Click here to load reader

Edukasyon sa Pagpapakatao · PDF file 1 day ago · Edukasyon sa Pagpapakatao - Baitang 9 Alternative Delivery Mode Unang Markahan, Linggo 7 at 8 - Modyul 4: Lipunang Sibil (Civil

 • View
  63

 • Download
  1

Embed Size (px)

Text of Edukasyon sa Pagpapakatao · PDF file 1 day ago · Edukasyon sa Pagpapakatao -...

 • NOT

  Edukasyon

  sa Pagpapakatao Unang Markahan, Linggo 7 at 8 -

  Modyul 4

  Lipunang Sibil (Civil Society),

  Media at Simbahan

  Kagawaran ng Edukasyon ● Republika ng Pilipinas

  11

  9

 • Edukasyon sa Pagpapakatao - Baitang 9

  Alternative Delivery Mode

  Unang Markahan, Linggo 7 at 8 - Modyul 4: Lipunang Sibil (Civil Society), Media at

  Simbahan

  Unang Edisyon, 2020

  Isinasaad sa Batas Republika 8293, Seksiyon 176 na: Hindi maaaring magkaroon ng

  karapatang-sipi sa anomang akda ng Pamahalaan ng Pilipinas. Gayonpaman, kailangan

  muna ang pahintulot ng ahensiya o tanggapan ng pamahalaan na naghanda ng akda kung

  ito ay pagkakakitaan. Kabilang sa mga maaaring gawin ng nasabing ahensiya o tanggapan

  ay ang pagtakda ng kaukulang bayad.

  Ang mga akda (kuwento, seleksiyon, tula, awit, larawan, ngalan ng produkto o brand

  name, tatak o trademark, palabas sa telebisiyon, pelikula, atbp.) na ginamit sa modyul na ito

  ay nagtataglay ng karapatang-ari ng mga iyon. Pinagsumikapang matunton ang mga ito

  upang makuha ang pahintulot sa paggamit ng materyales. Hindi inaangkin ng mga

  tagapaglathala at mga may-akda ang karapatang-aring iyon.

  Walang anomang parte ng materyales na ito ang maaaring kopyahin o ilimbag sa

  anomang paraan nang walang pahintulot sa Kagawaran.

  Inilathala ng Kagawaran ng Edukasyon-Dibisyon ng Iligan City

  Schools Division Superintendent: Roy Angelo L. Gazo, PhD., CESO V

  Mga Bumuo ng Modyul

  Manunulat: Jessa Ann M. Gaite

  Mga Tagasuri: Airlene B. Lagas, MAP M, Judith V. Esmillaren, MEd at

  Ernida A. Lucagbo, MAEd

  Editor: Maria Tita Y. Bontia, MARE, MEd, MT1

  Ilustrador/Potograpo: Maria Tita Y. Bontia, MARE, MEd, MT1 at Jessa Ann M. Gaite

  Mga Tagapamahala

  Tagapangulo: Roy Angelo E. Gazo, PhD, CESO V

 • Inilimbag sa Pilipinas ng

  Kagawaran ng Edukasyon - Dibisyon ng Iligan City

  Office Address: General Aguinaldo, St., Iligan City

  Telefax: (063)221-6069

  E-mail Address: [email protected]

  Schools Division Superintendent

  Pangalawang Tagapangulo: Nimfa R. Lago, PhD, CESE

  Assistant Schools Division Superintendent

  Mga Miyembro: Henry B. Abueva, EPS, OIC-CID Chief

  Amelita M. Laforteza, Division EsP Coordinator

  Sherlita L. Daguisonan, LRMS Manager

  Meriam S. Otarra, PDO II

  Charlotte D. Quidlat, Librarian II

 • Edukasyon

  sa Pagpapakatao

  Unang Markahan, Linggo 7 at 8 - Modyul 4

  Lipunang Sibil (Civil Society), Media at

  Simbahan

  Ang aklat na ito ay magkatuwang na inihanda ng mga guro sa EsP

  Junior High School sa Dibisyon ng Iligan. Hinihikayat namin ang mga guro

  at ibang nasa larangan ng edukasyon na mag-email ng kanilang puna at

  mungkahi sa [email protected]

  Mahalaga sa amin ang inyong mga puna at mungkahi

  Kagawaran ng Edukasyon

  Republika ng Pilipinas

  9

  mailto:[email protected]

 • This page is intentionally blank

 • Talaan ng mga Nilalaman

  Mga Pahina

  Pangkalahatang Ideya …………………………………...... i

  Nilalaman ng Modyul …………………………………...... i

  Pangkalahatang Panuto …………………………………...... ii

  Mga Icon na Ginagamit sa Modyul ……………………………………. iii

  Alamin ……………………………………….. 1

  Subukin ……………………………………….. 2

  Balikan ……………………....................…… 3

  Tuklasin ……………………………………….. 3

  Linangin ……………………………………….. 4

  Suriin ……………………………………….. 4

  Pagyamanin ………………………………………. 10

  Isaisip ………………………………………. 11

  Isagawa ………………………………………. 11

  Buod …………………………………..... 12

  Tayahin ……………………………………. 13

  Susi ng Pagwasto ……………………………………. 15

  Sanggunian ………………………………….… 15

 • This page is intentionally blank

 • i

  Pangkalahatang Ideya ng Edukasyon sa Pagpapakatao 9

  Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa mga konsepto tungkol sa lipunan at

  paggawa bilang paglilingkod tungo sa tamang pagpili ng kurso o hanapbuhay na magiging

  makabuluhan at kapaki-pakinabang sa kaniya at sa lipunan.

  Mula sa: Kagawaran ng Edukasyon. K to 12 Gabay Pangkurikulum ng Edukasyon sa Pagpapakatao Baitang 1-10.(Pasig City:

  Kagawaran ng Edukasyon, 2016), 123.

  Nilalaman ng Modyul

  Ang modyul na ito ay nagsisimula sa pagpakikilala ng paksa at pagpauunawa sa

  mga mag-aaral ng halaga ng pagkatuto mula rito sa bahaging Alamin. Sumunod nito ang

  pagtataya ng kaalaman ng mag-aaral tungkol sa paksa batay sa anim (6) na antas ng

  Bloom’s Taxonomy ng Layuning Kognitibo. Nakabatay sa nilalaman ng babasahin sa Suriin

  ang mga paksa ng bahaging Subukin. Sinusundan ito ng pag-uugnay ng pagkatuto mula sa

  mga nagdaang modyul at sa kasalukuyang modyul sa bahaging Balikan.

  Narito ang apat (4) na pangunahing bahagi ng modyul: Ang bahaging Tuklasin ay

  tumataya sa mga dating kaalaman ng mga mag-aaral tungkol sa paksa na nakabatay sa

  kanilang karanasan upang matukoy ng guro ang kanilang mga maling kaalaman

  (misconceptions). Tinutugunan ng bahaging ito ang unang Pinaka-Esensiyal na Kasanayang

  Pampagkatuto (PKP1), na nakatuon sa pagsukat ng Kaalaman (Knowledge) sa Bloom’s

  Taxonomy.

  Ang bahaging Linangin ay tumutulong sa mga mag-aaral sa pagsagot sa

  Mahalagang Tanong (MT) at paghinuha ng Batayang Konsepto (BK) gamit ang mga

  kaalaman ng mag-aaral na hango sa karanasan. Tinutugunan ng bahaging ito ang

  ikalawang Pinaka-Esensiyal na Kasanayang Pampagkatuto (PKP2), na nakatuon sa

  pagsukat ng Pag-unawa (Comprehension), Pagsusuri (Analysis) at Ebalwasyon (Evaluation)

  sa Bloom’s Taxonomy.

  Ang bahaging Suriin ay binuo ng isang babasahin na naglalaman ng mga kaalaman

  at malalim na paliwanag sa paksa batay sa mga disiplina ng EsP– ang Etika at Career

  Guidance na nakaankla sa expert system of knowledge. Tinutugunan ng bahaging ito ang

  ikatlong Pinaka-Esensiyal na Kasanayang Pampagkatuto (PKP3), na nakatuon sa pagsukat

  ng Pag-unawa (Comprehension), at Pagbubuod (Synthesis) sa Bloom’s Taxonomy. Gabay

  ito ng mga mag-aaral sa pagsagot sa dalawang Gawain sa Pagyamanin.

 • ii

  Ang bahaging Isagawa ay pagtataya ng mga kaalaman, kasanayan, at pag-unawa

  ng mga mag-aaral sa pamamagitan ng paglalapat ng mga pagkatuto sa mga sitwasiyon ng

  buhay. Tinutugunan nito ang ikaapat na Pinaka-Esensiyal na Kasanayang Pampagkatuto

  (PKP4), na nakatuon sa pagsukat ng Paglalapat (Application) at Paglikha (Creating) sa

  Bloom’s Taxonomy.

  Mula kay: Luisita B. Peralta, “Power Point Presentation,” May 6, 2019, 49-57.

  Pangkalahatang Panuto

  Ang modyul na ito ay sadyang binuo upang maunawaan mong mabuti ang mga aralin sa Edukasyon sa Pagpapakatao Baitang 9 kahit hindi ka makapasok sa paaralan nang regular. Upang maging lubos ang iyong pag-unawa sa mga nilalaman ng aralin, sundin mo nang tapat ang sumusunod na tagubilin:

  1. Pumunta sa isang takdang lugar ng inyong bahay, silid-aklatan, o anomang lugar na tahimik, ligtas, at kaaya-aya para sa pag-aaral ng iyong mga aralin.

  2. Gumamit lamang ng gadget (hal. cellphone, tablet, laptop, computer) kung kinakailangan

  ito sa iyong pinag-aaralan. Kung hindi ito kailangan, iwasan munang gumamit o pansamantalang itabi ito upang maituon ang iyong buong atensiyon sa pag-aaral.

 • iii

  3. Maglaan ng kuwaderno para sa Edukasyon sa Pagpapakatao para sa mga sagot sa mga tanong sa mga gawain at mga tala (notes) ng mga konsepto mula sa bahaging Suriin. Isulat naman ang iyong mga pagninilay

Search related