EFZG - statisitka, prof. Cizmic - predavanja

  • View
    722

  • Download
    33

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Predavanja profesorice Cizmic, najbolja skripta za poloziti usmeni iz statistike kod svih profesora.

Text of EFZG - statisitka, prof. Cizmic - predavanja

STATISTIKA znanstvena metoda koja se bavi prikupljanjem, ureivanjem, analizom i tumaenjem podataka

Doc.dr.sc. Draenka izmi predavanja 2009.g.

STATISTIKADoc.dr.sc.Draenka izmi

- predavanja 2009.g -

SADRAJ:1. UVOD

Statistiki skup...................................................................................4 Vrste i izvori statistikih podataka....................................................4 2. UREIVANJE PODATAKA

Statistiki nizovi i tabele

5 Numeriki nizovi

73. OSNOVNA ANALIZA VREMENSKIH NIZOVA

Grafiko prikazivanje vremenskih nizova

10 Individualni indeksi

104. SREDNJE VRIJEDNOSTI STATISTIKOG NIZA

Mod....................................................................................................

12

Medijan.............................................................................................

13

Aritmetika sredina...........................................................................

15

Geometrijska sredina.......................................................................

17

Skupni indeksi..................................................................................

185. MJERE DISPERZIJE Raspon varijacije, Interkvartil, Koeficijent kvartilne devijacije.......

19 Srednje apsolutno odstupanje (MAD)...........................................

22 Varijanca, Standardna devijacija, Koeficijent varijacije..................

23 Standardizirana varijabla..................................................................

256. MJERE ASIMETRIJE Koeficijent asimetrije, Pearsonova mjera, Bowleyjeva mjera........

26

7. MJERE ZAOBLJENOSTI

Koeficijent zaobljenosti....................................................................

298. MJERE KONCENTRACIJE Koncentracijski omjer, Ginijev koeficijent.......................................

319. OSNOVNI POJMOVI VJEROJATNOSTI Definicije i svojstva vjerojatnosti......................................................

32 Modeli distribucija vjerojatnosti.......................................................

3410. OSNOVNI POJMOVI INFERENCIJALNE STATISTIKE Plan uzorka.......................................................................................

37 Sampling distribucija........................................................................

38 PROCJENE PARAMETRA Procjena aritmetike sredine...........................................................

39 Procjena totala osnovnog skupa.....................................................

42 Procjena proporcije osnovnog skupa.............................................

4411. TESTIRANJE HIPOTEZA O PARAMETRU Testiranje hipoteza o pretpostavljenoj vrijednosti aritmetike sredine osnovnog skupa................................................................

44 Testiranje hipoteza o razlici aritmetikih sredina dvaju

osnovnih skupova nezavisnim uzorcima..........................................4912. REGRESIJSKA ANALIZA Model jednostavne linearne regresije...............................................52 deskriptivno statistika analiza modela...............................52 inferencijalno statistika analiza modela............................

57 testiranje hipoteza o modelu................................................

5813. MODEL VIESTRUKE REGRESIJE Analiza modela viestruke regresije................................................

58 Testiranje hipoteza o modelu viestruke regresije.........................

5914. MODELI VREMENSKIH SERIJA Komponente vremenskih serija.......................................................

60 Modeli trenda....................................................................................

61PREDAVANJE #1

STATISTIKA znanstvena metoda koja se bavi prikupljanjem, ureivanjem, analizom i tumaenjem podataka.

DESKRIPTIVNA u okviru deskriptivne statistike zakljuci se donose na temelju svih podataka. Ona obuhvaa postupke ureivanja, grupiranja, tabeliranja, grafikog prikazivanja te izraunavanja razliitih statistiko-analitikih veliina

INFERENCIJALNA u sklopu inferencijalne statistike zakljuci se dodose na temelju dijela podataka (uzoraka). Temelji se na teoriji vjerojatnosti

STATISTIKI SKUP ine jedinice koje su predmetom promatranja statistikom metodom. Moemo promatrati osobe, poduzea, zemlje, proizvode itd.

OPSEG SKUPA broj jedinica. S obzirom na opseg statistiki skupovi se dijele na:

KONANI STATISTIKI SKUP studenti upisani na efzg

BESKONANI STATISTIKI SKUP bacanje novia ili proizvodnja

Statistiki skupovi definiraju se pojmovno, prostorno i vremenski.

OSNOVNI SKUP (POPULACIJA) skup podataka o promatranom svojstvu za svaku jedinicu statistikog skupa.

UZORAK podskup, dio osnovnog skupa. Dio podataka izdvojen iz cjelovite evidencije.

STATISTIKO OBILJEJE (VARIJABLA) svojstvo koje stupnjem ili oblikom varira od jedinice do jedinice statistikog skupa.

VRSTE STATISTIKOG OBILJEJA:

1. NUMERIKO (KVANTITATIVNO) izraava se brojevima

DISKRETNO (diskontinuirano) poprima iskljuivo cjelobrojne vrijednosti. npr. broj uenika u razredu, broj djece u obitelji

KONTINUIRANO moe poprimiti bilo koju vrijednost iz nekog intervala. npr. visina, teina, cijena...

2. KVALITATIVNO

NOMINALNO (atributivno i geografsko) izraava se opisno ili rijeima. npr. atributivno spol, zanimanje ; geografsko mjesto roenja

REDOSLIJEDNO (obiljeje ranga) npr. ocijena, stupanj kvalitete

MJERENJE postupak pridruivanja numerikih i nenumerikih oznaka jedinicama statistikih skupova na temelju odreenog pravila. Temelji se na primjeni mjerih skala.

MJERNE SKALE:

1. NOMINALNA sastoji se od liste naziva

2. ORDINALNA ovom skalom jedinicama statistikih skupova pridruuju se slovne oznake, simboli ili brojevi sukladno intenzitetu mjernog svojstva

3. INTERVALNA - ovom skalom jedinicama statistikih skupova pridruuju se brojevi sukladno intenzitetu mjernog svojstva. Za ovu skalu karakteristino je da ima definiranu mjernu jedinicu i dogovorno utvrenu nulu. npr. temperaturna ljestvica.

4. OMJERNA - ovom skalom jedinicama statistikih skupova pridruuju se brojevi sukladno intenzitetu mjernog svojstva. Za ovu skalu karakteristino je da ima definiranu mjernu jedinicu i nulu koja oznaava nepostojanje svojstva. npr. plaa, broj zastoja rada stroja.

IZVORI PODATAKA:

PRIMARNI prikupljaju se u skladu s ciljem istraivanja. SEKUNDARNI prikupljaju ih razne institucije (dravni zavod za statistiku, banke, agencije za istraivanje trita, osiguravajui zavodi...)PREDAVANJE #2UREIVANJE PODATAKA ureivanjem podataka nastaju statistiki nizovi

STATISTIKI NIZOVI:1. NOMINALNI NIZ nastaje ureivanjem podataka o nominalnom obiljeju2. REDOSLIJEDNI NIZ nastaje ureivanjem podataka o rang varijabli3. NUMERIKI NIZ nastaje ureenjem podataka koji predstavljaju vrijednosti numerike varijable4. VREMENSKI NIZ nastaje kronolokim nizanjem podataka o nekoj pojavi (proizvodnja,uvoz,izvoz)STATISTIKE TABELE: JEDNOSTAVNAPoljoprivredna povrina po kategorijama u tisuama hektara u RH, 2003.g

KATEGORIJEPOVRINA

oranice i vrtovi1460

vonjaci68

vinogradi57

livade396

panjaci1156

izvor: SLJRH, 2004.g., str.250

SKUPNA sadri barem dva niza koji su grupirani prema modalitetima istog obiljeja

Izvoz i uvoz prema pretenoj ekonomskoj namjeni u milijunima am. $ u RH, 2003.g.

EKONOMSKA NAMJENAIZVOZUVOZ

proizvodi za reprodukciju29596583

proizvodi za investicije13413316

proizvodi za iroku potronju18864311

izvor: SLJRH, 2004.g., str.386

KOMBINIRANA (TABELA KONTIGENCE, TABELA S DVA ULAZA) podaci su grupirani prema modalitetima dvaju ili vie varijabliStanovnitvo prema spolu i starosti u tisuama u RH, popis iz 2001.g.

STAROSTSPOL

M

0 14388370

15 6414821501

65 -266430

izvor: SLJRH, 2004.g., str.95

RELATIVNI BROJEVI omoguavaju elementarnu analizu podataka u sklopu deskriptivne statistike

proporcije (dio/cjelina), postoci (dio/cjelina*100) odnosno relativne frekvencije

indeksi

relativni brojevi koordinacije omjerni brojevi koji nastaju diobom dvaju koordinirajuih veliina (npr.gustoa stanovnitva, dohodak po stanovniku, BDP per capita)

NIZOVI KVALITATIVNIH PODATAKAKvalitativni podaci su oblici nominalne ili redoslijedne varijable.

ako ih je mali broj navode se nekim redom odabranim po volji ili prema intenzitetu mjernog obiljeja kod redoslijednih podataka (npr.ocjene od najmanje prema najveoj)

ako se radi o veem broju podataka pristupa se grupiranju. Grupiranjem se skup podataka ralanjuje na podskupove koji se meusobno ne preklapaju.

FREKVENCIJA broj podataka istog ili slinog modaliteta varijable

NOMINALNI ILI REDOSLIJEDNI NIZ ine parovi razliitog oblika kvalitativne varijable oi i pripadajuih frekvencija fi ( (oi, fi), i=1,2,....,kUenici i studenti koji su zavrili osnovnu ili srednju kolu odnosno diplomirai na visokim uilitima u RH, 2003.g.

STUPANJ OBRAZOVANJABROJ OSOBA

oifi

osnovno51211

srednje47092

struni studij6489

sveu.studij9243

ukupno114035

izvor: SLJRH, 2004.g., str.487

OPSEG SKUPA zbroj frekvencija

RELATIVNA FREKVENC