of 64 /64
Edukacija bolesnika o životu sa stomom Mihovilić, Željka Undergraduate thesis / Završni rad 2016 Degree Grantor / Ustanova koja je dodijelila akademski / stručni stupanj: University North / Sveučilište Sjever Permanent link / Trajna poveznica: https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:122:614438 Rights / Prava: In copyright Download date / Datum preuzimanja: 2021-11-29 Repository / Repozitorij: University North Digital Repository

Edukacija bolesnika o životu sa stomom - UNIN

  • Upload
    others

  • View
    8

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Edukacija bolesnika o životu sa stomom - UNIN

Page 1: Edukacija bolesnika o životu sa stomom - UNIN

Edukacija bolesnika o životu sa stomom

Mihovilić, Željka

Undergraduate thesis / Završni rad

2016

Degree Grantor / Ustanova koja je dodijelila akademski / stručni stupanj: University North / Sveučilište Sjever

Permanent link / Trajna poveznica: https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:122:614438

Rights / Prava: In copyright

Download date / Datum preuzimanja: 2021-11-29

Repository / Repozitorij:

University North Digital Repository

Page 2: Edukacija bolesnika o životu sa stomom - UNIN

Završni rad br. 697/SS/2016

Edukacija bolesnika o životu sa stomom

Željka Mihovilić, 4086/601

Varaždin, rujan 2016. godina

Page 3: Edukacija bolesnika o životu sa stomom - UNIN
Page 4: Edukacija bolesnika o životu sa stomom - UNIN
Page 5: Edukacija bolesnika o životu sa stomom - UNIN

Odjel za Biomedicinske znanosti

Završni rad br. 697/SS/2016

Edukacija bolesnika o životu sa stomom

Student

Željka Mihovilić, 4086/601

Mentor

Marijana Neuberg, mag.med.techn.

Varaždin, rujan 2016.

Page 6: Edukacija bolesnika o životu sa stomom - UNIN
Page 7: Edukacija bolesnika o životu sa stomom - UNIN

Predgovor

Zahvale:

Pomoć u izradi ovog završnog rada pružali su mi ljudi kojima srdačno zahvaljujem:

mentorici, Marijani Neuberg, mag.med. techn., za pomoć pri odabiru ove kompleksne

teme, sugestije, ispravke i vođenje tijekom izrade ovog rada

Vesni Konjevoda, dipl.med.sestri, glavnoj medicinskoj sestri Zavoda abdominalne

kirurgije, zbog iznimne stručnosti u radu i nesebičnoj pomoći uz koju sam usavršavala

svoje znanje i vještine na korist promicanja profesije, te uz nju postala neizostavan i

kvalitetan član tima

suradnicima sa odjela abdominalne kirurgije Kliničke bolnice Sveti Duh za

dugogodišnju suradnju i postizanje kvalitetne radne atmosfere u kojoj sam stekla

dragocjena iskustva u području kirurgije

suprugu, Mladenu Mihoviliću, na potpunoj i nesebičnoj podršci tijekom mojeg

školovanja te na pomoći pri tehničkoj izvedbi diplomskog rada

obitelji koja me podržavala u svakom smislu tijekom studija

Page 8: Edukacija bolesnika o životu sa stomom - UNIN

Sažetak

U današnje vrijeme zahvati u abdominalnoj kirurgiji izvode se sve češće. Povećala se

životna dob ljudi, a time i broj oboljelih. Unatoč brojnim preventivnim programima,

napretkom u medicinskoj tehnologiji i medikamentoznom liječenju te edukacijskim

preventivnim programima, broj oboljelih od malignih bolesti crijeva i dalje raste S time na

žalost raste i broj bolesnika kod kojih postoji potreba za izvedbom intestinalne stome. Postoji

problem nedostatka enterostomalnih terapeuta u Republici Hrvatskoj kao posebno educiranog

i specijaliziranog kadra, kojeg kao takovog već više od 30 godina imaju gotovo sve razvijene

zemlje svijeta. U Republici Hrvatskoj škola za eneterostomalne terapeute ne postoji. Školu

enterostomalne terapije u Ljubljani, 2015.godine, upisale su i tri medicinske sestre iz

Hrvatske koliko ih trenutno obavlja tu funkciju. Njihova uloga je vrlo bitna i u svijetu je

prepoznata. Edukaciju o stomama i sa stomom najčešće izvode medicinske sestre na svim

razinama zdravstvene zaštite. Potrebna je dodatna cjeloživotna ili formalna naobrazba

medicinskih sestara iz područja enterostomalne terapije. Kliničko iskustvo medicinskih

sestara i dobra volja i osobni angažman u današnje doba jedini su izvor informacija i

edukacije. Sam operativni zahvat postavljanja stome je rizičan a komplikacije koje mogu

nastati su vrlo česte. Pravilno pozicionirana stoma na trbušnoj stjenki poštujući korake

markiranja, adekvatno kirurški kreirana stoma, zadovoljavajući nutritivni status i prije

operacijska nutritivna nadomjesna terapija, psihosocijalna podrška i prije operacijska

edukacija važne su za pacijenta te predstavljaju timski rad pacijenta, kirurga, medicinske

sestre i obitelji. Cilj ovog preglednog rada je iznošenje novosti vezane uz skrb bolesnika sa

stomom probavnog trakta, istaknuti važnosti i značaj preoperativnog markiranja, adekvatne

pripreme i skrbi bolesnika

Ključne riječi: medicinska sestra, intestinalna stoma, edukacija, markiranje

Page 9: Edukacija bolesnika o životu sa stomom - UNIN

Summary

Today procedures in abdominal surgery are performed more often than ever. Life

expectancy is higher and the number of patients are increasing. Despite numerous

prevention programmes, advancements in medical technology and medical treatment as

well as educational prevention programmes the number of patients suffering from

malignant intestinal diseases is on the rise as well as the number of patients who need

intestinal stoma procedure/surgery. All highly developed countries have had enterosomal

therapists for the past 30 years, unlike Croatia which lacks such trained professionals in

enterostomy. There is no special training, nor education nor school for enterostomy in

Croatia. However, three Croatian nurses enrolled to the school for enterostomy in Ljubljana

in 2015 and are qualified to perform the therapy. Their role is very important and as such is

recognized in the world. Education regarding stoma and with stoma is mostly performed by

nurses at all levels of medical care. In order to do so one need lifelong or formal education

of the nurses in the area of enterostomy. Today the only sources of information and

education in that field are clinical experience of medical nurses as well as their good will and

personal engagement. The surgery and the placement of stoma is a very risky surgical

procedure and possible complications are quite common. A well placed/made stoma on the

abdominal wall with respect to marking steps, an adequately surgically created stoma,

satisfactory nutritive status and pre-surgical nutritive substitute therapy, psycho-social

support and pre-surgical education are all important for the patient and represent good

team work of the patient, the surgeon , the medical nurse and the family. The aim of this

paper is to present the latest news/information regarding the care of the patients with

intestinal stoma ,to point out the importance of pre-surgical marking , adequate preparation

and care for the patient.

Keywords: nurse, intestinal stoma, education, marking

Page 10: Edukacija bolesnika o životu sa stomom - UNIN

Popis korištenih kratica

KB – Klinička bolnica

st. – stoljeće

tzv – takozvane

itd – i tako dalje

% - posto

grč – grčki

WCET – svjetsko vijeće enterostomalnih terapeuta

HDMSTDK – Hrvatsko društvo medicinskih sestara/tehničara digestivne kirurgije

npr - naprimjer

Page 11: Edukacija bolesnika o životu sa stomom - UNIN

Sadržaj

1. Uvod ................................................................................................................................... 1

2. Stoma – vrste i oblici .......................................................................................................... 3

3. Indikacije za izvođenje stome ............................................................................................. 9

3.1. Divertikulitis................................................................................................................ 9

3.2. Upalne bolesti crijeva .................................................................................................. 9

3.3. Ileus ........................................................................................................................... 10

4. Prijeoperacijska priprema bolesnika ................................................................................. 11

4.1. Psihička priprema ...................................................................................................... 11

4.2. Fizička priprema ........................................................................................................ 12

4.3. Prehrana prije operacije ............................................................................................. 13

4.4. Poučavanje bolesnika ................................................................................................ 13

4.5. Priprema probavnog trakta ........................................................................................ 13

4.6. Premedikacija ............................................................................................................ 14

5. Zdravstvena njega pacijenta sa stomom ........................................................................... 16

5.1. Postavljanje podložne pločice i vrećice .................................................................... 16

5.2. Algoritam skrbi kod pacijenata s kolostomom .......................................................... 18

5.3. Preoperativno markiranje stome................................................................................ 19

6. Komplikacije stome .......................................................................................................... 23

6.1. Retrakcija stome ........................................................................................................ 23

6.2. Nekroza i dehiscenca stome ...................................................................................... 24

6.3. Parastomalna hernija ................................................................................................. 25

6.4. Prolaps stome ............................................................................................................ 26

6.5. Stenoza stome ............................................................................................................ 26

6.6. Problemi s kožom ...................................................................................................... 27

7. Sustavi stoma pomagala .................................................................................................. 28

7.1. Jednodijelni sustav .................................................................................................... 28

7.2. Dvodijelni sustav ....................................................................................................... 28

7.3. Stoma vrećice ............................................................................................................ 29

7.4. Zatvorene vrećice ...................................................................................................... 29

7.5. Vrećice na ispust ....................................................................................................... 30

7.6. Podložne pločice ....................................................................................................... 30

Page 12: Edukacija bolesnika o životu sa stomom - UNIN

7.7. Ostali pribor za njegu stome...................................................................................... 30

7.8. Pasta za stome ........................................................................................................... 31

7.9. Puder za oštećenu kožu oko stome ............................................................................ 32

7.10. Rupčići ................................................................................................................... 32

7.11. Stoma kapa ili čep.................................................................................................. 33

7.12. Elastični remen za stoma pomagala ....................................................................... 33

7.13. Trbušni pojas za stomu .......................................................................................... 33

7.14. Eakin ...................................................................................................................... 34

8. Edukacija bolesnika o životu sa stomom .......................................................................... 36

8.1. Prehrana pacijenata sa stomom ................................................................................. 36

8.2. Mogući problemi vezani uz prehranu........................................................................ 37

8.3. Svakodnevni život sa stomom ................................................................................... 38

8.4. Odijevanje ................................................................................................................. 38

8.5. Povratak na posao...................................................................................................... 39

8.6. Kupanje ..................................................................................................................... 39

8.7. Kretanje i sport .......................................................................................................... 39

8.8. Seksualni život .......................................................................................................... 40

8.9. Lijekovi ..................................................................................................................... 40

9. Povijest enterostomalnih terapeuta ................................................................................... 41

10. Analiza stoma kreiranih u KB Sveti duh .......................................................................... 42

10.1. Rasprava ................................................................................................................ 45

11. Zaključak........................................................................................................................... 46

12. Literatura ........................................................................................................................... 48

Page 13: Edukacija bolesnika o životu sa stomom - UNIN

1

1. Uvod

Kirurški izveden otvor na trbušnoj stjenki naziva se stoma. To je zamjenski put kojim

se otpadne tvari izlučuju iz organizma. Najčešće izvedene stome s obzirom na indikaciju

zbog koje se izvode su kolostoma, ileostoma i urostoma. Zavisno od bolesti ili ozljede, stome

mogu biti privremene ili trajne. Privremene se izvode kako bi se probavni sustav koji nije

adekvatno pripremljen za kirurgiju radi opstrukcije, bolesti ili ožiljka , oporavio i zaštitilo

mjesto anastomoze. Privremene stome po uspostavi kontinuiteta mogu minimalno ili nimalo

oštetiti crijevnu funkciju. Trajne stome se izvode u situacijama kada bolest ili njeno liječenje

onemogućuje normalnu funkciju crijeva. Najčešći uzrok trajne stome su nisko kolorektalni

karcinomi ili upalne bolesti crijeva. Veliki broj ljudi ne zna točno što stoma predstavlja.

Postanu je svjesni kada se s njome susretne netko od bližnjih ili oni sami. U Hrvatskoj živi

više od četiri tisuće ljudi sa stomom. Registar osoba sa stomom u RH ne postoji. U

svladavanju početnih poteškoća i povratku u svakodnevicu takvim ljudima pomažu educirani

zdravstveni radnici i na raspolaganju im stoje napretkom tehnologije proizvodnje kvalitetna

medicinska pomagala. Uloga medicinske sestre kod takvih pacijenata je velika jer je ona uz

pacijenta od njegovog dolaska u bolnicu pa sve do njegovog odlaska iz bolnice. Ona

priprema pacijenta za operaciju te je vrlo bitna psihička kao i fizička priprema, ali isto tako i

postoperativna skrb i priprema za odlazak kući. Potrebno je određeno vrijeme da se osoba sa

stomom navikne na novonastalu situaciju, da se pomiri s mišlju da nosi stomu i otkrije da

može i dalje živjeti kvalitetnim životom. Od izuzetne je važnosti zbrinjavanje stome na

pravilan način a to uključuje dobru edukaciju i dobar odabir stoma pomagala koja su

prilagođena potrebama pacijenta. Da bi pacijenti znali koji od stoma pomagala im najbolje

odgovara, u prvim postoperativnim danima medicinska sestra je ta koja isprobava razne

materijale i pomagala, vrši njegu stome i promatra, educira i zbrinjava stomu, kako bi kasnije

kada ode kući sam znao što mu najbolje od ponuđenog odgovara. Edukacija bolesnika o

životu sa stomom obuhvaća edukaciju o hrani koju smije i ne smije konzumirati. Smjernice

koje Postoje namirnice koje bi trebao izbjegavati jer mu mogu pridonijeti nekim neželjenim

pojava kao što su nadutost, žgaravica, vjetrovi, dijareja, opstipacija i sl. Ipak se smjernice za

prehranu pacijenata sa stomom svode na konzumiranje zdrave, raznolike i uravnotežene

prehrane koja se preporučuje i svoj zdravoj populaciji. Bitno je pacijenta pripremiti na njemu

uobičajen način života. Teško se pomiriti sa mišlju da i dalje treba nositi stoma vrećicu ali

ispod uobičajene odjeće nitko ne može primijetiti da ona postoji. Bitno je da se on u toj odjeći

Page 14: Edukacija bolesnika o životu sa stomom - UNIN

2

osjeća udobno. Povratak na posao individualan je i ovisi o pojedincu. Osoba koja nosi stomu

može se tuširati ili kupati jednako kao i prije, bez straha da će voda ući u stomu ili ju oštetiti.

Jednako tako je omogućeno umjereno bavljenje svim fizičkim aktivnostima. Ne preporučaju

se jedino teške fizičke aktivnosti kao što je dizanje utega. Intimni odnosi mogu se i dalje

provoditi. Zbog stome se ne gubi muškost, ni ženstvenost. Međutim, potrebna je i želja osobe

da pobijedi strah i predrasude. Neki lijekovi mogu utjecati na pražnjenje stome ali ako ih je

pacijent koristio prije postavljanja stome potrebno ga je konzumirati i dalje. Da bi pacijenti

bili dobro educirani prvenstveno dobro educirane moraju biti medicinske sestre koje svoje

znanje prenose dalje. Nažalost to u većini slučajeva ovisi o njima samima i njihovoj

zainteresiranosti o odlasku na raznorazne kongrese jer u Republici Hrvatskoj ne postoji

visoko obrazovanje enterostomalnih terapeuta. Prvi eneterostomalni terapet u svijetu bila je

Norma Gill koja je svojom vizijom, kreativnošću i inovacijom postala osnivač i prvi

predsjednik Svjetskog vijeća enterostomalnih terapeuta. Norma Gill zaklada nastala je u

njezinu čast pod pokroviteljstvom WCET i priznata joj je nagrada za životno djelo u području

enterostomalne terapije i njezina predanost pomaganju drugima. Na malom uzorku od 60–ak

pacijenata istraženi su najčešći uzroci kreiranja stoma u KB Sveti Duh u jednogodišnjem

periodu. Rezultati su pokazali da se najčešće radi o planiranim zahvatima i to zbog raznih

tumora, stome koje su izvedene najčešće su privremene i izvedene su kod muškaraca.

Page 15: Edukacija bolesnika o životu sa stomom - UNIN

3

2. Stoma – vrste i oblici

Stoma je kirurškim putem izveden otvor na trbušnoj stjenki kada se iz medicinskih

razloga više ne može normalno urinirati ili imati stolicu. To je zamjenski put, kojim se

otpadne tvari izlučuju iz organizma. Mjesto izvođenja i naziv stome ovise o području na

kojem je došlo do oštećenja organizma. Najčešće indikacije za izvedbu stome su: Karcinom

crijeva, rektuma ili mokraćnog mjehura, upalne bolesti probavnog sustava - Crohnova bolest

ili ulcerozni kolitis, nasljedna stanja kao npr. obiteljske adenomatozne polipoze (vrsta

kolorektalnog karcinoma koji se obiteljski prenosi), divertikulitis, ileus, anomalije pri

rođenju, ubodne rane ili rane od vatrenog oružja, spina bifida ili druga prirođena stanja.[1,4]

Slika 2.1. Prikaz stome (Izvor: autor/Ž.M)

Zavisno od bolesti ili ozljede, stome mogu biti privremene (izvode se kako bi se pospješilo

izlječenje i povratak u normalno stanje), ili stalne.

Najčešće vrste stoma:

a) kolostoma

b) ileostoma

c) urostoma

Page 16: Edukacija bolesnika o životu sa stomom - UNIN

4

Ukoliko su izvedene kolostoma ili ileostoma, u tom slučaju izgubiti će se voljna kontrola nad

pražnjenjem probavnog trakta. Ukoliko je izvedena urostoma, izgubiti će se voljna kontrola

nad postupkom uriniranja. Stome dobivaju ime prema nazivu mjesta gdje se izvode.

Stome tankog crijeva:

a) duodenostoma

b) jejunostoma

c) ileostoma

Stome debelog crijeva-kolostome:

a) cekostoma

b) transversostoma

c) sigmoidokolostoma

Riječ kolostoma potječe od dviju grčkih riječi „kolon'' što je debelo crijevo i „stoma“

što znači otvor. Kolostoma je jedna od najčešće izvedenih stoma probavnog trakta. Sluznica

crijeva kod kolostome treba biti sjajna, vlažna, crvene boje, slična unutrašnjosti usne šupljine.

Stome su različite po veličini i obliku koji može biti okrugao, ovalan ili nepravilan. Mogu biti

izbočene, uvučene ili u razini kože. Odmah nakon operacije stoma je malo natečena, te se

njena veličina smanjuje u prvom poslije operacijskom tjednu i mijenja tijekom prve godine.

Stoma ne posjeduje živčane završetke; stoga, ne prenosi osjećaj boli niti bilo kakve druge

osjete, što treba uzeti u obzir kod njege stome. [1,4]

Tijekom operacije izvedbe kolostome, dio debelog crijeva dovodi se na površinu trbuha kako

bi se formirala stoma. Kolostoma se obično formira na lijevoj strani trbuha. Stolica je u tom

dijelu crijeva čvrsta i vrlo slična uobičajenoj stolici.

Kolostome s obzirom na mjesto postavljanja mogu biti:

a) cekostoma - najrjeđi oblik kolostome koji se izvodi uz pomoć katetera i uvijek je

privremenog karaktera, a mjesto izvođenja je na koži donjeg desnog dijela trbuha,

(stoma početnog dijela debelog crijeva)

Page 17: Edukacija bolesnika o životu sa stomom - UNIN

5

b) transverzostoma – rjeđi oblik kolostome koji se izvodi na gornjem dijelu trbuha na

oko 5-6 poprečnih prstiju iznad pupka s desne ili lijeve strane, (stoma poprečnog

dijela debelog crijeva)

c) sigmoidostoma – najčešći oblik kolostome, a izvodi se na koži donjeg lijevog dijela

trbuha[4]

Kolostome prema načinu izvođenja mogu biti:

a) jednootvorne kod kojih postoji samo jedan otvor na trbušnoj stijenci

(unipolarne)

b) dvootvorne sa dva otvora na trbuhu (bipolarne)

Slika 2.2.Prikaz bipolarog anusa (Izvor: healdove.com)

Kolostome s obzirom na trajanje mogu biti:

a) privremene - kada postoji mogućnost za njihovo zatvaranje,

b) trajne - kada ne postoji mogućnost za zatvaranje stome.

Operativni zahvati na debelom crijevu:

Desna hemikolektomija – je kirurški postupak kojim se uklanja distalnih 5 do 8

centimetara ileuma, cekum, uzlazni kolon, hepatalna fleksura i poprečni kolon

proksimalno od srednje količne arterije[7]

Page 18: Edukacija bolesnika o životu sa stomom - UNIN

6

Proširena desna hemikolektomija – je postupak koji uključuje uz uklanjanje 5 do 8

cm ileuma, cekuma, uzlaznog kolona, hepatalne fleksure i resekciju poprečnog kolona

i srednje količne arterije na izlazu iz gornje mazenterične arterije. Indikacija za ovu

operaciju su lezije hepatalne fleksure i poprečnog kolona[7]

Resekcija transverzalnog kolona – uključuje segmentalnu resekciju poprečnog

kolona. Primjenjuje se kad postoje lezije srednjeg dijela poprečnog kolona. Obavlja

se rijetko, jer je to najrjeđe sijelo primarnog karcinoma kolona[7]

Lijeva hemikolektomija – uključuje uklanjanje transverzalnog kolona distalno od

desne grane količne arterije i descidentnog kolona, te proksimalne ligature i odvajanje

lijeve količne arterije ili donje mezenterične arterije. Operacija se može prilagoditi

lokalizaciji samog tumora. Lezije lijevog kolona i lijenalne fleksure, indikacija su za

izvođenje ove operacije[7]

Subtotalna kolektomija – je resekcija kolona kod koje se uklanja cijeli kolon do

rektuma te se formira ileorektalna anastomoza. Indicirana je kod multiplih tumora

kolona koji nisu u istoj anatomskoj regiji[7]

Niska prednja resekcija – primjenjuje se za lezije sigmiodnog kolona i

proksimalnog dijela rektuma. Ovaj zahvat uključuje resekciju sigme te zahvaćenog

dijela rektuma i podvezivanje gornjih rektalnih krvnih žila na njihovu izlazištu[7]

Hartmanova operacija – je reskcija sigme i gornjeg dijela rektuma bez

uspostavljanja intestinalnog kontinuiteta. Tom opercijom sigma se izvodi kao anus

preter na trbušnu stijenku, a rektalni bataljak se slijepo zatvara. Indicirana je u

bolesnika u općem teškom stanju, kada kreiranje kolorektalne anastomoze predstavlja

rizik. Osnovno indikacijsko područje za primjenu ove resekcije predstavlja akutni

perforirajući karcinom sigme, perforirajući divertikulitis sigme i nekrotizirajući

volvulus sigme[7]

Page 19: Edukacija bolesnika o životu sa stomom - UNIN

7

Operacija po Quennu-Millesu – je operacija kod koje se odstranjuje dio sigme s

mezenterijem, rektum, te anus sa sfinkterom. Bolesnik ovom operacijom dobiva

trajno izveden anus preter[7]

Kolostomija – je kirurški zahvat kojim se zdravi dio crijeva izvede na prednju

trbušnu stijenku kao umjetni anus – anus preternaturalis. Može predstavljati

definitivno stanje – definitivni anus preternaturalis ili privremeno stanje – privremeni

anus preter naturalis. Definitivni anus preternaturalis izvodi se kao završni akt

resekcije debelog crijeva kada nije moguće uspostaviti intestinalni kontinuitet ili zbog

nemogućnosti uklanjanja opstruktivne lezije u području lijevog kolona. Privremeni

anus preternaturalis izvodi se kao prvi akt u kirurškom liječenju neoplastičnih, ali

resektabilnih opstrukcija lijevog kolona koje ne dopuštaju primarnu resekciju ili kao

faktor zaštite anastomoze na debelom crijevu[7]

Laparoskopske resekcije kolona – sve se češće izvode, privlačnija je zbog

minimalne invazivnosti, brzog oporavka, bolje kvalitete života i manjih troškova

liječenja. Laparoskopska resekcija kolona sigurna je tehnika jer omogućuje

zadovoljavajuću limfadenektomiju i rubove reseciranog kolona. Laparaskopski

asistirana kolektomija ima manji broj komplikacija vezanih uz samu ranu, kraće

vrijeme hospitalizacije, manju bol, bržu uspostavu peristaltike, bolji kozmetički

učinak i blago kratkoročno poboljšanje kvalitete života. Karcinomi sa perforacijom,

opstrukcijom ili invazijom okoline trbušne stijenke ili retropenitoneja kontraindicirani

su za laparoskopsku resekciju[7]

Page 20: Edukacija bolesnika o životu sa stomom - UNIN

8

Ileostoma i jejunostoma

U operaciji izvedbe ileostome dio tankog crijeva koji se naziva ileum dovodi se na

površinu trbuha kako bi se formirala stoma. Ileostoma se obično izvodi u slučajevima kada je

jedan dio tankog crijeva bolestan i najčešće se formira na desnoj strani trbuha. Stolica je u

ovom dijelu crijeva uglavnom tekuća i izrazito obilna a zato jer stoma nema mišić kako bi se

kontrolirala defekacija sakuplja se u vrećicu. Zbog toga veliku pažnju treba usmjeriti dobroj

njezi okoline kože kako ne bi došlo do oštećenja.[8] Jejunostoma služi za unos hrane kada je

hranjenje prirodnim putem, preko usta, iz bilo kojeg razloga onemogućeno.[9]

Ureterostoma, nefrostoma i cistostoma

Ako je mokraćni mjehur ili mokraćni sustav oštećen ili bolestan, a pacijent nije stanju

normalno mokriti, trebat će se izvesti mokraćno preusmjeravanje. To se naziva urostoma,

ilealni konduit ili Brickerov mokraćni mjehur. Izolirani dio crijeva dovede se na površinu s

desne strane trbuha, a drugi kraj se sašije. Mokraćovodi se odvoje od mokraćnog mjehura i

pripoje na izolirani dio crijeva. Kako je ovaj dio crijeva premalen da bi djelovao kao

spremnik i nema mišića ili ventila za kontrolu mokrenja, trebat će se stavljati vrećica za

urostomu za sakupljanje mokraće. Postoji više razloga zbog kojih je potrebno postavljanje

stome za prijenos urina iz mokraćnog sustava. Djeca se mogu roditi s urođenim anomalijama

na mjehuru i takav mjehur nije sposoban obavljati svoju zadaću prikupljanja urina. Ozljeda

živca, također, može biti razlog za postavljanje stome, mjehur ne može u toj situaciji

prepoznati kad je puni, a kad prazni. Težak porod je česti uzrok ginekološke inkontinencije

pa je stoma potrebna kada se zbog malignog tumora mora odstraniti mjehur.[7]

Page 21: Edukacija bolesnika o životu sa stomom - UNIN

9

3. Indikacije za izvođenje stome

Najčešća oboljenja koja zahtijevaju kirurško liječenje izvođenjem stome su:

upalne bolesti probavnog sustava: divertikulitis, ulcerozni kolitis, Crohnova bolest,

toksični megakolon

ileus

benigni i maligni tumori debelog crijeva, rektuma i anusa

perforacija te fistule kolona

ozljede probavnog sustava : traume, oštećenja kiselinama i lužinama

prirođene anomalije probavnog sustava

abnormalnosti i oštećenja kralježnice s posljedičnom paralizom i nesposobnošću

kontrole anusa

3.1. Divertikulitis

Divertikulitis je stanje s upalom hernijacija (džepova), koji se nazivaju divertikuli debelog

crijeva. Glavni znak divertikulitisa je bol u abdomenu. Može obuhvaćati različite pojave od

malog apscesa u jednom ili više džepića do teške infekcije ili perforacije crijeva. Ukoliko nije

došlo do perforacije potrebno je uzimati intravenoznu antibiotsku terapiju.

U KB Sveti Duh pravilo je da ukoliko se divertikulitis javi više od 3 puta u razmaku od

godine dana potrebna je operacija u periodu kada upala nije prisutna. Ukoliko dođe do

perforacije najčešći ishod operativnog zahvata je postavljanje stoma otvora.

3.2. Upalne bolesti crijeva

Ulcerozni kolitis je kronična upalna bolest za koju su karakteristične ulceracije sluznice

debelog crijeva, a najčešće se manifestira krvavim proljevima. Upalni proces kod ulceroznog

kolitisa zahvaća sluznicu i podsluznicu uz oštru granicu između zahvaćene i zdrave sluznice.

Samo u teškim oblicima bolesti zahvaćen je i mišićni sloj. Gotovo 1/3 bolesnika s teškim

oblikom ulceroznog kolitisa naposljetku zahtijeva kirurško liječenje. Usprkos značajnom

Page 22: Edukacija bolesnika o životu sa stomom - UNIN

10

napretku u istraživanju upalnih bolesti crijeva još uvijek nije poznat njegov uzrok. Vrlo

vjerojatno je to niz čimbenika: naslijeđeni genovi, imunološki sustav, mikroorganizmi,

okolišni čimbenici.[8]

Crohnova bolest predstavlja kroničnu transmuralnu upalu koja obično zahvaća distalni ileum

i kolon ali također može nastati u bilo kojem dijelu gastrointestinalnog trakta. Simptomi su

proljev, grčevi i bolovi u trbuhu, pojačana peristaltika crijeva, gubitak energije. Kirurško

liječenje je prvenstveno indicirano u slučajevima rekurentne intestinalne opstrukcije ili

tvrdokornih fistula, apscesa i stenoza te maligne alteracije stanica.

3.3. Ileus

Ileus tj.intestinalna okluzija, je bolest koju karakterizira prekid prolaska fekalnih tvari

kroz crijevni kanal. To je stanje koje treba brzo dijagnosticirati i liječiti, jer u suprotnom

može doći i do smrti pacijenta pa se nerijetko pristupa kirurškom liječenju tj.izvođenju stoma

otvora.[7] Postoji nekoliko vrsta ileusa:

mehanički – koji još može biti i opstrukcijski i strangulirajući

paralitički

Page 23: Edukacija bolesnika o životu sa stomom - UNIN

11

4. Prijeoperacijska priprema bolesnika

Svrha pripreme za operaciju je osigurati bolesniku najbolju psihičku, fizičku, socijalnu i

duhovnu spremnost. Važno je s bolesnikom sagraditi odnos povjerenja. Prije samog

operativnog zahvata bolesnika i njegovu obitelj potrebno je upoznati s potrebom izvedbe

stome, objasniti način kirurškog zahvata i moguće komplikacije, poslije operacijsku njegu i

rehabilitaciju, te ih upoznati sa stoma pomagalima koje će koristiti iza operativnog zahvata.

Potrebno je naglasiti da je izvedba stome zahvat koji će im spasiti život.[2]

4.1. Psihička priprema

Prije samog operativnog zahvata potrebno je utvrditi razinu bolesnikovog znanja o

dijagnozi, prognozi, operativnom zahvatu i očekivanoj razini poslije operacijskog

funkcioniranja bolesnika. Treba utvrditi sposobnost učenja i zainteresiranosti bolesnika.

Dobro je poticati bolesnika na sudjelovanje u edukacijskom procesu. Dokazano je da dobra

psihička priprema omogućuje da bolesnik bolje podnese operativni zahvat, brže se oporavi,

treba manje analgetika, a boravak u bolnici se skraćuje.

Psihička priprema bolesnika započinje od trenutka kada je bolesnik saznao za potrebu

kirurškog liječenja. Psihičku pripremu započinje kirurg koji je postavio indikaciju za

kirurškim liječenjem na način da bolesniku i njegovoj obitelji na razumljiv način objasni

potrebu, važnost i korist kirurškog zahvata te moguće komplikacije kirurškog zahvata.

Dolazak bolesnika na bolničko liječenje uzrokuje osjećaj tjeskobe i potištenosti. Bolesnici

koji se pripremaju za operativni zahvat imaju osjećaj bespomoćnosti i izgubljenosti, zabrinuti

su za svoju obitelj, financijsku situaciju, te se boje trajne nesposobnosti. Također se kod

bolesnika primjećuje strah da se neće probuditi poslije operativnog zahvata, strah od ishoda

operacije, strah od moguće dijagnoze malignog oboljenja, te strah od poslije operacijske boli.

Zato prije operacijskom psihološkom pripremom moramo bolesniku objasniti postupke koji

ga očekuju, te pokušati otkloniti strahove. Psihičkom pripremom kod bolesnika dobiva se

osjećaj povjerenja, te se poboljšava suradnja između bolesnika i medicinske sestre. Priprema

započinje razgovorom kojim se osim osobnih podataka dobivaju i podaci o bolesnikovoj

percepciji boli, psihofizičkom i emocionalnom stanju, predznanju i obaviještenosti. Bolesnika

Page 24: Edukacija bolesnika o životu sa stomom - UNIN

12

treba dobro informirati o operaciji, anesteziji i bolesti općenito, jer krivo informirani bolesnik

najčešće informacije prikuplja od drugih bolesnika, obitelji ili posjetitelja. Te informacije u

bolesnika mogu stvoriti potpuno pogrešnu i zastrašujuću sliku o operacijskom zahvatu, te

povećati stupanj straha i poremetiti tijek liječenja.

Strpljenje medicinske sestre i njezino razumijevanje psihološkog stanja bolesnika, kao i

uključivanje bolesnika u planiranje i provedbu zdravstvene njege pridonosi smirivanju i

opuštanju bolesnika, a sve to pridonosi uspješnoj pripremi za operacijski zahvat. Bolesnici

najčešće pamte riječi ohrabrenja upućene od strane medicinskih sestara, jer su one bolesniku

jedine razumljive u obilju medicinskih izraza i postupaka. Psihološki pristup bolesnika

posebno je važan u prije operacijskoj pripremi bolesnika kod kojih je potrebno učiniti hitni

operativni zahvat. Dobro psihički pripremljen bolesnik bolje podnosi operacijski zahvat, brže

se oporavlja, treba manje analgetika, a boravak u bolnici mu se smanjuje.

4.2. Fizička priprema

Fizička priprema obuhvaća standardnu prije operacijsku laboratorijsku i dijagnostičku

pripremu uz anesteziološki pregled te adekvatnu prehranu, poučavanje bolesnika, pripremu

probavnog sustava te davanje premedikacije.

Od općih pretraga za operaciju potrebno je učiniti:

kompletnu krvnu sliku

pretrage urina

kemijsku analizu krvi

protrombinsko vrijeme

krvnu grupu i Rh fakor

EKG

RTG srca i pluća

Uz opće pretrage prema potrebi još se obavljaju i neke dijagnostičke pretrage kao što su:

UZV abdomena

MSCT abdomena

irigografija

kolonoskopija

Page 25: Edukacija bolesnika o životu sa stomom - UNIN

13

tumorski biljezi CEA i CA 19-9

Prije samog operativnog zahvata bolesnik mora proći i anesteziološki pregled.

4.3. Prehrana prije operacije

Prehrana bolesnika prije operacije uvjetovana je stanjem bolesnika i indikacijom,

vrstom i mjestom kirurškog zahvata, te stanjem uhranjenosti.

Liječnik propisuje količinu i sastav hrane, a dijeta se može sastojati od potpunog ili

djelomičnog uzdržavanja od hrane ili može biti obogaćena pojedinim sastojcima.

Bolesnici koji ne mogu uzimati hranu na usta dobivaju totalnu parenteralnu prehranu.

4.4. Poučavanje bolesnika

Poučavanje bolesnika osnovna je mjera u sprječavanju poslije operacijskih

komplikacija i komplikacija dugotrajnog ležanja u prije operacijskoj pripremi.

Svrha poučavanja je naučiti bolesnika vježbama disanja i iskašljavanja, te vježbama udova.

Medicinska sestra tijekom podučavanja mora biti strpljiva, uvjerena u ono što poučava i

pozitivno usmjerena. Upute bolesniku treba ponavljati i demonstrirati način izvođenja, a

bolesnika treba poticati na izvođenje vježbi, a usvojeno znanje provesti nakon operacije.

4.5. Priprema probavnog trakta

Priprema probavnog sustava kod bolesnika koji ide na zahvat na crijevima obično se

provodi dva dana. Također je važno naglasiti da način pripreme probavnog trakta, ovisno o

stanju istog u pravilu donosi liječnik, te se on razlikuje od pristupa do pristupa. U pojedinim

bolnicama bolesnici se za operativni zahvat na crijevima ne pripremaju posebnom

procedurom. Konzumiraju laganu hranu do 12 sati prije operacije.

Ukoliko se planira priprema probavnog trakta ona najčešće ide sljedećim koracima:

Prvi dan pripreme bolesnik dobiva doručak, te uzima laksativ (gorka sol ili Moviprep) u dva

navrata, te se bolesnika upućuje na uzimanje tri do četiri litre tekućine tokom dana. Za ručak i

večeru bolesnik dobiva juhu.

Page 26: Edukacija bolesnika o životu sa stomom - UNIN

14

Drugi prije operacije bolesnik ponovno dva puta dobiva laksativ, pije tri do četiri litre

tekućine, te u popodnevnim satima dobiva klizmu kako bi se očistio i donji dio crijeva.

Bolesniku treba naglasiti da tekućinu može uzimati do 24 sata i nakon toga bude natašte.

Bolesniku se uvodi parenteralna terapija po odredbi liječnika (infuzije glukoze i

aminokiselina), te se bolesniku daju antibiotici, što također ovisi o individualnom pristupu

kirurga. Kako bi spriječili poslije operacijske komplikacije vezane uz dugotrajno ležanje, u

terapiju se uvodi niskomolekularni heparin. Bolesniku se mjere vitalne funkcije, promatra

opće stanje bolesnika, provodi se mjerenje GUK-a kod dijabetičara, rezervira se krv za

operaciju, te se provjerava sva bolesnikova dokumentacija. Na dan operacije priprema

bolesnika sastoji se od obavljanja laboratorijskih pretraga koje nedostaju, mjerenja vitalnih

funkcija, pripreme operativnog polja, osobne higijene, pripreme bolesničkog kreveta,

promatranja bolesnika, provjere bolesnikove dokumentacije i davanja premedikacije. Osobnu

higijenu i pranje prethodno kliperom pripremljenog operacijskog polja bolesnik obavlja sam

ili uz pomoć medicinske sestre. Važna je higijena usne šupljine kako ne bi došlo do infekcije

donjih dišnih putova prilikom uvođenja tubusa. Nakon pranja operacijskog polja bolesnika se

oblači u jednokratni mantil za salu, stavlja kapu na glavu, te se tako obučen bolesnik vraća u

presvučen i pripremljen krevet gdje čeka do odlaska u operacijsku salu. Bolesnika treba

upozoriti da skine kozmetičke preparate, umjetno zubalo, leće, periku. Ukoliko je potrebno

prema odredbi kirurga ili anesteziologa bolesniku se uvodi sonda, urinarni kateter ili centralni

venski kateter. Svi postupci evidentiraju se u bolesničku dokumentaciju, te se zajedno s

bolesnikom šalju u operacijsku salu, gdje se predaje medicinskoj sestri koja se nalazi u sobi

za pripremu.

4.6. Premedikacija

Premedikacija je medikamentozna priprema bolesnika za anesteziju i operaciju.

Ordinira je anesteziolog nakon anesteziološkog pregleda.

Svrha davanja premedikacije je da se bolesniku osigura određeni stupanj sedacije, smanjuje

uzbuđenost, smanjuje strah prije operacije, smanjuje sekrecija sline i znoja, smanjuje bol i

potreba za većim količinama anestetika tijekom operacije, smanjuje reflekse kolinergičkih

živaca, a u postanestetičkom i neposrednom postoperacijskom toku zadržava trajanje

analgezije. Načini primjene premedikacije su različiti, a o načinu davanja ovisi maksimum

Page 27: Edukacija bolesnika o životu sa stomom - UNIN

15

djelovanja. Maksimum djelovanja premedikacije kod per os i intramuskularne primjene je za

30-45 minuta, kod subkutane primjene za 75 minuta, a kod intravenske primjene za 15

minuta. Prije primjene premedikacije treba provjeriti da li je bolesnik natašte, a ukoliko nije o

tome treba obavijestiti anesteziologa. Također treba saznati da li je bolesnik mokrio, jer

nakon premedikacije može imati vrtoglavicu i hipotenziju, te vidjeti da li je bolesnik skinuo

sve dodatke(nakit, leće, proteze). Bolesnik se nakon primjene premedikacije ne ostavlja sam,

vozi se u operacijsku salu na ležećim kolicima i predaje osobi iz operacijske sale s potrebnim

dokumentima.[2]

Page 28: Edukacija bolesnika o životu sa stomom - UNIN

16

5. Zdravstvena njega pacijenta sa stomom

Izvođenje stome radi se od kraja 18.st. i tehnike izvođena su puno suvremenije nego

tada. Nekada su se takvi ljudi nazivali pogrdnim imenima, smatrali su se manje vrijednima i

bili praćeni neugodnim mirisima kojih se bilo teško pa čak i nemoguće riješiti.

Danas se zahvaljujući novim i suvremenim materijalima i sredstvima koji se koriste u

održavanju higijene i njege stome ovi pacijenti smatraju „normalnima“ i jednako vrijednima.

Jer obučeni u klasičnu odjeću sa odgovarajućom podložnom vrećicom i bez neugodnih mirisa

nema nikakve razlike među ljudima.

Najveći broj pacijenata prihvaća život sa stomom kao normalan a u tome im veliku pomoć

pruža služba podrške i društva pacijenata sa stomom. Na raspolaganju su im i psiholozi i

psihijatri te imaju dobru komunikaciju sa stoma-terapeutima. Podizanjem svijesti društva koji

ih normalno prihvaćaju porasla je i podrška obitelji ali i ostalih članova zajednice.

Kako se stolica obično javlja između drugog i petog dana od operacije kada se bolesnik

oporavi od operativnog zahvata medicinska sestra mora ga uključiti u njegu stome te mu

omogućiti vizualizaciju stome. Treba mu objasniti i demonstrirati pravilan postupak njege

peristomalnog dijela kože a isto tako i provjeravati usvojena znanja dok bolesnik ne počne

samostalno i pravilno izvoditi postupak. Tijekom edukacije bolesniku je potrebna psihološka

i emocionalna podrška.

Njega stome vrši se pažljivo i odlučno bez straha i srama. U edukaciju možemo uključiti i

stomaterapeuta. Što se pozitivnije odnosimo prema bolesnikovom stanju to će se i on sam

pozitivnije odnositi prema sebi i svom stanju. Njega stome ne zahtjeva sterilnost jer to nije

rana ali zahtjeva posebnu pažnju jer postoji mogućnost brojnih komplikacija i oštećenja.

5.1. Postavljanje podložne pločice i vrećice

Nakon stome povećana osobna higijena i redovito pranje tijela dobivaju veću ulogu u

životu pacijenta. Za zamjenu pomagala pripremiti sve što može zatrebati: novu stoma-

vrećicu, sredstvo za čišćenje i zaštitu kože, ručnik, škare sa savinutim vrhom, šablonu, stoma

pastu, vrećicu za smeće.

Page 29: Edukacija bolesnika o životu sa stomom - UNIN

17

Postavljanje podložne pločice - kako bi se spriječilo propuštanje ili odvajanje podložne

pločice potrebno ju je nakon 3 – 4 dana mijenjati. Važno je da se podložna pločica točno

namjesti oko stome a pritom se može koristiti i pasta za stomu. Na stanje kože utječu klima,

prehrana i pojedine terapije i tada je uglavnom potrebna češća zamjena pomagala. Česta ili

prerijetka zamjena podložne pločice jednako može naštetiti koži. Postupak zamjene podložne

pločice:

izmjeriti šablonom točnu veličinu stome

izrezati podložnu pločicu na točnu mjeru i oblik stome kako bi ona savršeno pristajala

oko stome. Za izrezivanje preporučuju se škare sa savinutim vrhom

koža oko stome treba biti čista i suha prilikom pričvršćivanja podložne pločice

nakon uklanjanja zaštitne folije postaviti podložnu pločicu oko stome, zatim prstima

odozgo prema dolje pritisnite i poravnati pločicu na kožu[2]

Zamjena stoma vrećice:

provjeriti da li je prstenasti zatvarač u otvorenom položaju.

postaviti vrećicu na podložnu pločicu tako da se prstima odozdo prema gore blago

pritisne prsten

zatvaranje je potpuno kada se čuje blagi „klik“.

Uklanjanje podložne pločice:

pažljivo i polagano, držeći za gornji kraj, skinuti s kože podložnu pločicu (pritom se

mogu koristiti sredstva za skidanje ljepila npr. sprej ili rupčići a istovremeno drugom

rukom pridržavati kožu napetom

Rukovanje s upotrjebljenom vrećicom: Izmet isprazniti u WC-školjku, a praznu vrećicu

umotati u papir ili vreću za smeće i bacite u kantu za otpatke. Stoma-vrećicu ni u kojem

slučaju ne bacati u WC- školjku jer uzrokuje začepljenje.

Page 30: Edukacija bolesnika o životu sa stomom - UNIN

18

Slika 5.1. Prikaz pribora za promjenu podložne pločice i vrećice

(Izvor: colectomythoughts.blogspot.com)

5.2. Algoritam skrbi kod pacijenata s kolostomom

na ruke navući rukavice

upotrijebljena stoma vrećica se skine i odloži u vrećicu za otpadni materijal

stolica sa stome se nježno ukloni mekim smotuljcima vate ili mekanim materijalom

pažljivo se skida podložna pločica i odloži se u vrećicu za otpadni materijal

kožu oko stome pažljivo oprati toplom vodom i neutralnim sapunom i posušiti

sušilom za kosu ali vrlo oprezno

čistiti uvijek od periferije prema sredini

nakon pranja, važno je kožu dobro osušiti

na tako pripremljenu kožu, nakon što se odredi otvor na vrećici prema veličini stome

lijepi se vrećica

od najveće je važnosti adaptirati otvor na vrećici za kolostomu tako da točno

odgovara rubovima stome

na taj će način peristomalna koža biti zaštićena od kontakta sa stolicom

na suhu i neoštećenu kožu staviti novu podložnu pločicu, dlanom ruke treba izvršiti

nježan pritisak na pločicu ili vrećicu u trajanju dvije do tri minute

toplina dlana će osigurati sigurno i čvrsto prianjanje pločice odnosne vrećice za kožu

Page 31: Edukacija bolesnika o životu sa stomom - UNIN

19

na dobro pričvršćenu podlogu koja nigdje ne smije propuštati, stavlja se nova stoma

vrećica

Bitno je da podložna pločica dobro prianja uz stomu i vrećicu jer se tako sprečava curenje

crijevnog sadržaja. Sigurnost funkcionalnosti vrećice leži u tehnici njezine primjene.

5.3. Preoperativno markiranje stome

Vrlo je važno da je stoma urednog izgleda i funkcije pa je od izuzetne važnosti na koji

će način ona biti kreirana. Markiranje je važno jer je to pomoć pojedincu kod prihvaćanja

stome, povećava vjerojatnost pacijentove neovisnosti i samostalnosti, daje mu osjećaj

kontrole nad novonastalom situacijom te povećava vjerojatnost zadržavanja socijalnih

kontakata. Smanjuje broj intervencija medicinskog osoblja oko stome te smanjuje pojavnost

ranih i kasnih komplikacija. Kod preoperativnog planiranja mora se definirati:

a) Vrsta stome koja će biti kreirana

b) Vrijeme trajanja stome ( privremena, trajna)

c) Mjesto plasiranja otvora stome

d) Tehnika kreiranja stome

Vrlo je važno pri planiranju mjesta stome izabrati najbolje mjesto za izvedbu stome. Bitne

karakteristike mjesta za stomu:

mjesto mora biti dobro vidljivo pacijentu – tražiti povratnu informaciju

okolina kože mora biti barem 5 cm bez ožiljaka, incizija, pupka…

mjesto je potrebno planirati intraumbilikalno na izbočenju masnog tkiva abdomena

postaviti stomu kroz ravni trbušni mišić

mjesto mora biti udaljeno od koštanih izbočina ili udubljenja kože

Preoperativno markiranje timski je rad a uključuje specijalistu kirurga – operatera, stoma

terapeuta ( sestru), liječnika asistenta (specijalizanta). Optimalno mjesto može smanjiti

postoperativne poteškoće. Posljedice loše pozicionirane stome:

curenje sadržaja

iritacija kože

bol

Page 32: Edukacija bolesnika o životu sa stomom - UNIN

20

izazovi oko postavljanja podloge

otežano održavanje higijene

brige oko odabira odjeće

negativan utjecaj na psihičko, fizičko i emocionalno zdravlje

produljenje boravka u bolnici

povećanje troškova liječenja – korištenje skupih pomagala

socijalna izolacija

Način života i razina aktivnosti pacijenta utjecat će na položaj u kojem stoma treba biti

smještena. Zato bi prije označavanja mjesta stome trebalo uzeti u obzir sljedeće faktore:

a) fizičko stanje – konstitucija tijela, trenutna težina, nedavne promjene težine, vid,

spretnost ruku

b) društvene aktivnosti – profesionalno zanimanje, radne navike, mobilnost, kulturni i

vjerski aspekti

c) mjesta koja treba izbjegavati – kožni nabori, ožiljci, ulegnuća, pupak, koštana

ispupčenja, linija pojasa i površina kože koja je prethodno ozračena

d) vidljivost – mora biti smješten u području koje pacijent može vidjeti i dosegnuti jer

ukoliko nije u tome području pacijent će trebati pomoć druge osobe

Postupak označavanja mjesta stome:

1. Objasniti postupak pacijentu

2. Stoma bi se trebala postaviti unutar ravnog abdominalnog mišića

3. Odabrati ravno područje, vidljivo pacijentu te ispod pojasa

4. Kod širokog abdomena – odabrati najprominentniji dio stjenke abdomena

5. Kod pretilog pacijenta – potražiti mjesto u gornjim kvadrantima

6. Ako pacijent već ima stomu na suprotnoj strani – označiti novo mjesto 2-3 cm više ili

niže[6]

Važno je da pacijent potvrdi da vidi mjesto na kojem se planira izvesti stoma. Mjesta

postavljanja stome su oba gornja i donja kvadranta stjenke abdomena. Kod planiranja

lokacije stome potrebno je ispitati poziciju budućeg mjesta stome u sjedećem, stojećem i

ležećem stavu bolesnika.

Postupak markiranja stome:

Page 33: Edukacija bolesnika o životu sa stomom - UNIN

21

Slika 5.2. Prikaz inspekcije u sjedećem Slika 5.3. Prikaz inspekcije u stojećem položaju

položaju (Izvor:Ž.M.) (Izvor:Ž.M.)

Slika 5.4.Prikaz inspekcije u ležećem Slika 5.5.Prikaz - zamišljen trokut/ pupak –

položaju (Izvor: autor.Ž.M) lijevi rub zdjelice – središnja točka

stidne kosti (Izvor: autor Ž.M.)

Page 34: Edukacija bolesnika o životu sa stomom - UNIN

22

Slika 5.6. Prikaz označavanja zamišljene Slika 5.7. Prikaz provjere označenog mjesta u

točke markerom – sjedeći stojećem položaju (Izvor:autor.Ž.M)

(Izvor:autor.Ž.M)

Slika 5.8. Potvrda pacijenta da vidi mjesto

stome (Izvor:autor.Ž.M)

Page 35: Edukacija bolesnika o životu sa stomom - UNIN

23

6. Komplikacije stome

Zaštititi kožu oko stome i sačuvati je zdravom najveća je briga osoba sa stomom.

Brojne su komplikacije koje su povezane sa stomom. Mogu biti rane i kasne. Rane

komplikacije javljaju se za vrijeme boravka pacijenta u bolnici. Rane komplikacije su:

dehiscenca stome

nekroza stome

retrakcija stome

Komplikacije koje se javljaju tjednima ili čak i kasnije po postavljanju stome, nazivaju se

kasnim komplikacijama. U kasne se ubrajaju:

stenoza stome

parastomalna hernija

prolaps stome

hipergranulacije

retrakcija stome

komplikacije s peristomalnom kožom

Svaku od komplikacija potrebno je shvatiti vrlo ozbiljno i na vrijeme potražiti adekvatnu

pomoć da bi se izvršile potrebne intervencije.

6.1. Retrakcija stome

Retrakcija (uvlačenje) stome predstavlja komplikaciju stome koja se manifestira

uvlačenjem stome ispod razine kože. Uzrok uvlačenja stome je promjena strukture okolne

fascije ili promjena konfiguracije abdomena. Tada se stoma nalazi isod razine okolne kože i

dolazi do oštećenja peristomalne kože zbog nemogućnosti adekvatnog postavljanja podložne

pločice. Otvor podloge ne može se postaviti uz otvor stome pa dolazi do curenja crijevnog

sadržaja ispod podloge.[7]

Uloga medicinske sestre je da prepozna stanje koje je nastalo te tada mora adekvatno

zbrinuti takvu stomu primjenjujući konveksne podložne pločice odgovarajuće veličine uz

Page 36: Edukacija bolesnika o životu sa stomom - UNIN

24

prethodnu dobru toaletu i aplikaciju eakin dvostruko ljepljivih kolutića ispod pločice koja će

spriječiti podlijevanje crijevnog sadržaja

Slika 6.1.Prikaz retrakcije stome (izvor: westenschools.com)

6.2. Nekroza i dehiscenca stome

Nekroza i dehiscenca stome ubrajaju se u rane komplikacije stome zato što nastaju u

vrijeme boravka pacijenta u bolnici i primjećuju se u prvim danima hospitalizacije. Uloga

medicinske sestre je da prepozna takvo stanje i obavjesti liječnika. Oba stanja su međusobno

povezana. Nekroza nastaje zbog nedovoljnog dotoka krvi u stomu i tada nastaje odumiranje

tkiva. To je vrlo ozbiljno stanje jer ukoliko ne dolazi do poboljšanja stanja nastaje gangrena

koja se polako širi od rubova stome pa do slojeva crijeva. Kao posljedica gangrene crijeva

dolazi do dehiscence šavne linije a tada crijevni sadržaj curi uz stomu u potkožje i potreban je

kirurški zahvat postavljanja nove stome.[1]

Page 37: Edukacija bolesnika o životu sa stomom - UNIN

25

Slika 6.2.Prikaz nekroze stome (Izvor:autor. Ž.M)

6.3. Parastomalna hernija

Parastomalna hernija nastaje slabljenjem abdominalnih mišića te dovodi do fascijalnog

defekta i formiranja hernije u okolini izvedene stome. Radi se o vrlo čestoj komplikaciji koja

se javlja u oko 50% slučajeva komplikacija. Vidljiva je deformacija trbušnog zida u obliku

izbočine na čijem se vrhu nalazi stoma.[1] Uloga je medicinske sestre da prepozna stanje koje

je nastalo te je potrebna primjena fleksibilne ili modelirajuće podložne pločice te napomena

pacijentu za korištenje trbušnog pojasa. Najteža komplikacija parastomalne hernije je

inkarceracija. Tada može doći do ileusa i potrebno je kirurško liječenje.

Slika 6.3. Prikaz parastomalne hernije (izvor: wocn.org)

Page 38: Edukacija bolesnika o životu sa stomom - UNIN

26

6.4. Prolaps stome

Prolaps stome spada u kasne komplikacije stome. Javlja se kod povećanja

intraabdominalnog tlaka i/ili samog otvora stome. Dolazi do protruzije stome u veličini i

duljini iznad razine abdomena. Uloga medicinske sestre je da prepozna stanje koje je nastalo

te primjena fleksibilne ili modelirajuće podložne pločice uz korištenje trbušnog pojasa. U

slučaju da se prolaps javlja učestalo i kod najmanjih napora, potrebno je kirurško liječenje.[2]

Slika 6.4.Prikaz prolapsa stome ( izvor:aibolita.com)

6.5. Stenoza stome

Stenoza stome javlja se relativno rijetko i to je stanje kojemu se ne zna pravi uzrok.

Suženje otvora sprečava normalnu pasažu crijevnog sadržaja i tada može doći do opstipacije.

Ukoliko se dogodi potpuna stenoza dolazi do potpunog zastoja u izlaženju crijevnog sadržaja

i potrebno je kirurško liječenje.[2] Uloga medicinske sestre je da prepozna nastalo stanje uz

primjenu modelirajućih podložnih pločica.

Slika 6.5.Prikaz stenoze stome (izvor:link.springer.com)

Page 39: Edukacija bolesnika o životu sa stomom - UNIN

27

6.6. Problemi s kožom

Koža oko stome treba izgledati slično kao i koža na drugoj strani trbuha (neoštećena, ne

iritirana). Ukoliko je koža oštećena biti će teško zalijepiti podložnu pločicu na kožu. Najčešći

problemi kože:

iritativni dermatitis

gljivične infekcije

folikulitis

Iritativni dermatitis (dermatitis iritativa), je oštećenje koje se javlja zbog doticaja

okoline kože sa stolicom obično zbog curenja sadržaja ispod podložne pločice oko stome.

Najčešće zbog loše higijene stome ili neadekvatne primjene pomagala za stomu. Koža je tada

crvenkasta, vlažna i bolna. Oko takve stome vrlo nježno pristupati. Potrebno je nježno čistiti i

posušiti kožu oko stome i provjeriti promjer stome i promjer pločice. Koristiti zaštitni puder i

zaštitne rupčiće prije aplikacije pločice. Preporučuje se modelirajuća pločica za savršeni spoj

sa stomom.[3]

Gljivične infekcije (fungalna candidijaza), karakterizira oštro ograničeno crvenilo sa

uzdignutim rubom te jakim osjećajem pečenja i svrbeži kože. Javlja se zbog curenja sadržaja

ispod pločice, znojenja, antibiotske terapije ili ispucale kože. Potrebno je sačuvati površinu

oštećene kože suhom dobrom toaletom nakon skidanja pločice i sušenjem prije apliciranja

nove podložne pločice. Po preporuci liječnika primjenjuju se antimikotici.[3]

Folikulitis je upala folikula dlake sa stafilokoknom infekcijom koja nastaje zbog

traumatskog uklanjanja dlaka s kože oko stome. Karakteristične su crvenkaste, točkaste ili

inficirane površine u osnovi folikula dlake. Da bi se folikulitis spriječio potrebno je za

uklanjanje dlaka koristiti električni brijač, korištenje zaštitnih rupčića prije primjene pločice

te rupčiće za uklanjanje ljepila nakon primjene pločice. Ostala lokalna terapija primjenjuje se

po preporuci liječnika.[3]

Page 40: Edukacija bolesnika o životu sa stomom - UNIN

28

7. Sustavi stoma pomagala

Svakome kome je postavljena stoma mora imati podložnu podlogu i vrećicu. Danas ima

više proizvođača u Republici Hrvatskoj a najpoznatiji su Convatec i Coloplast. Zadaća

pacijenata je da sam sebi izabere onaj koji mu najbolje odgovara te da ga koristi. Postoji

nekoliko vrsta stoma sustava a to su:

jednodijelni sustav

dvodijelni sustav

7.1. Jednodijelni sustav

Jednodijelni sustav predstavlja kombinaciju podložne pločice i vrećice u jednom.

Jednodijelni sustavi su nižeg profila i tako su manje zamjetni ispod odjeće. Njihova prednost:

jednostavni za uporabu pa život sa stomom čini lakšim i udobnijim

pri svakoj zamjeni vrećice uklanjaju se u cijelosti

posebno namijenjene za aktivne osobe jer združuju podlogu i vrećicu u jednu cjelinu

za sigurnost u jednom koraku

Današnje vrećice vrlo su unaprijeđene pa tako imaju na sebi vrlo djelotvoran filter koji

smanjuje mogućnost začepljenja i time produžuje djelovanje održavajući vrećicu plosnatom

uz istovremeno bitno smanjenje neugodnih mirisa. Njihova tkanina koja dolazi uz tijelo je

mekana i glatka te otporna na vodu. Elegantnog je oblika, zaobljenog izgleda, za dodatnu

udobnost i diskreciju. Uz to ima diskretan sustav zatvaranja čiji džepić na vrećicama skriva

presaviti ispust vrećice radi veće sigurnosti i udobnosti pri korištenju vrećica s ispustom.

7.2. Dvodijelni sustav

Dvodijelni sustav sastoji se od dva odvojena dijela. Podložne pločice koja se postavlja

na tijelo u području stome i pripadajućih vrsta vrećica koje spajaju sistemom plastičnog

prstena ili tehnologijom lijepljenja.

Page 41: Edukacija bolesnika o životu sa stomom - UNIN

29

Njihova prednost:

jednostavna i brza zamjena vrećice bez skidanja pločice čime se čuva integritet

kože

usavršena zaštita peristomalne kože

7.3. Stoma vrećice

Stoma vrećica služi sakupljanju stolice zavisno od vrste stome izvedene operativnim

zahvatom. Većina vrećica ima ugrađen ugljeni filter koji ima rupice i kroz njega izlaze

neutralizirani neugodni plinovi te ujedno služi i da se vrećica ne napuhuje. Današnje vrećice

napravljene su od finih materijala pa su ujedno mekane i glatke te elegantnog oblika. Vrste:

zatvorene vrećice

vrećice na ispust sa kopčom ili na čičak

Slika 7.1. Prikaz stoma podložnih pločica i vrećica

(izvor: wellandmedical.com)

7.4. Zatvorene vrećice

Zatvorene vrećice namijenjene su jednokratnoj upotrebi i savršene su za upotrebu za

neke posebne prigode te za svakodnevnu uporabu za osobe koje ne trebaju više puta dnevno

mijenjati vrećicu. Također se preporučaju za primjenu pri spolnim odnosima kada se

preporuča da vrećica bude prazna i „čista“ zbog partnera. Neke imaju filtere a neke su bez

filtera tako da osobe mogu birati koja vrsta im više odgovara. Ove vrećice nemaju ispust pa

kada se napune jednostavno se zamijene novom a iskorištena se baci u otpad.

Page 42: Edukacija bolesnika o životu sa stomom - UNIN

30

7.5. Vrećice na ispust

Vrećice na ispust sastoje se od dva među spojna zatvarača. Kada se sadržaj isprazni,

među spojni se zatvarači pritisnu jedan uz drugi sve dok se pravilno spoje u cijeloj dužini te

su time osigurani i sprečavaju curenje sadržaja. Takve se vrećice preporučuju kod obilnog

sadržaja, najčešće ileostome.

7.6. Podložne pločice

Podložna pločica lijepi se na kožu oko stome, pomaže u zaštiti kože od otpadnih tvari iz

stome i služi za postavljanje stoma vrećice. Mogu biti izrađene od više materijala i raznih

vrsta ljepila. Napravljene su tako da imaju veliku sposobnost prianjanja uz kožu što je

izrazito bitno. Bitno je da se pločica prije primjene zagrije na temperaturu tijela kako bi se za

nekoliko sekundi nakon primjene savršeno prionula uz kožu. Mogu biti sa:

fleksibilnim obrubom ili u cijelosti od hidrokoloidne mase

ravne ili konveksne- kod uvučenih stoma

modelirajuće – tada je potrebno prstima modelirati prema obliku i veličini stome

tvornički priređene/izrezane ili za osobno izrezivanje koje je tada potrebno izrezati

posebnim škarama sa zaobljenim vrhom

7.7. Ostali pribor za njegu stome

Ponekad su male stvari razlika za pacijente. Zbog toga su danas razvijena rješenja za

kvalitetan život osoba sa stomom. Primjenom određenih pomagala ili pribora mogu se znatno

smanjiti tegobe pacijenta. Problematična stoma ne mora biti prepreka za kvalitetan život.

Page 43: Edukacija bolesnika o životu sa stomom - UNIN

31

7.8. Pasta za stome

Postoje dvije vrste paste za stome.

ljepljiva pasta s alkoholom

ljepljiva pasta bez alkohola

Ljepljiva pasta s alkoholom ispunjava nabore na koži, ožiljke i neravnine tvoreći tako

glatku površinu. Tvori čvrsti, nepropusni sloj i produljuje vrijeme ljepljivosti diska ili

vrećice te tako stvara dodatnu sigurnost. Sadrži alkohol pa se ne nanosi direktno na

povrijeđenu, izjedenu ili ispucalu kožu. Kod takve kože potrebno je prethodno nanijeti

puder koji sprečava nadražaj. Primjenjuje se kao:

nepropusni sloj – primjena prije ili poslije stavljanja stoma pomagala ili se stavlja

oko izrezanog otvora na strani diska koji će biti priljubljen uz kožu

punilo – nanese se primjerena količina paste oko stome ne istiskajući previše

odjednom te tako nastane glatka površina spremna za primjenu stoma pomagala

Ljepljiva pasta bez alkohola upotrebljava se na vlažnoj koži i vrlo dobro prianja i stvara

zaštitni film. Može se primijeniti na kožne erozije koje su nastale kao rezultat pritiska ili

djelovanjem enzima, kod fistula ili kožnih lezija. Pri samom uklanjanju zaštitnog filma paste

ne oštećuje se novonastalo kožno tkivo. Primjenjuje se pri njezi peristomalne kože kod

ileostome, kolostome i pri njezi fistula.[1]

Slika 7.2. Prikaz pasta za stomu (izvor: progress.com.sg)

Page 44: Edukacija bolesnika o životu sa stomom - UNIN

32

7.9. Puder za oštećenu kožu oko stome

Puder se upotrebljava kao zaštita povrijeđene, izjedene ili ispucale kože. Upija vlagu i

stvara podlogu za postavljanje diska ili vrećice. Nanosi se samo na povrijeđeno mjesto.

Nakon pudera može se na povrijeđeno mjesto nanijeti ljepljiva pasta. Primjenjuje se na

povrijeđeno mjesto na koje se obilno napraši puder i na tome mjestu puder se upije. Potrebno

je odstraniti višak pudera koji nije upijen jer će uzrokovati slabije lijepljenje pomagala na tom

mjestu. Puder se ne primjenjuje na zdravoj ili izliječenoj koži.

Slika 7.3. Prikaz stoma pudera (izvor: coloplast.hr)

7.10. Rupčići

Postoje dvije vrste rupčića. Ljepljivi rupčići i rupčići za uklanjanje ljepila. Ljepljivi

rupčići nanose se na kožu ispod diska ili samoljepljive vrećice te tako stvaraju zaštitni

prozirni film i pospješuju ljepljivost diska ili vrećice. Rupčići za uklanjanje ljepila služe kao

pomoć pri čišćenju i uklanjanju ostatka ljepila ispod diska ili samoljepljive vrećice. Također

olakšavaju uklanjanje ljepljive paste kako bi se što manje oštetila ionako osjetljiva koža tog

područja.

Page 45: Edukacija bolesnika o životu sa stomom - UNIN

33

7.11. Stoma kapa ili čep

Služi za prekrivanje stome u situacijama kad pacijent želi dodatnu diskreciju i slobodu

kretanja. Vodootporan je, pogodan za kupanje , prilikom sportskih aktivnosti ili intimnih

odnosa. Nema spremnik za stolicu. Postoje jednodijelni i dvodijelni stoma zatvarači a odabiru

se prema sustavu vrećica koji se koristi.

7.12. Elastični remen za stoma pomagala

Bijeli elastični remen koji na oba svoja kraja ima nastavke izvedene od najlona

(kopčanje na vrećicu) te podešivač duljine remena postavlja se oko struka i služi kao dodatno

osiguranje pri uporabi određenih ostomijskih vrećica.

Slika 7.4. Prikaz elastičnog remena za stomu ( izvor: stoma-medical.hr)

7.13. Trbušni pojas za stomu

Odlike pojasa su da mu je prednja strana od jakog elastičnog tkanja kojem se ne osipaju

očice pri izrezivanju potrebnog otvora veličine stome. Ima prilagodljivi bočni i hrpteni

steznik te prilagodljivo pričvršćivanje zbog tri okomite pasice. Indikacija za nošenje trbušnog

pojasa je postoperativna trbušna kompresija.[6]

Page 46: Edukacija bolesnika o životu sa stomom - UNIN

34

Primjena pojasa:

točno postaviti trbušni pojas kako bi ispravno odredili mjesto izrezivanja otvora

ucrtati mjesto otvora

skinuti pojas i izrezati otvor

Slika 7.5. Prikaz trbušnoga pojas za herniju (izvor:braceability.com)

7.14. Eakin

Eakin je modelirajući podložak koji upija vlagu i tako štiti kožu od tjelesnih otpadnih

tvari. Koristi se kada je koža oštećena, oguljena ili povrijeđena te joj je potrebna zaštita.

Dvostruko ljepljiva modelirajuća smjesa može se oblikovati u trakice i ponovno spajati u

prstenove radi popunjavanja neravnina na koži. Zaštitna brana oko stome štiti peristomalnu

kožu te služi kao dodatni sloj za formiranje konveksnosti kod opuštene stome. Područje

primjene:

kao zaštitna brana oko fistula, rana i stoma

kao punilo za neravnu kožu i izravnavanje područja primjene

kao dodatni sloj za formiranje plitke do umjerene konveksnosti

kao zaštitni „okvir“ oko rubova rane

kao dodatna zašita ispod vrećice za fistule i rane

Veći dio eakin kolutića trebao bi se odstranitis kože kada se ukloni pločica ili vrećica. Nije

potrebno ukloniti svaki i najmanji ostatak komadić s kože. Neće naškoditi koži ni na koji

način.[6]

Page 47: Edukacija bolesnika o životu sa stomom - UNIN

35

Slika 7.6. Prikaz primjene eakin koluta (izvor: eakin.eu)

Page 48: Edukacija bolesnika o životu sa stomom - UNIN

36

8. Edukacija bolesnika o životu sa stomom

Moguće je sa stomom živjeti sasvim normalan život. Ljudi sa stomom su u potpunosti

sposobni voditi normalan život u što se može ubrojiti obiteljski život, obavljanje poslovnih

obaveza, bavljenje sportom i različitim aktivnostima, normalna komunikacija s prijateljima,

kao i različita putovanja. Kad pacijent prebrodi strah i predrasude sama stoma neće

ograničavati njegove aktivnosti. Ako je potrebno pacijentima se omogućuje i podrška

psihologa ili psihijatra. U samom procesu oporavka nakon operacije često pacijentima izgleda

nemoguće da se oni sami brinu za svoju stomu. No, kad se oporave i dobiju više snage,

svakako im postaje lakše, brži su i naravno postaju efikasniji u njezi stome. Odlazak kući iz

bolnice predstavlja izazov za svakog pacijenta, ali vrijeme je tu najvažniji faktor za oporavak.

Postoji nekoliko segmenata u načinu života gdje je potrebna prilagodba zbog stome.[11]

Za vrijeme boravka u bolnici o stomi pacijenta brine medicinska sestra koja s vremenom

educira pacijenta kako samostalno mijenjati vrećice i njegovati stomu. Potrebno je imati puno

razumijevanja i dati pacijentu dovoljno vremena da sve nauči i razumije. Netko od uže

obitelji uvijek je dobrodošao pri edukaciji jer može biti vrlo utješna spoznaja da mu netko i

kod kuće može pomoći. Pacijent po odlasku iz bolnice mora znati samostalno demonstrirati

promjenu stoma podložne pločice, vrećice te mora biti upoznat sa mogućim komplikacijama

stome i neželjenih problema sa peristomalnom kožom.

8.1. Prehrana pacijenata sa stomom

Smjernice za prehranu pacijenata sa stomom svode se na konzumiranje zdrave,

raznolike i uravnotežene prehrane koja se preporučuje i svoj zdravoj populaciji. Ipak, svjestan

odabir određenih namirnica može imati utjecaja na konzistenciju stolice, broj stolica, razvoj

neugodnih mirisa i nadutosti. Kako bi pacijenti sa stomom mogli uživati u hrani, unoseći

dovoljno energije i hranjivih tvari uz kontrolu eventualnih popratnih smetnji poželjno je

voditi dnevnik prehrane uz evidenciju neugodnih smetnji kako bi se utvrdila podnošljivost

namirnica. Iako razlikujemo ileostomu i kolostomu u oba slučaja je važno jesti polagano u

redovitim čestim i malim obrocima. Potrebno je dobro žvakati, jesti u miru bez napetosti te

izbjegavati žvakaće gume i pušenje. Kod ileostome je izgubljena funkcija debelog crijeva da

Page 49: Edukacija bolesnika o životu sa stomom - UNIN

37

resorbira vodu i elektrolite pa dolazi do proljeva, mekih stolica i većeg broja stolica pa je

važno je unositi veće količine tekućine. Preporučuje se konzumacija oralnih rehidracijskih

otopina i namirnica s više soli. Sportski izotonični napitci i slični komercijalni napitci, kao i

voćni sokovi, često sadrže povećanu količinu šećera te mogu i pogoršati smetnje.[6]

8.2. Mogući problemi vezani uz prehranu

Postoje namirnice koje mogu stvarati određene probleme pacijentima sa stomom.

Problemi koji se najčešće javljaju su neželjeni plinovi, opstipacija i dijareja.

Plinovi koji izlaze na stomu su vrlo često neželjeni i stvaraju određenu nelagodu pacijentima.

Ukoliko se oni u pojavljuju u toj mjeri da remete normalan život i funkcioniranje ili se zbog

njih osjeća nelagodno, potrebno je pridržavati se nekoliko savjeta:

jesti polako pri tome ne gutajući zrak

ne razgovarati za vrijeme jela

dobro sažvakati hranu

jesti male količine hrane

izbjegavati hranu koja nadima

tekućinu uzimati poslije a ne za vrijeme jela

Izbjegavati namirnice koje izazivaju plinove. A to su: grah, grašak, pivo, gazirana pića,

žvakaće gume, luk, gljive, orasi, začini, školjke, voće sa košticama.

Opstipacija također može biti veliki problem. Poznato je također da neke namirnice pogoduju

stvrdnjavanju stolice pa ih treba uzimati u umjerenim količinama. Namirnice koje izazivaju

opstipaciju su: banane, ribane jabuke s korom, grožđice, sušene borovnice, sok borovnica,

bijeli, graham i kruh od pira, suhi kruh i dvopek, bijela riža, tjestenina, zobene pahuljice, griz,

tapioka, čajevi (crni, zeleni, od lista borovice, maline, oraha, kupine, ploda šipka), kuhani

krumpir i mrkva, bundeva, čokolada, kakao prah, kakao na vodi, tvrdi sir, orašasti plodovi,

kokosovo brašno, maslac od kikirikija, namirnice bogate pektinom (ribana jabuka, marelice,

banane, jagode, brusnice, kupine, dunja, mrkva i povrće općenito). [3]

Mogućnost pojave opstipacije može se spriječiti redovitim uzimanjem sljedećih namirnica:

vode, vode obogaćene magnezijem, pića s kofeinom, nerazrijeđenih sokova, svježe povrće,

Page 50: Edukacija bolesnika o životu sa stomom - UNIN

38

kelj, luk, mahunarke, grah, špinat, lanene sjemenke, sok kiselog kupusa, salate, sirovo voće,

smokve, sušene šljive, sok i kompot od šljiva, integralni proizvodi od žitarica, napitci s

probioticima, biljni čajevi (list sene, krkovine), indijski trputac.[3]

Dijareja osim tehničkih problema koje stvara vezanih uz učestalu promjenu vrećice i

podložne pločice, stvara i značajan gubitak tekućine i elektrolita u organizmu te mora biti

ozbiljno shvaćena. Uzroci proljeva mogu biti različiti: nikotin, alkoholna pića, pivo, pića s

kofeinom, jaki začini, jako pečena jela, sladila poput sorbitola, određeno voće te pretjerani

unos voćnih sokova.

8.3. Svakodnevni život sa stomom

Nakon operacije stome ljudi su skloni vjerovati kako se ne mogu vratiti natrag u svoj

uobičajeni životni ritam. Teško je prihvatiti činjenicu da nadalje treba nositi stoma-vrećicu. S

vremenom ustanove da zapravo mogu živjeti skoro kao i ranije. U normalnim okolnostima

skoro se uopće ne može zamijetiti da netko nosi stoma-vrećicu. Vrećica ne proizvodi zvuk i

sigurna je od mirisa. Povratak na posao ovisi isključivo o zdravstvenom stanju i snazi

pacijenta . Bolesnicima koji su prošli veći kirurški zahvat ne preporučuje se obavljanje teških

poslova gdje je potrebno dizanje, sve dok trbušni mišići potpuno ne srastu, za što je potrebno

više mjeseci.[10]

8.4. Odijevanje

Kada se nosi svakodnevna odjeća vrećicu nitko ne može zamijetiti. Slobodno se može

koristiti udobna odjeća na koju su pacijenti naviknuli. Ne preporučuje se nošenje odjeće

uskoga kroja koja steže. Treba voditi računa o tome da se ne steže stoma vrećica remenom ili

steznikom. Postoji i posebno dizajnirana odjeća za muškarce sa stomom: donje rublje,

bokserice sa visokim strukom te kupaće gaće. Postoji također i dizajnirana odjeća za žene a to

su: kupaći kostimi, donje rublje, spavaćice i hulahopke s visokim strukom. Pri markiranju

mjesta izvedbe stome uzeti u obzir odjevne navike bolesnika i životni stil.[9]

Page 51: Edukacija bolesnika o životu sa stomom - UNIN

39

8.5. Povratak na posao

Povratak na posao se preporuča 8-12 tjedana nakon operacije, naravno to ovisi

individualno o svakom pacijentu. On sam odlučuje kome će reći za stomu, važno je svakako

planirati koliko želi da kolege znaju o stomi.

Prije samog povratka na posao bilo bi dobro razgovarati s poslodavcem o mogućnosti da se

započne rad na pola radnog vremena prvih 2-4 tjedana. Većina poslodavaca bez ikakvih

problema daje potporu i ima razumijevanje prema osobama sa stomom te su sretni ukoliko

mogu pomoći.[10]

8.6. Kupanje

Osoba koja nosi stomu može se tuširati ili kupati jednako kao i prije. Voda za kupanje

neće ući u stomu i neće je iritirati. Tuširati ili kupati se može jednako sa stoma-vrećicom kao

i bez nje. Ostaci sapunice mogu utjecati na prianjanje ljepljive plohe na kožu stoga je

potrebno odabrati sredstvo za održavanje higijene koje se lako odstranjuje s površine kože.

Ne preporučuje se korištenje gelova za tuširanje i sapuna koji sadrže kremu. Kupanje u moru

također je moguće. Kako bi se spriječili znatiželjni pogledi ostalih ljudi smanjuje primjena

posebno dizajniranih kupaćih kostima za muškarce i žene te primjenom stoma čepa.[6]

8.7. Kretanje i sport

Većina osoba sa stomom može ići na izlete, baviti se vrtlarenjem i sportom jednako kao

i prije operacije. Izuzetak čine oni sportovi koji iziskuju teške fizičke napore, kao npr. dizanje

utega. Stoma sama po sebi ne sprječava tjelovježbu a sve ovisi o tome koliko se osoba osjeća

sposobnom. Prije samog početka vježbanja potrebno se konzultirati sa doktorom ili stoma

sestrom, pogotovo ako postoji još koja dijagnoza bolesti.[10,6]

Page 52: Edukacija bolesnika o životu sa stomom - UNIN

40

8.8. Seksualni život

Samo postojanje stome i pločice s vrećicom ne predstavlja ograničenje u seksualnim

aktivnostima, a značajni i ispunjavajući intimni odnosi su itekako mogući. Zbog stome se ne

gubi muškost, ni ženstvenost. Međutim, potrebna je i želja osobe da pobijedi strah i

predrasude u pogledu intimnih odnosa. Važno je s partnerom otvoreno razgovarati o

novonastaloj situaciji kako bi se izbjegle nepotrebne brige i problemi. Prije spolnog odnosa

može se staviti manja vrećica, stoma kapica ili koristiti posebne čepiće za stomu. Kod trajne

kolostome i operacije po Milesu katkad se nažalost ne može izbjeći određeni stupanj

oštećenja. U najtežim slučajevima muškarci ne mogu postići erekciju a žene mogu osjetiti

nelagodu za vrijeme seksualnog čina zbog smanjene vlažnosti vagine i suženja vaginalnog

otvora. [10]

8.9. Lijekovi

Ukoliko je osoba prije postavljanja stome koristila neki lijek potrebno je uzimati ga i

dalje. Neki lijekovi mogu utjecati na ritam pražnjenja stolice te uzrokuju opstipaciju ili

dijareju. Zato je potrebno za svako uzimanje lijekova konzultirati se sa liječnikom ili

farmaceutom.[10]

Page 53: Edukacija bolesnika o životu sa stomom - UNIN

41

9. Povijest enterostomalnih terapeuta

Norma Gill je bila mlada i vitalna žena oboljela od ulceroznog kolitisa koji ju je veoma

mučio. Majka četvero djece konačno se počela osjećati puno bolje nakon što joj je izvedena

ileostoma. Tijekom svojeg vlastitog oporavka, Norma je postala zainteresirana za rad sa

ostalim bolesnicima koji imaju izvedene ileostome. Mnogi pacijenti, poput njezine bake,

morali su nositi zavoje jer vrećice nisu bile dostupne. Ostalim pacijentima iz Akrona u kojem

je Norma živjela, ponudila je naputke koji bi im bili od velike pomoći za prilagodbu i daljnji

život.[5]

Nakon tri godine neformalnih konzultacija, Norma je konačno pronašla svoj pravi put a

to je put do svjetski vodećeg kirurga na crijevima, doktora Ruperta Turnbolla iz bolnice u

Clevlandu. Bila mu je potrebna pomoć nekoga tko bi bio poveznica između njega i pacijenta.

Nekoga tko bi svojom voljom i trudom pružio pomoć, njegu i znanje pacijentima sa

stomom.[5]

Dinamična Norma Gill odlučila je da je prava osoba za taj posao. Tog se dana,

listopada 1958. godine rodila eneterostomalna terapija. I zato možemo smatrati da su doktor

Rupert Turnbull i Norma Gill, „otac“ i „majka“ enterostomalne terapije.[5]

Radom u bolnici u Clevlandu za koji je Norma dobivala plaću, postala je prvi

profesionalni eneterostomalni terapet. Njezina je reputacija velikom brzinom rasla a rasao je i

broj pacijenata koji trebaju njezinu pomoć. Do 1961. Godine bila je očajna pomoć za

dodatnim terapeutima pa su Norma i Turnball otvorili prvu školu za educiranje

enterostomalnih terapeuta. [5]

Norma Gill je bila lider s vizijom, kreativnošću i inovacijom. Kao osnivač i prvi

predsjednik Svjetskog vijeća Enterostomalnih terapeuta (WCET), međunarodno je priznata

kao prvi eneterostomalni terapeut na svijetu.

Norma Gill zaklada nastala je u njezinu čast pod pokroviteljstvom WCET i priznata joj je

nagrada za životno djelo u području enterostomalne terapije i njezina predanost pomaganju

drugima.

Page 54: Edukacija bolesnika o životu sa stomom - UNIN

42

10. Analiza stoma kreiranih u KB Sveti Duh

Učinjena je retrospektivna analiza podataka o abdominalnim stomama u 2015. godini

na abdominalnom odjelu KB Sveti Duh u Zagrebu. Analizom je obuhvaćeno 76 pacijenata

kojima su kreirane stome. Svi su pacijenti bili hospitalizirani i zbrinjavani na Odjelu za

abdominalnu kirurgiju u razdoblju od 1.siječnja 2015. do 1.siječnja 2016. Kriteriji za odabir

ispitanika bio je postavljanje stome u tom periodu. Prikupljeni su podaci vezani uz:

razlog kreiranja stome

vrsta stome

odnos privremenih i trajnih

odnos planiranih i hitnih

odnos muškaraca i žena

Podaci su obrađeni i prikazani u računalnom programu Microsoft Excel. Prilikom

prikupljanja podataka osigurano je poštivanje temeljnih i etičkih principa. Očuvana je

privatnost ispitanika i zaštićen je njihov identitet. Analiza je izrađena na temelju podataka iz

protokola u operacijskoj sali. Svrha je bila prikupiti podatke o broju kreiranih stoma KB Sveti

Duh u jednogodišnjem razdoblju. Podaci su razvrstani prema indikacijama, vrsti, hitnoći,

spolu i trajanju.

Graf 10.1. Razlozi kreiranja stome (prema podacima iz protokola operacijske sale)

0

5

10

15

20

25

30

ILEUS PERFORACIJA DIVERTIKULITIS RAZNI TUMORI

RAZLOG KREIRANJA STOME

Page 55: Edukacija bolesnika o životu sa stomom - UNIN

43

Graf 10.1. Najčešća indikacija za kreiranje stome u navedenom razdoblju su razni tumori koji

iznosi 35,52% ukupnih indikacija. Zatim slijedi ileus, pa divertikulitis a najmanje indikacija

za postavljanje stome bilo je zbog perforacije.

Graf 10.2. Vrste izvedenih stoma (prema podacima iz protokola operacijske sale)

Graf 10.2. Prikazuje vrste izvedenih stoma. Tako su najčešće napravljene kolostome prema

Hartman operaciji koji iznosi 57,89%. Zatim slijedi izvođenje ileostome, pa Quenu-miles

najmanje ih je izvedenih ileostoma.

Graf 10.3. Odnos privremenih i trajnih (prema podacima iz protokola operacijske

sale)

Graf 10.3. Odnos privremenih i trajnih stoma. Statistika pokazuje kako su privremene

stome više nego dvostruko češće.

0

10

20

30

40

50

KOLOSTOMA(HARTMAN)

QUENU-MILES ILEOSTOMA JEJUNOSTOMA

VRSTA STOME

0

10

20

30

40

50

60

PRIVREMENE TRAJNE

ODNOS PRIVREMENIH I TRAJNIH STOMA

Page 56: Edukacija bolesnika o životu sa stomom - UNIN

44

Graf 10.4. Odnos planiranih i hitnih zahvata (prema podacima iz protokola

operacijske sale)

Graf 10.4. Prikazuje odnos planiranih i hitnih zahvata koji je gotovo podjednak. Planiranih

zahvata bilo je 51,31%, dok je hitnih bilo 48,68 %.

Graf 10.5. Odnos muškaraca i žena (prema podacima iz protokola operacijske sale)

Graf 10.5. Prikazuje odnos muškaraca kod kojeg veći postotak od 57,89% bio muškaraca

a 42,1% žena.

0

5

10

15

20

25

30

35

40

PLANIRANI HITNI

ODNOS PLANIRANIH I HITNIH ZAHVATA

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

MUŠKARCI ŽENE

ODNOS MUŠKARACA I ŽENA

Page 57: Edukacija bolesnika o životu sa stomom - UNIN

45

10.1. Rasprava

U ovom skromnom uzorku od 70-ak pacijenata istraženi su uzroci kreiranja stome u KB

Sveti duh u godinu dana. Svrha je bila prikupiti podatke o broju kreiranih stoma u

jednogodišnjem razdoblju. Podaci su razvrstani prema indikacijama, vrsti, hitnosti, spolu i

trajanju. Analiza je izrađena na temelju podataka iz protokola u operacijskoj sali.

Rezultati su pokazali da se najčešće radi o planiranim zahvatima i to zbog raznih tumora.

Zatim slijedi ileus, pa divertikulitis a najmanje indikacija za postavljanje stome bilo je zbog

perforacije. Stome koje su izvedene najčešće su privremene a nekoliko pacijenata je u tom

periodu bilo na zatvaranju stome. Statistika pokazuje kako su privremene stome više nego

dvostruko češće.

Tako su najčešće napravljene kolostome prema Hartman operaciji , zatim slijedi izvođenje

ileostome, pa Quenu-miles a najmanje je bilo izvedenih ileostoma.

Ovim podacima došla sam do saznanja da je markiranje stoma naša budućnost s obzirom da

je planiranih operacija više nego hitnih moguće je napraviti preoperativno markiranje

pacijentima te im tako uvelike omogućiti bolji i kvalitetniji život.

Kreiranje stoma od vrsnih i iskusnih stručnjaka, s dobrim predoperativnim planom u koji je

uključena i medicinska sestra ili sestre koje su ujedno zatim i zadužene za skrb o stomama

mogli bi smanjiti komplikacije a pacijentima omogućiti kvalitetniji život. Potrebna je izrada

daljnjih znanstvenih istraživanja o stomama kako bi nam više podataka omogućilo kvalitetniji

pristup.

Page 58: Edukacija bolesnika o životu sa stomom - UNIN

46

11. Zaključak

Izvođenje stome nije hendikepirajuća procedura. Njeno izvođenje svakako dovodi do

promjena u kvaliteti života u smislu fizičke, psihičke, socijalne i duhovne dobrobiti. Živjeti

kvalitetno sa stomom je moguće. Kvalitetno kreiranje stoma ne ovisi samo o vještom i

iskusnom kirurgu već o vrlo dobroj suradnji svih članova tima. Liječnici operateri,

medicinske sestre, liječnici specijalizanti, fizioterapeuti, stručni suradnici i ostali članovi,

moraju biti usko povezani imati dobru suradnju da bi naši pacijenti imali najbolju moguću

skrb. Vrlo bitna je dobra preoperativna priprema pacijenta i operatera kako bi se komplikacije

svele na najmanju moguću mjeru.

Prije svakog operativnog zahvata kreiranja abdominalne stome bitno je planiranje izvođenja

stome, bilo da se radi o planiranom ili hitnom zahvatu. Prije operacijsko markiranje i

pozicioniranje stome nije još uvijek rutinska praksa u većini bolnica u Republici Hrvatskoj.

Diljem svijeta provodi se s ciljem sprečavanja brojnih poslije operacijskih komplikacija te

podizanja razine kvaliteta života bolesnika sa stomom. Svjetske znanstvene studije ukazuju

na brojne prednosti prije operacijskog markiranja te ga svrstavaju u najvažniji dio adekvatne

prije operacijske pripreme. Poželjno je da svi članovi tima sudjeluju u preoperativnom

markiranju stome iako je zbog nedostatka kadra to nemoguće, bolje je da ga napravi bilo tko

od članova tima nego nitko. Optimalno mjesto postavljanja stome može spriječiti

postoperativne poteškoće koje se javljaju naknadno kao što su curenje sadržaja ispod

podložne pločice, problemi s postavljanjem podložne pločice, iritacija kože, bol, teško fizičko

i emocionalno stanje. Prilikom postavljanja bitno je da pacijent potvrdi da vidi mjesto

postavljanja stome. Preoperativnim markiranjem smanjuje se hospitalizacija za otprilike 4-5

dana.

Abdominalna stoma predstavlja za bolesnika određeni invaliditet. Važnu ulogu u

resocijalizaciji takvih bolesnika imaju operater i medicinska sestra koji predstavljaju “prvi

ešalon“ u kompleksnom postupku resocijalizacije, a kasnije odgovarajući klubovi nosioca

arteficijelnih stoma. Oni okupljaju bolesnike sa stomama, upućuju ih u tehnike njege i

kontrole stome i pružaju cjelokupnu stručnu pomoć u svezi sa stomama. Ako je stoma

inadekvatno kreirana i zbog toga postoji njezina loša funkcija ili je njena kontrola

neadekvatna, tada život osobe sa stomom postaje težak i vrlo često nepodnošljiv.

Page 59: Edukacija bolesnika o životu sa stomom - UNIN

47

Edukaciju o stomama i životu sa stomom najčešće izvode medicinske sestre na svim

razinama zdravstvene zaštite.

Postoji problem nedostatka enterostomalnih terapeuta u Republici Hrvatskoj kao posebno

educiranog i specijaliziranog kadra, kojeg kao takovog već više od 30 godina imaju gotovo

sve razvijene zemlje svijeta. U Republici Hrvatskoj škola za eneterostomalne terapeute ne

postoji. Stoga se znanje koje imamo prenosi na raznim kongresnim okupljanjima ili pak u

društvima. Jedino takvo društvo koje postoji je DMSTDK –Društvo medicinskih

sestara/tehničara digestivne kirurgije koje je osnovala dipl.med.sestra Vesna Konjevoda,

2015. godine i čiji sam aktivni član.

Pacijenti sa stomom moraju biti upoznati sa svim pomagalima koja im mogu pomoći u

zbrinjavanju njihove stome. Zadaća medicinske sestre je da ih poduči kako živjeti sa stomom

te kako se o njoj brinuti. To obuhvaća postavljanje i skidanje podložne pločice, mijenjanje

vrećice te primjenu svih pomagala, kao i psihološku pomoć pri prihvaćanju novonastalog

stanja. Vrlo bitna za pacijente je i integracija u poznato okruženje i podrška obitelji. Nije

potrebno svima govoriti o svojoj stomi. Obitelj s kojom se živi i koja u svakom trenutku

može pripomoći, lakše je razgovarati i imaju više razumijevanja za razgovor bez nelagode.

Pacijenti sa stomom moraju znati da njihov život ne prestaje zato što imaju stomu. Oni mogu

imati jednako kvalitetan život kao i ljudi bez nje te nastaviti svoj život dalje. Mogu normalno

hodati, šetati, baviti se sportom, plivati, ići na posao, družiti se sa dragim ljudima i baviti se

svime onime što ga usrećuje.

Na malom uzorku od 70–ak pacijenata istraženi su najčešći uzroci kreiranja stoma u KB Sveti

Duh u jednogodišnjem periodu. Rezultati su pokazali da se najčešće radi o planiranim

zahvatima i to zbog raznih tumora, stome koje su izvedene najčešće su privremene i izvedene

su kod muškaraca.

U Varaždinu,

Page 60: Edukacija bolesnika o životu sa stomom - UNIN

48

12. Literatura

[ 1 ] P. A. Cotaldo, J. MacKeigan; Intestinal stomas:Massachusetts, 2004

[ 2 ] S. Kalauz: Visoka zdravstvena škola Zagreb, 2000, Zdravstvena njega kirurških

bolesnika sa odabranim specijalnim poglavljima

[ 3 ] www.stomaatje.com; dostupno 15.08.1016.

[ 4 ] O kolostomi s razumijevanjem, Vodič za nove pacijente; Stoma medical 2014.

[ 5 ] www.wcetn.org/norma -n -gil -foundation ; dostupno 18.06.2016.

[ 6 ] www.coloplast.hr : dostupno 21.08.2016.

[ 7 ] T.Francone; Overviev of surgical ostomy for fecal diversion; www.uptodate.com

dostupno 18.6.2016.

[ 8 ] R.G.Landmann;Routine care of patients with an ileostomy or colostomy and

managment of ostomy complications; www.uptodate.com ; dostupno 18.06.2016.

[ 9 ] R.Pongrac; Stoma-izazov u abdominalnoj kirurgiji,diplomski rad,Sveučilište

Sjever,Sestrinstvo,Varaždin,2016.

[ 10 ] Živjeti sa stomom; Coloplast 2008.

[ 11 ] Moj Glas; http://www.kbsd.hr/Casopis-Moj-glas-Glasnik-medicinskih-sestara-i-

tehnicara; dostupno 25.08.2016.

Page 61: Edukacija bolesnika o životu sa stomom - UNIN

49

Page 62: Edukacija bolesnika o životu sa stomom - UNIN

50

Popis slika

Slika 2.1. Prikaz stome ( vlastiti izvor, autor/Ž.M)

Slika 2.2 .Prikaz bipolarnog anus (izvor:healdove.com)

Slika 5.1. Prikaz pribora za promjenu podložne pločice i vrećice

(izvor: colectomythoughts.blogspot.com)

Slika 5.2. Prikaz preoperativnog markiranje stome/ Inspekcija u sjedećem položaju

( Izvor:autor.Ž.M)

Slika 5.3. Prikaz preoperativnog markiranje stome/ Inspekcija u stojećem položaju

( Izvor:autor.Ž.M)

Slika 5.4. Prikaz preoperativnog markiranje stome / Inspekcija u ležećem položaju

(Izvor:autor:Ž.M)

Slika 5.5. Prikaz- preoperativno markiranje stome /zamišljen trokut/ pupak – lijevi rub

zdjelice – središnja točka stidne kosti (Izvor:autor.Ž.M)

Slika 5.6. Prikaz označavanja zamišljene točke markerom – sjedeći

(Izvor:autor.Ž.M)

Slika 5.7. Prikaz provjere označenog mjesta u stojećem položaju (Izvor:autor.Ž.M)

Slika 5.8. Prikaz potvrde pacijenta da vidi mjesto stome (Izvor:autor.Ž.M)

Slika 6.1. Prikaz retrakcije stome (izvor: westenschools.com)

Slika 6.2. Prikaz nekroze stome (Izvor:autor .Ž.M)

Slika 6.3. Prikaz parastomalne hernije (izvor: wocn.org)

Slika 6.4. Prikaz prolapas stome ( izvor:aibolita.com)

Slika 6.5. Prikaz stenoze stome (izvor:link.springer.com)

Slika 7.1. Prikaz stoma podložnih pločica i vrećica (izvor: wellandmedical.com)

Page 63: Edukacija bolesnika o životu sa stomom - UNIN

51

Slika 7.2. Prikaz paste za stomu (izvor:progress.com.sg)

Slika 7.3. Prikaz stoma pudera (izvor:coloplast.hr)

Slika 7.4. Prikaz elastičnog remena za stomu ( izvor: stoma-medical.hr)

Slika 7.5. Prikaz trbušnog pojasa za herniju (izvor:braceability.com)

Slika 7.6. Primjena eakin koluta (izvor:eakin.eu)

Graf 10.1. Razlozi kreiranja stome (prema podacima iz protokola operacijske sale)

Graf 10.2. Vrste izvedenih stoma (prema podacima iz protokola operacijske sale)

Graf 10.3. Odnos privremenih i trajnih (prema podacima iz protokola operacijske sale)

Graf 10.4. Odnos planiranih i hitnih zahvata (prema podacima iz protokola operacijske sale)

Graf 10.5. Odnos muškaraca i žena (prema podacima iz protokola operacijske sale)

Page 64: Edukacija bolesnika o životu sa stomom - UNIN

52