EFFIE SEMINAR

 • View
  217

 • Download
  0

Embed Size (px)

Transcript

 • Miro Kline Ana Rozman Metka Kuhar

  Pisanje prijave EFFIE:

  Primer jogurta LCA

  Ljubljana, september 2002Marketinki fokus

 • Vsebina predavanja

  Model uinkovitosti oglaevanja

  Pisanje prijave EFFIE Slovenija 2002

  Analiza preteklih zmagovalcev EFFIE in

  primera LCA jogurtov Zelene doline

  Povzetek

 • Namen: doseganje odlinosti

  Poslovne,

  Marketinke,

  Komunikacijske.

  Cilj: izboljanje uinkovitosti oglaevanja

  razvoj teorije in prakse v smeri IPA nagrad,

  dokazati prispevek oglaevanja/

  komuniciranja k vrednosti TZ.

 • Model uinkovitosti oglaevanja

 • Zahteva po razumevanju

  (psihologije) potronikov

  TK / OGLAEVANJE UINEK/UINKI

 • Razumevanje potronikov omogoa

  nartno organiziranje oglaevanja

  prinaa

  noviceojauje ugled,

  slavo

  med gledanjem

  TV, branjem,...

  na prodajnem

  mestu

  Izkunje s trno

  znamko

  KRATKORONO DOLGORONO

 • Vzvodi delovanja ali uinki oglaevanja

  PRODAJA

  UINKI NA TZ

  RAZLINI DRUGI UINKI

  jedro tekmovanja na

  trgu

  merila povianja

  cene izdelka

  ocena vrednosti TZ

  cena delnic

  vpliv na partnerje

  motiviranje

  zaposlenihVir: Feldwick (1990)

 • Model uinkovitosti oglaevanja

  tiri ravni prouevanja:

  I. Trna odzivnost oz. agregirano vedenje

  II. Mentalni odzivi na oglaevanje

  III. Mentalni odzivi na trno znamko

  IV. Vedenjski odzivi na trno znamko

 • Model uinkovitosti oglaevanja

  Neposredni uinki akcije Kratkoroni uinki Dolgoroni uinki akcije

  I. TRNA

  ODZIVNOST

  II. MENTALNI ODZIVI

  NA OGLAEVANJE

  III. MENTALNI ODZIVI

  NA TRNO ZNAMKO

  IV. VEDENJSKI ODZIVI

  NA TRNO ZNAMKO

  Vir: Franzen 1999

  AGREGIRANO VEDENJE

  PERCEPCIJA IN UENJE

  PREPRIEVANJE

  VEDENJE POSAMEZNIKOV

 • Raziskovalne metode

  uinkov oglaevanja

  trnega komuniciranja

 • Merjenje izidov oglaevalske akcije

  Mentalni odzivi na

  oglaevalske

  draljaje

  Testiranje koncepta

  Testiranje besedila

  Opaenost, priklic

  Mentalni odzivi na

  blagovno znamko

  Brand tracking

  Brand monitoring

  Vedenjski odzivi na

  blagovno znamko

  Panel potronikov

  Raziskave iz enega

  vira (single-source)

  Vir: Franzen (1999)

  IZIDI METODE

 • Merjenje uinkov na ravni trga

  Trna odzivnost Panel trgovin,

  gostinskih lokalov,

  trafik,...

  Vir: Franzen (1999)

  IZIDI METODE

 • Merjenje uinkovitosti

  vhodnih spremenljivk

  GRP in SOV

  Oglaevalski izdatki

  Izpostavljenost in

  doseg

  Osnovne spremenljivke

  (celostno)

  Spremenljivke

  kreativnosti

  Znailnosti oglasov

  Znailnosti

  oglaevalske akcije

  Izbira medijev in

  drugih sredstev

  Vir: Franzen (1999)

  IZIDI METODE

 • Pisanje prijave

  EFFIE Slovenija 2002

  Primer:

  LCA jogurti Zelene doline

 • Trije koraki priprave:

  Prijava EFFIE

  tudija primera

  celotno gradivo

 • Struktura prijave

  1. Trna prilonost

  2. Cilji komuniciranja in strategija

  3. Opredelitev ciljne skupine

  4. Kreativna strategija in izvedba akcije

  5. Druge komunikacijske aktivnosti

  6. Strategija medijev

  7. Rezultati in evalvacija

 • Trna prilonost - PRIMER LCA

  Trna prilonost je situacija, ki smo jo opredelili na

  podlagi opravljenih marketinkih analiz in jo elimo

  izrabiti z oglaevalsko/komunikacijsko akcijo.

  V rubriko Trna prilonost sodi:

  - zgoen opis ozadja oglaevalske/komunikacijske

  akcije (trg, konkurenno okolje, izdelek oz. blagovno

  znamko)

  - opredelitev marketinkih ciljev (=cilji, ki predstavljajo

  eleni konec akcije), ki morajo biti merljivi

 • Trna prilonost PRIMER LCA

  Primeri:

  - Panel trgovin Gral Iteo

  - TGI Mediana

  - primer LCA

 • Primer LCA: trna prilonost

  Slika: Gibanje (vrednostnega) obsega trga jogurtov na

  splono, segmenta probiotinih jogurtov ter ostalih

  segmentov jogurtov

  Vir: Panel trgovin, Gral-Iteo

  5060

  708090

  100

  110120130

  140150

  1999/2

  (M

  -A)

  1999/3

  (M

  -J)

  1999/4

  (J-

  A)

  1999/5

  (S-O

  )

  1999/6

  (N

  -D)

  2000/1

  (J-

  F)

  2000/2

  (M

  -A)

  2000/3

  (M

  -J)

  2000/4

  (J-

  A)

  2000/5

  (S-O

  )

  2000/6

  (N

  -D)

  Bazn

  i indeks

  rast trga

  rast probiotinegasegementa

  rast drugih segmentov

 • Cilji komuniciranja in strategija

  Komunikacijski cilj je osnovni del nartovanja akcije z njim skuamo opredeliti uinke, ki jih elimo dosei z akcijo.

  Strategija je opredelitev akcij, ki bodo komuniciranemu izdelku (storitvi, blagovni znamki...) zagotovile nartovano konkurenno prednost.

  V rubriko Komunikacijski cilji in strategija sodi:

  - navedba merljivih komunikacijskih ciljev

  - pozicioniranje sporoila, kom. splet, uporaba elementov kom. spleta in integracija, odloitve o proraunu

 • Opredelitev ciljne skupine

  Ciljna skupina je izbrani segment potronikov ali

  delenikov, katerim je namenjeno sporoilo.

  Opredeljena je na podlagi analiz in virov podjetja ali

  ponudnika nasploh, s katerimi lahko ta najbolje

  zadovolji potrebe, elje, interese ciljne skupine.

  V rubriko Opredelitev ciljne skupine sodi:

  natanna opredelitev skupine ali skupin potronikov

  (naslovnikov), ki jim je namenjeno sporoilo

  komunikacijske akcije.

 • Strategija medijev

  Strategija medijev opisuje najbolji razpololjivi nain

  posredovanja sporoil akcije izbranim ciljnim javnostim.

  V rubriko Strategija medijev sodi:

  - opis in argumentacija izbire spleta medijev

  - terminski plan komuniciranja sporoil

  - dinamika pojavljanja sporoil v medijih/ nosilcih

  (kontinuirano, v valovih ...)

  - medijski proraun

 • Primer LCA: priprava narta uporabe medijev

  Slika: Uinkovitost preteklega narta medijev

  Vir: TGI 2000

  Ciljna skupina: populacija 20-59 let N=2916

  GORENJE KONKURENT

  tevilo objav 9 7

  Doseg (%) 32,06 52,44

  Doseg (000) 361.750 591.610

  Povprena frekvenca 1,88 3,37

  CNT (sit) 8.431,00 9.753,00

  GRP 60,13 176,94

  Celotni stroki (SIT) 3.675.000 5.770.000

  Doseg 2+ 18,02 46,4

  Doseg 3+ 5,73 38,73

  Doseg 4+ 2,59 22,75

  Doseg 5+ 1,08 12,9

 • Rezultati akcije

  Rezultati akcije pokaejo, ali smo z akcijo dosegli

  zastavljene cilje oz. ali je bila akcija uinkovita.

  V rubriko Rezultati akcije sodi:

  - navedba podrobnih kvantitativnih in kvalitativnih

  rezultatov akcije

  - komentar in argumentacija dobljenih rezultatov akcije

  - asovni okvir merjenja uinkov akcije

  - viri podatkov

 • -

  20

  40

  60

  80

  100

  120

  140

  2001/1

  (J-F)

  2001/2

  (M-A)

  2001/3

  (M-J)

  2001/4

  (J-A)

  2001/5

  (S-O)

  2001/6

  (N-D)

  Trni dele LCA

  izraunan glede na

  celotni trg jogurtov

  Trni dele LCA

  izraunan glede na

  trg probiotinih

  jogurtov

  Primer LCA: rezultati akcije

  Slika: Poveanje trnega delea jogurtov LCA v letu

  2001

  Obdobje

  Tr

  ni d

  ele

  izra

  e

  n z

  in

  de

  ks

  om

  (ja

  n 0

  0 =

  10

  0)

  Vir: Panel trgovin, Gral Iteo

 • Primer LCA: rezultati akcije

  Slika: Poveanje prodaje jogurtov LCA med letoma

  2000 in 2001

  Vir: Interni viri Mlekarn Celeia

  Povpreen porast prodaje med letoma: 23%

  0

  50

  100

  150

  200

  250

  pro

  da

  ja (

  ind

  eks

  jan

  00 =

  100)

  jan feb mar apr maj jun jul avg sept okt nov dec

  mesec

  2000

  2001

 • Analiza preteklih zmagovalcev EFFIE

  in primera LCA jogurtov Zelene doline

 • Analiza preteklih zmagovalcev EFFIE

  Prispeva k:

  boljemu razumevanju logine strukture

  ciljev komuniciranja ter

  bolji uporabi meril in argumentiranja

  rezultatov z njimi.

 • Prvi sklop vpraanj 1/4

  Kakna vrsta uspenosti je zastavljena

  ali postavljena v opredeljenih ciljih?

  V kolikni meri so ti cilji zastavljeni kot

  merljivi?

  Kakna merila so uporabljena za

  sledenje in preverjanje ali so cilji

  doseeni?

 • Drugi sklop vpraanj 2/4

  V kolikni meri so merila uspenosti

  delovanja povezana z opredeljenimi

  cilji?

  Kakne vrste meril delovanja

  oglaevanja so uporabljena kot

  indikatorji uinkovitosti?

 • Tretji sklop vpraanj 3/4

  V kolikni meri so uporabljeni vedenjski

  cilji, e posebej prodaja?

  Ali pisci prijavljenih primerov akcij

  poskuajo dokazati, da je izvedeno

  oglaevanje sporoilo vedenje?

 • etrti sklop vpraanj 4/4

  Kakna vrsta virov (internih in / ali

  eksternih) je uporabljena v procesu

  dokazovanja uinkovitosti

  komuniciranja?

  V kolikni meri so pri uporabljenih virih

  navedeni, citirani avtorji oziroma

  organizacije?

 • Preglednice:

  - Analize Moriarty 1996

  - Analize primerov 2