[edu.joshuatly.cjjjjom] Melaka Trial SPM 2013 Bahasa Melayu [7233087C].pdf

Embed Size (px)

Citation preview

 • 7/27/2019 [edu.joshuatly.cjjjjom] Melaka Trial SPM 2013 Bahasa Melayu [7233087C].pdf

  1/30

  1

  1103/1

  Bahasa

  Melayu

  Kertas 1

  September

  20132 jam

  SMK KAMPUNG GELAM , Melaka

  PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM TINGKATAN LIMA

  TAHUN 2013

  BAHASA MELAYU

  Kertas 1

  Dua jam lima belas minit

  JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

  1. Kertas soalan ini mengandungi dua bahagian: Bahagian A dan Bahagian B.

  2. Jawab soalan Bahagian A dan satu daripada Bahagian B.3. Jawapan boleh ditulis dalam tulisan Rumi atau Jawi.

  Kertas soalan ini mengandungi 3 halaman bercetak.

  1103/1 [Lihat halaman sebelah

  1103/1

  http://edu.joshuatly.com/http://fb.me/edu.joshuatl

 • 7/27/2019 [edu.joshuatly.cjjjjom] Melaka Trial SPM 2013 Bahasa Melayu [7233087C].pdf

  2/30

  2

  Bahagian A

  [30 Markah]

  [ Masa yang dicadangkan : 45 minit]

  Gambar di bawah menunjukkan sebahagian daripada manfaat membaca. Huraikan pendapat

  anda tentang manfaat membaca. Panjang karangan anda hendaklah antara 200 hingga 250

  patah perkataan.

  MANFAAT MEMBACA

  1103/1 [Lihat halaman sebelah]

  1103/1

  Negara bertambah maju Berjaya dalam akademik

  Meningkatkan kepakaran Meningkatkan pengetahuan

  http://edu.joshuatly.com/http://fb.me/edu.joshuatl

  http://localhost/var/www/apps/conversion/tmp/scratch_8/http://localhost/var/www/apps/conversion/tmp/scratch_8/http://localhost/var/www/apps/conversion/tmp/scratch_8/
 • 7/27/2019 [edu.joshuatly.cjjjjom] Melaka Trial SPM 2013 Bahasa Melayu [7233087C].pdf

  3/30

  3

  Bahagian B

  [ 100 markah ]

  [ Masa yang dicadangkan: 1 jam 30 minit]

  Pilih satu daripada soalan di bawah ini dan tulis sebuah karangan yang panjangnya lebih

  daripada 350 patah perkataan.

  1. Ibu bapa mempunyai jasa yang sungguh besar kepada setiap orang anaknya. Sebagai

  balasan, setiap orang anak mesti membuat kebaikan kepada kedua-dua ibu bapa.

  Bincangkan usaha-usaha anda untuk menjadi seorang anak yang baik kepada kedua-dua ibu

  bapa.

  2. Kes penderaan ke atas kanak-kanak sering dilaporkan dan meruntun hati setiap ahli

  masyarakat yang waras. Untuk itu, sebuah wawancara telah dilakukan bagi melihat usaha-usaha yang boleh dilakukan oleh masyarakat untuk menangani isu ini.

  Tuliskan wawancara itu selengkapnya.

  3. Kemiskinan merupakan racun yang mengancam sesebuah negara.

  Bincangkan usaha-usaha yang telah dilakukan oleh kerajaan dalam membasmi kemiskinan

  dalam kalangan rakyat.

  4. Teknologi satelit telah menjadikan masyarakat dunia lebih rapat sehingga merentasi

  sempadan.

  Ulaskan kepentingan dan peranan teknologi satelit terhadap hubungan dan komunikasimasyarakat dunia.

  5. Bahasa itu maruah bangsa

  yang mesti dipelihara martabatnyaagar tetap kukuh dan ampuh

  melayari lautan bijaksana

  salam ikatan mesra dan teguh.

  ( Dipetik daripada Dirgahayu Bahasaku,

  Dewan Bahasa dan Pustaka. hlm. 20)

  Berdasarkan rangkap sajak di atas, bincangkan usaha-usaha dalam memartabatkan Bahasa

  Kebangsaan kita.

  KERTAS SOALAN TAMAT

  http://edu.joshuatly.com/http://fb.me/edu.joshuatl

 • 7/27/2019 [edu.joshuatly.cjjjjom] Melaka Trial SPM 2013 Bahasa Melayu [7233087C].pdf

  4/30

  4

  Bahagian A: Karangan Berdasarkan Bahan Rangsangan [ 30 markah]

  Kriteria Penskoran

  PERINGKAT MARKAH KRITERIA

  CEMERLANG

  26-30

  (28-30)

  (26-27)

  Karangan MENEPATI tema bahan rangsangan.

  Bahasa gramatis dari segi kata dan ayat. Penggunaan tandabaca betul dan tepat. Ejaan mengikut Sistem Ejaan RumiBaharu. Penggunaan kosa kata luas dan TEPAT.

  Wacananya lengkap. Unsur bahasa yangg digunakanbervariasi dan menggunakan ungkapan yang menarik.

  Idea relevan dengan tema bahan rangsangan dan dihuraikan

  dengan jelas dan matang.

  KEPUJIAN

  20- 25

  (23-25)

  (20-22)

  Karangan MENEPATI tema bahan rangsangan.

  Bahasa gramatis dari segi kata dan ayat. Tanda baca betul

  dan tepat. Ejaan mengikut Sistem Ejaan Rumi Baharu.

  Penggunaan kosa kata LUAS.

  Wacananya lengkap. Unsur bahasa yang digunakanbervariasi.

  Idea relevan dengan tema bahan rangsangan dan dihuraikandengan JELAS.

  MEMUASKAN

  15-19

  (17-19)

  (15-16)

  Karangan MASIH menepati tema bahan rangsangan.

  Bahasa MASIH gramatis dari segi kata dan ayat.Penggunaan tanda baca MASIH betul dan TEPAT. Ejaan

  MASIH mengikut Sistem Ejaan Rumi Baharu. Penggunaankosa kata umum.

  Wacananya MASIH lengkap. Unsur bahasa MASIHbervariasi.

  Idea MASIH relevan dengan tema bahan rangsangan.

  Huraian idea MASIH jelas.

  KURANG

  MEMUASKAN

  10-14(12-14)

  (10-11)

  Karangan KURANG menepati tema bahan rangsangan.

  Bahasa KURANG gramatis dari segi kata dan ayat.Kesalahan-kesalahan tatabahasa KETARA. Ejaan masih

  mengikut Sistem Ejaan Rumi Baharu tetapi terdapatKESALAHAN EJAAN YANG KETARA. Penggunaan kosa

  kata terhad.

  http://edu.joshuatly.com/http://fb.me/edu.joshuatl

 • 7/27/2019 [edu.joshuatly.cjjjjom] Melaka Trial SPM 2013 Bahasa Melayu [7233087C].pdf

  5/30

  5

  Wacananya KURANG lengkap. Unsur bahasa KURANGbervariasi.

  Idea KURANG relevan dengan tema bahan rangsangan danhuraiannya KURANG jelas.

  PENCAPAIANMINUMUM

  01-09

  (06-09)

  (01-05)

  Calon tidak menunjukkan oenguasaan kemahran menulis.

  Banyak kesalahan bahasa dari segi kata dan ayat.

  Idea TIDAK menepati tema bahan rangsangan.

  Bahagian B: Karangan [100 markah]

  Perincian Pemarkahan.

  Cara pemeriksaan.

  1. Pemeriksaan dilakukan secara HOLISTIK berpandukan peringkat dan kriteria yang

  ditetapkan.

  2. Jika karangan:a. Kurang daripada 350 patah perkataan, periksa seperti biasa.

  b. Terlalu panjang, periksan seperti biasa hingga ke akhir karangan.

  3. Kesalahan format hendaklah ditolak maksimum 2 markah.

  Tiada tajuk tolak 1 markah.

  Tiada nama penulis tolak 1 markah

  4. Kesalahan ejaan hendaklah ditolak markah dan pemotongan maksimum ialah sebanyak

  3 markah. Tiada pemotongan markah bagi kesalahan ejaan yang berulang.

  Kriteria Penskoran

  PERINGKAT MARKAH KRITERIA

  CEMERLANG

  80-100

  (90-100)

  (80-89)

  Penggunaan pelbagai jenis kata yang luas dan tepat.

  Penggunaan pelbagai ayat majmuk yang gramatis.

  Ejaan dan tanda baca betul. Laras bahasa sesuai dengan tugasan.

  Penggunaan kosa kata luas dan tepat.

  Idea yang relevan mengikut tugasan, dihuraikan dengan

  jelas dan matang, diserta dengan contoh yang sesuai.

  Pengolahan menarik dan berkesan.

  Wacana yang lengkap dan terdapat kesinambungan ideayang jelas antara perenggan.

  http://edu.joshuatly.com/http://fb.me/edu.joshuatl

 • 7/27/2019 [edu.joshuatly.cjjjjom] Melaka Trial SPM 2013 Bahasa Melayu [7233087C].pdf

  6/30

  6

  Format menepati kehendak tugasan.

  Penggunaan unsur bahasa bervariasi.

  Gaya bahasa menarik dari segi keindahan bahasa danpenggunaan ungkapan seperti peribahasa, pantun, cogan

  kata atau frasa.

  KEPUJIAN

  66-79

  (73-79)

  (66-72)

  Penggunaan pelbagai jenis kata yang tepat.

  Penggunaan pelbagai ayat majmuk yang gramatis tetapi

  terdapat kesalahan yang minimum.

  Ejaan dan tanda baca betul.

  Laras bahasa sesuai dengan tugasan.

  Penggunaan kosa kata luas dan tepat.

  Idea yang relevan mengikut tugasan, dihuraikan denganjelas, disertakan dengan contoh yang sesuai.

  Pengolahan menarik dan berkesan.

  Wacana yang lengkap dan terdapat kesinambungan idea

  yang jelas antara perenggan.

  Penggunaan unsur bahasa mesih bervariasi.

  Gaya bahasa masih menarik dari segi keindahan bahasadan penggunaan ungkapan seperti peribahasa, pantun,

  cogan kata atau frasa.

  BAIK

  51-65

  (58-65)

  (51-57)

  Penggunaan pelbagai jenis kata yang tepat.

  Penggunaan ayat majmuk gabungan gramatis tetapiterdapat keslahan yang minimum.

  Ejaan dan tanda baca masih betul. Laras bahasa sesuai mengikut tugasan.

  Penggunaan kosa kata umum.

  Idea masih relevan mengikut tugasan, huraian isi masihjelas dan contoh-contoh yang dikemukakan masih

  sesuai.

  Isi bercampur aduk, huraian kurang jelas, tidakseimbang dan contoh-contoh yang dikemukakan masihsesuai.

  Pengolahan masih menarik dan pemerengganan masihsesuai.

  Wacana masih lengkap ATAU wacana kurang lengkap. Format menepati kehendak tugasan.

  Penggunaan unsur bahasa masih bervariasi.

  Gaya bahasa yang kurang menarik dari segi keindahanbahasa dan penggunaan ungkapan pula kurang berkesan.

  http://edu.joshuatly.com/http://fb.me/edu.joshuatl

 • 7/27/2019 [edu.joshuatly.cjjjjom] Melaka Trial SPM 2013 Bahasa Melayu [7233087C].pdf

  7/30

  7

  MEMUASKAN

  36-50

  (43-50)

  (36-42)

  Penggunaan pelbagai jenis kata yang terhad.

  Ayat kurang gramatis.

  Ejaan dan tanda baca betul tetapi terdapat keslahan yangminimum.

  Penggunaan kosa kata umum tetapi terhad.

  Laras bahasa yang digunakan kurang sesuai dengan

  tugasan. Idea masih relevan mengikut tugasan, huraian isi kurang

  jelas dan contoh-contoh kurang sesuai.

  Pengolahan kurang menarik.

  Wacana masih lengkap ATAU wacana kurang lengkap.

  Format menepati kehendak tugasan ATAU formatbercampur aduk.

  Penggunaan unsur bahasa kurang bervariasi.

  Gaya bahasa kurang menarik dari segi keindahan bahasadan penggunaan ungkapan kurang berkesan.

  KURANG

  MEMUASKAN

  21-35

  (28-35)

  (21-27)

  Penggunaan kata terbitan kurang tepat.

  Ayat tidak gramatis.

  Terdapat kesalahan ejaan dan tanda baca yang ketara.

  Idea masih relevan / idea bercampur aduk dan huraiantidak jelas / tidak berkemabnag dan contoh-contoh tidak

  sesuai.

  Pengolahan tidak menarik.

  Wacana tidak lengkap dan binaan perenggan tidakseimbbang.

  Tidak menguasai unsur bahasa yang bervariasi.

  Gaya bahasa dari segi keindahan bahasa dan penggunaanungkapan yang lemah.

  PENCAPAIANMINIMUM 01- 20

  (11-20)

  (01-10)

  Keseluruhannya menunjukkan penggunaan kata dan ayatyang tidak gramatis.

  Terdapat kesalahan ejaan dan tanda baca yang ketara.

  Idea bercampur aduk dan huraian tidak jelas / tidak

  berkemabng dan contoh tidak sesuai.

  Pengolahan tidak menarik.

  Wacana tidak lengkap dan binaan perenggan tidakseimbang dan tidak sesuai.

  Gaya bbahasa dari segi keindahan bahasa danpenggunaan ungkapan lemah dan tidak menarik.

  PERATURAN PEMARKAHAN TAMAT

  http://edu.joshuatly.com/http://fb.me/edu.joshuatl

 • 7/27/2019 [edu.joshuatly.cjjjjom] Melaka Trial SPM 2013 Bahasa Melayu [7233087C].pdf

  8/30

  8

  http://edu.joshuatly.com/http://fb.me/edu.joshuatl

 • 7/27/2019 [edu.joshuatly.cjjjjom] Melaka Trial SPM 2013 Bahasa Melayu [7233087C].pdf

  9/30

  1

  1103/2

  Bahasa

  Melayu

  Kertas 2September

  20132 jam

  SMK KAMPUNG GELAM , Melaka

  PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM

  TAHUN 2013

  BAHASA MELAYU

  Kertas 2Dua jam tiga puluh minit

  JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

  1. Kertas soalan ini mengandungi empat soalan.

  2. Jawab semua soalan.

  3. Jawapan bagi Soalan 2 (b), Soalan 2 (c), Soalan 2 (d) dan Soalan 4 berdasarkan teks

  Komponen Kesusasteraan Melayu Tingkatan 4 dan Tingkatan 5.

  4. Jawapan boleh ditulis dalam tulisan Rumi atau Jawi.

  Kertas soalan ini mengandungi 9 halaman.

  1103/2 [ Lihat halaman sebelah ]

  1103/2http://edu.joshuatly.com/http://fb.me/edu.joshuatl

 • 7/27/2019 [edu.joshuatly.cjjjjom] Melaka Trial SPM 2013 Bahasa Melayu [7233087C].pdf

  10/30

  2

  Soalan 1: Rumusan

  [ 30 markah ]

  Baca petikan di bawah dengan teliti, kemudian buat rumusan tentang langkah-langkah

  melestarikan teknologi hijau dan kekangan untuk melaksanakannya. Panjang rumusan

  hendaklah tidak melebihi 120 patah perkataan.

  Perubahan iklim dunia ketika ini mengakibatkan beberapa fenomena yang boleh

  mengancam kehidupan manusia jika tidak ditangani dengan segera. Kenaikan aras laut, lapisanozon yang semakin menipis, pencairan bongkah ais, kejadian ribut dan gempa bumi adalah

  antara fenomena yang menakutkan umat sejagat. Lantaran itu, pemimpin tertinggi negara ini

  bersepakat memberikan komitmen dan tindakan jitu untuk bersama-sama mengurangkan

  pengeluaran gas rumah hijau.

  Di negara kita, teknologi hijau sedang berkembang penggunaannya dalam pelbagai

  bidang. Kerajaan sendiri memperuntukkan dana sebanyak RM1.5 bilion dalam belanjawan 2010

  bagi mempromosikan penggunaan teknologi hijau. Faedah teknologi hijau ini begitu banyakseperti meningkatkan produktiviti sumber semula jadi dan populasi serta mengurangkan

  perbelanjaan kerajaan untuk merawat setiap pencemaran yang berlaku. Penggunaan teknologihijau mampu merangsang inovasi dan perubahan cara hidup seharian manusia. Kerajaan turut

  menstruktur semula dan menambah fungsi beberapa kementerian seperti mewujudkan

  Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau dan Air. Untuk memastikan adanya penyelarasan di

  peringkat tertinggi, kerajaan telah menubuhkan Majlis Teknologi Hijau.

  Untuk membantu kerajaan melaksanakan dasar teknologi hijau, remaja ada peranan

  mereka sendiri. Golongan remaja sebagai pewaris negara ini hendaklah mengimplementasikandasar teknologi hijau dalam kegiatan seharian. Remaja hari ini mempunyai tanggungjawab besar

  bagi menjaga bumi tercinta. Remaja mesti menghayati pendidikan mengenai teknologi hijau,

  khususnya tonggak dan objektif yang menjadi dasar teknologi hijau. Sebenarnya, sebahagianbesar rakyat Malaysia masih belum mempunyai kesedaran yang tinggi dan mendalam tentang

  kepentingan menjaga alam sekitar dan penggunaan teknologi hijau. Misalnya, plastik, kaca,

  kertas dan sisa makanan tidak dibuangkan di dalam tong yang berasingan. Oleh hal demikian,

  kanak-kanak seawal usia rebung mesti dididik untuk menghargai alam semula sekitar.

  Tidak ada gunanya kerajaan memperuntukkan bajet bagi mempromosikan teknologi hijau

  jika kita semua tidak menukar minda. Semua pihak hendaklah mempraktikkan teknologi hijaudari rumah, bermula dalam lingkungan keluarga dan rakan. Tentu ada antara kita yang pernah

  melihat atau didedahkan kepada kempen pembuangan sampah. Amalan kitar semula melalui

  penyediaan empat tong sampah berasingan di setiap kawasan kejiranan dimanfaatkansepenuhnya oleh masyarakat.

  1103/2 [ Lihat halaman sebelah ]

  1103/2http://edu.joshuatly.com/http://fb.me/edu.joshuatl

 • 7/27/2019 [edu.joshuatly.cjjjjom] Melaka Trial SPM 2013 Bahasa Melayu [7233087C].pdf

  11/30

  3

  Tegasnya, penjagaan alam sekitar bukan tanggungjawab kerajaan. Sebaliknya,

  tanggungjawab dan amanah menjaga alam sekitar untuk kehidupan kini dan masa depan mesti

  dipikul bersama-sama. Hakikatnya, kita meminjam dunia hari ini daripada generasi masahadapan.

  (Dipetik dan diubah suai daripada rencanaTeknologi Hijau, Peranan Remaja Dituntutoleh

  Muhamad Haffy Zikry, Dewan Siswa , Februari 2010)

  Soalan 2: Pemahaman

  [ 35 markah ]

  Soalan 2 (a) - Petikan Umum

  Berdasarkan petikan Soalan 1, jawab soalan-soalan yang berikut dengan menggunakan ayat

  anda sendiri.

  (i) Berikan maksud rangkai kata mengimplementasikan dasar? [ 2 markah ]

  (ii) Apakah faedah-faedah teknologi hijau? [ 3 markah ]

  (iii) Pada pendapat anda, mengapakah program kitar semula kurang mendapat sambutan dalam

  kalangan masyarakat? [ 4 markah ]

  1103/2 [Lihat halaman sebelah]

  1103/2http://edu.joshuatly.com/http://fb.me/edu.joshuatl

 • 7/27/2019 [edu.joshuatly.cjjjjom] Melaka Trial SPM 2013 Bahasa Melayu [7233087C].pdf

  12/30

  4

  Soalan 2 (b) - Petikan Cerpen

  Baca petikan cerpen di bawah dengan teliti, kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya

  dengan menggunakan ayat anda sendiri.

  (i) Mengapakah Mak Timah mengambil anak Siew Lan? [2 markah]

  (ii) Pada pendapat anda, apakah langkah-langkah yang sesuaidiambil untuk membendung gejala pembuangan bayi ? [3 markah]

  (iii) Huraikan satu persoalan yang terdapat dalam petikan di atas dan

  satu persoalan yang lain daripada keseluruhan cerpen. [4 markah]

  1103/2 [Lihat halaman sebelah]

  1103/2

  Dia mahu kasi orang, tak ada orang mahu, Kalau tak ada orang mahu

  dia mahu buang itu budak, Bibik menerangkannya lagi. Mak Timah terperanjatmendengar penerangan bibik. Anaknya Katijah dan Munah, merengek-rengek lalumenyuruh Mak Timah mengambil budak itu. Timbul rasa kasihan mendengar nasibbayi yang tidak berdosa itu. Munah dan Katijah terus meminta dia mengambil anakSiew Lan. Sementara itu, hati Mak Timah bertambah belas mengenangkan budakitu akan dibuang. Dia belas pada kanak-kanak yang tidak berdosa. Mak Timahterfikir, dia akan mendapat pahala jika mengambil budak itu. Pada Mak Timah, jikapandai dibela akan besar juga nanti budak itu.

  Lu, mahu anak Siew Lan, ambillah. Kita kasi, kalau lu mahu. Semua duitangkat sumpah, kita kasi. Kita kasi lagi lu duit satu ratus lima puluh ringgit. Bibikmembuat tawaran seolah-olah menjual beli barang-barang lagaknya. Mak Timahterfikirkan hutang yang sedang ditanggung oleh suaminya. Duit seratus lima puluh

  ringgit pada masa itu, lumayan betul.Ambillah mak, ambillah. Jah nak adik, Jah nak adik! Katijah merengek,meminta dia mengambil anak Siew Lan.

  (Dipetik daripadaCerpen Pungut Alias Zahara Alias Yap Siew Hong

  Oleh Mohamed Latiff Mohameddalam antologi Dirgahayu Bahasaku,

  Dewan Bahasa dan Pustaka)

  http://edu.joshuatly.com/http://fb.me/edu.joshuatl

 • 7/27/2019 [edu.joshuatly.cjjjjom] Melaka Trial SPM 2013 Bahasa Melayu [7233087C].pdf

  13/30

  5

  Soalan 2 (c) - Petikan Prosa Tradisional

  Baca petikan prosa tradisional di bawah dengan teliti, kemudian jawab soalan-soalan yang

  berikutnya dengan menggunakan ayat anda sendiri.

  (i) Berikan maksud aku bercintakan anakku.[2 markah]

  (ii) Apakah yang berlaku terhadap Tuan Puteri Cenderawatisepanjang ketiadaan Indera Nata?

  [3 markah]

  (iii) Pada pendapat anda, apakah tanggungjawab seorang anak

  kepada seorang ibu?

  [3 markah]

  1103/2 [ Lihat halaman sebelah ]

  1103/2

  Maka kata inang pengasuh itu, Sungguhlah tuan puteri itu beranakseorang laki-laki bernama Indera Nata tetapi sekarang ini Indera Nata itu telahlamalah sudah hilang disuruh oleh Raja Rom pergi mencari gajahbergandingkan emas serta tuan puteri tujuh orang.

  Maka kata Indera Nata, Hai mak inang, akulah ini Indera Nata sertatuan puteri tujuh orang itu dan adalah aku bawa ini!

  Mak mak inang pun segeralah membukakan pintu itu lalu ia pergimemberitahu akan Tuan Puteri Cenderawati. Setelah bondanya menengarIndera Nata datang itu maka segeralah ia mendapatkan anakanda itu.

  Arakian maka tuan puteri pun terlihatlah kepada tuan puteri tujuh orangitu dibawa oleh anakanda itu. Maka hati bondanya pun terlalu sukacita melihatanakanda itu. Maka lalu ia memeluk mencium anaknya itu seraya katanya,

  Wah anakku tuan, hiduplah rasa hatiku tuan dan nyawa bonda tuan adapunselama anakku pergi itu tiadalah aku mau makan dan minum dan tidurdaripada sangat aku bercintakan anakku ini!

  Hatta maka Indera Nata pun lalu menyembah serta sujud kepadabondanya itu serta kata bondanya sambil bercucuran air matanya, Hai anakkuIndera Nata, betapakah anakku beroleh gajah bergadingkan emas ini dan tuanputeri sekalian?

  (Dipetik daripada Hikayat Indera Natadalam antologi Harga Remaja,

  Dewan Bahasa dan Pustaka)

  http://edu.joshuatly.com/http://fb.me/edu.joshuatl

 • 7/27/2019 [edu.joshuatly.cjjjjom] Melaka Trial SPM 2013 Bahasa Melayu [7233087C].pdf

  14/30

  6

  Soalan 2 (d) - Sajak

  Baca sajak di bawah dengan teliti, kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya dengan

  menggunakan ayat anda sendiri.

  ADAT SEZAMAN

  Peradaban zaman semakin berlalu

  meninggalkan kesan mendalam

  terlalu indah apabila dipandangterlalu mulia apabila diselidik

  santun si dara jadi idaman

  warak si teruna jadi ikatansi tua tersenyum mesra

  memandang teruna dara

  sama cantik sama padanberganding bersama

  di singgahsana ...

  Masa itu telah jauhzaman sudah berlalu

  santun sang dara

  dan warak sang teruna telah lenyap

  si tua berduka laramemandang teruna daraberganding tanpa silu

  tanpa hormat

  tanpa batasanadat sezaman di tinggal jauh

  adat agama dipandang remeh

  adat kuning jadi ikutan.

  Wan Nazihah Wan Abdullah

  Antologi Harga Remaja,Dewan Bahasa dan Pustaka, 2009.

  (i) Mengapakah kehidupan anak muda sekarang berubah? [2 markah]

  (ii) Pada pendapat anda, apakah usaha-usaha yang dapat

  dilakukan untuk membendung budaya kuning daripada mempengaruhigenerasi muda sekarang? [3 markah]

  (iii) Berikan tiga pengajaran yang diperoleh daripada sajak di atas. [4 markah]

  1103/2 [ Lihat halaman sebelah ]

  1103/2http://edu.joshuatly.com/http://fb.me/edu.joshuatl

 • 7/27/2019 [edu.joshuatly.cjjjjom] Melaka Trial SPM 2013 Bahasa Melayu [7233087C].pdf

  15/30

  7

  Soalan 3: Pengetahuan dan Kemahiran Bahasa

  [30 markah]

  Jawab semua soalan

  (a) Tulis dua ayat bagi setiap perkataan di bawah supaya jelas menunjukkan perbezaan

  maksudnya. Anda tidak boleh menambahkan imbuhan, menukarkan imbuhan sertamenggunakan perkataan itu sebagai peribahasa atau nama khas.

  (i) bunga

  (ii) haus

  (iii) gugur

  [6 markah]

  (b) Tukarkan ayat di bawah ini kepada ayat songsang tanpa mengubah maksud asal ayat

  tersebut.

  (i) Pak Samad telah menjemput Fuad ke rumahnya untuk kenduri tahlil.

  (ii) Penduduk kampung telah mengadakan gotong-royong membina surau bersama-sama

  dengan angkatan tentera.

  (iii) Tsunami telah melanda Acheh dan Jepun selepas berlakunya gempa bumi berskala

  besar.

  [6 markah]

  (c) Dalam setiap ayat di bawah terdapat kesalahan penggunaan ejaan dan imbuhan. Kenal

  pasti dan betulkan kesalahan-kesalahan itu tanpa menulis ayat itu semula. Anda tidakboleh mengubah struktur dan maksud asal ayat tersebut.

  (i) Guru-guru hendaklah memperkukuhkan ilmu saikologi bagi menghadapi murid padazaman teknologi maklumat.

  (ii) Hajjah Rogayah telah menghadiahkan anak tunggalnya sebuah rumah sempena ulangtahun kelahiran anaknya itu.

  (iii) Gejala hedonisme telah mempengaruhi remaja kita dengan pelbagai pembuatan yang

  bersifat anti-sosial.[6 markah]

  1103/2 [ Lihat halaman sebelah ]

  1103/2http://edu.joshuatly.com/http://fb.me/edu.joshuatl

 • 7/27/2019 [edu.joshuatly.cjjjjom] Melaka Trial SPM 2013 Bahasa Melayu [7233087C].pdf

  16/30

  8

  (d) Dalam setiap ayat di bawah terdapat satu kesalahan penggunaan kata atau istilah dan

  satu kesalahan bahasa. Senaraikan dan betulkan kesalahan-kesalahan itu tanpa menulisayat itu semula. Anda tidak boleh menyenaraikan lebih daripada satu kesalahan

  penggunaan kata atau istilah dan kesalahan bahasa itu.

  (i) Semua rakyat mesti saling bantu-membantu sewaktu menghadapi kemiskinan ekonomi

  yang tidak menentu.

  (ii) Murid diminta berdiri untuk menyanyikan lagu patriotik bagi penghormatan kepada

  negara.

  (iii) Pengetua Sekolah-Pengetua Sekolah akan diberikan kenaikan darjat sempena sambutan

  Hari Guru Malaysia pada tahun ini.

  [ 6 markah ]

  (e) Baca ayat-ayat di bawah dengan teliti dan kemudian nyatakan peribahasa yang sesuaidengan ayat-ayat tersebut.

  (i) Kedudukan pekerja Syarikat ABC seperti kerana kedudukan

  kewangan syarikat amat kritikal.

  (ii) Semua ahli masyarakat hendaklah bergotong-royong bak kata orang tua-tua

  ..

  (iii) Ibu bapa mesti mendidik anak-anak tentang amalan berbudi bahasa sejak kecil bak kata

  pepatah .

  1103/2 [ Lihat halaman sebelah ]

  1103/2http://edu.joshuatly.com/http://fb.me/edu.joshuatl

 • 7/27/2019 [edu.joshuatly.cjjjjom] Melaka Trial SPM 2013 Bahasa Melayu [7233087C].pdf

  17/30

  9

  Soalan 4 : Novel

  [15 markah]

  Jawab soalan-soalan di bawah berdasarkan novel-novel yang berikut:

  (i) Papa (akhirnya kau tewas jua!) karya Deana Yusof(ii) Melunas Rindu karya Hartini Hamzah

  (iii) Azfa Hanani karya Halis Azhan Mohd Hanafiah

  (iv) Renyah karta Gunawan Mahmood

  (v) Konserto Terakhir karya Abdullah Hussain(vi) Kabus di Perkukitan karya Mohamad Kholid Hamzah

  (vii) Sutera dalam Lukisan karya Abd. Talib Hassan

  (a) Berdasarkan sebuah novel yang telah anda pelajari, huraikan tema yang terdapat dalam

  novel tersebut.

  [7 markah]

  (b) Jelaskan satu nilai ketabahan yang terdapat dalam dua buah novel yang telah anda kaji.

  [8 markah]

  Kertas Soalan Tamat

  http://edu.joshuatly.com/http://fb.me/edu.joshuatl

 • 7/27/2019 [edu.joshuatly.cjjjjom] Melaka Trial SPM 2013 Bahasa Melayu [7233087C].pdf

  18/30

  10

  SKEMA JAWAPAN

  Markah penuh : 110 markah

  Soalan 1Markah penuh 30 dibahagi kepada :

  (a) Isi - 20 markah(b) Bahasa - 10 markah

  (a) Isi [20 markah]Nota :

  (i) Panduan mengira perkataan.

  Perkataan yang dikira sebagai satu perkataan :

  Nama khas

  Perkataan berulang

  Penggunaan kata sendi di dan ke

  Tarikh

  Angka yang ditulis dengan nombor atau perkataan

  Gelaran

  (ii) Kira dan tanda jawapan calon setakat 120 patah perkataan sahaja sebelum

  diperiksa.

  (iii) Periksa jawapan calon setakat 120 patah perkataan sahaja. Yang selebihnya tidakperlu diperiksa.

  (iv) Berikan markah bagi setiap isi yang tepat dan lengkap sahaja.

  Bahagian Markah Markah

  (i) Pendahuluan 2

  (ii) Isi Tersurat 4 5 6 7 8 9 10 11 12 16

  (ii) Isi Tersirat 12 11 10 9 8 7 6 5 4

  (iv) Penutup/

  Kesimpulan2

  Jumlah Markah 20

  http://edu.joshuatly.com/http://fb.me/edu.joshuatl

 • 7/27/2019 [edu.joshuatly.cjjjjom] Melaka Trial SPM 2013 Bahasa Melayu [7233087C].pdf

  19/30

  11

  Soalan 1: Rumusan

  Pendahuluan:Petikan membincangkan cara-cara / usaha-usaha / tindakan-tindakan /

  modus operandi melestarikan teknologi hijau di negara kita / di negara ini /di negara Malaysia.2 m

  Isi Tersurat ( Langkah-langkah melestarikan teknologi hijau )

  1. pemimpin tertinggi negara ini bersepakat memberikan komitmen dan

  tindakan jitu untuk bersama-sama mengurangkan pengeluaran gas

  rumah hijau. 2 m2. kerajaan sendiri memperuntukan dana sebanyak RM1.5 bilion dalam

  belanjawan 2010 bagi mempromosikan penggunaan teknologi hijau. 2 m

  3. kerajaan turut menstruktur semula dan menambah fungsi beberapa

  Kementerian 2 m4. kerajaan telah menubuhkan Majlis Teknologi Hijau.

  5. golongan remaja sebagai pewaris negara ini hendaklah

  mengimplementasikan dasarteknologi hijau. 2 m

  6. remaja mesti menghayati pendidikan mengenai teknologi hijau 2 m

  7. anak-anak mesti dididik seawal usia rebung untuk menghargai

  alam sekitar. 2 m8. semua pihak hendaklah mempraktikkan teknologi hijau dari rumah,

  bermula dalam lingkungan keluarga dan rakan. 2 m

  9. Amalan kitar semula melalui penyediaan empat tong sampahberasingan di setiap kawasan kejiranan dimanfaatkan

  sepenuhnya oleh masyarakat. 2 m

  Isi tersirat: ( kekangan melanksanakannya )

  a. ibu bapa tidak mendidik anak-anak mengamalkan teknologi hijau 2 m

  b. kurang kesedaran masyarakat tentang kepentingan teknologi hijau 2 m

  c. kerajaan kurang bajet melaksanakan projek teknologi hijau 2 m

  d. teknologi hijau kurang diterap dalam sekolah 2 m

  e. pihak peniaga mementingkan keuntungan berbanding memelihara

  alam sekitar 2 m

  [ terima mana-mana jawapan murid sekira betul ]

  Penutup:

  Kesimpulannya, (isu) langkah-langkah melestarikan teknologi hijau

  hendaklah / haruslah / (cadangan) diperkasa / diberikan perhatian /dipraktikkan bersungguh-sungguh supaya / agar / untuk / demi /

  (harapan ) negara kita selamat daripada musibah / hidup kita harmoni. 2 m

  http://edu.joshuatly.com/http://fb.me/edu.joshuatl

 • 7/27/2019 [edu.joshuatly.cjjjjom] Melaka Trial SPM 2013 Bahasa Melayu [7233087C].pdf

  20/30

  12

  (b) Bahasa [10 markah]

  Asas pemberian markah bahasa tertakluk kepada markah isi seperti yang dinyatakan

  dalam jadual berikut :Peringkat Markah

  Isi

  Markah

  Bahasa

  Huraian

  Baik 18 20

  15 17

  9 10

  7 - 9

  - Kesinambungan isi baik

  - Struktur ayat / tatabahasa baik- Kosa kata luas

  - Tanda bacaan/ejaan betul

  Sederhana 12 14

  8 11

  6 7

  4 - 6

  - Kesinambungan isi masih baik

  - Struktur ayat/tatabahasa masih memuaskan- Kosa kata masih memuaskan

  - Tanda bacaan/ejaan juga memuaskan

  Lemah 1 7 1 - 4 - Pada keseluruhannya dalam serba

  kekurangan/ tidak memuaskan

  Nota

  (i) Jika bahasanya agak baik, tambah 1 markah lagi.

  (ii) Jika bahasanya kurang memuaskan, tolak 1 markah.(iii) Jika disalin bulat-bulat perkataan demi perkataan, ayat demi ayat, walaupun

  jumlah perkataan kurang daripada 120 patah perkataan, berikan 0 markah.

  (iv) Jika rumusan kurang daripada 120 patah perkataan, markah tidak dipotong.[Markah bahasa maksimum : 10 markah]

  http://edu.joshuatly.com/http://fb.me/edu.joshuatl

 • 7/27/2019 [edu.joshuatly.cjjjjom] Melaka Trial SPM 2013 Bahasa Melayu [7233087C].pdf

  21/30

  13

  Soalan 2Markah penuh 35 markah dibahagikan kepada :

  Soalan 2(a) : 9 markah

  Soalan 2(b) : 9 markah

  Soalan 2(c) : 8 markahSoalan 2(d) : 9 markah

  Perhatian bagi soalan 2 (a) hingga soalan 2(d)

  1. Jawapan hendaklah menggunakan ayat sendiri.2. Jawapan hendaklah dalam ayat yang lengkap/sempurna.3. Jika disalin bulat-bulat daripada teks dan jawapan itu betul,

  berikan separuh (50%) daripada markah yang diperuntukkan sahaja.

  Panduan Pemarkahan Soalan Pemahaman

  1. Soalan 2 markah

  DESKRIPSI MARKAH

  - Jawapan tepat mengikut konteks/isi cukup dan ayat gramatis 2

  - jawapan kurang tepat/isi tidak cukup 1

  - jawapan tidak tepat/salah 0

  2. Soalan 3 markah

  DESKRIPSI MARKAH

  - Isi cukup dan lengkap /relevan dengan tugas dan ayat

  Gramatis

  3

  - isi cukup dan lengkap/relevan tetapi ayat kurang gramatis

  - isi tidak cukup/kurang lengkap tetapi ayat gramatis

  2

  - isi tidak cukup/ kurang dan ayat kurang gramatis 1

  - isi tidak betul/tidak relevan dengan tugasan, ayat gramatis 0

  3. Soalan 4 markah

  DESKRIPSI MARKAH

  - isi cukup dan lengkap/relevan dengan tugasan dan ayatGramatis

  4

  - isi cukup dan lengkap/relevan tetapi ayat kurang gramatis 3

  - isi tidak cukup/kurang lengkap tetapi ayat masih gramatis 2

  - isi tidak cukup/kurang lengkap dan ayat kurang gramatis 1

  - isi tidak betul/tidak relevan dengan tugasan, ayat gramatis 0

  http://edu.joshuatly.com/http://fb.me/edu.joshuatl

 • 7/27/2019 [edu.joshuatly.cjjjjom] Melaka Trial SPM 2013 Bahasa Melayu [7233087C].pdf

  22/30

  14

  Soalan 2 (a): Petikan Rumusan

  (iv) Berikan maksud rangkai kata mengimplementasikan dasar?maksudnya: proses melaksanakan / mengusahakan /melakukan

  keputusan / ketetapan / prinsip yang ditetapkan[ 2 markah ]

  (v) Apakah faedah-faedah teknologi hijau?- meningkatkan produktiviti sumber semula jadi dan populasi 1 m

  - mengurangkan perbelanjaan kerajaan untuk merawat setiap 1 m

  pencemaran yang berlaku.

  - merangsang inovasi dan perubahan cara hidup seharian manusia. 1 m

  [ 3 markah ]

  (vi) Pada pendapat anda, mengapakah program kitar semula kurang mendapat sambutan dalamkalangan masyarakat?

  - kurangnya kempen dalam kalangan masyarakat 1 m

  - ibu bapa tidak menunjukkan teladan kepada anak-anak berkaitanamalan kitar semula 1 m

  - penguatkuasaan kurang berkesan. 1 m

  - tidak mendapat sokongan daripada pihak lain seperti media massa,

  pihak swasta dan lain-lain. 1 m[ terima mana-mana jawapan murid sekira betul ]

  [ 4 markah ]

  http://edu.joshuatly.com/http://fb.me/edu.joshuatl

 • 7/27/2019 [edu.joshuatly.cjjjjom] Melaka Trial SPM 2013 Bahasa Melayu [7233087C].pdf

  23/30

  15

  Soalan 2 (b): Petikan Cerpen

  (i) Mengapakah Mak Timah mengambil anak Siew Lan?

  - Anaknya Katijah dan Munah, merengek-rengek lalu menyuruhMak Timah mengambil budak itu. 1 m

  - Munah dan Katijah terus meminta dia mengambil anak Siew Lan. 1 m

  - hati Mak Timah bertambah belas mengenangkan budak itu akan dibuang. 1 m

  - dia akan mendapat pahala jika mengambil budak itu. 1 m- Mak Timah terfikirkan hutang yang sedang ditanggung oleh suaminya. 1 m

  [2 markah]

  (ii) Pada pendapat anda, apakah langkah-langkah yang sesuai diambil untuk membendunggejala pembuangan bayi ?

  - menanamkan nilai dan hukum agama pada masyarakat. 1 m- masyarakat mesti prihatin dengan tindakan remaja di sekeliling. 1 m

  - kerajaan menguatkuasakan undang-undang terhadap mereka. 1 m

  yang membuang bayi dengan tegas. 1 m

  - Penerapan nilai-nilai murni dalam pengajaran dan pembelajarandi sekolah. 1 m

  [ terima mana-mana jawapan murid sekira betul ]

  [3 markah]

  (iii) Huraikan satu persoalan yang terdapat dalam petikan di atas dan satu persoalan yang lain

  daripada keseluruhan cerpen.Dalam petikan:

  - persoalan tentang belas kasihan sesama manusia tanpa

  mengira agama dan bangsa. Mak timah sanggup membela

  Pungut walaupun seorang anak cacat dan berbeza agama. 1+1 m

  Dalam cerpen:

  - persoalan kepincangan masyarakat terhadap penerimaan anakyang cacat. Siew Lan tidak menyukai anaknya kerana anak

  tersebut cacat dan dikatakan membawa sial. 1+1 m

  - persoalan tentang ketabahan dalam menjalankan tanggungjawabyang berat. Mak Timah tetap menguruskan Pungut yang cacat

  walaupun ketika Mak Timah sedang sakit. 1+1 m

  [ 4 markah ]

  http://edu.joshuatly.com/http://fb.me/edu.joshuatl

 • 7/27/2019 [edu.joshuatly.cjjjjom] Melaka Trial SPM 2013 Bahasa Melayu [7233087C].pdf

  24/30

  16

  Soalan 2 (c): Petikan Prosa Tradisional

  (i) Berikan maksud aku bercintakan anakku.

  - maksudnya : Tuan Puteri Cenderawati rindu akan Indera Nata.dia merindui puteranya / anaknya

  [ pilih satu jawapan sahaja ]

  [2 markah]

  (ii) Bagaimanakah keadaan Tuan Puteri Cenderawati

  sepanjang ketiadaan Indera Nata?

  - tidak mahu makan- tidak mahu minum

  - tidak mahu / boleh tidur- sangat merindui Indera Nata

  [3 markah]

  (iii) Pada pendapat anda, apakah tanggungjawab seorang anak

  kepada seorang ibu?

  - menziarahi ibu selalu

  - mendoakan kesejahteraan untuk ibu

  - beri duit belanja

  - bawa ibu melancong / mengerja umrah / haji

  [ terima mana-mana jawapan murid sekira betul ]

  [3 markah]

  http://edu.joshuatly.com/http://fb.me/edu.joshuatl

 • 7/27/2019 [edu.joshuatly.cjjjjom] Melaka Trial SPM 2013 Bahasa Melayu [7233087C].pdf

  25/30

  17

  Soalan - 2 (d): Sajak

  (i) - peradaban zaman semakin berlalu.

  - adat sezaman di tinggal jauh / zaman sudah berlalu.

  - adat agama dipandang remeh.- adat kuning jadi ikutan.

  [ Maksimum: 2 markah ]

  (ii) - berpegang teguh pada ajaran agama dan nilai-nilai timur.

  - ibu bapa mendidik dan membimbing anak-anak.

  - ibu bapa memantau aktiviti anak-anak.

  - masyarakat prihatin terhadap aktiviti remaja.- pihak berkuasa mengadakan program ceramah dan motivasi/ kempen budi bahasa dan

  nilai-nilai murni.

  - media menyiarkan program yang berfaedah.- kerajaan mengawal program-program yang disiarkan oleh pihak media.

  - penguatkuasaan undang-undang bagi menyekat media negatif.

  [ Maksimum: 3 markah ]

  (iii) - Kita hendaklah mengikut adat dan berpegang teguh pada ajaran agama kerana adat dan

  agama mampu menjadi panduan untuk mengekang masyarakat daripada melakukanperkara yang melanggar norma-norma hidup.

  - Kita hendaklah mempunyai nilai jati diri yang utuh, iaitu remaja mempunyai nilai jatidiri yang tinggi, mereka pasti akan menjunjung adat ketimuran.

  - Kita hendaklah bijak memilih pasangan kerana seseorang yang rasional akan memilih

  pasangan yang berpegang teguh pada ajaran agama / adat dan budaya bangsa supaya

  terhindar daripada pergaulan bebas.

  - Kita janganlah terpengaruh dengan budaya kuning kerana budaya kuning merosakkannilai-nilai moral yang baik.

  - Anak muda hendaklah menjauhi pergaulan bebas supaya tidak mencemarkan maruah

  diri.[ terima mana-mana jawapan murid sekira betul ]

  [ Maksimum: 4 markah ]

  http://edu.joshuatly.com/http://fb.me/edu.joshuatl

 • 7/27/2019 [edu.joshuatly.cjjjjom] Melaka Trial SPM 2013 Bahasa Melayu [7233087C].pdf

  26/30

  18

  Soalan 3

  Markah penuh 30 markah dibahagikan kepada :Soalan 3(a) : 6 markah

  Soalan 3(b) : 6 markah

  Soalan 3(c) : 6 markah

  Soalan 3(d) : 6 markahSoalan 3(e) : 6 markah

  Perhatian bagi soalan 3(a)

  1. Berikan 1 markah bagi setiap ayat yang betul.

  2. Tolak markah bagi kesalahan ejaan/ jalan bahasa/ tanda baca daripadakeseluruhan soalan.

  3. Perkataan berkenaan digunakan sebagai peribahasa, berikan 0 markah.

  4. Perkataan digunakan sebagai nama khas, berikan 0 markah.

  5. Sengaja menambah atau menukar imbuhan, berikan 0 markah.6. Ayat yang dibina seperti satu ayat tetapi sebenarnya lebih, tolak markah

  bagi setiap ayat.

  7.Jika semua frasa digunakan dalam satu ayat, berikan pertimbangansebagai satu ayat.

  8. Boleh menggunakan struktur cakap ajuk dengan mematuhi tanda bacanya.

  9. Isi tidak jelas, tolak markah bagi ayat tersebut sahaja.

  Jawapan 3(a)

  (i) bunga- kuntum yang keluar daripada batang atau tangkai pokok

  - laba / keuntungan daripada pelaburan

  - langkah silat

  (ii) haus

  - dahaga / berasa kering tekak dan ingin minum- kurang tebalnya atau besarnya / menipis seperti tapak kasut, tayar kerana digosok

  (iii) gugur- jatuh / luruh seperti buah-buahan

  - mati / meninggal dunia / terkorban dalam peperangan

  Jawapan 3(b) Menukar ayat kepada ayat Songsang

  (i) Untuk kenduri tahlil, Pak Samad telah menjemput Fuad ke rumahnya.http://edu.joshuatly.com/http://fb.me/edu.joshuatl

 • 7/27/2019 [edu.joshuatly.cjjjjom] Melaka Trial SPM 2013 Bahasa Melayu [7233087C].pdf

  27/30

  19

  (ii) a. Bersama-sama dengan angkatan tentera, penduduk kampung telah mengadakan

  gotong-royong membina surau.

  b. Dengan angkatan tentera, penduduk kampung telah mengadakan gotong-royongmembina surau bersama-sama.

  (iii) Selepas berlakunya gempa bumi berskala besar, Tsunami telah melanda Acheh danJepun.

  [ 6 markah ]

  Jawapan 3(c)

  (i) saikologi - psikologimemperkukuhkan - memperkukuh

  (ii) Hajjah - Hajahmenghadiahkan - menghadiahi

  (iii) anti-sosial - antisosial

  pembuatan - perbuatan

  [ Maksimum: 6 markah ]

  Jawapan 3(d)

  (i) kemiskinan - kegawatan

  saling bantu-membantu - saling membantu

  (ii) patriotik - rasmi

  bagi - sebagai

  (iii) darjat - pangkat

  Pengetua Sekolah-Pengetua Sekolah - Pengetua-Pengetua Sekolah

  [ Maksimum: 6 markah ]

  Jawapan 3(e) Peribahasa

  (i) abu di atas tunggul

  (ii) berat sama dipikul, ringan sama dijinjing.

  (iii) melentur buluh biarlah dari rebungnya.

  [ Maksimum: 6 markah ]

  http://edu.joshuatly.com/http://fb.me/edu.joshuatl

 • 7/27/2019 [edu.joshuatly.cjjjjom] Melaka Trial SPM 2013 Bahasa Melayu [7233087C].pdf

  28/30

  20

  Soalan 4

  Markah penuh 15 markah

  Panduan pemarkahan bagi soalan 4

  (a) i) Jawapan berdasarkan sebuah novel yang dipelajari

  ii) Jawapan hendaklah dalam ayat-ayat yang lengkap

  iii) Beri 2 markah bagi setiap isi yang lengkap/ jelas (pernyataan dan huraian/contoh)iv) Beri 1 markah bagi isi yang kurang lengkap/ kurang jelas

  v) Markah isi maksimum 4 markah

  vi) Markah bahasa maksimum 3 markah

  vii) Markah bahasa diberi secara impression

  Baik : 3 markah

  Sederhana: 2 markah

  Lemah : 1 markah

  viii) Jika calon menjawab dan markah isi 0, beri 1 markah untuk bahasa

  (ix) Calon tidak menjawab 0 markah

  [Maksimum : 7 markah]

  (b) (i) Jawapan berdasarkan dua buah novel yang dipelajari

  (ii) Jawapan hendaklah dalam ayat-ayat yang lengkap

  (iii) Beri 1 markah untuk pernyataan

  (iv) Berikan 2 markah untuk pernyataan dan huraian/contoh

  (v) Markah isi maksimum 6 ( 3 isi x 2 markah)

  (vi) Markah bahasa maksimum 2 markah

  (vii) Markah bahasa diberi secara impression

  (vii) Jika calon menjawab dan markah isi 0, beri 1 markah untuk bahasa

  (viii) Calon tidak menjawab 0 markah

  [Maksimum : 8 markah]

  http://edu.joshuatly.com/http://fb.me/edu.joshuatl

 • 7/27/2019 [edu.joshuatly.cjjjjom] Melaka Trial SPM 2013 Bahasa Melayu [7233087C].pdf

  29/30

  21

  Jawapan Soalan 4

  (a) Tema

  1. Tema novelRenyah Konflik Kekeluargan -

  i. Dato Dolhi tertekan dengan sikap anak-anaknya yang tidak mahu meneruskan

  perniagaannya.

  ii. Dato Dolhi tertekan dengan tingkah laku anak-anaknya seperti Hasnol yang terlibatdengan rasuah, Dani terlibat dengan dadah, Ilham terlibat dengan demontrasi haram

  dan Mukhlis terlibat dengan ajaran songsang.

  iii Datin Tominah tidak menerima hakikat bahawa suaminya mempunyai isteri lain.

  iv. Datuk Dolhi rasa bersalah kerana tidak membesarkan anaknya Wahi.

  v. Anak-anak Datuk Dolhi bertengkar sesama sendiri tentang sikap dan pendirian

  masing-masing.

  2. Tema novelSutera Dalam L uki sanialah konflik jiwa: -

  i. Bujei mengalami konflik jiwa sehingga menjadi abnormal kerana dia dituduh telah

  menyebabkan ibunya meninggal dunia.ii. Adila membawa diri ke kampung kerana mengalami kekecewaan apabila

  kekasihnya berkahwin.

  iii. Alias mengalami konflik jiwa sehingga menjadi tidak siuman apabila pinangannya

  ditolak oleh Adilah.

  iv. Harun mengalami konfliks jiwa apabila kehendaknya untuk mendapatkan tanah

  pusaka Bujei tidak mendapat sokongan Sidang Saman

  (b) 1. Ni lai ketabahan dalam novel Renyah :

  i. Datuk Dolhi tabah menghadapi kerenah anak-anaknya yang tidak mahu mendengar

  nasihatnya.

  Contoh: Hasnol tidak mahu berhenti kerja bagi menyambung usaha Datuk Dolhi dalam

  perniagaan.

  ii. Datuk Dolhi tabah menghadapi dugaan apabila nama baiknya tercemar. Misalnya:

  Hasnol diburu oleh pihak berkuasa kerana terlibat dengan rasuah dan Dani ditangkap

  kerana terlibat dengan najis dadah.http://edu.joshuatly.com/http://fb.me/edu.joshuatl

 • 7/27/2019 [edu.joshuatly.cjjjjom] Melaka Trial SPM 2013 Bahasa Melayu [7233087C].pdf

  30/30

  22

  iii.Datuk Dolhi tabah menghadapi perlakuan isterinya Datin Tominah.

  Misalnya: Datin Tominah marah apabila mengetahui Datuk Dolhi mempunyai anak dan

  isteri lain.

  iv. Datuk Dolhi tabah menyelamatkan anak-anaknya.

  Contohnya: Datuk Dolhi mencari Mukhlis dan dihantar ke hospital dan menghantar

  Dani ke Pusat Pemulihan Dadah.

  2. Nilai ketabahan dalam novel Sutera Dalam Lukisan :

  i. Adilah tabah menghadapi putus tuning.

  Misalnya: Adilah telah membawa diri ke kampung bagi mencari ketenangan apabila

  tunangnya berkahwin dengan orang lain.

  ii. Adilah tabah menghadapi tomahan dan fitnah

  Misalnya: Adilah tabah menghadapi tomahan dan fitnah berikutan usahanyamemulihkan Bujei.

  iii.Bujei tabah menghadapi kepayahan hidup.

  Contohnya: Bujei tabah menghadapi hidup sebagai anak yatim-piatu dan berada dalam

  kemiskinan.

  iv. Adilah tabah memulihkan Bujei.

  Adilah sabar dan tabah berusaha memulihkan Bujei dan akhirnya, usaha beliau berjaya.

  PERATURAN PEMARKAHAN TAMAT