56
nule srirel Mediul inconiurdtor Adriana MAI|0tAGHE .{ &l INTEGR44 BUCURE$Tr - 2004 le|r t?tIGULmGU gtpltr.nWntru,t oolo. LN grddtnllnde copt educatie , eeologici teme centrate pe subiecte edilia a Vlll-a

Educatie.ecologica. Ed.v&I.integral.(4 7ani.)

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Educatie.ecologica. Ed.v&I.integral.(4 7ani.)

nule srirel

Mediul inconiurdtor

Adriana MAI|0tAGHE

.{ &l INTEGR44

BUCURE$Tr - 2004

le|r t?tIGULmGU

gtpltr.nWntru,t oolo.LN

grddtnllnde copt

educatie,

eeologiciteme centrate pe subiecte

edilia a Vlll-a

Page 2: Educatie.ecologica. Ed.v&I.integral.(4 7ani.)

II

GRAD|N|TA - TNTERTORUL 9r EXTERIORUL El

Priveste cu atenlie imaginea! Spunece gtii despre grddinila ta (lnfSligareexterioarS, curte de ioc, aparatel.

Spune ce gti i deapre sald Oe grupd. Privegte imaginile 9i coloreazi dout jucSrii cu care ai dori sitE joci cel mai mult. e Spune (descrie-lel ce gti i despre ele.. Descrie, folosind imaginea, ceactivitati pentru intretinerea sanetilii desfdsori ?n baie. r Enumerl trei operalii (pentru igienapersonal5) pe care le laci seara.

Fescrie aparatele din curte. . Spune ce gti i despre jocurile din curte 9i ce accidente se pot ln-t&npla, din neatenfie. . Alege un colt unde te poli juca. Coloreazd obiectele reprezentate acolo 9icoepleteazd cu ce dore$ti tu.

a.;':-.2 '

Page 3: Educatie.ecologica. Ed.v&I.integral.(4 7ani.)

aRADINTTA - vtATA copnloR iru enAorru,TA-3,"#ff:t:i":::JY'":::t:lt:-l::n'lea-'-enum.ere si descrioGe;i;. . Enumerr s activitariefectuate de copii rn sara de grupt. . Denumetta corect mobirt"rr, oin

",ll!';';;;t::':",1;despre el' r Alege jucdria (jucdriile) preferatl 9i spune ce vr6i sd faci cu aceasta. o Descrie oactivitate ln sala de grup!. ' spune ldescriel ce gtii despre mobilier gi despre lntretinerea(folosireal acestuia ln sala de grupe.

$pune ce gtii despre tabru al familiei gi incercuiegte imaginea peisoanei care te .onau..lu gradinifi.

I

Page 4: Educatie.ecologica. Ed.v&I.integral.(4 7ani.)

onAowrye - pERSoNAT-ul cnAorrullerSl:ne pe cine reprezintd imaginile. Ce gti i despre fiecare persoand reprezentata? r Deseneaz!,'r cele doud figuri geometrice, gi alte obiecte folosite de aceste persoane in grddinil5.

Page 5: Educatie.ecologica. Ed.v&I.integral.(4 7ani.)

FAMnLIA - cAsA pAnrnrenscARecunoagte imaginire gi denumegte rncdperire acestei rocuinle. . spune cs activiteti {ocupatii ldesfSgoard copii i / membrii familiei ln f iecare ?nc6pere.

Denumette obiectele din imaginile date. . incercuiegte obiectele care se folosesc in baie.Spune ce faci cu fiecare dintre ele. o Coloreazi obiectele care se folosesc tn bucatirie.

#9WW%@w

Page 6: Educatie.ecologica. Ed.v&I.integral.(4 7ani.)

FAMILTA - vrATA iru rRnnllteDcnumegte-i pe membrii lamiliei din imaginea primitS. . Spune c6li membri are lamilia ta 9i denu-ri lnette-l pe fiecare. . incercuieste imaginile care se aseam6ni cu membrii familiei tale.

Sgune ce fac copiii din imagine. . Coloreaza lmbrdcdmintea copilului care pune masa. o De-sneazi, ln caseta de jos, cadouri pentru acegti copii harnici.

ta \

t h

Page 7: Educatie.ecologica. Ed.v&I.integral.(4 7ani.)

FnygrE - pAnilLE COMPONENTE ALE MARULUT (pOM, FRUCT, SEM|NTEI - rnd.(denumirea corectd, descrierea fiecdrei p54i componento tl utllltater ot pentru 4fitl I 1

Coloreazt pomii din mijlocul cebr doul rfntkri.

in tlvadl

Coloreazi cinci mere din pom.

Page 8: Educatie.ecologica. Ed.v&I.integral.(4 7ani.)

E'VOLUTIA POMULUI FRUCTIFFR TUANUII iru CEIC PATRU ANOTIMPURIDescrie imaginea.,., . spune ce ai rnvetat despre pom ln anotimpur ,. . r Deseneazt r6ngi f ie-c€re pom o plant6 { f loarel speci t ice anot impului . Ver i f ic ! O.r t n i . i 'gr .Si t .

tI

Page 9: Educatie.ecologica. Ed.v&I.integral.(4 7ani.)

LEGUME. PARTILE COMPONENTE; FACTORI INDTSPENSABILT VIETIIll'.T-::ro: i""i,l',t::*.|:g'Ttor,(pjantelor). caute.p" oereiri.prn. ce o ajute pe prant!se creasce. o Indici, printr_un simbol i."r", prn.t-,-r."l,Ifa;;.;;;ffi; ll,l ;fii,T#::i:in stare proaspdtd.

Spune ce fel de rddacini a, pt .nGte OinEG r Denumegtezarzavatur i le care se f o losescpentru pteqararea unei c iorbe (supe),

_/

I

Page 10: Educatie.ecologica. Ed.v&I.integral.(4 7ani.)

CEREALE,Fi,oarea soarelui

PLANTE TNDUSTRTALE .gt MEDTCTNALE

caie sunt cerealele? Coloreazd- le numai pe ele.

b/I

b7

Page 11: Educatie.ecologica. Ed.v&I.integral.(4 7ani.)

Denumegte insectele din imaginile date. . incercuiegte insectele care it i plac cel mai mult. . spunece insecta este ddunetoare' o Creeaze o poveste despre greieragul din imaginea din dreapta ta.

INSECTEColoreazb albinele 9i spune ce gtii despre ele.

Incercuiegte adepostu I f urnicii 9i denu.rnegte,l.

^f'V/, t

|?@%ffi

Page 12: Educatie.ecologica. Ed.v&I.integral.(4 7ani.)

ANOTIMPUL TOAMNA . EVALUARE- .s:s anotrmpul. . coloreazS ce i l i p lace {ce dore$t i tu} .

f,-.'t-i+ ,-/

Page 13: Educatie.ecologica. Ed.v&I.integral.(4 7ani.)

BRADa1L - PADUREA gt FoLoASELE ElArate care sunt perti le componente ale bradului.

Recunoagta gi coloreaza crsngi de brad.

Pr iVegteimagineadincaset69ispunecepotforma.copaci i ' .reaz6 copacul din mijlocul ptdurii. Ce Stii despia el?

9i stabi legte legdtur i le dintre ele ( t ransformtr i .Pr ivegte imagini le din ul t ima caseta.ut i l izdr i ) .

Page 14: Educatie.ecologica. Ed.v&I.integral.(4 7ani.)

DATINI DE CRACIUNPc!,tstette ce gtii despre Mo9 Crtciun. . Povestegte co ttii desple Pomul de Crdciun. . impodo-!ct:e bradul. . Deseneazl sub brad darurile pe car€ ti le doregti. -

5c-ne ce dat in i sunt reprezentatein imaginea de jos, c6nd 9i unde au loc.

€ftNl)

b

Page 15: Educatie.ecologica. Ed.v&I.integral.(4 7ani.)

APA gt TRANSFORMARTLE Et5rrtlficarea, prin descrlere de lmaginl, a celor trei st6rl ale apei; a foloaselor apei,trnelor, primejdiilor; a elementelor de proteclie a apei

Stre solidd

-.-<

- \J.-

be gazoasd - Vapori

1 &,n-a,-. * -

,

tu

,ltt//;,

Page 16: Educatie.ecologica. Ed.v&I.integral.(4 7ani.)

ANOTIMPUL IARNA . EVALUAREDenumegte anotimpul reprezentat ?n imagine. r Colorsaz! ce gi place.

iegte imaginile specifice iernii.

* Ik*

*

)Y' it

,t

#1.*r f$-\,('--'^

-?*

WM

Page 17: Educatie.ecologica. Ed.v&I.integral.(4 7ani.)

oMUL - CORPUL OMENESC At iNGRtJtREA LUI'kc--cegte gi denumette pErl i le componente al corpului uman. spune tot ce gt i i despre ima-Ffn e c.:r caseta din dreapta ta,

dl':F'

@

. Ce pol i spune despre imagini le din caset6?o Completeaz5- le! {copi i i sunt vesel i }

eazi obiectele de toalete de uz oersonal.

Page 18: Educatie.ecologica. Ed.v&I.integral.(4 7ani.)

OBIECTE DE IMBRACATTNITTC

lncercuiegte cu ro$u obiectele de imbr6cdminte ale biiatului 9i coloreaztr pe cele ale feti lei.

Wr8 ry

Page 19: Educatie.ecologica. Ed.v&I.integral.(4 7ani.)

e,ffire#*= 6€ry m) 'qv/ €Ael

Y4Uff i {WY€Uffi

VESELA g rncAuItRtLEDGt'iumegte obiecte de veselS 9i tac6murile uti l izate la masa. r poloreazd vesela 9i tacamurile fa-hcate din metal. . incercuiegte obiectele de veseld casabile (dare sunt din sticld, porlelan g.a.,&ci se pot spargel.

ff inrucgte imaginile din caseta de jos 9i descrie ordinea in care sunt folosite la masd'il:S'eiil.

(pentru

ffiw

Page 20: Educatie.ecologica. Ed.v&I.integral.(4 7ani.)

ANIMALE DOMESTICE' PISICA

Ce Stii despre pisicl? r Ce foloase 9i ce pagube aduce?

-WffiUfrtr,,ffiPrivegte ochii 9i labelepisicii! Spune care estediferenta dintre imagini

{din punct de vedere aluti l i tati i).

lncercuiegte, ln caseta de jos, cu ctte o culoare, imaginile Care reprezinte: hrana' obiectele de

loacd 9i locul de oljl1!3e Pisicii '

kaWJ

@l taer e\

I srp/

aM@

Page 21: Educatie.ecologica. Ed.v&I.integral.(4 7ani.)

ALTE ANIMALE DAMESTTCE - CAINELE, cel mai credincios prieten al omului6r s: r despre ci ine? o Ce foloase gi ce pagube aduce? " Spune o scurtd intemplare petrecutd

e'- i re cu ceinele tdu.

eazd imagini le care reprezintd hrana cdinelui ,

-, ir 'roagte gi coloreazS adepostul c6inelui,

\.i

7/

\ \r. , /

Page 22: Educatie.ecologica. Ed.v&I.integral.(4 7ani.)

;T:ff;;?:Tt:tt::.j!i"!:i,y:i,#jf:if{,i,i:{!::i:X":Y,l" e spune ce asemindr::',il:"'J;,:?lJ::i"$ j;ff"il,i::g'r;;il;;'i;;;"-;T:$:':i;:rH:,ff "."$:::

stabile$te unele legeturi intre animale $i obiectere din casete.

Page 23: Educatie.ecologica. Ed.v&I.integral.(4 7ani.)

ALTE ANTMALE DOMESTTCE - OA|A gt cApRAfcscrie prima imagine 9i spune ce gti i despre acest animal gi puiul siu.

rr1l9Frrt "rpr*

3o",ne ce gtii despre foloasele aduse de oaie gi de capre.

e$re, pe scurt, ce se inttmpld ?n imagine.

il$l:.ii.i '3.i.Nil.^"-.i:

.Jai- la ' - , v)l ry i ,^ \ . r *J

:^(, J r i -r.3' -P J J a ' ,i;*;;iiz

Page 24: Educatie.ecologica. Ed.v&I.integral.(4 7ani.)

ALTE ANIMALE DOMESTICE. VACADescr ie animalul 9 i puiul s6u.

de la c ine descrie-le, preciz6nd cum le

ea din caseta de jos ce ft i i despre tul 9i hrana vacii.

@RK5

Page 25: Educatie.ecologica. Ed.v&I.integral.(4 7ani.)

ALTE ANIMALE DoMEsTrcE - CALUL, anrmarur cer mar rubit:endu-te de imagini, spune ce $ti i despre cal (diferite rase etc.l gi ptriul sdu. o Coloreaze cumegt i calul d in casetd 9i spune ce culor i de cai a i mai vbzut. . gt i i de ce?

:e act iv i tate sunt fo losi l i cel mai mult cai i? ( t racl iune) Enumere 9i a l te act iv i td l i .

uiegte obiectul care i l ajutd pe cal sd meargd. La ce i i folosesc celelalte obiecte din casetd?

Page 26: Educatie.ecologica. Ed.v&I.integral.(4 7ani.)

IEPURELE, cel mai indrdgit animalDescrie animalele din imagine gi spune ce gt i i despre ele ( foloase, pagube etc.)

Formuleazd o scurtb poveste cu iepuri 9i cuiepurelui de c6mp. Dar al celui de casd?

cum se numegte addpostul ;

Coloreazd imaginile care arate cu ce se hrenesc iepur i i .

(wv

Page 27: Educatie.ecologica. Ed.v&I.integral.(4 7ani.)

ALE SALBATTCE DrN TARA NOASTRA - VEVERTTA.cel maiindrdgit erou din povegti

ce gtii despre veveritd. o Ce foloase, dar gi ce pagube aduce veverila? o Cunogti veverileonaje de poveste? Care este nurnele lor?

zd imagini le din casetb care i l i redau m6ncareJvever i le i .

- 'este coada vever i !e i . . spune cdror animare re apar l in cererarte cozi .

Page 28: Educatie.ecologica. Ed.v&I.integral.(4 7ani.)

ALTE ANIMALE SAISNNCT DN TARA UO,qSTNA - URSUL 9I VULPEADescrie imaginire gi spune ce gl i i despre t iecare animar ( foroase gi pagubel. o gt i i o po' .esacest i eroi?

\\N.h\\'.

. . . : \ : .

' ' \ iL_,(<t ,*

.a1*,J j . . i . . i , i

r l ._v; . . . .1\ \ . ' . . \ t

incercuiegte, cu culor i d i fer i te, hrana celor dou5 animale.

ehitsl ,' (d ',yr@ ?

Page 29: Educatie.ecologica. Ed.v&I.integral.(4 7ani.)

ANTMALE DtN JUNGL4 - eleranrulne ce gti i despre elefant. Ce foloase, dar 9i ce pagube poate aduce el?

caseta de rnai jos. r Coloreazd piciorul gi uiechea elefantului! o fnceicuiegte-i f i ldegii.

imagini le care reprezintd hrana elefantului .

Page 30: Educatie.ecologica. Ed.v&I.integral.(4 7ani.)

ANIMALE DE PE ALTE CONT'*,"*ffiPrivegte fiecare imaoine 9i spune ce stii d-e;re animarere ,""p..iiur. . Le-ai vrzut ra circ sau:*'#:';"t$:::l':X;,*:!*,"$"::il{ili',nnn u,.p,""-i" siiil""o," er.r gtii ce ro,oase

68trW,a

I

Page 31: Educatie.ecologica. Ed.v&I.integral.(4 7ani.)

Den u m este a n ot m p u, #,:lifl : :ff l'i*lYl ih; iYf,! {^ ,

se sunt fo losi te la sapatul pbm6ntului ,

Xar-r) -------

/ , )A J\.wq

*

A \--l

'6 d

@lflU

Page 32: Educatie.ecologica. Ed.v&I.integral.(4 7ani.)

Povesteste ce stii despre Srintere Si Xi{lY""rff:{:areaz6oueb din co$urer.

f

{\( s\]t6

Deseneazd, in casetd, oud incondeiate.

Page 33: Educatie.ecologica. Ed.v&I.integral.(4 7ani.)

pAsAm DoMEsrrcE - cArrua fl cocoguLimaginile date r Spune ce gtii despre giint, cocog gi pui.

imaginile gi caute diferenlele!

foloasele aduse de pisdrile domestice. o Taie cu o linie imaginile care redau hrana

Page 34: Educatie.ecologica. Ed.v&I.integral.(4 7ani.)

I

V|ETUTTOARE DtN CURTEA BUNtCtLoR - EVALUARE

36

:__

Page 35: Educatie.ecologica. Ed.v&I.integral.(4 7ani.)

pAsARt sArcance 6t MTaRAToARE) - BARZA

cercuiegte, in caseta de mai jos, 16ndunica gi barza. . Spune ce gt i i 'despre ele.

Recunoagte 9i incercuiegte cuibul berzei g i pe cel a l rdndunic i i .

Barza - cap gi picior

Page 36: Educatie.ecologica. Ed.v&I.integral.(4 7ani.)

I

a

fuBfM gt ocRoTtM PASARILE - EVALUA1E

"/r/e

il

fil'J$r,

Page 37: Educatie.ecologica. Ed.v&I.integral.(4 7ani.)

DIFERfTE VTETUITOARE - EVALIJAREcunoagteres grupelor de animate: viermi, insecte, pegti, pds6ri (s6lbatice-domestice),animale {sdlbatice-domestice}Recunoagte gi denumegte vieluitoarele . lnconjoarr cu rogu insectele gi cu albastru animalelecare t re iesc in ap5. ' Spune care animale t re iesc in jdr i le calde? Dar tn t inutur i le reci?

Page 38: Educatie.ecologica. Ed.v&I.integral.(4 7ani.)

I

DIFERITE MEDII DE VIATA,?"""i:l":j:.::::l_iTlr]i" care treieste fiecare srup de vieluitoare din cete patru casete. . cotoreazd mediul de viald in care treiesc cele mai multe vieluitoaie.

la1'/7 ta'

^

ffipolueazd aerul 9 i care nu. De ce ?

Page 39: Educatie.ecologica. Ed.v&I.integral.(4 7ani.)

ACTIVITATEA OMULUI IN SOCTETATE - PROFESII: ZrOArur. 9r ENAOITIENUT.Ce gtii despre profesiile celor,doi oameni?

Taie-cu o linie imaginile ce reprezinti uneltele zidarului. o coloreazi obiectele comune celordoud profesii. o lnconjoari imaginile legumetor ingrijite de grtdinar.

V,Hv.&;

ffiMw@h.) f,,) ffi Ol ryMwffit

Page 40: Educatie.ecologica. Ed.v&I.integral.(4 7ani.)

ALTE pRoFEs, _ cRorroRUL g,rArr,-ffin::J::ilt:""iJTl"'il!,,it'"' doi oameni si "prn" ce etii despre ere. r stabiieete asemansrire

-#:.::""J;lt$,::l:";[email protected] uneltele t6mplaruiui. . cororeazi imasinire ce reprezint6

42

::_<

Page 41: Educatie.ecologica. Ed.v&I.integral.(4 7ani.)

MTJLoAcE DE LocoMoTtE St rRANspoRr - iu cenA

Ceti ani ai tu? Formeazi un tren cu tot atatea vagoane!

Page 42: Educatie.ecologica. Ed.v&I.integral.(4 7ani.)

L

M|JLOACE DE LOCOMOTTE gt TRANSPORT - EUALUARE

B=o l . -rubmarln

motoclclet6

autobuz trolelbuz

R+-

ff i":

oa

Page 43: Educatie.ecologica. Ed.v&I.integral.(4 7ani.)

REcuLt DE crRcatlAftE -tectusa dupi mfficoloreaz' corospunz.tor curorire semafoareror, funcfie de circuraSie. .

Deseneazd 9i tu un semafor.

I45

Page 44: Educatie.ecologica. Ed.v&I.integral.(4 7ani.)

Bucurii le vANOTIMPUL VARA . EUALIIARE

ei - lecturt dupd imagini -

;5t[iJ"TI

I

maffi #rryqVruNk,*Ail aAffiwTw

Page 45: Educatie.ecologica. Ed.v&I.integral.(4 7ani.)

0RIENTAREA lu ftup - MoMENTELE ztlElDenumegte corect momentele zilei 9i raporteazd-le la activitatea ta!

Dimineata

Page 46: Educatie.ecologica. Ed.v&I.integral.(4 7ani.)

il

pERtoADE DE TtMp - zt (NoAprE), sAprAMAtrtA, tuwA, aruPovestea celor patru anotimpuri. . privegte imaginile 9i descrie liecare anotirnp. o Spune lnjurbl cui so tnvartegte pementul.

*I!"21 _1=-xl(\

='rP:,\.---=-\;,^rliffa*

48

Wetr

Page 47: Educatie.ecologica. Ed.v&I.integral.(4 7ani.)

Pluton O

Iruentun Q

IIn

Uranus \.-/

I

Jupiter'

Marte

Pemant

Venus

Mercur

4 *Steaua Polard

xTrs l \*1t . ,* l r

lk*"'ls"* * n* l

Page 48: Educatie.ecologica. Ed.v&I.integral.(4 7ani.)

AU TRArr DEMULT pe pAmAur...in vacanla de var6, ripegte pranga pe carton, decupeazd imaginire gi joacd-te cu eler

K-., / i ( =--*-

, , \ \, / \' \ \. - \ \

\

Sr*/ '' -\'''

-, / : - -

. t

,?6*tL.la

\wi; s3'dr--

f-

Page 49: Educatie.ecologica. Ed.v&I.integral.(4 7ani.)

pA srneezA sAuAraree neo ruruiPrivegte imaginile gi spune ce gti i despre fiecare dintre ele. r Stabilegte legdtura dintre imagini9i spune ... (cauze gi efectel.

Aiatd, prin sdgeli, legetura dintre om, animal 9i plante.

-r/

#ff&.fm

u

: r r r l

Page 50: Educatie.ecologica. Ed.v&I.integral.(4 7ani.)
Page 51: Educatie.ecologica. Ed.v&I.integral.(4 7ani.)

$coALA - UNIFORMA 9l RECHIZITELE 9COLARULUIPoveste dupd imagini.

N\

Recunoagtegi coloreazi rechizitele gcolarului. Deseneazd-lepe o foaie separati.lrr;

/ \

s=

Fr

I

ru,. I

n

Page 52: Educatie.ecologica. Ed.v&I.integral.(4 7ani.)

SKrttS - priceperi, schimberi

Rezolvare de probleme:'Cum se aprinde lumina? De unde?'

Preciziri: Pebaza scurtelor convorbiritematice anterioare, cu sau ftird suport infuitiv, copiiivorfi familiarizalicu diferite procedee de aprindere a luminiiln cameri.

:W ,W

\ \ \

Page 53: Educatie.ecologica. Ed.v&I.integral.(4 7ani.)

ToLERANIA, corurucr, NEGoctERE DE soLUTtl$r srruceREAcoNFLtcruLut '

Rezolvd situa$a problemd: O singurd jucdrie (clovn) - gi toli copiii trebuie sd se joace ftrdsd existe conflicte.

w€umse rezolvd problema? (Nu se dau solufii. Gopiii sunt ldsali sd giseascd solulii pentrustingere a confl ictului).Ex: a) Cei marisd-ilndrume pe cei mici cum si se joace. b) Gei marisi-ilase pe cei micisd sejoace, iarceilallisd confec$onezeun clovn. c) ;.......d) ......- s6-i ldsdm sd se lncaiere, penbu a cigtiga cel mai putemic;- sd gdseascd solulii de negociere gi stingere a conflicfului.

53

Page 54: Educatie.ecologica. Ed.v&I.integral.(4 7ani.)

EDUCATIE PENTRU PACE

efH@8

iliiilli

,O

Preciziri: Sa se desfdgoare convorbiri tematice.- Decodificarea, interpretar.ea fiecdrei imagini de mai sus ln scopulprecizdrii consecinfelor

rdzboiuluisau al educirii copiilorin sprijinul pdcii.

Page 55: Educatie.ecologica. Ed.v&I.integral.(4 7ani.)

Grddinila

Familia

Fructe

CAPRINS

- Inter iorulgiexter iorulei . . . . . . . . . I- Vialacopi i lor ingr ld in ip . . . . . . . .2- Personalulgredini te i . . . . . .3- Casapir inteasci , . . . . : . . . . . . . . . .4- Vialalnfami l ie . . . . . . . . .s- Plr{ile componente ale pomului - livada (mnrul - asp. gen., foloase). . . . . . . 6- Evolufia pomului fructifer in cele patru anotinpuri

I*gtme,- Pirgi lecomponente; tactor i indispensabi l iv ieF . . . . . . . . . . tCereeb - Cereale,planteindustr ia legi .medicinale . . . . . . , . . gFructe, legumercereale-Evaluare . . . . .10Fbrt - PtuScomponenre . . . . . . .11I^cecte . . . . " . . 12Anot impul Toamna - Evaluare . . . . . . . . . . . . . 13Bradyl - Pidurea gi foloasele di . . . . .. ... 14Dat in ideCrUtun . . . . .1SFobQr - Costumulnagional . . . . . .16Apagitransfomdri lcei . . . . . . . l7Anot impul lama-Evaluare . . .1gOnul - Corpul omenesc gi i,ngrijirea lui (obiecte de toaleti) . . . . . lg

- Obiectedeimbric iminte. . . . . . .20Veseb$tacdnur i lc . . . .21Anirnoledonust ice -Pis ica . . . . .22Alteanimabdomestie -c6inele.Porcul. oaia Eicapra. vaca. calul . ...;.. .23-27Iepurele . . . , . . 2gAnirrrolc sdlfutice dh1aru rwsffi - Veverifa . . . 29Aheanitubsdlfuticedhlarurwstrd - Ursul girnrlpea ....... 30Aninubdinjungb-Elefantul . . . . . . . .31AnimaledinjuneDi-Evaluare , . . . . . .32Anot impulPr imivara- Evaluare . . . . .33Dat in idePagi . . . . . . .34Pf l t6r idomest ice-Gi inagicocogul . . . .35Vie{uitoaredincur{eabunicilor-Evaluare .... 36Pdsdr isdlbat ice (gint is,mt@rc) -Barza . . . . . . . . 37Iubim gi ocrotim pisiri le - Erraluare ........ 3gDifer i tevietui toare-Evaluare . . . . . . .39Difer i temedi ide v ia1d. . . . . . . .40Actiritaten orrutbi h societatc - Profesii: zidarul gi gr5dinarul . . . 4l

Alte profesii: croitorul gi timplarul . . . . 42Mijlue dc lo@rno(b gi tttttsprt - ln gari . . . 4344Reguli de ciru.IatbAnotimpul Vara - BvaluareOriennrca in timp - Momentele zilei . ,

- Perioade de timp (zl" slptimina luni, an)- Sistem solar .

Aa trdit de nult pe PtunAnt...Pdstreazd sdndlatea mediufui!Otttul ocrotegte ,ufitm$coala - Uniforma gi rechizitele gmlaruluiSkilLt - Priceperi, indemAniriT o le tan{ d, co ntlict, - tu go cb reEducalic pentru pooe .

4546474849505ls2s3s45556

Page 56: Educatie.ecologica. Ed.v&I.integral.(4 7ani.)

i lJ t

c)-(-EDITURA V&I INTEGRAL

Oficiul pogtal 33/16 - BucureEtiTel. 313.99 .57, 07 44/34297 4

t 'd

Reproduuea pa$ali sau integraliprin aie mijloae a aoesti lucrfui

e$c int€nisi

ISBN 973-9341-73-X PR