrolu i tymolu s chiralne.

b) Waciwoci chemiczne karwakrolu i tymolu:

1. Karwakrol i tymol s fenolami, tworz wic z roztworem chlorku elaza(III) kompleksy o charakterystycznym zabarwieniu.

2. Karwakrol i tymol nie wykazuj zdolnoci tworzenia estrw.

3. Karwakrol i tymol nie ulegaj reakcji nitrowania.

Egzamin wstpny z chemii Poziom rozszerzony

13

Zadanie 27. (2 pkt) Karwakrol poddano dziaaniu roztworu NaOH, a nastpnie do mieszaniny poreakcyjnej wprowadzono tlenek wgla(IV) zgodnie z nastpujcym schematem:

CH3

CHCH3CH3

OH

karwakrol

+ NaOH (aq) A

+ CO2 + H2O temperatura pokojowa B

I II

Napisz wzory pstrukturalne (grupowe) zwizkw organicznych A i B, bdcych produktami reakcji oznaczonych numerami I i II.

Produkt organiczny reakcji I:

Produkt organiczny reakcji II:

Zadanie 28. (2 pkt) Poniej podano wzory pstrukturalne (grupowe) piciu zwizkw organicznych oznaczone numerami I V.

CHCH CH3CH2OH CH3CH2C O OH

CH3CH2C O NH2

CH3NH2

I II III IV V

Uzupenij ponisz tabel, wpisujc obok kadej waciwoci jeden numer wzoru zwizku wykazujcego t waciwo.

Waciwo Numer wzoru

1. Odwodnienie (dehydratacja) tej substancji jest laboratoryjn metod otrzymywania etenu (etylenu).

2. Zwizek ten ulega reakcji hydrolizy zasadowej i kwasowej.

3. W warunkach laboratoryjnych zwizek ten jest gazem o charakterystycznym zapachu, ktry bardzo dobrze rozpuszcza si w wodzie, tworzc roztwr o odczynie zasadowym.

4. Zwizek ten reaguje z wodnym roztworem NaOH, tworzc sl, a nie reaguje z kwasem solnym.

5. Addycja wody do tej substancji (wobec HgSO4 i H2SO4) stanowi wan metod otrzymywania etanalu.

Egzamin wstpny z chemii Poziom rozszerzony

14

Zadanie 29. (3 pkt) Poniszy schemat ilustruje cig reakcji chemicznych, ktrych produktem organicznym jest zwizek oznaczony liter X.

CH2 C

CH3

CH3

CH3 C Cl

CH3

CH3

X

+ KOH rodowisko C2H5OH

1

+ H2O rodowisko kwasowe

2

a) Narysuj wzr pstrukturalny (grupowy) zwizku oznaczonego liter X i podaj jego

nazw systematyczn. Wzr zwizku X: ......................................................................................................................... Nazwa zwizku X: ....................................................................................................................... b) Stosujc podzia charakterystyczny dla chemii organicznej, okrel typ reakcji 1 i 2. Typ reakcji 1: ......................................................................................... Typ reakcji 2: ......................................................................................... c) Okrel mechanizm (rodnikowy, elektrofilowy, nukleofilowy) reakcji 2. Mechanizm reakcji 2: ................................................................................................................... Zadanie 30. (2 pkt) Dwa zwizki ssiaduj w szeregu homologicznym alkanali (aldehydw, ktre s pochodnymi alkanw). Stosunek mas molowych tych zwizkw jest rwny 1,241. Wykonujc odpowiednie obliczenia, ustal wzr sumaryczny zwizku o mniejszej liczbie atomw wgla w czsteczce.

Obliczenia:

Odpowied:

Egzamin wstpny z chemii Poziom rozszerzony

15

Zadanie 31. (2 pkt) Fenyloalanina w stanie staym oraz w roztworach wodnych o pH = 5,48 wystpuje w postaci jonw obojnaczych o nastpujcym wzorze pstrukturalnym (grupowym):

CH2 CH CO

NH3+ O

Uzupenij ponisze schematy, wpisujc wzory pstrukturalne (grupowe) organicznych produktw reakcji.

+ OH + H2O CH2 CH CO

NH3+ O

+ H3O+ + H2O CH2 CH CO

NH3+ O

Zadanie 32. (2 pkt) Uzupenij ponisz tabel, tak aby otrzyma wzory (w projekcji Fischera) pary enancjomerw oraz pary diastereoizomerw.

Para enancjomerw:

CHO

C

C

CH2OH

H OH

OH H

CHO

C

C

CH2OH

Para diastereoizomerw:

CHO

C

C

CH2OH

H OH

OH H

CHO

C

C

CH2OH

Egzamin wstpny z chemii Poziom rozszerzony

16

BRUDNOPIS

MCH-R1_1P-113

PESEL

WYPENIA ZDAJCY

KOD EGZAMINATORA

Czytelny podpis egzaminatora

WYPENIA EGZAMINATOR

Suma punktw

0

21

31

41

51

22

32

42

52

23

33

43

53

24

34

44

54

25

35

45

55

26

36

46

56

27

37

47

57

28

38

48

58

29

39

49

59

1

11

2

12 13

3 4

14

5

15

6

16

7

17

8

18

9

1910

20

30

40

50

60

KOD ZDAJCEGO

Miejsce na naklejk z nr PESEL

/ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages true /GrayImageMinResolution 300 /GrayImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleGrayImages false /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 300 /GrayImageDepth -1 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages false /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages true /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages false /CropMonoImages true /MonoImageMinResolution 1200 /MonoImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleMonoImages false /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 1200 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages false /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects false /CheckCompliance [ /None ] /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError true /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile (None) /PDFXOutputConditionIdentifier () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName () /PDFXTrapped /False

/SyntheticBoldness 1.000000 /Description > /Namespace [ (Adobe) (Common) (1.0) ] /OtherNamespaces [ > /FormElements false /GenerateStructure true /IncludeBookmarks false /IncludeHyperlinks false /IncludeInteractive false /IncludeLayers false /IncludeProfiles true /MultimediaHandling /UseObjectSettings /Namespace [ (Adobe) (CreativeSuite) (2.0) ] /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA /PreserveEditing true /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged /UseDocumentBleed false >> ]>> setdistillerparams> setpagedevice