131
Biroul Naţional de Statistică al Republicii Moldova National Bureau of Statistics of the Republic of Moldova EDUCAŢIA ÎN REPUBLICA MOLDOVA PUBLICAŢIE STATISTICĂ EDUCATION IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA STATISTICAL PUBLICATION 2011/2012

EDUCAŢIA ÎN REPUBLICA MOLDOVA

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: EDUCAŢIA ÎN REPUBLICA MOLDOVA

Biroul Naţional de Statistică al Republicii MoldovaNational Bureau of Statistics of the Republic of Moldova

EDUCAŢIA ÎN REPUBLICA MOLDOVAPUBLICAŢIE STATISTICĂ

EDUCATION IN THE REPUBLIC OF MOLDOVASTATISTICAL PUBLICATION

2011/2012

Page 2: EDUCAŢIA ÎN REPUBLICA MOLDOVA

Biroul Naţional de Statistică al Republicii MoldovaNational Bureau of Statistics of the Republic of Moldova

EDUCAŢIA ÎN REPUBLICA MOLDOVAPUBLICAŢIE STATISTICĂ

EDUCATION IN THE REPUBLIC OF MOLDOVASTATISTICAL PUBLICATION

2011/2012

Chişinău 2012

Page 3: EDUCAŢIA ÎN REPUBLICA MOLDOVA

Reproducerea conţinutului acestei publicaţii, integrală sau parţială, în forma originală sau modificată, precum şi stoca rea într-un sistem de regăsire sau transmiterea sub orice for mă şi prin orice mijloace sunt interzise fără autorizarea scrisă a Biroului naţional de Statisticăutilizarea conţinutului acestei publicaţii cu titlu explicativ sau justificativ, în articole, studii, cărţi este autorizată numai cu indicarea clară şi precisă a sursei.

Culegerea a fost elaborată cu suportul financiar al Reprezentanţei uniCEF în Republica Moldova şi publicată în cadrul proiectului comun Onu „Consolidarea Sistemului Statistic naţional al Republicii Moldova”.

Această lucrare este disponibilă în limbile română şi engleză şi poate fi accesată pe adresa www. statistica.md

The publication has been developed with the financial support of the uniCEF office in the Republic of Moldova and published within the framework of the joint un Project on „Strengthening the national Statistical System of the Republic of Moldova”.

This publication is available in Romanian and English and can be accessed at www. statistica.md

Reproduction of the content of this publication, in tegrally or partly, in original or modified form, the stocking in a search system or the transfer in any form and by any means is forbidden without written au thorization of the national Bureau of Statistics.use of the content of this publication as a explana tory or jus tifi catory note in articles, research papers, books is autho rized only with the clear and precise in dication of source.

Educaţia în Republica Moldova … = Education in the Republic of Moldova

2011/2012: Publicaţie statistică / col. red.: Lucia Spoială, Ala negruţa, Maria Vasiliev [et al.]. – Ch. : imprint Plus, 2012. – iSBn 978-9975-4170-7-5.

.. 2011/2012. – 2012. – 130 p. – Tit., text paral.: lb. rom., engl. – 200 ex. – iSBn 978-9975-4170-8-2.

37.0(478)(083.41)=135.1=111

E 19

Colegiul de redacţie al Biroului Naţional de StatisticăEditorial Board of he National Bureau of Statisrics

Lucia Spoială, Director generalAla NegruţaMaria VasilievLarisa Chiriţa

Biroul naţional de Statistică al Republicii Moldovastr. Grenoble 106, ChişinăuTel.: (3732) 40 30 00Fax: (3732) 22 61 46E-mail: [email protected]://www.statistica.md

national Bureau of Statistics of the Republic of Moldova106, Grenoble str., ChisinauTel.: (3732) 40 30 00Fax: (3732) 22 61 46E-mail: [email protected]://www.statistica.md

Page 4: EDUCAŢIA ÎN REPUBLICA MOLDOVA

EDUCAŢIA ÎN REPUBLICA MOLDOVA/PUBLICAŢIE STATISTICĂ 3

CUPRINSCONTENTS

inTROduCERE ..................................................................................................................................................................................................................................8GLOSAR..............................................................................................................................................................................................................................................9IntroductIon ...............................................................................................................................................................................................................................10Glossary .......................................................................................................................................................................................................................................11SuMAR / suMMary ........................................................................................................................................................................................................................12COMPARTiMEnT GEnERAL ............................................................................................................................................................................................................18General sectIon ........................................................................................................................................................................................................................18EVOLuţiA nuMăRuLui dE ELEVi şi STudEnţi ..........................................................................................................................................................................18evolutIon oF students nuMBer ...........................................................................................................................................................................................18ELEVi şi STudEnţi PE TiPuRi dE inSTiTuţii .............................................................................................................................................................................18students By type oF InstItutIons .......................................................................................................................................................................................18POndEREA PERSOAnELOR CuPRinSE în înVăţăMînT în TOTAL POPuLAţiE (iSCEd 0-6) .................................................................................................18tHe sHare oF enrolled students In total populatIon (Isced 0-6) ..........................................................................................................................18RATA dE CuPRindERE în înVăţăMînT PE GRuPE dE VîRSTă ................................................................................................................................................19enrolMent rate In educatIon By aGe Groups ................................................................................................................................................................19RATA dE CuPRindERE în înVăţăMînT PE niVELuRi EduCAţiOnALE ...................................................................................................................................20enrolMent rate By level oF educatIon ............................................................................................................................................................................20inSTiTuţii, ELEVi/STudEnţi şi CAdRE didACTiCE, PE TiPuRi dE inSTiTuţii ......................................................................................................................21InstItutIons, students and pedaGoGIcal staFF, By type oF InstItutIons ............................................................................................................21inSTiTuţii dE înVăţăMînT nESTATALE, ELEVi/STudEnţi şi CAdRE didACTiCE .................................................................................................................21non-puBlIc InstItutIons, students and pedaGoGIcal staFF .....................................................................................................................................21PERSOAnE CuPRinSE în înVăţăMînT PE SEXE şi niVELE dE EduCAţiE (COnFORM iSCEd 1997) ................................................................................22enrolMent By seX and level oF educatIon (accordInG to Isced 1997) .................................................................................................................22ELEVi în înVăţăMînTuL SECundAR dE TREAPTA ii (iSCEd 3) ................................................................................................................................................24enrolMent In upper secondary educatIon (Isced 3) ...................................................................................................................................................24ELEVi în înVăţăMînTuL SECundAR dE TREAPTA ii (iSCEd 3) ................................................................................................................................................24enrolMent In upper secondary educatIon (Isced 3) ...................................................................................................................................................24STudEnţi/ELEVi în PRiMA TREAPTă A înVăţăMînTuLui TERţiAR (iSCEd 5) .......................................................................................................................25enrolMent In FIrst staGe oF tertIary educatIon (level 5) .......................................................................................................................................25STudEnţi/ELEVi în PRiMA TREAPTă A înVăţăMînTuLui TERţiAR (iSCEd 5) .......................................................................................................................25enrolMent In FIrst staGe oF tertIary educatIon (level 5) .......................................................................................................................................25ABSOLVEnţi PE TiPuRi dE inSTiTuţii ........................................................................................................................................................................................26Graduates By type oF InstItutIons ....................................................................................................................................................................................26ABSOLVEnţii înVăţăMînTuLui SECundAR, MEdiu dE SPECiALiTATE şi SuPERiOR .........................................................................................................26Graduates FroM secondary educatIon, colleGes and HIGHer educatIon ........................................................................................................26ABSOLVEnţii înVăţăMînTuLui GiMnAziAL în GRuPA dE VîRSTă 15 Ani ..............................................................................................................................27Graduates FroM BasIc educatIon as coMpared to tHe populatIon aGed 15 ......................................................................................................27COnTinuAREA STudiiLOR ............................................................................................................................................................................................................27contInuatIon oF studIes .........................................................................................................................................................................................................27ELEVi/STudEnţi PE TiPuRi dE inSTiTuţii şi GRuPE dE VîRSTă ...........................................................................................................................................28students By type oF InstItutIons and aGe Group ........................................................................................................................................................28SPERAnţA dE ViAţă şCOLARă PE SEXE şi niVELE EduCAţiOnALE ....................................................................................................................................29eXpected years In educatIon By seX and levels oF educatIon ...............................................................................................................................29ELEVi/STudEnţi dE SEX FEMinin LA 100 ELEVi/STudEnţi dE SEX MASCuLin, 2011/12 ....................................................................................................29FeMale students per 100 Male students, 2011 /12 .........................................................................................................................................................29ELEVi/STudEnţi PE TiPuRi dE inSTiTuţii ..................................................................................................................................................................................30students By type oF InstItutIons .......................................................................................................................................................................................30ELEVi/STudEnţi în COLEGii şi inSTiTuţii dE înVăţăMînT SuPERiOR, PE FORME dE înVăţăMînT ...............................................................................31students In colleGes and HIGHer educatIon InstItutIons, By Mode oF studIes ..............................................................................................31ELEVE/STudEnTE în COLEGii şi inSTiTuţii dE înVăţăMînT SuPERiOR, PE FORME dE înVăţăMînT .............................................................................31FeMale students In colleGes and HIGHer educatIon InstItutIons, By Mode oF studIes ..............................................................................31ELEVi/STudEnţi în COLEGii şi inSTiTuţii dE înVăţăMînT SuPERiOR, PE SEXE şi FORME dE înVăţăMînT ................................................................32students In colleGes and HIGHer educatIon InstItutIons, By seX and Mode oF studIes .............................................................................32POndEREA ELEViLOR/STudEnţiLOR-BuRSiERi .......................................................................................................................................................................32percentaGe oF students receIvInG scHolarsHIp ........................................................................................................................................................32ELEVi/STudEnţi STRăini CARE îşi FAC STudiiLE în REPuBLiCA MOLdOVA, duPă ţARA dE ORiGinE ...........................................................................33ForeIGn students studyInG In tHe repuBlIc oF Moldova, By country oF orIGIn .............................................................................................33CAdRE didACTiCE PE SEXE şi TiPuRi dE inSTiTuţii ...............................................................................................................................................................33pedaGoGIcal staFF By seX and type oF InstItutIons ....................................................................................................................................................33uTiLizAREA COMPuTERELOR dE CăTRE ELEVi / STudEnţi ...................................................................................................................................................34APPLiCATiOn OF COMPuTERS BY STudEnTS ...........................................................................................................................................................................34dOTAREA inSTiTuţiiLOR dE înVăţăMînT Cu BiBLiOTECi, SăLi SPORTiVE şi CAnTinE, PE TiPuRi dE inSTiTuţii, în AnuL dE STudii 2011/12 ........34provIsIon educatIon InstItutIons WItH lIBrarIes, sport Halls and canteens, By tIpe oF InstItutIons, In scHool year 2011/12 ...34EdiTAREA LiTERATuRii didACTiCE ..............................................................................................................................................................................................34puBlIcatIon oF dIdactIc lIterature ....................................................................................................................................................................................34ChELTuiELi PEnTRu înVăţăMînT din BuGETuL PuBLiC nAţiOnAL ......................................................................................................................................35educatIon eXpendItures FroM tHe natIonal puBlIc BudGet ....................................................................................................................................35CîşTiGuL SALARiAL MEdiu nOMinAL LunAR .............................................................................................................................................................................35averaGe MontHly noMInal earnInGs ..................................................................................................................................................................................35EduCAţiA PREşCOLARă ...............................................................................................................................................................................................................36pre-prIMary educatIon ............................................................................................................................................................................................................36inSTiTuţii PREşCOLARE PE FORME dE PROPRiETATE ...........................................................................................................................................................36pre-scHool InstItutIons By type oF oWnersHIp ............................................................................................................................................................36COPii în inSTiTuţii PREşCOLARE, PE SEXE ..............................................................................................................................................................................36enrolMent In pre-scHool InstItutIons, By seX ..............................................................................................................................................................36

Page 5: EDUCAŢIA ÎN REPUBLICA MOLDOVA

4 EDUCATION IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA/STATISTICAL PUBLICATION

inSTiTuţii PREşCOLARE PE MEdii ..............................................................................................................................................................................................37pre-scHool InstItutIons By area.........................................................................................................................................................................................37REPARTizAREA COPiiLOR în inSTiTuţiiLE PREşCOLARE PE VîRSTE şi MEdii ....................................................................................................................37dIstrIButIon oF cHIldren oF pre-scHool InstItutIons By aGe and area ..............................................................................................................37RATA dE CuPRindERE în inSTiTuţii PREşCOLARE, PE MEdii ................................................................................................................................................38enrolMent rate In pre-scHool InstItutIons, By area .................................................................................................................................................38CAPACiTATEA inSTiTuţiiLOR PREşCOLARE ..............................................................................................................................................................................39nuMBer oF Groups and places In pre-scHool InstItutIons .....................................................................................................................................39COPii LA 100 LOCuRi în inSTiTuţii PREşCOLARE, PE MEdii ...................................................................................................................................................39cHIldren per 100 places In pre-scHool InstItutIons, By area .................................................................................................................................39REGiMuL dE LuCRu AL inSTiTuţiiLOR PREşCOLARE, PE MEdii ............................................................................................................................................40WorkInG Hours oF pre-scHool InstItutIons, By area .................................................................................................................................................40EduCAţiA PREşCOLARă PEnTRu COPii Cu nECESiTăţi SPECiALE .....................................................................................................................................41pre-prIMary educatIon For cHIldren WItH specIal needs ........................................................................................................................................41inSTiTuţii PREşCOLARE duPă LiMBA dE EduCAţiE ...............................................................................................................................................................42pre-scHool InstItutIons By lanGuaGe oF InstructIon ...............................................................................................................................................42CAdRE didACTiCE în inSTiTuţiiLE PREşCOLARE, duPă niVELuL dE STudii .....................................................................................................................42pedaGoGIcal staFF In pre-scHool InstItutIons, By educatIonal level ................................................................................................................42CAdRE didACTiCE în inSTiTuţiiLE PREşCOLARE, PE MEdii ..................................................................................................................................................43pedaGoGIcal staFF In pre-scHool InstItutIons, By area ............................................................................................................................................43CAdRE didACTiCE în inSTiTuţiiLE PREşCOLARE, duPă VEChiMEA în MunCă şi PE MEdii ............................................................................................44pedaGoGIcal staFF In pre-scHool InstItutIons, By senIorIty and area ...............................................................................................................44SuPRAFAţA înCăPERiLOR din inSTiTuţiiLE PREşCOLARE, PE MEdii ..................................................................................................................................45Floor area In pre-scHool InstItutIons, By area ...........................................................................................................................................................45PREGăTiREA OBLiGATORiE CăTRE şCOALă ..............................................................................................................................................................................45coMpulsory preparatIon to scHoolInG ..........................................................................................................................................................................45înVăţăMînTuL PRiMAR şi SECundAR GEnERAL ......................................................................................................................................................................46prIMary and General secondary educatIon ..................................................................................................................................................................46inSTiTuţii şi ELEVi în înVăţăMînTuL PRiMAR şi SECundAR GEnERAL, PE TiPuRi dE inSTiTuţii şi FORME dE PROPRiETATE ...............................46General scHools and students, By type oF InstItutIon and ForM oF oWnersHIp ..........................................................................................46STRuCTuRA inSTiTuţiiLOR dE înVăţăMînT dE zi, PE TiPuRi ...............................................................................................................................................47structure oF day educatIonal InstItutIons, By type .................................................................................................................................................47înVăţăMînTuL dE zi ......................................................................................................................................................................................................................48day scHools .................................................................................................................................................................................................................................48ELEVi în şCOLi dE zi, GiMnAzii, LiCEE, PE CLASE şi MEdii ....................................................................................................................................................48students In day scHools, By Grades and area ..............................................................................................................................................................48ELEVi în şCOLi dE zi, GiMnAzii, LiCEE, PE CLASE, VîRSTE şi SEXE ......................................................................................................................................49students In day scHools, By Grades, aGes ...................................................................................................................................................................49SChiMBuRi în şCOLi dE zi, GiMnAzii, LiCEE .............................................................................................................................................................................50sHIFts In day scHools ..............................................................................................................................................................................................................50ELEVE în şCOLi dE zi, GiMnAzii, LiCEE ......................................................................................................................................................................................50FeMale students In day scHools ........................................................................................................................................................................................50ELEVi în şCOLi dE zi, GiMnAzii, LiCEE, PE GRuPE dE VîRSTă, CLASE şi MEdii..................................................................................................................51students In day scHools, By aGe Group, Grades and area ......................................................................................................................................51ELEVi în şCOLi dE zi, GiMnAzii, LiCEE, duPă LiMBA dE STudiu ...........................................................................................................................................52students In day scHools, By lanGuaGe oF InstructIon .............................................................................................................................................52şCOLi dE zi, GiMnAzii, LiCEE în CARE SE STudiAză LiMBi STRăinE ....................................................................................................................................52day scHools In WHIcH ForeIGn lanGuaGes are studIed .............................................................................................................................................52ELEVi CARE STudiAză LiMBi STRăinE în şCOLi dE zi, GiMnAzii, LiCEE...............................................................................................................................53students studyInG ForeIGn lanGuaGes In day scHools ...........................................................................................................................................53ELEVi CARE STudiAză LiMBi STRăinE în şCOLi dE zi, GiMnAzii, LiCEE...............................................................................................................................53students studyInG ForeIGn lanGuaGes In day scHools ...........................................................................................................................................53ELEVi în şCOLi PEnTRu COPii Cu dEFiCiEnţE în dEzVOLTAREA inTELECTuALă SAu FiziCă .........................................................................................54students In specIal scHools ................................................................................................................................................................................................54ELEVi în şCOLi PEnTRu COPii Cu dEFiCiEnţE în dEzVOLTAREA inTELECTuALă SAu FiziCă, PE CLASE .....................................................................54students In specIal scHools, By Grades .........................................................................................................................................................................54PERSOnAL înCAdRAT în şCOLi dE zi, GiMnAzii, LiCEE ...........................................................................................................................................................55eMployed staFF In day scHools ...........................................................................................................................................................................................55CAdRE didACTiCE în şCOLi dE zi, GiMnAzii, LiCEE, PE CLASE .............................................................................................................................................55pedaGoGIcal staFF In day scHools, By Grades ..............................................................................................................................................................55CAdRE didACTiCE în şCOLi dE zi, GiMnAzii, LiCEE, duPă niVELuL dE inSTRuiRE ..........................................................................................................55pedaGoGIcal staFF In day scHools, By educatIonal level ........................................................................................................................................55CAdRE didACTiCE în şCOLi dE zi, GiMnAzii, LiCEE, duPă VEChiMEA în MunCă ..............................................................................................................56pedaGoGIcal staFF In day scHools, By senIorIty ..........................................................................................................................................................56POndEREA CAdRELOR didACTiCE în VîRSTă dE PEnSiOnARE din nuMăRuL TOTAL dE CAdRE didACTiCE ..............................................................56sHare oF pedaGoGIcal staFF oF retIreMent aGe In tHe total nuMBer oF pedaGoGIcal staFF ...................................................................56PROFESORi în şCOLi dE zi, GiMnAzii, LiCEE, PE diSCiPLinE.................................................................................................................................................56teacHers In day scHools, By suBjects .............................................................................................................................................................................56ABSOLVEnţi Ai şCOLiLOR dE zi, GiMnAziiLOR, LiCEELOR .....................................................................................................................................................57day scHool Graduates ............................................................................................................................................................................................................57ASiGuRAREA inSTiTuţiiLOR dE înVăţăMînT PRiMAR şi SECundAR GEnERAL Cu COMPuTERE ...................................................................................57provIsIon oF prIMary and General secondary educatIonal InstItutIons WItH coMputers .......................................................................57înVăţăMînTuL SERAL ....................................................................................................................................................................................................................58evenInG scHools .......................................................................................................................................................................................................................58ELEVi în şCOLi SERALE, PE CLASE .............................................................................................................................................................................................58evenInG scHool students, By Grades ...............................................................................................................................................................................58POndEREA ABSOLVEnţiLOR şCOLiLOR SERALE din nuMăRuL TOTAL dE ABSOLVEnţi, duPă TiPuL inSTiTuţiEi .....................................................58sHare oF Graduates In evenInG scHools to total nuMBer oF Graduates, By type oF InstItutIon .........................................................58ELEVi în şCOLi SERALE, PE GRuPE dE VîRSTă şi SEXE .........................................................................................................................................................58

Page 6: EDUCAŢIA ÎN REPUBLICA MOLDOVA

EDUCAŢIA ÎN REPUBLICA MOLDOVA/PUBLICAŢIE STATISTICĂ 5

evenInG scHool students, By aGe Group and seX ........................................................................................................................................................58înVăţăMînTuL SECundAR PROFESiOnAL .................................................................................................................................................................................59secondary vocatIonal educatIon ......................................................................................................................................................................................59inSTiTuţii şi ELEVi în înVăţăMînTuL SECundAR PROFESiOnAL .........................................................................................................................................59VOCATiOnAL SChOOLS And STudEnTS ....................................................................................................................................................................................59ELEVi şi ABSOLVEnţi Ai inSTiTuţiiLOR dE înVăţăMînT SECundAR PROFESiOnAL LA 10000 LOCuiTORi .....................................................................59students and Graduates FroM vocatIonal scHools per 10000 InHaBItants......................................................................................................59ELEVi în inSTiTuţiiLE dE înVăţăMînT SECundAR PROFESiOnAL, PE VîRSTE şi SEXE ....................................................................................................60vocatIonal scHool students, By aGe and seX ...............................................................................................................................................................60înMATRiCuLAREA şi PROMOţiA ...................................................................................................................................................................................................60adMIssIon and GraduatIon .....................................................................................................................................................................................................60REzuLTATELE AdMiTERii ...............................................................................................................................................................................................................61adMIssIon results .....................................................................................................................................................................................................................61înMATRiCuLAREA ELEViLOR în inSTiTuţiiLE dE înVăţăMînT SECundAR PROFESiOnAL, PE unELE PROFESii / MESERii .......................................61adMIssIon oF vocatIonal scHool students, By soMe specIalItIes ........................................................................................................................61nuMăRuL dE ELEVi în inSTiTuţiiLE dE înVăţăMînT SECundAR PROFESiOnAL, PE unELE PROFESii / MESERii .......................................................62enrolMent In vocatIonal scHools, By soMe specIalItIes .........................................................................................................................................62ABSOLVEnţii inSTiTuţiiLOR dE înVăţăMînT SECundAR PROFESiOnAL, PE unELE PROFESii / MESERii ....................................................................63GraduatIon In vocatIonal scHools, By soMe specIalItIes ........................................................................................................................................63ELEVi în inSTiTuţiiLE dE înVăţăMînT SECundAR PROFESiOnAL, duPă LiMBA dE PREdARE ........................................................................................64vocatIonal scHool students, By lanGuaGe oF InstructIon ....................................................................................................................................64ELEVi-BuRSiERi în inSTiTuţiiLE dE înVăţăMînT SECundAR PROFESiOnAL ......................................................................................................................64vocatIonal scHool students receIvInG state scHolarsHIp ....................................................................................................................................64ASiGuRAREA ELEViLOR din înVăţăMînTuL SECundAR PROFESiOnAL Cu LOCuRi în CăMinE ......................................................................................64provIsIon oF students WItH Hostels ................................................................................................................................................................................64CAdRE didACTiCE în inSTiTuţiiLE dE înVăţăMînT SECundAR PROFESiOnAL .................................................................................................................65pedaGoGIcal staFF In vocatIonal scHools .....................................................................................................................................................................65CAdRE didACTiCE în inSTiTuţiiLE dE înVăţăMînT SECundAR PROFESiOnAL, duPă niVELuL dE inSTRuiRE ...........................................................65pedaGoGIcal staFF In vocatIonal scHools, By level oF educatIon.......................................................................................................................65BAzA MATERiALă A inSTiTuţiiLOR dE înVăţăMînT SECundAR PROFESiOnAL, 2011/12 ...................................................................................................65resourse Base oF vocatIonal scHools, 2011/12 .............................................................................................................................................................65provIsIon oF vocatIonal scHools WItH coMputers ....................................................................................................................................................66înVăţăMînTuL MEdiu dE SPECiALiTATE ....................................................................................................................................................................................67secondary specIalIZed educatIon ......................................................................................................................................................................................67indiCATORii PRinCiPALi Ai ACTiViTăţii inSTiTuţiiLOR dE înVăţăMînT MEdiu dE SPECiALiTATE ...................................................................................67MaIn IndIcators oF secondary specIalIZed educatIon ..............................................................................................................................................67ELEVi şi ABSOLVEnţi Ai COLEGiiLOR LA 10000 LOCuiTORi .....................................................................................................................................................67students and Graduates FroM colleGes per 10000 InHaBItants ............................................................................................................................67COLEGii, ELEVi şi ABSOLVEnţi, PE FORME dE PROPRiETATE................................................................................................................................................68colleGes, students and Graduates, By type oF oWnersHIp ....................................................................................................................................68ELEVi în COLEGiiLE dE STAT şi nESTATALE...............................................................................................................................................................................68students In puBlIc and non-puBlIc colleGes ................................................................................................................................................................68dIstrIButIon oF students By ForM oF InstItutIon oWnersHIp .................................................................................................................................69ELEVi în COLEGii, PE FORME dE înVăţăMînT ...........................................................................................................................................................................69colleGe students, By Mode oF studIes ............................................................................................................................................................................69REzuLTATELE AdMiTERii ...............................................................................................................................................................................................................69adMIssIon results .....................................................................................................................................................................................................................69ELEVi în COLEGii, PE VîRSTE şi SEXE ........................................................................................................................................................................................70colleGe students, By aGe and seX .....................................................................................................................................................................................70înMATRiCuLAREA ELEViLOR în COLEGii, PE GRuPE dE RAMuRă .........................................................................................................................................71adMIssIon In colleGes, By sector .......................................................................................................................................................................................71ABSOLVEnţii COLEGiiLOR, PE GRuPE dE RAMuRă .................................................................................................................................................................71GraduatIon In colleGes, By sector ...................................................................................................................................................................................71nuMăRuL dE ELEVi în COLEGii, PE GRuPE dE RAMuRă ........................................................................................................................................................72colleGe students, By sector ..............................................................................................................................................................................................72POndEREA ELEViLOR CARE îşi FAC STudiiLE în BAză dE COnTRACT în COLEGiiLE dE STAT ........................................................................................73sHare oF students payInG tuItIon Fee In puBlIc colleGes .......................................................................................................................................73ELEVi în COLEGii, duPă LiMBA dE PREdARE ............................................................................................................................................................................73colleGe students, By lanGuaGe oF InstructIon ..........................................................................................................................................................73ELEVi în COLEGii, duPă nAţiOnALiTATE ...................................................................................................................................................................................73colleGe students, By natIonalIty ......................................................................................................................................................................................73înMATRiCuLAREA ELEViLOR în COLEGii, PE GRuPE dE SPECiALiTăţi .................................................................................................................................74adMIssIon In colleGes, By Group oF specIalItIes .........................................................................................................................................................74nuMăRuL dE ELEVi în COLEGii, PE GRuPE dE SPECiALiTăţi ................................................................................................................................................75students In colleGes, By Group oF specIalItIes ..........................................................................................................................................................75ABSOLVEnţii COLEGiiLOR, PE GRuPE dE SPECiALiTăţi .........................................................................................................................................................76GraduatIon In colleGes, By Group oF specIalItIes ......................................................................................................................................................76ELEVi-BuRSiERi în COLEGiiLE dE STAT (înVăţăMînTuL dE zi) ..............................................................................................................................................77students In puBlIc colleGes receIvInG state scHolarsHIp (day courses) .......................................................................................................77ASiGuRAREA ELEViLOR din COLEGii Cu LOCuRi în CăMinE .................................................................................................................................................77provIsIon oF colleGe students WItH Hostels ..............................................................................................................................................................77CAdRE didACTiCE ..........................................................................................................................................................................................................................77pedaGoGIcal staFF ....................................................................................................................................................................................................................77ELEVi STRăini CARE îşi FAC STudiiLE în COLEGiiLE din REPuBLiCA MOLdOVA, duPă ţARA dE ORiGinE ...................................................................77ForeIGn students studyInG In colleGes oF tHe repuBlIc oF Moldova, By country oF orIGIn ..................................................................77înVăţăMînTuL SuPERiOR ............................................................................................................................................................................................................78HIGHer educatIon .......................................................................................................................................................................................................................78indiCATORii PRinCiPALi Ai ACTiViTăţii inSTiTuţiiLOR dE înVăţăMînT SuPERiOR ............................................................................................................78MaIn IndIcators oF HIGHer educatIon ................................................................................................................................................................................78

CUPRINS

CONTENTS

Page 7: EDUCAŢIA ÎN REPUBLICA MOLDOVA

6 EDUCATION IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA/STATISTICAL PUBLICATION

STudEnţi şi ABSOLVEnţi Ai inSTiTuţiiLOR dE înVăţăMînT SuPERiOR LA 10000 LOCuiTORi .........................................................................................78students and Graduates FroM HIGHer educatIon InstItutIons per 10000 InHaBItants .................................................................................78inSTiTuţii dE înVăţăMînT SuPERiOR, STudEnţi şi ABSOLVEnţi, PE FORME dE PROPRiETATE ....................................................................................79HIGHer educatIon InstItutIons, students and Graduates, By ForM oF oWnersHIp ........................................................................................79STudEnţi în inSTiTuţiiLE dE înVăţăMînT SuPERiOR dE STAT şi nESTATALE ...................................................................................................................79students In puBlIc and non-puBlIc HIGHer educatIon InstItutIons ......................................................................................................................79STudEnţi în inSTiTuţiiLE dE înVăţăMîînT SuPERiOR, PE FORME dE înVăţăMînT .........................................................................................................80students In HIGHer educatIon InstItutIons, By Mode oF studIes ..........................................................................................................................80POndEREA STudEnţiLOR CARE îşi FAC STudiiLE în BAză dE COnTRACT în inSTiTuţiiLE dE STAT .............................................................................80sHare oF students payInG tuItIon Fee In puBlIc InstItutIons ..................................................................................................................................80ABSOLVEnţi şi STudEnţi în inSTiTuţiiLE dE înVăţăMînT SuPERiOR, PE CiCLuRi ..........................................................................................................81Graduates and students In HIGHer educatIon InstututIons, By cycles ............................................................................................................81STudEnţi în inSTiTuţiiLE dE înVăţăMînT SuPERiOR, PE VîRSTE şi SEXE ........................................................................................................................82students In HIGHer educatIon InstItutIons, By aGe and seX ....................................................................................................................................82REzuLTATELE AdMiTERii ...............................................................................................................................................................................................................83adMIssIon results .....................................................................................................................................................................................................................83înMATRiCuLAREA STudEnţiLOR în inSTiTuţiiLE dE înVăţăMînT SuPERiOR (EXCLuSiV CiCLuL ii), PE dOMEnii GEnERALE dE STudiu ..............84adMIssIon In HIGHer educatIon InstItutIons (eXcludInG cycle II), By FIelds oF study ..................................................................................84înMATRiCuLAREA STudEnţiLOR în inSTiTuţiiLE dE înVăţăMînT SuPERiOR LA CiCLuL ii, PE dOMEnii GEnERALE dE STudiu ..............................85adMIssIon In HIGHer educatIon InstItutIons to tHe cycle II, By FIelds oF study .............................................................................................85nuMăRuL dE STudEnţi în inSTiTuţiiLE dE înVăţăMînT SuPERiOR, PE dOMEnii GEnERALE dE STudiu ...................................................................86enrolMent In HIGHer educatIon InstItutIons, By FIelds oF study ........................................................................................................................86STRuCTuRA STudEnţiLOR în inSTiTuţiiLE dE înVăţăMînT SuPERiOR, PE dOMEnii GEnERALE dE STudiu şi SEXE, 2011/12 ...............................87dIstrIButIon oF students In HIGHer educatIon InstItutIons, By FIelds oF study and seX, 2011/12 ............................................................87STudEnţi în inSTiTuţiiLE dE înVăţăMînT SuPERiOR PE CiCLuRi şi dOMEnii GEnERALE dE STudiu .........................................................................88enrolMent In HIGHer educatIon InstItutIons, By cycles and FIelds oF study .................................................................................................88ABSOLVEnţii inSTiTuţiiLOR dE înVăţăMînT SuPERiOR PE CiCLuRi şi dOMEnii GEnERALE dE STudiu .....................................................................89GraduatIon FroM HIGHer educatIon InstItutIons, By cycles and FIelds oF study .........................................................................................89ABSOLVEnţii STudiiLOR SuPERiOARE PREBOLOGnA, MEdiCALE şi FARMACEuTiCE, PE GRuPE dE SPECiALiTăţi ..................................................90GraduatIon FroM preBoloGna HIGHer educatIon, MedIcIne and pHarMacy By Group oF specIalItIes ....................................................90STudEnţi în inSTiTuţiiLE dE înVăţăMînT SuPERiOR, duPă LiMBA dE PREdARE ............................................................................................................91students In HIGHer educatIon InstItutIons, By lanGuaGe oF InstructIon ........................................................................................................91SRTuCTuRA STudEnţiLOR din inSTiTuţiiLE dE înVăţăMînT SuPERiOR, duPă nAţiOnALiTATE ..................................................................................91students In HIGHer educatIon InstItutIons, By natIonalIty .....................................................................................................................................91STudEnţi-BuRSiERi în inSTiTuţiiLE dE înVăţăMînT SuPERiOR dE STAT (înVăţăMînTuL dE zi) ..................................................................................91students receIvInG state scHolarsHIp In puBlIc HIGHer educatIon InstItutIons (day courses) .............................................................91ASiGuRAREA STudEnţiLOR din înVăţăMînTuL SuPERiOR Cu LOCuRi în CăMinE ..........................................................................................................91provIsIon oF students FroM HIGHer educatIon InstItutIons WItH Hostels ......................................................................................................91PERSOnALuL didACTiCO-şTiinţiFiC, PE SEXE .........................................................................................................................................................................92teacHInG and scIentIFIc staFF, By seX ................................................................................................................................................................................92STudEnţi STRăini în inSTiTuţiiLE dE înVăţăMînT SuPERiOR, duPă ţARA dE ORiGinE ................................................................................................92ForeIGn students studyInG In HIGHer educatIon InstItutIons, By country oF orIGIn ..................................................................................92dOCTORAnTuRA şi POSTdOCTORAnTuRA ...............................................................................................................................................................................93doctoral and postdoctoral studIes ...............................................................................................................................................................................93indiCATORii PRinCPALi Ai STudiiLOR dE dOCTORAT ..............................................................................................................................................................93MaIn IndIcators oF doctoral studIes ...............................................................................................................................................................................93dOCTORAnzi CARE îşi FAC STudiiLE în BAză dE COnTRACT ...............................................................................................................................................94students oF doctoral studIes payInG tuItIon Fee ......................................................................................................................................................94dOCTORAnzi COnFORM dOMEniiLOR şTiinţiFiCE ..................................................................................................................................................................94students oF doctoral studIes By scIence doMaIns ...................................................................................................................................................94înMATRiCuLAREA LA dOCTORAT COnFORM dOMEniiLOR şTiinţiFiCE ................................................................................................................................95adMIssIon By scIence doMaIns ..............................................................................................................................................................................................95ABSOLVEnţii dOCTORATuLui COnFORM dOMEniiLOR şTiinţiFiCE .....................................................................................................................................95GraduatIon By scIence doMaIns ..........................................................................................................................................................................................95dOCTORAnzi PE GRuPE dE VîRSTă şi SEXE ............................................................................................................................................................................96students oF doctoral studIes, By aGe Group and seX ..............................................................................................................................................96dOCTORAnzi PE GRuPE dE VîRSTă şi SEXE, 2011 ..................................................................................................................................................................96students oF doctoral studIes, By aGe Group and seX, 2011 ....................................................................................................................................96indiCATORii PRinCiPALi Ai STudiiLOR dE POSTdOCTORAT ...................................................................................................................................................97MaIn IndIcators oF post-doctoral studIes .....................................................................................................................................................................97PREGăTiREA CAdRELOR PESTE hOTARE ..................................................................................................................................................................................97educatIon aBroad ......................................................................................................................................................................................................................97POSTdOCTORAnzi COnFORM dOMEniiLOR şTiinţiFiCE ........................................................................................................................................................98students oF post-doctoral studIes By scIence doMaIns.........................................................................................................................................98dOCTORAnzi STRăini, duPă ţARA dE ORiGinE .......................................................................................................................................................................99ForeIGn students oF doctoral studIes, By country oF orIGIn .............................................................................................................................99STATiSTiCA REGiOnALă ..............................................................................................................................................................................................................100reGIonal statIstIcs .................................................................................................................................................................................................................100inSTiTuţii PREşCOLARE ............................................................................................................................................................................................................100pre-scHool InstItutIons .......................................................................................................................................................................................................100COPii în inSTiTuţii PREşCOLARE enrolMent In prescHool InstItutIons ...............................................................................................................101ELEVi şi inSTiTuţii în inVăţăMînTuL PRiMAR şi SECundAR GEnERAL ............................................................................................................................102students and InstItutIons In prIMary and General secondary educatIon .....................................................................................................102ABSOLVEnţi Ai înVăţăMînTuLui GiMnAziAL (înVăţăMînT dE zi) .......................................................................................................................................103ABSOLVEnţi Ai înVăţăMînTuLui LiCEAL (înVăţăMînT dE zi) ..............................................................................................................................................104inSTiTuţii şi ELEVi în înVăţăMînTuL SECundAR PROFESiOnAL .......................................................................................................................................106vocatIonal scHools and students ..................................................................................................................................................................................106nuMăRuL dE înMATRiCuLAţi şi ABSOLVEnţi în inSTiTuţiiLE dE înVăţăMînT SECundAR PROFESiOnAL adMIssIon and GraduatIon FroM vocatIon scHools .................................................................................................................................................107

Page 8: EDUCAŢIA ÎN REPUBLICA MOLDOVA

EDUCAŢIA ÎN REPUBLICA MOLDOVA/PUBLICAŢIE STATISTICĂ 7

COLEGii ..........................................................................................................................................................................................................................................108colleGes .....................................................................................................................................................................................................................................108înMATRiCuLAţi în COLEGii .........................................................................................................................................................................................................108adMIssIon In colleGes ...........................................................................................................................................................................................................108nuMăRuL dE ELEVi în COLEGii .................................................................................................................................................................................................109enrolMent In colleGes .........................................................................................................................................................................................................109ABSOLVEnţi din COLEGii ...........................................................................................................................................................................................................109GraduatIon FroM colleGes .................................................................................................................................................................................................109inSTiTuţii dE înVăţăMînT SuPERiOR ......................................................................................................................................................................................110HIGHer educatIon InstItutIons ...........................................................................................................................................................................................110STudEnţi în inSTiTuţiiLE dE înVăţăMînT SuPERiOR ..........................................................................................................................................................110students In HIGHer educatIon InstItutIons ..................................................................................................................................................................110STATiSTiCA inTERnAţiOnALă ....................................................................................................................................................................................................111InternatIonal statIstIcs .......................................................................................................................................................................................................111RATA BRuTă dE CuPRindERE în înVăţăMînTuL PREşCOLAR (niVELuL 0) ....................................................................................................................... 111Gross enrolMent ratIo In pre – prIMary educatIon (level 0 )............................................................................................................................... 111RATA nETă dE CuPRindERE în înVăţăMînTuL PREşCOLAR (niVELuL 0) ..........................................................................................................................112net enrolMent rate In pre – prIMary educatIon (level 0 ) ......................................................................................................................................113RATA BRuTă dE CuPRindERE în înVăţăMînTuL PRiMAR (niVELuL 1) ................................................................................................................................113Gross enrolMent ratIo In prIMary educatIon (level 1) ...........................................................................................................................................113RATA nETă dE CuPRindERE în înVăţăMînTuL PRiMAR (niVELuL 1) ..................................................................................................................................114net enrolMent rate In prIMary educatIon (level 1) ..................................................................................................................................................114RATA BRuTă dE CuPRindERE în înVăţăMînTuL SECundAR dE TREAPTA i (niVELuL 2) ................................................................................................115Gross enrolMent ratIo In loWer secondary educatIon (level 2 ) .....................................................................................................................115RATA BRuTă dE CuPRindERE în înVăţăMînTuL SECundAR dE TREAPTA ii (niVELuL 3) ...............................................................................................116Gross enrolMent ratIo In upper secondary educatIon (level 3) .......................................................................................................................116RATA nETă dE CuPRindERE în înVăţăMînTuL SECundAR (niVELELE 2 – 3) ....................................................................................................................117net enrolMent rate In secondary educatIon (levels 2 – 3) ...................................................................................................................................117RATA ELEV – înVăţăTOR în înVăţăMînTuL PREşCOLAR (niVELuL 0) .................................................................................................................................118pupIl – teacHer ratIo In pre – prIMary educatIon (level 0 ) ....................................................................................................................................118RATA ELEV – înVăţăTOR în înVăţăMînTuL PRiMAR (niVELuL 1) .........................................................................................................................................119pupIl – teacHer ratIo In prIMary educatIon (level 1 ) ...............................................................................................................................................119RATA ELEV – înVăţăTOR în înVăţăMînTuL SECundAR dE TREAPTA i (niVELuL 2)..........................................................................................................120pupIl – teacHer ratIo In loWer secondary educatIon (level 2 ) ..........................................................................................................................120RATA ELEV – înVăţăTOR în înVăţăMînTuL SECundAR dE TREAPTA ii (niVELuL 3).........................................................................................................121pupIl – teacHer ratIo In upper secondary educatIon (level 3 ) ...........................................................................................................................121indiCELE PARiTăţii dE GEn PEnTRu RATA BRuTă dE CuPRindERE ..................................................................................................................................122Gender parIty IndeX For Gross enrolMent ratIo ......................................................................................................................................................122SPERAnţA dE ViAţă şCOLARă în înVăţăMînTuL PREşCOLAR (niVELuL 0) .....................................................................................................................123scHool lIFe eXpectancy In pre – prIMary educatIon (level 0 ) ..............................................................................................................................123SPERAnţA dE ViAţă şCOLARă în înVăţăMînTuL PRiMAR – SECundAR (niVELELE 1 – 3) .............................................................................................124scHool lIFe eXpectancy In prIMary to secondary educatIon (levels 1 to 3 ).................................................................................................124SPERAnţA dE ViAţă şCOLARă în înVăţăMînTuL TERţiAR (niVELuL 5) ............................................................................................................................125scHool lIFe eXpectancy In tertIary educatIon (level 5) .........................................................................................................................................125SPERAnţA dE ViAţă şCOLARă. în înVăţăMînTuL PRiMAR – TERţiAR (niVELELE 1 – 5) .................................................................................................126scHool lIFe eXpectancy In prIMary to tertIary educatIon (levels 1 – 5 ).........................................................................................................126diSTRiBuţiA STudEnţiLOR din înVăţăMînTuL TERţiAR PE TREPTE (%) ..........................................................................................................................127dIstrIButIon oF students In tertIary educatIon By staGe (%) ..............................................................................................................................127POndEREA STudEnTELOR în înVăţăMînTuL TERţiAR .........................................................................................................................................................128percentaGe oF FeMale students In tertIary educatIon .........................................................................................................................................128STudEnţi în înVăţăMînTuL TERţiAR LA 100 000 LOCuiTORi ...............................................................................................................................................129nuMBer oF students In tertIary educatIon per 100 000 InHaBItants ...................................................................................................................129

SimboluRi foloSite:SymbolS uSed:

– = EVEniMEnTuL nu A EXiSTAT; dATA nOT APPLiCABLE;

... = LiPSă dE dATE; dATA nOT AVAiLABLE;

0,0 = VALOARE MiCă nEGLiGiBLE MAGniTudE

CUPRINS

CONTENTS

Page 9: EDUCAŢIA ÎN REPUBLICA MOLDOVA

8 EDUCATION IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA/STATISTICAL PUBLICATION

INTRODUCERE

Datele prezentate în publicaţie au fost colectate în baza rapoartelor statistice de la instituţiile preşcolare, şcolile primare şi medii de cultură generală, gimnazii, licee, instituţiile de învăţămînt secundar profesional, colegiile şi instituţiile de învăţămînt superior de toate formele de proprietate.

Agregarea datelor a fost efectuată pe niveluri de învăţămînt (preşcolar, primar, gimnazial, mediu de cultură generală, liceal, secundar profesional, mediu de specialitate, superior şi postuniversitar), în conformitate cu structura organizatorică a sistemului naţional de învăţămînt. Datele privind contingentul de elevi sunt prezentate în aspect gender şi vîrstă, iar în cazul învăţămîntului secundar profesional, mediu de specialitate şi superior, inclusiv şi pe domenii de educaţie.

Informaţia este prezentată fără instituţiile de învăţămînt din partea stîngă a Nistrului şi municipiul Bender, cu excepţia cazurilor special menţionate (compartimentul „Învăţămîntul primar şi secundar general”).

Pentru a compara datele cu alte ţări indicatorii privind cuprinderea pe niveluri educaţionale este pezentată conform Clasificării Internaţionale Standard a Învăţămîntului (ISCED 1997). Corespunderea programelor naţionale de educaţie cu cele intrenaţionale se prezintă după cum urmează:

Clasificarea naţională a programelor educaţionale

Clasificarea Internaţională Standard a Învăţămîntului, ISCED 1997

Învăţămîntul preşcolar Învăţămîntul pre-primar (nivelul 0)

Învăţămîntul primar (clasele I-IV) Învăţămîntul primar (nivelul 1)

Învăţămîntul gimnazial (clasele V-IX) Învăţămîntul secundar de treapta I (nivelul 2)

Învăţămîntul secundar general şi profesional:

– mediu de cultură generală, clasele X-XI

– liceal, clasele X-XII

– mediu de specialitate (învăţămîntul liceal în colegii)

– secundar profesional (pentru absolvenţii gimnaziilor)

Învăţămîntul secundar de treapta II (nivelul 3)

Învăţămîntul secundar profesional (pentru absolvenţii şcolilor medii de cultură generală şi liceelor)

Învăţămîntul post-secundar, ne-terţiar

(nivelul 4)

Învăţămîntul mediu de specialitate

Învăţămîntul superior Prima treaptă a învăţămîntului terţiar - nu presupune o calificare avansată a cercetătorilor (nivelul 5)

Doctorat

PostdoctoratA doua treaptă a învăţămîntului terţiar (presupune o calificare avansată a cercetă to rilor) (nivelul 6)

INTRODUCERE

INTrOduCTION

Page 10: EDUCAŢIA ÎN REPUBLICA MOLDOVA

EDUCAŢIA ÎN REPUBLICA MOLDOVA/PUBLICAŢIE STATISTICĂ 9

GLOSAR

GlOSSary

GLOSAR

Rata brută de cuprindere reprezintă numărul total de copii/elevi/studenţi dintr-un anumit nivel educaţional, indiferent de vîrstă, exprimat ca procent faţă de populaţia totală din grupa oficială de vîrstă corespunzătoare nivelului dat, într-un anumit an de studii.

Rata netă de cuprindere reprezintă numărul de copii/elevi/studenţi dintr-un anumit nivel educaţional, din grupa de vîrsta oficială corespunzătoare nivelului dat, exprimat ca raport faţă de populaţia totală de vîrstă respectivă.

În publicaţia dată au fost calculate rata brută şi netă pentru următoarele nivele educaţionale:

învăţămîntul preşcolar 3 - 6 aniînvăţămîntul primar 7 - 10 aniînvăţămîntul gimnazial 11 - 15 ani

Rata de cuprindere în învăţămînt pe vîrste/ grupe de vîrstă reprezintă numărul total de copii/elevi/studenţi de o anumită vîrstă/grupă de vîrstă, indiferent de nivelul de educaţie în care sînt cuprinşi, exprimat ca procent faţă de populaţia totală de aceeaşi vîrstă/grupă de vîrstă.

Speranţa de viaţă şcolară reprezintă numărul total de ani de şcolarizare care se aşteaptă să fie parcurşi de un copil de o anumită vîrstă, presupunînd că el va fi înscris în şcoală la o vîrstă care este egală cu vîrsta corespunzătoare calculării ratei nete de cuprindere şcolară.

Indicele parităţii de gen reprezintă raportul dintre valorile pentru femei şi bărbaţi a unui indicator dat.

Page 11: EDUCAŢIA ÎN REPUBLICA MOLDOVA

10 EDUCATION IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA/STATISTICAL PUBLICATION

INTrOduCTION

data presented in the publication were collected based upon the statistical reports from pre-school institutions, primary and general secondary education schools, gymnasiums, lyceums, secondary vocational education institutions, colleges and higher education institutions of all forms of ownership.

data agregation was performed by the education levels (preschool, primary, gymnasium, general secondary education, lyceum, secondary vocational education, secondary specialized education, higher and post university education), according with the organizational structure of the national education system. data regarding the contingent of students are presented by gender aspect and by age, and in the case of secondary vocational education, secondary specialized education and higher education including also by fields of education.

information is presented without educational institutions from the left bank of the river nistru and municipality Bender, except the specially mentioned cases (the compartment „Primary and general secondary education”).

To compare data with other countries indicators concerning the coverage by the education levels is presented in accordance with International Standard Classification of Education (ISCED 1997). The correspondence of national education programmes with the international ones is presented as follows:

National classification of educational programme

International Standard Classification of Education, ISCED 1997

Pre-primary education Pre-primary education (level 0)

Primary education (grades I to IV)

Primary education (level 1)

Lower secondary education – gymnasium (grades V to IX)

Lower secondary education (level 2)

Upper secondary education:– general secondary school, grades X-XI– lyceum, grades X-XI– lyceum programmes from colleges– vocational school (for graduates of general secondary schools and lyceums)

Upper secondary education (level 3)

Secondary vocational education (for graduates of general secondary schools and lyceums)

Post-secondary, non-tertiary education (level 4)

Secondary specialized educationHigher education

First stage of tertiary education (level 5) (not leading directly to an advanced research qualification)

DoctoratePost-doctorate

Second stage of tertiary education (level 6) (leading to an advanced research qualification)

INTRODUCERE

INTrOduCTION

Page 12: EDUCAŢIA ÎN REPUBLICA MOLDOVA

EDUCAŢIA ÎN REPUBLICA MOLDOVA/PUBLICAŢIE STATISTICĂ 11

GlOSSary

Gross enrolment rate represents the total number of children/students involved in a given level of education, regardless of age, expressed as a percentage of the total population of the official age-group corresponding to the same level of education in a certain school-year.

Net enrolment rate – represents the number of children/students involved in a given level of education, of the official age-group corresponding to this level of education, expressed as a percentage to the total number of population of the respective age-group.

in this publication the gross enrolment rate and net enrolment rate have been calculated for the following levels of education:

pre-primary education 3 - 6 yearsprimary education 7 - 10 yearsgymnasium education 11 - 15 years

enrolment rate in education by age/ age-group represents the total number of enrolled persons of a specific age/ age-group, irrespective of the level of education, as a percentage of the population of the same age/ age-group.

Average school expectancy represents the total number of years of schooling which a child of a certain age can expect to receive in the future, assuming that the probability of his or her being enrolled in school at any particular age is equal to the current enrolment ratio for that age.

Gender parity index (GPI) - represents the ratio of female to male values of a given indicator.

GLOSAR

GlOSSary

Page 13: EDUCAŢIA ÎN REPUBLICA MOLDOVA

12 EDUCATION IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA/STATISTICAL PUBLICATION

În anul de studii 2011/2012 în Republica Moldova funcţionau 3012 instituţii de învăţămînt, inclusiv 1400 preşcolare, 1460 primare şi secundar generale, 70 secundar profesionale, 48 colegii şi 34 instituţii de învăţămînt superior. Comparativ cu anul de studii 2007/2008 numărul total al instituţiilor de învăţămînt nu s-a schimbat esenţial, prezentînd o micşorare de 0,6%. Totodată, numărul instituţiilor de învăţămînt preşcolar este în creştere cu 4,9%, iar numărul instituţiilor de învăţămînt primar şi secundar general – în descreştere cu 5,3%.

Nivelul de participare la procesul de educaţie este determinat preponderent de situaţia demografică din ţară. Numărul populaţiei stabile în vîrstă de pînă la 30 ani a constituit 1581,5 mii persoane la începutul anului 2012, prezentînd o micşorare cu 4,7% faţă de anul 2007. În cazul populaţiei din grupa de vîrstă 3-23 ani s-a înregistrat o micşorare cu 12,2%, iar numărul persoanelor cuprinse în procesul de educaţie (3-23 ani) s-a redus cu 12,6%.

Rata de cuprindere în învăţămînt diferă în funcţie de categoria de vîrstă, cel mai înalt nivel de cuprindere fiind înregistrat în cazul persoanelor în vîrstă de 7-15 ani (88,9% în anul de studii 2011/2012), vârsta tipică pentru învăţămîntul general obligatoriu. Totodată, se constată şi diminuarea acestui indicator, de la 90,5% în anul de studii 2007/2008, pînă la 88,9% în 2011/2012. Cea mai mică rată de cuprindere în învăţămînt este caracteristică pentru grupa de vîrstă 19-23 ani, constituind 27,5% în anul de studii 2011/2012.

Structura persoanelor cuprinse în învăţămînt, relevă că marea majoritate a elevilor cu vîrsta cuprinsă între 7 şi 15 ani sînt înscrişi în învăţămîntul general obligatoriu. Cea mai mare pondere a elevilor din grupa de vîrstă 16-18 ani se regăsesc în învăţămîntul secundar general (circa 61,1%), iar fiecare al treilea elev optează pentru învăţămîntul secundar profesional sau mediu de specialitate. Totodată, cei din grupa de vîrstă 19-23 ani manifestă interes mai mare pentru învăţămîntul superior (circa 83%).

Învăţămîntul preşcolar. În ultimii ani situaţia privind accesul copiilor la învăţămîntul preşcolar s-a îmbunătăţit considerabil, numărul instituţiilor preşcolare se află într-o creştere continuă şi către anul 2011 a constituit 1400 unităţi sau cu circa 5% mai mult faţă de numărul instituţiilor preşcolare care funcţionau în anul 2007.

In the 2011/2012 school year, 3012 educational institutions were operating in the Republic of Moldova, including 1400 pre-school institutions, 1460 primary and secondary schools, 70 secondary vocational institutions, 48 colleges and 34 higher educational institutions. If compared to the 2007/2008 school year, there was no significant changes, showing a decrease by 0,6%. At the same time, the number of pre-school institutions increased by 4,9%, but the number of primary and secondary general education decreased by 5,3%.

The level of participation in the educational process mainly is determined by the demographic situation of the country. At the beginning of 2012 there were 1581,5 thousand people under 30 years of age, by 4,7% fewer comparing to 2007. In case of people aged between 3 and 23 years, there was a decrease by 12,2% and the number of people involved in the educational process (3-23 years old) decreased by 12,6%.

The level of school enrollment differs depending on the age category; the highest enrollment level is in the age group of 7-15 years (88,9% in the 2011/2012 school year) – a typical age for the mandatory secondary education. However, this indicator decreased as well from 90,5% in the 2007/2008 school year down to 88,9% in 2011/2012. The lowest level of school enrollment is specific for the 19-23 years age group, accounting for 27,5% in 2011/2012 school year.

The structure of people enrolled in education reveals that the majority of pupils aged between 7 and 15 years are enrolled in the general mandatory education. The greatest share of pupils of 16-18 years old are enrolled in the general secondary education (about 61,1%) and every third pupil chooses the secondary specialized or vocational education. At the same time, those from the 19-23 years age group show more interest towards higher education (about 83%).

The preschool education. During the last years, the situation concerning the access of children to preschool education improved considerabil, the number of preschool institutions increases continuously and amounted to 1400 units in 2011, or by 5,0% more than the number of preschool institutions in operation in 2007.

SUMARSuMMary

Page 14: EDUCAŢIA ÎN REPUBLICA MOLDOVA

EDUCAŢIA ÎN REPUBLICA MOLDOVA/PUBLICAŢIE STATISTICĂ 13

Se atestă o micşorare a numărului de grădiniţe care funcţionează cu regim de lucru de 6 zile. Comparativ cu anul 2007 numărul acestor instituţii s-a diminuat cu 61,8%.

Creşterea natalităţii şi respectiv a numărului de copii de vîrstă preşcolară s-a rezultat în majorarea numărului de copii care frecventează instituţiile preşcolare, constituind în anul 2011 135,4 mii copii sau cu 12,8% mai mult faţă de anul 2007. Ca rezultat, se înregistrează şi o creştere a ratei de cuprindere în învăţămîntul preşcolar, aceasta constituind 79,6% în anul 2011, faţă de 72,6% în anul 2007. În mediul urban acest indicator s-a majorat cu 9,2 puncte procentuale faţă de anul 2007, iar în mediul rural – cu 8,5 puncte procentuale.

În medie la 100 locuri în instituţii preşcolare revin 82 copii în comparaţie cu 75 copii în anul 2007. Instituţiile preşcolare din mediul urban sunt mai solicitate, la 100 locuri revin 97 copii faţă de 72 copii în mediul rural. Totodată, la un educator revin în medie 14 copii.

În cadrul unor instituţii preşcolare funcţionează grupe specializate, pentru educaţia copiilor cu necesităţi speciale. Majoritatea acestor grupe sînt pentru copiii cu dereglări ale vorbirii. În anul 2011, în aceste instituţii erau cuprinşi 2107 copii.

Învăţămîntul primar şi secundar general. Pe parcursul ultimilor 5 ani, în contextul procesului de optimizare a reţelei instituţiilor de învăţămînt general, numărul instituţiilor de învăţămînt primar şi secundar general s-a redus cu 5,3%. Deasemenea, s-a înregistrat o tendinţă de micşorare a numărului de şcoli, care activează în două schimburi, acestea reprezentînd 81 unităţi în comparaţie cu 155 în anul de studii 2007/2008.

Numărul elevilor din instituţiile de învăţămînt primar şi secundar general la fel a fost în descreştere în ultimii 5 ani. La începutul anului de studii 2011/2012 numărul elevilor din instituţiile de învăţămînt primar şi secundar general a constituit 381,4 mii persoane, reprezentînd o micşorare de 17,6% comparativ cu anul de studii 2007/2008. În medie la 10 mii locuitori revin 1071 elevi faţă de 1289 elevi în anul de studii 2007/2008.

Din totalul elevilor cuprinşi în învăţămîntul primar şi secundar general 138,1 mii (36,3%) reprezintă elevii din învăţămîntul primar şi 181,9 mii (47,8%) – elevii din învăţămîntul gimnazial. Comparativ cu anul de studii 2007/2008 numărul elevilor din învăţămîntul

During the past years fewer and fewer kindergartens have been working six days a week. If compared with 2007, the number of these institutions decreased by 61,8%.

The increase in birth rate and, respectively, in the number of preschool age children, resulted in the augmentation of the number of children attending preschool institutions, amounting to 135,4 thousand children in 2011, or by 12,8% more than in 2007. Subsequently, the rate of preschool education enrollment, accounting for 79,6% in 2011 in comparison with 72,6% in 2007. In the urban area, this indicator increased by 9,2 percentage points in comparison with 2007; in the rural area - by 8,5 percentage points.

On the average, there are 82 children per 100 places in preschool institutions, compared to 75 children in 2007. The preschool institutions from the urban area are more popular, with 97 children per 100 places, compared to 72 children in the rural area. At the same time, on the average there are 14 children per one educator.

Some preschool institutions have specialized groups that provide education to the children with special needs. Most of these groups are designated for children with speech disorders. In 2011, 2107 children were enrolled in these institutions.

Primary and general secondary education. During the last 5 years the number of institution of primary and general secondary education decreased with 5,3% în the context of optimisation of general education network. There was also noticed a decrease in the number of schools that work in two shifts; they amount to 81 units in comparison with 155 in the 2007/2008 school year.

During the last 5 years, the number of children enrolled in the institutions of primary and general secondary education also decreased. At the beginning of the 2011/2012 school year, there were 381,4 thousand students in the primary and secondary general educational institutions, showing a 17,6% decrease if compared with the 2007/2008 school year. On the average, there are 1071 students per 10 thousand inhabitants, in comparison with 1289 students in the 2007/2008 school year.

Out of the total number of students enrolled in the primary and secondary general education, 138,1 thousand (36,3%) are students from the primary educational institutions and 181,9 thousand (47,8%) – from secondary educational institutions. If compared

SUMAR

SuMMary

Page 15: EDUCAŢIA ÎN REPUBLICA MOLDOVA

14 EDUCATION IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA/STATISTICAL PUBLICATION

primar s-a micşorat cu 9,0%, iar a celor din gimnazial – cu 24,1%.

Rata brută de cuprindere a copiilor în învăţămîntul primar în anul 2011/2012 a constituit 93,8%, iar în învăţămîntul gimnazial – 87,5%. Disparităţi semnificative prezintă rata brută de cuprindere în învăţămîntul primar pe medii, constituind 105,0% în mediul urban faţă de 87,5% în mediul rural, iar în învăţămîntul gimnazial, respectiv 96,0% şi 83,2%.

Numărul mediu al elevilor în clasă s-a redus pînă la 19 elevi faţă de 20 elevi în anul de studii 2007/2008. În perioada anilor 2007-2011 rata elev/profesor s-a micşorat de la 12 pînă la 11 persoane. În clasele 1-4 numărul mediu de elevi la un profesor constituie 16 persoane, în clasele 5-9 – 9 persoane, iar în clasele 10-12 –12 persoane.

Ponderea copiilor înscrişi pentru prima dată în clasa I, care au fost încadraţi în programe de educaţie preşcolară în anul de studii 2011/2012 a constituit 97,5%, sau cu 6,0 puncte procentuale mai mult decît în anul de studii 2009/2010.

În medie la 100 elevi revin 4,9 calculatoare, în mediul urban – 4,2 calculatoare, iar în mediul rural – 5,5 calculatoare la 100 elevi. Din numărul total de calculatoare, 43,4% sunt cu acces la Internet, în mediul urban – 54,0%, iar în rural – 37,3%.

Învăţămîntul special cuprinde 29 instituţii şi este organizat pentru copiii cu deficienţe în dezvoltarea intelectuală sau fizică. Numărul copiilor ce frecventează aceste instituţii este în scădere, de la 4,0 mii elevi în anul de studii 2007/2008 pînă la 2,5 mii în 2011/2012.

După absolvirea învăţămîntului gimnazial copiii au posibilitatea să-şi continue studiile în liceu sau se orientează spre învăţământul secundar profesional şi mediu de specialitate, ce oferă posibilitatea alegerii profesiei sau specialităţii în funcţie de interesele şi capacităţile individuale. Astfel, din cei 41,5 mii absolvenţi ai învăţămîntului gimnazial din anul 2011, practic fiecare al doilea (46,9%) îşi continuă studiile în liceе, 21,7% studiază în instituţii de învăţămînt secundar profesional, iar 16,6% - în instituţii de învăţămînt mediu de specialitate.

with the 2007/2008 school year, the number of students in the primary education decreased by 9,0%, and in the secondary education by 24,1%.

In 2011/2012 the gross enrollment rate in primary education accounted for 93,8% and in the lower secondary education – 87,5%. The gross enrollment rate in primary education by areas shows significant disparities, with 105,0% in the urban area compared to 87,5% in the rural area, with 96,0% and 83,2% respectively in the lower secondary education.

The average number of students in a class decreased to 19 students, if compared to 20 students in the 2007/2008 school year. During 2007-2011, the students/teacher ratio decreased from 12 to 11 people. In the 1-4 grades the number of students averages at 16 people, in the 5-9 grades – 9 people, and in the 10-12 grades – 12 people.

The share of children enrolled for the first time in the first grade, which were included in preschool educational programs in the 2011/2012 school year accounted for 97,5%, or by 6,0 percentage points more than in 2009/2010 school year.

On the average, there are 4,9 computers per 100 students, in the urban area – 4,2 computers, and in the rural area – 5,5 computers per 100 students. Out of the total number of computers, 43,4% have access to the Internet; 54,0% in the urban area and 37,3% in the rural area.

The special education encompasses 29 institutions and is organized for children with mental or physical handicap. The number of children that attend these institutions decreased from 4,0 thousand students in the 2007/2008 school year to 2,5 thousand students in the 2011/2012 school year.

After graduating the lower secondary education, the children have the possibility to continue their studies in the lyceums or in secondary vocational or secondary specialized education, fact that offers the possibility to choose the profession or speciality according individual capacities and needs. Thus, of those 41,5 thousand pupils that graduated the general education institution in 2011, practically, every second (46,9%) continues studying at the lyceums, 21,7% study in secondary vocational instituions, and 16,6% - in secondary specialized education institutions.

Page 16: EDUCAŢIA ÎN REPUBLICA MOLDOVA

EDUCAŢIA ÎN REPUBLICA MOLDOVA/PUBLICAŢIE STATISTICĂ 15

Învăţămîntul secundar profesional. Ca rezultat al optimizării reţelei de instituţii de învăţămînt secundar profesional, numărul acestor instituţii s-a redus cu 5 unităţi comparativ cu perioada 2007-2010 şi constituie 70 unităţi. Numărul de elevi relevă o tendinţă de descreştere, fiind de 20,3 mii persoane la începutul anului de studii 2011/2012, faţă de 24,5 mii în 2007/2008.

La începutul anului de studii 2011/2012, ponderea elevilor cu finanţare bugetară în totalul elevilor a fost de 96,3% sau cu 2,9 puncte procentuale mai mult comparativ cu 2007/2008.

Învăţământul secundar profesional este solicitat mai mult de către băieţi, ponderea acestora fiind de 68,7% în anul de studii 2011/2012.

Pe parcursul ultimilor 5 ani, numărul persoanelor înmatriculate este în descreştere, în 2011 fiind înmatriculate 13,0 mii persoane sau cu 19,9% mai puţin comparativ cu 2007. Numărul absolvenţilor a înregistrat circa 13 mii persoane în perioada anilor 2007-2010, fiind de 12,0 mii persoane în anul 2011.

Din numărul total de persoane care au absolvit în anul 2011, 11,7% au obţinut calificarea de lăcătuş la repararea automobilelor, 10,9% – bucătar, 8,2% – tencuitor, 6,4% – operator calculatoare, 6,1% – electrogazosudor-montator, 5,1% – cusătoreasă (industria confecţiilor), 4,3% – tîmplar, etc.

La începutul anului de studii 2011/2012, la 10 mii locuitori reveneau în medie 57 elevi şi 34 absolvenţi din învăţămîntul secundar profesional, faţă de 69 elevi şi 36 absolvenţi în anul de studii 2007/2008.

Învăţămîntul mediu de specialitate. La începutul anului de studii 2011/2012 numărul de elevi în colegii a constituit 31,4 mii persoane, fiind practic la nivelul anului de studii 2007/2008.

Totodată, în colegiile de stat se menţine creşterea ponderii elevilor care urmează studiile din contul bugetului, de la 53,5% în anul de studii 2007/2008 la 64,9% în 2011/2012.

Învăţământul mediu de specialitate într-o proporţie mai mare este solicitat de către fete (peste 55% din numărul total de elevi).

În cazul înmatriculării, se constată o descreştere a numărului de elevi, în 2011 fiind înmatriculate 9,0

Secondary vocational education. As a result of optimization of secondary vocational institutions network, the number of these institutions decreased by 5 units in comparison with the period 2007-2010 and amounts to 70 units. The number of students reveals a decreasing trend, being 20,3 thousand people at the beginning of 2011/2012 school year, if compared with 24,5 thousand in 2007/2008.

At the beginning of 2011/2012 school year, the share of students funded from the budget accounted for 96,3% or by 2,9 percentage points more than in 2007/2008.

The secondary vocational education is attended mainly by boys, their share accounting for 68,7% in the 2011/2012 school year.

During the last 5 years the number of enrolled people has decreasing, 13,0 thousand people being enrolled in 2011 or by 19,9% less than in 2007. The number of graduates accounted to 13 thousand people in the period 2007-2010, being 12,0 thousand people in 2011.

Out of the total number of the 2011 graduates, 11,7% obtained the qualification of mechanic on repair of automobiles, 10,9% – cook, 8,2% –plasterer, 6,4% – operator of computers, 6,1% – electric and gas welder and installer, 5,1% – seamstress, 4,3% – joiner, etc.

At the beginning of 2011/2012 school year, there were 57 students and 34 graduates from secondary vocational education per 10 thousand inhabitants, if compared with 69 students and 36 graduates in 2007/2008.

Specialized secondary education. At the beginning of the 2011/2012 the number of students in colleges amounted to 31,4 thousand people, almost the same level as in 2007/2008 school year.

At the same time, in the public colleges there was a steady increase of the share of students funded from the budget, from 53,5% in the 2007/2008 school year up to 64,9% in 2011/2012.

The specialized secondary education is more requested by girls (over 55% of the total number of students).

In case of admission, there is a decrease in the number of students, 9,0 thousand people being

SUMAR

SuMMary

Page 17: EDUCAŢIA ÎN REPUBLICA MOLDOVA

16 EDUCATION IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA/STATISTICAL PUBLICATION

mii persoane sau cu 16,0% mai puţin comparativ cu 2008. Numărul absolvenţilor, se înscrie într-un trend crescător, alcătuind în 2011 – 7,2 mii persoane.

Din gama de specialităţi oferită de instituţiile medii de specialitate cele mai solicitate rămîn a fi medicina şi economia (respectiv, 17,1% şi 12,0% din absolvenţii anului 2011), după care urmează transporturi şi pedagogie (respectiv, 9,9% şi 8,8%).

La începutul anului de studii 2011/2012, la 10 mii locuitori reveneau în medie 88 elevi şi 20 absolvenţi din învăţămîntul mediu de specialitate, faţă de 92 elevi şi 19 absolvenţi în anul de studii 2008/2009.

Învăţămîntul superior. Numărul de studenţi în instituţiile de învăţămînt superior rămîne a fi în descreştere şi a constituit 103,9 mii persoane la începutul anului de studii 2011/2012 sau cu 15,4% mai puţin faţă de 2007/2008.

În instituţiile de stat, în general, ponderea studenţilor care urmează studiile din contul bugetului a crescut, fiind de 34,3% în anul de studii 2011/2012, faţă de 26,4% în 2007/2008.

În învăţământul superior ponderea populaţiei feminine este superioară celei masculine, în anul de studii 2011/2012 fiind de 56,3%.

La începutul anului de studii 2011/2012, distribuţia studenţilor din învăţămîntul superior pe cicluri relevă o pondere de 82,1% pentru studenţii înscrişi la Ciclul I, 13,9% – la masterat şi 4,0% – la studii superioare medicale şi farmaceutice.

În funcţie de domeniile generale de studiu se constată o pondere mai mare a studenţilor din cadrul ştiinţelor economice (24,3% în anul de studii 2011/2012), fiind urmaţi de cei înscrişi la ştiinţe ale educaţiei (14,8%), drept (13,0%), inginerie şi activităţi inginereşti (11,1%).

În anul 2011, în instituţiile de învăţămînt superior au fost înmatriculate 28,2 mii persoane, fiind practic la nivelul anului precedent. Din total persoane înmatriculate, 71,1% reprezintă persoanele înmatriculate la Ciclul I, 26,3% – la masterat, iar restul la studii superioare medicale şi farmaceutice.

În cazul absolvenţilor, pe parcursul ultimilor 5 ani s-a înregistrat o evoluţie oscilantă, dat fiind realizării

enrolled in 2011 or by 16,0% less than in 2008. The number of graduates increased, accounting to 7,2 thousand people in 2011.

Out of the range of specializations provided by the specialized secondary institutions, the most popular remain to be the medicine and economics (respectively 17,1% and 12,0% of the graduates in 2011), followed by transporting and pedagogy (respectively 9,9% and 8,8%).

At the beginning of the 2011/2012 school year, there were 88 students and 20 graduates from secondary specialized education per 10 thousand inhabitants, in comparison with 92 students and 19 graduates in 2008/2009.

Higher education. The number of students in higher educational institutions remains to be decreasing and amounted to 103,9 thousand people at the beginning of 2011/2012 academic year or by 15,4% less than in 2007/2008.

In the public institutions, at a whole, the share of students funded from the budget increased, accounting for 34,3% in the 2011/2012 academic year, compared to 26,4% in the 2007/2008.

In the higher education, the share of females is higher than the one of males; it accounted for 56,3% in the 2011/2012 academic year.

At the beginning of the 2011/2012 academic year, the distribution of students per cycles reveals a share of 82,1% for the students enrolled in Cycle I, 13,9% – Masterat, and 4,0% – for higher medicine and pharmacology studies.

Depending on the general areas of study, there was noticed a greater share of students in economic sciences (24,3% in the 2011/2012 academic year), followed by those enrolled in education sciences (14,8%), law (13,0%), engineering and related activities (11,1%).

28,2 thousand people were enrolled in the higher education in 2011, almost the same level as in the last year. Out of the total number of enrolled people, 71,1% people were enrolled to the Cycle I, 26,3% – to Masterat and the others to medicine and pharmacology studies.

In case of graduates, during the last 5 years there was

Page 18: EDUCAŢIA ÎN REPUBLICA MOLDOVA

EDUCAŢIA ÎN REPUBLICA MOLDOVA/PUBLICAŢIE STATISTICĂ 17

învăţămîntului superior în două cicluri, cît şi finalizării studiilor superioare PreBologna. În anul 2011 s-a înregistrat o descreştere a numărului de absolvenţi cu 2,2% comparativ cu anul 2010.

La începutul anului de studii 2011/2012, la 10 mii locuitori reveneau în medie 292 studenţi şi 78 absolvenţi din învăţămîntul superior, faţă de 344 studenţi şi 56 absolvenţi în anul de studii 2007/2008.

Doctoratul. Numărul doctoranzilor în anul 2011 a constituit 1556 persoane, fiind practic la nivelul anului precedent. Două treimi din doctoranzi sînt înscrişi la cursuri cu frecvenţă redusă. Repartizarea pe sexe a doctoranzilor, relevă o preponderenţă a femeilor (circa 60%).

Ponderea doctoranzilor instruiţi din contul bugetului pe parcursul anilor 2007-2011 este în descreştere şi a constituit 60,9% în anul 2011, faţă de 72,0% în anul 2007.

noticed changeable evolution, due to the fact that higher education is being organized in two cycles, as well as to the completion of PreBologna higher education. In 2011, there was a 2,2% decrease in the number of graduates, if compared with 2010.

At the beginning of the 2011/2012 academic year, there were 292 students and 78 graduates from higher educational institution per 10 thousand inhabitants, if compared with 344 students and 56 graduates in 2007/2008.

Doctoral studies. The number of doctoral students was 1556 people in 2011, almost the same level as in the last year. Two thirds of the doctoral students are attending part-time courses. The distribution of doctoral students by sex reveals a predominance of women (about 60%).

The share of doctoral students funded from the budget during the period of 2007-2010 has been decreasing decreased and accounted for 60,9% in 2011, compared to 72,0% in 2007.

SUMAR

SuMMary

Page 19: EDUCAŢIA ÎN REPUBLICA MOLDOVA

18 EDUCATION IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA/STATISTICAL PUBLICATION

COMPARTIMENT GENERALGENEral SECTION

EvoLUţIA NUmăRULUI DE ELEvI şI STUDENţIEvOLUTION OF STUDENTS NUMBER

ELEvI şI STUDENţI PE TIPURI DE INSTITUţIISTUDENTS By TypE OF INSTITUTIONS

Numărul total de elevi/studenţi, mii

Total number of students, thous.

din care, în: / of which, in:

instituţii de învăţămînt primar şi secundar general

general schools

instituţii de învăţămînt secundar profesional

vocational schools

colegiicolleges

instituţii de învăţămînt superiorhigher educational institutions

2007/08 641535 462783 24506 31307 1229392008/09 607889 436071 24270 32683 1148652009/10 579764 415462 22161 32249 1098922010/11 557884 396488 21419 32164 1078132011/12 537136 381418 20320 31442 103956

Revin la 10000 locuitoriPer 10000 inhabitants

2007/08 1790 1289 69 88 3442008/09 1704 1222 68 92 3222009/10 1626 1166 62 90 3082010/11 1567 1114 60 90 3032011/12 1508 1071 57 88 292

PoNDEREA PERSoANELoR CUPRINSE ÎN ÎNvăţămÎNT ÎN ToTAL PoPULAţIE (ISCED 0-6)THE SHARE OF ENROLLED STUDENTS IN TOTAL pOpULATION (ISCED 0-6)

Page 20: EDUCAŢIA ÎN REPUBLICA MOLDOVA

EDUCAŢIA ÎN REPUBLICA MOLDOVA/PUBLICAŢIE STATISTICĂ 19

COMPARTIMENT GENERAL

GENEral SECTION

RATA DE CUPRINDERE ÎN ÎNvăţămÎNT PE GRUPE DE vÎRSTăENROLMENT RATE IN EDUCATION By AGE GROUpS

Numărul populaţiei stabile, persoane

Number of resident population, persons

Persoane cuprinse în învăţămînt

Enrolment, persons

Rata de cuprindere în învăţămînt, %

Enrolment rate in education, %

3-6 ani / years

2007 147319 109212 74,1

2008 147532 111854 75,8

2009 148859 114921 77,2

2010 150021 118850 79,2

2011 150343 123003 81,8

7-10 ani / years2007 161370 148260 91,9

2008 155346 142275 91,6

2009 150947 138193 91,6

2010 147897 135957 91,9

2011 147226 135308 91,9

11-15 ani / years2007 266097 238672 89,7

2008 249906 220608 88,3

2009 233818 204570 87,5

2010 219372 189581 86,4

2011 207925 180383 86,8

16-18 ani / years2007 195587 120408 61,6

2008 186453 115069 61,7

2009 177348 110895 62,5

2010 169757 106622 62,8

2011 159990 98593 61,6

19-23 ani / years2007 359644 100814 28,0

2008 358541 95253 26,6

2009 352434 94545 26,8

2010 341397 93401 27,4

2011 326642 89824 27,5

3-23 ani / years2007 1130017 717366 63,5

2008 1097778 685059 62,4

2009 1063406 663124 62,4

2010 1028444 644411 62,7

2011 992126 627111 63,2

7-15 ani / years2007 427467 386932 90,5

2008 405252 362883 89,5

2009 384765 342763 89,1

2010 367269 325538 88,6

2011 355151 315691 88,9

7-23 ani / years2007 982698 608154 61,9

2008 950246 573205 60,3

2009 914547 548203 59,9

2010 878423 525561 59,8

2011 841783 504108 59,9

Page 21: EDUCAŢIA ÎN REPUBLICA MOLDOVA

20 EDUCATION IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA/STATISTICAL PUBLICATION

RATA DE CUPRINDERE ÎN ÎNvăţămÎNT PE NIvELURI EDUCAţIoNALEENROLMENT RATE By LEvEL OF EDUCATION

în procente in percent

2007 2008 2009 2010 2011

Total / Total

Învăţămîntul preşcolar (nivelul 0) Pre-primary education (level 0)

Brut 72,6 74,4 75,5 77,1 79,6 Gross

Net 71,1 72,7 74,0 75,8 78,3 Net

Învăţămîntul primar (nivelul 1) Primary education(level 1)

Brut 94,0 93,6 93,5 93,6 93,8 Gross

Net 87,7 87,5 87,6 87,8 87,9 Net

Învăţămîntul gimnazial (nivelul 2) Lower secondary education (level 2)

Brut 90,1 89,3 88,8 88,1 87,5 Gross

Net 85,6 84,6 84,0 83,3 82,9 Net

Fete / Girls

Învăţămîntul preşcolar (nivelul 0) Pre-primary education (level 0)

Brut 72,0 73,8 74,9 76,9 79,0 Gross

Net 70,6 72,3 73,6 75,7 77,7 Net

Învăţămîntul primar (nivelul 1) Primary education(level 1)

Brut 93,0 92,7 93,3 93,2 93,7 Gross

Net 86,9 86,8 87,4 87,1 87,6 Net

Învăţămîntul gimnazial (nivelul 2) Lower secondary education (level 2)

Brut 89,8 88,8 88,2 87,8 87,0 Gross

Net 85,5 84,3 83,5 83,1 82,5 Net

Băieţi / Boys

Învăţămîntul preşcolar (nivelul 0) Pre-primary education (level 0)

Brut 73,2 74,9 76,1 77,4 80,3 Gross

Net 71,5 73,2 74,5 76,0 78,9 Net

Învăţămîntul primar (nivelul 1) Primary education (level 1)

Brut 95,0 94,4 93,7 94,0 93,9 Gross

Net 88,5 88,2 87,8 88,5 88,2 Net

Învăţămîntul gimnazial (nivelul 2) Lower secondary education (level 2)

Brut 90,3 89,8 89,5 88,4 88,0 Gross

Net 85,7 84,9 84,5 83,6 83,3 Net

Urban / Urban

Învăţămîntul preşcolar (nivelul 0) Pre-primary education (level 0)

Brut 88,8 90,8 91,9 94,5 98,0 Gross

Net 87,4 89,2 90,5 93,4 96,7 Net

Învăţămîntul primar (nivelul 1) Primary education (level 1)

Brut 100,9 101,6 102,4 104,0 105,0 Gross

Net 94,0 94,9 95,4 97,3 98,2 Net

Învăţămîntul gimnazial (nivelul 2) Lower secondary education (level 2)

Brut 95,4 95,1 95,8 95,6 96,0 Gross

Net 90,0 89,6 90,2 90,3 90,8 Net

Rural / Rural

Învăţămîntul preşcolar (nivelul 0) Pre-primary education (level 0)

Brut 63,6 65,2 66,1 67,1 69,0 Gross

Net 62,0 63,5 64,5 65,5 67,6 Net

Învăţămîntul primar (nivelul 1) Primary education(level 1)

Brut 90,5 89,4 88,9 88,0 87,5 Gross

Net 84,5 83,7 83,5 82,7 82,2 Net

Învăţămîntul gimnazial (nivelul 2) Lower secondary education (level 2)

Brut 87,3 86,3 85,3 84,3 83,2 Gross

Net 83,3 82,0 80,8 79,8 78,9 Net

Page 22: EDUCAŢIA ÎN REPUBLICA MOLDOVA

EDUCAŢIA ÎN REPUBLICA MOLDOVA/PUBLICAŢIE STATISTICĂ 21

INSTITUţII, ELEvI/STUDENţI şI CADRE DIDACTICE, PE TIPURI DE INSTITUţIIINSTITUTIONS, STUDENTS AND pEDAGOGICAL STAFF, By TypE OF INSTITUTIONS

2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12

Instituţii 1696 1679 1667 1645 1612 Educational institutions

Instituţii de învăţămînt primar şi secundar general

1541 1526 1512 1489 1460 General schools

Instituţii de învăţămînt secundar profesional

75 75 75 75 70 vocational schools

Instituţii de învăţămînt mediu de specialitate (colegii)

49 47 47 48 48 Colleges

Instituţii de învăţămînt superior 31 31 33 33 34 Higher education institutions

Elevi/studenţi 641535 607889 579764 557884 537136 Students

Instituţii de învăţămînt primar şi secundar general

462783 436071 415462 396488 381418 General schools

Instituţii de învăţămînt secundar profesional

24506 24270 22161 21419 20320 vocational schools

Instituţii de învăţămînt mediu de specialitate (colegii)

31307 32683 32249 32164 31442 Colleges

Instituţii de învăţămînt superior 122939 114865 109892 107813 103956 Higher education institutions

Cadre didactice 50148 48183 48147 48729 47093 Pedagogical staff

Instituţii de învăţămînt primar şi secundar general

38743 36986 36998 37405 36203 General schools

Instituţii de învăţămînt secundar profesional

2447 2344 2234 2257 2200 vocational schools

Instituţii de învăţămînt mediu de specialitate ( colegii)

2511 2438 2502 2574 2543 Colleges

Instituţii de învăţămînt superior 6447 6415 6413 6493 6147 Higher education institutions

INSTITUţII DE ÎNvăţămÎNT NESTATALE, ELEvI/STUDENţI şI CADRE DIDACTICE NON-pUBLIC INSTITUTIONS, STUDENTS AND pEDAGOGICAL STAFF

Total Total

din care: / of which:

instituţii de învăţămînt primar şi secundar

general general schools

instituţii de învăţămînt secundar

profesional vocational schools

instituţii de învăţămînt mediu

de specialitate (colegii) colleges

instituţii de învăţămînt superior

higher education institutions

Instituţii / Institutions2007/08 44 22 2 6 14

2008/09 44 22 2 6 14

2009/10 42 20 2 6 14

2010/11 40 18 2 6 14

2011/12 41 18 2 6 15

Elevi/studenţi /Students2007/08 27968 4161 235 2412 21160

2008/09 28594 4015 185 2598 21796

2009/10 26100 3894 131 2439 19636

2010/11 25352 3793 126 2411 19022

2011/12 25192 3878 120 2184 19010

Cadre didactice / Pedagogical staff2007/08 1681 616 20 181 864

2008/09 1755 573 22 183 977

2009/10 1706 604 17 161 924

2010/11 1539 474 14 178 8732011/12 1454 490 12 159 793

COMPARTIMENT GENERAL

GENEral SECTION

Page 23: EDUCAŢIA ÎN REPUBLICA MOLDOVA

22 EDUCATION IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA/STATISTICAL PUBLICATION

PERSoANE CUPRINSE ÎN ÎNvăţămÎNT PE SEXE şI NIvELE DE EDUCAţIE (CoNFoRm ISCED 1997)1 9

ENROLMENT By SEX AND LEvEL OF EDUCATION (ACCORDING TO ISCED 1997)

TotalTotal

FemininFemale

MasculinMale

Învăţămîntul pre-primar (nivelul 0) Pre-primary education (level 0)

2007 106995 51478 55517 2007

2008 109714 52824 56890 2008

2009 112398 54148 58250 2009

2010 115738 56018 59720 2010

2011 119748 57681 62067 2011

Învăţămîntul primar (nivelul 1) Primary education (level 1)

2007 151736 73286 78450 2007

2008 145369 70155 75214 2008

2009 141197 68463 72734 2009

2010 138436 66883 71553 2010

2011 138095 66815 71280 2011

Învăţămîntul secundar de treapta I (nivelul 2) Lower secondary education (level 2)

2007 239650 117167 122483 2007

2008 223130 108831 114299 2008

2009 207720 100955 106765 2009

2010 193271 94160 99111 2010

2011 181935 88262 93673 2011

Învăţămîntul secundar de treapta II (nivelul 3) Upper secondary education (level 3)

2007 105524 55215 50309 2007

2008 103472 53836 49636 2008

2009 99893 51506 48387 2009

2010 96123 49021 47102 2010

2011 92405 47008 45397 2011

învăţămîntul secundar general general secondary education

2007 69113 39664 29449 2007

2008 65528 37496 28032 2008

2009 64386 36761 27625 2009

2010 62686 35523 27163 2010

2011 59718 33547 26171 2011

învăţămîntul secundar profesional secondary vocational education

2007 22491 7812 14679 2007

2008 22460 7708 14752 2008

2009 20300 6540 13760 2009

2010 19235 6023 13212 2010

2011 18542 5963 12579 2011

învăţămîntul mediu de specialitate secondary specialized education

2007 13920 7739 6181 2007

2008 15484 8632 6852 2008

2009 15207 8205 7002 2009

2010 14202 7475 6727 2010

1 Fără străini/ Without foreigners

Page 24: EDUCAŢIA ÎN REPUBLICA MOLDOVA

EDUCAŢIA ÎN REPUBLICA MOLDOVA/PUBLICAŢIE STATISTICĂ 23

TotalTotal

FemininFemale

MasculinMale

2011 14145 7498 6647 2011

Învăţămîntul post-secundar, ne-terţiar (nivelul 4) Post-secondary, non-tertiary education – (level 4)

2007 2015 614 1401 2007

2008 1810 503 1307 2008

2009 1861 456 1405 2009

2010 2184 543 1641 2010

2011 1778 392 1386 2011

Prima treaptă a învăţămîntului terţiar (nivelul 5) First stage of tertiary education (level 5)

2007 140326 82280 58046 2007

2008 132064 76062 56002 2008

2009 126934 71958 54976 2009

2010 125775 71663 54112 2010

2011 121253 68461 52792 2011

învăţămîntul mediu de specialitate secondary specialized education

2007 17387 9908 7479 2007

2008 17199 9690 7509 2008

2009 17042 9943 7099 2009

2010 17962 10461 7501 2010

2011 17297 9885 7412 2011

învăţămîntul superior higher education

2007 122939 72372 50567 2007

2008 114865 66372 48493 2008

2009 109892 62015 47877 2009

2010 107813 61202 46611 2010

2011 103956 58576 45380 2011

A doua treaptă a învăţămîntului terţiar (nivelul 6)Second stage of tertiary education (level 6)

2007 1662 1027 635 2007

2008 1622 979 643 2008

2009 1660 1004 656 2009

2010 1601 961 640 2010

2011 1596 937 659 2011

Total (nivelurile 0-6) Total (levels 0-6)

2007 747908 381067 366841 2007

2008 717181 363190 353991 2008

2009 691663 348490 343173 2009

2010 673128 339249 333879 2010

2011 656810 329556 327254 2011

COMPARTIMENT GENERAL

GENEral SECTION

Page 25: EDUCAŢIA ÎN REPUBLICA MOLDOVA

24 EDUCATION IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA/STATISTICAL PUBLICATION

ELEvI ÎN ÎNvăţămÎNTUL SECUNDAR DE TREAPTA II (ISCED 3)ENROLMENT IN UppER SECONDARy EDUCATION (ISCED 3)

Elevi / Students În % / In %

Total

Total

din care:/of which:

Total

Total

din care:/of which:

licee şi şcolimedii de cultură

generală (cl. 10-11(12))

general education

(grades 10‑11(12))

instituţii de învăţămînt secundar

profesional

vocational education

colegii (învăţămîntul

liceal)

colleges(lyceum

education)

licee şi şcolimedii de cultură

generală (cl. 10-11(12))

general education

(grades 10‑11(12))

instituţii de învăţămînt secundar

profesional

vocational education

colegii (învăţămîntul

liceal)

colleges(lyceum

education)

2007/08 105524 69113 22491 13920 100 65,5 21,3 13,2

2008/09 103472 65528 22460 15484 100 63,3 21,7 15,0

2009/10 99893 64386 20300 15207 100 64,5 20,3 15,2

2010/11 96123 62686 19235 14202 100 65,2 20,0 14,8

2011/12 92405 59718 18542 14145 100 64,6 20,1 15,3

ELEvI ÎN ÎNvăţămÎNTUL SECUNDAR DE TREAPTA II (ISCED 3)ENROLMENT IN UppER SECONDARy EDUCATION (ISCED 3)

Page 26: EDUCAŢIA ÎN REPUBLICA MOLDOVA

EDUCAŢIA ÎN REPUBLICA MOLDOVA/PUBLICAŢIE STATISTICĂ 25

STUDENţI/ELEvI ÎN PRImA TREAPTă A ÎNvăţămÎNTULUI TERţIAR (ISCED 5)ENROLMENT IN FIRST STAGE OF TERTIARy EDUCATION (LEvEL 5)

Studenţi / Elevi / Enrolment În % / In %

Total

Total

din care:/of which:

Total

Total

din care:/of which:

instituţii de învăţămînt

superior

higher education institutions

colegii

colleges

instituţii de învăţămînt superior

higher education institutions

colegii

colleges

2007/08 140326 122939 17387 100 87,6 12,4

2008/09 132064 114865 17199 100 87,0 13,0

2009/10 126934 109892 17042 100 86,6 13,4

2010/11 125775 107813 17962 100 85,7 14,3

2011/12 121253 103956 17297 100 85,7 14,3

STUDENţI/ELEvI ÎN PRImA TREAPTă A ÎNvăţămÎNTULUI TERţIAR (ISCED 5)ENROLMENT IN FIRST STAGE OF TERTIARy EDUCATION (LEvEL 5)

COMPARTIMENT GENERAL

GENEral SECTION

Page 27: EDUCAŢIA ÎN REPUBLICA MOLDOVA

26 EDUCATION IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA/STATISTICAL PUBLICATION

ABSoLvENţI PE TIPURI DE INSTITUţIIGRADUATES By TypE OF INSTITUTIONS

2007 2008 2009 2010 2011

Gimnazii Basic schools (gymnasiums)

51998 50057 47964 45676 41726

Licee/ şcoli medii de cultură generalăGeneral education

27590 23651 22673 21640 21273

Instituţii de învăţămînt secundar profesional vocational schools

12916 12993 12854 13238 12000

Colegii Colleges

6433 6619 7075 6794 7166

Instituţii de învăţămînt superior2 Higher education institutions

19972 29614 26611 28408 27788

Revin la 10000 locuitori Per 10000 inhabitants

Gimnazii Basic schools (gymnasiums)

146 140 135 128 117

Licee/ şcoli medii de cultură generalăGeneral education

77 66 64 61 60

Instituţii de învăţămînt secundar profesional vocational schools

36 36 36 37 34

Colegii Colleges

18 19 20 19 20

Instituţii de învăţămînt superior Higher education institutions

56 83 75 80 78

ABSoLvENţII ÎNvăţămÎNTULUI SECUNDAR, mEDIU DE SPECIALITATE şI SUPERIoRGRADUATES FROM SECONDARy EDUCATION, COLLEGES AND HIGHER EDUCATION

2 Începînd cu anul 2008 numărul total de absolvenţi în învăţămăntul superior reprezintă absolvenţii PreBologna, medicină şi farmacie şi cei din Ciclul I. În anul 2010 a fost prima promoţie a absolvenţiilor Ciclului II / Starting with 2008 year the total number of graduates from higher education includes the PreBologna graduates, medicine and pharmacy, and those from Cycle I. In 2010 year there was the first promotion of graduates from Cycle II

Page 28: EDUCAŢIA ÎN REPUBLICA MOLDOVA

EDUCAŢIA ÎN REPUBLICA MOLDOVA/PUBLICAŢIE STATISTICĂ 27

ABSoLvENţII ÎNvăţămÎNTULUI GImNAzIAL ÎN GRUPA DE vÎRSTă 15 ANI

GRADUATES FROM BASIC EDUCATION AS COMpARED TO THE pOpULATION AGED 15

CoNTINUAREA STUDIILoR CONTINUATION OF STUDIES

Numărul de absolvenţi Number of graduates

Continuarea studiilor în acelaşi an / Continuation of studies in the same reference year

Total

Total

licee şi şcoli medii de cultură generală

general upper secondary schools

instituţii de învăţămînt secundar

profesional vocational schools

colegii colleges

instituţii de învăţămînt

superior

higher education institutions

Gimnazii / Basic schools (gymnasiums)2007 51998 42259 24405 11060 6794 –2008 50057 41777 23423 10491 7863 –

2009 47964 39245 23092 8999 7154 –

2010 45676 38750 21790 9960 7000 –2011 41726 35578 19735 8964 6879 –

Licee şi şcoli medii de cultură generală / General upper secondary schools

2007 27590 21481 – 1484 2328 176692008 23651 20533 – 1253 1773 17507

2009 22673 17680 – 1323 1685 14672

2010 21640 18039 – 1352 1396 152912011 21273 16526 – 1158 1146 14222

În procente / In percent

Gimnazii / Basic schools (gymnasiums)

2007 100 81,3 46,9 21,3 13,1 –2008 100 83,5 46,8 21,0 15,7 –

2009 100 81,8 48,1 18,8 14,9 –

2010 100 84,8 47,7 21,8 15,3 –2011 100 85,3 47,3 21,5 16,5 –

Licee şi şcoli medii de cultură generală / General upper secondary schools

2007 100 77,9 – 5,4 8,4 64,02008 100 86,8 – 5,3 7,5 74,0

2009 100 78,0 – 5,8 7,4 64,7

2010 100 83,4 – 6,2 6,5 70,72011 100 77,7 – 5,4 5,4 66,9

COMPARTIMENT GENERAL

GENEral SECTION

Page 29: EDUCAŢIA ÎN REPUBLICA MOLDOVA

28 EDUCATION IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA/STATISTICAL PUBLICATION

ELEvI/STUDENţI PE TIPURI DE INSTITUţII şI GRUPE DE vÎRSTăSTUDENTS By TypE OF INSTITUTIONS AND AGE GROUp

TotalTotal

şcoli generale (de zi şi serale)general schools

(day and evening)

instituţii de învăţămînt secundar

professionalvocational schools

colegiicolleges

instituţii de învăţămînt

superiorhigher education

institutions

2007/08

Total / Total 641535 462783 24506 31307 122939

pînă la 7 ani/up to 7 years 6451 6451 – – –

7-10 ani/years 146310 146310 – – –

11-15 ani/years 238672 236528 1200 944 –

16-18 ani/years 120408 70311 19963 19766 10368

19-23 ani/years 100814 2880 2493 9927 85514

24 ani şi peste/24 years old and more

28880 303 850 670 27057

2008/09

Total / Total 607889 436071 24270 32683 114865

pînă la 7 ani/up to 7 years 6340 6340 – – –

7-10 ani/years 140119 140119 – – –

11-15 ani/years 220608 218499 1039 1070 –

16-18 ani/years 115069 67952 19571 20672 6874

19-23 ani/years 95253 2729 2767 10420 79337

24 ani şi peste/24 years old and more

30500 432 893 521 28654

2009/10

Total / Total 579764 415462 22161 32249 109892

pînă la 7 ani/up to 7 years 6611 6611 – – –

7-10 ani/years 136266 136266 – – –

11-15 ani/years 204570 202902 763 905 –

16-18 ani/years 110895 66261 17896 20905 5833

19-23 ani/years 94545 2780 2728 10143 78894

24 ani şi peste/24 years old and more

26877 642 774 296 25165

2010/11

Total / Total 557884 396488 21419 32164 107813

pînă la 7 ani/up to 7 years 6961 6961 – – –

7-10 ani/years 134203 134203 – – –

11-15 ani/years 189581 188211 528 842 –

16-18 ani/years 106622 64098 17013 20640 4871

19-23 ani/years 93401 2693 3001 10400 7730724 ani şi peste/24 years old and

more27116 322 877 282 25635

2011/12

Total / Total 537136 381418 20320 31442 103956

pînă la 7 ani/up to 7 years 6824 6824 – – –

7-10 ani/years 133409 133409 – – –

11-15 ani/years 180383 177654 1615 1114 –

16-18 ani/years 98593 60207 15411 19831 3144

19-23 ani/years 89824 3324 2436 10167 73897

24 ani şi peste/24 years old and more

28103 – 858 330 26915

Page 30: EDUCAŢIA ÎN REPUBLICA MOLDOVA

EDUCAŢIA ÎN REPUBLICA MOLDOVA/PUBLICAŢIE STATISTICĂ 29

SPERANţA DE vIAţă şCoLARă PE SEXE şI NIvELE EDUCAţIoNALEEXpECTED yEARS IN EDUCATION By SEX AND LEvELS OF EDUCATION

Primar

Primary

Primar-gimnazial

Primary to lower secondary

Primar-liceal

Primary to upper secondary

Primar-superior

Primary to higher

Total /Total

2007/08 3,80 8,28 10,14 11,53

2008/09 3,78 8,19 10,06 11,39

2009/10 3,79 8,17 10,06 11,41

2010/11 3,82 8,14 10,03 11,43

2011/12 3,81 8,15 10,01 11,41

Feminin/ Female

2007/08 3,79 8,26 10,24 11,89

2008/09 3,77 8,17 10,16 11,70

2009/10 3,81 8,16 10,16 11,69

2010/11 3,82 8,14 10,12 11,72

2011/12 3,82 8,14 10,08 11,69

masculin / Male

2007/08 3,81 8,30 10,04 11,16

2008/09 3,79 8,22 9,96 11,09

2009/10 3,78 8,18 9,95 11,14

2010/11 3,81 8,15 9,95 11,15

2011/12 3,80 8,16 9,94 11,15

ELEvI/STUDENţI DE SEX FEmININ LA 100 ELEvI/STUDENţI DE SEX mASCULIN, 2011/12FEMALE STUDENTS pER 100 MALE STUDENTS, 2011 /12

COMPARTIMENT GENERAL

GENEral SECTION

Page 31: EDUCAŢIA ÎN REPUBLICA MOLDOVA

30 EDUCATION IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA/STATISTICAL PUBLICATION

ELEvI/STUDENţI PE TIPURI DE INSTITUţIISTUDENTS By TypE OF INSTITUTIONS

Total

Total

inclusiv, de sex feminin / including female

persoane / persons %

Total /Total

2007/08 641535 329641 51,4

2008/09 607889 310369 51,1

2009/10 579764 294299 50,8

2010/11 557884 283281 50,8

2011/12 537136 271736 50,6

Instituţii de învăţămînt primar şi secundar general General schools

2007/08 462783 231196 50,0

2008/09 436071 217464 49,9

2009/10 415462 207140 49,9

2010/11 396488 197577 49,8

2011/12 381418 189422 49,7

Instituţii de învăţămînt secundar profesional Vocational schools

2007/08 24506 8426 34,4

2008/09 24270 8211 33,8

2009/10 22161 6996 31,6

2010/11 21419 6566 30,7

2011/12 20320 6355 31,3

Colegii Colleges

2007/08 31307 17647 56,4

2008/09 32683 18322 56,1

2009/10 32249 18148 56,3

2010/11 32164 17936 55,8

2011/12 31442 17383 55,3

Instituţii de învăţămînt superiorHigher education institutions

2007/08 122939 72372 58,9

2008/09 114865 66372 57,8

2009/10 109892 62015 56,4

2010/11 107813 61202 56,8

2011/12 103956 58576 56,3

Page 32: EDUCAŢIA ÎN REPUBLICA MOLDOVA

EDUCAŢIA ÎN REPUBLICA MOLDOVA/PUBLICAŢIE STATISTICĂ 31

ELEvI/STUDENţI ÎN CoLEGII şI INSTITUţII DE ÎNvăţămÎNT SUPERIoR, PE FoRmE DE ÎNvăţămÎNTSTUDENTS IN COLLEGES AND HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS, By MODE OF STUDIES

Elevi/studenţi / Students %

Total Total

din care: / of which: din care: / of which:

învăţămînt de zi

day courses

învăţămînt cu frecvenţă redusă

extramural courses

învăţămînt de zi

day courses

învăţămînt cu frecvenţă redusă

extramural courses

Colegii / Colleges

2007/08 31307 30339 968 96,9 3,1

2008/09 32683 32223 460 98,6 1,4

2009/10 32249 32249 – 100,0 –

2010/11 32164 32164 – 100,0 –

2011/12 31442 31442 – 100,0 –

Instituţii de învăţămînt superior / Higher education institutions

2007/08 122939 79490 43449 64,7 35,3

2008/09 114865 74249 40616 64,6 35,4

2009/10 109892 78231 31661 71,2 28,8

2010/11 107813 77742 30071 72,1 27,9

2011/12 103956 73840 30116 71,0 29,0

ELEvE/STUDENTE ÎN CoLEGII şI INSTITUţII DE ÎNvăţămÎNT SUPERIoR, PE FoRmE DE ÎNvăţămÎNTFEMALE STUDENTS IN COLLEGES AND HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS, By MODE OF STUDIES

Total Total

din care: / of which: În % faţă de numărul total de elevi/studenţi In % to the total number of students

învăţămînt de zi day courses

învăţămînt cu frecvenţă redusă

extramural courses

total total

învăţămînt de zi day courses

învăţămînt cu frecvenţă redusă

extramural courses

Colegii / Colleges

2007/08 17647 17237 410 56,4 56,8 42,4

2008/09 18322 18131 191 56,1 56,3 41,5

2009/10 18148 18148 – 56,3 56,3 –

2010/11 17936 17936 – 55,8 55,8 –

2011/12 17383 17383 – 55,3 55,3 –

Instituţii de învăţămînt superior / Higher education institutions

2007/08 72372 47518 24854 58,9 59,8 57,2

2008/09 66372 42884 23488 57,8 57,8 57,8

2009/10 62015 44727 17288 56,4 57,2 54,6

2010/11 61202 44649 16553 56,8 57,4 55,0

2011/12 58576 42184 16392 56,3 57,1 54,4

COMPARTIMENT GENERAL

GENEral SECTION

Page 33: EDUCAŢIA ÎN REPUBLICA MOLDOVA

32 EDUCATION IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA/STATISTICAL PUBLICATION

ELEvI/STUDENţI ÎN CoLEGII şI INSTITUţII DE ÎNvăţămÎNT SUPERIoR, PE SEXE şI FoRmE DE ÎNvăţămÎNT

STUDENTS IN COLLEGES AND HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS, By SEX AND MODE OF STUDIES

în procente in percent

Masculin / Male Feminin / Female

total total

învăţămînt de zi day courses

învăţămînt cu frecvenţă redusă

extramural coursestotal total

învăţămînt de zi day courses

învăţămînt cu frecvenţă redusă

extramural courses

Colegii / Colleges

2007/08 100 95,9 4,1 100 97,7 2,3

2008/09 100 98,1 1,9 100 99,0 1,0

2009/10 100 100 – 100 100 –

2010/11 100 100 – 100 100 –

2011/12 100 100 – 100 100 –

Instituţii de învăţămînt superior / Higher education institutions

2007/08 100 63,2 36,8 100 65,7 34,3

2008/09 100 64,7 35,3 100 64,6 35,4

2009/10 100 70,0 30,0 100 72,1 27,9

2010/11 100 71,0 29,0 100 73,0 27,0

2011/12 100 69,8 30,2 100 72,0 28,0

PoNDEREA ELEvILoR/STUDENţILoR-BURSIERI3

pERCENTAGE OF STUDENTS RECEIvING SCHOLARSHIpîn procente in percent

2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12

Instituţii de învăţămînt secundar profesional

96,2 96,7 95,9 82,1 79,4 vocational schools

Colegii 74,5 72,9 71,5 70,3 69,3 Colleges

Instituţii de învăţămînt superior 72,0 65,0 62,3 57,2 57,2Higher education institutions

3 Fără persoanele care învaţă în bază de contract/ Without those paying tuition fee

Page 34: EDUCAŢIA ÎN REPUBLICA MOLDOVA

EDUCAŢIA ÎN REPUBLICA MOLDOVA/PUBLICAŢIE STATISTICĂ 33

ELEvI/STUDENţI STRăINI CARE ÎşI FAC STUDIILE ÎN REPUBLICA moLDovA, DUPă ţARA DE oRIGINE

FOREIGN STUDENTS STUDyING IN THE REpUBLIC OF MOLDOvA, By COUNTRy OF ORIGIN

Colegii

Colleges

Instituţii de învăţămînt superior

Higher education institutions

2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12

Numărul de elevi/

studenţi străini/ Number of foreign students

25 12 12 16 49 1383 1219 1300 1372 1632

Bulgaria/ Bulgaria – – – – – 66 53 44 47 24

China/ China – – – – – 4 4 7 2 3

Iordania/ Jordan – – – – – 45 9 5 6 7

Israel/ Israel – – – – – 207 300 525 764 1068

România/ Romania 1 – 1 3 4 100 78 48 36 80

Federaţia Rusă/ Russian Federation

1 – 1 3 4 166 140 141 118 113

Siria/ Syria – – – – – 159 103 62 23 10

Sudan/ Sudan – – – – – 28 24 14 7 1

Turcia/ Turkey – – – – – 163 149 146 76 57

Ucraina/ Ukraine 21 11 9 9 7 354 271 235 202 157

Alte/ Other 2 1 1 1 34 91 88 73 91 112

CADRE DIDACTICE PE SEXE şI TIPURI DE INSTITUţIIpEDAGOGICAL STAFF By SEX AND TypE OF INSTITUTIONS

Total Total

Feminin, % Female, %

Masculin, %Male, %

2007

/08

2008

/09

2009

/10

2010

/11

2011

/12

2007

/08

2008

/09

2009

/10

2010

/11

2011

/12

2007

/08

2008

/09

2009

/10

2010

/11

2011

/12

Instituţii de învăţămînt primar şi secundar general General schools

38743 36986 36998 37405 36203 80,7 82,0 81,5 84,2 84,3 19,3 18,0 18,5 15,8 15,7

Instituţii de învăţămînt secundar profesional vocational schools

2447 2344 2234 2257 2200 51,5 53,7 53,4 52,7 53,8 48,5 46,3 46,6 47,3 46,2

Colegii Colleges

2511 2438 2502 2574 2543 68,3 67,6 71,1 69,8 69,2 31,7 32,4 28,9 30,2 30,8

Instituţii de învăţămînt superiorHigher education institutions

6447 6415 6413 6493 6147 54,3 54,0 54,1 53,1 53,0 45,7 46,0 45,9 46,9 47,0

Total / Total 50148 48183 48147 48729 47093 75,2 76,2 76,0 77,9 78,0 24,8 23,8 24,0 22,1 22,0

COMPARTIMENT GENERAL

GENEral SECTION

Page 35: EDUCAŢIA ÎN REPUBLICA MOLDOVA

34 EDUCATION IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA/STATISTICAL PUBLICATION

UTILIzAREA ComPUTERELoR DE CăTRE ELEvI / STUDENţIAppLICATION OF COMpUTERS By STUDENTS

2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12

Instituţii de învăţămînt primar şi secundar general / General schools

Numărul de elevi 460951 434320 413657 395079 380220 Number of students

Numărul de computere 14260 17070 18330 18513 18842 Number of computers

Numărul de computere la 100 elevi 3,1 3,9 4,4 4,7 5,0Number of computers per 100 students

Instituţii de învăţămînt secundar profesional / Vocational schools

Numărul de elevi 24506 24270 22161 21419 20320 Number of students

Numărul de computere 898 1090 1308 985 1004 Number of computers

Numărul de computere la 100 elevi 3,7 4,5 5,9 4,6 4,9Number of computers per 100 students

Instituţii de învăţămînt mediu de specialitate / Colleges

Numărul de elevi 31307 32683 32249 32164 31442 Number of students

Numărul de computere 1417 1690 1643 1647 1843 Number of computers

Numărul de computere la 100 elevi 4,5 5,2 5,1 5,1 5,9Number of computers per 100 students

Instituţii de învăţămînt superior / Higher education institutions

Numărul de studenţi 122939 114865 109892 107813 103956 Number of students

Numărul de computere 6376 6784 6406 6578 6817 Number of computers

Numărul de computere la 100 studenţi 5,2 5,9 5,8 6,1 6,6Number of computers per 100 students

DoTAREA INSTITUţIILoR DE ÎNvăţămÎNT CU BIBLIoTECI, SăLI SPoRTIvE şI CANTINE, PE TIPURI DE INSTITUţII, ÎN ANUL DE STUDII 2011/12

pROvISION EDUCATION INSTITUTIONS WITH LIBRARIES, SpORT HALLS AND CANTEENS, By TIpE OF INSTITUTIONS, IN SCHOOL yEAR 2011/12

Instituţii de învăţămînt primar şi secundar

general General schools

Instituţii de învăţămînt secundar profesional

vocational schools

Instituţii de învăţămînt mediu de specialitate

Colleges

Instituţii de învăţămînt superior

Higher education institutions

Total instituţii/ Total institutions 1457 70 48 34inclusiv dotate cu, % :

of which with, % :Bibliotecă/ Library 97,5 90,0 95,8 100,0

Sală sportivă/ Sport halls 79,9 80,0 83,3 67,6Cantină/ Canteens 93,7 85,7 68,8 76,5

EDITAREA LITERATURII DIDACTICEpUBLICATION OF DIDACTIC LITERATURE

2007 2008 2009 2010

2011

Total Total

din care, în limba of which, in language

românăromanian

rusă russian

alte other

Total publicaţii 947 618 762 919 869 671 119 79 Total publications

pentru instituţii de învăţămînt primar şi secundar general

304 255 248 546 403 300 69 34 for general schools

pentru instituţii de învăţmînt secundar profesional, mediu de specialitate şi superior

643 363 514 373 466 371 50 45for vocational schools, colleges and universities

Page 36: EDUCAŢIA ÎN REPUBLICA MOLDOVA

EDUCAŢIA ÎN REPUBLICA MOLDOVA/PUBLICAŢIE STATISTICĂ 35

CHELTUIELI PENTRU ÎNvăţămÎNT DIN BUGETUL PUBLIC NAţIoNAL

EDUCATION EXpENDITURES FROM THE NATIONAL pUBLIC BUDGET

2007 2008 2009 2010

Cheltuieli pentru învă ţă mînt, milioane lei (în preţuri curente)

4248,6 5178,4 5665,9 6574,5Education expen ditures, million lei (in current prices)

În % faţă de total cheltuieli 19,0 19,8 20,7 22,4 In % to the all expenditures

În % faţă de PIB 8,0 8,2 9,4 9,2 In % to GDp

CÎşTIGUL SALARIAL mEDIU NomINAL LUNAR AvERAGE MONTHLy NOMINAL EARNINGS

2007 2008 2009 2010 20114

Mediu pe economie, lei 2065,0 2529,7 2747,6 2971,7 3193,9 Average salary per economy, lei

În învăţămînt, lei 1351,2 1670,5 2135,6 2361,0 2805,0 In education, lei

în % faţă de salariul mediu pe economie 65,4 66,0 77,7 79,4 87,8 in % to the average salary

Sursa: Rapoartele statistice cu privire la salarizaredata source: statistical reports on wages and salaries

COMPARTIMENT GENERAL

GENEral SECTION

4 Unităţile economice şi sociale cu 4 şi mai mulţi salariaţi şi toate instituţiile bugetare, indeferent de numărul de salariaţi. / Economic and social units with 4 and more employees, all budgetary institutions, regardless of the number of employees

Page 37: EDUCAŢIA ÎN REPUBLICA MOLDOVA

36 EDUCATION IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA/STATISTICAL PUBLICATION

EDUCAŢIA PREşCOLARĂPrE-PrIMary EduCaTION

INSTITUţII PREşCoLARE PE TIPURIpRE-SCHOOL INSTITUTIONS By TypE

2007 2008 2009 2010 2011

Instituţii preşcolare 1334 1349 1362 1381 1400 Pre-school nstitutions

grădiniţe de copii 479 449 442 476 494 kindergartens

creşe-grădiniţe de copii 824 858 879 845 840 nurseries‑kindergartens

creşe 3 3 3 3 3 nurseries

scoli-grădiniţe de copii 28 39 38 57 63 scools‑kindergartens

Copii 120111 123903 125981 130041 135427 Children

grădiniţe de copii 26333 25565 25311 27498 29277 kindergartens

creşe-grădiniţe de copii 91350 95883 98061 99613 102774 nurseries‑kindergartens

creşe 200 188 168 151 163 nurseries

scoli-grădiniţe de copii 2228 2267 2441 2779 3213 scools‑kindergartens

Locuri 160167 161048 162901 163436 165940 Places

grădiniţe de copii 40192 38173 37440 40039 42939 kindergartens

creşe-grădiniţe de copii 116457 118857 121178 118869 118139 nurseries‑kindergartens

creşe 87 107 107 107 107 nurseries

scoli-grădiniţe de copii 3431 3911 4176 4421 4755 scools‑kindergartens

CoPII ÎN INSTITUţII PREşCoLARE, PE SEXEENROLMENT IN pRE-SCHOOL INSTITUTIONS, By SEX

Page 38: EDUCAŢIA ÎN REPUBLICA MOLDOVA

EDUCAŢIA ÎN REPUBLICA MOLDOVA/PUBLICAŢIE STATISTICĂ 37

INSTITUţII PREşCoLARE PE mEDII pRE-SCHOOL INSTITUTIONS By AREA

2007 2008 2009 2010 2011

Instituţii preşcolare 1334 1349 1362 1381 1400 Pre-school institutions

urban 308 315 316 318 320 urban

rural 1026 1034 1046 1063 1080 rural

Copii 120111 123903 125981 130041 135427 Children

urban 55796 57786 58783 61256 63526 urban

rural 64315 66117 67198 68785 71901 rural

Numărul copiilor, după vîrstă Number of children, by age

pînă la 3 ani 15400 16233 15744 16398 17349 up to 3 years old

urban 9567 10064 9209 9668 10071 urban

rural 5833 6169 6535 6730 7278 rural

3 ani şi peste 104711 107670 110237 113643 118078 children aged 3 years and more

urban 46229 47722 49574 51588 53455 urban

rural 58482 59948 60663 62055 64623 rural

REPARTIzAREA CoPIILoR ÎN INSTITUţIILE PREşCoLARE PE vÎRSTE şI mEDIIDISTRIBUTION OF CHILDREN OF pRE-SCHOOL INSTITUTIONS By AGE AND AREA

Totaltotal

2007 2008 2009 2010 2011

total 120111 123903 125981 130041 135427din care, în vîrstă, ani: / of which aged, years:

pînă la 1 / up to 1 3 4 8 3 01 1368 1329 1067 1145 9592 14029 14900 14669 15250 163903 22600 23167 23990 25626 278064 25357 27014 27584 28573 297835 28222 28556 29554 29926 310586 26582 26777 27182 27764 275327 şi peste7 and more

1950 2156 1927 1754 1899

urban 55796 57786 58783 61256 63526din care, în vîrstă, ani: / of which aged, years:

1 827 751 545 540 4192 8740 9313 8664 9128 96523 11456 11307 12019 12497 135574 11728 12590 12891 13537 136925 11827 12104 12851 13153 137006 10541 10951 11133 11884 118327 şi peste7 and more

677 770 680 517 674

Rural 64315 66117 67198 68785 71901din care, în vîrstă, ani: / of which aged, years:

pînă la 1 / up to 1 3 4 8 3 01 541 578 522 605 5402 5289 5587 6005 6122 67383 11144 11860 11971 13129 142494 13629 14424 14693 15036 160915 16395 16452 16703 16773 173586 16041 15826 16049 15880 157007 şi peste7 and more

1273 1386 1247 1237 1225

EDUCAŢIA PREşCOLARĂ

PrE-PrIMary EduCaTION

Page 39: EDUCAŢIA ÎN REPUBLICA MOLDOVA

38 EDUCATION IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA/STATISTICAL PUBLICATION

RATA DE CUPRINDERE ÎN INSTITUţII PREşCoLARE, PE mEDIIENROLMENT RATE IN pRE-SCHOOL INSTITUTIONS, By AREA

Page 40: EDUCAŢIA ÎN REPUBLICA MOLDOVA

EDUCAŢIA ÎN REPUBLICA MOLDOVA/PUBLICAŢIE STATISTICĂ 39

CAPACITATEA INSTITUţIILoR PREşCoLARE NUMBER OF GROUpS AND pLACES IN pRE-SCHOOL INSTITUTIONS

2007 2008 2009 2010 2011

Total Total

Numărul de grupe 5355 5504 5645 5719 5845 Number of groups

Numărul de locuri 160167 161048 162901 163436 165940 Number of places

Copii la 100 locuri 75 77 77 80 82 Children per 100 places

Urban Urban

Numărul de grupe 2352 2404 2481 2502 2550 Number of groups

Numărul de locuri 63166 63981 64413 65250 65470 Number of places

Copii la 100 locuri 88 90 91 94 97 Children per 100 places

Rural Rural

Numărul de grupe 3003 3100 3164 3217 3295 Number of groups

Numărul de locuri 97001 97067 98488 98186 100470 Number of places

Copii la 100 locuri 66 68 68 70 72 Children per 100 places

CoPII LA 100 LoCURI ÎN INSTITUţII PREşCoLARE, PE mEDIICHILDREN pER 100 pLACES IN pRE-SCHOOL INSTITUTIONS, By AREA

EDUCAŢIA PREşCOLARĂ

PrE-PrIMary EduCaTION

Page 41: EDUCAŢIA ÎN REPUBLICA MOLDOVA

40 EDUCATION IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA/STATISTICAL PUBLICATION

REGImUL DE LUCRU AL INSTITUţIILoR PREşCoLARE, PE mEDIIWORkING HOURS OF pRE-SCHOOL INSTITUTIONS, By AREA

Instituţii preşcolare

pre‑school institutions

Copii înscrişi

Enrolment

2007 2008 2009 2010 2011 2007 2008 2009 2010 2011

Total 1334 1349 1362 1381 1400 120111 123903 125981 130041 135427 Total

urban 308 315 316 318 320 55796 57786 58783 61256 63526 urban

rural 1026 1034 1046 1063 1080 64315 66117 67198 68785 71901 rural

Regimul de lucru al instituţiilor preşcolare / Schedule of pre-school institutions

de 5 zile 1245 1277 1311 1345 1366 115465 119943 123358 127831 1333415 days per week

urban 303 310 311 313 316 55434 57413 58407 60855 63227 urban

rural 942 967 1000 1032 1050 60031 62530 64951 66976 70114 rural

de 6 zile 89 72 51 36 34 4646 3960 2623 2210 20866 days per week

urban 5 5 5 5 4 362 373 376 401 299 urban

rural 84 67 46 31 30 4284 3587 2247 1809 1787 rural

Durata aflării / Working hours

de 24 ore 18 16 17 16 15 716 705 710 701 677 24 hours

urban 18 16 17 16 15 716 705 710 701 677 urban

de 10,5 ore 731 717 767 819 811 66851 60294 68004 73743 74903 10,5 hours

urban 189 143 162 167 160 32865 23710 28421 29218 28845 urban

rural 542 574 605 652 651 33986 36584 39583 44525 46058 rural

de 9 ore 240 242 296 323 357 12746 12780 16563 17768 20377 9 hours

urban 6 6 12 13 19 917 858 1558 1827 2763 urban

rural 234 236 284 310 338 11829 11922 15005 15941 17614 rural

de 6 ore 137 111 93 71 67 5827 5062 4330 3264 2694 6 hours

urban 1 – – – – 169 34 20 – – urban

rural 136 111 93 71 67 5658 5028 4310 3264 2694 rural

Page 42: EDUCAŢIA ÎN REPUBLICA MOLDOVA

EDUCAŢIA ÎN REPUBLICA MOLDOVA/PUBLICAŢIE STATISTICĂ 41

EDUCAţIA PREşCoLARă PENTRU CoPII CU NECESITăţI SPECIALEpRE-pRIMARy EDUCATION FOR CHILDREN WITH SpECIAL NEEDS

2007 2008 2009 2010 2011

Numărul de instituţii 35 33 34 33 33 Number of institutions

din care, pentru copii: of which, for children with:

cu dereglări ale auzului 1 2 2 2 1 impaired hearing

cu dereglări ale vorbirii (şi auz bun) 23 20 21 20 21 impaired speech (when hearing is normal)

cu dereglări ale vederii 4 4 4 4 4 impaired eyesight

cu deficienţe intelec tua le 4 4 5 5 5 mentally retarded

cu dereglări ale aparatului locomotor 2 1 1 1 1 muscle and motion system disabilities

cu alte profiluri 1 2 1 1 1 with other profiles

Numărul de grupe 125 124 120 118 120 Number of groups

din care, pentru copii: of which, for children with:

cu dereglări ale auzului 5 7 7 7 6 impaired hearing

cu dereglări ale vorbirii (şi auz bun) 76 73 71 69 71 impaired speech (when hearing is normal)

cu dereglări ale vederii 16 16 16 16 16 impaired eyesight

cu deficienţe intelec tua le 17 17 18 18 19 mentally retarded

cu dereglări ale aparatului locomotor 4 3 3 3 3 muscle and motion system disabilities

cu alte profiluri 7 8 5 5 5 with other profiles

Numărul de copii 2089 2120 2003 1963 2107 Enrolment

din care, copii: of which, children with:

cu dereglări ale auzului 38 56 56 47 52 impaired hearing

cu dereglări ale vorbirii (şi auz bun) 1407 1404 1337 1322 1453 impaired speech (when hearing is normal)

cu dereglări ale vederii 274 283 275 258 258 impaired eyesight

cu deficienţe intelec tua le 166 174 191 196 192 mentally retarded

cu dereglări ale aparatului locomotor 41 33 33 36 36 muscle and motion system disabilities

cu alte profiluri 163 170 111 104 116 with other profiles

EDUCAŢIA PREşCOLARĂ

PrE-PrIMary EduCaTION

Page 43: EDUCAŢIA ÎN REPUBLICA MOLDOVA

42 EDUCATION IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA/STATISTICAL PUBLICATION

INSTITUţII PREşCoLARE DUPă LImBA DE EDUCAţIEpRE-SCHOOL INSTITUTIONS By LANGUAGE OF INSTRUCTION

2007 2008 2009 2010 2011Instituţii – total 1334 1349 1362 1381 1400 Total institutionsInstituţii care se află în reparaţie capitală la sfîrşitul anului de raportare 2 10 9 15 7 Institutions in the process of capital

repair at the end of the yearInstituţii în care educaţia se efectuează într-o limbă 1202 1207 1224 1237 1259 Institutions where one language of

instruction is usedRomână 985 991 1008 1020 1044 RomanianRusă 216 215 215 216 214 RussianUcraineană 1 1 1 1 1 Ukrainian

Instituţii în care educaţia se efectuează în mai multe limbi 130 132 129 129 134 Institutions where more than one

language of instruction is usedCopii – total 120111 123903 125981 130041 135427 Total number of childrendin care, educaţi în limba: of which, being taught in:

Română 94014 97582 99588 103302 108366 RomanianRusă 25890 26131 26204 26533 26852 Russian Ucraineană 108 103 97 109 104 Ukrainian

Evreiască 99 87 92 97 105 Jewish

În % faţă de numărul total de copii 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0In % to the total number of children

din care, educaţi în limba: of which, being taught in:Română 78,3 78,8 79,1 79,4 80,0 RomanianRusă 21,6 21,1 20,8 20,4 19,8 Russian Ucraineană 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 UkrainianEvreiască 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 Jewish

CADRE DIDACTICE ÎN INSTITUţIILE PREşCoLARE, DUPă NIvELUL DE STUDII pEDAGOGICAL STAFF IN pRE-SCHOOL INSTITUTIONS, By EDUCATIONAL LEvEL

Total cadreTotal

employees

Nivelul de studii / Educational level

SuperioareHigher

Superioare incompleteUncompleted higher

Medii de specialitatepost‑secondary non‑

tertiary

total total

din care, pedago gice

of which, pedago gical

total total

din care, pedago gice

of which, pedago gical

total total

din care, pedago gice

of which, pedago gical

2007Total cadre didactice 10932 3527 3437 583 550 6304 5878 All pedagogical staffAdministratori 1301 655 646 36 36 598 558 ManagersEducatori 8332 2394 2335 502 473 4975 4653 EducatorsLucrători muzicali 1017 286 270 37 33 660 600 Music instructorsPedagogi-defectologi 33 32 32 1 1 0 0 Special pedagoguesPedagogi-logopezi 99 91 87 2 2 2 2 Speech therapistsAlte 150 69 67 5 5 69 65 Other

2008Total cadre didactice 11215 3727 3617 670 637 6318 5886 All pedagogical staffAdministratori 1307 671 659 39 38 588 550 ManagersEducatori 8589 2559 2485 576 550 5005 4687 EducatorsLucrători muzicali 1048 307 288 39 35 667 594 Music instructorsPedagogi-defectologi 33 32 32 1 1 0 0 Special pedagoguesPedagogi-logopezi 93 87 86 3 2 3 3 Speech therapistsAlte 145 71 67 12 11 55 52 Other

2009Total cadre didactice 11696 4168 4005 638 616 6397 5943 All pedagogical staffAdministratori 1318 696 681 39 38 573 533 ManagersEducatori 8978 2911 2793 555 539 5068 4727 EducatorsLucrători muzicali 1099 335 313 36 31 693 625 Music instructorsPedagogi-defectologi 36 34 34 1 1 1 1 Special pedagoguesPedagogi-logopezi 100 95 92 2 2 3 3 Speech therapistsAlte 165 97 92 5 5 59 54 Other

2010Total cadre didactice 11961 4661 4520 670 637 6159 5768 All pedagogical staffAdministratori 1314 720 708 53 50 533 496 ManagersEducatori 9241 3344 3238 569 544 4904 4605 EducatorsLucrători muzicali 1112 372 353 40 36 668 615 Music instructorsPedagogi-defectologi 35 34 33 1 1 0 0 Special pedagoguesPedagogi-logopezi 102 96 96 0 0 6 6 Speech therapistsAlte 157 95 92 7 6 48 46 Other

2011Total cadre didactice 12330 5102 4918 710 689 6123 5739 All pedagogical staffAdministratori 1314 760 752 54 53 496 462 ManagersEducatori 9555 3715 3572 602 584 4882 4596 EducatorsLucrători muzicali 1155 390 366 42 41 692 629 Music instructorsPedagogi-defectologi 38 37 37 1 1 - - Special pedagoguesPedagogi-logopezi 108 100 98 1 1 7 7 Speech therapistsAlte 160 100 93 10 9 46 45 Other

Page 44: EDUCAŢIA ÎN REPUBLICA MOLDOVA

EDUCAŢIA ÎN REPUBLICA MOLDOVA/PUBLICAŢIE STATISTICĂ 43

CADRE DIDACTICE ÎN INSTITUţIILE PREşCoLARE, PE mEDIIpEDAGOGICAL STAFF IN pRE-SCHOOL INSTITUTIONS, By AREA

2007 2008 2009 2010 2011

Total 10932 11215 11696 11961 12330 Total

Administratori 1301 1307 1318 1314 1314 Managers

Educatori 8332 8589 8978 9241 9555 Educators

Lucrători muzicali 1017 1048 1099 1112 1155 Music instructors

Pedagogi-defectologi 33 33 36 35 38 Special pedagogues

Pedagogi-logopezi 99 93 100 102 108 Speech therapists

Alte 150 145 165 157 160 Other

Urban 4659 4782 5070 5252 5424 Urban

Administratori 304 311 311 310 311 Managers

Educatori 3764 3876 4122 4303 4450 Educators

Lucrători muzicali 390 398 415 426 441 Music instructors

Pedagogi-defectologi 33 33 35 35 37 Special pedagogues

Pedagogi-logopezi 88 84 90 92 94 Speech therapists

Alte 80 80 97 86 91 Other

Rural 6273 6433 6626 6709 6906 Rural

Administratori 997 996 1007 1004 1003 Managers

Educatori 4568 4713 4856 4938 5105 Educators

Lucrători muzicali 627 650 684 686 714 Music instructors

Pedagogi-defectologi 0 0 1 0 1 Special pedagogues

Pedagogi-logopezi 11 9 10 10 14 Speech therapists

Alte 70 65 68 71 69 Other

Numărul mediu de copii la un educatorAverage number of children per one educator

Total 14,4 14,4 14,0 14,1 14,2 Total

Urban 14,8 14,9 14,3 14,2 14,3 Urban

Rural 14,1 14,0 13,8 13,9 14,1 Rural

EDUCAŢIA PREşCOLARĂ

PrE-PrIMary EduCaTION

Page 45: EDUCAŢIA ÎN REPUBLICA MOLDOVA

44 EDUCATION IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA/STATISTICAL PUBLICATION

CADRE DIDACTICE ÎN INSTITUţIILE PREşCoLARE, DUPă vECHImEA ÎN mUNCă şI PE mEDIIpEDAGOGICAL STAFF IN pRE-SCHOOL INSTITUTIONS, By SENIORITy AND AREA

2007 2008 2009 2010 2011

Pedagogi / Pedagogues

Total 10932 11215 11696 11961 12330 Total

cu vechimea în muncă by seniority

pînă la 5 ani 1797 1878 2106 2210 2315 up to 5 years

5-10 ani 979 1011 1154 1268 1441 5‑10 years

10-15 ani 1190 1186 1156 1176 1183 10‑15 years

15 ani şi peste 6966 7140 7280 7307 7391 15 and over

Urban 4659 4782 5070 5252 5424 Urban

cu vechimea în muncă by seniority

pînă la 5 ani 888 950 1105 1180 1254 up to 5 years

5-10 ani 469 487 556 642 684 5‑10 years

10-15 ani 493 499 518 533 555 10‑15 years

15 ani şi peste 2809 2846 2891 2897 2931 15 and over

Rural 6273 6433 6626 6709 6906 Rural

cu vechimea în muncă by seniority

pînă la 5 ani 909 928 1001 1030 1061 up to 5 years

5-10 ani 510 524 598 626 757 5‑10 years

10-15 ani 697 687 638 643 628 10‑15 years

15 ani şi peste 4157 4294 4389 4410 4460 15 and over

În procente / In percent

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Total

cu vechimea în muncă by seniority

pînă la 5 ani 16,4 16,7 18,0 18,5 18,8 up to 5 years

5-10 ani 9,0 9,0 9,9 10,6 11,7 5‑10 years

10-15 ani 10,9 10,6 9,9 9,8 9,6 10‑15 years

15 ani şi peste 63,7 63,7 62,2 61,1 59,9 15 and over

Urban 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Urban

cu vechimea în muncă by seniority

pînă la 5 ani 19,0 19,9 21,8 22,5 23,1 up to 5 years

5-10 ani 10,1 10,2 11,0 12,2 12,6 5‑10 years

10-15 ani 10,6 10,4 10,2 10,1 10,2 10‑15 years

15 ani şi peste 60,3 59,5 57,0 55,2 54,0 15 and over

Rural 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Rural

cu vechimea în muncă by seniority

pînă la 5 ani 14,5 14,4 15,1 15,4 15,4 up to 5 years

5-10 ani 8,1 8,1 9,0 9,3 10,9 5‑10 years

10-15 ani 11,1 10,7 9,6 9,6 9,1 10‑15 years

15 ani şi peste 66,3 66,8 66,2 65,7 64,6 15 and over

Page 46: EDUCAŢIA ÎN REPUBLICA MOLDOVA

EDUCAŢIA ÎN REPUBLICA MOLDOVA/PUBLICAŢIE STATISTICĂ 45

SUPRAFAţA ÎNCăPERILoR DIN INSTITUţIILE PREşCoLARE, PE mEDIIFLOOR AREA IN pRE-SCHOOL INSTITUTIONS, By AREA

2007 2008 2009 2010 2011

Total

Suprafaţa totală a încăperilor, mii m21547,1 1543,1 1544,1 1549,6 1560,4

Total

Floor area, thous. m2

din care, suprafaţa încăperilor grupelor (vestiar, cameră de jocuri, dormitoare, bufet, toaletă)

855,0 860,5 859,0 867,9 872,7of which, floor area of all groups (cloak‑rooms, playrooms, bedrooms, dining rooms, lavatory)

Suprafaţa încăperilor grupelor, în medie pe un copil, m2 7,1 6,9 6,8 6,7 6,4 Average floor area of group per child, m2

Urban Urban

Suprafaţa totală a încăperilor, mii m2 625,1 634,0 632,1 639,0 644,1 Floor area, thous. m2

din care, suprafaţa încăperilor grupelor (vestiar, cameră de jocuri, dormitoare, bufet, toaletă)

338,4 344,3 342,6 348,2 351,5of which, floor area of all groups (cloak‑rooms, playrooms, bedrooms, dining rooms, lavatory)

Suprafaţa încăperilor grupelor, în medie pe un copil, m2 6,1 6,0 5,8 5,7 4,9 Average floor area of group per child, m2

Rural Rural

Suprafaţa totală a încăperilor, mii m2 922,0 909,1 912,0 910,6 916,3 Floor area, thous. m2

din care, suprafaţa încăperilor grupelor (vestiar, cameră de jocuri, dormitoare, bufet, toaletă)

516,6 516,2 516,4 519,7 521,2of which, floor area of all groups (cloak‑rooms, playrooms, bedrooms, dining rooms, lavatory)

Suprafaţa încăperilor grupelor, în medie pe un copil, m2 8,0 7,8 7,7 7,6 7,2 Average floor area of group per child, m2

PREGăTIREA oBLIGAToRIE CăTRE şCoALă COMpULSORy pREpARATION TO SCHOOLING

2007 2008 2009 2010 2011

Total Total

Grupe pregătitoare 1483 1536 1516 1581 1543 preparatory groups

Copii în grupe pregătitoare 29895 30766 30451 31580 30917 Children in preparatory groups

Urban Urban

Grupe pregătitoare 461 504 487 528 563 preparatory groups

Copii în grupe pregătitoare 10931 11889 11738 12396 12634 Children in preparatory groups

Rural Rural

Grupe pregătitoare 1022 1032 1029 1053 980 preparatory groups

Copii în grupe pregătitoare 18964 18877 18713 19184 18283 Children in preparatory groups

EDUCAŢIA PREşCOLARĂ

PrE-PrIMary EduCaTION

Page 47: EDUCAŢIA ÎN REPUBLICA MOLDOVA

46 EDUCATION IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA/STATISTICAL PUBLICATION

ÎNVĂŢĂMÎNTUL PRIMAR şI SECUNDAR GENERAL

PrIMary aNd GENEral SECONdary EduCaTION

INSTITUţII şI ELEvI ÎN ÎNvăţămÎNTUL PRImAR şI SECUNDAR GENERAL, PE TIPURI DE INSTITUţII şI FoRmE DE PRoPRIETATE

GENERAL SCHOOLS AND STUDENTS, By TypE OF INSTITUTION AND FORM OF OWNERSHIp

2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12

Total/Total

Numărul de instituţii 1541 1526 1512 1489 1460 Number of institutions

Învăţămînt de zi 1534 1519 1505 1484 1457 Day schools

Şcoli primare 94 92 91 85 83 primary schools

Gimnazii 678 689 708 763 829 Basic schools (gymnasiums)

Licee 471 489 492 495 497 Lyceums

Şcoli medii de cultură generală 254 214 179 108 19 General schoolsŞcoli pentru copii cu deficienţe în dezvoltarea intelectuală sau fizică

37 35 35 33 29 Special schools

Învăţămînt seral 7 7 7 5 3 Evening schools

Numărul de elevi 462783 436071 415462 396488 381418 Number of students

Învăţămînt de zi 460951 434320 413657 395079 380220 Day schools

Şcoli primare 11596 11106 11123 10721 10671 primary schools

Gimnazii 108910 106414 105441 112267 124695 Basic schools (gymnasiums)

Licee 259070 254338 245934 240816 237780 Lyceums

Şcoli medii de cultură generală 77128 58537 47490 28010 4445 General schools

Clase pe lîngă colegii 199 133 119 117 80 Grades by collegesŞcoli pentru copii cu deficienţe în dezvoltarea intelectuală sau fizică

4048 3792 3550 3148 2549 Special schools

Învăţămînt seral 1832 1751 1805 1409 1198 Evening schools

Instituţii de stat / Public institutions

Numărul de instituţii 1519 1504 1492 1471 1442 Number of institutions

Învăţămînt de zi 1512 1497 1485 1466 1439 Day schools

Şcoli primare 94 92 91 85 83 primary schools

Gimnazii 677 688 707 763 829 Basic schools (gymnasiums)

Licee 450 468 473 477 479 Lyceums

Şcoli medii de cultură generală 254 214 179 108 19 General schoolsŞcoli pentru copii cu deficienţe în dezvoltarea intelectuală sau fizică

37 35 35 33 29 Special schools

Învăţămînt seral 7 7 7 5 3 Evening schools

Numărul de elevi 458622 432056 411568 392695 377540 Number of students

Învăţămînt de zi 456790 430305 409763 391286 376342 Day schools

Şcoli primare 11596 11106 11123 10721 10671 primary schools

Gimnazii 108773 106294 105328 112267 124695 Basic schools (gymnasiums)

Licee 255046 250443 242153 237023 233902 Lyceums

Şcoli medii de cultură generală 77128 58537 47490 28010 4445 General schools

Clase pe lîngă colegii 199 133 119 117 80 Grades by colleges

Page 48: EDUCAŢIA ÎN REPUBLICA MOLDOVA

EDUCAŢIA ÎN REPUBLICA MOLDOVA/PUBLICAŢIE STATISTICĂ 47

2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12

Şcoli pentru copii cu deficienţe în dezvoltarea intelectuală sau fizică

4048 3792 3550 3148 2549 Special schools

Învăţămînt seral 1832 1751 1805 1409 1198 Evening schools

Instituţii nestatale / Non-public institutions

Numărul de instituţii 22 22 20 18 18 Number of institutions

Gimnazii 1 1 1 - - Basic schools (gymnasiums)

Licee 21 21 19 18 18 Lyceums

Numărul de elevi 4161 4015 3894 3793 3878 Number of students

Gimnazii 137 120 113 - - Basic schools (gymnasiums)

Licee 4024 3895 3781 3793 3878 Lyceums

STRUCTURA INSTITUţIILoR DE ÎNvăţămÎNT DE zI, PE TIPURISTRUCTURE OF DAy EDUCATIONAL INSTITUTIONS, By TypE

ÎNVĂŢĂMÎNTUL PRIMAR şI SECUNDAR GENERAL

PrIMary aNd GENEral SECONdary EduCaTION

Page 49: EDUCAŢIA ÎN REPUBLICA MOLDOVA

48 EDUCATION IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA/STATISTICAL PUBLICATION

ÎNVĂŢĂMÎNTUL DE zI day SCHOOlS

ELEvI ÎN şCoLI DE zI, GImNAzII, LICEE, PE CLASE şI mEDIISTUDENTS IN DAy SCHOOLS, By GRADES AND AREA

2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12Total 460951 434320 413657 395079 380220 Total

Clasele pregătitoare 2284 2044 2161 2095 1670 preparatory gradesClasele 1-4 151736 145369 141197 138436 138095 Grades 1‑4

clasa 1 36582 35041 35434 34959 35867 grade 1 clasa 2 37207 35883 34427 34938 34517 grade 2 clasa 3 38497 36565 35268 33810 34377 grade 3clasa 4 39450 37880 36068 34729 33334 grade 4

Clasele 5-9 239485 222942 207542 193146 181907 Grades 5 ‑9clasa 5 42799 38722 37216 35392 34182 grade 5 clasa 6 45307 42140 38121 36675 34796 grade 6 clasa 7 49220 44613 41547 37595 36159 grade7 clasa 8 50795 48311 43830 40827 37016 grade 8 clasa 9 51364 49156 46828 42657 39754 grade 9

Clasele 10-12 67446 63965 62757 61402 58548 Grades 10‑12clasa 10 23714 22777 23092 21790 19462 grade 10 clasa 11 24488 21208 20839 21007 19717 grade 11 clasa 12 19244 19980 18826 18605 19369 grade 12

Urban 186739 176291 168607 163299 159994 Urban Clasele pregătitoare 504 438 516 598 504 preparatory gradesClasele 1-4 54865 53719 53448 53824 55325 Grades 1‑4

clasa 1 13620 13346 13895 13923 15027 grade 1 clasa 2 13389 13528 13212 13786 13848 grade 2 clasa 3 13800 13200 13297 12979 13632 grade 3clasa 4 14056 13645 13044 13136 12818 grade 4

Clasele 5-9 87344 80614 75216 70490 67230 Grades 5 ‑9clasa 5 15412 13970 13548 13012 13094 grade 5 clasa 6 16312 15279 13789 13400 12813 grade 6 clasa 7 17539 16149 15100 13696 13268 grade7 clasa 8 18393 17305 15931 14878 13571 grade 8 clasa 9 19688 17911 16848 15504 14484 grade 9

Clasele 10-12 44026 41520 39427 38387 36935 Grades 10‑12clasa 10 15002 14106 13551 13421 12284 grade 10 clasa 11 15588 13774 13200 12697 12373 grade 11 clasa 12 13436 13640 12676 12269 12278 grade 12

Rural 274212 258029 245050 231780 220226 RuralClasele pregătitoare 1780 1606 1645 1497 1166 preparatory gradesClasele 1-4 96871 91650 87749 84612 82770 Grades 1‑4

clasa 1 22962 21695 21539 21036 20840 grade 1 clasa 2 23818 22355 21215 21152 20669 grade 2 clasa 3 24697 23365 21971 20831 20745 grade 3clasa 4 25394 24235 23024 21593 20516 grade 4

Clasele 5-9 152141 142328 132326 122656 114677 Grades 5 ‑9clasa 5 27387 24752 23668 22380 21088 grade 5 clasa 6 28995 26861 24332 23275 21983 grade 6 clasa 7 31681 28464 26447 23899 22891 grade7 clasa 8 32402 31006 27899 25949 23445 grade 8 clasa 9 31676 31245 29980 27153 25270 grade 9

Clasele 10-12 23420 22445 23330 23015 21613 Grades 10‑12clasa 10 8712 8671 9541 8369 7178 grade 10 clasa 11 8900 7434 7639 8310 7344 grade 11 clasa 12 5808 6340 6150 6336 7091 grade 12

Page 50: EDUCAŢIA ÎN REPUBLICA MOLDOVA

EDUCAŢIA ÎN REPUBLICA MOLDOVA/PUBLICAŢIE STATISTICĂ 49

ELEvI ÎN şCoLI DE zI, GImNAzII, LICEE, PE CLASE, vÎRSTE şI SEXESTUDENTS IN DAy SCHOOLS, By GRADES, AGES

2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12Total 460951 434320 413657 395079 380220 Total

Clasele pregătitoare 2284 2044 2161 2095 1670 preparatory gradesClasele 1-4 151736 145369 141197 138436 138095 Grades 1‑4

pînă la 7 ani 4498 4551 4705 5107 5282 up to 7 years7 ani 33547 31742 32388 32111 33292 7 years8 ani 35787 35484 33607 33983 33579 8 years9 ani 37713 35471 35032 33084 33552 9 years10 ani 34503 33255 31189 30692 29031 10 years11 ani şi peste 5688 4866 4276 3459 3359 11 years and more

Clasele 5-9 239485 222942 207542 193146 181907 Grades 5 ‑9pînă la 11 ani 4430 3912 3795 4092 3827 up to 11 years11 ani 36752 34039 32778 31351 31157 11 years12 ani 44100 40467 37398 35692 33680 12 years13 ani 48258 43745 40186 37100 35394 13 years 14 ani 51002 47790 43126 39712 36698 14 years15 ani 47539 45324 42818 38855 35484 15 years16 ani şi peste 7404 7665 7441 6344 5667 16 years and more

Clasele 10-12 67446 63965 62757 61402 58548 Grades 10‑12pînă la 16 ani 3102 2239 2250 2012 1884 up to 16 years16 ani 21876 20690 20315 19409 17170 16 years17 ani 23962 21469 21508 20731 19759 17 years18 ani 16599 17628 16679 17180 17366 18 years19 ani şi peste 1907 1939 2005 2070 2369 19 years and more

Fete 230442 216741 206443 196813 188842 GirlsClasele pregătitoare 1079 982 1029 1011 798 preparatory gradesClasele 1-4 73286 70155 68463 66883 66815 Grades 1‑4

pînă la 7 ani 2349 2411 2507 2872 2878 up to 7 years7 ani 16201 15398 15732 15584 16171 7 years8 ani 17533 17101 16363 16339 16217 8 years9 ani 18106 17327 16885 15981 16165 9 years10 ani 16671 15842 15122 14586 13928 10 years11 ani şi peste 2426 2076 1854 1521 1456 11 years and more

Clasele 5-9 117099 108753 100887 94092 88253 Grades 5 ‑9pînă la 11 ani 2372 2043 2013 2249 2031 up to 11 years

11 ani 18199 16814 15988 15507 15198 11 years12 ani 21629 19899 18257 17228 16451 12 years13 ani 23452 21393 19654 18097 17043 13 years 14 ani 25035 23138 21123 19438 17917 14 years15 ani 23168 22046 20521 18771 17144 15 years16 ani şi peste 3244 3420 3331 2802 2469 16 years and more

Clasele 10-12 38978 36851 36064 34827 32976 Grades 10‑12pînă la 16 ani 1916 1376 1343 1240 1133 up to 16 years16 ani 12776 11821 11664 10884 9671 16 years17 ani 13715 12464 12272 11802 11123 17 years18 ani 9558 10153 9692 9824 9885 18 years19 ani şi peste 1013 1037 1093 1077 1164 19 years and more

Băieţi 230509 217579 207214 198266 191378 BoysClasele pregătitoare 1205 1062 1132 1084 872 preparatory gradesClasele 1-4 78450 75214 72734 71553 71280 Grades 1‑4

pînă la 7 ani 2149 2140 2198 2235 2404 up to 7 years7 ani 17346 16344 16656 16527 17121 7 years8 ani 18254 18383 17244 17644 17362 8 years9 ani 19607 18144 18147 17103 17387 9 years10 ani 17832 17413 16067 16106 15103 10 years11 ani şi peste 3262 2790 2422 1938 1903 11 years and more

Clasele 5-9 122386 114189 106655 99054 93654 Grades 5 ‑9pînă la 11 ani 2058 1869 1782 1843 1796 up to 11 years11 ani 18553 17225 16790 15844 15959 11 years12 ani 22471 20568 19141 18464 17229 12 years13 ani 24806 22352 20532 19003 18351 13 years 14 ani 25967 24652 22003 20274 18781 14 years15 ani 24371 23278 22297 20084 18340 15 years16 ani şi peste 4160 4245 4110 3542 3198 16 years and more

Clasele 10-12 28468 27114 26693 26575 25572 Grades 10‑12pînă la 16 ani 1186 863 907 772 751 up to 16 years16 ani 9100 8869 8651 8525 7499 16 years17 ani 10247 9005 9236 8929 8636 17 years18 ani 7041 7475 6987 7356 7481 18 years19 ani şi peste 894 902 912 993 1205 19 years and more

ÎNVĂŢĂMÎNTUL DE zI

day SCHOOlS

Page 51: EDUCAŢIA ÎN REPUBLICA MOLDOVA

50 EDUCATION IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA/STATISTICAL PUBLICATION

SCHImBURI ÎN şCoLI DE zI, GImNAzII, LICEE5

SHIFTS IN DAy SCHOOLS

2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12

şcoli de zi, gimnazii, licee care activează:

într-un schimb 1342 1347 1349 1355 1347

General day schools which conduct studies in:

one shift

în două schimburi 155 137 121 96 81 two shifts

Elevi Students

în schimbul întîi 444577 420436 401691 385178 372222 in the first shift

în schimbul doi 12326 10092 8416 6753 5369 in the second shift

În % faţă de numărul total al elevilor:

în schimbul întîi 97,3 97,7 97,9 98,3 98,6

In % to the total number of students:

in the first shift

în schimbul doi 2,7 2,3 2,1 1,7 1,4 in the second shift

ELEvE ÎN şCoLI DE zI, GImNAzII, LICEEFEMALE STUDENTS IN DAy SCHOOLS

2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12

Eleve / Female students

Total 245729 230442 216741 206443 196813 188842 Total

clasele pregătitoare 1154 1079 982 1029 1011 798 preparatory grades

clasele 1-4 77864 73286 70155 68463 66883 66815 grades 1‑4

clasele 5-9 124241 117099 108753 100887 94092 88253 grades 5‑9

clasele 10-11(12) 42470 38978 36851 36064 34827 32976 grades 10‑11(12)

În % faţă de numărul total al elevilor

In % to the total number of students

Total 50,0 50,0 49,9 49,9 49,8 49,7 Total

clasele pregătitoare 49,3 47,2 48,0 47,6 48,3 47,8 preparatory grades

clasele 1-4 48,5 48,3 48,3 47,7 48,3 48,4 grades 1‑4

clasele 5-9 48,9 48,9 48,8 48,6 48,7 48,5 grades 5‑9

clasele 10-11(12) 57,1 57,8 57,6 57,4 56,7 56,3 grades 10‑11(12)

5 Cu excepţia şcolilor pentru copii cu deficienţe în dezvoltarea intelectuală sau fizică / Without schools for children with mental or physical handicap

Page 52: EDUCAŢIA ÎN REPUBLICA MOLDOVA

EDUCAŢIA ÎN REPUBLICA MOLDOVA/PUBLICAŢIE STATISTICĂ 51

ELEvI ÎN şCoLI DE zI, GImNAzII, LICEE, PE GRUPE DE vÎRSTă, CLASE şI mEDIISTUDENTS IN DAy SCHOOLS, By AGE GROUp, GRADES AND AREA

2009/10 2010/11 2011/12

Clasele pregăti-

toare prepa‑ratory grades

Clasele 1-4

Grades 1‑4

Clasele 5-9

Grades 5‑9

Clasele 10-12

Grades 10‑12

Clasele pregăti-

toare prepa‑ratory grades

Clasele 1-4

Grades 1‑4

Clasele 5-9

Grades 5‑9

Clasele 10-12

Grades 10‑12

Clasele pregăti-

toare prepa‑ratory grades

Clasele 1-4

Grades 1‑4

Clasele 5-9

Grades 5‑9

Clasele 10-12

Grades 10‑12

Total / Total 2161 141197 207542 62757 2095 138436 193146 61402 1670 138095 181907 58548

pînă la 7 ani up to 7 years

1906 4705 – – 1854 5107 – – 1542 5282 – –

7-10 ani / years 255 132216 3795 – 241 129870 4092 – 128 129454 3827 –

11-15 ani / years – 4263 196306 2250 – 3456 182710 2012 – 3353 172413 1884

16-18 ani / years – 10 7419 58502 – 3 6316 57320 – 6 5649 54295

19 ani şi peste 19 years and more

– 3 22 2005 – – 28 2070 – – 18 2369

Urban / Urban 516 53448 75216 39427 598 53824 70490 38387 504 55325 67230 36935

pînă la 7 ani up to 7 years

470 2191 – – 554 50341 – – 479 2522 – –

7-10 ani / years 46 49819 1630 – 44 2339 1747 – 25 51706 1673 –

11-15 ani / years – 1429 70949 1368 – 1143 66586 1283 – 1095 63631 1288

16-18 ani / years – 6 2620 36614 – 1 2139 35626 – 2 1913 34129

19 ani şi peste 19 years and more

– 3 17 1445 – – 18 1478 – – 13 1518

Rural /Rural 1645 87749 132326 23330 1497 84612 122656 23015 1166 82770 114677 21613

pînă la 7 ani up to 7 years

1436 2514 – – 1300 2768 – – 1063 2760 – –

7-10 ani / years 209 82397 2165 – 197 79529 2345 – 103 77748 2154 –

11-15 ani / years – 2834 125357 882 – 2313 116476 729 – 2258 108782 596

16-18 ani / years – 4 4799 21888 – 2 3825 21694 – 4 3736 20166

19 ani şi peste 19 years and more

– – 5 560 – – 10 592 – – 5 851

ÎNVĂŢĂMÎNTUL DE zI

day SCHOOlS

Page 53: EDUCAŢIA ÎN REPUBLICA MOLDOVA

52 EDUCATION IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA/STATISTICAL PUBLICATION

ELEvI ÎN şCoLI DE zI, GImNAzII, LICEE, DUPă LImBA DE STUDIUSTUDENTS IN DAy SCHOOLS, By LANGUAGE OF INSTRUCTION

2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12

Total elevi 460951 434320 413657 395079 380220 Total students

din aceştia, îşi fac studiile în limba:

of which, studying in language:

Română 366952 345192 328333 313694 301522 Romanian

Rusă 93131 88374 84585 80756 77913 Russian

Alte 868 754 739 629 785 Other

În % faţă de numărul total al elevilor

In % to the total number of students

Română 79,6 79,5 79,4 79,4 79,3 Romanian

Rusă 20,2 20,3 20,4 20,4 20,5 Russian

Alte 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 Other

şCoLI DE zI, GImNAzII, LICEE ÎN CARE SE STUDIAză LImBI STRăINEDAy SCHOOLS IN WHICH FOREIGN LANGUAGES ARE STUDIED

2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12

şcoli de zi, gimnazii, licee în care se ţin cursuri de limbă străină

1496 1481 1470 1450 1427Day schools with teaching of foreign language

Engleză 780 791 804 802 817 English

Franceză 1223 1202 1191 1156 1116 French

Germană 119 116 112 105 99 German

Spaniolă 20 23 21 22 21 Spanish

Alte 20 17 13 13 11 Other

În % faţă de numărul total al şcolilor de zi, gimnaziilor, liceelor

97,5 97,5 97,7 97,7 97,9In % to the total number of day schools

Engleză 50,8 52,1 53,4 54,0 56,1 English

Franceză 79,7 79,1 79,1 77,9 76,6 French

Germană 7,8 7,6 7,4 7,1 6,8 German

Spaniolă 1,3 1,5 1,4 1,5 1,4 Spanish

Alte 1,3 1,1 0,9 0,9 0,8 Other

Page 54: EDUCAŢIA ÎN REPUBLICA MOLDOVA

EDUCAŢIA ÎN REPUBLICA MOLDOVA/PUBLICAŢIE STATISTICĂ 53

ELEvI CARE STUDIAză LImBI STRăINE ÎN şCoLI DE zI, GImNAzII, LICEESTUDENTS STUDyING FOREIGN LANGUAGES IN DAy SCHOOLS

2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12

Elevi care studiază limbi străine 419798 394948 374014 357230 343128Students studying foreign languages

Engleză 204274 200417 197700 197349 197023 English

Franceză 242005 222908 205797 190316 178288 French

Germană 14659 12834 11481 10652 10512 German

Spaniolă 3034 2774 2733 2683 2520 Spanish

Alte 3033 2710 2458 2457 2353 Other

În % faţă de numărul total al elevilor

91,1 90,9 90,4 90,4 90,2In % to the total number of students

Engleză 44,3 46,1 47,8 50,0 51,8 English

Franceză 52,5 51,3 49,8 48,2 46,9 French

Germană 3,2 3,0 2,8 2,7 2,8 German

Spaniolă 0,7 0,6 0,7 0,7 0,7 Spanish

Alte 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6 Other

ELEvI CARE STUDIAză LImBI STRăINE ÎN şCoLI DE zI, GImNAzII, LICEESTUDENTS STUDyING FOREIGN LANGUAGES IN DAy SCHOOLS

ÎNVĂŢĂMÎNTUL DE zI

day SCHOOlS

Page 55: EDUCAŢIA ÎN REPUBLICA MOLDOVA

54 EDUCATION IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA/STATISTICAL PUBLICATION

ELEvI ÎN şCoLI PENTRU CoPII CU DEFICIENţE ÎN DEzvoLTAREA INTELECTUALă SAU FIzICăSTUDENTS IN SpECIAL SCHOOLS

2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12

Elevi 4048 3792 3550 3148 2549 Students

Cu deficienţe în dezvoltarea intelectuală

3210 3051 2864 2552 2046 With impaired intellect

Cu vederea slabă 117 105 103 114 105 With weak eyesight

Surzi 135 97 88 84 71 Deaf

Cu auz slab 247 249 252 236 221 With disabled hearing

Cu restanţe poliomielitice şi cu paralizii cerebrale

290 249 218 162 106With dysfunctional muscular and motion systems

Alte 49 41 25 – – Other

ELEvI ÎN şCoLI PENTRU CoPII CU DEFICIENţE ÎN DEzvoLTAREA INTELECTUALă SAU FIzICă, PE CLASE

STUDENTS IN SpECIAL SCHOOLS, By GRADES

2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12

Elevi 4048 3792 3550 3148 2549 Students

Clasele pregătitoare 40 27 9 9 15 preparatory grades

Clasele 1-4 1519 1353 1285 1135 883 Grades 1‑4

Clasele 5-9 2333 2297 2133 1850 1524 Grades 5‑9

clasa 5 562 466 412 326 310 grade 5

clasa 6 508 551 460 378 271 grade 6

clasa 7 527 502 530 430 341 grade7

clasa 8 519 511 484 483 375 grade 8

clasa 9 217 267 247 233 227 grade 9

Clasele 10-12 156 115 123 154 127 Grades 10‑12

clasa 10 103 99 106 134 119 grade 10

clasa 11 6 6 11 9 0 grade 11

clasa 12 47 10 6 11 8 grade 12

Page 56: EDUCAŢIA ÎN REPUBLICA MOLDOVA

EDUCAŢIA ÎN REPUBLICA MOLDOVA/PUBLICAŢIE STATISTICĂ 55

PERSoNAL ÎNCADRAT ÎN şCoLI DE zI, GImNAzII, LICEEEMpLOyED STAFF IN DAy SCHOOLS

2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12

Cadre didactice – total 38647 36892 36914 37330 36134 Pedagogical staff – total

În şcoli de zi, gimnazii, licee: In day schools:

Profesori 32892 31738 31507 31655 30746 Teachers

Directori 1489 1455 1452 1445 1409 Directors

Directori adjuncţi 1816 1758 1740 1713 1664 Deputy directors

Directori adjuncţi pentru educaţie 1004 977 936 969 929Deputy directors in education domain

Educători 591 466 619 878 614 Educators

În şcoli speciale 855 498 660 670 772 In special schools

Bibliotecari 1173 1358 1341 1320 1312 Librarians

Cadre nedidactice 21655 22223 22719 22669 21693 Non-teaching staff

CADRE DIDACTICE ÎN şCoLI DE zI, GImNAzII, LICEE, PE CLASEpEDAGOGICAL STAFF IN DAy SCHOOLS, By GRADES

2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12

Cadre didactice – total 38647 36892 36914 37330 36134 Pedagogical staff – total

din care, pe clase: of which, by grades:

1-4 9419 9231 9160 9037 8747 1‑4

5-9 21129 20391 20266 20848 20391 5‑9

10-12 5569 5260 5283 5225 5051 10‑12

Rata elevi/profesor – total 12 12 11 11 11 Pupils/teacher ratio – total

pe clase: by grades:

1-4 16 16 16 15 16 1‑4

5-9 11 11 11 9 9 5‑9

10-12 12 12 12 12 12 10‑12

CADRE DIDACTICE ÎN şCoLI DE zI, GImNAzII, LICEE, DUPă NIvELUL DE INSTRUIREpEDAGOGICAL STAFF IN DAy SCHOOLS, By EDUCATIONAL LEvEL

2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12

Cadre didactice – total 38647 36892 36914 37330 36134 Pedagogical staff – total

din care, cu studii: of which, by educational level:

Superioare 31690 30591 31201 31800 31122 Higher

Superioare incomplete 1450 1329 1010 873 754 Uncompleted higher

Medii de specialitate 5329 4802 4537 4553 4168 post‑secondary non‑tertiary

Medii generale 178 170 166 104 90 General secondary

În procente – total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 In percent – total

din care, cu studii: of which, by educational level:

Superioare 82,0 82,9 84,5 85,2 86,1 Higher

Superioare incomplete 3,7 3,6 2,7 2,3 2,1 Uncompleted higher

Medii de specialitate 13,8 13,0 12,3 12,2 11,5 post‑secondary non‑tertiary

Medii generale 0,5 0,5 0,4 0,3 0,2 General secondary

ÎNVĂŢĂMÎNTUL DE zI

day SCHOOlS

Page 57: EDUCAŢIA ÎN REPUBLICA MOLDOVA

56 EDUCATION IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA/STATISTICAL PUBLICATION

CADRE DIDACTICE ÎN şCoLI DE zI, GImNAzII, LICEE, DUPă vECHImEA ÎN mUNCăpEDAGOGICAL STAFF IN DAy SCHOOLS, By SENIORITy

2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12

Cadre dudactice – total 38647 36892 36914 37330 36134 Pedagogical staff – totalcu vechimea în munca pedagogică:

by seniority:

pînă la 3 ani 3168 2916 2973 3064 2874 up to 3 years

3-8 ani 3606 3460 3532 3754 3649 3‑8 years

8-13 ani 3286 2975 3030 3181 3277 8‑13 years

13-18 ani 4443 4052 3826 3590 3397 13‑18 years

18 ani şi peste 24144 23489 23553 23741 22937 18 years and over

În procente – total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 In percent – totalcu vechimea în munca pedagogică:

by seniority:

pînă la 3 ani 8,2 7,9 8,0 8,2 7,9 up to 3 years

3-8 ani 9,3 9,4 9,6 10,1 10,1 3‑8 years

8-13 ani 8,5 8,1 8,2 8,5 9,1 8‑13 years

13-18 ani 11,5 11,0 10,4 9,6 9,4 13‑18 years

18 ani şi peste 62,5 63,6 63,8 63,6 63,5 18 years and over

PoNDEREA CADRELoR DIDACTICE ÎN vÎRSTă DE PENSIoNARE DIN NUmăRUL ToTAL DE CADRE DIDACTICE

SHARE OF pEDAGOGICAL STAFF OF RETIREMENT AGE IN THE TOTAL NUMBER OF pEDAGOGICAL STAFF

PRoFESoRI ÎN şCoLI DE zI, GImNAzII, LICEE, PE DISCIPLINETEACHERS IN DAy SCHOOLS, By SUBJECTS

2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12

Profesori, pe discipline: Teachers, by subjects:

Limba şi literatura română 4137 3980 4005 4003 3842 Romanian language and literature

Limba şi literatura rusă 1706 1634 1577 1603 1545 Russian language and literature

Istoria, bazele statului şi dreptului 2037 1968 1976 2015 1960 History and political science

Fizică 1486 1370 1374 1388 1376 physics

Matematică 3180 3027 3016 2990 2914 Mathematics

Chimie 1234 1203 1189 1208 1179 Chemistry

Geografie 1315 1264 1304 1280 1250 Geography

Biologie 1435 1363 1318 1323 1306 Biology

Limbi străine 3962 3961 3746 3758 3657 Foreign languages

Page 58: EDUCAŢIA ÎN REPUBLICA MOLDOVA

EDUCAŢIA ÎN REPUBLICA MOLDOVA/PUBLICAŢIE STATISTICĂ 57

ABSoLvENţI AI şCoLILoR DE zI, GImNAzIILoR, LICEELoR DAy SCHOOL GRADUATES

ASIGURAREA INSTITUţIILoR DE ÎNvăţămÎNT PRImAR şI SECUNDAR GENERAL CU ComPUTEREpROvISION OF pRIMARy AND GENERAL SECONDARy EDUCATIONAL INSTITUTIONS WITH COMpUTERS

Numărul total de computere

Total number of computers

Numărul de computere cu acces la Internet

Number of computers with Internet acces

Computere utilizate în scopuri didactice

Computers for teaching purposes

Numărul de computere la 100 elevi

Number of computers per 100 students

Total în % Total în %

Total2007/08 15680 5561 35,5 2013 12,8 3,12008/09 19097 6863 35,9 2940 15,4 3,9

2009/10 20920 8323 39,8 3748 17,9 4,4

2010/11 21296 9191 43,2 4052 19,0 4,72011/12 22055 9572 43,4 4722 21,4 4,9

Urban2007/08 6156 2871 46,6 1019 16,6 2,92008/09 7429 3559 47,9 1479 19,9 3,7

2009/10 7871 4090 52,0 1822 23,1 3,9

2010/11 7964 4271 53,6 1957 24,6 4,12011/12 8042 4342 54,0 2157 26,8 4,2

Rural2007/08 9524 2690 28,2 994 10,4 3,22008/09 11668 3304 28,3 1461 12,5 4,1

2009/10 13049 4233 32,4 1926 14,8 4,8

2010/11 13332 4920 36,9 2095 15,7 5,12011/12 14013 5230 37,3 2565 18,3 5,5

ÎNVĂŢĂMÎNTUL DE zI

day SCHOOlS

Page 59: EDUCAŢIA ÎN REPUBLICA MOLDOVA

58 EDUCATION IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA/STATISTICAL PUBLICATION

ÎNVĂŢĂMÎNTUL SERAL EVENING SCHOOlS

ELEvI ÎN şCoLI SERALE, PE CLASEEvENING SCHOOL STUDENTS, By GRADES

2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12

Numărul total de elevi în şcoli serale 1832 1751 1807 1409 1198 Total number of students in evening schoolsclasele 5-9 165 188 178 125 28 grades 5‑9

clasele 10-(11)12 1667 1563 1629 1284 1170 grades 10‑(11)12

În procente – total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 In percent – totalclasele 5-9 9,0 10,7 9,9 8,9 2,3 grades 5‑9

clasele 10-(11)12 91,0 89,3 90,1 91,1 97,7 grades 10‑(11)12

Absolvenţi 1928 1416 1312 1513 1441 Graduatesai gimnaziilor 544 355 270 251 207 basic schools (gymnasiums)ai şcolilor medii de cultură generală, liceelor

1384 1061 1042 1262 1234 upper secondary schools

PoNDEREA ABSoLvENţILoR şCoLILoR SERALE DIN NUmăRUL ToTAL DE ABSoLvENţI, DUPă TIPUL INSTITUţIEI

SHARE OF GRADUATES IN EvENING SCHOOLS TO TOTAL NUMBER OF GRADUATES, By TypE OF INSTITUTION

ELEvI ÎN şCoLI SERALE, PE GRUPE DE vÎRSTă şI SEXEEvENING SCHOOL STUDENTS, By AGE GROUp AND SEX

2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12

Total

inclusiv:1832 1751 1807 1409 1198

Total

of which:pînă la 15 ani 100 41 83 33 4 up to 15 years

16-17 475 504 330 246 70 16-1718-24 954 907 876 860 857 18-2425-29 282 237 416 230 228 25-29

30 ani şi peste 21 62 102 40 39 30 years and more Fete 754 723 699 764 560 Girls Baieţi 1078 1028 1108 645 638 Boys

Page 60: EDUCAŢIA ÎN REPUBLICA MOLDOVA

EDUCAŢIA ÎN REPUBLICA MOLDOVA/PUBLICAŢIE STATISTICĂ 59

ÎNVĂŢĂMÎNTUL SECUNDAR PROFESIONALSECONdary VOCaTIONal EduCaTION

INSTITUţII şI ELEvI ÎN ÎNvăţămÎNTUL SECUNDAR PRoFESIoNALvOCATIONAL SCHOOLS AND STUDENTS

2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12

Total/Total

Numărul de instituţii 75 75 75 75 70 Vocational schoolsŞcoli de meserii 23 23 23 23 21 Schools of tradesŞcoli profesionale6 52 52 52 52 49 vocational schools

Numărul de elevi 24506 24270 22161 21419 20320 Number of studentsŞcoli de meserii 3284 3270 2536 2634 2392 Schools of tradesŞcoli profesionale

21222 21000 19625 18785 17928 vocational schools

Instituţii de stat/ Public institutions

Numărul de instituţii 73 73 73 73 68 Vocational schoolsŞcoli de meserii 21 21 21 21 19 Schools of tradesŞcoli profesionale 52 52 52 52 49 vocational schools

Numărul de elevi 24271 24085 22030 21293 20200 Number of studentsŞcoli de meserii 3049 3085 2405 2508 2272 Schools of tradesŞcoli profesionale 21222 21000 19625 18785 17928 vocational schools

ELEvI şI ABSoLvENţI AI INSTITUţIILoR DE ÎNvăţămÎNT SECUNDAR PRoFESIoNAL LA 10000 LoCUIToRI

STUDENTS AND GRADUATES FROM vOCATIONAL SCHOOLS pER 10000 INHABITANTS

6 Inclusiv 2 licee profesionale / Including 2 vocational lyceums

Page 61: EDUCAŢIA ÎN REPUBLICA MOLDOVA

60 EDUCATION IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA/STATISTICAL PUBLICATION

ELEvI ÎN INSTITUţIILE DE ÎNvăţămÎNT SECUNDAR PRoFESIoNAL, PE vÎRSTE şI SEXEvOCATIONAL SCHOOL STUDENTS, By AGE AND SEX

2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12

Total / Total 24506 24270 22161 21419 20320din care, în vîrstă, ani: of which aged, years:

pînă la 15 / up to 15 1200 1039 763 528 1615

16 8446 8154 7242 6962 6214

17 6824 6812 6103 5580 5514

18 4693 4605 4551 4471 3683

19 1419 1446 1581 1883 1489

20 şi peste / 20 and more 1924 2214 1921 1995 1805

masculin / Male 16080 16059 15165 14853 13965din care, în vîrstă, ani: of which aged, years:

pînă la 15 / up to 15 800 653 481 318 1190

16 5568 5367 4929 4644 4172

17 4593 4470 4095 3918 3706

18 2880 2985 3050 3149 2572

19 828 915 1080 1273 963

20 şi peste / 20 and more 1411 1669 1530 1551 1362

Feminin/ Female 8426 8211 6996 6566 6355din care, în vîrstă, ani: of which aged, years:

pînă la 15 / up to 15 400 386 282 210 425

16 2878 2787 2313 2318 2042

17 2231 2342 2008 1662 1808

18 1813 1620 1501 1322 1111

19 591 531 501 610 526

20 şi peste / 20 and more 513 545 391 444 443

ÎNmATRICULAREA şI PRomoţIAADMISSION AND GRADUATION

2007 2008 2009 2010 2011

Total/ Total Înmatriculaţi 16242 15320 13390 14168 13016 Admission

Şcoli de meserii 3221 3200 2465 2587 2324 Schools of trades

Şcoli profesionale 13021 12120 10925 11581 10692 vocational schools

Absolvenţi 12916 12993 12854 13238 12000 GraduationŞcoli de meserii 2945 2986 2831 2297 2240 Schools of tradesŞcoli profesionale 9971 10007 10023 10941 9760 vocational schools

Instituţii de stat/ Public institutions

Înmatriculaţi 16007 15135 13259 14042 12896 AdmissionŞcoli de meserii 2986 3015 2334 2461 2204 Schools of trades

Şcoli profesionale 13021 12120 10925 11581 10692 vocational schools

Absolvenţi 12701 12772 12684 13111 11884 GraduationŞcoli de meserii 2730 2765 2661 2170 2124 Schools of tradesŞcoli profesionale 9971 10007 10023 10941 9760 vocational schools

Instituţii nestatale/ Non-public institutions

Înmatriculaţi 235 185 131 126 120 AdmissionŞcoli de meserii 235 185 131 126 120 Schools of trades

Şcoli profesionale – – – – – vocational schools

Absolvenţi 215 221 170 127 116 Graduation Şcoli de meserii 215 221 170 127 116 Schools of tradesŞcoli profesionale – – – – – vocational schools

Page 62: EDUCAŢIA ÎN REPUBLICA MOLDOVA

EDUCAŢIA ÎN REPUBLICA MOLDOVA/PUBLICAŢIE STATISTICĂ 61

REzULTATELE ADmITERIIADMISSION RESULTS

2007 2008 2009 2010 2011

Cereri depuse 18443 16909 16651 16899 14665 Handed applications

Înmatriculaţi 16242 15320 13390 14168 13016 Admission

absolvenţi ai gimnaziilor 13346 12687 10850 11357 10631 graduates from basic schools (gymnasiums)

absolvenţi ai liceelor şi şcolilor medii de cultură generală 1961 1785 1845 2151 1736

graduates from upper secondary general schools

Cereri la 100 de înmatriculaţi 114 110 124 119 113 Applications per 100 admitted

ÎNmATRICULAREA ELEvILoR ÎN INSTITUţIILE DE ÎNvăţămÎNT SECUNDAR PRoFESIoNAL, PE UNELE PRoFESII / mESERII

ADMISSION OF vOCATIONAL SCHOOL STUDENTS, By SOME SpECIALITIES

2007 2008 2009 2010 2011

Total Total

în bază de

contract

paying tuition

fee

Total Total

în bază de

contract

paying tuition

fee

Total Total

în bază de

contract

paying tuition

fee

Total Total

în bază de

contract

paying tuition

fee

Total Total

în bază de

contract

paying tuition

feeTotal /Total 16242 1194 15320 662 13390 789 14168 714 13016 620

Bucătar/ Cook 2548 356 2505 258 806 240 1173 273 1464 305

Croitor/ Cutter 186 22 199 22 56 – 204 28 216 18

Frizer/ Hairdresser 319 69 308 38 169 54 223 75 228 44

Tractorist/ Tractor‑operator 322 – 229 – 395 – 331 – 273 –

Tractorist-maşinist în producţia agricolă/ Tractor‑operator‑machinist of agricultural production

669 1 516 – 687 – 580 – 435 –

Maşinist la excavatorul cu o singură cupă/ Shovelman

201 9 175 – 82 – 185 2 179 –

Pietrar-zidar/ Bricklayer 421 – 396 – 434 – 422 – 270 –

Placator cu plăci/ Facing tiler worker

353 33 400 – 414 – 411 3 340 –

Tencuitor/ plasterer 1285 23 1097 27 1273 – 1226 – 1155 –

Tîmplar/ Joiner 802 110 579 29 653 19 592 25 586 –

Zugrav/ Joiner in construction 394 – 328 – 318 – 292 – 194 –Electrogazosudor-montator/ Electrogas welder regger

803 6 937 4 739 40 909 1 731 1

Electromontor la repararea şi întreţinerea utilajului electric/ Electrical engineer on repair and service of an electric equipment

390 – 285 – 416 22 360 – 382 –

Electrosudor la sudarea manuală/ Welder

244 – 281 – 416 – 287 3 177 –

Strungar multiprofil/ Generalist machine operator

203 – 112 – 204 – 101 – 121 –

Brutar/ Baker 121 5 120 6 165 16 147 2 145 2

Cofetar/ Confectioner 317 21 315 4 353 78 384 60 379 24

Cusător/ Tailor 1125 – 655 – 781 – 630 – 292 –

Cusătoreasă (industria confecţiilor)/ Seamstress

92 – 283 – 573 – 550 1 695 –

Lăcătuş repararea automobilelor/ Mechanic on repair of automobiles

1544 80 1582 13 1049 38 1618 41 1395 46

Operator calculatoare electronice/ Operator of computers

837 298 887 152 725 146 770 92 667 73

ÎNVĂŢĂMÎNTUL SECUNDAR PROFESIONAL

SECONdary VOCaTIONal EduCaTION

Page 63: EDUCAŢIA ÎN REPUBLICA MOLDOVA

62 EDUCATION IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA/STATISTICAL PUBLICATION

NUmăRUL DE ELEvI ÎN INSTITUţIILE DE ÎNvăţămÎNT SECUNDAR PRoFESIoNAL, PE UNELE PRoFESII / mESERII

ENROLMENT IN vOCATIONAL SCHOOLS, By SOME SpECIALITIES

2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12

Total Total

în bază de

contract

paying tuition

fee

Total Total

în bază de

contract

paying tuition

fee

Total Total

în bază de

contract

paying tuition

fee

Total Total

în bază de

contract

paying tuition

fee

Total Total

în bază de

contract

paying tuition

fee

Total/ Total 24506 1615 24270 1070 22161 1093 21419 899 20320 756

Bucătar/ Cook 3738 473 3980 376 2333 307 2127 324 2152 347

Croitor/ Cutter 375 22 480 22 368 – 421 28 420 18

Frizer/ Hairdresser 319 69 308 38 169 54 218 70 228 44

Tractorist/ Tractor‑operator 320 – 224 – 384 – 328 – 272 –

Tractorist-maşinist în producţia agricolă/ Tractor‑operator‑machinist of agricultural production

1297 1 1077 – 1207 – 1148 – 1024 –

Maşinist la excavatorul cu o singură cupă/ Shovelman

348 9 346 – 246 – 260 2 271 –

Pietrar-zidar/ Bricklayer 523 – 529 – 616 – 558 – 402 –

Placator cu plăci/ Facing tiler worker

350 33 397 – 413 – 438 3 364 –

Tencuitor/ plasterer 1778 23 1595 27 1662 – 1584 – 1614 –

Tîmplar/ Joiner 1361 175 1150 106 1202 49 1064 43 1007 23

Zugrav/ Joiner in construction 394 – 328 – 348 – 306 – 194 –

Electrogazosudor-montator/ Electrogas welder regger

1431 6 1570 4 1300 40 1460 1 1362 1

Electromontor la repararea şi întreţinerea utilajului electric/ Electrical engineer on repair and service of an electric equipment

754 – 699 – 757 22 749 – 817 –

Electrosudor la sudarea manuală/ Welder

285 – 319 – 455 – 328 2 214 –

Strungar multiprofil/Generalist machine operator

326 – 254 – 318 – 200 – 222 –

Brutar/ Baker 121 5 120 6 165 16 147 2 145 2

Cofetar/ Confectioner 339 43 315 4 353 78 384 60 379 24

Cusător/ Tailor 1833 8 1152 – 1259 – 942 – 443 –

Cusătoreasă (industria confecţiilor)/ Seamstress

109 – 453 – 714 – 811 1 1201 –

Lăcătuş repararea automobilelor/ Mechanic on repair of automobiles

2415 99 2598 32 2054 31 2375 51 2181 59

Operator calculatoare electronice/ Operator of computers

1616 439 1704 316 1624 317 1468 193 1252 125

Page 64: EDUCAŢIA ÎN REPUBLICA MOLDOVA

EDUCAŢIA ÎN REPUBLICA MOLDOVA/PUBLICAŢIE STATISTICĂ 63

ABSoLvENţII INSTITUţIILoR DE ÎNvăţămÎNT SECUNDAR PRoFESIoNAL, PE UNELE PRoFESII / mESERII

GRADUATION IN vOCATIONAL SCHOOLS, By SOME SpECIALITIES

2007 2008 2009 2010 2011

Total Total

în bază de

contract

paying tuition

fee

Total Total

în bază de

contract

paying tuition

fee

Total Total

în bază de

contract

paying tuition

fee

Total Total

în bază de

contract

paying tuition

fee

Total Total

în bază de

contract

paying tuition

fee

Total/ Total 12916 1053 12993 999 12854 642 13238 803 12000 629

Bucătar/ Cook 2006 347 1927 299 2027 263 1250 243 1312 203

Croitor/ Cutter 79 27 68 20 134 21 146 – 163 26

Frizer/ Hairdresser 283 65 303 64 281 35 154 46 184 50

Tractorist/ Tractor‑operator 211 – 224 – 200 – 339 – 373 –

Tractorist-maşinist în producţia agricolă/ Tractor‑operator‑machinist of agricultural production

550 – 574 1 427 – 541 – 335 –

Maşinist la excavatorul cu o singură cupă/ Shovelman

125 7 112 – 136 – 153 – 133 1

Pietrar-zidar/ Bricklayer 342 – 347 – 307 – 425 – 351 –

Placator cu plăci/ Facing tiler worker

282 41 286 30 338 – 340 – 347 2

Tencuitor/ plasterer 1014 8 1059 24 1002 4 1152 – 981 –

Tîmplar/ Joiner 635 61 553 55 525 66 581 26 516 16

Zugrav/ Joiner in construction 244 – 348 – 276 – 320 – 191 –

Electrogazosudor-montator/ Electrogas welder regger

720 5 677 7 839 3 744 41 737 –

Electromontor la repararea şi întreţinerea utilajului electric/ Electrical engineer on repair and service of an electric equipment

248 – 240 – 295 – 323 25 246 –

Electrosudor la sudarea manuală/ Welder

187 – 268 – 283 – 364 – 208 –

Strungar multiprofil/ Generalist machine operator

126 – 92 – 137 – 177 – 82 –

Brutar/ Baker 138 – 119 5 122 14 137 15 130 2

Cofetar/ Confectioner 358 72 283 19 275 5 327 77 348 55

Cusător/ Tailor 1034 15 749 7 530 – 757 – 357 –

Cusătoreasă (industria confecţiilor)/ Seamstress

75 – 275 – 225 – 473 – 608 1

Lăcătuş repararea automobilelor/ Mechanic on repair of automobiles

1143 66 1181 70 1302 16 1196 21 1402 29

Operator calculatoare electronice/ Operator of computers

494 167 687 237 645 112 795 152 770 140

ÎNVĂŢĂMÎNTUL SECUNDAR PROFESIONAL

SECONdary VOCaTIONal EduCaTION

Page 65: EDUCAŢIA ÎN REPUBLICA MOLDOVA

64 EDUCATION IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA/STATISTICAL PUBLICATION

ELEvI ÎN INSTITUţIILE DE ÎNvăţămÎNT SECUNDAR PRoFESIoNAL, DUPă LImBA DE PREDAREvOCATIONAL SCHOOL STUDENTS, By LANGUAGE OF INSTRUCTION

2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12

Numărul de elevi – total 24506 24270 22161 21419 20320 Number of students – total

Română 20583 20386 18724 18277 17296 Romanian

Rusă 3923 3884 3437 3142 3024 Russian

În % faţă de numărul de elevi

100 100 100 100 100In % to the number of students

Română 84,0 84,0 84,5 85,3 85,1 Romanian

Rusă 16,0 16,0 15,5 14,7 14,9 Russian

ELEvI-BURSIERI ÎN INSTITUţIILE DE ÎNvăţămÎNT SECUNDAR PRoFESIoNAL7

vOCATIONAL SCHOOL STUDENTS RECEIvING STATE SCHOLARSHIp

2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12

Numărul de elevi 22891 23200 21068 20520 19564 Number of students

din aceştia, bursieri 22023 22439 20205 16839 15534of which, receiving scholarship

în % faţă de numărul de elevi 96,2 96,7 95,9 82,1 79,4in % to the number of students

ASIGURAREA ELEvILoR DIN ÎNvăţămÎNTUL SECUNDAR PRoFESIoNAL CU LoCURI ÎN CămINEpROvISION OF STUDENTS WITH HOSTELS

2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12

Total/ Total

Numărul de elevi care au nevoie de cămin

11967 12196 12187 11097 10800 Students applied for hostels

Numărul de elevi care locuiesc în cămine

11216 11066 10891 10473 9762Students accomodated in hostels

Asigurarea cu locuri în cămine, % 93,7 90,7 89,4 94,4 90,4 provision with hostels, %

şcoli de meserii/ Schools of trades

Numărul de elevi care au nevoie de cămin

1617 1649 1397 1400 1274 Students applied for hostels

Numărul de elevi care locuiesc în cămine

1542 1596 1333 1356 1274Students accomodated in hostels

Asigurarea cu locuri în cămine, % 95,4 96,8 95,4 96,9 100 provision with hostels, %

şcoli profesionale/ Vocational schools

Numărul de elevi care au nevoie de cămin

10350 10547 10790 9697 9526 Students applied for hostels

Numărul de elevi care locuiesc în cămine

9674 9470 9558 9117 8488Students accomodated in hostels

Asigurarea cu locuri în cămine, % 93,5 89,8 88,6 94,0 89,1 provision with hostels, %

7 Fără persoanele care învaţă în bază de contract/ Without those paying tuition fee

Page 66: EDUCAŢIA ÎN REPUBLICA MOLDOVA

EDUCAŢIA ÎN REPUBLICA MOLDOVA/PUBLICAŢIE STATISTICĂ 65

CADRE DIDACTICE ÎN INSTITUţIILE DE ÎNvăţămÎNT SECUNDAR PRoFESIoNALpEDAGOGICAL STAFF IN vOCATIONAL SCHOOLS

2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12

Cadre didactice 2447 2344 2234 2257 2200 Pedagogical staff

din care: of which:

Directori şi directori adjuncţi 229 227 231 231 212Directors and deputy directors

Profesori 900 852 809 806 817 Teachers

Maiştri-instructori 1183 1137 1065 1088 1048 vocational instructors

În % cadre didactice femei 51,5 53,7 53,4 52,7 53,8In % females pedagogical staff

CADRE DIDACTICE ÎN INSTITUţIILE DE ÎNvăţămÎNT SECUNDAR PRoFESIoNAL, DUPă NIvELUL DE INSTRUIRE

pEDAGOGICAL STAFF IN vOCATIONAL SCHOOLS, By LEvEL OF EDUCATION

2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12

Cadre didactice 2447 2344 2234 2257 2200 Pedagogical staff

din care, cu studii:

Superioare 1365 1318 1336 1387 1408

of which, by educational level:

Higher

Medii de specialitate 883 842 739 710 649 Secondary specialized

Secundare profesionale 186 177 157 144 140 vocational

BAzA mATERIALă A INSTITUţIILoR DE ÎNvăţămÎNT SECUNDAR PRoFESIoNAL, 2011/12RESOURSE BASE OF vOCATIONAL SCHOOLS, 2011/12

ÎNVĂŢĂMÎNTUL SECUNDAR PROFESIONAL

SECONdary VOCaTIONal EduCaTION

Page 67: EDUCAŢIA ÎN REPUBLICA MOLDOVA

66 EDUCATION IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA/STATISTICAL PUBLICATION

ASIGURAREA INSTITUţIILoR DE ÎNvăţămÎNT SECUNDAR PRoFESIoNAL CU CALCULAToAREpROvISION OF vOCATIONAL SCHOOLS WITH COMpUTERS

Page 68: EDUCAŢIA ÎN REPUBLICA MOLDOVA

EDUCAŢIA ÎN REPUBLICA MOLDOVA/PUBLICAŢIE STATISTICĂ 67

ÎNVĂŢĂMÎNTUL MEDIU DE SPECIALITATESECONdary SPECIalIZEd EduCaTION

INDICAToRII PRINCIPALI AI ACTIvITăţII INSTITUţIILoR DE ÎNvăţămÎNT mEDIU DE SPECIALITATEMAIN INDICATORS OF SECONDARy SpECIALIzED EDUCATION

2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12

Colegii 49 47 47 48 48 Colleges

de stat 43 41 41 42 42 public

nestatale 6 6 6 6 6 non‑public

Numărul de elevi 31307 32683 32249 32164 31442 Enrolment

instituţii de stat 28895 30085 29810 29753 29258 public institutions

instituţii nestatale 2412 2598 2439 2411 2184 non‑public institutions

Înmatriculaţi 10135 10702 9454 9121 8984 Admission

instituţii de stat 9327 9772 8690 8385 8355 public institutions

instituţii nestatale 808 930 764 736 629 non‑public institutions

Absolvenţi 6433 6619 7075 6794 7166 Graduation

instituţii de stat 5994 6070 6517 6295 6698 public institutions

instituţii nestatale 439 549 558 499 468 non‑public institutions

ELEvI şI ABSoLvENţI AI CoLEGIILoR LA 10000 LoCUIToRISTUDENTS AND GRADUATES FROM COLLEGES pER 10000 INHABITANTS

Page 69: EDUCAŢIA ÎN REPUBLICA MOLDOVA

68 EDUCATION IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA/STATISTICAL PUBLICATION

CoLEGII, ELEvI şI ABSoLvENţI, PE FoRmE DE PRoPRIETATECOLLEGES, STUDENTS AND GRADUATES, By TypE OF OWNERSHIp

2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12

Colegii 49 47 47 48 48 Colleges

Publică 43 41 41 42 42 public

Privată 5 5 5 5 5 private

Alte 1 1 1 1 1 Other

Numărul de elevi 31307 32683 32249 32164 31442 Enrolment

Publică 28895 30085 29810 29753 29258 public

Privată 2135 2277 2159 2096 1871 private

Alte 277 321 280 315 313 Other

Absolvenţi 6433 6619 7075 6794 7166 Graduation

Publică 5994 6070 6517 6295 6698 public

Privată 382 490 493 470 417 private

Alte 57 59 65 29 51 Other

ELEvI ÎN CoLEGIILE DE STAT şI NESTATALE STUDENTS IN pUBLIC AND NON-pUBLIC COLLEGES

Page 70: EDUCAŢIA ÎN REPUBLICA MOLDOVA

EDUCAŢIA ÎN REPUBLICA MOLDOVA/PUBLICAŢIE STATISTICĂ 69

DISTRIBUţIA ELEvILoR DUPă FoRmA DE PRoPRIETATE A INSTITUţIEIDISTRIBUTION OF STUDENTS By FORM OF INSTITUTION OWNERSHIp

ELEvI ÎN CoLEGII, PE FoRmE DE ÎNvăţămÎNTCOLLEGE STUDENTS, By MODE OF STUDIES

Înmatriculaţi Admission

Numărul de elevi Enrolment

Absolvenţi Graduation

Învăţămînt de zi Day courses

2007-2008 10135 30339 6073 2007‑2008

2008-2009 10702 32223 6149 2008‑2009

2009-2010 9454 32249 6650 2009-2010

2010-2011 9121 32164 6794 2010-2011

2011-2012 8984 31442 7166 2011-2012

Învăţămînt cu frecvenţă redusă Extramural courses

2007-2008 – 968 360 2007‑2008

2008-2009 – 460 470 2008‑2009

2009-2010 – – 425 2009‑2010

2010-2011 – – – 2010‑2011

2011-2012 – – – 2011‑2012

REzULTATELE ADmITERIIADMISSION RESULTS

2007 2008 2009 2010 2011

Cereri depuse 14483 14853 13001 12698 12711 Handed applications

Înmatriculaţi 10135 10702 9454 9121 8984 Admission

absolvenţi ai gimnaziilor 7409 8563 7508 7385 7543graduates from basic schools (gymnasiums)

absolvenţi ai şcolilor medii de cultură generală

1678 1140 709 565 696graduates from general secondary schools

absolvenţi ai liceelor 1028 976 1171 1124 717graduates from lyceums

absolvenţi ai instituţiilor de învăţămînt secundar profesional

13 23 32 47 28graduates from vocational schools

Cereri la 100 de înmatriculaţi 143 139 138 139 141Applications per 100 admitted

ÎNVĂŢĂMÎNTUL MEDIU DE SPECIALITATE

SECONdary SPECIalIZEd EduCaTION

Page 71: EDUCAŢIA ÎN REPUBLICA MOLDOVA

70 EDUCATION IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA/STATISTICAL PUBLICATION

ELEvI ÎN CoLEGII, PE vÎRSTE şI SEXECOLLEGE STUDENTS, By AGE AND SEX

2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12

Total / Total 31307 32683 32249 32164 31442

din care, în vîrstă, ani: of which aged, years:

pînă la 15/ up to 15 944 1070 905 842 1114

16 6158 7060 6248 6000 6260

17 6687 6814 7328 6897 6852

18 6921 6798 7329 7743 6719

19 6199 6380 6482 6591 6319

20 2367 2733 2496 2544 2553

21 866 820 829 898 914

22 339 334 247 268 242

23 156 153 89 99 139

24 116 92 74 61 71

25 70 74 54 40 61

26 73 58 35 36 48

27 44 42 35 34 19

28 52 32 16 13 18

29 44 39 26 16 14

30 şi peste/ 30 and more 271 184 56 82 99

masculin / Male 13660 14361 14101 14228 14059

din care, în vîrstă, ani: of which aged, years:

pînă la 15/ up to 15 352 428 400 360 427

16 2805 3224 2897 2906 2970

17 2974 3099 3229 3150 3165

18 3091 2941 3300 3454 2887

19 2594 2792 2771 2932 2910

20 951 1078 919 903 1087

21 349 305 291 265 315

22 153 161 125 113 99

23 60 68 38 50 65

24 55 36 29 19 38

25 33 35 26 15 23

26 35 28 16 14 15

27 19 19 17 16 12

28 19 12 8 6 9

29 16 19 11 7 5

30 şi peste/ 30 and more 154 116 24 18 32

Feminin / Female 17647 18322 18148 17936 17383

din care, în vîrstă, ani: of which aged, years:

pînă la 15/ up to 15 592 642 505 482 687

16 3353 3836 3351 3094 3290

17 3713 3715 4099 3747 3687

18 3830 3857 4029 4289 3832

19 3605 3588 3711 3659 3409

20 1416 1655 1577 1641 1466

21 517 515 538 633 599

22 186 173 122 155 143

23 96 85 51 49 74

24 61 56 45 42 33

25 37 39 28 25 38

26 38 30 19 22 33

27 25 23 18 18 7

28 33 20 8 7 9

29 28 20 15 9 9

30 şi peste/ 30 and more 117 68 32 64 67

Page 72: EDUCAŢIA ÎN REPUBLICA MOLDOVA

EDUCAŢIA ÎN REPUBLICA MOLDOVA/PUBLICAŢIE STATISTICĂ 71

ÎNmATRICULAREA ELEvILoR ÎN CoLEGII, PE GRUPE DE RAmURăADMISSION IN COLLEGES, By SECTOR

2007 2008 2009 2010 2011

Total 10135 10702 9454 9121 8984 Total

Industrie 1912 1936 1985 1756 1798 Industry

Construcţii 819 905 796 688 680 Construction

Transport 1052 1072 819 837 859 Transport

Agricultură 778 863 763 717 730 Agriculture

Economie 1185 1151 1376 1048 995 Economy

Drept 341 575 354 496 440 Law

Ocrotirea sănătăţii 1455 1465 1064 1098 1161 Health

Învăţămînt 1352 1435 1207 1314 1275 Education

Arte şi cinemato gra fie 296 369 332 307 320Arts and cinematography

Teologie 39 23 31 43 18 Theology

Alte 906 908 727 817 708 Other

ABSoLvENţII CoLEGIILoR, PE GRUPE DE RAmURăGRADUATION IN COLLEGES, By SECTOR

2007 2008 2009 2010 2011

Total 6433 6619 7075 6794 7166 Total

Industrie 1133 1129 1064 1076 1238 Industry

Construcţii 402 419 543 505 539 Construction

Transport 739 642 691 531 702 Transport

Agricultură 396 373 436 410 531 Agriculture

Economie 665 747 845 836 805 Economy

Drept 669 606 569 480 220 Law

Ocrotirea sănătăţii 851 1178 1186 1301 1338 Health

Învăţămînt 860 786 866 850 992 Education

Arte şi cinemato gra fie 220 202 219 191 215Arts and cinematography

Teologie 33 25 30 24 28 Theology

Alte 465 512 626 590 558 Other

ÎNVĂŢĂMÎNTUL MEDIU DE SPECIALITATE

SECONdary SPECIalIZEd EduCaTION

Page 73: EDUCAŢIA ÎN REPUBLICA MOLDOVA

72 EDUCATION IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA/STATISTICAL PUBLICATION

NUmăRUL DE ELEvI ÎN CoLEGII, PE GRUPE DE RAmURă COLLEGE STUDENTS, By SECTOR

2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12

Total 31307 32683 32249 32164 31442 Total

Industrie 5340 5619 5904 5984 5967 Industry

Construcţii 2079 2338 2396 2386 2294 Construction

Transport 2599 2803 2695 2837 2783 Transport

Agricultură 2130 2412 2530 2636 2596 Agriculture

Economie 3798 3879 4148 4039 4012 Economy

Drept 2096 1918 1557 1452 1569 Law

Ocrotirea sănătăţii 5280 5216 4850 4432 4056 Health

Învăţămînt 4321 4559 4478 4625 4563 Education

Arte şi cinemato gra fie 1043 1088 1085 1126 1154Arts and cinematography

Teologie 101 99 82 100 89 Theology

Alte 2520 2752 2524 2547 2359 Other

Fete 17647 18322 18148 17936 17383 Girls

Industrie 2480 2518 2641 2701 2604 Industry

Construcţii 485 580 634 659 673 Construction

Transport 174 229 281 327 339 Transport

Agricultură 702 828 862 843 844 Agriculture

Economie 2543 2679 2911 2786 2784 Economy

Drept 1044 1004 793 760 822 Law

Ocrotirea sănătăţii 4399 4334 4028 3720 3373 Health

Învăţămînt 3518 3658 3637 3754 3676 Education

Arte şi cinematografie 532 589 591 611 651Arts and cinematography

Teologie 49 50 46 56 42 Theology

Alte 1721 1853 1724 1719 1575 Other

Fete în % faţă de numărul total de elevi

56,4 56,1 56,3 55,8 55,3Girls in % to the total number of students

Industrie 46,4 44,8 44,7 45,1 43,6 Industry

Construcţii 23,3 24,8 26,5 27,6 29,3 Construction

Transport 6,7 8,2 10,4 11,5 12,2 Transport

Agricultură 33,0 34,3 34,1 32,0 32,5 Agriculture

Economie 67,0 69,1 70,2 69,0 69,4 Economy

Drept 49,8 52,3 50,9 52,3 52,4 Law

Ocrotirea sănătăţii 83,3 83,1 83,1 83,9 83,2 Health

Învăţămînt 81,4 80,2 81,2 81,2 80,6 Education

Arte şi cinematografie 51,0 54,1 54,5 54,3 56,4Arts and cinematography

Teologie 48,5 50,5 56,1 56,0 47,2 Theology

Alte 68,3 67,3 68,3 67,5 66,8 Other

Page 74: EDUCAŢIA ÎN REPUBLICA MOLDOVA

EDUCAŢIA ÎN REPUBLICA MOLDOVA/PUBLICAŢIE STATISTICĂ 73

PoNDEREA ELEvILoR CARE ÎşI FAC STUDIILE ÎN BAză DE CoNTRACT ÎN CoLEGIILE DE STAT SHARE OF STUDENTS pAyING TUITION FEE IN pUBLIC COLLEGES

ELEvI ÎN CoLEGII, DUPă LImBA DE PREDARECOLLEGE STUDENTS, By LANGUAGE OF INSTRUCTION

2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12

Numărul de elevi – total 31307 32683 32249 32164 31442 Number of students – total

Română 26492 27799 27354 27195 26952 Romanian

Rusă 4428 48108 4535 4605 4029 Russian

Alte limbi 387 74 360 364 461 Other languages

În % faţă de numărul de elevi 100 100 100 100 100In % to the number of students

Română 84,6 85,1 84,8 84,6 85,7 Romanian

Rusă 14,1 14,7 14,1 14,3 12,8 Russian

Alte limbi 1,2 0,2 1,1 1,1 1,5 Other languages

ELEvI ÎN CoLEGII, DUPă APARTENENţA ETNICăCOLLEGE STUDENTS, By ETHNIC ORIGIN

în procente in percent

2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12

Total 100 100 100 100 100 Total

Moldoveni 86,4 86,1 86,9 87,2 87,2 Moldavians

Ucraineni 4,7 4,6 4,2 4,2 4,5 Ukrainians

Ruşi 4,2 4,3 4,2 3,9 3,8 Russians

Găgăuzi 2,9 3,1 2,7 2,7 2,6 Gagauzians

Bulgari 1,5 1,5 1,6 1,6 1,5 Bulgarians

Alte 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 Other

8 Inclusiv alte limbi/ Including other languages

ÎNVĂŢĂMÎNTUL MEDIU DE SPECIALITATE

SECONdary SPECIalIZEd EduCaTION

Page 75: EDUCAŢIA ÎN REPUBLICA MOLDOVA

74 EDUCATION IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA/STATISTICAL PUBLICATION

ÎNmATRICULAREA ELEvILoR ÎN CoLEGII, PE GRUPE DE SPECIALITăţIADMISSION IN COLLEGES, By GROUp OF SpECIALITIES

Înmatriculaţi – total Admitted – total

din care, în bază de contract of which, paying tuition fee

2007 2008 2009 2010 2011 2007 2008 2009 2010 2011

Total/ Total 10135 10702 9454 9121 8984 4761 4413 3841 3614 3717

Tehnologie chimică/ Chemical technology

20 20 20 22 20 – – – 2 –

Drept/ Law – – – 819 – – – – – –

Pedagogie/ pedagogics 812 859 612 687 633 335 315 114 178 218

Muzică/ Music 278 302 241 282 246 50 7 18 33 32

Artă teatrală/ Dramatic art 30 26 83 71 91 – – 32 11 35

Culturologie/ Culturology 10 16 10 10 9 – – – – –

Arte plastice şi decorative/ Fine arts and crafts

87 85 69 79 69 47 27 20 16 10

Medicină/ Medicine 1314 1295 864 1038 1111 130 108 100 258 356

Farmacie/ pharmacy 141 170 200 60 50 105 100 150 40 40

Economie/ Economy 1184 1324 1348 1218 1129 702 706 704 669 580

Informatică/ Information science 549 601 479 377 505 329 399 329 202 280

Electrotehnică şi energetică/ Electrical engineering and energetics

233 316 305 327 306 75 49 70 77 102

Mecanică/ Mechanics 462 522 493 445 466 133 99 116 109 93

Transporturi/ Transport 1052 991 773 745 808 789 631 473 480 528

Electronică şi comunicaţii/ Electronics and telecommunication

386 384 419 310 306 210 199 234 146 91

Sisteme informaţionale şi calculatoare/ Information systems and computers

329 319 470 262 278 173 169 230 152 137

Tehnologia industriei alimentare/ Technology of food processing

376 369 303 290 313 186 178 161 128 140

Tehnologia industriei uşoare/ Technology of light industry

353 324 332 332 302 146 89 52 61 50

Construcţii/ Construction 554 577 542 468 430 264 189 169 100 113

Medicină veterinară/ veterinary medicine

50 45 54 56 49 – – 4 6 9

Agricultură/ Agriculture 190 160 180 191 175 25 5 15 16 20

Ecologie/ Ecology 71 90 54 100 100 40 40 34 50 50

Teologie/ Theology 12 13 15 14 10 – 13 15 14 10

Educaţie fizică şi sport/ physical education and sport

67 92 64 30 50 19 32 9 5 25

Ştiinţe administrative/ Administrative science

27 156 70 183 148 5 74 20 73 58

Asistenţă socială/ Social maintenance

228 228 224 316 268 30 75 62 127 68

Design/ Design 181 246 212 163 165 102 97 92 66 84

Metrologie/ Metrology 109 110 77 123 95 73 45 47 79 45

Cadastru/ Cadastre 127 147 175 141 154 46 41 57 41 44

Militărie/ Military 50 50 50 50 50 – – – – –

Servicii/ Services 853 854 626 601 604 747 726 489 461 484

Biblioteconomie/ Library science – 11 15 10 9 – – – – –

Meteorologie/ Meteorology – – 75 39 35 – – 25 14 15

9 Înmatriculaţi la Colegiul Academiei „Ştefan cel Mare”/ Admitted in College under the Academy „Stefan cel Mare”

Page 76: EDUCAŢIA ÎN REPUBLICA MOLDOVA

EDUCAŢIA ÎN REPUBLICA MOLDOVA/PUBLICAŢIE STATISTICĂ 75

NUmăRUL DE ELEvI ÎN CoLEGII, PE GRUPE DE SPECIALITăţI STUDENTS IN COLLEGES, By GROUp OF SpECIALITIES

Numărul de elevi – total Number of students – total

din care, în bază de contract

of which, paying tuition fee

2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12

Total/ Total 31307 32683 32249 32164 31442 15694 15409 14084 13480 12445

Tehnologie chimică/ Chemical technology

87 76 69 70 70 – – – 2 3

Drept/ Law 1220 744 326 81 70 1129 681 296 – –

Pedagogie/ pedagogics 2921 2892 2605 2601 2469 932 968 777 776 686

Muzică/ Music 892 910 898 929 901 139 81 69 74 66

Artă teatrală/ Dramatic art 137 140 159 200 255 21 20 32 39 75

Culturologie/ Culturology 34 40 39 37 37 – – – – –

Arte plastice şi decorative/ Fine arts and crafts

228 251 246 265 247 99 92 85 74 48

Medicină/ Medicine 4900 4748 4269 3887 3590 2136 1599 1031 793 705

Farmacie/ pharmacy 380 468 581 545 466 273 316 410 382 354

Economie/ Economy 4681 4656 4619 4491 4521 2934 2742 2552 2439 2375

Informatică/ Information science 1786 1888 1839 1645 1666 1234 1273 1233 1031 983

Electrotehnică şi energetică/ Electrical engineering and energetics

697 794 878 968 1029 188 185 183 227 252

Mecanică/ Mechanics 1274 1432 1513 1528 1530 242 305 314 338 282

Transporturi/ Transport 2499 2678 2588 2689 2586 1907 1931 1722 1781 1638

Electronică şi comunicaţii/ Electronics and telecommunication

941 1018 1102 1069 1036 441 498 586 559 453

Sisteme informaţionale şi calculatoare/ Information systems and computers

838 880 1044 1058 1064 453 465 532 553 538

Tehnologia industriei alimentare/ Technology of food processing

881 940 950 971 906 390 424 438 445 399

Tehnologia industriei uşoare/ Technology of light industry

995 991 978 1039 1010 317 311 252 234 178

Construcţii/ Construction 1249 1452 1532 1573 1475 568 592 560 487 400

Medicină veterinară/ veterinary medicine

172 151 158 169 163 – – 4 9 16

Agricultură/ Agriculture 627 645 602 637 626 46 52 49 54 49

Ecologie/ Ecology 203 227 217 260 276 118 113 118 146 140

Teologie/ Theology 52 49 36 44 46 – 49 36 44 46

Educaţie fizică şi sport/ physical education and sport

259 262 247 208 187 109 88 65 46 51

Ştiinţe administrative/ Administrative science

73 201 221 352 451 12 87 88 149 168

Asistenţă socială/ Social maintenance

288 496 693 876 893 39 132 181 282 261

Design/ Design 610 687 696 642 650 363 365 338 281 267

Metrologie/ Metrology 236 304 323 371 353 124 147 168 220 187

Cadastru/ Cadastre 388 410 458 467 486 77 90 135 131 140

Militărie/ Military 50 100 97 100 97 – – – – –

Servicii/ Services 1709 2143 2172 2265 2124 1403 1803 1806 1855 1644

Biblioteconomie/ Library science – 10 22 30 37 – – – – –

Meteorologie/ Meteorology – – 72 97 125 – – 24 29 41

ÎNVĂŢĂMÎNTUL MEDIU DE SPECIALITATE

SECONdary SPECIalIZEd EduCaTION

Page 77: EDUCAŢIA ÎN REPUBLICA MOLDOVA

76 EDUCATION IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA/STATISTICAL PUBLICATION

ABSoLvENţII CoLEGIILoR, PE GRUPE DE SPECIALITăţI GRADUATION IN COLLEGES, By GROUp OF SpECIALITIES

Absolvenţi – total Graduates – total

din care, în bază de contract

of which, paying tuition fee

2007 2008 2009 2010 2011 2007 2008 2009 2010 2011

Total/ Total 6433 6619 7075 6794 7166 3098 3558 3714 2927 3337

Tehnologie chimică/ Chemical technology

14 21 12 16 15 – – – – –

Drept/ Law 453 350 328 314 – 272 326 302 284 –

Pedagogie/ pedagogics 741 640 636 528 630 195 244 241 122 239

Muzică/ Music 226 159 173 175 181 52 22 16 17 22

Artă teatrală/ Dramatic art 22 22 43 28 33 – – 16 – –

Culturologie/ Culturology 6 8 8 8 6 – – – – –

Arte plastice şi decorative/ Fine arts and crafts

26 32 36 32 55 8 13 8 11 25

Medicină/ Medicine 803 1130 1116 1220 1226 364 555 625 469 433

Farmacie/ pharmacy 48 48 70 81 112 22 29 43 57 54

Economie/ Economy 1032 1052 1167 1072 861 667 682 750 578 475

Informatică/ Information science 325 385 373 396 385 224 278 253 270 237

Electrotehnică şi energetică/ Electrical engineering and energetics

192 173 162 169 191 42 60 69 20 56

Mecanică/ Mechanics 202 222 247 232 282 22 60 53 23 62

Transporturi/ Transport 672 575 633 493 710 504 418 495 314 500

Electronică şi comunicaţii/ Electronics and telecommunication

244 206 210 180 215 120 100 60 60 112

Sisteme informaţionale şi calculatoare/ Information systems and computers

156 185 211 185 186 80 113 101 89 107

Tehnologia industriei alimentare/ Technology of food processing

153 181 177 147 200 78 69 72 55 94

Tehnologia industriei uşoare/ Technology of light industry

244 227 225 182 233 77 60 63 46 77

Construcţii/ Construction 195 235 330 289 362 100 116 144 95 140

Medicină veterinară/ veterinary medicine

31 42 29 33 38 – – – – –

Agricultură/ Agriculture 128 90 150 129 127 19 2 12 7 17

Ecologie/ Ecology 61 46 41 47 65 18 29 14 14 44

Teologie/ Theology 22 16 17 5 7 – 16 17 5 7

Educaţie fizică şi sport/ physical education and sport

21 49 50 53 52 21 34 25 14 13

Ştiinţe administrative/ Administrative science

15 20 21 41 – 1 2 5 4 –

Asistenţă socială/ Social maintenance

30 – – 88 174 – – – 28 34

Design/ Design 97 115 129 139 103 57 70 68 73 66

Metrologie/ Metrology 31 28 31 63 85 16 3 11 21 55

Cadastru/ Cadastre 65 71 79 100 92 4 10 10 18 17

Militărie/ Military – – 49 47 47 – – – – –

Servicii/ Services 178 291 322 302 493 135 247 241 233 451

Page 78: EDUCAŢIA ÎN REPUBLICA MOLDOVA

EDUCAŢIA ÎN REPUBLICA MOLDOVA/PUBLICAŢIE STATISTICĂ 77

ELEvI-BURSIERI ÎN CoLEGIILE DE STAT (ÎNvăţămÎNTUL DE zI)1013 STUDENTS IN pUBLIC COLLEGES RECEIvING STATE SCHOLARSHIp (DAy COURSES)

2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12

Numărul de elevi 15466 17274 18165 18684 18997 Number of students

din aceştia, bursieri 11522 12601 12979 13141 13157of which, receiving scholarship

în % faţă de numărul de elevi 74,5 72,9 71,5 70,3 69,3in % to the number of students

ASIGURAREA ELEvILoR DIN CoLEGII CU LoCURI ÎN CămINEpROvISION OF COLLEGE STUDENTS WITH HOSTELS

2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12

Numărul de elevi care au nevoie de cămin

11552 12899 13038 13156 13079 Students applied for hostels

Numărul de elevi care locuiesc în cămine

10354 12063 12003 12285 12195 Students accomodated in hostels

Asigurarea cu locuri în cămine, % 89,6 93,5 92,1 93,4 93,2 provision with hostels, %

CADRE DIDACTICEpEDAGOGICAL staFF

2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12

Cadre didactice – total 2511 2438 2502 2574 2543 Pedagogical staff – total

din care, profesori 1967 2027 2066 2141 2129 of which, teachers

Femei 1716 1647 1778 1796 1760 Women

în % faţă de numărul total de cadre didactice

68,3 67,6 71,1 69,8 69,2in % to the total number of pedagogical staff

ELEvI STRăINI CARE ÎşI FAC STUDIILE ÎN CoLEGIILE DIN REPUBLICA moLDovA, DUPă ţARA DE oRIGINEFOREIGN STUDENTS STUDyING IN COLLEGES OF THE REpUBLIC OF MOLDOvA, By COUNTRy OF ORIGIN

2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12

Total 25 12 12 16 49 Total

Ucraina 21 11 9 9 7 Ukraine

România 1 – 1 3 4 Romania

Federaţia Rusă 1 – 1 3 4 Russian Federation

Azerbaidjan 1 1 – – 2 Azerbaijan

Georgia 1 – – – 2 Georgia

Belarus – – 1 1 1 Belarus

Kîrgîzstan – – – – 10 kyrgyzstan

Uzbekistan – – – – 8 Uzbekistan

Alte – – – – 11 Other

10 Fără elevii care învaţă în bază de contract/ Without students paying tuition fee

ÎNVĂŢĂMÎNTUL MEDIU DE SPECIALITATE

SECONdary SPECIalIZEd EduCaTION

Page 79: EDUCAŢIA ÎN REPUBLICA MOLDOVA

78 EDUCATION IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA/STATISTICAL PUBLICATION

ÎNVĂŢĂMÎNTUL SUPERIORHIGHEr EduCaTION

INDICAToRII PRINCIPALI AI ACTIvITăţII INSTITUţIILoR DE ÎNvăţămÎNT SUPERIoR11

MAIN INDICATORS OF HIGHER EDUCATION

2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12

Numărul de instituţii 31 31 33 33 34 Institutions

instituţii de stat 17 17 19 19 19 public

instituţii nestatale 14 14 14 14 15 non‑public

Numărul de studenţi 122939 114865 109892 107813 103956 Enrolment

instituţii de stat 101779 93069 90256 88791 84946 public institutions

instituţii nestatale 21160 21796 19636 19022 19010 non‑public institutions

Înmatriculaţi12 23767 29122 27075 27895 28258 Admission

instituţii de stat 20314 24730 22718 23128 23018 public institutions

instituţii nestatale 3453 4392 4357 4767 5240 non‑public institutions

Absolvenţi13 19972 29614 26611 28408 27788 Graduation

instituţii de stat 16423 25105 21294 22370 22111 public institutions

instituţii nestatale 3549 4509 5317 6038 5677 non‑public institutions

STUDENţI şI ABSoLvENţI AI INSTITUţIILoR DE ÎNvăţămÎNT SUPERIoR LA 10000 LoCUIToRISTUDENTS AND GRADUATES FROM HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS pER 10000 INHABITANTS

11 Fără străini / Without foreigners12 Începînd cu anul 2008 numărul studenţilor înmatriculaţi include şi studenţii înmatriculaţi la Ciclul II/Starting with 2008 year the total number of

admitter persons includes the admission to the Cycle II as well 13 Începînd cu anul 2008 numărul total de absolvenţi reprezintă absolvenţii PreBologna, medicină şi farmacie, şi ai Ciclului I, iar începînd cu 2010, inclusiv

şi absolvenţii Ciclului II/ Starting with 2008 year the total number of graduates includes the PreBologna graduates, medicine and pharmacy, and those from Cycle I, and starting with 2010 the graduates from Cycle II are included as well

Page 80: EDUCAŢIA ÎN REPUBLICA MOLDOVA

EDUCAŢIA ÎN REPUBLICA MOLDOVA/PUBLICAŢIE STATISTICĂ 79

INSTITUţII DE ÎNvăţămÎNT SUPERIoR, STUDENţI şI ABSoLvENţI, PE FoRmE DE PRoPRIETATEHIGHER EDUCATION INSTITUTIONS, STUDENTS AND GRADUATES, By FORM OF OWNERSHIp

2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12

Numărul de instituţii 31 31 33 33 34 Institutions

Publică 17 17 19 19 19 public

Privată 12 12 11 11 12 private

Alte 2 2 3 3 3 Other

Numărul de studenţi 122939 114865 109892 107813 103956 Enrolment

Publică 101779 93069 90256 88791 84946 public

Privată 19919 20777 17976 17481 17739 private

Alte 1241 1019 1660 1541 1271 Other

Absolvenţi 19972 29614 26611 28408 27788 Graduation

Publică 16423 25105 21294 22370 22111 public

Privată 3436 4426 4741 5552 5344 private

Alte 113 83 576 486 333 Other

STUDENţI ÎN INSTITUţIILE DE ÎNvăţămÎNT SUPERIoR DE STAT şI NESTATALE STUDENTS IN pUBLIC AND NON-pUBLIC HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS

ÎNVĂŢĂMÎNTUL SUPERIOR

HIGHEr EduCaTION

Page 81: EDUCAŢIA ÎN REPUBLICA MOLDOVA

80 EDUCATION IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA/STATISTICAL PUBLICATION

STUDENţI ÎN INSTITUţIILE DE ÎNvăţămÎÎNT SUPERIoR, PE FoRmE DE ÎNvăţămÎNT STUDENTS IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS, By MODE OF STUDIES

Înmatriculaţi Admission

Numărul de studenţi Enrolment

AbsolvenţiGraduation

Învăţămînt de zi Day courses

2007/08 19745 79490 13263 2007/08

2008/09 25156 74249 22288 2008/09

2009/10 24364 78231 15264 2009/10

2010/11 22861 77742 19672 2010/11

2011/12 22999 73840 20846 2011/12

Învăţămînt cu frecvenţă redusă

Extramural courses

2007/08 4022 43449 6709 2007/08

2008/09 3966 40616 7326 2008/09

2009/10 2711 31661 11347 2009/10

2010/11 5034 30071 8736 2010/11

2011/12 5259 30116 6942 2011/12

PoNDEREA STUDENţILoR CARE ÎşI FAC STUDIILE ÎN BAză DE CoNTRACT ÎN INSTITUţIILE DE STATSHARE OF STUDENTS pAyING TUITION FEE IN pUBLIC INSTITUTIONS

Page 82: EDUCAŢIA ÎN REPUBLICA MOLDOVA

EDUCAŢIA ÎN REPUBLICA MOLDOVA/PUBLICAŢIE STATISTICĂ 81

ABSoLvENţI şI STUDENţI ÎN INSTITUţIILE DE ÎNvăţămÎNT SUPERIoR, PE CICLURIGRADUATES AND STUDENTS IN HIGHER EDUCATION INSTUTUTIONS, By CyCLES

AbsolvenţiGraduation

Înmatriculaţi Admission

Numărul de studenţi14

Enrolment

Total Total

2007/08 19972 23767 122939 2007/08

2008/09 29614 29122 114865 2008/09

2009/10 26611 27075 109892 2009/10

2010/11 28408 27895 107813 2010/11

2011/12 27788 28258 103956 2011/12

Studii superioare de licenţă

(CicluI I)

Licentiate higher education (Cycle I)

2007/08 – 22875 86274 2007/08

2008/09 8598 22904 95480 2008/09

2009/10 18164 20533 93404 2009/10

2010/11 21989 20400 90702 2010/11

2011/12 21948 20089 85345 2011/12

Studii superioare de masterat (CicluI II)

Masterat higher education (Cycle II)

2008/09 – 5233 5242 2008/09

2009/10 – 5832 10973 2009/10

2010/11 4536 6745 12855 2010/11

2011/12 5100 7421 14438 2011/12

Studii superioare medicale şi farmaceutice

Higher education in medicine and pharmacy

2007/08 493 892 3886 2007/08

2008/09 539 985 4157 2008/09

2009/10 562 710 4106 2009/10

2010/11 608 750 4186 2010/11

2011/12 639 748 4173 2011/12

Studii superioare (PreBologna)

Higher education (PreBologna Declaration)

2007/08 19479 – 32779 2007/08

2008/09 20477 – 9986 2008/09

2009/10 7885 – 1409 2009/10

2010/11 1275 – 70 2010/11

2011/12 101 – – 2011/12

14 În domeniul “Medicină veterinară” şi la specialitatea “Arhitectură” se organizează studii superioare integrate: licenţă şi masterat. Astfel, studenţii din anii 1-4 sunt incluşi în numărul studenţilor din Ciclul I, iar cei din anii 5-6 – în numărul studenţilor din Ciclul II / In the field “Veterinary Medicine” and the speciality “Architecture” is organized integrated higher education: licentiate and master. Thus, students from 1-4 years are included in the number of students in Cycle I and those from 5-6 years – in the number of students in Cycle II

ÎNVĂŢĂMÎNTUL SUPERIOR

HIGHEr EduCaTION

Page 83: EDUCAŢIA ÎN REPUBLICA MOLDOVA

82 EDUCATION IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA/STATISTICAL PUBLICATION

STUDENţI ÎN INSTITUţIILE DE ÎNvăţămÎNT SUPERIoR, PE vÎRSTE şI SEXESTUDENTS IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS, By AGE AND SEX

2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12

Total / Total 122939 114865 109892 107813 103956 din care, în vîrstă, ani: of which aged, years: pînă la 17/ up to 17 2158 923 601 437 339 18 8210 5951 5232 4434 2805 19 18316 15971 14793 13779 13358 20 21037 19523 19141 17836 17287 21 21274 19285 18990 18884 17424 22 16459 15318 14739 15226 13985 23 8428 9240 11231 11582 11843 24 5760 5438 6852 6949 8008 25 3684 3839 3490 4018 3975 26 3312 3062 2335 2493 2550 27 2538 2550 2024 2012 1910 28 2012 2215 1495 1688 1875 29 2059 2135 1558 1556 1430 30-34 3767 4538 3836 3265 3247 35-39 2476 2863 2235 2377 2169 40 şi peste 40 and more 1449 2014 1340 1277 1751masculin / Male 50567 48493 47877 46611 45380 din care, în vîrstă, ani: of which aged, years: pînă la 17/ up to 17 1069 413 290 200 196 18 3519 2202 1850 1902 1308 19 7208 6236 6315 5785 5617 20 8647 7918 8473 7358 7084 21 8204 8237 8371 8037 6978 22 6873 6780 6484 6691 6296 23 3578 4135 5155 5077 5518 24 2547 2621 2884 3123 3830 25 1669 1802 1751 1793 1791 26 1406 1488 1184 1144 1154 27 1181 1128 1010 989 927 28 881 1102 760 847 970 29 873 1088 769 840 679 30-34 1445 1623 1266 1313 1446 35-39 916 1013 813 1013 766 40 şi peste 40 and more 551 707 502 499 820Feminin / Female 72372 66372 62015 61202 58576 din care, în vîrstă, ani: of which aged, years: pînă la 17/ up to 17 1089 510 311 237 143 18 4691 3749 3382 2532 1497 19 11108 9735 8478 7994 7741 20 12390 11605 10668 10478 10203 21 13070 11048 10619 10847 10446 22 9586 8538 8255 8535 7689 23 4850 5105 6076 6505 6325 24 3213 2817 3968 3826 4178 25 2015 2037 1739 2225 2184 26 1906 1574 1151 1349 1396 27 1357 1422 1014 1023 983 28 1131 1113 735 841 905 29 1186 1047 789 716 751 30-34 2322 2915 2570 1952 1801 35-39 1560 1850 1422 1364 1403 40 şi peste 40 and more 898 1307 838 778 931

Page 84: EDUCAŢIA ÎN REPUBLICA MOLDOVA

EDUCAŢIA ÎN REPUBLICA MOLDOVA/PUBLICAŢIE STATISTICĂ 83

REzULTATELE ADmITERII15

ADMISSION RESULTS

2007 2008 2009 2010 2011

Cereri depuse 61968 39370 32510 33035 28425 Handed applications

Înmatriculaţi 23767 23889 21243 21150 20837 Admission

absolvenţi ai şcolilor medii de cultură generală

5833 43433223

3246 434graduates from general secondary schools

absolvenţi ai liceelor 14488 15853 15357 15912 16965graduates from lyceums

absolvenţi ai instituţiilor de învăţămînt secundar profesional

188 279

836

337 1013graduates from vocational schools

absolvenţi ai colegiilor 2817 3071

16761493 2121

graduates from colleges

Cereri la 100 de înmatriculaţi 261 165 153 156 136Applications per 100 admitted

15 Cu excepţia Ciclului II/ without Cycle II

ÎNVĂŢĂMÎNTUL SUPERIOR

HIGHEr EduCaTION

Page 85: EDUCAŢIA ÎN REPUBLICA MOLDOVA

84 EDUCATION IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA/STATISTICAL PUBLICATION

ÎNmATRICULAREA STUDENţILoR ÎN INSTITUţIILE DE ÎNvăţămÎNT SUPERIoR (EXCLUSIv CICLUL II), PE DomENII GENERALE DE STUDIU

ADMISSION IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS (EXCLUDING CyCLE II), By FIELDS OF STUDy

Înmatriculaţi (exclusiv Ciclul II)

Admitted (excluding Cycle II)

din care, în bază de contract

of which, paying tuition fee

2007 2008 2009 2010 2011 2007 2008 2009 2010 2011

Total/ Total 23767 23889 21243 21150 20837 15566 13871 14185 14510 14444

Ştiinţe ale educaţiei/ Education science 5054 4779 3608 3904 3418 2998 2236 2151 2367 1893

Arte/ Arts 511 499 538 495 438 245 186 249 214 175

Ştiinţe umanistice/ Humanities 999 981 982 869 980 523 522 555 498 628

Ştiinţe politice/ political science 529 358 267 495 516 359 222 171 402 425

Ştiinţe sociale/ Social sciences 453 436 347 312 437 363 326 269 235 372

Asistenţă socială/ Social service 390 555 315 541 539 317 410 237 453 464

Ştiinţe ale comunicării/ Communication science 320 332 323 252 452 190 191 237 182 372

Ştiinţe economice/ Economic science 4028 3880 3392 4327 4268 3313 3089 2724 3654 3673

Drept/ Law 1647 1264 1161 1504 1612 1346 974 989 1323 1377

Ştiinţe ale naturii/ Natural science 398 496 510 573 531 186 215 243 332 313

Ştiinţe exacte/ Exact science 978 1755 1189 771 706 638 1228 860 482 461

Inginerie şi activităţi inginereşti/ Engineering and related activities 3449 3361 3311 2432 2663 2382 1923 2392 1650 1840

Tehnologii de fabricare şi prelucrare/ Manufacturing and processing

841 829 1025 774 635 550 497 738 514 402

Tehnologie chimică şi biotehnologii/ Chemical technology and biotechnology

153 159 174 153 138 98 88 116 98 85

Arhitectură şi construcţii/ Architecture and building 1303 1225 1375 978 969 893 739 1003 687 662

Ştiinţe agricole/Agricultural science 593 619 588 535 449 257 191 266 252 174

Medicină veterinară/ veterinary medicine 75 63 69 71 50 29 19 27 25 20

Medicină/ Medicine 774 842 604 645 645 83 79 75 175 186

Farmacie/ pharmacy 118 143 106 105 103 75 76 75 75 83

Servicii publice/ public services 494 462 484 569 527 424 374 445 531 488

Cultură fizică şi sport/ physical training and sports 296 283 312 268 265 230 179 200 178 179

Servicii transport/ Transport services 25 95 86 85 92 25 56 53 55 67

Protecţia mediului/ Environment protection 24 24 40 21 15 2 1 20 2 –

Protecţie, pază şi securitate/ Security services 190 298 287 310 283 40 50 90 126 105

Militărie/ Military 125 151 150 161 106 – – – – –

Page 86: EDUCAŢIA ÎN REPUBLICA MOLDOVA

EDUCAŢIA ÎN REPUBLICA MOLDOVA/PUBLICAŢIE STATISTICĂ 85

ÎNmATRICULAREA STUDENţILoR ÎN INSTITUţIILE DE ÎNvăţămÎNT SUPERIoR LA CICLUL II, PE DomENII GENERALE DE STUDIU

ADMISSION IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS TO THE CyCLE II, By FIELDS OF STUDy

Înmatriculaţi la Ciclul II

Admitted to the Cycle II

din care, în bază de contract

of which, paying tuition fee

2008 2009 2010 2011 2008 2009 2010 2011

Total/ Total 5233 5832 6745 7421 3694 3370 3858 4433

Ştiinţe ale educaţiei/ Education science 279 729 655 852 107 107 147 304

Arte/ Arts 77 93 112 118 16 18 30 30

Ştiinţe umanistice/ Humanities 340 321 433 388 182 116 174 201

Ştiinţe politice/ political science 249 190 376 371 124 98 155 125

Ştiinţe sociale/ Social sciences 206 233 271 296 168 148 141 185

Asistenţă socială/ Social service 55 82 98 89 25 22 37 24

Ştiinţe ale comunicării/ Communication science 105 91 106 109 65 16 66 69

Ştiinţe economice/ Economic science 2165 1938 2125 2179 1958 1706 1751 1772

Drept/ Law 815 890 1212 1472 718 734 932 1221

Ştiinţe ale naturii/ Natural science 140 128 153 162 42 18 23 58

Ştiinţe exacte/ Exact science 216 202 239 246 85 98 96 100

Inginerie şi activităţi inginereşti/ Engineering and related activities

252 380 358 404 69 110 93 89

Tehnologii de fabricare şi prelucrare/ Manufacturing and processing

45 152 140 148 5 12 10 26

Tehnologie chimică şi biotehnologii/ Chemical technology and biotechnology

43 33 24 25 23 3 4 5

Arhitectură şi construcţii/ Architecture and building 53 98 153 193 6 23 48 63

Ştiinţe agricole/Agricultural science

35 46 65 101 10 31 31 45

Servicii publice/ public services 62 106 118 119 47 71 83 69

Cultură fizică şi sport/physical training and sports

64 77 58 82 30 26 25 39

Protecţia mediului/ Environment protection 19 26 23 22 4 11 6 2

Protecţie, pază şi securitate/ Security services 13 17 26 26 10 2 6 6

Militărie/ Military – – – 19 – – – –

ÎNVĂŢĂMÎNTUL SUPERIOR

HIGHEr EduCaTION

Page 87: EDUCAŢIA ÎN REPUBLICA MOLDOVA

86 EDUCATION IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA/STATISTICAL PUBLICATION

NUmăRUL DE STUDENţI ÎN INSTITUţIILE DE ÎNvăţămÎNT SUPERIoR, PE DomENII GENERALE DE STUDIU

ENROLMENT IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS, By FIELDS OF STUDy

Numărul de studenţi – total

Enrolment – total

din care, în bază de contract

of which, paying tuition fee

2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12

Total/ Total 122939 114865 109892 107813 103956 95477 85430 79328 76906 74781

Ştiinţe ale educaţiei/ Education science 14777 16598 16422 16494 15336 9065 9451 9387 9369 8936

Arte/ Arts 1778 1742 1929 1976 1909 900 727 780 849 779

Ştiinţe umanistice/ Humanities 5754 4025 3851 3779 3705 3694 2596 2343 2295 2356

Ştiinţe politice/ political science 2994 2144 1968 2002 2299 2507 1653 1457 1376 1596

Ştiinţe sociale/ Social sciences 2240 1898 1838 1827 1890 1926 1570 1403 1340 1432

Asistenţă socială/ Social service 2243 2215 2071 2083 1958 1955 1874 1702 1697 1633

Ştiinţe ale comunicării/ Communication science 1514 1429 1448 1372 1362 1167 1039 1022 996 1095

Ştiinţe economice/ Economic science 33651 29023 26749 25975 25296 30872 26601 24184 23284 22674

Drept/ Law 17557 14692 13569 13227 13542 15934 13219 12075 11740 12006

Ştiinţe ale naturii/ Natural science 2003 1951 1760 1828 1908 1159 1176 920 911 1075

Ştiinţe exacte/ Exact science 3805 3679 2917 2553 2202 2510 2436 1811 1477 1248

Inginerie şi activităţi inginereşti/ Engineering and related activities

13656 13445 13017 12147 11502 10509 9791 9058 8397 7956

Tehnologii de fabricare şi prelucrare/ Manufacturing and processing

3719 3546 3586 3444 2986 2587 2382 2348 2202 1852

Tehnologie chimică şi biotehnologii/ Chemical technology and biotechnology

496 483 533 578 558 354 323 338 391 370

Arhitectură şi construcţii/ Architecture and building 5611 5962 5974 5656 5125 4311 4456 4434 4191 3716

Ştiinţe agricole/ Agricultural science 2056 2113 2039 2149 2146 988 960 969 1050 1113

Medicină veterinară/ veterinary medicine 428 351 295 335 327 216 158 102 117 112

Medicină/ Medicine 3397 3637 3579 3669 3655 885 808 676 668 645

Farmacie/ pharmacy 489 520 527 517 518 315 319 329 326 345

Servicii publice/ public services 2573 2626 2602 2533 2352 2391 2415 2372 2321 2149

Cultură fizică şi sport/ physical training and sports 1208 1372 1590 1784 1611 900 999 1130 1272 1150

Servicii transport/ Transport services 51 206 206 249 264 51 129 112 144 155

Protecţia mediului/ Environment protection 29 61 83 96 61 11 21 23 22 6

Protecţie, pază şi securitate/ Security services 477 709 887 1049 942 270 327 353 471 382

Militărie/ Military 433 438 452 491 502 – – – – –

Page 88: EDUCAŢIA ÎN REPUBLICA MOLDOVA

EDUCAŢIA ÎN REPUBLICA MOLDOVA/PUBLICAŢIE STATISTICĂ 87

STRUCTURA STUDENţILoR ÎN INSTITUţIILE DE ÎNvăţămÎNT SUPERIoR, PE DomENII GENERALE DE STUDIU şI SEXE, 2011/12

DISTRIBUTION OF STUDENTS IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS, By FIELDS OF STUDy AND SEX, 2011/12

ÎNVĂŢĂMÎNTUL SUPERIOR

HIGHEr EduCaTION

Page 89: EDUCAŢIA ÎN REPUBLICA MOLDOVA

88 EDUCATION IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA/STATISTICAL PUBLICATION

STUDENţI ÎN INSTITUţIILE DE ÎNvăţămÎNT SUPERIoR PE CICLURI şI DomENII GENERALE DE STUDIU

ENROLMENT IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS, By CyCLES AND FIELDS OF STUDy

Ciclul I, studii superioare PreBologna, medicina şi farmacia Cycle I, higher education preBologna Declaration,

medicine and pharmacyCiclul IICycle II

Numărul de studenţiEnrolment

din care, în bază de contractof which, paying tuition fee

Numărul de studenţiEnrolment

din care, în bază de contractof which, paying tuition fee

2009/10 2010/11 2011/12 2009/10 2010/11 2011/12 2009/10 2010/11 2011/12 2009/10 2010/11 201112

Total /Total 98919 94958 89518 72342 69346 66188 10973 12855 14438 6986 7560 8593

Ştiinţe ale educaţiei/ Education science 15362 15186 13860 9131 9116 8451 1060 1308 1476 256 253 485

Arte/ Arts 1737 1795 1682 749 805 716 192 181 227 31 44 63

Ştiinţe umanistice/ Humanities 3213 3010 2889 2080 1967 1973 638 769 816 263 328 383

Ştiinţe politice/ political science 1593 1424 1563 1244 1123 1318 375 578 736 213 253 278

Ştiinţe sociale/ Social sciences 1365 1321 1288 1066 1058 1089 473 506 602 337 282 343

Asistenţă socială/ Social service 1939 1923 1809 1652 1637 1583 132 160 149 50 60 50

Ştiinţe ale comunicării/ Communication science 1256 1161 1150 942 888 961 192 211 212 80 108 134

Ştiinţe economice/ Economic science 22733 21942 21024 20614 19869 19180 4016 4033 4272 3570 3415 3494

Drept/ Law 11961 11081 10859 10731 10021 9846 1608 2146 2683 1344 1719 2160

Ştiinţe ale naturii/ Natural science 1521 1518 1580 863 857 992 239 310 328 57 54 83

Ştiinţe exacte/ Exact science 2530 2106 1726 1656 1286 1064 387 447 476 155 191 184

Inginerie şi activităţi inginereşti/ Engineering and related activities

12399 11451 10753 8886 8225 7774 618 696 749 172 172 182

Tehnologii de fabricare şi prelucrare/ Manufacturing and processing

3390 3167 2696 2332 2184 1813 196 277 290 16 18 39

Tehnologie chimică şi biotehnologii/ Chemical technology and biotechnology

481 531 514 318 379 356 52 47 44 20 12 14

Arhitectură şi construcţii/ Architecture and building 5688 5147 4518 4264 3888 3391 286 509 607 170 303 325

Ştiinţe agricole/ Agricultural science 1960 2034 1983 930 991 1021 79 115 163 39 59 92

Medicină veterinară/ veterinary medicine 242 225 212 75 72 78 53 110 115 27 45 34

Medicină/ Medicine 3579 3669 3655 676 668 645 – – – – – –

Farmacie/ pharmacy 527 517 518 329 326 345 – – – – – –

Servicii publice/ public services 2430 2310 2107 2260 2157 1979 172 223 245 112 164 170

Cultură fizică şi sport/ physical training and sports

1458 1647 1471 1082 1219 1086 132 137 140 48 53 64

Servicii transport/ Transport services 206 249 264 112 144 155 – – – – – –

Protecţia mediului/ Environment protection 36 48 24 5 5 2 47 48 37 18 17 4

Protecţie, pază şi securitate/ Security services

861 1005 890 345 461 370 26 44 52 8 10 12

Militărie/ Military 452 491 483 – – – – – 19 – – –

Page 90: EDUCAŢIA ÎN REPUBLICA MOLDOVA

EDUCAŢIA ÎN REPUBLICA MOLDOVA/PUBLICAŢIE STATISTICĂ 89

ABSoLvENţII INSTITUţIILoR DE ÎNvăţămÎNT SUPERIoR PE CICLURI şI DomENII GENERALE DE STUDIU

GRADUATION FROM HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS, By CyCLES AND FIELDS OF STUDy

Ciclul I (exclusiv studii superioare PreBologna, medicina şi farmacia)Cycle I (excluding higher education preBologna Declaration, medicine and

pharmacy)

Ciclul IICycle II

AbsolvenţiGraduates

din care, în bază de contractof which, paying tuition fee

AbsolvenţiGraduates

din care, în bază de contract

of which, paying tuition fee

2008 2009 2010 2011 2008 2009 2010 2011 2010 2011 2010 2011

Total /Total 8598 18164 21989 21948 6964 13951 17115 16085 4536 5100 3051 2986

Ştiinţe ale educaţiei/ Education science 201 2367 3037 3535 84 1391 1816 1916 322 602 141 93

Arte/ Arts 1 279 330 368 – 115 132 177 58 65 23 17

Ştiinţe umanistice/ Humanities 835 788 828 774 573 536 553 453 321 298 163 125

Ştiinţe politice/ political science 501 514 610 342 405 430 497 232 286 174 98 78

Ştiinţe sociale/Social sciences 355 435 389 429 282 355 320 300 166 180 129 102

Asistenţă socială/ Social service 244 449 510 561 195 391 441 448 56 73 28 22

Ştiinţe ale comunicării/ Communication science 238 284 384 333 196 226 315 224 72 84 44 33

Ştiinţe economice/ Economic science 5157 6755 6968 6147 4524 6213 6325 5478 1828 1645 1601 1437

Drept/ Law – 1874 3044 2970 – 1651 2679 2661 706 822 597 679

Ştiinţe ale naturii/ Natural science 192 382 373 434 53 242 221 248 123 139 38 24

Ştiinţe exacte/Exact science 428 533 507 641 261 368 344 366 167 175 48 77

Inginerie şi activităţi inginereşti/ Engineering and related activities

– 1362 1948 2113 – 780 1354 1436 178 271 56 57

Tehnologii de fabricare şi prelucrare/ Manufacturing and processing

23 434 598 632 17 169 389 417 39 101 3 1

Tehnologie chimică şi biotehnologii/ Chemical technology and biotechnology

70 87 120 122 41 71 79 84 24 19 13 3

Arhitectură şi construcţii/ Architecture and building – 529 743 879 – 237 515 639 26 178 2 100

Ştiinţe agricole/Agricultural science – 171 287 336 – 56 132 133 32 42 9 23

Medicină veterinară/ veterinary medicine – – – – – – – – – 47 – 27

Servicii publice/ public services 341 587 770 639 324 547 721 560 59 69 35 46

Cultură fizică şi sport/ physical training and sports

12 130 224 280 9 76 164 191 45 79 14 29

Servicii transport/ Transport services – – – 26 – – – 10 – – – –

Protecţia mediului/ Environment protection – 18 – 15 – 14 – 1 22 19 6 9

Protecţie, pază şi securitate/ Security services

– 94 229 287 – 83 118 111 6 18 3 4

Militărie/ Military – 92 90 85 – – – – – – – –

ÎNVĂŢĂMÎNTUL SUPERIOR

HIGHEr EduCaTION

Page 91: EDUCAŢIA ÎN REPUBLICA MOLDOVA

90 EDUCATION IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA/STATISTICAL PUBLICATION

ABSoLvENţII STUDIILoR SUPERIoARE PREBoLoGNA, mEDICALE şI FARmACEUTICE, PE GRUPE DE SPECIALITăţI

GRADUATION FROM pREBOLOGNA HIGHER EDUCATION, MEDICINE AND pHARMACy By GROUp OF SpECIALITIES

Absolvenţi (studii superioare PreBologna, medicina şi farmacia)

Graduates (higher education preBologna Declaration, medicine and pharmacy)

din care, în bază de contractof which, paying tuition fee

2007 2008 2009 2010 2011 2007 2008 2009 2010 2011

Total/ Total 19972 21016 8447 1883 740 15183 16545 7596 1501 338

Matematică/ Mathematics 200 247 84 1 – 55 65 46 1 –

Fizică/ physics 72 65 12 1 1 6 5 2 1 1

Chimie/ Chemistry 78 72 – – – 12 16 – – –

Tehnologie chimică/ Chemical technology 78 66 1 – – 53 48 1 – –

Biologie/ Biology 200 220 39 – – 113 119 34 – –

Geografie/ Geography 149 150 104 – 1 73 59 87 – 1

Istorie/ History 215 207 81 2 2 129 130 67 2 2

Politologie/ political science 90 80 72 – – 73 56 72 – –

Filozofie/ philosophy 25 – – – – 13 – – – –

Sociologie/ Sociology 49 35 5 – – 26 23 5 – –

Teologie/ Theology 17 40 – – – 17 40 – – –

Relaţii internaţionale/International relations 422 406 89 – 1 402 382 89 – 1

Jurnalistică/ Journalism 244 234 77 – – 220 214 77 – –

Drep/ Law 4202 4221 2152 693 43 3732 3826 2040 693 43

Ştiinţe administrative/ Administrative science 268 213 55 2 1 224 174 55 2 1

Filologie/ philology 1706 1529 408 17 2 1021 959 291 17 2

Biblioteconomie/ Library science 28 25 29 – – 6 4 6 – –

Pedagogie/ pedagogics 512 615 431 – – 353 390 365 – –

Educaţie fizică şi sport/ physical education and sport 183 255 143 – – 130 190 128 – –

Muzică/ Music 214 155 18 1 – 33 46 8 – –

Artă teatrală/ Dramatic art 92 73 5 4 – 32 21 2 1 –

Arte plastice şi decorative/ Fine arts and crafts 135 132 19 13 – 86 86 19 13 –

Medicină/ Medicine 431 462 465 527 550 151 195 204 210 186

Economie/ Economy 5174 6014 2258 351 37 4583 5520 2238 351 37

Informatică/ Information science 841 679 133 8 6 730 573 128 8 6

Inginerie/ Engineering 368 450 241 2 – 305 370 214 2 –

Transporturi/ Transport 132 216 79 – – 98 191 79 – –

Sisteme informaţionale şi calculatoare/ Information systems and computer engineering

350 366 96 – 1 296 312 96 – 1

Electrotehnică şi energetică/ Electrical engineering and energetics

172 152 43 – – 94 95 43 – –

Metrologie/ Metrology 60 77 44 1 2 43 59 44 1 2

Mecanică/ Mechanics 149 183 60 – – 46 56 60 – –

Farmacie/ pharmacy 62 77 97 81 89 31 52 69 51 51

Electronică şi comunicaţii/ Electronics and telecommunication

348 293 70 – – 246 218 70 – –

Tehnologia industriei alimentare/ Technology of food industry

303 341 84 – – 141 207 67 – –

Tehnologia industriei uşoare/ Technology of light industry

147 148 83 – – 89 97 83 – –

Arhitectură/ Architecture 62 62 51 82 – 47 49 51 67 –

Construcţii/ Construction 292 297 146 – – 142 156 146 – –

Medicină veterinară/ veterinary 73 91 94 10 – 49 55 65 1 –

Agricultură/ Agriculture 269 278 103 – 1 122 93 85 – 1

Ecologie/ Ecology 68 88 45 1 – 45 66 45 1 –

Servicii/ Services 179 296 95 27 – 163 275 95 27 –

Design/ Design 227 217 25 6 – 184 177 25 6 –

Psihologie/ psychology 542 569 120 51 2 460 498 107 45 2

Asistenţă socială/ Social maintenance 277 328 153 1 1 234 290 152 1 1

Cadastru/ Cadastre 110 123 32 – – 56 67 32 – –

Militărie/ Military 100 105 – – – – – – – –

Alte/ Other 57 64 6 1 – 19 21 4 – –

Page 92: EDUCAŢIA ÎN REPUBLICA MOLDOVA

EDUCAŢIA ÎN REPUBLICA MOLDOVA/PUBLICAŢIE STATISTICĂ 91

STUDENţI ÎN INSTITUţIILE DE ÎNvăţămÎNT SUPERIoR, DUPă LImBA DE PREDARE STUDENTS IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS, By LANGUAGE OF INSTRUCTION

2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12

Numărul de studenţi – total 122939 114865 109892 107813 103956 Number of students – total

Română 85441 83346 83199 84500 84764 Romanian

Rusă 33192 29735 24189 21021 17135 Russian

Engleză 2355 1211 1525 1431 1337 English

Franceză 1330 464 764 583 512 French

Alte 621 109 215 278 208 Other

În % faţă de numărul total de studenţi

100 100 100 100 100In % to the total number of students

Română 69,5 72,5 75,7 78,4 81,5 Romanian

Rusă 27,0 25,9 22,0 19,5 16,5 Russian

Engleză 1,9 1,1 1,4 1,3 1,3 English

Franceză 1,1 0,4 0,7 0,5 0,5 French

Alte 0,5 0,1 0,2 0,3 0,2 Other

SRTUCTURA STUDENţILoR DIN INSTITUţIILE DE ÎNvăţămÎNT SUPERIoR, DUPă APARTENENţA ETNICăSTUDENTS IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS, By ETHNIC ORIGIN

în procente in percent

2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12

Total 100 100 100 100 100 Total

Moldoveni 73,2 76,2 80,1 81,5 84,5 Moldavians

Ucraineni 7,9 6,9 5,5 5,3 4,0 Ukrainians

Ruşi 12,0 10,7 8,7 8,1 7,0 Russians

Găgăuzi 3,9 3,6 3,3 3,0 2,6 Gagauzians

Bulgari 2,1 1,9 1,7 1,5 1,3 Bulgarians

Alte 0,8 0,7 0,7 0,6 0,6 Other

STUDENţI-BURSIERI ÎN INSTITUţIILE DE ÎNvăţămÎNT SUPERIoR DE STAT (ÎNvăţămÎNTUL DE zI)16

STUDENTS RECEIvING STATE SCHOLARSHIp IN pUBLIC HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS (DAy COURSES)

2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12

Numărul de studenţi 24344 26513 28547 28923 27224 Number of students

din aceştia, bursieri 17535 17236 17785 16555 15572of which, receiving scholarship

în % faţă de numărul de studenţi

72,0 65,0 62,3 57,2 57,2in % to the number of students

ASIGURAREA STUDENţILoR DIN ÎNvăţămÎNTUL SUPERIoR CU LoCURI ÎN CămINEpROvISION OF STUDENTS FROM HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS WITH HOSTELS

2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12

Numărul de studenţi care au nevoie de cămin

32093 32252 31607 32615 30113Students applied for hostels

Numărul de studenţi care locuiesc în cămine

18365 18716 19652 19921 19808Students accomodated in hostels

Asigurarea cu locuri în cămine, %

57,2 58,0 62,2 61,1 65,8 provision with hostels, %

16 Fără persoanele care studiază în bază de contract/ Without those paying tuition fee

ÎNVĂŢĂMÎNTUL SUPERIOR

HIGHEr EduCaTION

Page 93: EDUCAŢIA ÎN REPUBLICA MOLDOVA

92 EDUCATION IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA/STATISTICAL PUBLICATION

PERSoNALUL DIDACTICo-şTIINţIFIC, PE SEXETEACHING AND SCIENTIFIC STAFF, By SEX

2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12

Total 6447 6415 6413 6493 6147 Total

Cu grad ştiinţific: With scientific degree:

doctori habilitaţi 385 403 444 448 425 habilitate doctors

doctori în ştiinţe 2260 2301 2469 2523 2369 doctors

Cu titlu ştiinţific: With university degree:

profesori universitari 397 373 430 425 383 professors

conferenţiari 1880 1873 1940 1935 1767 docents

Feminin 3500 3466 3470 3450 3256 Female

Cu grad ştiinţific: With scientific degree:

doctori habilitaţi 60 67 78 79 78 habilitate doctors

doctori în ştiinţe 957 999 1046 1079 1076 doctors

Cu titlu ştiinţific: With university degree:

profesori universitari 115 47 64 70 63 professors

conferenţiari 683 702 756 777 733 docents

masculin 2947 2949 2943 3043 2891 Male

Cu grad ştiinţific: With scientific degree:

doctori habilitaţi 325 336 366 369 347 habilitate doctors

doctori în ştiinţe 1303 1302 1423 1444 1293 doctors

Cu titlu ştiinţific: With university degree:

profesori universitari 282 326 366 355 320 professors

conferenţiari 1197 1171 1184 1158 1034 docents

STUDENţI STRăINI ÎN INSTITUţIILE DE ÎNvăţămÎNT SUPERIoR, DUPă ţARA DE oRIGINEFOREIGN STUDENTS STUDyING IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS, By COUNTRy OF ORIGIN

2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12

Total 1383 1219 1300 1372 1632 Total

Ucraina 354 271 235 202 157 Ukraine

România 100 78 48 36 80 Romania

Iordania 45 9 5 6 7 Jordan

Siria 159 103 62 23 10 Syria

Turcia 163 149 146 76 57 Turkey

Sudan 28 24 14 7 1 Sudan

Federaţia Rusă 166 140 141 118 113 Russian Federation

Israel 207 300 525 764 1068 Israel

Bulgaria 66 53 44 47 24 Bulgaria

China 4 4 7 2 3 China

Alte 91 88 73 91 112 Other

Page 94: EDUCAŢIA ÎN REPUBLICA MOLDOVA

EDUCAŢIA ÎN REPUBLICA MOLDOVA/PUBLICAŢIE STATISTICĂ 93

DOCTORANTURA şI POSTDOCTORANTURAdOCTOral aNd POSTdOCTOral STudIES

INDICAToRII PRINCPALI AI STUDIILoR DE DoCToRAT17

MAIN INDICATORS OF DOCTORAL STUDIES

2007 2008 2009 2010 2011

Instituţii cu activitate de doctorat 44 43 44 45 46 Institutions with doctorate

instituţii de cercetări ştiinţifice 29 28 29 30 31

research institutions

instituţii de învăţămînt superior 15 15 15 15 15 higher education

institutions

Înmatriculaţi 428 449 450 461 437 Admission

instituţii de cercetări ştiinţifice 95 105 122 121 146 research institutions

instituţii de învăţămînt superior 333 344 328 340 291 higher education

institutions

la cursurile de zi 150 189 193 172 152 day-time courses

instituţii de cercetări ştiinţifice 62 56 60 59 54

research institutions

instituţii de învăţămînt superior 88 133 133 113 98 higher education

institutions

Numărul doctoranzilor 1610 1574 1601 1550 1556 Enrolment

instituţii de cercetări ştiinţifice 354 345 378 359 389 research institutions

instituţii de învăţămînt superior 1256 1229 1223 1191 1167 higher education

institutions

la cursurile de zi 510 514 527 560 488 day-time courses

instituţii de cercetări ştiinţifice 200 182 161 161 147 research institutions

instituţii de învăţămînt superior 310 332 366 399 341 higher education

institutions

Absolvenţi 366 446 335 422 318 Graduation

instituţii de cercetări ştiinţifice 86 99 66 104 72 research institutions

instituţii de învăţămînt superior 280 347 269 318 246 higher education

institutions

la cursurile de zi 180 146 118 113 157 day-time courses

instituţii de cercetări ştiinţifice 64 50 46 51 47 research institutions

instituţii de învăţămînt superior 116 96 72 62 110 higher education

institutions

Absolvenţi care au susţinut teza 24 12 26 14 10 Of which, defended the

doctoral thesis

instituţii de cercetări ştiinţifice 3 1 5 3 2 research institutions

instituţii de învăţămînt superior 21 11 21 11 8 higher education

institutions

la cursurile de zi 12 5 11 5 6 day-time courses

instituţii de cercetări ştiinţifice 3 1 2 2 1 research institutions

instituţii de învăţămînt superior 9 4 9 3 5 higher education

institutions

17 Fără străini/ Without foreigners

Page 95: EDUCAŢIA ÎN REPUBLICA MOLDOVA

94 EDUCATION IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA/STATISTICAL PUBLICATION

DoCToRANzI CARE ÎşI FAC STUDIILE ÎN BAză DE CoNTRACTSTUDENTS OF DOCTORAL STUDIES pAyING TUITION FEE

DoCToRANzI CoNFoRm DomENIILoR şTIINţIFICESTUDENTS OF DOCTORAL STUDIES By SCIENCE DOMAINS

2007 2008 2009 2010 2011

Total 1610 1574 1601 1550 1556 Total

din care: of which:

fizico-matematice 97 90 82 71 74physics and mathematics

chimice 28 27 22 27 28 chemistry

biologice 92 84 71 73 66 biology

tehnice 96 94 109 110 112 technical sciences

agricole 30 37 42 47 52 agriculture

istorice 73 68 55 52 47 history

economice 336 316 300 273 278 economics

filozofice 16 13 17 17 16 philosophy

filologice 123 106 89 92 82 philology

geografice 20 19 14 16 13 geography

drept şi administraţie de stat

222 205 241 184 202law and public administration

pedagogice 148 156 163 179 183 pedagogy

medicale 197 194 210 221 229 medicine

farmaceutice 9 7 7 6 5 pharmaceutics

medicină veterinară 3 1 3 6 6 veterinary

studiul artelor, culturologie

22 34 38 28 22 fine arts, culturology

psihologice 25 30 35 45 54 psychology

sociologice 20 19 21 19 12 sociology

politice 45 55 56 49 45 political sciences

alte 8 19 26 35 30 other

Page 96: EDUCAŢIA ÎN REPUBLICA MOLDOVA

EDUCAŢIA ÎN REPUBLICA MOLDOVA/PUBLICAŢIE STATISTICĂ 95

ÎNmATRICULAREA LA DoCToRAT CoNFoRm DomENIILoR şTIINţIFICEADMISSION By SCIENCE DOMAINS

2007 2008 2009 2010 2011

Total 428 449 450 461 437 Total

din care: of which:

fizico-matematice 27 25 20 19 24 physics and mathematics

chimice 7 7 7 12 11 chemistry

biologice 21 19 21 25 25 biology

tehnice 24 43 41 31 33 technical sciences

agricole 6 17 17 13 16 agriculture

istorice 18 14 10 16 12 history

economice 88 83 71 86 68 economics

filozofice 5 4 6 7 4 philosophy

filologice 28 28 21 23 19 philology

geografice 7 6 4 5 5 geography

drept şi administraţie de stat

57 51 49 48 66 law and public administration

pedagogice 42 40 47 53 45 pedagogy

medicale 51 55 75 51 60 medicine

farmaceutice 2 1 – 1 1 pharmaceutics

medicină veterinară 2 1 2 3 1 veterinary

studiul artelor, culturologie 9 11 12 10 6 fine arts, culturology

psihologice 9 15 20 32 15 psychology

sociologice 7 4 5 4 3 sociology

politice 14 12 12 11 14 political sciences

alte 4 13 10 11 9 other

ABSoLvENţII DoCToRATULUI CoNFoRm DomENIILoR şTIINţIFICEGRADUATION By SCIENCE DOMAINS

2007 2008 2009 2010 2011

Total 366 446 335 422 318 Total

din care: of which:

fizico-matematice 35 28 22 31 18 physics and mathematics

chimice 5 7 7 5 7 chemistry

biologice 24 19 21 17 23 biology

tehnice 24 38 22 22 26 technical sciences

agricole 11 9 10 5 6 agriculture

istorice 22 17 17 17 15 history

economice 79 101 60 97 50 economics

filozofice 4 6 1 2 – philosophy

filologice 26 39 24 17 23 philology

geografice 5 6 4 3 5 geography

drept şi administraţie de stat

23 66 29 85 28 law and public administration

pedagogice 42 29 29 38 28 pedagogy

medicale 37 52 51 36 45 medicine

farmaceutice 2 4 – 2 2 pharmaceutics

medicină veterinară – 1 – – – veterinary

studiul artelor, culturologie 7 1 9 9 8 fine arts, culturology

psihologice 6 10 14 19 4 psychology

sociologice 5 4 2 4 8 sociology

politice 7 6 12 12 12 political sciences

alte 2 3 1 1 10 other

DOCTORANTURA şI POSTDOCTORANTURA

dOCTOral aNd POSTdOCTOral STudIES

Page 97: EDUCAŢIA ÎN REPUBLICA MOLDOVA

96 EDUCATION IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA/STATISTICAL PUBLICATION

DoCToRANzI PE GRUPE DE vÎRSTă şI SEXESTUDENTS OF DOCTORAL STUDIES, By AGE GROUp AND SEX

2007 2008 2009 2010 2011

Total / Total 1610 1574 1601 1550 1556din care, în vîrstă, ani: of which aged, years:

pînă la 25 up to 25

339 382 287 268 184

26 196 178 191 195 14827 197 153 163 185 15328 189 141 138 116 16129 114 132 144 108 11630-39 459 467 494 508 59040 şi peste 40 and more

116 121 184 170 204

masculin / Male 600 614 626 618 640din care, în vîrstă, ani: of which aged, years:

pînă la 25 up to 25

120 143 108 121 75

26 85 82 78 85 6227 70 67 60 70 7228 75 56 48 40 6229 42 51 52 43 4330-39 163 163 199 193 23440 şi peste 40 and more

45 52 81 66 92

Feminin / Female 1010 960 975 932 916din care, în vîrstă, ani: of which aged, years:

pînă la 25 up to 25

219 239 179 147 109

26 111 96 113 110 8627 127 86 103 115 8128 114 85 90 76 9929 72 81 92 65 7330-39 296 304 295 315 35640 şi peste 40 and more

71 69 103 104 112

DoCToRANzI PE GRUPE DE vÎRSTă şI SEXE, 2011STUDENTS OF DOCTORAL STUDIES, By AGE GROUp AND SEX, 2011

Page 98: EDUCAŢIA ÎN REPUBLICA MOLDOVA

EDUCAŢIA ÎN REPUBLICA MOLDOVA/PUBLICAŢIE STATISTICĂ 97

NDICAToRII PRINCIPALI AI STUDIILoR DE PoSTDoCToRATMAIN INDICATORS OF pOST-DOCTORAL STUDIES

2007 2008 2009 2010 2011

Instituţii cu activitate de postdoctorat

17 19 19 21 21Institutions with post-doctorate

instituţii de cercetări ştiinţifice

10 11 13 14 15 research institutions

instituţii de învăţămînt superior

7 8 6 7 6higher education institutions

Înmatriculaţi 23 21 31 21 22 Admission

instituţii de cercetări ştiinţifice

10 8 18 8 10 research institutions

instituţii de învăţămînt superior

13 13 13 13 12higher education institutions

Numărul postdoctoranzilor 52 48 59 51 40 Enrolment

instituţii de cercetări ştiinţifice

23 17 30 23 13 research institutions

instituţii de învăţămînt superior

29 31 29 28 27higher education institutions

Absolvenţi 13 18 13 25 30 Graduation

instituţii de cercetări ştiinţifice

2 8 7 12 17 research institutions

instituţii de învăţămînt superior

11 10 6 13 13higher education institutions

Absolvenţi care au susţinut teza

1 5 1 3 1Of which, defended the doctoral thesis

instituţii de cercetări ştiinţifice

– 1 – – – research institutions

instituţii de învăţămînt superior

1 4 1 3 1higher education institutions

PREGăTIREA CADRELoR PESTE HoTARE18

EDUCATION ABROAD

2007 2008 2009 2010 2011

Total 77 88 80 57 57 Total

doctoranzi 41 38 39 23 17 students of doctoral studies

postdoctoranzi 4 – 3 2 4post‑doctoral studies students

stagiari 32 50 38 32 36 probationists

Instituţii de cercetări ştiinţifice

9 13 12 6 7 Research institutions

doctoranzi 2 – 6 2 1 students of doctoral studies

postdoctoranzi 4 – 1 1 2post‑doctoral studies students

stagiari 3 13 5 3 4 probationists

Instituţii de învăţămînt superior

68 75 68 51 50 Higher education institutions

doctoranzi 39 38 33 21 16 students of doctoral studies

postdoctoranzi – – 2 1 2post‑doctoral studies students

stagiari 29 37 33 29 32 probationists

18 În baza acordurilor interstatale/ According with interstate agreements

DOCTORANTURA şI POSTDOCTORANTURA

dOCTOral aNd POSTdOCTOral STudIES

Page 99: EDUCAŢIA ÎN REPUBLICA MOLDOVA

98 EDUCATION IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA/STATISTICAL PUBLICATION

PoSTDoCToRANzI CoNFoRm DomENIILoR şTIINţIFICE STUDENTS OF pOST-DOCTORAL STUDIES By SCIENCE DOMAINS

2007 2008 2009 2010 2011

Înmatriculaţi 23 21 31 21 22 Admission din care: of which:

fizico-matematice 3 – 1 1 1 physics and mathematicschimice – – 2 1 1 chemistrybiologice 2 2 3 5 2 biologytehnice 1 2 1 1 1 technical sciencesagricole 1 – – – – agricultureistorice 2 3 3 2 1 historyeconomice 1 4 2 3 2 economyfilozofice – – – – 4 philosophy filologice 3 3 3 1 – philologydrept şi administraţie de stat 3 1 2 1 1 law and public administrationpedagogice 3 3 4 2 2 pedagogymedicale 2 1 8 3 5 medicinestudiul artelor 1 2 1 – 1 fine artspsihologice – – 1 – – psychology politice 1 – – 1 1 political

Numărul postdoctoranzilor 52 48 59 51 40 Enrolment din care: of which:

fizico-matematice 4 3 2 2 2 physics and mathematicschimice – – 2 3 2 chemistrybiologice 5 3 5 8 3 biologytehnice 3 3 3 1 1 technical sciencesagricole 1 1 1 – – agricultureistorice 4 4 6 5 4 historyeconomice 2 6 6 4 4 economyfilozofice 1 – 1 – – philosophy filologice 6 7 7 5 6 philologydrept şi administraţie de stat 10 8 8 4 3 law and public administrationpedagogice 4 6 7 6 4 pedagogymedicale 7 3 9 10 8 medicinestudiul artelor 4 3 1 1 1 fine artspsihologice – – 1 1 – psychology politice 1 1 – 1 2 political

Absolvenţi 13 18 13 25 30 Graduationdin care: of which:

fizico-matematice 2 1 2 – 1 physics and mathematicschimice – – – – 2 chemistrybiologice 1 4 1 1 3 biologytehnice – – – 3 1 technical sciencesagricole – – – 1 – agricultureistorice 1 3 1 2 2 historyeconomice – – 1 4 2 economyfilozofice – 1 – 1 – philosophy filologice 1 2 3 3 3 philologygeografice – – – – – geographydrept şi administraţie de stat – 1 1 5 2 law and public administrationpedagogice 4 1 2 3 4 pedagogymedicale 2 2 1 2 7 medicinestudiul artelor – 3 1 – 1 fine artspsihologice 2 – – – 1 psychology politice – – – – 1 political

Absolvenţi care au susţinut teza 1 5 1 3 1 Of which, defended the doctoral thesis

din care: of which:

biologice – 1 – – – biologyfilozofice – 1 – – – philosophy filologice – 1 – – – philologydrept şi administraţie de stat – 1 – 2 1 law and public administrationmedicale 1 1 – 1 – medicineeconomice – – 1 – – economy

Page 100: EDUCAŢIA ÎN REPUBLICA MOLDOVA

EDUCAŢIA ÎN REPUBLICA MOLDOVA/PUBLICAŢIE STATISTICĂ 99

DoCToRANzI STRăINI, DUPă ţARA DE oRIGINEFOREIGN STUDENTS OF DOCTORAL STUDIES, By COUNTRy OF ORIGIN

2007 2008 2009 2010 2011

Total 218 236 268 232 279 Total

Azerbaidjan 1 1 – – 1 Azerbaijan

Armenia – – 1 1 – Armenia

Federaţia Rusă 1 1 – – – Russian Federation

Ucraina 4 3 3 1 – Ukraine

România 197 217 248 211 246 Romania

Bulgaria – 1 – – – Bulgaria

Danemarca – – 1 1 1 Denmark

Norvegia 1 1 1 – – Norway

Suedia 2 1 1 1 1 Sweden

Irac 1 1 1 – – Iraq

Israel 1 – – 2 18 Israel

Iordania 1 1 – – – Jordan

Siria 2 3 5 4 3 Syria

Egipt 2 1 1 1 – Egypt

India 1 2 2 1 1 India

China 2 3 3 2 – China

Turcia 2 – – 5 3 Turkey

Alte – – 1 2 5 Other

DOCTORANTURA şI POSTDOCTORANTURA

dOCTOral aNd POSTdOCTOral STudIES

Page 101: EDUCAŢIA ÎN REPUBLICA MOLDOVA

100 EDUCATION IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA/STATISTICAL PUBLICATION

STATISTICA REGIONALĂrEGIONal STaTISTICS

INSTITUţII PREşCoLAREpRE-SCHOOL INSTITUTIONS

Instituţii preşcolare pre‑school institutions

Numărul de copii la 100 de locuri Number of children per 100 places

2007 2008 2009 2010 2011 2007 2008 2009 2010 2011

Total/ Total 1334 1349 1362 1381 1400 75 77 77 80 82

mun. Chişinău 148 152 152 154 156 89 90 91 100 100

NORD/ NORTH 428 430 439 444 450 74 76 76 77 78

mun. Bălţi 35 35 35 35 35 96 102 98 101 103

Briceni 34 34 33 34 34 55 57 56 60 60

Donduşeni 21 21 22 21 22 58 64 72 74 72

Drochia 40 38 39 39 40 70 71 73 77 79

Edineţ 43 43 43 43 44 66 65 62 62 64

Făleşti 47 47 47 47 48 87 87 90 90 88

Floreşti 31 30 34 35 35 88 86 85 82 82

Glodeni 29 29 29 29 30 70 70 70 68 70

Ocniţa 15 18 19 21 22 60 65 66 65 69

Râşcani 40 41 41 43 44 69 74 72 71 72

Sângerei 41 43 44 44 43 71 71 77 77 82

Soroca 52 51 53 53 53 73 73 71 70 70

CENTRU/ CENTER 431 438 442 454 461 72 74 75 78 80

Anenii Noi 36 35 35 33 34 73 74 79 83 87

Călăraşi 30 30 31 33 33 49 50 51 55 57

Criuleni 29 30 30 30 31 77 82 84 88 91

Dubăsari 11 11 12 12 12 75 75 76 81 87

Hânceşti 53 53 53 54 54 56 59 62 63 62

Ialoveni 29 30 30 32 32 96 95 97 103 108

Nisporeni 24 24 24 25 26 68 70 72 70 73

Orhei 55 59 58 62 61 74 78 74 79 82

Rezina 29 30 31 32 31 85 85 86 90 85

Străşeni 32 32 33 33 35 64 67 67 68 69

Şoldăneşti 29 30 29 30 30 89 91 85 87 93

Teleneşti 34 33 33 34 35 75 75 75 74 74

Ungheni 40 41 43 44 47 90 92 92 91 91

SUD/ SOUTH 268 270 270 270 273 63 65 64 65 66

Basarabeasca 12 12 12 12 12 75 79 73 72 72

Cahul 54 54 54 54 55 62 65 66 67 66

Cantemir 50 50 50 49 49 68 67 66 67 65

Căuşeni 30 29 30 30 30 63 66 67 68 69

Cimişlia 31 33 33 34 35 64 65 63 67 71

Leova 36 37 37 37 37 49 52 49 50 51

Ştefan Vodă 31 31 31 31 31 73 78 77 75 79

Taraclia 24 24 23 23 24 57 56 53 56 64

U.T.A. Găgăuzia 59 59 59 59 60 88 93 91 95 98

Page 102: EDUCAŢIA ÎN REPUBLICA MOLDOVA

EDUCAŢIA ÎN REPUBLICA MOLDOVA/PUBLICAŢIE STATISTICĂ 101

CoPII ÎN INSTITUţII PREşCoLARE ENROLMENT IN pRESCHOOL INSTITUTIONS

2007 2008 2009 2010 2011

Total 120111 123903 125981 130041 135427

Mun. Chişinău 28678 29866 30648 32645 34332

NORD/ NORTH 31238 31811 32243 32629 33682

Mun. Bălţi 5786 5804 5940 6135 6214

Briceni 2097 2122 2113 2221 2219

Donduşeni 964 1056 1239 1208 1209

Drochia 2927 2927 3043 3194 3318

Edineţ 2762 2732 2601 2618 2724

Făleşti 3348 3335 3356 3474 3513

Floreşti 2377 2404 2506 2527 2512

Glodeni 2035 2040 2050 2004 2076

Ocniţa 891 998 1026 1086 1187

Râşcani 2191 2364 2360 2393 2439

Sângerei 3021 3116 3159 3039 3382

Soroca 2839 2913 2850 2730 2889

CENTRU/ CENTER 33780 34979 35813 37336 39027

Anenii Noi 2920 2978 3177 3198 3384

Călăraşi 1895 1959 2000 2100 2158

Criuleni 2636 2812 2754 2920 3085

Dubăsari 922 922 1155 1222 1369

Hânceşti 3937 3979 4128 4191 4199

Ialoveni 3416 3455 3534 3992 4144

Nisporeni 1810 1924 1968 1878 2077

Orhei 4039 4296 4047 4477 4638

Rezina 1622 1677 1748 1852 1803

Străşeni 2866 3064 3077 3192 3445

Şoldăneşti 1329 1410 1372 1409 1451

Teleneşti 2397 2448 2483 2422 2485

Ungheni 3991 4055 4370 4483 4789

SUD/ SOUTH 19936 20416 20458 20390 21203

Basarabeasca 1132 1204 1151 1055 1138

Cahul 5120 5329 5319 5401 5478

Cantemir 2867 2847 2877 2973 2913

Căuşeni 2671 2707 2815 2874 2940

Cimişlia 1718 1765 1779 1908 1924

Leova 2010 2102 2024 2026 2024

Ştefan Vodă 2763 2820 2914 2546 2969

Taraclia 1655 1642 1579 1607 1817

U.T.A. Găgăuzia 6479 6831 6819 7041 7183

STATISTICA REGIONALĂ

rEGIONal STaTISTICS

Page 103: EDUCAŢIA ÎN REPUBLICA MOLDOVA

102 EDUCATION IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA/STATISTICAL PUBLICATION

ELEvI şI INSTITUţII ÎN INvăţămÎNTUL PRImAR şI SECUNDAR GENERALSTUDENTS AND INSTITUTIONS IN pRIMARy AND GENERAL SECONDARy EDUCATION

Numărul de instituţii

Number of institutions

Numărul de elevi

Number of students

2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12

Total / Total 1534 1519 1505 1484 1457 460951 434320 413657 395079 380220

Mun. Chişinău 174 168 166 163 162 90618 85853 82562 80110 79089

NORD/ NORTH 494 493 491 482 476 123969 117571 111946 106929 102797

Mun. Bălţi 30 30 30 30 30 16119 15403 14811 14201 13920

Briceni 34 34 34 34 34 9577 9043 8716 8383 8064

Donduşeni 27 27 27 27 27 5001 4741 4517 4254 4056

Drochia 41 41 41 39 39 10956 10379 9844 9354 8962

Edineţ 44 44 44 43 43 9761 9376 8913 8537 8415

Făleşti 51 51 51 50 49 12739 12095 11574 11118 10636

Floreşti 56 56 55 54 53 11946 11314 10629 9998 9551

Glodeni 28 28 28 28 26 8404 8076 7691 7371 7046

Ocniţa 30 30 30 30 30 5589 5221 4884 4751 4532

Rîşcani 41 41 40 39 39 8440 7903 7563 7262 6946

Sîngerei 51 51 51 50 48 13267 12609 11924 11398 10886

Soroca 61 60 60 58 58 12170 11411 10880 10302 9783

CENTRU/ CENTER 537 534 530 523 509 144877 135937 129278 122971 117680

Anenii Noi 36 36 36 36 35 11008 10195 9745 9219 8780

Călăraşi 42 42 42 39 34 9893 9268 8740 8194 7859

Criuleni 34 34 34 34 34 10287 9615 9153 8919 8592

Dubăsari 13 13 13 13 13 4450 4221 4000 3802 3644

Hînceşti 54 54 54 52 51 17232 16041 15093 14263 13528

Ialoveni 38 37 37 36 36 13829 13184 12491 11877 11360

Nisporeni 37 37 35 35 34 9391 8804 8461 8141 7755

Orhei 65 65 65 65 63 15437 14412 13704 13041 12629

Rezina 40 40 40 40 40 7108 6725 6312 6029 5748

Străşeni 40 39 39 39 39 12360 11671 11185 10695 10295

Şoldăneşti 31 31 31 31 31 6211 5812 5541 5284 5108

Teleneşti 43 43 42 41 41 11006 10351 9908 9210 8564

Ungheni 64 63 62 62 58 16665 15638 14945 14297 13818

SUD/ SOUTH 268 264 260 259 254 75400 70581 66775 63344 60108

Basarabeasca 11 11 11 11 11 3976 3627 3406 3218 3005

Cahul 60 58 58 57 56 17010 15887 15239 14683 14094

Cantemir 39 38 37 37 35 8909 8326 7823 7394 7037

Căuşeni 38 37 35 35 35 12493 11966 11356 10795 10464

Cimişlia 34 34 34 34 33 9122 8276 7735 7209 6744

Leova 34 34 34 34 33 7662 7125 6708 6225 5840

Ştefan Vodă 30 30 30 30 30 10438 9927 9420 8885 8418

Taraclia 22 22 21 21 21 5790 5447 5088 4935 4506

UTA Găgăuzia 55 54 52 51 50 23322 21972 20949 19801 18784

UATSN şi mun. Bender* 6 6 6 6 6 2765 2406 2147 1924 1762

* Instituţii situate în partea stîngă a Nistrului şi mun. Bender, care se află în subordinea Ministerului Educaţiei al Republicii Moldova / Institutions of the left side of the river Nistru and municipality Bender under the subordination of the Ministry of Education

Page 104: EDUCAŢIA ÎN REPUBLICA MOLDOVA

EDUCAŢIA ÎN REPUBLICA MOLDOVA/PUBLICAŢIE STATISTICĂ 103

ABSoLvENţI AI ÎNvăţămÎNTULUI GImNAzIAL (ÎNvăţămÎNT DE zI)GRADUATES OF GyMNASIUMS EDUCATION (DAy EDUCATION)

2007 2008 2009 2010 2011

Total 51454 49702 47694 45425 41519

Mun. Chişinău 10076 9528 8597 8119 7603

NORD/ NORTH 13663 13191 12943 12401 11703

Mun. Bălţi 1832 1636 1563 1498 1415

Briceni 1084 1038 966 905 912

Donduşeni 568 534 523 511 489

Drochia 1191 1163 1107 1219 1038

Edineţ 1020 1065 1082 939 904

Făleşti 1342 1404 1354 1324 1245

Floreşti 1308 1319 1245 1308 1075

Glodeni 939 855 957 822 806

Ocniţa 575 539 543 486 470

Râşcani 1005 902 956 863 875

Sângerei 1497 1371 1431 1328 1312

Soroca 1302 1365 1216 1198 1162

CENTRU/ CENTER 16597 16220 15643 14914 13208

Anenii Noi 1172 1158 1042 1090 938

Călăraşi 1257 1153 1108 1046 856

Criuleni 1136 1165 1139 1059 947

Dubăsari 529 487 472 455 414

Hânceşti 1942 1945 1882 1766 1614

Ialoveni 1589 1506 1503 1453 1266

Nisporeni 1153 1098 1006 921 863

Orhei 1829 1736 1781 1689 1395

Rezina 795 787 785 723 654

Străşeni 1295 1250 1290 1267 1128

Şoldăneşti 666 719 688 654 584

Teleneşti 1351 1328 1229 1202 1023

Ungheni 1883 1888 1718 1589 1526

SUD/ SOUTH 8395 8236 8010 7614 6760

Basarabeasca 407 489 387 428 300

Cahul 1838 1867 1815 1480 1459

Cantemir 1066 1056 943 945 816

Căuşeni 1377 1303 1336 1386 1221

Cimişlia 1047 1023 1007 905 796

Leova 863 930 836 895 741

Ştefan Vodă 1213 1111 1132 1103 944

Taraclia 584 457 554 472 483

UTA Găgăuzia 2347 2187 2211 2114 1997

UATSN şi mun. Bender* 376 340 290 263 248

* Instituţii situate în partea stîngă a Nistrului şi mun. Bender, care se află în subordinea Ministerului Educaţiei al Republicii Moldova / Institutions of the left side of the river Nistru and municipality Bender under the subordination of the Ministry of Education

STATISTICA REGIONALĂ

rEGIONal STaTISTICS

Page 105: EDUCAŢIA ÎN REPUBLICA MOLDOVA

104 EDUCATION IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA/STATISTICAL PUBLICATION

ABSoLvENţI AI ÎNvăţămÎNTULUI LICEAL (ÎNvăţămÎNT DE zI)GRADUATES OF LyCEUMS EDUCATION (DAy EDUCATION)

2007 2008 2009 2010 2011

Total 26206 22590 21631 20378 20039

Mun. Chişinău 7836 6988 6615 6385 6142

NORD/ NORTH 6409 5295 5312 4918 4767

Mun. Bălţi 1234 1130 1084 974 921

Briceni 476 470 420 449 389

Donduşeni 194 169 159 172 175

Drochia 616 416 487 436 379

Edineţ 495 374 437 384 355

Făleşti 627 482 433 442 464

Floreşti 622 439 512 479 442

Glodeni 368 368 355 389 384

Ocniţa 261 240 296 239 200

Râşcani 354 366 285 211 246

Sângerei 484 368 408 383 406

Soroca 678 473 436 360 406

CENTRU/ CENTER 6524 5738 5303 5038 5075

Anenii Noi 661 573 450 415 437

Călăraşi 390 275 329 297 293

Criuleni 472 475 423 327 430

Dubăsari 234 124 164 150 147

Hânceşti 690 621 497 470 453

Ialoveni 708 585 585 575 591

Nisporeni 368 320 292 289 327

Orhei 617 589 473 463 404

Rezina 399 356 361 331 332

Străşeni 391 503 458 501 456

Şoldăneşti 244 223 204 186 191

Teleneşti 477 343 400 371 371

Ungheni 873 751 667 663 643

SUD/ SOUTH 3599 2987 2862 2612 2772

Basarabeasca 214 201 187 156 198

Cahul 898 812 713 619 696

Cantemir 274 255 250 206 239

Căuşeni 734 417 513 491 484

Cimişlia 382 368 310 289 308

Leova 312 207 225 179 223

Ştefan Vodă 481 409 422 438 427

Taraclia 304 318 242 234 197

UTA Găgăuzia 1576 1275 1266 1149 1045

UATSN şi mun. Bender* 262 307 273 276 238

* Instituţii situate în partea stîngă a Nistrului şi mun. Bender, care se află în subordinea Ministerului Educaţiei al Republicii Moldova / Institutions of the left side of the river Nistru and municipality Bender under the subordination of the Ministry of Education

Page 106: EDUCAŢIA ÎN REPUBLICA MOLDOVA

EDUCAŢIA ÎN REPUBLICA MOLDOVA/PUBLICAŢIE STATISTICĂ 105

PERSoNAL DIDACTIC ÎN şCoLI DE zI, GImNAzII şI LICEEpEGAGOGICAL STAFF IN DAy SCHOOLS

2010/11 2011/12

Total 37330 36134

Mun. Chişinău 7248 7267

NORD/ NORTH 10813 10451

Mun. Bălţi 1189 1152

Briceni 900 860

Donduşeni 568 552

Drochia 984 953

Edineţ 951 933

Făleşti 1064 1014

Floreşti 1093 1027

Glodeni 659 619

Ocniţa 609 575

Râşcani 767 733

Sângerei 1001 983

Soroca 1028 1050

CENTRU/ CENTER 11341 10845

Anenii Noi 843 778

Călăraşi 801 742

Criuleni 824 805

Dubăsari 406 417

Hânceşti 1198 1120

Ialoveni 958 939

Nisporeni 675 660

Orhei 1269 1213

Rezina 682 707

Străşeni 1055 944

Şoldăneşti 517 493

Teleneşti 855 819

Ungheni 1258 1208

SUD/ SOUTH 6024 5733

Basarabeasca 245 247

Cahul 1491 1392

Cantemir 730 680

Căuşeni 961 946

Cimişlia 573 577

Leova 605 576

Ştefan Vodă 880 814

Taraclia 539 501

UTA Găgăuzia 1788 1728

UATSN şi mun. Bender* 116 110

* Instituţii situate în partea stîngă a Nistrului şi mun. Bender, care se află în subordinea Ministerului Educaţiei al Republicii Moldova / Institutions of the left side of the river Nistru and municipality Bender under the subordination of the Ministry of Education

STATISTICA REGIONALĂ

rEGIONal STaTISTICS

Page 107: EDUCAŢIA ÎN REPUBLICA MOLDOVA

106 EDUCATION IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA/STATISTICAL PUBLICATION

INSTITUţII şI ELEvI ÎN ÎNvăţămÎNTUL SECUNDAR PRoFESIoNALvOCATIONAL SCHOOLS AND STUDENTS

Numărul de instituţii Number of institutions

Numărul de elevi Enrolment

2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12

Total/ Total 75 75 75 75 70 24506 24270 22161 21419 20320

Mun. Chişinău 19 19 19 19 19 7812 8044 7081 6949 6931

NORD/ NORTH 28 28 28 28 24 8554 8495 8000 7558 6905

Mun. Bălţi 6 6 6 6 5 3681 3625 3291 3232 2901

Briceni 2 2 2 2 2 185 175 162 163 156

Donduşeni 2 2 2 2 1 185 159 168 133 133

Drochia 2 2 2 2 2 442 466 484 415 346

Edineţ 2 2 2 2 2 836 861 857 734 722

Făleşti 1 1 1 1 1 131 128 110 125 107

Floreşti 4 4 4 4 3 1183 1222 1108 974 950

Glodeni 2 2 2 2 1 328 300 307 260 192

Ocniţa 1 1 1 1 1 202 169 220 177 169

Rîşcani 1 1 1 1 1 434 441 410 410 347

Sîngerei 2 2 2 2 2 415 368 396 385 345

Soroca 3 3 3 3 3 532 581 487 550 537

CENTRU/ CENTER 15 15 15 15 15 4398 4158 3791 3624 3278

Anenii Noi 1 1 1 1 1 130 122 85 92 79

Călăraşi 1 1 1 1 1 342 370 265 282 237

Criuleni 2 2 2 2 2 666 627 588 586 520

Hînceşti 3 3 3 3 3 654 573 612 542 517

Ialoveni 2 2 2 2 2 578 507 410 441 378

Nisporeni 1 1 1 1 1 356 353 326 300 260

Orhei 2 2 2 2 2 685 630 571 504 465

Rezina 1 1 1 1 1 262 246 263 270 226

Teleneşti 1 1 1 1 1 230 197 206 180 160

Ungheni 1 1 1 1 1 495 533 465 427 436

SUD/ SOUTH 10 10 10 10 9 3006 2916 2651 2642 2536

Cahul 2 2 2 2 2 976 986 895 834 809

Cantemir 1 1 1 1 – 135 138 128 78 –

Căuşeni 2 2 2 2 2 587 458 436 502 539

Cimişlia 1 1 1 1 1 289 280 233 209 180

Leova 1 1 1 1 1 306 327 371 375 418

Ştefan Vodă 2 2 2 2 2 566 580 458 509 466

Taraclia 1 1 1 1 1 147 147 130 135 124

UTA Găgăuzia 3 3 3 3 3 736 657 638 646 670

Page 108: EDUCAŢIA ÎN REPUBLICA MOLDOVA

EDUCAŢIA ÎN REPUBLICA MOLDOVA/PUBLICAŢIE STATISTICĂ 107

NUMĂRUL DE ÎNMATRICULAŢI şI ABSOLvENŢI ÎN INSTITUŢIILE DE ÎNvĂŢĂMÎNT SECUNDAR pROFESIONAL ADMISSION AND GRADUATION FROM vOCATION SCHOOLS

Înmatriculaţi Admission

Absolvenţi Graduation

2007 2008 2009 2010 2011 2007 2008 2009 2010 2011

Total/ Total 16242 15320 13390 14168 13016 12916 12993 12854 13238 12000

Mun. Chişinău 5260 5242 4289 4478 4365 4355 4092 4303 4026 3682

NORD/ NORTH 5299 4903 4504 4764 4229 3976 4232 4186 4713 4169

Mun. Bălţi 2152 1986 1604 1844 1620 1575 1791 1667 1711 1705

Briceni 185 175 162 163 156 193 181 147 163 153

Donduşeni 117 71 96 75 53 79 74 59 90 35

Drochia 290 289 311 275 227 238 241 279 353 251

Edineţ 362 324 364 362 303 213 206 278 389 263

Făleşti 131 128 110 125 107 134 125 136 110 120

Floreşti 797 795 710 681 659 664 629 636 720 574

Glodeni 248 217 225 226 192 214 199 165 254 208

Ocniţa 123 80 113 50 72 66 104 69 71 45

Rîşcani 218 194 210 270 185 119 121 171 246 182

Sîngerei 255 194 256 299 262 171 183 180 292 250

Soroca 421 450 343 394 393 310 378 399 314 383

CENTRU/ CENTER 2885 2638 2379 2444 2151 2369 2389 2260 2298 2121

Anenii Noi 130 122 85 92 79 120 112 115 78 83

Călăraşi 267 258 148 234 178 207 166 188 194 196

Criuleni 421 347 358 347 284 297 296 322 335 310

Hînceşti 542 474 516 416 381 426 470 382 407 321

Ialoveni 346 303 236 277 198 353 356 319 223 245

Nisporeni 225 215 177 180 147 173 178 156 182 128

Orhei 411 363 328 341 330 287 323 298 330 302

Rezina 162 155 182 188 134 153 149 151 163 166

Teleneşti 110 96 114 124 120 85 92 59 117 101

Ungheni 271 305 235 245 300 268 247 270 269 269

SUD/ SOUTH 2318 2184 1807 1956 1808 1883 1931 1756 1741 1678

Cahul 673 633 510 590 540 466 497 443 562 465

Cantemir 135 138 128 78 – 95 104 115 116 63

Căuşeni 468 327 268 295 320 349 395 276 206 283

Cimişlia 301 306 239 230 187 268 262 255 203 175

Leova 160 187 218 222 267 141 124 122 189 179

Ştefan Vodă 434 446 314 406 370 423 408 398 341 378

Taraclia 147 147 130 135 124 141 141 147 124 135

UTA Găgăuzia 480 353 411 526 463 333 349 349 460 350

STATISTICA REGIONALĂ

rEGIONal STaTISTICS

Page 109: EDUCAŢIA ÎN REPUBLICA MOLDOVA

108 EDUCATION IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA/STATISTICAL PUBLICATION

CoLEGII COLLEGES

2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12

Total/ Total 49 47 47 48 48

Mun. Chişinău 22 21 21 22 22

NORD/ NORTH 15 15 15 15 15

Mun. Bălţi 6 6 6 6 6

Briceni 1 1 1 1 1

Donduşeni 1 1 1 1 1

Edineţ 1 1 1 1 1

Ocniţa 1 1 1 1 1

Rîşcani 1 1 1 1 1

Soroca 4 4 4 4 4

CENTRU/ CENTER 7 7 7 7 7

Călăraşi 1 1 1 1 1

Hînceşti 1 1 1 1 1

Orhei 2 2 2 2 2

Ungheni 3 3 3 3 3

SUD/ SOUTH 3 2 2 2 2

Cahul 2 2 2 2 2

Taraclia19 1 – – – –

UTA Găgăuzia 2 2 2 2 2

ÎNmATRICULAţI ÎN CoLEGIIADMISSION IN COLLEGES

Total Total

din care, în bază de contract of which, paying tuition fee

2007 2008 2009 2010 2011 2007 2008 2009 2010 2011

Total/ Total 10135 10702 9454 9121 8984 4761 4413 3841 3614 3717

Mun. Chişinău 6194 6600 5568 5233 5099 3737 3590 2940 2635 2566

NORD/ NORTH 2216 2290 2098 2183 2248 618 445 494 619 723

mun. Bălţi 1225 1143 1093 1107 1196 387 306 328 379 441

Briceni 101 133 – 85 101 35 19 – 25 40

Donduşeni 130 117 114 104 127 25 7 24 9 11

Edineţ 75 95 98 109 95 – – 8 9 15

Ocniţa 90 116 100 95 74 – 1 – – 4

Rîşcani 151 172 146 163 158 16 17 56 58 38

Soroca 444 514 547 520 497 155 95 78 139 174

CENTRU/ CENTER 1012 1122 1236 1088 970 219 195 259 217 237

Călăraşi 126 113 263 160 126 32 53 63 34 46

Hînceşti 204 266 230 259 190 69 21 43 44 20

Orhei 367 362 424 358 326 73 72 79 91 108

Ungheni 315 381 319 311 328 45 49 74 48 63

SUD/ SOUTH 442 398 373 362 433 121 116 144 109 147

Cahul 442 398 373 362 433 121 116 144 109 147

UTA Găgăuzia 271 292 179 255 234 66 67 4 34 44

19 Începînd cu anul de studiu 2008/2009 colegiul Pedagogic din Taraclia nu este inclus în numărul total de colegii, deoarece este în process de lichidare şi dispune doar de absolvenţi / Since 2008/2009 school year the pedagogical college from Taraclia is not included in the total number of colleges, as the institu-tion is in liquidation and there are only graduates

Page 110: EDUCAŢIA ÎN REPUBLICA MOLDOVA

EDUCAŢIA ÎN REPUBLICA MOLDOVA/PUBLICAŢIE STATISTICĂ 109

NUmăRUL DE ELEvI ÎN CoLEGIIENROLMENT IN COLLEGES

Total Total

din care, în bază de contract of which, paying tuition fee

2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12

Total/ Total 31307 32683 32249 32164 31442 15694 15409 14084 13480 12445

Mun. Chişinău 19034 19822 19065 18684 18142 12001 11895 10838 10201 9356

NORD/ NORTH 6612 6928 7125 7355 7432 1971 1848 1688 1838 1829

mun. Bălţi 3518 3548 3595 3664 3750 1260 1185 1105 1182 1147

Briceni 391 412 291 263 273 115 94 58 53 67

Donduşeni 447 437 411 388 394 46 37 41 36 31

Edineţ 196 217 263 320 335 – – 8 13 25

Ocniţa 246 295 350 373 309 – 1 – – 4

Rîşcani 510 532 550 560 565 64 59 81 132 154

Soroca 1304 1487 1665 1787 1806 486 472 395 422 401

CENTRU/ CENTER 3410 3616 3873 3931 3689 1081 987 972 898 716

Călăraşi 437 431 574 580 560 75 106 146 148 149

Hînceşti 535 631 678 770 701 129 87 109 106 85

Orhei 1468 1426 1469 1444 1334 638 545 462 432 313

Ungheni 970 1128 1152 1137 1094 239 249 255 212 169

SUD/ SOUTH 1515 1490 1377 1327 1337 559 555 484 419 428

Cahul 1495 1490 1377 1327 1337 559 555 484 419 428

Taraclia 20 – – – – – – – – –

UTA Găgăuzia 736 827 809 867 842 82 124 102 124 116

ABSoLvENţI DIN CoLEGIIGRADUATION FROM COLLEGES

Total Total

din care, în bază de contract of which, paying tuition fee

2007 2008 2009 2010 2011 2007 2008 2009 2010 2011

Total/ Total 6433 6619 7075 6794 7166 3098 3558 3714 2927 3337

Mun. Chişinău 4152 4168 4554 4196 4241 2484 2755 2801 2280 2441

NORD/ NORTH 1341 1440 1380 1424 1530 426 520 523 329 478

mun. Bălţi 713 831 740 736 843 263 332 289 219 338

Briceni 75 80 92 93 69 20 30 37 23 22

Donduşeni 63 73 98 97 90 12 6 13 – 13

Edineţ 31 42 29 33 52 – – – – –

Ocniţa 39 45 35 56 66 – – – – –

Rîşcani 98 106 91 107 107 20 24 24 – 9

Soroca 322 263 295 302 303 111 128 160 87 96

CENTRU/ CENTER 526 628 698 752 900 142 190 233 206 290

Călăraşi 75 76 83 104 101 2 9 7 16 22

Hînceşti 89 85 120 104 132 41 12 48 2 16

Orhei 238 308 287 307 380 82 129 134 135 177

Ungheni 124 159 208 237 287 17 40 44 53 75

SUD/ SOUTH 205 249 308 290 296 34 82 156 109 88

Cahul 142 229 308 290 296 34 62 156 109 88

Taraclia 63 20 – – – – 20 – – –

UTA Găgăuzia 209 134 135 132 199 12 11 1 3 40

STATISTICA REGIONALĂ

rEGIONal STaTISTICS

Page 111: EDUCAŢIA ÎN REPUBLICA MOLDOVA

110 EDUCATION IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA/STATISTICAL PUBLICATION

INSTITUţII DE ÎNvăţămÎNT SUPERIoRHIGHER EDUCATION INSTITUTIONS

2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12

Total/ Total 31 31 33 33 34

mun. Chişinău 25 25 27 27 28

mun. Bălţi 3 3 3 3 3

or. Cahul 1 1 1 1 1

or. Taraclia 1 1 1 1 1

mun. Comrat 1 1 1 1 1

STUDENţI ÎN INSTITUţIILE DE ÎNvăţămÎNT SUPERIoRSTUDENTS IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS

Total Total

din care, în bază de contract of which, paying tuition fee

2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12

Înmatriculaţi/ Admission

Total/ Total 23767 29122 27075 27895 28258 15566 17565 17555 18368 18877

mun. Chişinău 20975 25981 24297 24410 25146 13913 16037 16151 16374 17144

mun. Bălţi 1756 1941 1771 2198 1913 1115 989 1014 1353 1130

or. Cahul 464 529 408 538 624 253 231 160 292 370

or. Taraclia 102 112 89 111 89 19 30 41 46 40

mun. Comrat 470 559 510 638 486 266 278 189 303 193

Numărul de studenţi/ Enrolment

Total/ Total 122939 114865 109892 107813 103956 95477 85430 79328 76906 74781

mun. Chişinău 107498 100449 98076 96729 93673 83907 75222 71723 70259 68719

mun. Bălţi 10615 9552 7836 7359 6783 8402 7130 5457 4803 4353

or. Cahul 2117 2246 1622 1506 1517 1542 1549 881 743 765

or. Taraclia 328 313 297 301 281 85 70 80 99 107

mun. Comrat 2381 2305 2061 1918 1702 1541 1459 1187 1002 837

Absolvenţi/ Graduation

Total/ Total 19972 29614 26611 28408 27788 15183 23509 21547 21667 19409

mun. Chişinău 17410 26151 22290 24786 24793 13144 20787 18073 18923 17610

mun. Bălţi 1820 2237 2970 2426 1838 1524 1851 2510 1982 1182

or. Cahul 349 638 713 501 420 261 525 573 343 202

or. Taraclia 29 95 77 69 85 7 32 25 7 27

mun. Comrat 364 493 561 626 652 247 314 366 412 388

Page 112: EDUCAŢIA ÎN REPUBLICA MOLDOVA

EDUCAŢIA ÎN REPUBLICA MOLDOVA/PUBLICAŢIE STATISTICĂ 111

STATISTICA INTERNAŢIONALĂ20

INTErNaTIONal STaTISTICS

RATA BRUTă DE CUPRINDERE ÎN ÎNvăţămÎNTUL PREşCoLAR (NIvELUL 0)GROSS ENROLMENT RATIO IN pRE – pRIMARy EDUCATION (LEvEL 0 )

2006 2007 2008 2009 2010

Europa Centrală şi de Est/ Central and Eastern EuropeAlbania ... ... 53,9 55,5 55,7 AlbaniaBelarus 102,0 101,8 100,2 97,5 99,5 BelarusBosnia şi Herţegovina ... 11,3 13,2 15,9 16,7 Bosnia and HerzegovinaBulgaria 82,1 81,2 79,6 79,1 79,4 BulgariaCroaţia 49,0 51,5 54,9 58,2 61,3 CroatiaRepublica Cehă 114,0 111,5 108,1 106,0 ... Czech RepublicEstonia 92,8 95,1 95,6 96,1 ... EstoniaUngaria 87,3 87,5 85,6 84,7 ... HungaryLetonia 88,7 89,7 87,6 86,3 83,8 LatviaLituania 68,4 69,2 71,7 74,5 73,9 LithuaniaMuntenegru 29,5 25,9 27,9 29,9 31,0 MontenegroPolonia 56,8 59,9 61,7 65,7 ... polandRepublica moldova 70,7 70,1 72,6 74,4 75,5 Republic of MoldovaRomânia 72,0 73,3 75,2 77,3 79,0 RomaniaFederaţia Rusă 88,2 89,5 89,9 89,9 ... Russian FederationSerbia 56,8 49,6 49,7 51,3 52,7 SerbiaSlovacia 92,4 92,7 92,3 90,8 ... SlovakiaSlovenia 80,5 80,6 83,8 86,5 ... SloveniaMacedonia 34,7 38,3 22,7 24,5 25,5 Macedonia, FyRTurcia 14,3 16,8 18,7 21,7 ... TurkeyUcraina 90,0 93,8 96,8 98,7 97,4 Ukraine

Asia Centrală/ Central AsiaArmenia 33,8 32,2 ... 31,7 31,1 ArmeniaAzerbaidjan 26,4 26,0 24,2 23,5 25,2 AzerbaijanGeorgia 61,1 60,5 57,9 ... ... GeorgiaKazahstan 35,6 37,9 38,7 38,6 ... kazakhstanKîrgîzstan 14,6 16,1 17,4 18,6 19,1 kyrgyzstanMongolia 51,8 52,4 56,2 76,0 77,4 MongoliaTadjikistan 9,1 9,1 9,0 8,9 8,7 TajikistanUzbekistan 26,9 27,3 27,1 26,1 25,9 Uzbekistan

Europa de vest/ Western EuropeAndorra 109,2 106,1 104,2 100,9 101,8 AndorraAustria 90,7 91,3 93,4 96,1 99,6 AustriaBelgia 120,8 119,0 118,1 118,0 ... BelgiumCipru 78,8 79,6 82,6 80,5 81,2 CyprusDanemarca 95,0 95,4 95,6 96,3 ... DenmarkFinlanda 61,7 63,3 64,5 65,8 67,7 FinlandFranţa 116,1 113,6 111,5 109,8 108,7 FranceGermania 104,8 107,2 110,9 114,0 113,5 GermanyGrecia 67,3 67,2 ... ... ... GreeceIslanda 95,8 95,2 96,7 96,9 ... IcelandIrlanda ... ... ... ... 97,8 IrelandItalia 104,1 101,6 99,5 97,2 98,0 ItalyLiechtenstein 99,4 99,5 96,1 98,3 103,7 LiechtensteinLuxemburg 86,6 85,6 86,7 ... ... LuxembourgMalta ... 106,1 111,4 111,2 116,9 MaltaOlanda 90,3 100,9 99,0 96,0 93,1 NetherlandsNorvegia 89,7 91,7 94,8 97,6 99,2 NorwayPortugalia 80,4 80,1 80,1 82,2 ... portugalSan Marino ... ... ... 105,4 92,9 San MarinoSpania 119,8 120,8 122,4 126,3 126,4 SpainSuedia 94,4 98,3 96,9 94,6 95,0 SwedenElveţia 100,2 99,8 100,2 102,2 99,2 Switzerland

Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord 72,2 73,4 80,8 81,1 ...

United kingdom of Great Britain and Northern Ireland

20 Datele Institutului de Statistică UNESCO / The data of the UNESCO Institute for Statistics http://www.uis.unesco.org/Pages/default.aspx

Page 113: EDUCAŢIA ÎN REPUBLICA MOLDOVA

112 EDUCATION IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA/STATISTICAL PUBLICATION

RATA NETă DE CUPRINDERE ÎN ÎNvăţămÎNTUL PREşCoLAR (NIvELUL 0)NET ENROLMENT RATE IN pRE – pRIMARy EDUCATION (LEvEL 0 )

2006 2007 2008 2009 2010

Europa Centrală şi de Est/ Central and Eastern Europe

Albania ... ... 50,7 52,3 52,7 Albania

Belarus 89,5 88,9 87,8 87,5 89,0 Belarus

Bosnia şi Herţegovina ... ... ... ... 12,2 Bosnia and Herzegovina

Bulgaria 78,7 77,7 76,0 75,4 76,1 Bulgaria

Croaţia 48,8 51,4 54,7 58,1 61,0 Croatia

Estonia 88,0 90,3 90,7 91,7 ... Estonia

Ungaria 86,2 86,5 84,5 83,7 ... Hungary

Letonia 86,7 87,6 85,5 84,3 82,3 Latvia

Lituania 67,4 68,3 70,9 73,7 73,2 Lithuania

Muntenegru 28,0 25,9 27,8 29,9 30,9 Montenegro

Polonia 55,3 58,4 59,6 63,8 ... poland

Republica moldova 68,6 68,5 71,1 72,7 74,0 Republic of Moldova

România 70,7 71,9 73,8 75,9 77,6 Romania

Federaţia Rusă ... ... 72,5 72,7 ... Russian Federation

Serbia ... 49,1 49,2 50,9 52,3 Serbia

Slovenia 78,1 78,9 82,4 85,0 ... Slovenia

Macedonia 34,0 36,9 21,4 22,9 24,2 Macedonia, FyR

Turcia 14,3 16,8 18,7 21,7 ... Turkey

Asia Centrală/ Central Asia

Azerbaidjan 21,1 21,0 20,3 20,1 21,6 Azerbaijan

Georgia 43,2 43,3 ... ... ... Georgia

Kazahstan 34,8 37,2 38,2 38,2 ... kazakhstan

Kîrgîzstan 11,8 13,2 14,4 15,5 15,7 kyrgyzstan

Mongolia 44,6 45,0 45,8 56,4 57,5 Mongolia

Tadjikistan 6,9 6,8 6,9 6,9 6,7 Tajikistan

Uzbekistan 21,3 ... 17,8 19,9 20,1 Uzbekistan

Europa de vest/ Western Europe

Andorra 92,1 90,2 88,4 84,5 85,5 Andorra

Belgia 99,5 99,4 98,5 98,5 ... Belgium

Cipru 71,0 70,3 73,1 72,2 71,9 Cyprus

Danemarca 91,2 91,6 91,1 92,2 ... Denmark

Finlanda 61,3 62,8 64,0 65,3 67,3 Finland

Franţa ... 99,6 99,5 99,5 99,5 France

Grecia 67,3 66,6 ... ... ... Greece

Islanda 95,8 95,2 96,6 96,9 ... Iceland

Irlanda ... ... ... ... 27,6 Ireland

Italia 96,3 95,8 95,4 94,0 92,6 Italy

Liechtenstein 72,3 73,8 73,0 68,7 74,2 Liechtenstein

Luxemburg 84,9 83,8 84,8 ... ... Luxembourg

Malta ... 89,9 93,9 95,0 98,5 Malta

Olanda 90,2 99,9 99,0 96,0 93,1 Netherlands

Norvegia 89,4 91,5 94,5 97,3 98,9 Norway

Portugalia 79,4 79,3 79,2 81,0 ... portugal

San Marino ... ... ... 92,1 81,1 San Marino

Spania 99,7 99,2 99,2 99,0 98,4 Spain

Suedia 94,1 ... 96,5 94,2 94,6 Sweden

Elveţia 75,1 74,0 73,5 74,1 76,4 Switzerland

Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord

67,4 68,6 75,6 76,0 ...United kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Page 114: EDUCAŢIA ÎN REPUBLICA MOLDOVA

EDUCAŢIA ÎN REPUBLICA MOLDOVA/PUBLICAŢIE STATISTICĂ 113

RATA BRUTă DE CUPRINDERE ÎN ÎNvăţămÎNTUL PRImAR (NIvELUL 1) GROSS ENROLMENT RATIO IN pRIMARy EDUCATION (LEvEL 1)

2006 2007 2008 2009 2011

Europa Centrală şi de Est/ Central and Eastern Europe

Albania ... ... 92,0 88,1 86,9 Albania

Belarus 95,8 97,8 100,5 101,6 100,3 Belarus

Bosnia şi Herţegovina ... 112,6 105,3 104,9 112,2 Bosnia and Herzegovina

Bulgaria 99,9 101,7 102,6 103,2 102,6 Bulgaria

Croaţia 98,5 97,7 95,2 93,5 93,0 Croatia

Republica Cehă 98,5 101,6 104,6 106,1 ... Czech Republic

Estonia 99,2 98,2 98,8 99,0 ... Estonia

Ungaria 99,4 99,1 100,9 101,6 ... Hungary

Letonia 94,6 96,7 98,4 99,6 100,7 Latvia

Lituania 94,9 96,2 96,2 96,9 96,0 Lithuania

Muntenegru 116,8 117,4 118,4 111,8 106,5 Montenegro

Polonia 96,9 96,7 96,6 97,4 ... poland

Republica moldova 96,7 94,4 94,0 93,6 93,5 Republic of Moldova

România 104,2 101,6 95,9 95,7 95,9 Romania

Federaţia Rusă 96,5 96,6 97,6 98,6 ... Russian Federation

Serbia 101,8 101,1 100,6 97,7 95,9 Serbia

Slovacia 98,1 101,0 102,6 102,1 ... Slovakia

Slovenia 99,2 96,1 96,8 97,7 ... Slovenia

Macedonia 94,0 93,2 88,9 89,3 90,1 Macedonia, FyR

Turcia 102,3 103,5 104,0 102,4 ... Turkey

Ucraina 102,1 100,6 99,4 98,5 99,2 Ukraine

Asia Centrală/ Central Asia

Armenia 99,6 112,2 111,4 104,1 102,5 Armenia

Azerbaidjan 94,3 94,9 94,1 95,1 93,8 Azerbaijan

Georgia 100,2 107,7 111,1 111,1 108,8 Georgia

Kazahstan 104,5 106,6 111,1 111,7 111,0 kazakhstan

Kîrgîzstan 99,6 97,9 98,1 98,3 99,6 kyrgyzstan

Mongolia 98,0 96,2 99,0 109,9 122,0 Mongolia

Tadjikistan 100,3 99,9 102,2 101,9 101,9 Tajikistan

Uzbekistan 96,7 95,3 94,2 93,3 94,2 Uzbekistan

Europa de vest/ Western Europe

Andorra 88,0 88,6 88,5 87,0 84,4 Andorra

Austria 102,3 102,4 101,1 100,1 99,2 Austria

Belgia 104,9 105,2 105,3 104,6 ... Belgium

Cipru 102,4 102,5 103,4 105,4 105,8 Cyprus

Danemarca 99,2 99,7 99,2 99,1 ... Denmark

Finlanda 98,1 98,6 98,8 98,8 98,9 Finland

Franţa 109,9 110,8 111,1 110,7 110,0 France

Germania 103,4 103,1 102,1 101,8 102,3 Germany

Grecia 100,8 99,8 ... ... ... Greece

Islanda 97,9 98,0 98,8 99,4 ... Iceland

Irlanda 103,1 105,0 106,2 107,7 108,0 Ireland

Italia 103,0 104,2 104,2 102,9 101,8 Italy

Liechtenstein 107,5 107,1 105,5 105,7 105,5 Liechtenstein

Luxemburg 101,5 101,0 99,8 ... ... Luxembourg

Malta ... 99,1 99,2 95,5 101,1 Malta

Olanda 106,9 107,6 108,1 108,2 107,8 Netherlands

Norvegia 98,6 98,9 99,0 99,0 99,1 Norway

Portugalia 115,5 116,2 116,0 113,9 ... portugal

San Marino ... ... ... 92,9 94,4 San Marino

Spania 103,4 104,9 106,4 106,8 105,5 Spain

Suedia 95,9 97,0 98,9 99,9 101,4 Sweden

Elveţia 101,8 101,6 101,9 102,4 102,7 Switzerland

Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord 105,2 103,9 106,4 106,2 ...

United kingdom of Great Britain and Northern Ireland

STATISTICA INTERNAŢIONALĂ

INTErNaTIONal STaTISTICS

Page 115: EDUCAŢIA ÎN REPUBLICA MOLDOVA

114 EDUCATION IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA/STATISTICAL PUBLICATION

RATA NETă DE CUPRINDERE ÎN ÎNvăţămÎNTUL PRImAR (NIvELUL 1) NET ENROLMENT RATE IN pRIMARy EDUCATION (LEvEL 1)

2006 2007 2008 2009 2011

Europa Centrală şi de Est/ Central and Eastern Europe

Albania ... ... 83,9 80,8 79,9 Albania

Belarus 89,8 89,7 90,9 92,2 91,7 Belarus

Bosnia şi Herţegovina ... ... ... 83,9 87,0 Bosnia and Herzegovina

Bulgaria 92,0 95,2 97,1 97,7 98,0 Bulgaria

Croaţia 90,1 89,8 89,2 87,5 86,8 Croatia

Estonia 94,3 93,8 94,3 93,9 ... Estonia

Ungaria 90,4 89,8 91,4 92,4 ... Hungary

Letonia ... ... 91,9 93,7 95,1 Latvia

Lituania 89,7 91,3 92,1 93,3 92,8 Lithuania

Muntenegru 98,5 94,6 93,3 87,6 83,2 Montenegro

Polonia 95,4 95,2 95,2 95,9 ... poland

Republica moldova 87,8 87,6 87,7 87,5 87,6 Republic of Moldova

România 92,3 91,2 86,7 87,2 87,6 Romania

Federaţia Rusă 91,4 91,3 92,5 93,4 ... Russian Federation

Serbia 97,9 98,3 97,0 94,2 92,7 Serbia

Slovenia 94,6 95,7 96,3 96,8 ... Slovenia

Macedonia 88,1 86,9 86,2 86,9 88,0 Macedonia, FyR

Turcia 97,7 98,7 99,0 97,5 ... Turkey

Ucraina 90,2 90,1 89,8 89,4 90,7 Ukraine

Asia Centrală/ Central Asia

Armenia 83,0 87,1 ... ... ... Armenia

Azerbaidjan 83,1 83,4 83,9 85,2 84,4 Azerbaijan

Georgia 93,4 94,5 99,7 99,6 ... Georgia

Kazahstan 89,8 90,0 90,2 89,3 89,5 kazakhstan

Kîrgîzstan 88,5 86,7 86,5 86,3 87,5 kyrgyzstan

Mongolia 89,1 85,6 86,5 96,1 98,7 Mongolia

Tadjikistan 97,3 97,2 97,3 96,9 97,3 Tajikistan

Uzbekistan ... 90,7 89,3 88,7 89,4 Uzbekistan

Europa de vest/ Western Europe

Andorra 81,1 81,1 81,7 80,0 77,1 Andorra

Belgia 98,8 98,9 98,8 98,8 ... Belgium

Cipru 99,2 99,0 98,7 98,7 98,7 Cyprus

Danemarca 95,9 96,3 95,6 95,5 ... Denmark

Finlanda 96,8 97,3 97,5 97,5 97,7 Finland

Franţa 98,5 ... ... 98,5 98,5 France

Germania 98,3 98,3 97,7 97,3 97,7 Germany

Grecia 98,5 98,3 ... ... ... Greece

Islanda 97,8 98,0 98,7 99,4 ... Iceland

Irlanda 95,2 95,4 95,1 95,1 95,1 Ireland

Italia 98,7 98,8 98,6 97,8 97,4 Italy

Liechtenstein 95,1 95,2 93,5 91,9 93,5 Liechtenstein

Luxemburg 96,6 96,2 95,0 ... ... Luxembourg

Malta ... 91,5 91,8 88,9 93,8 Malta

Olanda 98,4 99,2 99,4 99,6 99,8 Netherlands

Norvegia 98,6 98,9 99,0 99,0 99,1 Norway

Portugalia 97,8 98,6 ... 99,2 ... portugal

San Marino ... ... ... 92,0 ... San Marino

Spania 99,7 99,7 99,7 99,8 99,7 Spain

Suedia 95,4 96,5 98,6 99,3 99,4 Sweden

Elveţia 93,1 92,8 93,4 93,6 93,8 Switzerland

Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord 98,5 97,2 99,6 99,6 ...

United kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Page 116: EDUCAŢIA ÎN REPUBLICA MOLDOVA

EDUCAŢIA ÎN REPUBLICA MOLDOVA/PUBLICAŢIE STATISTICĂ 115

STATISTICA INTERNAŢIONALĂ

INTErNaTIONal STaTISTICS

RATA BRUTă DE CUPRINDERE ÎN ÎNvăţămÎNTUL SECUNDAR DE TREAPTA I (NIvELUL 2)GROSS ENROLMENT RATIO IN LOWER SECONDARy EDUCATION (LEvEL 2 )

2006 2007 2008 2009 2010

Europa Centrală şi de Est/ Central and Eastern Europe

Albania ... ... 96,7 95,7 94,8 Albania

Belarus 108,8 107,0 115,3 119,0 95,8 Belarus

Bosnia şi Herţegovina ... 97,3 103,0 104,5 98,6 Bosnia and Herzegovina

Bulgaria 89,2 88,2 86,2 83,0 83,1 Bulgaria

Croaţia 99,5 100,0 102,3 104,4 104,7 Croatia

Republica Cehă 98,0 94,7 93,5 92,7 ... Czech Republic

Estonia 110,0 109,0 107,4 104,9 ... Estonia

Ungaria 98,9 98,5 98,5 98,9 ... Hungary

Letonia 102,6 104,7 103,8 97,5 94,5 Latvia

Lituania 101,1 100,5 99,0 97,2 96,1 Lithuania

Muntenegru 106,6 109,2 108,2 112,0 114,4 Montenegro

Polonia 100,2 99,0 97,7 96,9 ... poland

Republica moldova 92,9 90,5 90,1 89,3 88,8 Republic of Moldova

România 98,2 100,0 102,8 99,2 96,3 Romania

Federaţia Rusă 79,7 82,7 86,1 89,9 ... Russian Federation

Serbia 98,1 98,0 98,2 99,3 98,5 Serbia

Slovacia 92,8 91,6 91,2 91,2 ... Slovakia

Slovenia 91,3 94,6 96,1 96,2 ... Slovenia

Macedonia 93,1 92,4 91,6 90,8 90,2 Macedonia, FyR

Turcia 94,2 96,2 96,3 95,7 ... Turkey

Ucraina 93,3 94,8 95,8 95,8 104,0 Ukraine

Asia Centrală/ Central Asia

Armenia 93,9 93,1 94,8 98,3 95,9 Armenia

Azerbaidjan 92,1 91,6 92,7 92,8 91,8 Azerbaijan

Georgia 90,7 88,5 88,7 92,8 101,5 Georgia

Kazahstan 100,8 102,2 103,1 104,8 105,2 kazakhstan

Kîrgîzstan 92,3 92,8 93,3 93,3 93,8 kyrgyzstan

Mongolia 94,5 95,4 97,0 98,4 88,9 Mongolia

Tadjikistan 94,1 96,3 95,9 96,2 97,5 Tajikistan

Uzbekistan 97,4 97,3 96,4 96,3 96,3 Uzbekistan

Europa de vest/ Western Europe

Andorra 93,1 89,2 88,9 88,4 88,4 Andorra

Austria 101,2 101,3 102,2 102,7 102,3 Austria

Belgia 117,2 114,8 113,7 114,4 ... Belgium

Cipru 96,5 96,4 101,3 101,9 102,2 Cyprus

Danemarca 116,6 115,8 115,9 116,0 ... Denmark

Finlanda 102,3 100,3 99,5 98,9 99,4 Finland

Franţa 111,1 110,2 109,7 109,6 110,0 France

Germania 106,2 103,0 102,1 102,7 101,2 Germany

Grecia 101,2 104,0 ... ... ... Greece

Islanda 102,0 98,8 98,1 96,5 ... Iceland

Irlanda 105,8 104,3 104,2 106,4 109,5 Ireland

Italia 102,9 101,2 101,8 104,6 106,5 Italy

Liechtenstein 95,8 101,5 104,6 104,5 103,0 Liechtenstein

Luxemburg 107,5 108,7 110,4 ... ... Luxembourg

Malta ... 92,1 95,5 100,3 102,5 Malta

Olanda 128,4 127,1 125,7 125,1 126,9 Netherlands

Norvegia 101,7 97,2 95,6 96,7 97,8 Norway

Portugalia 113,3 116,2 117,8 115,9 ... portugal

San Marino ... ... ... 95,4 98,7 San Marino

Spania 116,2 115,4 115,4 116,3 120,4 Spain

Suedia 104,7 101,1 98,8 96,9 97,1 Sweden

Elveţia 114,0 111,4 109,1 107,7 108,4 Switzerland

Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord

99,7 98,0 103,6 109,4 ...United kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Page 117: EDUCAŢIA ÎN REPUBLICA MOLDOVA

116 EDUCATION IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA/STATISTICAL PUBLICATION

RATA BRUTă DE CUPRINDERE ÎN ÎNvăţămÎNTUL SECUNDAR DE TREAPTA II (NIvELUL 3)GROSS ENROLMENT RATIO IN UppER SECONDARy EDUCATION (LEvEL 3)

2006 2007 2008 2009 2010

Europa Centrală şi de Est/ Central and Eastern Europe

Albania ... ... 95,8 74,0 81,3 AlbaniaBelarus 70,6 73,6 ... ... ... Belarus

Bosnia şi Herţegovina ... 78,2 81,1 81,1 83,6 Bosnia and Herzegovina

Bulgaria 90,4 91,9 91,5 92,1 93,6 Bulgaria

Croaţia 86,9 87,4 86,7 86,6 87,0 Croatia

Republica Cehă 91,4 91,5 89,8 88,5 ... Czech Republic

Estonia 92,2 95,8 97,9 102,7 ... Estonia

Ungaria 94,4 95,1 96,0 97,8 ... Hungary

Letonia 93,3 94,2 96,8 91,4 95,7 Latvia

Lituania 96,1 94,3 96,5 100,2 105,2 Lithuania

Muntenegru 80,0 81,7 85,5 89,1 93,8 Montenegro

Polonia 98,0 98,0 97,8 97,1 ... poland

Republica moldova 81,9 84,4 84,4 87,2 86,3 Republic of MoldovaRomânia 76,7 79,8 85,8 91,6 98,0 Romania

Federaţia Rusă 89,8 88,1 85,8 86,0 ... Russian Federation

Serbia 80,6 81,6 83,2 84,2 85,0 Serbia

Slovacia 87,8 88,2 87,3 87,6 ... Slovakia

Slovenia 98,8 98,6 97,8 97,6 ... Slovenia

Macedonia ... 75,8 75,5 75,4 77,8 Macedonia, FyR

Turcia 76,1 78,1 74,5 63,9 ... TurkeyUcraina 93,6 93,6 92,5 92,4 78,3 Ukraine

Asia Centrală/ Central Asia

Armenia 81,1 84,4 75,5 82,5 84,5 ArmeniaAzerbaidjan 67,2 ... 73,2 74,8 74,8 Azerbaijan

Georgia 72,5 89,3 89,4 80,7 ... Georgia

Kazahstan 81,5 72,1 67,0 70,9 80,0 kazakhstan

Kîrgîzstan 74,6 72,7 67,2 63,8 61,5 kyrgyzstan

Mongolia 79,6 ... ... 91,4 89,9 Mongolia

Tadjikistan 55,8 56,0 60,5 61,8 61,3 TajikistanUzbekistan 110,9 117,5 115,6 121,7 124,3 Uzbekistan

Europa de vest/ Western Europe

Andorra 81,0 73,7 71,6 75,8 83,6 AndorraAustria 98,8 97,6 96,5 96,9 95,9 Austria

Belgia 109,6 111,0 109,9 108,7 ... Belgium

Cipru 96,7 99,2 95,5 95,2 95,7 Cyprus

Danemarca 123,4 121,5 119,1 118,8 ... Denmark

Finlanda 121,4 120,7 118,2 116,1 115,4 Finland

Franţa 115,3 116,0 116,6 116,5 117,4 France

Germania 97,5 98,3 103,6 102,3 107,4 Germany

Grecia 104,3 98,0 ... ... ... Greece

Islanda 115,1 116,8 117,2 115,3 ... Iceland

Irlanda 119,5 124,8 128,1 133,4 138,2 Ireland

Italia 96,8 97,7 97,6 95,9 96,9 Italy

Liechtenstein 31,9 23,8 24,2 24,7 23,0 Liechtenstein

Luxemburg 86,7 87,6 87,7 ... ... Luxembourg

Malta ... 94,9 96,7 115,1 97,3 Malta

Olanda 109,1 112,0 114,9 115,4 116,2 Netherlands

Norvegia 127,0 130,7 129,3 124,0 124,2 Norway

Portugalia 81,8 86,0 89,2 97,7 ... portugal

San Marino ... ... ... 95,7 96,2 San Marino

Spania 124,3 124,8 124,3 124,1 132,8 Spain

Suedia 102,0 103,9 104,7 103,6 101,0 Sweden

Elveţia 81,8 84,0 85,6 85,9 85,9 Switzerland

Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord

97,6 97,5 96,3 96,5 ...United kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Page 118: EDUCAŢIA ÎN REPUBLICA MOLDOVA

EDUCAŢIA ÎN REPUBLICA MOLDOVA/PUBLICAŢIE STATISTICĂ 117

RATA NETă DE CUPRINDERE ÎN ÎNvăţămÎNTUL SECUNDAR (NIvELELE 2 – 3)NET ENROLMENT RATE IN SECONDARy EDUCATION (LEvELS 2 – 3)

2006 2007 2008 2009 2010

Europa Centrală şi de Est/ Central and Eastern Europe

Belarus 87,9 87,3 88,0 88,2 86,5 Belarus

Bulgaria 85,2 84,9 83,9 82,8 82,7 Bulgaria

Croaţia ... ... 89,4 92,1 91,0 Croatia

Estonia 91,1 91,4 91,7 92,0 ... Estonia

Ungaria 90,5 90,6 90,7 91,1 ... Hungary

Letonia ... ... 86,7 84,8 83,7 Latvia

Lituania 93,2 91,8 91,0 91,0 91,1 Lithuania

Polonia 93,1 92,5 91,8 91,0 ... poland

Republica moldova 81,3 80,6 83,5 79,6 78,6 Republic of Moldova

România 80,0 80,8 81,5 82,3 ... Romania

Serbia ... ... 89,6 90,2 90,2 Serbia

Slovenia 90,1 91,6 91,5 91,9 ... Slovenia

Turcia 76,5 77,8 77,1 74,1 ... Turkey

Ucraina 83,8 84,7 85,2 85,2 86,0 Ukraine

Asia Centrală/ Central Asia

Armenia 85,9 86,2 ... 87,1 86,3 Armenia

Azerbaidjan 79,3 ... ... ... ... Azerbaijan

Georgia 77,0 80,7 81,9 79,4 ... Georgia

Kazahstan 87,8 86,2 85,1 86,0 88,2 kazakhstan

Kîrgîzstan 81,2 81,0 80,9 79,4 78,9 kyrgyzstan

Mongolia 81,2 ... ... ... ... Mongolia

Tadjikistan 81,0 82,6 83,9 84,0 85,0 Tajikistan

Uzbekistan ... 92,3 91,8 92,0 ... Uzbekistan

Europa de vest/ Western Europe

Andorra 77,7 73,5 72,4 72,7 74,4 Andorra

Cipru 94,1 95,1 95,8 95,5 96,0 Cyprus

Danemarca 89,3 89,1 89,0 89,4 ... Denmark

Finlanda 96,4 96,0 95,1 94,3 93,9 Finland

Franţa 97,9 97,9 98,1 98,2 98,4 France

Grecia 91,9 90,2 ... ... ... Greece

Islanda 89,3 89,3 89,1 87,6 ... Iceland

Irlanda 95,3 96,1 96,7 98,3 99,0 Ireland

Italia 92,5 91,6 93,3 92,8 94,0 Italy

Liechtenstein ... ... 64,9 64,6 64,1 Liechtenstein

Luxemburg 83,4 84,2 85,1 ... ... Luxembourg

Malta ... 77,8 76,8 76,4 81,1 Malta

Olanda 88,8 88,7 88,1 87,3 87,4 Netherlands

Norvegia 97,2 97,5 96,2 94,7 93,9 Norway

Portugalia 81,6 ... ... ... ... portugal

Spania 94,2 93,8 93,8 94,2 95,1 Spain

Suedia 99,4 98,5 97,5 95,8 94,1 Sweden

Elveţia 85,0 84,8 84,4 83,3 83,1 Switzerland

Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord

92,6 91,7 93,6 96,0 ...United kingdom of Great Britain and Northern Ireland

STATISTICA INTERNAŢIONALĂ

INTErNaTIONal STaTISTICS

Page 119: EDUCAŢIA ÎN REPUBLICA MOLDOVA

118 EDUCATION IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA/STATISTICAL PUBLICATION

RATA ELEv-PRoFESoR ÎN ÎNvăţămÎNTUL PREşCoLAR (NIvELUL 0)pUpIL-TEACHER RATIO IN pRE-pRIMARy EDUCATION (LEvEL 0 )

2006 2007 2008 2009 2010

Europa Centrală şi de Est/ Central and Eastern Europe

Albania ... ... 19,0 19,1 18,1 Albania

Belarus 6,1 6,2 6,2 6,1 6,3 Belarus

Bosnia şi Herţegovina ... 13,2 13,6 14,6 14,0 Bosnia and Herzegovina

Bulgaria 11,5 11,4 11,4 11,8 12,0 Bulgaria

Croaţia 14,1 14,2 13,7 13,4 13,0 Croatia

Republica Cehă 11,8 13,6 13,7 13,8 ... Czech Republic

Estonia 7,5 ... 7,3 5,9 ... Estonia

Ungaria 10,7 10,7 10,8 10,9 ... Hungary

Letonia 10,3 10,4 10,1 9,9 11,2 Latvia

Lituania 8,1 7,1 6,9 7,3 7,4 Lithuania

Muntenegru 14,4 ... 13,0 12,6 13,3 Montenegro

Polonia 17,2 17,6 17,1 16,9 ... poland

Republica moldova21 14,4 14,4 14,0 14,1 14,2 Republic of Moldova

România 18,1 17,8 17,4 17,1 17,4 Romania

Federaţia Rusă 7,2 7,4 7,7 8,4 ... Russian Federation

Serbia 17,3 14,7 14,9 14,5 14,0 Serbia

Slovacia 13,5 13,4 13,3 12,8 12,5 Slovakia

Slovenia 9,2 9,2 9,2 9,2 ... Slovenia

Macedonia 10,8 11,3 7,5 7,6 7,4 Macedonia, FyR

Turcia 26,3 25,9 27,1 27,4 ... Turkey

Ucraina 8,3 8,5 8,6 8,7 8,8 Ukraine

Asia Centrală/ Central Asia

Armenia 9,5 9,5 ... 10,1 9,8 Armenia

Azerbaidjan 8,7 8,7 8,7 8,7 9,1 Azerbaijan

Georgia 9,9 10,7 ... ... ... Georgia

Kazahstan 10,6 10,6 10,4 10,0 ... kazakhstan

Kîrgîzstan 23,9 25,4 26,8 27,2 26,2 kyrgyzstan

Mongolia 29,0 29,0 25,3 24,2 24,5 Mongolia

Tadjikistan 13,1 12,6 12,9 13,2 12,5 Tajikistan

Uzbekistan 9,3 9,3 9,2 8,9 8,7 Uzbekistan

Europa de vest/ Western Europe

Andorra 12,4 12,8 13,3 13,1 12,9 Andorra

Austria 13,6 13,5 13,4 12,8 12,4 Austria

Belgia 14,0 13,9 13,8 13,8 ... Belgium

Cipru 17,9 17,4 17,3 16,7 16,7 Cyprus

Finlanda 12,0 11,4 11,4 11,2 11,0 Finland

Franţa 18,5 18,3 18,1 18,7 20,3 France

Germania 11,7 11,7 11,2 11,0 10,3 Germany

Grecia 12,4 11,9 ... ... ... Greece

Islanda 6,3 6,3 6,2 6,0 ... Iceland

Italia 12,4 11,6 ... ... ... Italy

Liechtenstein 9,6 8,4 7,7 7,6 7,7 Liechtenstein

Luxemburg 12,1 11,9 11,7 ... ... Luxembourg

Malta ... ... 12,8 11,3 14,2 Malta

Portugalia 15,0 15,9 15,7 15,7 ... portugal

San Marino ... ... 7,5 7,4 7,4 San Marino

Spania 13,4 13,0 12,4 11,5 12,2 Spain

Suedia 9,7 9,9 ... ... ... Sweden

Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord

22,5 22,1 21,5 18,8 ...United kingdom of Great Britain and Northern Ireland

21 Conforma datelor BNS/According to NBS data

Page 120: EDUCAŢIA ÎN REPUBLICA MOLDOVA

EDUCAŢIA ÎN REPUBLICA MOLDOVA/PUBLICAŢIE STATISTICĂ 119

RATA ELEv-PRoFESoR ÎN ÎNvăţămÎNTUL PRImAR (NIvELUL 1)pUpIL-TEACHER RATIO IN pRIMARy EDUCATION (LEvEL 1 )

2006 2007 2008 2009 2010

Europa Centrală şi de Est/ Central and Eastern Europe

Albania ... ... 24,9 20,2 19,7 Albania

Belarus 16,0 16,0 15,3 15,1 15,0 Belarus

Bulgaria 15,7 15,9 16,1 17,3 17,5 Bulgaria

Croaţia 17,1 16,7 16,0 14,8 14,3 Croatia

Republica Cehă 15,7 18,7 18,5 18,5 ... Czech Republic

Estonia 10,6 12,8 12,2 11,9 ... Estonia

Ungaria 10,2 10,1 10,4 10,5 ... Hungary

Letonia 11,8 ... 11,1 10,4 11,9 Latvia

Lituania 13,6 13,3 13,0 12,8 12,8 Lithuania

Polonia 11,2 10,6 9,9 9,6 ... poland

Republica moldova 17,0 16,3 15,9 15,7 15,6 Republic of Moldova

România 16,8 16,5 15,9 15,8 16,1 Romania

Federaţia Rusă 17,1 17,1 17,4 18,1 ... Russian Federation

Serbia ... 17,0 16,6 16,2 16,4 Serbia

Slovacia 17,2 15,3 16,6 15,7 15,2 Slovakia

Slovenia 15,2 17,6 17,4 17,2 ... Slovenia

Macedonia 19,1 18,3 17,3 16,4 15,9 Macedonia, FyR

Ucraina 17,1 16,3 15,8 15,6 15,7 Ukraine

Asia Centrală/ Central Asia

Armenia 21,2 19,3 ... ... ... Armenia

Azerbaidjan 12,5 11,6 11,3 11,1 11,0 Azerbaijan

Georgia ... ... 8,7 8,9 8,2 Georgia

Kazahstan 16,8 16,5 16,6 16,4 16,2 kazakhstan

Kîrgîzstan 23,8 24,2 24,2 24,0 24,3 kyrgyzstan

Mongolia 33,0 31,6 31,1 30,4 30,2 Mongolia

Tadjikistan 22,2 21,6 22,7 23,2 25,2 Tajikistan

Uzbekistan 19,4 18,2 17,6 17,1 17,8 Uzbekistan

Europa de vest/ Western Europe

Andorra 10,5 10,2 10,0 10,3 9,6 Andorra

Austria 12,2 11,9 11,6 11,4 11,0 Austria

Belgia 11,3 11,2 11,2 11,1 ... Belgium

Cipru 16,5 15,6 14,8 14,2 13,8 Cyprus

Finlanda 15,5 15,0 14,4 13,6 14,0 Finland

Franţa 18,7 19,0 19,0 18,7 17,8 France

Germania 14,0 13,6 13,5 13,0 12,7 Germany

Grecia 10,5 10,3 ... ... ... Greece

Irlanda 17,2 15,9 15,9 15,8 15,8 Ireland

Italia 10,6 10,3 ... ... ... Italy

Liechtenstein 8,4 7,1 6,5 6,5 6,1 Liechtenstein

Luxemburg 11,1 11,1 11,9 … … Luxembourg

Malta ... ... 10,5 9,3 14,3 Malta

Portugalia 10,6 11,7 11,3 11,2 ... portugal

San Marino ... ... 6,3 6,2 6,5 San Marino

Spania 13,6 12,8 12,4 12,6 12,4 Spain

Suedia 10,0 9,8 9,6 9,3 9,5 Sweden

Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord

18,1 17,2 18,3 18,0 ...United kingdom of Great Britain and Northern Ireland

STATISTICA INTERNAŢIONALĂ

INTErNaTIONal STaTISTICS

Page 121: EDUCAŢIA ÎN REPUBLICA MOLDOVA

120 EDUCATION IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA/STATISTICAL PUBLICATION

RATA ELEv-PRoFESoR ÎN ÎNvăţămÎNTUL SECUNDAR DE TREAPTA I (NIvELUL 2)pUpIL-TEACHER RATIO IN LOWER SECONDARy EDUCATION (LEvEL 2 )

2006 2007 2008 2009 2010

Europa Centrală şi de Est/ Central and Eastern Europe

Albania ... ... 14,5 13,8 13,6 Albania

Bulgaria 12,1 11,9 11,7 12,3 12,4 Bulgaria

Croaţia 11,5 11,3 11,1 9,7 9,4 Croatia

Republica Cehă 11,2 12,3 11,8 11,5 ... Czech Republic

Estonia 11,5 10,0 9,4 9,1 ... Estonia

Ungaria 9,7 9,7 10,2 10,2 ... Hungary

Letonia 10,0 ... 8,8 7,8 8,4 Latvia

Polonia 12,4 12,1 12,3 12,2 ... poland

Republica moldova 11,8 11,4 11,1 10,8 10,0 Republic of Moldova

România 10,8 10,7 10,9 10,5 10,5 Romania

Serbia ... 11,0 10,3 10,0 9,4 Serbia

Slovacia 13,0 13,1 12,7 12,3 11,9 Slovakia

Slovenia 9,6 7,3 7,4 7,3 ... Slovenia

Macedonia 13,3 12,7 12,1 11,1 10,6 Macedonia, FyR

Asia Centrală/ Central Asia

Georgia ... ... 7,1 7,6 ... Georgia

Mongolia 20,7 21,1 ... ... ... Mongolia

Europa de vest/ Western Europe

Andorra 6,8 ... ... 6,6 6,8 Andorra

Austria 9,2 9,2 9,1 8,8 8,5 Austria

Belgia 6,6 6,5 6,6 6,5 ... Belgium

Cipru 11,3 10,9 10,4 10,0 9,8 Cyprus

Finlanda ... 9,8 10,5 9,9 9,6 Finland

Franţa 13,3 13,4 13,7 14,0 14,2 France

Germania 13,0 12,5 12,2 12,2 12,0 Germany

Grecia 8,0 8,1 ... ... ... Greece

Italia 9,9 9,1 ... ... ... Italy

Liechtenstein 5,4 5,3 6,4 6,2 5,6 Liechtenstein

Malta ... ... 7,0 6,4 8,0 Malta

Portugalia 8,0 7,6 8,0 8,3 ... portugal

San Marino ... ... ... ... ... San Marino

Spania 12,3 11,9 10,5 10,4 10,7 Spain

Suedia 9,7 9,7 9,6 9,5 9,6 Sweden

Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord

15,5 15,3 15,3 ... ...United kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Page 122: EDUCAŢIA ÎN REPUBLICA MOLDOVA

EDUCAŢIA ÎN REPUBLICA MOLDOVA/PUBLICAŢIE STATISTICĂ 121

RATA ELEv-PRoFESoR ÎN ÎNvăţămÎNTUL SECUNDAR DE TREAPTA II (NIvELUL 3)pUpIL-TEACHER RATIO IN UppER SECONDARy EDUCATION (LEvEL 3 )

2006 2007 2008 2009 2010

Europa Centrală şi de Est/ Central and Eastern Europe

Albania ... ... 21,2 16,5 17,0 Albania

Bosnia şi Herţegovina ... ... 13,5 12,7 12,6 Bosnia and Herzegovina

Bulgaria 11,5 11,3 11,3 11,8 11,9 Bulgaria

Croaţia 8,1 7,8 7,5 7,1 7,0 Croatia

Republica Cehă 9,9 11,0 10,9 10,9 ... Czech Republic

Estonia ... 9,9 9,5 9,8 ... Estonia

Ungaria 10,0 9,9 10,2 10,4 ... Hungary

Letonia 10,7 10,3 11,0 9,4 9,6 Latvia

Polonia 10,7 10,4 10,1 9,6 ... poland

Republica moldova 14,2 13,9 12,4 12,3 11,8 Republic of Moldova

România 15,4 15,2 15,0 14,8 15,1 Romania

Serbia 10,9 10,6 10,3 10,1 9,9 Serbia

Slovacia 12,6 12,5 12,5 12,5 12,2 Slovakia

Slovenia 11,6 11,5 11,3 11,0 ... Slovenia

Macedonia ... 15,1 14,5 14,0 13,7 Macedonia, FyR

Turcia 15,8 16,2 15,2 16,9 ... Turkey

Asia Centrală/ Central Asia

Georgia ... ... 7,9 7,6 ... Georgia

Mongolia 19,5 ... ... ... ... Mongolia

Europa de vest/ Western Europe

Austria 13,5 13,3 12,6 12,2 11,9 Austria

Cipru 10,8 10,5 10,0 9,8 9,7 Cyprus

Finlanda ... 9,8 9,6 9,8 ... Finland

Franţa 10,9 10,8 10,9 11,0 11,2 France

Germania 16,1 15,7 15,5 15,7 15,0 Germany

Grecia 8,4 7,7 ... ... ... Greece

Islanda 11,7 11,5 11,4 11,6 ... Iceland

Italia 11,1 10,9 ... ... ... Italy

Liechtenstein 7,9 6,3 6,1 5,8 8,5 Liechtenstein

Malta ... ... 16,8 18,3 14,7 Malta

Portugalia 6,1 6,9 6,5 6,4 ... portugal

Spania 9,2 9,3 11,4 10,8 11,0 Spain

Suedia 9,2 9,5 9,7 9,7 9,8 Sweden

Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord

13,9 13,2 13,6 ... ...United kingdom of Great Britain and Northern Ireland

STATISTICA INTERNAŢIONALĂ

INTErNaTIONal STaTISTICS

Page 123: EDUCAŢIA ÎN REPUBLICA MOLDOVA

122 EDUCATION IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA/STATISTICAL PUBLICATION

INDICELE PARITăţII DE GEN PENTRU RATA BRUTă DE CUPRINDEREGENDER pARITy INDEX FOR GROSS ENROLMENT RATIO

Preşcolar pre‑primary

nivelul 0/ level 0

Primar primary

nivelul 1/ level 1

Secundar de treapta I Lower secondary nivelul 2/ level 2

Secundar de treapta II Upper secondary nivelul 3/ level 3

2006 2010 2006 2010 2006 2010 2006 2010

Europa Centrală şi de Est/ Central and Eastern EuropeAlbania ... 0,98 ... 0,99 ... 1,01 ... 0,93 Albania

Belarus 0,98 0,98 0,98 1,00 0,97 0,99 1,19 ... Belarus

Bosnia şi Herţegovina ... 0,99 ... 1,02 ... 1,00 ... 1,06 Bosnia and Herzegovina

Bulgaria 1,00 0,99 0,99 1,00 0,94 0,94 0,97 0,97 Bulgaria

Croaţia 0,98 0,98 1,00 1,00 1,02 1,03 1,04 1,12 Croatia

Republica Cehă 0,96 ... 0,99 ... 1,00 ... 1,03 ... Czech Republic

Estonia 0,99 ... 0,98 ... 0,95 ... 1,10 ... Estonia

Ungaria 0,99 ... 0,98 ... 0,98 ... 1,00 ... Hungary

Letonia 0,99 0,96 0,96 0,99 0,96 0,94 1,06 1,00 Latvia

Lituania 0,98 0,97 0,99 0,99 0,98 0,97 1,06 1,01 Lithuania

Muntenegru 1,00 0,96 0,99 0,98 0,99 0,99 1,05 1,04 Montenegro

Polonia 1,01 ... 0,99 ... 0,98 ... 0,99 ... poland

Republica moldova 0,99 0,98 0,99 1,00 1,01 0,99 1,13 1,11 Republic of MoldovaRomânia 1,02 1,01 0,99 0,99 0,98 0,99 1,03 0,99 Romania

Federaţia Rusă 0,94 ... 1,00 ... 1,00 ... 0,95 ... Russian Federation

Serbia 0,99 1,01 1,00 0,99 1,00 1,00 1,08 1,05 Serbia

Slovacia 0,98 ... 0,99 ... 0,99 ... 1,03 ... Slovakia

Slovenia 0,97 ... 0,99 ... 1,00 ... 1,00 ... Slovenia

Macedonia 1,03 1,05 1,00 1,01 1,02 1,00 ... 0,99 Macedonia, FyR

Turcia 0,96 ... 0,96 ... 0,89 ... 0,79 ... Turkey

Ucraina 0,97 0,97 1,00 1,01 1,00 1,00 0,95 0,91 Ukraine

Asia Centrală/ Central AsiaArmenia 1,21 1,15 1,03 1,02 1,01 1,02 1,09 1,04 Armenia

Azerbaidjan 0,96 0,97 0,94 0,99 0,98 0,97 0,91 0,99 Azerbaijan

Georgia 1,02 ... 1,02 1,03 0,97 0,97 1,03 ... Georgia

Kazahstan 1,00 ... 1,01 1,00 1,00 1,00 0,93 0,90 kazakhstan

Kîrgîzstan 1,01 1,02 0,99 0,99 0,99 0,99 1,02 0,98 kyrgyzstan

Mongolia 1,11 1,03 1,00 0,98 1,07 1,04 1,17 1,13 Mongolia

Tadjikistan 0,88 0,84 0,96 0,96 0,89 0,92 0,61 0,67 Tajikistan

Uzbekistan 0,97 0,99 0,98 0,97 0,98 0,98 0,95 0,99 Uzbekistan

Europa de vest/ Western EuropeAndorra 0,98 0,96 0,98 1,01 1,03 0,96 1,31 1,27 Andorra

Austria 0,99 1,00 0,99 0,99 0,99 1,00 0,93 0,93 Austria

Belgia 0,99 ... 0,99 ... 0,95 ... 0,97 ... Belgium

Cipru 0,98 1,01 1,00 0,99 1,00 1,00 1,03 1,01 Cyprus

Danemarca 1,01 ... 1,00 ... 1,02 ... 1,04 ... Denmark

Finlanda 0,99 1,00 1,00 0,99 1,00 0,99 1,08 1,09 Finland

Franţa 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 1,02 1,03 France

Germania 0,99 0,98 1,00 1,00 0,99 0,99 0,94 0,88 Germany

Grecia 1,02 ... 1,00 ... 0,97 ... 0,98 ... Greece

Islanda 1,00 ... 0,99 ... 0,98 ... 1,06 ... Iceland

Irlanda ... 0,98 0,99 1,00 1,04 1,01 1,14 1,10 Ireland

Italia 0,98 0,97 0,99 0,99 0,97 0,99 1,01 0,99 Italy

Liechtenstein 0,93 1,03 1,03 0,94 1,00 1,00 1,49 1,36 Liechtenstein

Luxemburg 1,01 ... 1,00 ... 1,00 ... 1,08 ... Luxembourg

Malta ... 0,97 ... 1,01 ... 0,95 ... 0,76 Malta

Olanda 0,99 1,00 0,98 0,99 0,96 0,95 1,01 1,03 Netherlands

Norvegia ... 0,98 1,01 1,00 1,00 1,00 0,99 0,97 Norway

Portugalia 1,01 ... 0,95 ... 1,01 ... 1,20 ... portugal

San Marino ... 0,93 ... 1,13 ... 1,00 ... 1,03 San Marino

Spania 1,00 1,00 0,98 0,99 1,00 0,99 1,17 1,08 Spain

Suedia 1,05 1,00 1,00 0,99 0,99 0,99 1,00 0,99 Sweden

Elveţia 0,99 1,01 1,00 1,00 1,03 1,03 0,86 0,92 SwitzerlandRegatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord

1,03 ... 1,00 ... 1,01 ... 1,04 ...United kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Page 124: EDUCAŢIA ÎN REPUBLICA MOLDOVA

EDUCAŢIA ÎN REPUBLICA MOLDOVA/PUBLICAŢIE STATISTICĂ 123

SPERANţA DE vIAţă şCoLARă ÎN ÎNvăţămÎNTUL PREşCoLAR (NIvELUL 0)SCHOOL LIFE EXpECTANCy IN pRE – pRIMARy EDUCATION (LEvEL 0 )

Total Total

Masculin Male

Feminin Female

2006 2010 2006 2010 2006 2010

Europa Centrală şi de Est/ Central and Eastern Europe

Albania ... 1,66 ... 1,68 ... 1,64 AlbaniaBelarus 3,05 3,00 3,08 3,03 3,01 2,97 Belarus

Bosnia şi Herţegovina ... 0,50 ... 0,50 ... 0,50 Bosnia and Herzegovina

Bulgaria 3,28 3,18 3,29 3,19 3,27 3,16 Bulgaria

Croaţia 1,95 2,45 1,97 2,47 1,93 2,43 Croatia

Republica Cehă 3,40 ... 3,46 ... 3,33 ... Czech Republic

Estonia 3,71 ... 3,73 ... 3,69 ... Estonia

Ungaria 3,49 ... 3,51 ... 3,47 ... Hungary

Letonia 3,55 3,37 3,57 3,43 3,54 3,31 Latvia

Lituania 2,71 2,96 2,73 2,99 2,68 2,92 Lithuania

Muntenegru 1,18 1,24 1,18 1,26 1,18 1,21 Montenegro

Polonia 2,24 ... 2,23 ... 2,25 ... poland

Republica moldova 2,81 3,02 2,82 3,05 2,80 3,00 Republic of MoldovaRomânia 2,88 3,16 2,85 3,14 2,90 3,18 Romania

Federaţia Rusă 3,53 ... 3,63 ... 3,42 ... Russian Federation

Serbia 2,27 2,08 2,28 2,07 2,26 2,09 Serbia

Slovacia 2,74 ... 2,77 ... 2,71 ... Slovakia

Slovenia 2,41 ... 2,44 ... 2,38 ... Slovenia

Macedonia 1,36 0,76 1,34 0,75 1,38 0,78 Macedonia, FyR

Turcia 0,43 ... 0,43 ... 0,42 ... TurkeyUcraina 2,70 2,92 2,75 2,96 2,65 2,88 Ukraine

Asia Centrală/ Central Asia

Armenia 1,35 1,25 1,24 1,16 1,49 1,34 ArmeniaAzerbaidjan 0,77 0,75 0,79 0,76 0,75 0,73 Azerbaijan

Georgia 1,80 ... 1,79 ... 1,82 ... Georgia

Kazahstan 1,43 ... 1,43 ... 1,43 ... kazakhstan

Kîrgîzstan 0,58 0,75 0,58 0,75 0,59 0,76 kyrgyzstan

Mongolia 2,07 2,25 1,97 2,21 2,18 2,29 Mongolia

Tadjikistan 0,36 0,35 0,39 0,38 0,34 0,31 TajikistanUzbekistan 1,09 1,03 1,10 1,03 1,06 1,02 Uzbekistan

Europa de vest/ Western Europe

Andorra 3,26 3,03 3,30 3,09 3,22 2,96 AndorraAustria 2,70 2,98 2,71 2,98 2,69 2,98 Austria

Belgia 3,61 ... 3,62 ... 3,61 ... Belgium

Cipru 2,34 2,45 2,37 2,44 2,32 2,45 Cyprus

Danemarca 3,80 ... 3,77 ... 3,82 ... Denmark

Finlanda 2,46 2,71 2,47 2,72 2,45 2,71 Finland

Franţa 3,48 3,26 3,49 3,27 3,47 3,25 France

Germania 3,14 3,41 3,17 3,43 3,12 3,38 Germany

Grecia 1,35 ... 1,33 ... 1,36 ... Greece

Islanda 2,87 ... 2,88 ... 2,87 ... Iceland

Irlanda ... 0,94 ... 0,95 ... 0,93 Ireland

Italia 3,12 2,94 3,15 2,98 3,09 2,89 Italy

Liechtenstein 2,00 2,02 1,99 2,03 2,01 2,01 Liechtenstein

Luxemburg 2,59 ... 2,59 ... 2,60 ... Luxemburg

Malta ... 2,33 ... 2,37 ... 2,29 Malta

Olanda 1,81 1,86 1,81 1,86 1,80 1,86 Netherlands

Norvegia 2,69 2,98 ... 3,00 ... 2,95 Norway

Portugalia 2,41 ... 2,40 ... 2,42 ... portugal

San Marino ... 2,76 ... 2,85 ... 2,67 San Marino

Spania 3,57 3,76 3,57 3,76 3,57 3,77 Spain

Suedia 3,78 3,80 3,68 3,81 3,88 3,80 Sweden

Elveţia 2,03 1,99 2,03 1,98 2,02 2,00 Switzerland

Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord

1,44 ... 1,43 ... 1,46 ...United kingdom of Great Britain and Northern Ireland

STATISTICA INTERNAŢIONALĂ

INTErNaTIONal STaTISTICS

Page 125: EDUCAŢIA ÎN REPUBLICA MOLDOVA

124 EDUCATION IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA/STATISTICAL PUBLICATION

SPERANţA DE vIAţă şCoLARă ÎN ÎNvăţămÎNTUL PRImAR – SECUNDAR (NIvELELE 1-3)SCHOOL LIFE EXpECTANCy IN pRIMARy TO SECONDARy EDUCATION (LEvELS 1 TO 3 )

Total

Total

Masculin

Male

Feminin

Female

2006 2010 2006 2010 2006 2010

Europa Centrală şi de Est/ Central and Eastern Europe

Albania ... 10,53 ... 10,62 ... 10,43 AlbaniaBelarus 10,45 ... 10,43 ... 10,48 ... Belarus

Bosnia şi Herţegovina ... 11,63 ... 11,50 ... 11,77 Bosnia and Herzegovina

Bulgaria 11,17 11,14 11,33 11,29 11,00 10,99 Bulgaria

Croaţia 11,46 11,45 11,35 11,19 11,58 11,71 Croatia

Republica Cehă 12,26 ... 12,21 ... 12,31 ... Czech Republic

Estonia 12,01 ... 11,97 ... 12,06 ... Estonia

Ungaria 11,74 ... 11,79 ... 11,68 ... Hungary

Letonia 11,57 11,53 11,60 11,57 11,53 11,49 Latvia

Lituania 11,79 11,66 11,80 11,73 11,78 11,60 Lithuania

Muntenegru 12,04 12,61 12,00 12,57 12,10 12,60 Montenegro

Polonia 11,71 ... 11,78 ... 11,65 ... Poland

Republica moldova 10,10 9,86 9,99 9,81 10,22 9,92 Republic of moldovaRomânia 11,18 11,35 11,18 11,38 11,18 11,32 Romania

Federaţia Rusă 10,04 ... 10,10 ... 9,97 ... Russian Federation

Serbia 11,34 11,19 11,22 11,13 11,47 11,25 Serbia

Slovacia 11,86 ... 11,82 ... 11,89 ... Slovakia

Slovenia 12,55 ... 12,56 ... 12,54 ... Slovenia

Macedonia ... 11,46 ... 11,43 ... 11,49 Macedonia, FyR

Turcia 10,23 ... 10,76 ... 9,69 ... TurkeyUcraina 10,43 10,55 10,49 10,61 10,37 10,50 Ukraine

Asia Centrală/ Central Asia

Armenia 9,40 9,53 9,26 9,41 9,55 9,65 ArmeniaAzerbaidjan 9,61 10,48 9,85 10,57 9,37 10,38 Azerbaijan

Georgia 10,15 ... 10,11 ... 10,21 ... Georgia

Kazahstan 10,97 11,32 10,98 11,38 10,96 11,25 Kazakhstan

Kîrgîzstan 10,14 9,95 10,15 9,99 10,13 9,91 kyrgyzstan

Mongolia 10,29 11,22 10,03 11,10 10,56 11,35 Mongolia

Tadjikistan 9,83 10,18 10,45 10,68 9,20 9,66 TajikistanUzbekistan 11,03 11,09 11,16 11,19 10,89 10,99 Uzbekistan

Europa de vest/ Western Europe

Andorra 10,66 10,28 10,48 10,14 10,87 10,44 AndorraAustria 11,99 11,76 12,17 11,91 11,80 11,61 Austria

Belgia 12,97 ... 13,11 ... 12,82 ... Belgium

Cipru 11,94 12,27 11,90 12,27 11,98 12,27 Cyprus

Danemarca 13,27 ... 13,19 ... 13,35 ... Denmark

Finlanda 12,56 12,39 12,44 12,26 12,69 12,53 Finland

Franţa 13,36 13,38 13,39 13,39 13,33 13,37 France

Germania 13,22 13,17 13,33 13,39 13,11 12,95 Germany

Grecia 12,12 ... 12,18 ... 12,06 ... Greece

Islanda 14,53 ... 14,46 ... 14,59 ... Iceland

Irlanda 13,77 14,59 13,59 14,45 13,96 14,73 Ireland

Italia 13,06 13,12 13,11 13,21 13,00 13,03 Italy

Liechtenstein 10,21 10,14 10,01 10,19 10,43 10,10 Liechtenstein

Luxemburg 12,83 ... 12,68 ... 12,99 ... Luxembourg

Malta ... 12,91 ... 13,25 ... 12,56 Malta

Olanda 13,60 13,78 13,75 13,86 13,44 13,70 Netherlands

Norvegia 13,82 13,67 13,82 13,73 13,82 13,61 Norway

Portugalia 12,67 ... 12,59 ... 12,75 ... Portugal

San Marino ... 12,50 ... 12,15 ... 12,88 San MarinoSpania 13,03 13,54 12,92 13,51 13,16 13,57 Spain

Suedia 11,98 12,02 12,01 12,07 11,96 11,97 Sweden

Elveţia 12,84 12,90 13,04 13,00 12,62 12,79 Switzerland

Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord

13,22 ... 13,11 ... 13,34 ...United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Page 126: EDUCAŢIA ÎN REPUBLICA MOLDOVA

EDUCAŢIA ÎN REPUBLICA MOLDOVA/PUBLICAŢIE STATISTICĂ 125

SPERANţA DE vIAţă şCoLARă ÎN ÎNvăţămÎNTUL TERţIAR (NIvELUL 5)SCHOOL LIFE EXpECTANCy IN TERTIARy EDUCATION (LEvEL 5)

Total

Total

Masculin

Male

Feminin

Female

2006 2010 2006 2010 2006 2010

Europa Centrală şi de Est/ Central and Eastern Europe

Belarus 3,37 4,00 2,86 3,33 3,89 4,70 Belarus

Bosnia şi Herţegovina ... 1,81 ... 1,59 ... 2,03Bosnia and Herzegovina

Bulgaria 2,24 2,79 2,03 2,43 2,46 3,18 Bulgaria

Croaţia 2,27 2,66 2,04 2,28 2,50 3,06 Croatia

Republica Cehă 2,31 ... 2,08 ... 2,56 ... Czech Republic

Estonia 3,43 ... 2,59 ... 4,26 ... Estonia

Ungaria 3,14 ... 2,55 ... 3,73 ... Hungary

Letonia 3,84 3,19 2,78 2,32 4,91 4,07 Latvia

Lituania 3,93 3,87 3,11 3,08 4,76 4,68 Lithuania

Muntenegru 1,29 2,38 1,03 2,13 1,56 2,64 Montenegro

Polonia 3,35 ... 2,79 ... 3,92 ... poland

Republica moldova 2,08 1,95 1,75 1,67 2,42 2,24 Republic of MoldovaRomânia 2,47 3,00 2,16 2,57 2,80 3,45 Romania

Federaţia Rusă 3,62 ... 3,07 ... 4,18 ... Russian Federation

Serbia ... 2,42 ... 2,11 ... 2,74 Serbia

Slovacia 2,24 ... 1,85 ... 2,64 ... Slovakia

Slovenia 4,01 ... 3,25 ... 4,80 ... Slovenia

Macedonia 1,47 1,93 1,24 1,78 1,72 2,10 Macedonia, FyR

Turcia 1,85 ... 2,13 ... 1,57 ... TurkeyUcraina 3,72 3,92 3,36 3,50 4,10 4,35 Ukraine

Asia Centrală/ Central Asia

Armenia 1,64 2,63 1,52 2,32 1,75 2,95 ArmeniaAzerbaidjan 0,75 0,97 0,78 0,99 0,72 0,96 Azerbaijan

Georgia 1,97 1,43 1,88 1,27 2,07 1,59 Georgia

Kazahstan 2,77 2,02 2,32 1,67 3,23 2,38 kazakhstan

Kîrgîzstan 2,26 ... 2,00 ... 2,53 ... kyrgyzstan

Mongolia 2,46 2,77 1,92 2,18 3,01 3,37 Mongolia

Tadjikistan 1,10 1,12 1,65 1,58 0,56 0,66 TajikistanUzbekistan 0,52 ... 0,61 ... 0,43 ... Uzbekistan

Europa de vest/ Western Europe

Andorra 0,32 ... 0,29 ... 0,35 ... AndorraAustria 2,37 ... 2,15 ... 2,60 ... Austria

Belgia 3,04 ... 2,72 ... 3,38 ... Belgium

Cipru 1,66 2,61 1,60 2,79 1,73 2,46 Cyprus

Danemarca 3,44 ... 2,90 ... 3,99 ... Denmark

Finlanda 4,61 4,55 4,17 4,10 5,06 5,01 Finland

Franţa 2,78 ... 2,46 ... 3,10 ... France

Grecia 4,40 ... 4,10 ... 4,72 ... Greece

Islanda 3,66 ... 2,57 ... 4,78 ... Iceland

Irlanda 2,83 ... 2,51 ... 3,16 ... Ireland

Italia 3,02 ... 2,53 ... 3,54 ... Italy

Liechtenstein 1,39 1,74 1,91 2,15 0,86 1,33 Liechtenstein

Luxemburg 0,49 ... 0,46 ... 0,53 ... Luxembourg

Malta ... 1,76 ... 1,50 ... 2,03 Malta

Olanda 2,89 ... 2,80 ... 2,99 ... Netherlands

Norvegia 3,62 3,56 2,90 2,75 4,37 4,41 Norway

Portugalia 2,53 ... 2,22 ... 2,86 ... portugal

Spania 2,97 ... 2,64 ... 3,31 ... Spain

Suedia 3,76 3,78 3,02 3,02 4,54 4,57 Sweden

Elveţia 2,17 2,58 2,30 2,60 2,05 2,57 Switzerland

Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord

2,86 ... 2,43 ... 3,30 ...United kingdom of Great Britain and Northern Ireland

STATISTICA INTERNAŢIONALĂ

INTErNaTIONal STaTISTICS

Page 127: EDUCAŢIA ÎN REPUBLICA MOLDOVA

126 EDUCATION IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA/STATISTICAL PUBLICATION

SPERANţA DE vIAţă şCoLARă. ÎN ÎNvăţămÎNTUL PRImAR – TERţIAR (NIvELELE 1-5)SCHOOL LIFE EXpECTANCy IN pRIMARy TO TERTIARy EDUCATION (LEvELS 1 – 5 )

Total

Total

Masculin

Male

Feminin

Female

2006 2010 2006 2010 2006 2010

Europa Centrală şi de Est/ Central and Eastern Europe

Belarus 14,49 ... 14,14 ... 14,85 ... BelarusBosnia şi Herţegovina ... 13,44 ... 13,09 ... 13,80 Bosnia and Herzegovina

Bulgaria 13,44 13,98 13,38 13,75 13,49 14,22 Bulgaria

Croaţia 13,73 14,11 13,39 13,48 14,08 14,77 Croatia

Republica Cehă 14,73 ... 14,47 ... 15,01 ... Czech Republic

Estonia 15,94 ... 14,90 ... 16,98 ... Estonia

Ungaria 15,31 ... 14,78 ... 15,84 ... Hungary

Letonia 15,52 14,76 14,48 13,92 16,57 15,61 Latvia

Lituania 15,92 15,75 15,09 15,00 16,76 16,50 Lithuania

Muntenegru 13,33 14,99 13,02 14,70 13,66 15,24 Montenegro

Polonia 15,17 ... 14,65 ... 15,70 ... poland

Republica moldova 12,18 11,85 11,74 11,52 12,64 12,18 Republic of MoldovaRomânia 13,79 14,52 13,43 14,04 14,16 15,03 Romania

Federaţia Rusă 13,73 ... 13,24 ... 14,23 ... Russian Federation

Serbia ... 13,60 ... 13,24 ... 13,98 Serbia

Slovacia 14,13 ... 13,71 ... 14,55 ... Slovakia

Slovenia 16,63 ... 15,86 ... 17,44 ... Slovenia

Macedonia ... 13,40 ... 13,21 ... 13,59 Macedonia, FyR

Turcia 12,08 ... 12,89 ... 11,26 ... TurkeyUcraina 14,41 14,76 14,10 14,43 14,73 15,10 Ukraine

Asia Centrală/ Central Asia

Armenia 11,53 12,16 11,11 11,73 11,96 12,60 ArmeniaAzerbaidjan 11,56 11,66 11,84 11,77 11,29 11,53 Azerbaijan

Georgia 12,49 ... 12,22 ... 12,78 ... Georgia

Kazahstan 15,06 15,02 14,54 14,65 15,60 15,39 kazakhstan

Kîrgîzstan 12,72 ... 12,39 ... 13,05 ... kyrgyzstan

Mongolia 12,77 14,27 11,96 13,57 13,59 14,97 Mongolia

Tadjikistan 11,17 11,55 12,32 12,48 10,03 10,61 TajikistanUzbekistan 11,54 ... 11,77 ... 11,31 ... Uzbekistan

Europa de vest/ Western Europe

Andorra 11,18 ... 10,77 ... 11,22 ... AndorraAustria 15,14 ... 14,92 ... 15,37 ... Austria

Belgia 16,23 ... 15,99 ... 16,46 ... Belgium

Cipru 13,60 14,87 13,49 15,06 13,71 14,72 Cyprus

Danemarca 16,72 ... 16,12 ... 17,34 ... Denmark

Finlanda 17,17 16,94 16,61 16,36 17,75 17,54 Finland

Franţa 16,18 ... 15,87 ... 16,49 ... France

Grecia 16,78 ... 16,53 ... 17,05 ... Greece

Islanda 18,22 ... 17,07 ... 19,42 ... Iceland

Irlanda 17,54 ... 17,31 ... 17,78 ... Ireland

Italia 16,15 ... 15,70 ... 16,62 ... Italy

Liechtenstein 11,90 11,88 12,34 12,34 11,49 11,42 Liechtenstein

Luxemburg 13,49 ... 13,40 ... 13,59 ... Luxembourg

Malta ... 15,10 ... 15,24 ... 14,94 Malta

Olanda 16,52 ... 16,60 ... 16,45 ... Netherlands

Norvegia 17,59 17,47 16,90 16,79 18,31 18,19 Norway

Portugalia 15,21 ... 14,82 ... 15,61 ... portugal

San Marino ... 12,50 ... 12,15 ... 12,88 San Marino

Spania 16,00 ... 15,56 ... 16,47 ... Spain

Suedia 15,83 15,98 15,10 15,24 16,58 16,75 Sweden

Elveţia 15,28 15,65 15,51 15,76 15,04 15,54 Switzerland

Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord

16,08 ... 15,54 ... 16,63 ...United kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Page 128: EDUCAŢIA ÎN REPUBLICA MOLDOVA

EDUCAŢIA ÎN REPUBLICA MOLDOVA/PUBLICAŢIE STATISTICĂ 127

DISTRIBUţIA STUDENţILoR DIN ÎNvăţămÎNTUL TERţIAR PE TREPTE (%)DISTRIBUTION OF STUDENTS IN TERTIARy EDUCATION By STAGE (%)

Nivelul 5A

Level 5A

Nivelul 5B

Level 5B

Nivelul 6

Level 6

2006 2010 2006 2010 2006 2010

Central and Eastern Europe/ Central and Eastern Europe

Belarus 70,7 71,7 28,3 27,5 1,0 0,8 BelarusBulgaria 88,2 88,6 9,7 10,1 2,1 1,3 Bulgaria

Croaţia 66,0 66,5 33,0 31,5 1,0 2,1 Croatia

Republica Cehă 83,9 ... 9,4 ... 6,7 ... Czech Republic

Estonia 62,8 ... 34,3 ... 2,9 ... Estonia

Ungaria 92,5 ... 5,7 ... 1,8 ... Hungary

Letonia 84,9 81,5 13,7 16,6 1,4 1,9 Latvia

Lituania 70,0 70,4 28,6 28,2 1,4 1,4 Lithuania

Polonia 97,4 ... 1,1 ... 1,5 ... poland

Republica moldova 88,9 85,4 9,7 13,1 1,3 1,5 Republic of MoldovaRomânia 94,1 97,0 3,3 - 2,6 2,9 Romania

Federaţia Rusă 77,1 ... 21,3 ... 1,6 ... Russian Federation

Serbia ... 78,9 ... 19,3 ... 1,8 Serbia

Slovacia 93,1 94,4 1,4 0,9 5,4 4,7 Slovakia

Slovenia 54,0 ... 45,1 ... 0,9 ... Slovenia

Macedonia 95,3 96,0 4,7 3,6 - - Macedonia, FyR

Turcia 69,4 ... 29,2 ... 1,4 ... TurkeyUcraina 80,4 85,2 18,4 13,4 1,1 1,4 Ukraine

Central Asia/ Central Asia

Armenia 98,5 79,7 . 19,3 1,5 0,9 ArmeniaAzerbaidjan 98,8 80,2 . 19,2 1,2 0,6 Azerbaijan

Georgia 99,2 91,1 . 6,1 0,8 2,8 Georgia

Kazahstan 99,4 ... . ... 0,6 ... kazakhstan

Kîrgîzstan 99,0 ... . ... 1,0 ... kyrgyzstan

Mongolia 95,1 96,0 3,5 2,7 1,4 1,3 Mongolia

Tadjikistan 99,3 99,2 . . 0,7 0,8 TajikistanUzbekistan 99,2 ... . ... 0,8 ... Uzbekistan

Western Europe/ Western Europe

Andorra 39,9 ... 60,1 ... . ... AndorraAustria 83,9 ... 9,5 ... 6,6 ... Austria

Belgia 46,4 ... 51,7 ... 1,9 ... Belgium

Cipru 22,1 60,1 76,4 38,4 1,5 1,5 Cyprus

Danemarca 85,5 ... 12,5 ... 2,1 ... Denmark

Finlanda 92,8 93,2 - - 7,2 6,8 Finland

Franţa 72,5 ... 24,3 ... 3,2 ... France

Germania ... ... ... ... ... ... Germany

Grecia 59,2 ... 37,4 ... 3,4 ... Greece

Islanda 96,5 ... 2,5 ... 1,0 ... Iceland

Irlanda 68,1 ... 29,1 ... 2,8 ... Ireland

Italia 97,4 ... 0,7 ... 1,9 ... Italy

Liechtenstein 100,0 92,0 . . - 8,0 Liechtenstein

Malta ... 88,3 ... 11,1 ... 0,6 Malta

Olanda 98,7 ... - ... 1,3 ... Netherlands

Norvegia 96,7 96,2 0,9 - 2,4 3,3 Norway

Portugalia 93,3 ... 1,2 ... 5,6 ... portugal

San Marino ... 28,8 ... 71,2 ... . San Marino

Spania 82,3 ... 13,4 ... 4,3 ... Spain

Suedia 90,1 89,5 4,8 6,1 5,1 4,4 Sweden

Elveţia 74,2 71,0 17,4 20,9 8,4 8,1 Switzerland

Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord

74,1 ... 21,9 ... 4,0 ...United kingdom of Great Britain and Northern Ireland

STATISTICA INTERNAŢIONALĂ

INTErNaTIONal STaTISTICS

Page 129: EDUCAŢIA ÎN REPUBLICA MOLDOVA

128 EDUCATION IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA/STATISTICAL PUBLICATION

PoNDEREA STUDENTELoR ÎN ÎNvăţămÎNTUL TERţIAR pERCENTAGE OF FEMALE STUDENTS IN TERTIARy EDUCATION

2006 2007 2008 2009 2010

Central and Eastern Europe/ Central and Eastern Europe

Albania 57,1 57,1... ... ... ... AlbaniaBelarus 56,8 57,5 57,8 57,8 57,6 Belarus

Bosnia şi Herţegovina ... ... 55,9 56,0 55,9 Bosnia and Herzegovina

Bulgaria 53,5 53,7 55,3 55,6 55,5 Bulgaria

Croaţia 54,1 54,1 54,6 55,0 56,3 Croatia

Republica Cehă 53,8 54,7 55,5 56,5 56,8 Czech Republic

Estonia 61,6 61,1 61,7 61,9 60,9 Estonia

Ungaria 58,5 58,3 58,0 56,8 56,5 Hungary

Letonia 63,3 63,9 64,4 63,7 62,7 Latvia

Lituania 59,9 60,0 59,9 59,2 59,4 Lithuania

Muntenegru 59,8 57,2 54,5 55,2 54,3 Montenegro

Polonia 57,4 57,4 57,6 57,9 59,2 poland

Republica moldova 57,4 57,3 58,3 57,3 56,4 Republic of MoldovaRomânia 55,4 56,1 56,3 56,3 56,4 Romania

Federaţia Rusă 56,9 56,8 56,8 56,6 ... Russian Federation

Serbia ... 55,3 55,4 55,2 55,3 Serbia

Slovacia 57,7 58,9 60,3 60,5 59,7 Slovakia

Slovenia 58,4 58,3 58,1 58,0 57,8 Slovenia

Macedonia 56,7 54,5 53,2 53,0 52,6 Macedonia, FyR

Turcia 42,4 42,6 43,1 43,6 44,4 TurkeyUcraina 54,2 54,3 54,4 54,8 54,5 Ukraine

Central Asia/ Central Asia

Armenia 54,5 54,7 57,0 56,1 55,9 ArmeniaAzerbaidjan 47,5 45,7 44,3 49,6 49,4 Azerbaijan

Georgia 52,4 52,0 54,1 54,9 55,3 Georgia

Kazahstan 58,0 58,2 58,2 58,3 58,3 kazakhstan

Kîrgîzstan 55,6 56,1 57,1 56,4 ... kyrgyzstan

Mongolia 60,7 60,5 60,9 60,6 60,3 Mongolia

Tadjikistan 26,8 27,4 28,2 29,0 29,1 TajikistanUzbekistan 40,9 41,0 39,9 40,5 ... Uzbekistan

Western Europe/ Western Europe

Andorra 53,1 ... 57,5 ... ... AndorraAustria 53,8 53,7 53,3 53,2 53,1 Austria

Belgia 54,7 54,9 55,0 54,8 55,2 Belgium

Cipru 50,9 50,1 49,0 46,8 46,1 Cyprus

Danemarca 57,4 57,6 58,0 58,2 58,1 Denmark

Finlanda 53,9 54,0 54,2 54,0 53,8 Finland

Franţa 55,3 55,3 55,2 55,2 55,0 France

Germania 49,7 49,7 49,7 51,4 51,3 Germany

Grecia 50,9 50,4 50,1 ... 49,8 Greece

Islanda 64,3 64,1 64,4 64,3 63,4 Iceland

Irlanda 55,1 55,2 54,2 53,9 52,4 Ireland

Italia 56,9 57,2 57,4 57,7 57,6 Italy

Liechtenstein 30,3 31,8 33,0 31,7 37,2 Liechtenstein

Luxemburg 51,6 ... 48,3 ... 51,9 Luxembourg

Malta 57,0 57,4 57,9 56,5 56,3 Malta

Olanda 51,1 51,5 51,7 51,8 51,8 Netherlands

Norvegia 59,7 60,2 60,8 61,1 60,8 Norway

Portugalia 55,2 54,0 53,5 53,4 53,3 portugal

San Marino ... ... 57,4 ... 58,2 San Marino

Spania 53,9 54,0 54,0 54,1 53,9 Spain

Suedia 59,6 59,9 60,3 60,1 59,4 Sweden

Elveţia 46,9 47,6 49,3 49,7 49,2 Switzerland

Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord

57,3 57,2 57,2 57,0 56,6United kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Page 130: EDUCAŢIA ÎN REPUBLICA MOLDOVA

EDUCAŢIA ÎN REPUBLICA MOLDOVA/PUBLICAŢIE STATISTICĂ 129

STUDENţI ÎN ÎNvăţămÎNTUL TERţIAR LA 100 000 LoCUIToRINUMBER OF STUDENTS IN TERTIARy EDUCATION pER 100 000 INHABITANTS

2006 2007 2008 2009 2010

Central and Eastern Europe/ Central and Eastern Europe

Belarus 5625,4 5782,4 6023,5 6155,7 6389,3 BelarusBosnia şi Herţegovina ... 2651,0 2803,7 2825,0 2822,2 Bosnia and Herzegovina

Bulgaria 3197,3 3420,2 3519,9 3674,2 3871,1 Bulgaria

Croaţia 3108,9 3192,0 3277,2 3184,8 3438,7 Croatia

Republica Cehă 3332,6 3563,6 3827,2 4039,7 ... Czech Republic

Estonia 5136,9 5180,1 5140,5 5162,1 ... Estonia

Ungaria 4404,1 4341,7 4170,2 4015,9 ... Hungary

Letonia 5778,2 5735,4 5684,6 5602,0 5051,2 Latvia

Lituania 5908,0 5973,5 6159,0 6377,5 6127,9 Lithuania

Muntenegru 2082,7 2606,8 3120,3 3651,3 3813,4 Montenegro

Polonia 5676,8 5679,6 5728,3 5683,6 ... poland

Republica moldova 4057,0 4198,7 4069,1 3835,5 3697,4 Republic of MoldovaRomânia 3881,2 4327,5 4941,5 5150,9 4700,8 Romania

Federaţia Rusă 6459,2 6614,0 6675,4 6599,1 ... Russian Federation

Serbia ... 3271,0 3269,9 3260,3 3146,0 Serbia

Slovacia 3688,3 4055,1 4261,9 4356,3 ... Slovakia

Slovenia 5772,2 5816,7 5777,8 5710,7 ... Slovenia

Macedonia 2394,4 2874,1 3227,4 3205,5 3030,6 Macedonia, FyR

Turcia 3454,0 3570,2 3637,8 4147,2 ... TurkeyUcraina 5939,3 6155,1 6260,5 6192,9 5866,2 Ukraine

Central Asia/ Central Asia

Armenia 3289,9 3551,9 4923,2 5088,7 5090,9 ArmeniaAzerbaidjan 1544,0 1566,6 1622,6 2038,1 2020,3 Azerbaijan

Georgia 3306,2 3241,9 2995,4 2205,1 2458,8 Georgia

Kazahstan 5203,5 5102,6 4706,0 4107,8 3900,9 kazakhstan

Kîrgîzstan 4690,4 4764,8 5833,5 5729,7 ... kyrgyzstan

Mongolia 5445,3 5544,5 5818,6 6138,6 6176,6 Mongolia

Tadjikistan 2099,9 2290,5 2385,5 2384,0 2376,3 TajikistanUzbekistan 1094,0 1112,2 1139,7 1133,4 ... Uzbekistan

Western Europe/ Western Europe

Andorra 506,6 ... 560,5 ... ... AndorraAustria 3090,2 3171,2 3446,4 3715,5 ... Austria

Belgia 3810,0 3779,9 3833,2 4035,4 ... Belgium

Cipru 2674,0 2847,0 3261,2 3905,0 2956,1 Cyprus

Danemarca 4256,8 4297,4 4248,1 4297,6 ... Denmark

Finlanda 5935,5 5912,3 5892,7 5619,3 5724,3 Finland

Franţa 3632,8 3575,7 3530,9 3524,7 ... France

Grecia 5877,2 5410,7 ... ... ... Greece

Islanda 5302,1 5255,2 5437,8 5447,2 ... Iceland

Irlanda 4470,0 4508,2 4171,6 4212,3 ... Ireland

Italia 3468,5 3452,2 3395,8 3371,8 ... Italy

Liechtenstein 1827,4 1923,1 2270,3 2125,0 2197,5 Liechtenstein

Luxemburg 584,8 ... 625,5 ... ... Luxembourg

Malta ... 2399,2 2309,9 2517,8 2628,9 Malta

Olanda 3583,8 3632,0 3690,9 3775,2 ... Netherlands

Norvegia 4655,9 4615,8 4507,6 4595,7 4662,4 Norway

Portugalia 3509,3 3492,4 3578,9 3532,7 ... portugal

San Marino ... ... 2883,6 ... ... San Marino

Spania 4110,3 4030,1 3989,8 3990,5 ... Spain

Suedia 4711,3 4575,9 4461,9 4595,0 4909,8 Sweden

Elveţia 2771,7 2861,4 2993,9 3095,0 3277,5 Switzerland

Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord

3905,1 3928,1 3850,6 3968,8 ...United kingdom of Great Britain and Northern Ireland

STATISTICA INTERNAŢIONALĂ

INTErNaTIONal STaTISTICS

Page 131: EDUCAŢIA ÎN REPUBLICA MOLDOVA