Effektm¥ling 2013

 • View
  214

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Text of Effektm¥ling 2013

 • Vi investerer i din fremtid

  DEN EUROPISKE UNIONDen Europiske Fond

  for Regionaludvikling

  DEN EUROPISKE UNIONDen Europiske Socialfond

  Monitorering og effektmling

  StrukturfondS-projekter iSyddanmark

  Sundheds- og velfrdsinnovation

  Bredygtig energi

  Oplevelseserhverv

  Klynger og spirende klynger

 • wRegional Udvikling / Strategi & AnalyseSeptember 2013

  Foto: Hyldager Fotografi

  indhold

  Baggrund og metode / side 4 Projekter Virksomheder

  monitorering deltagervirksomheder / side 7 Lokalisering Alder, branche og strrelse Besktigelse Omstning Eksport

  effektvurdering forretningsomrder / side 13 Beskftigelse Omstning

  Viden til VkSt og til handlingMed fokus p at etablere et solidt grundlag for monitorering og evaluering af den erhvervspolitiske indsats har Erhvervs-styrelsen, Danmarks Statistik, de fem regioner og Born-holms Regionskommune udviklet et vrktj, som gr det muligt at flge udviklingen i de virksomheder, der deltager i udviklingsprojekter. Endvidere kan vrktjet anvendes til vurdere, om deltagelse i projekterne har givet effekt for deltagervirksomhederne.

  Vrktjet baseres p data fra Danmarks Statistiks register-oplysninger om danske virksomheders beskftigelse, om-stning, vrditilvkst, eksport mv.

  I nrvrende rapport er vrktjet anvendt til at monito-rere og effektvurdere strukturfondsprojekter inden for fire syddanske erhvervsstrategiske forretningsomrder. I ana-lysen betragtes alle projekter inden for det samme forret-ningsomrde samlet.

  Rapporten er udarbejdet i et samarbejde mellem Danmarks Statistik, Erhvervsstyrelsen og Region Syddanmark.

 • monitorering og effektvurdering

  hvilke virksomheder deltager i strukturfondsprojekterne. hvilke brancher kommer de fra, hvor store er de, hvordan er deres udvikling og hvilken effekt har den regionale indsats p virksomhedernes evne til at skabe nye job og get omstning. det er noget af det, som der gives svar p med det nye moni-torerings- og effektmlingsvrktj.

  deltagervirksomhederne og deres udvikling Mere end 2.800 virksomheder har deltaget i syddanske struktur-fondsprojekter. De kommer fra alle regionens 22 kommuner.

  Der deltager forholdsvis mange industrivirksomheder i struk-turfondsprojekterne. Inden for forretningsomrdet bredygtig energi er hver tredje fra bygge- og anlgsbranchen. Blandt deltagervirksomhederne er der flest sm virksomheder, men relativt set er der et betydeligt antal store deltagervirksomheder.

  Stigende beskftigelse, omstning, indtjening og eksport Ved at flge virksomhederne kan det konstateres, at den sam-lede beskftigelse i deltagervirksomheder med under 100 rs-vrk i 1. halvr 2010 var p 14.796 fuldtidspersoner og voksede til 15.733 i 1. halvr 2012. Med undtagelse af forretningsomrdet oplevelseerhverv er der vkst i beskftigelsen i alle forretningsomrder. Tilgengld er der vkst i omstning, indtjening og eksport i alle forretnings-omrder.

  Omstningen voksede med 6,2 mia.kr. fra 18,2 mia.kr. i frste halvr 2010 til 24,7 mia.kr i 1. halvr 2012. Bruttoindtjeningen steg med 3,8 mia.kr og eksporten med 4,3 mia.kr.

  effekt p beskftigelse og omstningMling af effekt krver andet end monitorering. Der effektmles ved at sammenligne deltagergruppen med en kontrolgruppe og undersge, om der er statistisk signifikant forskel p udviklingen i de to grupper.

  I forretningsomrderne Sundheds- og velfrdsinnovation, Bre-dygtig energi og Klynger er der tegn p signifikante beskftigel-ses- og omstningseffekter.

  Effektmlingen indikerer, at de syddanske strukturfondsprojekter har skabt ca. 150 fuldtidsarbejdspladser inden for Bredygtig energi, 430 inden for Klynger og knap 800 fuldtidsjob inden for Sundheds- og velfrdsinnovation i perioden fra 2010 til 2012 i deltagervirksomheder med under 100 rsvrk. Tallene kan ikke lgges sammen p tvrs af forretningsomrderne.

  For Oplevelseserhverv kan der ikke inden for omstning og beskftigelse pvises mlbare effekter af den regionale indsats i perioden.

  forsigtig tolkningResultaterne indikerer, at strukturfondsprojekterne har haft en effekt. Alligevel br de tolkes forsigtigt. Effektmlingen sikrer, at deltagergruppen og kontrolgruppen ligner hinanden mht. virksomhedsstrrelse, branche, lokalisering og vkst forud for effektmlingsperioden. P andre karakteristika som virksomhe-dernes motivation og engagement, vkstorientering, udviklings-behov mv. kan det ikke udelukkes, at deltagervirksomhederne adskiller sig fra kontrolgruppen.

  Desuden er det alene virksomheder med under 100 ansatte, der indgr i effektmlingen. De strre virksomheder udelades for at undg, at de dominerer mlingen. Var de medtaget ville de mlte effekter blive strre, men usikkerheden om, hvorvidt de kunne tilskrives projektdeltagelsen ville ges.

  af forretningsomrder i Syddanmark

  Vkstforums strategiske 2020 ml

  menneskelige ressourcer og uddannelse

  ivrkstteri

  Bredygtigenergi

  oplevelses-erhverv

  Sundheds- og velfrds-innovation

  forskning, innovation og nye teknologier, herunder ikt og design

  klyngeudvikling

  yderomrder, grnseoverskridende samarbejde og internationalisering

  Srlige indsatsomrder

 • Baggrund & metodenyt vrktjDanmark Statistik, Erhvervsstyrelsen, de fem regioner og Bornholms Regionskom-mune har udviklet et vrktj, som gr det muligt at flge (monitorere) den faktiske udvikling i de virksomheder, der deltager i bl.a. erhvervsfremmeprojekter.

  Data stammer fra Danmarks Statistiks re-gisteroplysninger om danske virksomhe-ders beskftigelse, omstning, eksport, vrdiskabelse mv. Danmarks Statistik og Erhvervsstyrelsen har stet for dataana-lyserne, mens fortolkninger og konklusio-ner er foretaget af Region Syddanmark og Erhvervsstyrelsen.

  Ud over monitorering kan vrktjet bruges til at effektvurdere projekter. Ef-fektvurderingen sker ved at sammenligne udviklingen i de deltagende virksomheder med en kontrolgruppe af virksomheder, som ligner deltagervirksomheder, men som ikke har deltaget i projektet. Hvis deltagerne klarer sig bedre end kontrol-gruppen (fx mlt p jobskabelse), indike-rer dette, at projektet har haft positive effekter. forretningsomrderNrvrende effektvurdering har ikke fokus p enkeltprojekter, men p de forretningsomrder, som erhvervsudvik-lingsindsatsen i Region Syddanmark er bygget op omkring.

  I nrvrende analyse betragtes alle projekter inden for samme forretnings-omrde samlet.

  Den syddanske erhversstrategi 20122020 fokuserer indsatsen om tre forret-ningsomrder, der bygger p syddanske styrker og hver isr rummer et stort vkstpotentiale. Forretningsomrderne er:

  Sundheds- og velfrdsinnovation Bredygtig energi Oplevelseserhverv

  De projekter, som indgr i monitoreringen og effektvurderingen har forskellige start- og slutdatoer. De tidligste er igangsat i 2007, hvor erhvervsstrategien ogs havde forretningsomrdet Klynger og spirende klynger, som selvstndigt forretnings-omrde. Analysen betragter derfor fire forretningsomrder - de tre nuvrende og Klynger og spirende klynger.

  At betragte alle projekter inden for samme forretningsomrde samlet (dvs. som t projekt) giver et godt overblik og kan ogs mindske den statistiske usik-

  kerhed p effektvurderingen. Til gengld introduceres nye usikkerhedsmomenter, som betyder, at man er ndt til at tage nogle ekstra forbehold over for de estime-rede effekter. Metoden med at mle alle projekter inden for et forretningsomr-deomrde samlet vil i visse henseender vre mindre njagtig men ogs mindre ressourcekrvende end en effektmling p enkeltprojekter.

  StrukturfondsprojekterDer kigges udelukkende p strukturfonds-projekter. I alt er 60 strukturfondsprojek-ter igangsat i perioden 20072013.

  I alt stttes projekterne med 363 mio. kr EU-midler. EU-midlerne medfinansierer op til 50 pct. af et strukturfondsprojekts samlede udgifter. S det samlede budget for de 60 projekter er mindst 726 mio. kr.

  deltagervirksomhederAlle strukturfondsprojekter indrapporte-rer hvert halve r til Erhvervsstyrelsen, hvilke konkrete virksomheder projektet har effekt p. Vurderingen af, hvilke virksomheder projektet har effekt p, foretages af det enkelte projekts tovhol-der, projektdeltagere mv.

  I alt har de 60 strukturfondsprojekter ind-rapporteret 2.809 virksomheder (forret 2013).

  Af de 2.809 virksomheder fratrkkes dubletter, sdan at en virksomhed kun kan indg under det samme forretnings-omrde n gang. Den samme virksomhed kan godt indg i mere end et forretnings-omrde. Der er derfor ikke ndvendigvis 1.976 unikke virksomheder. Det har den vigtige konsekvens, at man ikke umiddel-bart kan addere tal og effekter p tvrs af forretningsomrder!

  private virksomhederMonitoreringen og effektvurderingen har fokus p de private virksomheder. De offentlige deltagere vil typisk ogs f udbytte af at deltage i projekterne, men de effekter er vanskelige at belyse med Danmarks Statistiks registerdata.

  Monitoreringen og effektvurderingen sker for perioden 1. halvr 20101. halvr 2012.

  Virksomhedernes p-numre kobles med Danmark Statistiks registre. Et p-nummer er et unikt nummer, som identificerer det enkelte arbejdssted, og som kan genfin-des i Danmarks Statistiks registre (der kan vre flere p-numre under det samme CVR-nummer).

  Monitorering og effektmling af projekter inden for fire forretningsomrder:

  Bredygtig energi Oplevelseserhverv Sundheds- og velfrdsinnovation Klynger og spirende klynger

  Fokus p private deltagervirksomheder

  Deltagervirksomhederne flges i perio-den 1. halvr 2010 - 1. halvr 2012

  Ud af 1.703 private virksomheder kan 1.234 findes i Danmarks Statistiks registre (Nr der udelades virksomhe-der, skyldes det primrt, at virksom-heder, som ikke har haft tilstrkkelig konomisk aktivitet i hele mleperio-den fra 2009-2012, frasorteres. Det glder bd