Click here to load reader

Educarea Atentiei Si Dezvoltarea Timpurie a Limbajului Si a Abilitatilor de Manipulare a Copiilor Intre 1 Si 3 Ani

 • View
  73

 • Download
  4

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Educarea atentiei si dezvoltarea timpurie a limbajului si a abilitatilor de manipulare a copiilor intre 1 si 3 ani

Text of Educarea Atentiei Si Dezvoltarea Timpurie a Limbajului Si a Abilitatilor de Manipulare a Copiilor...

 • 5/25/2018 Educarea Atentiei Si Dezvoltarea Timpurie a Limbajului Si a Abilitatilor de Manipul...

  http:///reader/full/educarea-atentiei-si-dezvoltarea-timpurie-a-limbajului-si-a-abi

  1

  Universitatea Babe!-Bolyai

  Facultatea de Psihologie !i "tiin#ele Educa#iei

  Catedra de Psihologie

  Educarea aten#iei n dezvoltarea timpurie

  a limbajului !i a abilit$#ilor de manipulare a obiectelor

  la copiii intre 1 si 3 ani

  -Tez$de licen#$-

  Ioana Goga

  2005-2006

  Coordonator: Lector. Dr. Oana Benga

 • 5/25/2018 Educarea Atentiei Si Dezvoltarea Timpurie a Limbajului Si a Abilitatilor de Manipul...

  http:///reader/full/educarea-atentiei-si-dezvoltarea-timpurie-a-limbajului-si-a-abi

  2

  Cuprins

  1. Introducere4

  1.1 Motiva!ie4

  1.2 Tematica de studiu ....5

  1.3 Obiective71.4 Metodologie...8

  2. Sistemul de Transcriere "i Codare.....10

  2.1 Baza de date Childes11

  2.2 Sistemul de transcriere CHAT 12

  2.3 Sistemul de codare INCA-A201

  3. Colectarea "i Transcrierea datelor.288

  3.1 Colectarea datelor ...288

  3.2 Transcrierea datelor..313.3 Discu!ii..34

  4. Mecanisme de educare a aten!iei...37

  4.1 Introducere...377

  4.2 Abilit#!ile aten!ionale ale copilului mic...378

  4.3 mp#rt#"irea aten!iei: precursor al proficien!ei lingvistice...39

  4.4 Percep!ia actelor de referire 43

  4.5 Investiga!ii personale ..46

  4.6 Discu!ii.635. Despre achizi!ia vocabularului...66

  5.1 Stadiile de dezvoltare a limbajului ..627

  5.2 Stilul maternal "i dezvoltarea vorbirii..70

  5.3 Func!ia pragmatic#a actelor de vorbire...71

  5.4 Investiga!ii personale...72

  5.5 Discu!ii.90

  6. Discu!ii "i planuri de viitor....95

  6.1 Despre ntreb#ri "i r#spunsuri.956.2 Valorificarea corpusului SeriatedCups .97

  6.3 Planuri de cercetare viitoare.99

  Referin!e.101

 • 5/25/2018 Educarea Atentiei Si Dezvoltarea Timpurie a Limbajului Si a Abilitatilor de Manipul...

  http:///reader/full/educarea-atentiei-si-dezvoltarea-timpurie-a-limbajului-si-a-abi

  3

  ABSTRACT

  Lucrarea de fa!#descrie un demers de cercetare calitativ realizat cu scopul colect#rii de date "i analiz#rii

  mecanismelor de educare a aten!iei folosite de p#rinte n ghidarea copilului cu vrste ntre 1 "i 3 ani. Metodologia

  implicat#a constat n realizarea unui studiu transversal pe 11 copii observa !i n interac!iune cu p#rin!ii lor. Datele

  colectate au fost transcrise utiliznd un sistem computerizat de transcriere Codes for the Human Analysis of

  Transcripts CHAT, creat "i adaptat pentru studierea vorbirii adresate copiilor (Mac Whinney, 1995). Transcrierile

  au fost codate pe baza sistemului de clasificare a inten!iilor de comunicare Inventory of Communicative Acts

  INCA-A (Ninio, Snow, Pan, & Rollins 1994). Corpusul realizat, denumitSeriatedCups, reprezint#primul corpus

  transversal n limba romn#contribuit la baza de date CHILDES. Pe baza lui am realizat doua tipuri de analize

  descriptive ale paternurilor de interac!iune p#rinte-copil. Prima analiz#a urm#rit caracterizarea tipurilor de gesturi

  utilizate pentru direc!ionarea aten!iei n cadrul unor sarcini de imita!ie "i de ghidaj. Pe baza factorilor aten!ionali

  identifica!i, am propus un model descriptiv de educare a aten!iei. A doua analiz#realizat#s-a concentrat asupra

  interac!iunii verbale dintre p#rinte "i copil n timpul realiz#rii unei sarcini date. Am descris "i cuantificat tipurile "i

  propor!iile actelor de comunicare existente n cadrul sesiunilor de joc, imita!ie "i ghidaj. Cercetarea descris#este

  relevant#att pentru cercet#rile aplicate ale psihologiei dezvolt#rii (antrenarea abilit#!ilor de comunicare pentru

  asistarea copiilor care prezint#dificult#!i n achizi!ia limbajului), ct "i n domeniile inteligen!ei artificiale "i ale

  construc!iei de robo!i capabili de dezvoltare cognitiv#.

 • 5/25/2018 Educarea Atentiei Si Dezvoltarea Timpurie a Limbajului Si a Abilitatilor de Manipul...

  http:///reader/full/educarea-atentiei-si-dezvoltarea-timpurie-a-limbajului-si-a-abi

  4

  1. INTRODUCERE

  1.1 Motiva#ie

  Calitatea unei cercet#ri porne"te de la ntreb#rile "i ipotezele pe care aceasta le ridic#. Valoarea cercet#rii

  provine din adresarea unor ntrebari importante pentru societate. n aceast#lucrare urm#rim ridicarea unor astfel

  de ntreb#ri, de impact n n!elegerea dezvolt#rii capacit#!ilor cognitive, motrice "i lingvistice ale fiin!ei umane.

  Ce rol joac#educarea aten!iei n dezvoltarea limbajului?

  Exist#strategii optime de educare a aten!iei ntr-o sarcin#?

  Poate un copil de 1 an s# nve!e s# realizeze o sarcin#de seriere utiliznd o strategie caracteristic#

  vrstei de 3 ani?

  ! Poate fi modelat#interac!iunea p#rinte-copil n complexitatea ei lingvistic#"i senzorio-motorie?

  Investigarea acestor ntreb#ri are relevan!# pentru cel pu!in dou# domenii de cercetare: 1) achizi!ia

  limbajului la copiii cu ntrziere n dezvoltarea cognitiv#"i/sau lingvistic#; 2) antrenarea capacit#!ilor de imita!ie

  "i de utilizare a limbajului n sisteme inteligent#artificiale.

  Cercetarea descris#n aceast#tez#a fost motivat#de interese din dou#p#r!i. Interesul "tiin!ific a pornit de

  la dorin!a de a investiga modul n care se intercondi!ioneaz#, la copiii ntre 1 "i 3 ani, dezvoltarea limbajului, a

  imita!iei "i a abilit#!ilor de manipulare a obiectelor. Observarea "i transcrierea interac!iunilor p#rinte-copil a fost

  realizat# cu scopul de a caracteriza strategiile de ghidare a aten!iei utilizate de p#rin!i "i strategiile de imita!ie

  realizate de copil, urmnd ca informa!iile ob!inute s#fie folosite n antrenarea unor robo!i umanoizi (vezi Goga &

  Billard, n pres#). n prezent, rezultatele cercet#rilor din domeniul psihologiei dezvolt#rii reprezint# o surs#

  major# de inspira!ie pentru crearea de sisteme artificiale inteligente, capabile s# "i ancoreze cuno"tin!ele n

  experien!a proprie "i nzestrate cu mecanisme autonome de dezvoltare cognitiv#(vezi robo!ii epigenetici, Zlatev

  & Balkenius, 2001; Florian, 2003). Inspirat#din cercet#rile psihologiei sociale, paradigma nv!"arii prin imita"ie

  (Schaal, 1999; Billard & Mataric, 2002; Nagai, Hosoda, & Asada, 2003; Breazeal, 2003) promoveaz# o nou#

  metod#de nv#!are la robo!i prin imitarea ac!iunilor unui demonstrator, fie el om sau alt agent (vezi Figura 1).

  Implementarea n sisteme artificiale a principiilor de dezvoltare ob!inute de psihologi reprezint#"i un demers de

  testare "i validare a teoriilor care le stau la baz#(Goga, 2006).

  A doua motiva!ie care a stat la baza cercet#rii prezentate n aceast#tez#este una de natur#metodologic#.

  Observarea, colectarea "i transcrierea vorbirii adresate copiilor reprezint#un interes al nostru mai vechi, pe care l-

 • 5/25/2018 Educarea Atentiei Si Dezvoltarea Timpurie a Limbajului Si a Abilitatilor de Manipul...

  http:///reader/full/educarea-atentiei-si-dezvoltarea-timpurie-a-limbajului-si-a-abi

  5

  am putut finaliza numai de curnd. Pe parcursul desf#"ur#rii acestei munci a reie"it tot mai evident# importan!a

  colect#rii acestor date "i a realiz#rii unui corpus cu vorbire adresat#copiilor n limba romn#.

  Figura 1. a) Robot umanoid realizat de laboratoarele ATR, Japonia. Robotul nva!# s# balanseze un b#! cu o

  minge n vrf, prin imitarea unui profesor uman (Schaal, 1999). b) Seting experimental, n care robotul nva!#s#

  priveasc#n direc!ia indicat#de privirea p#rintelui (Nagai "i colegii, 2003). c) Seting experimental n care unul

  dintre agen!i demonstreaz#o sarcina de seriere, iar cel#lalt nva!#prin imita!ie cum s#realizeze sarcina (Goga "i

  Billard, n pres#).

  1.2 Tematica de studiu

  Achizi!ia limbajului reprezint# una dintre cele mai dificile "i importante pietre de ncercare n

  dezvoltarea omului. Pentru a reu"i n acest demers, copilul trebuie s# rezolve cu succes, nu una ci mai multe

  sarcini n paralel: 1) segmentarea inputului auditiv n unit#!i lingvistice; 2) asocierea unei unit#!i cu obiectul sauevenimentul corespunz#tor; 3) consolidarea cuno"tin!elor "i acomodarea cuvintelor polisemantice; 4) n!elegerea

  cuvintelor func!ionale "i abstracte; 5) utilizarea corect#, semantic "i sintactic, n contextul potrivit, a cuno"tin!elor

  achizi!ionate (Siskind, 2001).

  Cum nva!#copiii, expu"i fiind la un flux continuu de informa!ii, n care fiecare cuvnt este perceput ntr-

  o propozi!ie ntreag#, care este n!elesul cuvntului, la care obiect sau eveniment, prezent, trecut sau viitor se

  refer#el? Numeroase studii teoretice "i experimentale sugereaz#idea c#nv#!area "i interac!iunile sociale joac#un

  rol central n dezvoltarea limbajului (Bruner, 1977; Tomasello, 1988; Baldwin, 1995; Bloom, 2000; Charman et

  al, 2000). Pentru a sc#dea nivelul de incertitudine cu care copilul se confrunt# n nv#!area map#rii cuvnt-referent, p#rintele poate utiliza mijloace lingvistice "i paralingvistice pentru a direc!iona aten!ia copilului asupra

  semnifican!ilor dintr-o propozi!ie. Limbajul motherese, modularea semnalului acustic "i a intona!iei, utilizarea

  pauzelor sau prelungirea cuvintelor, reprezint#tot attea mecanisme aten!ionale utilizate cu scopul de a segmenta

  vorbirea "i de a aduce n aten!ie anumite cuvinte (Dominey & Dodane, 2003).

  Adaptarea modului de adresare c#tre copil reprezint# unul dintre elementele cheie ale interac!iunii

  p#rinte-copil. Al doilea element l reprezint#crearea unor situa!ii de aten!ie mp#rt#"it#, n cadrul c#rora adultul

 • 5/25/2018 Educarea Atentiei Si Dezvoltarea Timpurie a Limbajului Si a Abilitatilor de Manipul...

  http:///reader/full/educarea-atentiei-si-dezvoltarea-timpurie-a-limbajului-si-a-abi

  6

  poate oferi informa!ia !int# copilului, prin urm#rirea sau direc!ionarea aten!iei acestuia (Tomassello, 1988). n

  cadrul acestui demers de structurare a mediului perceptual "i lingvistic de c#tre adult, mecanismele de educare a

  aten!iei, joc simbolic, imita!ie motric#"i vocal#joac#un rol esen!ial. Exist#n literatur#un num#r considerabil de

  studii experimentale, care investigheaz# rolul "i efectele acestor precursori ai limbajului (Morales et al, 2000;

  Charman et al, 2000) asupra nivelului de dezvoltare lingvistic#"i lexical#.n acest studiu, am pornit de un experiment realizat de Greenfield "i colegii (1972), care au descris

  existen!a la copiii ntre 11 "i 36 de luni a trei strategii diferite de combinare a c#nilor, corelate cu nivelul lor de

  dezvoltare cognitiv#. Experimentul consta n demonstrarea n fa!a copilului a modului de seriere a c#nilor

  utiliznd cea mai avansat#strategie, urmat#de invitarea copilului de a imita. Cele trei strategii sunt prezentate n

  Figura 2.

  a) b)

  c)

  Figura 2.a) Strategia de formarea a unei perechi, const#n plasarea unei singure c#ni n alta "i este dominant#la

  copii pn#la 16 luni. b) Strategia de formare a unui containereste dominant#ntre 18 "i 24 de luni "i const#n

  plasarea a doua sau mai multe c#ni ntr-o cana de dimensiuni mari. c) Strategia sub-ansamblelor const# n

  serierea c#nilor prin mutarea n ordine a fiec#rei cani n cana urm#toare ca marime.

  Pn#la 16 luni, strategia dominant#const#n formarea unei perechiprin plasarea unei c#ni n alta. ntre

  18 "i 24 de luni, strategia dominant#este ceea de formare a unui container,prin inserarea a doua sau mai multe

  c#ni ntr-o can# de dimensiuni mari, care le prime"te pe toate celelalte. Strategia sub-ansamblelor const# n

  serierea canilor prin mutarea n ordine a fiec#rei cani n cana urmatoare ca m#rime.

  n studiul prezentat aici, am modificat exprimentul original prin ad#ugarea unor componente de

  interac!iune social# ntre p#rinte "i copil, manifestate prin comportamente de ghidaj, direc!ionare a aten!iei "i

  utilizare a limbajului. Am realizat acest lucru cu scopul de a observa modul de interac!iune dintre abilit#!ile

  motrice, perceptuale "i lingvistice ale copilului "i mecanismele de educare a aten!iei ale p#rintelui n cadrul unei

  sarcini de rezolvare de probleme.

 • 5/25/2018 Educarea Atentiei Si Dezvoltarea Timpurie a Limbajului Si a Abilitatilor de Manipul...

  http:///reader/full/educarea-atentiei-si-dezvoltarea-timpurie-a-limbajului-si-a-abi

  7

  1.3 Obiective

  Unul dintre scopurile cercet#rii de fa!# l reprezint#colectarea de date privind dezvoltarea limbajului la

  copii ntre 1 "i 3 ani. Pentru aceasta este nevoie de un sistem de transcriere care s# permita notarea exacta a

  sunetelor "i s#nregistreze condi!iile "i contextul general n care se afl#copilul.

  Obiectivul 1. Colectarea, transcrierea !i codarea interac#iunii verbale !i motrice p$rinte-copil n

  timpul sesiunilor de imita#ie !i ghidaj din sarcina de seriere.Sistemul de transcriere "i codare utilizat

  este Codes for the Human Analysis of Transcripts (CHAT) recunoscut "i validat la nivel interna!ional.

  Transcrierile au fost verificate pentru corectitudine "i completitudine "i vor reprezenta o contribu!ie la

  baza de date CHILDES.

  Al doilea scop al lucr#rii l constituie analiza mecanismelor de educare a aten!iei folosite de p#rinte n

  ghidarea copilului cu vrsta ntre 1 "i 3 ani. n acest demers vom porni de la o clasificare a gesturilor utilizate de

  p#rin!i (Zukow-Goldring & Arbib, 2004) "i de la sistemul de coduri existente n Inventory of Communicative

  Acts INCA-A (Ninio, Snow, Pan, & Rollins 1994).

  Obiectivul 2. Caracterizarea strategiilor de educare a aten#iei utilizate n timpul sesiunii de ghidare.

  Vor fi caracterizate tipurile de gesturi utilizate pentru direc!ionarea aten!iei "i propor!iile n care sunt

  folosite n cadrul sesiunilor de imita!ie "i ghidaj. Un model descriptiv aten!ional va fi propus pe baza unui

  set de primitive identificate n urma analizei paternurilor de interac !iune. Se va urm#ri opera!ionalizarea

  ct mai precis#a fiec#rui factor "i vom investiga existen!a unor rela!ii de interdependen!#ntre factori.

  Al treilea obiectiv urm#rit n aceast#lucrare l reprezint#analiza descriptiv#a interac!iunii verbale p#rinte

  copil n timpul realiz#rii sarcinii de seriere. n acest scop, transcrierile interac!iunilor lingvistice "i motrice au fost

  codate utiliznd Inventory of Communicative Acts INCA-A.

  Obiectivul 3. Descrierea paternurilor !i a inten#iilor actelor de comunicare p$rinte-copil pe

  parcursul realiz$rii unei sarcini date. Tipurile "i propor!iile actelor de comunicare existente n cadrul

  sesiunilor de joc, imita!ie "i ghidaj vor fi analizate. Va fi investigat# existen!a unei sincronii temporale

  ntre mesajul verbal "i evenimentul sau obiectul referit de gesturile p#rintelui, "i vom analiza n ce m#sur#

  verbaliz#rile p#rin!ilor sunt sus!inute de suport perceptual.

  1.4 Metodologie

  n anul 1968, cercet#toarea romnc#Tatiana Slama-Cazacu accentua necesitatea culegerii de date pe un

  num#r ct mai mare de copii "i n ct mai multe limbi, cu o metodologie care s#permit#a se face compara!ii "i a

  se formula principii generale. Tot atunci, cercet#toarea prescria "i principalele caracteristici ale unei astfel de

  metodologii (Slama-Cazacu, 1968):

  a) s#se realizeze multe cercet#ri, pe un num#r mare de copii;

 • 5/25/2018 Educarea Atentiei Si Dezvoltarea Timpurie a Limbajului Si a Abilitatilor de Manipul...

  http:///reader/full/educarea-atentiei-si-dezvoltarea-timpurie-a-limbajului-si-a-abi

  8

  b) s# se noteze foarte exact sunetele "i s# se stabileasc#un sistem de transcriere adecvat sunetelor copiilor,

  dar care s#poat#fi n!eles de c#tre ceilal!i cercet#tori;

  c) s#se nregistreze toate condi!iile n care se g#se"te copilul, tot ansamblul contextual, tot ceea ce face el,

  mi"c#rile lui, ceea ce a auzit un moment nainte de emiterea unui sunet;

  d) s#se observe ceea ce este capabil copilul s#n!eleag#, n compara!ie cu ceea ce este capabil s#emit#;e) s#se noteze mediul lingvistic;

  f) s#se efectueze experimente "i s#se nregistreze sunetele copilului n condi!ii experimentale.

  Abia n 1984, Brian MacWhinney "i Catherine Snow au pus bazele proiectului CHILDES, Child Language Data

  Exchange System, al c#rui scop era tocmai acela de a oferi un sistem interna!ional de studiu al limbajului copiilor.

  Metodologia utilizat# n aceast# tez# utilizeaz# sistemele de transcriere computerizat# (CHAT) "i de

  codare a inten!iilor actelor de comunicare (INCA-A) pentru transcrierea "i codarea sistematic#a datelor audio "i

  video. Aceste date au fost colectate ntr-un studiu transversal incluznd copii cu vrste ntre 14 "i 38 de luni.

  Copiii au fost observa!i pe parcursul a trei sesiuni experimentale, n care au fost manipulate instruc!iunile oferitep#rintelui privind sarcina pe care trebuie s#o realizeze "i condi!iile de desf#"urare ale acesteia.

  1.5 Sumarul tezei

  Teza con!ine dou#capitole metodologice (Capitolul 2 "i 3) "i doua capitole de sine independente, care

  investigheaz# mecanismele de educare a aten!iei "i interac!iunile verbale la p#rin!i "i copii. Am considerat

  potrivit#aceast#structur#datorit#heterogenit#!ii topicilor studiate, care merit#investigate n detaliu, separate.

  Capitolul 2 descrie cadrul metodologic de studiu al limbajului adresat copiilor, prin proiectul CHILDES,

  Child Language Data Exchange System. Sistemele de transcriere CHAT "i de codare a ac!iunilor vorbirii INCA-A

  sunt prezentate "i ilustrate cu exemple din transcrierile noastre "i din corpusurile n englez# existente n

  CHILDES. Sunt discutate aspecte legate de transcrierea "i codarea datelor, erori "i dificult#!i ntlnite, "i este

  evaluat#consisten!a ntre coderi.

  Capitolul 3 prezint#metoda de colectare "i transcriere a datelor. Sunt prezenta!i participan!ii la studiu "i

  sunt descrise cele trei condi!ii de observare: joc liber, imita!ie cu interac!iune limitat#, "i ghidaj. Transcrierile

  realizate sunt exemplificate cu fragmente extrase din fi"ierele a doi copii cu vrste diferite. n final, avantajele "i

  dificult#!ile utiliz#rii unui sistem computerizat de transcriere a datelor sunt prezentate, "i sunt evaluate tipurile "i

  m#rimea erorilor introduse de procedura de observa!ie.

  Capitolul 4 trateaz#, cu mijloace teoretice "i exprimentale, mecanismele de educare a aten!iei la copiii cu

  vrste pn#la 3 ani. Primele sec!iuni prezint#date experimentale "i teorii care sus!in rolul proceselor aten!ionale

  n dezvoltarea limbajului. Cadrul teoretic, al realismului social ecologic, este dezvoltat "i sunt prezentate

  principalele teorii "i rezultate care sus!in importan!a percep!iei gesturilor p#rintelui de c#tre copil, n educarea

  aten!iei "i dezvoltarea limbajului. Partea a doua prezint# investiga!ii personale, asupra categoriilor de gesturi

 • 5/25/2018 Educarea Atentiei Si Dezvoltarea Timpurie a Limbajului Si a Abilitatilor de Manipul...

  http:///reader/full/educarea-atentiei-si-dezvoltarea-timpurie-a-limbajului-si-a-abi

  9

  utilizate de p#rin!i "i copii n cadrul sesiunilor de imita!ie "i ghidaj. Un model descriptiv aten!ional este propus pe

  baza unui set de primitive

  identificate n urma analizei paternurilor de interac!iune.

  n capitolul 5 sunt investigate aspecte teoretice "i exprimentale legate de utilizarea limbajului n cadrul

  interac!iunilor triadice p#rinte-copil-obiect. Sunt trecute succint n revist# stadiile de dezvoltare a limbajului "iprincipalele interpret#ri func!ionale asupra achizi!iei vocabularului. Investiga!iile personale pornesc cu o analiz#

  descriptiv#a tipurilor de cuvinte utilizate de p#rin!i "i copii, urmate de analiza actelor de comunicare realizat#pe

  baza codurilor INCA-A. Este investigat#existen!a unei sincronii temporale ntre mesajul verbal "i evenimentul

  sau obiectul referit de gesturile p#rintelui.

  Capitolul 6 este dedicat discu!iilor. Am alocat o sec!iune discut#rii principalelor ntreb#ri ridicate de

  studiul de fa!#. O alta sec!iune prezint#utilitatea "i limitele corpusului realizat "i posibilit#!ile de valorificare a lui

  n domenii diferite de investiga!ie. Ultima sec!iune prezint#planuri viitoare de cercetare.

 • 5/25/2018 Educarea Atentiei Si Dezvoltarea Timpurie a Limbajului Si a Abilitatilor de Manipul...

  http:///reader/full/educarea-atentiei-si-dezvoltarea-timpurie-a-limbajului-si-a-abi

  10

  2. SISTEMUL DE TRANSCRIERE "I CODARE

  Studiile legate de achizi!ia limbajului implic# colectarea de date n cadrul interac!iunii spontane dintre

  participan!i n situa!ii ecologice. Colectarea datelor reprezint#ns#numai vrful icebergului n ceea ce prive"te

  metodologia necesar#"i investi!ia de timp "i munc#pentru transcrierea, codarea "i analiza datelor culese. Brian

  MacWhinney (1995) a sintetizat cteva dintre metodele folosite de-a lungul timpului pentru colectarea datelor.nsemnarile lui Charles Darwin con!innd descrierea detaliat# a dezvolt#rii abilit#!ilor motrice ale fiului s#u,

  reprezint# prima biografie de acest tip. Modelul s#u a fost urmat de numero"i cercet#tori din secolul XIX "i

  secolul XX, care au creat biografii monumentale privind dezvoltarea limbajului la copiii proprii. Urm#toarea

  etap#a constituit-o nregistrarea audio a vorbirii, ceea ce a condus n anii 60 la o explozie a cantit #!ii de date

  colectate. Roger Brown (1973) a fost primul cercet#tor n domeniul achizi!iei limbajului, care a f#cut publice

  comunit#!ii "tiin!ifice transcrierile nregistr#rilor sale.

  n Romnia, cercet#toarea Tatiana Slama-Cazacu a fost unul dintre ini!iatorii Psiholingvisticii "i s-a

  num#rat printre primii lingvi"ti care au subliniat rolul contextului n studiul limbajului, prin a"a numita metod#dinamic-contextual# (Slama-Cazacu, 1968). nc# din 1968, Tatiana Slama-Cazacu accentua necesitatea

  culegerii de mai mult material pe un num#r ct mai mare de copii n ct mai multe limbi, cu o metodologie care s#

  permit#realizarea de compara!ii "i formularea principiilor generale. n 1984, Brian MacWhinney, Catherine Snow

  mpreun# cu al!i cercet#tori americani au pus bazele proiectului CHILDES, Child Language Data Exchange

  System, al c#rui scop era acela de a oferi un sistem interna!ional de studiu al limbajului copiilor.

  Dezvoltarea unui sistem computerizat pentru schimbul de date este necesar din cel pu !in trei motive:

  1) face posibil#automatizarea procesului de analiza a datelor; 2) datele sunt transcrise ntr-un sistem consistent "i

  documentat; 3) ofer#posibilitatea colect#rii datelor de la c!i mai mul!i copii, cu vrste diferite "i vorbind limbidiferite. n prezent CHILDES reprezinta cea mai larga "i mai bine documentat# baz# de date pentru studiul

  limbajului copiilor, cu nregistr#ri n peste 20 de limbi. n 2004, primele nregistrari n limba romana con !innd

  transcrierile conversa!iilor dintre un copil monolingual (1;03 3;02 ani), mama sa "i investigatorul au fost

  contribuite de cercet#toarea Larisa Avram, Universitatea Bucure"ti. n acest capitol vom realiza o scurt#

  prezentare a proiectului CHILDES, "i a sistemelor de transcriere CHAT "i de codare INCA-A, ilustrate cu

  exemple din transcrierile noastre.

 • 5/25/2018 Educarea Atentiei Si Dezvoltarea Timpurie a Limbajului Si a Abilitatilor de Manipul...

  http:///reader/full/educarea-atentiei-si-dezvoltarea-timpurie-a-limbajului-si-a-abi

  11

  2.1 Baza de date Childes

  Sistemul CHILDES const#n trei unelte separate, dar integrate:

  Sistemul de transcriere "i codare CHAT - Codes for the Human Analysis of Transcripts (Coduri

  pentru Analiza Uman#a Transcrierilor) Sistemul de analiz#CLAN, include peste 20 de programe de analiz#a transcrierilor.

  Baza de date cu nregistr#ri din 26 de limbi CHILDES.

  Baza de date CHILDES con!ine transcrieri "i elemente media colectate din conversa!ii, cele mai multe

  spontane "i nestructurate, cu copii de vrste mici. Majoritatea corpusurilor con!in conversa!ii cu copii

  monolinguali, cu o dezvoltare normal#, care discut# cu p#rin!ii sau fra!ii. Exist# ns# "i transcrieri de la copii

  bilinguali, copii de vrst#"colar#, copii cu diferite dizabilit#!i de utilizare a limbajului sau afazici. Cele mai multe

  corpusuri, peste 50 sunt n Englez#(USA "i UK). Exist#corpusuri n limbile celtice, asiatice (chineza, japoneza,

  koreana), germanice (germana, olandeza), latine (catalana, franceza, italiana, portugheza, romana, spaniola),slavice, greaca, hungara, etc.

  Peste 100 de cercet#tori au contribuit la crearea acestor corpusuri, pe care le-au pus cu generozitate de

  dispozi!ia comunit#!ii "tiin!ifice. n experien!a noastr#, munca de nregistrare a vorbirii participan!ilor, a

  reprezentat cam a 10-a parte din efortul investit pentru a transcrie "i coda datele colectate. Care este motiva!ia

  care a stat n spatele acestor sute de ore petrecute n transcrierea "i corectarea datelor? n primul rnd, studierea

  modului n care un copil nva!#s#vorbeasc#nu se poate face f#r#a avea n fa!a ochilor, ntr-o forma serializat#,

  materialul de analizat. Odat# nregistrat# vorbirea, ea trebuie transcris# cu aten!ie "i migulozitate, pentru a nu

  pierde nici unul dintre elementele paraverbale utilizate n comunicare. Intona!ia, pauzele utilizate, accentuareaanumitor cuvinte, gesturile care acompaniaz# limbajul vorbit, toate reprezint# bi!i de informa!ie esen!iali n

  n!elegerea proceselor care conduc la nv#!area unei limbi. Exist#tenta!ia cercet#torului care realizeaz#un studiu

  experimental de a trece datele colectate printr-un filtru de analiz#, sugerat de ipoteza studiului. De cele mai multe

  ori, datele colectate sunt analizate "i codate direct de pe formatul video, de c#tre un coder antrenat s#urmareasc#

  "i s# cuantifice anumite comportamente de interes. Am considerat aceast# metod# insuficient# "i inadecvat#

  pentru studiul limbajului "i a interac!iunii p#rinte-copil.

  Transcrierea datelor nainte de a fi codate aduce beneficii majore:

  Odat# transcrise, datele brute sunt disponibile pentru analiz# de c#tre orice cercet#tor cu ipoteze "iinterese "tiin!ifice diferite;

  Transcrierea datelor permite observarea "i re!inerea unor mecanisme "i procese de comunicare care altfel

  ar fi fost neglijate "i pierdute n masa de date;

  Transcrierea datelor reprezint#un proces de generare de noi "i originale ipoteze;

  Compararea datelor din diferite transcrieri permite generalizarea rezultatelor unui studiu;

 • 5/25/2018 Educarea Atentiei Si Dezvoltarea Timpurie a Limbajului Si a Abilitatilor de Manipul...

  http:///reader/full/educarea-atentiei-si-dezvoltarea-timpurie-a-limbajului-si-a-abi

  12

  Utilizarea sistemului de transcriere CHAT permite prelucrarea datelor brute cu serie de programe de

  analiz#existente n CLAN.

  2.2 Sistemul de transcriere CHAT

  CHAT este prescurtarea pentru Codes for the Human Analysis of Transcripts. n aceast#sec!iune "i ceaurm#toare vom prezenta pe scurt c#teva din op!iunile existente n CHAT pentru transcrierea datelor "i codarea lor.

  Sistemul CHAT ofer# un format standard pentru producerea de transcrieri computerizate a interac !iunilor

  conversa!ionale fa!#-n-fa!#. Sistemul ofer# att posibilitatea de a transcrie ntr-o form# simpl# discursul

  persoanelor implicate, ct "i colectarea "i analiza detaliilor fonologice "i morfologice.

  Este important s# punct#m diferen!a dintre procesul de transcriere "i cel de codare. Transcrierea se

  concentreaz#pe realizarea unei nregistr#ri scrise (fi"ier) care ne permite s# n!elegem desf#"urarea interac!iunii

  originale. Transcrierea trebuie f#cut#direct de pe nregistrarea audio, sau video. Codarea, pe de alt#parte, este

  procesul de recunoa"tere, analiz#, "i nregistrare a fenomenelor existente n vorbirea transcris# (Mac Whinney,1995). A"a cum am mai spus, codarea se poate realiza "i n lipsa unei transcrieri. n CHILDES, codarea datelor

  este op!ional#, multe dintre corpusurile existente necon!innd dect transcrierile originale. Dup#cum vom vedea

  n continuare, transcrierea datelor este o munca mig#loas#, adaptat#scopurilor cercet#torului, "i care poate duce la

  crearea unor adevarate resurse de date, foarte bogate n informa!ii.

  2.2.1 Headerul

  Orice transcriere n format CHAT presupune existen!a a trei componente: headerul fi#ierului, linia

  principal!"i linia dependent!. Orice fi"ier n format CHAT ncepe cu o serie de linii cu format fix care descriuparticipan!ii, vrstele lor, setingul experimental, data cod#rii, s.a.m.d. Un exemplu de header este oferit mai jos,

  din transcrierea corpusuluiSeriatedCups:

  @[email protected]: [email protected]: CHI Denisa Target_Child, CARSorina_Day_Caretaker Adult, INV Ioana [email protected]: ro|goga|CHI|||2.3|@Code:CHAT 02 May [email protected] of CHI: [email protected] of CHI: 2;3.

  @Coder: Ioana [email protected]: Denisa and the caregiver are sitting at the table and are playing with several cups and

  toys. Investigator is filming them from the [email protected]: Kindgarden, Cluj-Napoca, Romania

  2.2.2 Transcrierea cuvintelor

  CHAT a fost conceput pentru a satisface trei constrngeri de baza ale limbajului (MacWhinney, 1995):

 • 5/25/2018 Educarea Atentiei Si Dezvoltarea Timpurie a Limbajului Si a Abilitatilor de Manipul...

  http:///reader/full/educarea-atentiei-si-dezvoltarea-timpurie-a-limbajului-si-a-abi

  13

  Claritate fiecare simbol utilizat n sistemul de codare trebuie s#aib#un referent n vorbirea curent#

  clar "i bine definit. Rela!ia dintre referent "i simbol trebuie s#fie consistent#"i valid#.

  U!urin#a n citire transcrierile trebuie s#fie u"or de citit.

  U!urin#a n introducerea datelor - transcrierea datelor poate deveni dificil#"i poate introduce erori,

  pe m#sur#ce num#rul de diferen!ieri "i op!iuni cre"te.n procesul de transcriere a vorbirii exist# cteva probleme specifice. Pe de o parte este esen!ial#

  transcrierea ct mai corect#"i acurat#a vorbirii copiilor. Studiul dezvolt#rii limbajului necesit#de cele mai multe

  ori analiza lexical# a textului "i pentru aceasta este esen!ial# reprezentarea clar# a elementelor lexicale "i a

  modului n care ele difer# de formele lexicale utilizate de adul!i (Mac Whinney, 1995). Pe de alt# parte este

  nevoie ca aceste forme lexicale s#fie mapate n limbajul adul!ilor, pentru a se putea n!elege ceea ce se comunic#.

  Nu putem ns# sacrifica corectitudinea "i validitatea transcrierii, n favoarea u"urin!ei n citire, deoarece acest

  lucru ar introduce erori n interpretarea datelor.

  Solu!ia const#n indicarea modurilor n care formele lexicale ale celui care nva!#difer#de formele adultestandard. Autorii CHILDES prefer#utilizarea termenului de divergen"!n locul celui de eroare. De"i este evident

  ca att copiii ct "i adul!ii realizeaz#n mod frecvent erori, majoritatea divergen!elor dintre formele copilului "i

  cele ale adultului se datoreaz# unor aspecte structurale ale sistemului celui care nva!#. Principalele tipuri de

  coduri care marcheaz#aceste divergen!e sunt:

  Marcarea formelor ap#rute n nv#!area limbajului (special learner-form markers)

  Coduri pentru materialul neidentificabil (codes for unidentifiable material,)

  Coduri pentru cuvinte incomplete (codes for incomplete words)

  Conven!ii standard pentru pronun!ie (conventions for standardized spellings)n Tabelul 1 sunt prezentate cteva dintre cele mai uzuale forme. Pe prima coloan# sunt prezentate

  codurile n CHAT, pe a doua coloan#semnifica!ia lor, iar pe a treia "i a patra coloan#sunt oferite dou#exemple

  de utilizare: unul din corpusurile n englez#"i unul n romn#din transcrierea noastr#sau din corpusul Avram,

  Universitatea din Bucure"ti.

  Tabel 1.Coduri CHAT utilizate n transcrierea cuvintelor

 • 5/25/2018 Educarea Atentiei Si Dezvoltarea Timpurie a Limbajului Si a Abilitatilor de Manipul...

  http:///reader/full/educarea-atentiei-si-dezvoltarea-timpurie-a-limbajului-si-a-abi

  14

  2.2.3 Marcarea erorilor

  Conven!iile stabilite pentru marcarea erorilor n CHAT, urm#resc cteva obiective. Astfel, transcriereatrebuie s#includ#: 1) exact ceea ce a spus vorbitorul; 2) s#indice existen!a unei erori n ceea ce a spus; 3) s#ofere

  forma corect#; 4) s#permit#analiza surselor de eroare "i a tipului de eroare. Conven!ia pentru marcarea erorilor

  n CHAT este de a se pune eroarea n linia principal#, dac#forma lexical#este corect#. Dac#exist#o modificare a

  formei fonologice forma lexical#corect# este pus#n linia principal#iar eroarea fonologic#este codat# n linia

  dependent#%err.

  Exemplu. Ali (1;6) folose"te forma eta (asta) atunci cnd manipuleaz#un obiect:

  (1) *CHI: asta [*] !

  %err: eta = asta $PHOn linia principal#, simbolul [*] este utilizat pentru a marca prezen!a unei erori. n linia de eroare, se ofer#

  transcrierea fonologic# a ceea ce a spus vorbitorul, urmat# de forma corect# sau !inta. CHAT ofer# un num#r

  predefinit de coduri de eroare, spre exemplu $PHO este utilizat pentru a marca o eroare fonologic#.

  Exemplu 1. Darius (3;0) folose"te ambele forme ale pronumelui nearticulat unu "i una pentrua se referi la un substantiv de gen feminin (canp):

  (2) *CHI: mi dai unu [*] [= cana] s#pun aici?

  Cod Semnifica#ia Exemplu englez$ Exemplu romn$

  Forme ap$rute nnv$#area [email protected]@[email protected]@f

  interjec!ieform#inventat#de copilform#n dialectform#familal#

  [email protected]@[email protected]

  [email protected] .

  [email protected][email protected], [email protected]

  Vorbire de nen#elesxxx / xx

  Nu se poate auzi saun!elege ce spune vorbitorul

  *SAR: I want xx. *CHI: xxx pun asta?

  Codare fonologic$yyy / yy

  Se realizeaz# transcriereafonologica n linia %pho.

  *SAR: yy yy a ball.%pho: ta g6 6 bal

  *MOT: nui bine&=head:no yyy.

  Material netranscriswww

  Nu se dore"te transcriereap#r!ii respective de material.

  *INV: www .%exp: INV explains thetask further to MOT .

  *MOT: www.%act: MOT vorbe"te ltelefon.

  Ac#iune f$r$vorbire

  0

  Este folosit atunci cnd

  vorbitorul face o ac!iune f#r#a spune ceva.

  *FAT: where's your doll?

  *DAV: 0 [=! runs over toher closet].

  *CHI: 0 &= show:cup .

  %act: CHI ia cana ro"ie "o arat#lui CAR.

  Cuvinte incompleteText(text)text

  Cnd un cuvnt esteincomplet, dar sen!elege, se poate pune textullips#n paranteze.

  *RAL: I been sit(ting) allday.

  *CHI: da(r)*CHI: (i)a(r)ba.

  Asimil$ri[: forma asimilat#]

  Forma asimilat# se poatepune n paranteze

  *CHI: gonna [: going to]*CHI: dis [: this] .

  *MOT: "i trebe [: trebuies#pui de la cea mai mic#+

 • 5/25/2018 Educarea Atentiei Si Dezvoltarea Timpurie a Limbajului Si a Abilitatilor de Manipul...

  http:///reader/full/educarea-atentiei-si-dezvoltarea-timpurie-a-limbajului-si-a-abi

  15

  %err: unu = una

  Exemplu 2. Bianca (2;01) folose"te n mod ocazional singularul n locul pluralului (Avram siCoene, 2004):

  (3) *CHI: desene(le) face [*] nani.

  %err: face = fac $SYN

  Aici "i forma desene constituie o eroare, prin lipsa articolului hot#rt, dar nu a fost marcat#nlinia dependent#. n majoritatea cazurilor n care eroarea const#numai ntr-o omisiune, se poatetranscrie n linia principal#f#r#utilizarea unei linii dependente.

  (4) albast(r)u.

  2.2.4 Transcrierea propozi!iilor

  n transcrierea propozi!iilor, se urm#re"te n primul rnd delimitarea ct mai corect#a unit#!lor frazale.

  Vorbirea copiilor ct "i vorbirea adultului adresat# copilului este plin#de repeti!ii "i reformul#ri. Modul n care

  decidem dac# fiecare sintagm# consitituie o propozi!ie separat#, sau formeaz# o singura propozi!ie, afecteaz#

  lungimea calculat#a propozi!iei.

  Tabel 2.Exemplu din manualul CHAT ilustrnd modalit#!i diferite de a transcrie o secven!#repetitiv#de cuvinte.

  Transcriere Semnifica#ie1. *CHI: milk milk milk milk. O singur#propozi!ie cu mai mul!i itemi lexicali.

  2. *CHI: milk, milk, milk,milk.

  O singur#propozi!ie, cu acela"i item lexical separat de virgul#.

  3. *CHI: milk -, milk -, milk -,milk.

  O singur# propozi!ie, n care itemii sunt separa!i de delimitatoriprozodici.

  4. *CHI: milk [/] milk [/] milk[/] milk.

  Cuvintele sunt tratate ca "i ncerc#ri de a rosti acela"i cuvnt.

  5. *CHI: milk.*CHI: milk.*CHI: milk.*CHI: milk.

  Cuvintele sunt tratate ca fiind propozi!ii separate.

  Diferen!a ntre primele trei forme "i ultimele dou#const#n fapul c#cele dinti se bazeaz#pe asump!ia c#

  exist# o singur# propozi!ie cu patru morfeme. Transcrierea trebui# s# !in# cont aici de stadiul de dezvoltare a

  limbajului n care se afl# copilul. n multe cazuri, ultima form#de transcriere este cea mai potrivit#, deoarececonsider# c# o propozi!ie const# dintr-un singur cuvnt. Pe de alt#parte, transcrierea vorbirii adul!ilor nu este

  constrns#de limit#ri n lungimea propozi!iei. Spre exemplu am transcris:

  (5) *MOT: cu astea mai micu!e [/] micu!e [/] micu!e [/] micu!e ca "i tine.

  printr-o singur# propozi!ie, cu repetarea unui cuvnt. Am considerat c#prin aceast#repeti!ie, mama ncearc# s#

  atrag#aten!ia copilului asupra unui atribut al obiectului.

 • 5/25/2018 Educarea Atentiei Si Dezvoltarea Timpurie a Limbajului Si a Abilitatilor de Manipul...

  http:///reader/full/educarea-atentiei-si-dezvoltarea-timpurie-a-limbajului-si-a-abi

  16

  n transcrierea propozi!iilor, CHAT permite: a) marcarea prozodiei; b) specificarea evenimentelor locale;

  c) marcarea pauzelor "i a teminatorilor speciali de propozi!ie; d) marcarea leg#turilor ntre propozi!ii. Principalele

  coduri utilizate n transcrierea propozi!iilor sunt prezentate "i illustrate cu exemple n Tabelul 3.

  2.2.5 Codarea evenimentelor locale simple

  Putem considera o transcriere ca fiind alc#tuit# din serii de cuvinte, nso!ite de comentarii ocazionaledespre aceste cuvinte. Fiecare secven!#de cuvinte poate fi nso!it#de evenimente locale, care nu pot fi transpuse

  n cuvinte. n CHAT sunt considerate evenimente locale: pauzele, ntreruperile "i continu#rile de propozi!ii (vezi

  descrierea n tabelul 3) "i evenimentele sau ac!iunile locale. n continuare vom prezenta o serie de evenimente

  locale utilizate n CHAT pentru marcarea ac!iunilor vorbitorului. Este important de realizat diferen!a ntre

  specificarea unui eveniment n linia principala prin utilizarea evenimentelor locale, "i descrierea ac!iunii utiliznd

  linia dependent#%act.

  Exemplu. Un eveniment local poate fi transcris n dou#moduri:(6) *CAR: ce culoare are &= point:cup # ro"ie ?sau(7) *CAR: ce culoare are # ro"ie ?

  %act: CAR indic#cana ro"ie.Tabel 3.Coduri utilizate n transcrierea propozi!iilor.

 • 5/25/2018 Educarea Atentiei Si Dezvoltarea Timpurie a Limbajului Si a Abilitatilor de Manipul...

  http:///reader/full/educarea-atentiei-si-dezvoltarea-timpurie-a-limbajului-si-a-abi

  17

  Cod Semnifica#ia Exemplu englez$ Exemplu romn$

  Delimitatorii depropozi#ii. , ! ?

  Marcheaz# terminarea uneipropozi!ii. Sunt obligatorii.

  *MOT: what is that [=book] ?*CHI: look !

  *CAR: unde learanj#m ?*CAR: hei, bravo !

  Pauze

  ###

  Macarea pauzelor dintre cuvintePauz#scurt#Pauz#lung#

  *SAR: I don't # know -.*SAR: ### what do you### think -?

  *MOT: a"a # darscoate din aia galbena!

  Marcatorii

  prozodici finali-?-!

  -.-.

  Marcheaz# intona!ia propozi!iei.

  Pot fi folosi!i ca terminatori.Ton cresc#torTon de excalamareTon descresc#torTon cresc#tor-descresc#tor

  *CHI: galben#-!

  *CHI: unde asta -?

  Marcatoriiprozodici la nivelde cuvnt/:^

  !

  Marcheaz# intona!ia la nivel decuvnt.Silaba accentuatePrelungirea unei silabePauze ntre silabeAccentuarea ntregului cuvnt

  *MOT: Billy, would youplease [!].

  *CHI: /verde: .*MOT: da [!] # puin alea albastre +...

  Marcatorii specialide sf$r!it depropozi#ie

  +

  +..?

  +/.

  +//

  Marcheaz# terminareaabrupt#/ntrerupt#a propozi!ieiTerminare abrupt# darneintrerupt#Terminarea abrupt# a uneintreb#rintreruperea unei propozi!ii dec#tre alt vorbitorAuto-ntrerupere

  *SAR: smells goodenough for +...*SAR: what is that?

  *MOT: what did you +/.*SAR: Mommy.*MOT: +, with yourspoon.

  *MOT: unu +...*CHI: unu +...*MOT: +, doi +...*CHI: +, doi +...

  Marcareasuprapuneriivorbitorilor

  [>][

 • 5/25/2018 Educarea Atentiei Si Dezvoltarea Timpurie a Limbajului Si a Abilitatilor de Manipul...

  http:///reader/full/educarea-atentiei-si-dezvoltarea-timpurie-a-limbajului-si-a-abi

  18

  Avantajul inser#rii evenimentului local n linia principal#, const# n posibilitatea marc#rii coordon#rii

  temporale fine dintre vorbire "i ac!iune sau gesturi.

  Tabel 4. Evenimente locale definite n manualul CHAT

  Cod Semnifica#ie&= imit:object Imit#zgomotul sau mi"carea realizat#de

  obiectul imita!iei&= ges:ignore Gest de ignorare&= head:yes, &= head:no Mi"carea capului n sensul da/nu&= point:car Arat#c#tre o ma"in#&= eat M#nnc#&= hit:table Love"te n mas#

  &= act:show Arat#

  2.2.6 Liniile dependente

  A treia component#a sistemului CHAT o reprezint#liniile dependente. Acestea sunt plasate dup# linia

  principal#, "i con!in coduri, comentarii, "i descrieri ale evenimentelor de interes pentru cercet#tor. Este important

  ca acest material s#fie separat pe ct posibil de linia principal#, pentru a u"ura citirea fiec#rei linii. Majoritatea

  codurilor sau ac!iunilor care se refer#la ntreaga propozi!ie din linia principal#, pot s#stea n liniile dependente.

  Exist#un num#r de linii dependente predefinite n CHAT, descrise n Tabelul 5. Pe lng#acestea, investigatorul

  "i poate defini "i documenta utilizarea propriilor linii dependente.

  Tabel 5.Lini dependente existente n CHAT

 • 5/25/2018 Educarea Atentiei Si Dezvoltarea Timpurie a Limbajului Si a Abilitatilor de Manipul...

  http:///reader/full/educarea-atentiei-si-dezvoltarea-timpurie-a-limbajului-si-a-abi

  19

  Exemplu 1. Codarea p#r!ilor morfologice (n corpusul NewEngland ) n linia %mor "i utilizarea liniei

  %gpx:

  *CHI: what is it ?%mor: pro:wh|what v|be&3S pro|it ?%gpx: MOT looks at book*MOT: it's a mirror !%mor: pro|it~v|be&3S det|a n|mirror !%gpx: MOT looks at CHI

  Exemplu 2. Codarea explica!iilor n linia principal#"i a gesturilor n linia %gpx*MOT: it [= the book] says it's [= the kitty] a doll .%gpx: MOT points to opposite page again

  Cod Semnifica#ia Exemplu englez$ Exemplu romn$

  Linia de ac#iune%act

  Descrie ac!iunile vorbitoruluisau ale ascult#torului.

  *ROS: I do it!%act: runs to toy box

  *CHI: 0.%act: CHI scoate c#nile dcea mai mare. CHI prive"te

  c#nile din mn#.

  Linia generala decoduri%cod

  Este o linie cu scop generalpentru introducerea de coduri.Codurile sunt definite deinvestigator.

  *CHI: little [?] chair.%cod: $NP:U .

  *CAR: ce culoare are&=point:cup # ro"ie?%cod: $PRS:POS $SPL:POS

  Linia decomentariu%com

  Se utilizeaz#pentru realizareaunor comentarii cu scopgeneral

  *MOT: oh there's Jane .%com: INV enters theroom.

  *MOT: galben .%com: MOT r#spundegalben, cnd CHI arat#sprecana ro"ie.

  Linia de traducerein engleza

  %eng

  Este folosit#pentru traducereafluent#a liniei principale n

  englez#

  *MAR: yo no tengo nada.%eng: I don't have

  anything.

  Linia pentrugesturi-proxemice%gpx

  Codeaz#gesturile "i materialulproxemic!

  *MOT: hmm hmm hmm?%act: MOT puts her bagdown on the chair%gpx: MOT turns aroundto look at CHI.

  *MOT: n asta albast&=point:cup !%gpx: MOT arat# cu capspre cana albastr#.

  Linia pentrucodarea p$r#ilormorfosintactice%mor

  Codeaz#segmente morfemicedup#tip "i parte de vorbire.

  *MAR: I wanted a toy.%mor: PRO|I&1S V|want-PAST DET|a&INDEFN|toy.

  Linia de descriere asitua#iei%sit

  Descrie informa!ia situa!ional#relevant#pentru vorbire.

  *EVE: what that?*EVE: [email protected] [email protected]%sit: dog is barking

  Linia de codare avorbirii

  %spa

  Descri#func!ia propozi!iei ncadrul discursului.

  *MOT: I see a book.%spa: $DHA:ST%act: MOT moves herbag off the chair near thedoor

  *CAR: ce culoare are &=point:cup # ro"ie ?

  %spa: $DHA:QN $DHA:YQ

 • 5/25/2018 Educarea Atentiei Si Dezvoltarea Timpurie a Limbajului Si a Abilitatilor de Manipul...

  http:///reader/full/educarea-atentiei-si-dezvoltarea-timpurie-a-limbajului-si-a-abi

  20

  vs.

  Exemplu 3. Codarea ac!iunilor "i a explica!iilor n linia %act "i a evenimentelor locale n linia principal#:*CHI: asta mare &= ges:show &= gaze:other [//] asta e verde !%act: CHI pune ansamblul 1+2+3+4+5+6+7 n cana 8.

  Codarea vorbirii n linia dependent#%spa se realizeaz#utiliznd sistemul de coduri INCA-A propus de

  Ninio "i colegii (1994), descris n Sec!iunea 2.3. Cteva coduri generale definite n CHAT pentru codarea vorbirii

  sunt: ELAB (Elaborare), EVAL (Evaluare), IMIT (Imita!ie), NR (Nici un R#spuns), Q (ntrebare). Aceste coduri

  sunt n general transcrise n linia de ac!iune %act sau n linia general#de coduri %cod. Investigatorul poate folosi

  linia generala de coduri %cod pentru a introduce propriile coduri.

  2.3 Sistemul de codare INCA-A

  n n!elegerea "i utilizarea limbajului, cea mai important# sarcin# a celui care particip# la actul de

  comunicare este de a descifra inten!ia exprimat#de vorbitor. n vorbirea adresat#copiilor, acest lucru este dificil

  att pentru adult ct "i pentru copil. Pentru adult, deoarece n primele stadii de achizi!ie a limbajului, copiii

  utilizeaz#termeni holofrazici pentru a desemna inten!ii diferite. Pentru copil, deoarece adultul foloseste un num#r

  ridicat de termeni, uneori contradictorii, pentru a-"i exprima inten!ia.

  Exemple. Ali (1;6) folose"te termenul eta(= #sta) n contexte "i cu func!ii diferite: pentru a protesta cnd i

  se ia un obiect din mna, pentru a descrie ac!iunile de manipulare a unui obiect sau cnd r#spunde la

  solicit#rile bunicii. Pe de alt#parte, p#rin!ii lui Andu (1;10) utlizeaz#mai mul!i termeni pentru a ghida

  ac!iunile copilului, propozi!ii lungi "i complexe "i i se adreseaz#mpreun#"i deodat#.

  n ciuda dificult#!ilor de a identifica inten!ia comunic#rii n interac!iunile p#rinte-copil, cercet#torii din

  domeniul achizi!iei limbajului au dezvoltat diverse sisteme de clasificare a actelor de comunicare. Un astfel de

  sistem l reprezint#INCA Inventory of Communicative Acts (Ninio & Wheeler, 1984), sau n forma prescurtat#

  INCA-A (Ninio, Snow, Pan, & Rollins 1994). Una dintre problemele existente n realizarea unui astfel de sistem o

  reprezint#integrarea mai multor nivele de analiz#. Chapman (1981 cit. Snow et al, 1996) a identificat patru nivele

  de exprimare a inten!iei de comunicare: la nivel propozi!ional, conversa!ional, discurs "i social. Esen!ial este ca

  orice propozi!ie s#poat#fi codat#pe mai mult de un nivel. Sistemul INCA-A identific#inten!iile de comunicare

  exprimate la dou#nivele: nivelul propozi!ional "i nivelul de interac!iune verbal#, n care primul este inclus. Aceste

  coduri sunt combinate ntr-o manier#hierarhic#.

  2.3.1 Codurile de interac!iune verbal"

  Sistemul INCA-A a fost inspirat de studii sociale ale interac!iunii umane, potrivit c#rora ntr-o situa!ie de

  interac!iune, persoanele implicate ncearc#s#ajung# la un acord privind starea de lucruri n care sunt implica!i

  (Snow et al, 1996). Propozi!iile sunt organizate n structuri mai largi, de interschimb (interchange) verbal. Clasele

  majore sunt:

 • 5/25/2018 Educarea Atentiei Si Dezvoltarea Timpurie a Limbajului Si a Abilitatilor de Manipul...

  http:///reader/full/educarea-atentiei-si-dezvoltarea-timpurie-a-limbajului-si-a-abi

  21

  Negocierile, constnd n directive adresate ascult#torului sau angajamente exprimate de vorbitor

  pentru a crea/determina o anumit# stare de lucruri. (ex. acuma iei cana ro"ie "i o pui peste cana

  albastr#).

  Semnalele de marcaresau recunoa"tere a apari!iei unui eveniment (ex. merci)

  Discu#iiconstnd n schimb de informa!ii asupra unor topici diferite (ex. acesta are culoarea ro"ie) Exprimarea verbal$a ac#iunii n cadrul unor activit#!i conduse de reguli (ex. jocuri)

  Metacomunicare, opera!ionalizat# prin discutarea unei ac!iuni sau a unei p#r!i din comunicarea

  trecut#cu scopul clarificarii ei.

  Neinterpretabil.

  Prezent#m n continuare cele mai uzuale coduri, a"a cum au fost ele folosite n corpusul SeriatedCups.

  Exemplele sunt oferite din transcrierea noastra "i din corpusul New England.

  Table 6. Coduri de interac!iune n INCA-A.

  Cod Func#ie Exemplu englez$ Exemplu romn$DCA Discut# pentru clarificarea

  semnifica!iei ac!iunilor non-verbaleale ascult#torului.

  *MOT: hold the towel .*CHI: .%gpx: CHI shakes his headwildly*MOT: no ?%spa: $DCA:YQ

  *CAR: nu se poate.%spa: $DCA:ST

  DCC Discut# pentru clarificareacomunic#rii verbale ambigue aascult#torului sau ofer# oconfirmare a ceea ce s-a n!eles.

  *CHI: way awa:y .%act: CHI sets duck in toy car*MOT: he's [= duck] goin(g)away ?%spa: $DCC:YQ

  *MOT: napoi.*CHI: unde &=gaze:othe%spa: $DCC:QN

  DHA Ob!inerea aten!iei mp#rt#"ite, prindirec!ionarea aten!iei ascult#toruluiasupra unor obiecte, evenimente,sau persoane.

  *MOT: I see a book.%spa: $DHA:ST

  *MOT: uite cum le facacuma!%spa: $DHA:RP

  DJF Discut# despre ceva care este ncentrul aten!iei ambilorinterlocutori (obiecte, persoane,ac!iuni prezente, evenimente)

  *MOT: what's this [= football]?%spa: $DHA:QN*MOT: a football !%spa: $DJF:SA

  *MOT: s#vad#mama dac"tii ?%spa: $DJF:DR

  DNP Discut#despre o topic#care nu esteobservabil# n prezent (ac!iuni sauevenimente trecute sau viitoare,obiecte sau persoane care nu suntprezente)

  *MOT: let's put the piece ofpaper up here .%spa: $NIA:RP*CHI: somebody smooshed it[= crayon] .%spa: $DNP:ST

  DRE Discut# despre evenimente caretocmai s-au petrecut.

  *MOT: what happened to theball?%spa: $DRE:QN

  *MOT: ai f#cut un turnule%spa: $DRE:ST

  DRP Discut# nsu"iri neobservabile aleobiectelor sau persoanelor prezentesau discut# evenimente trecute sauprezente legate de acestea.

  *MOT: I don't think Bubi wouldbe too thrilled [//]that this is what I said shelooked like.

  *CAR: nu suntem stng&=head:no # da ?%spa: $DRP:ST $DRP:Y

 • 5/25/2018 Educarea Atentiei Si Dezvoltarea Timpurie a Limbajului Si a Abilitatilor de Manipul...

  http:///reader/full/educarea-atentiei-si-dezvoltarea-timpurie-a-limbajului-si-a-abi

  22

  %spa: $DRP:STNIA Negociaz# nceperea, continuarea,

  sau terminarea unei activit#!i.Direc!ioneaz# ac!iunile vorbitoruluisau ale ascult#torului. Aloc# roluri,mut#ri sau interven!ii n activit#!i

  comune.

  *MOT: turn it [= handle of thejack+in+the+box].%spa: $NIA:RP

  *MOT: hai s# vedem cumaranjezi acuma.%spa: $NIA:DR

  NMA Stabilirea unui spa!iu de aten!iemutual#, sau proximitate.

  *MOT: come.%spa: $NMA:RP*MOT: [email protected]?%spa: $NMA:CL

  *MOT: uit#~te la [email protected]%spa: $NMA:RP

  PRO Realizarea unor mi"c#ri ntr-un jocsau alt# activitate, nso!ite deformele verbale potrivite

  *MOT: all around the cobbler'sbench the monkey chased theweasel.%spa: $PRO:PR

  *CHI: ia d#~mi ma"ina.%act: CHI reaches for straw in MOT's hand.%com: CHI pretends that straw is a toy car.*CHI: ti [/] ti [/] ti [/] tirit%spa: $PRO:PR

  SAT Vorbitorul arat#aten!ie la ascult#tor *MOT: that's right.%spa: $SAT:PM *CAR: da # s# mai [email protected]%spa: $SAT:AC $NIA:R*CAR: hopa: -!%spa: $SAT:MK

  YYY Marcheaz#propozi!iileneinterpretabile

  *MOT: and # um +/.%spa: $YYY:YY

  *CHI: atta .%spa: YYY:YY

  2.3.2 Codurile actelor de vorbire

  Categorizarea actului verbal la nivelul propozi!ional implic# identificarea inten!iei pe care o comunic#

  propozi!ia din punctul de vedere al vorbitorului. Categoriile majore considerate n INCA-A sunt: Directivele

  Complet#rile

  Angajamentele

  Marcatorii

  ntreb#rile

  Evaluari

  Tabel 7. Codurile actelor de vorbire n INCA-A

 • 5/25/2018 Educarea Atentiei Si Dezvoltarea Timpurie a Limbajului Si a Abilitatilor de Manipul...

  http:///reader/full/educarea-atentiei-si-dezvoltarea-timpurie-a-limbajului-si-a-abi

  23

  TIP COD Func#ie Exemplu englez$ Exemplu romn$

  AC R#spunde la chemare. Arat#aten!ie.

  *MOT: yeah.%spa: $SAT:AC

  *CAR: da # s# [email protected]%spa: $SAT:AC $NI

  AD Este de acord s# realizeze oac!iune cerut#de cel#lalt.

  *MOT: okay Mommy will closeit [= box] up.%spa: $NIA:AD

  *CAR: bravo # mai fadat#?*CHI: da.%spa: $NIA:AD

  CL Atrage aten!ia ascult#torului princhemarea pe nume sau alte

  exclama!ii.

  *MOT: hello.%spa: $NMA:CL

  *CHI: Mommy.%spa: $NMA:CL

  *MOT: [email protected] !%spa: $DHA:CL

  DR Provoac# pe ascult#tor s#realizeze o activitate.

  *MOT: ia s#v#d !%spa: $NIA:DR

  RP Cere sau propune o ac!iune pentruascult#tor.

  *MOT: turn the whole [email protected]%spa: $NIA:RP

  *FAT: ia~le pe alea m%spa: $NIA:RP

  GR Ofer#un motiv. Justific#o cererepentru o ac!iune, un refuz sau ointerdic!ie.

  *MOT: let's move the box awayso it doesn't get broken.%spa: $NIA:SI $NIA:GR

  *FAT: o s#intre dup#n cealalt#!%spa: $NIA:GR

  RD Refuz# s# realizeze o ac!iune

  cerut#de altcineva.

  *CHI: 0.

  %spa: $NIA:RD%act: CHI pulls his hand back

  *CHI: nu [/] c#eu nu

  %spa: $NIA:RD

  DIRECTIVE

  RQ ntrebare cu r#spuns da/nu legat#de dorin!ele "i inten!iileascult#torului

  *MOT: wanna [: want to] look ata book ?%spa: $NIA:RQ

  *GDM: nu mai vrei?%spa: $NIA:RQ

  EC Cere completarea unui cuvnt saua unei propozi!ii.

  *MOT: that's a +...%spa: $DJF:EC*CHI: ++ a brush .

  RT Repet# sau imit# ceea ce spunecel#lalt.

  *MOT: let's find out .%spa: $NIA:RP*CHI: let's find out .%spa: $NIA:RT

  *CHI: a"a capaculpoint: cup.%spa: $DHA:ST*MOT: a"a capacul.

  %spa: $DJF:RT

  COMPLET

  ARE

  SC Completeaz# o declara!ie sau opropozi!ie n r#spuns la cerereaceluilalt.

  *MOT: that's a +...%spa: $DJF:EC*CHI: ++ a brush .%spa: $DJF:SC

  FP Cere permisiunea de a realiza unact.

  *MOT: okay?%spa: $NIA:FP%act: MOT draws onCHI's paper

  PA Permite ascult#torului s#realizezeo ac!iune.

  *MOT: okay.%spa: $NIA:PA

  PD Promite. *MOT: we'll do a pen later on .%spa: $NIA:PD *MOT: hai c#ne juc#dup#aia vezi "i tu [/] h%spa: $NIA:RP $NIA

  ANGAJAM

  ENTE SI "i declar# inten!ia de a realiza o

  anumit#ac!iune. Descrie ac!iunean timp ce o realizeaz#.

  *MOT: here it [= ball] comes.%spa: $NIA:SI%act: MOT holds the ball as ifshe is going to roll it

  *CHI: nu # pun eu [eu!%spa: $DCA:SI

  ND Exprim# dezacordul cu odeclara!ie

  YD Exprim#acordul cu o declara!ie. *MOT: okay Mommy will closeit [= box] up.

  %spa: $NIA:YD

  *MOT: nu faci [/] nu f%spa: $DCC:YD

  DECLA

  RAT

  ST Face o declara!ie. *MOT: I see a kitty cat on thebook.

  *CHI: micu!#sta.%s a: $DJF:ST

 • 5/25/2018 Educarea Atentiei Si Dezvoltarea Timpurie a Limbajului Si a Abilitatilor de Manipul...

  http:///reader/full/educarea-atentiei-si-dezvoltarea-timpurie-a-limbajului-si-a-abi

  boo . %s a: $ J :S

  24

 • 5/25/2018 Educarea Atentiei Si Dezvoltarea Timpurie a Limbajului Si a Abilitatilor de Manipul...

  http:///reader/full/educarea-atentiei-si-dezvoltarea-timpurie-a-limbajului-si-a-abi

  25

  ES Exprim#surpriza *MOT: ooh!%spa: $DHA:ES

  *CAR: hopa: -!%spa: $DCA:ES

  MK Marcheaz# apari!ia unuieveniment (mul!umire, scuze,felicit#ri)

  *MOT: (wh)oops !%spa: $MRK:MK

  *MOT: gata !%spa: $MRK:MK

  MARCAT

  ORI

  TO Marcheaz# transferul unui obiectc#tre ascult#tor

  *CHI: Mommy!%spa: $NIA:TO%act: CHI draws brieflythen stops. CHI holds the crayonout to MOT

  *CHI: poftim.%spa: $NIA:TO

  EQ Ridic#o ntrebare (e.g., hmm?). *MOT: what's this [= toy car]?%spa: $DJF:EQ

  QN Pune o ntrebare (ce, cum, de ce?) *MOT: what's that [= book]?%spa: $DHA:QN

  *MOT: unde o pui pmic#?%spa: $NIA:QN

  SA R#spunde la o ntrebare cu oafirma!ie

  *MOT: what's this [= picture inbook] ?%spa: $DHA:QN*CHI: a rabbit .%spa: $DJF:SA

  *MOT: "i #la ce culoar%spa: $DJF:QN*CHI: verde.%spa: $DJF:SA

  YQ Pune o ntrebare la care se poater#spunde cu da sau nu.

  *MOT: do you see a book on thefloor ?%spa: $DHA:YQ

  *CAR: e bine ?%spa: $SAT:YQ

  AA R#spunde afirmativ la o ntrebare. *MOT: they're all gonna sleep inthere ?%spa: $DCA:YQ*CHI: yes .%spa: $DCA:AA

  *GDM: s# te ajute bun%spa: $NIA:RQ*CHI: da !%spa: $NIA:AA

  INTREB

  ARI

  ANR#spunde negativ la o ntrebare. *MOT: see anything that you

  have ?%spa: $DRP:YQ*CHI: no .%spa: $DRP:AN

  *GDM: ia vezi intr#?

  %spa: $DHA:YQ*CHI: nu .%spa: $DJF:AN

  AB Aprob#un comportament. *MOT: good.%spa: $NIA:AB

  *GDM: a"a.%spa: $NIA:AB

  CR Critic# sau arat# gre"eala dintr-oac!iune motric#.

  *MOT: dont turn it [= handle]like this.%spa: $NIA:CR

  *CAR: nu, nu e bine.%spa: $DJF:CR

  CT Corecteaz#, ofer# forma verbal#corect#n locul celei gre"ite.

  *MOT: and what's this over here?

  %spa: $DHA:QN*CHI: another bed .%spa: $DJF:SA*MOT: it's a little bug .%spa: $DJF:CT

  *GDM: #la e ro"u puiuverde!

  %spa: $DJF:CT

  DS Dezaprob#un comportament. *MOT: no we color on [email protected]%spa: $NIA:DS

  *GDM: nu batem !%spa: $NIA:DS

  ET Exprim# entuziasmul pentruperforman!a ascult#torului.

  *MOT: whee!%spa: $DJF:ET

  GDM: bravosoarele+lui+bunii !%spa: $DCA:ET

  EVALUARI

  PM Felicit#pentru activitate. *MOT: good job .

  %spa: $NIA:PM

  *GDM: bravo: !

  %spa: $NIA:PM

 • 5/25/2018 Educarea Atentiei Si Dezvoltarea Timpurie a Limbajului Si a Abilitatilor de Manipul...

  http:///reader/full/educarea-atentiei-si-dezvoltarea-timpurie-a-limbajului-si-a-abi

  26

  2.3.4 Procedur", exemple, erori

  Procedura de transcriere a datelor trebuie s#!in#cont de elementele de subiectivitate care tind s#apar#n

  transcrierile manuale fonetice. Studii anterioare relev# faptul c# transcrierea acelea"i propozi!ii poate duce la

  rezultate diferite, n condi!iile n care persoanele care transcriu sunt diferite (varia!ia inter-coder) sau aceea"ipersoan#realizeaz#transcrierea la momente diferite sau n condi!ii diferite (varia!ia intra-coder). Pentru a putea

  controla aceste discrepan!e, cercet#torii utilizeaz# mai multe persoane care transcriu sau verific# transcrierile.

  Calitatea transcrierii cre"te n acest mod, dar cresc "i timpul consumat "i costurile transcrierii.

  Manualul CHAT sugereaz#ca procedura de transcriere s#nceap#prin transcrierea, codarea "i analizarea

  complet# a unui fragment video/audio de dimensiuni reduse. Procesul de transcriere "i codare trebuie s# fie

  precedat de o faz#de antrenare a persoanelor implicate. Exista n acest moment dou#corpusuri n limba romn#"i

  peste 40 de corpusuri n limba Englez#, care pot fi utilizate pentru antrenare. Procedura pe care am urmat-o n

  realizarea corpusuluiSeriatedCupsa constat din mai multi pa"i:1) Am transcris "i codat un fi"ier de dimensiuni reduse. Fi"ierul a fost verificat cu CHECK pentru acceptarea

  codurilor "i conven!iilor CHAT.

  2) Un set de coduri "i evenimente locale au fost definite "i incluse n transcriere.

  3) Am transcris "i codat 80% din corpus.

  4) A doua persoan# a fost implicat# n verificarea tuturor transcrierilor, traducerea liniilor de ac!iune n

  englez#"i codarea n ntregime a corpusului.

  5) O parte din corpus 20% a fost transcris#n totalitate de al doilea cercet#tor "i s-a calculat coeficientul de

  consisten!# ntre cei doi coderi pentru transcrieri. Pentru o alt# parte 20% din corpus s-a calculatcoeficientul de consisten!#pentru codarea n sistemul INCA-A.

  6) Am verificat nc#odata transcrierile, codurile de vorbire "i am legat secven!ele video la fi"iere.

  Pentru transcrierea corpusululuiSeriatedCups, consisten!a ntre coderi a fost calculat#pe mai multe

  nivele: a) acord/omisiuni la nivel de cuvnt; b) acord/omisuni la nivel de propozi!ie; c) acord/ omisiuni la nivel de

  evenimente locale "i suprapuneri ale vorbitorilor.

  Tabel 8.Valorile procentelor de acord ntre cei doi coderi pentru un fragment de transcriere

  Nivel de calcul Consisten#a Exemple de divergen#e(1) "~acuma pune~le~napoi. "i acuma pune~le napoi.

  (2) unde pun asta ? nu e bun#asta.

  (3) 0. nu.

  Transcrierecuvnt

  Procent acord = 86%Cohen = 0.71

  (4) a"a pune(m). a"a se pune.

 • 5/25/2018 Educarea Atentiei Si Dezvoltarea Timpurie a Limbajului Si a Abilitatilor de Manipul...

  http:///reader/full/educarea-atentiei-si-dezvoltarea-timpurie-a-limbajului-si-a-abi

  27

  (1) *CHI: 0 .%act: CHI tries to pick upthe yellow cup and drops it onthe table.*MOT: 0 .%act: MOT reaches for the

  yellow cup.

  *CHI: 0.%act: CHI drops cup 2on the table. CHI pickscup 3.

  Transcrierepropozi#ie

  Procent acord = 81%Cohen = 0.62

  (2) *MOT: a"a # "i mai esteacolo nc#una &= point:cup.%act: MOT points to theassembly 1+4.

  *MOT: a"a +...*MOT: "i mai este acolonc#una &= point:cup.%act: MOT points tocups 1+4.

  Transcriereevenimente locale!i suprapuneri

  Procent acord = 34% *MOT: nu a"a # mam#@f [=!laughs]!*CHI: cum &= gaze:other ?

  *MOT: nu a"a mam#@f !*CHI: cum ?

  Codare INCA-A Procent acord = 66% *CHI: nu intr#!%spa: $NIA:ST

  *CHI: nu intr#!%spa: $NIA:CR

  La nivel de cuvnt cele mai des ntlnite cauze ale erorilor sunt: transcrierea formei complete n loculcelei asimilate (1); nen!elegerea/incapacitatea de a percepe cuvntul rostit "i transcrierea lui gre"it# (2 "i 3);

  inferarea unui cuvnt atunci cnd el a fost omis din vorbire (4). Procentul de acord este de 86% iar coeficientul

  Cohen dep#"e"te pragul de 70%, raportat "i de al!i autori pentru codarea datelor (Snow et al, 1996).

  La nivel de propozi!ie principalele divergen!e apar fie datorit# faptului c# unul dintre coderi alege s#

  introduc#un num#r mai mare de linii f#r#vorbire, pentru a detalia ac!iunile (1) fie datorit#modalit#!ilor diferite n

  care coderii segmenteaz#propozi!iile (2). Procentul de acord scade pn# la 81% iar coeficientul Cohen este de

  62%. Nu exist#date n literatur#referitoare la consisten!a transcrierii acestor informa!ii.

  La nivelul transcrierii evenimentelor locale "i a suprapunerilor, procentul de acord este mic datorit#omisiunilor din transcrierea unuia dintre coderi. n acest sens, verificarea transcrierilor de o a doua persoan#,

  poate fi benefic#, aducnd informa!ii suplimentare n transcriere.

  n Capitolul 3 Sec!iunea 3 sunt discutate cteva dintre beneficiile utiliz#rii sistemului de transcriere

  CHAT, ct "i limitele "i dificult#!ile acestui proces.

 • 5/25/2018 Educarea Atentiei Si Dezvoltarea Timpurie a Limbajului Si a Abilitatilor de Manipul...

  http:///reader/full/educarea-atentiei-si-dezvoltarea-timpurie-a-limbajului-si-a-abi

  28

  3. COLECTAREA "I TRANSCRIEREA DATELOR

  3.1 Colectarea datelor

  3.1.1 Participan!ii

  n acest studiu au participat 11 copii (4 b#ie!i "i 7 fete) cu vrste cuprinse ntre 14 "i 38 luni. Copiii inclu"i

  n studiu au fost ale"i n mod aleator din popula!ia cartierului M#n#"tur (Cluj-Napoca) "i dintre copiii care

  frecventeaz#Cre"a nr. Criteriul de participare l-a reprezentat acceptarea de c#tre p#rinte de a participa la studiu "i

  acordul s#u de a fi filmat mpreun# cu copilul. Fiecare copil a fost observat n interac!iune cu una dintre

  persoanele cu care petrece cel mai mult timp acas#(mama, bunica sau educatoarea). n continuare, persoana care

  a interac!ionat cu copilul n timpul sesiunilor de lucru, va fi referit#in mod generic ca "i p#rinte.

  Tabel 9. Participan!ii la studiu.Nr. Copil/sex Vrsta (luni) n interac#iune cu Date transcrise1. Alexandru /m 22 Mama "i Tata Andu1.cha

  Andu2.cha2. Alexia/f 28 Mama Alexia1.cha

  Alexia2.cha3. Ali/m 18 Bunica Ali1.chaAli2.chaAli3.cha

  4. Anda/f 38 Mama Anda1.chaAnda2.chaAnda_Larisa.cha

  5. Andrei/m 14 Mama Andrei1.chaAndrei2.cha

  6.. Carmina/f 27 Mama -7. Cristina/f 31 Mama -8. Darius/m 36 Mama Darius1.cha

  Darius2.chaDarius3.cha

  9. Denisa/f 27 Na"a (Educatoare) Deni1.chaDeni2.chaDeni3.cha

  10. Luisa/f 14 Mama Luisa1.chaLuisa2.cha

  11. Mihaela/f 38 Mama Mela1.chaMela2.cha

 • 5/25/2018 Educarea Atentiei Si Dezvoltarea Timpurie a Limbajului Si a Abilitatilor de Manipul...

  http:///reader/full/educarea-atentiei-si-dezvoltarea-timpurie-a-limbajului-si-a-abi

  29

  O fi"#de nregistrare a fost ntocmit#pentru fiecare copil, pe baza unui scurt interviu realizat cu p#rintele.

  Nici unul dintre copiii inclu"i n studiu nu prezint# probleme speciale de dezvoltare cognitiv#, motric# sau a

  limbajului.

  3.1.2 Metoda de observa!ie

  Fiecare copil a fost observat n trei condi!ii. Durata fiec#rei sesiuni a fost ntre 3 "i 10 minute cu pauze de5 minute ntre ele.

  A. Joc liber

  n timpul primei condi!ii de lucru, copilul "i p#rintele au fost invita!i s#se joace cu un set de juc#rii oferite

  de experimentator. Acestea constau n: un hipopotam de plu", o ra!#, "i 3 cani colorate (2 verzi "i una albastr#).

  Vezi Figura 3a.

  Figura 3.a) Setul de juc#rii utilizate n sesiunea de joc. b) Demonstrarea sarcinii de seriere

  Setingul experimental:Copilul "i p#rintele stau a"eza!i la o mas#sau pe covor. Investigatorul este a"ezat lateral

  sau n fa!a lor "i i filmeaz#de la aproximativ 1 metru. Camera de filmat "i investigatorul sunt vizibile.

  Instruc"iunile oferite: Am s#v#rog s#v# juca!i cu aceste juc#rii pentru 10 minute, a"a cum v#juca!i de obicei

  acas#.

  Scopurile acestei condi"ii: a) Stabilirea unui nivel de baz# pentru condi!iile urm#toare; b) Caracterizarea unei

  sesiuni de joc normale ntre p#rinte "i copil

  S-au analizat limbajul "i mecanismele aten!ionale utilizate ntr-o sesiune de joc liber, comparativ cu sesiunile de

  imita!ie si ghidaj.

  Limite: Datorit# expunerii la jocul cu c#nile, copilul "i poate pierde interesul fa!# de sarcin# n sesiunile

  urm#toare.

  B. Imita!ie cu interac!iune limitat"

  Pe parcursul celei de-a doua condi!ii experimentale, p#rintele este invitat s#demonstreze copilului sarcina

  de seriere a c#nilor utiliznd un set nou compus din 5 c#ni (albastr#, verde, galben#, albastr# "i ro"ie).

 • 5/25/2018 Educarea Atentiei Si Dezvoltarea Timpurie a Limbajului Si a Abilitatilor de Manipul...

  http:///reader/full/educarea-atentiei-si-dezvoltarea-timpurie-a-limbajului-si-a-abi

  30

  Investigatorul este cel care demonstreaz# cel dinti sarcina p#rintelui "i apoi ofer# c#nile acestuia pentru a i

  demonstra copilului. Vezi Figura 3b.

  Setingul experimental:Acela"i ca la joc.

  Instruc"iunile oferite: Am s#v#demonstrez eu nti cum se face. Investigatorul demonstreaz#sarcina de seriere,

  asigurndu-se c#p#rintele l urm#re"te cu aten!ie. Acum o s#-i demonstra!i "i dvs. exact la fel copilului, f#r#s#-i

  spune!i nimic. Apoi i aranja!i c#nile ntr-o ordine aleatoare "i l invita!i s#se joace cu ele, cu toate. n timpul

  interac!iunii nu ave!i voie s#-i spune!i ce s#fac#sau cum s#fac#, dar pute!i s#-i oferi!i feedback. S#v#convinge!i

  c#copilul este atent n timpul demonstra!iei. n timpul imita!iei, investigatorul a intervenit n unele cazuri, pentru

  a reaminti p#rintelui s#nu ofere sugestii copilului privind modul de seriere a c#nilor.

  Scopurile acestei condi"ii: a) Caracterizarea strategiilor de demonstrare ale p#rintelui; b) Caracterizarea

  strategiilor de imita!ie ale copilului; c) Colectarea de date privind interac!iunea lingvistic#"i motric#p#rinte-copil.

  Dificult!"i #i limite: a) Unii p#rin!i nu au reu"it s#demonstreze sarcina, datorit#interven!iei copilului care dorea s#se joace el singur; b) Unii p#rin!i nu au demonstrat sarcina utiliznd cea mai avansat#strategie (sub-ansamblu), ci

  utiliznd strategia de mutare a unei singure c#ni; c) Unii p#rin!i nu au n!eles limitarea existent# n oferirea de

  ajutor copilului "i au oferit acestuia asisten!#pe parcursul sarcinii.

  C. Ghidarea aten!iei

  Pe parcursul acestei sesiuni, p#rintele este invitat s#ajute copilul n realizarea structurii de cani seriate

  utiliz#nd exact aceasi strategie cu cea demonstrata de investigator n sesiunea de imita!ie.

  Setingul experimental:Acela"i ca la la joc "i imita!ie.

  Instruc"iunile oferite: Acum pute!i s#v#ajuta!i copilul prin orice mijloace considera!i adecvate pentru a realiza

  sarcina exact a"a cum v-am aratat eu. Investigatorul se convinge c#p#rintele a n!eles exact care este strategia

  care trebuie utilizat#.

  Scopurile acestei condi"ii: a) Caracterizarea strategiilor de ghidare a aten!iei ale p#rintelui; b) Observarea

  evolu!iei strategiilor utilizate de copil; c) Colectarea de date privind interac!iunea lingvistic#"i motric#p#rinte-

  copil.

  Dificult!"i #i limite: a) Copiii de vrste mici "i pierd interesul fa!#de sarcin#dup#primele dou#sesiuni.Tabel 10. Condi!ii de observa!ie "i num#rul de copii pe grupe de vrst#.

  VrstaCONDI%IE11-18 luni 22-27 luni 28-38 luni

  Joc liber 3 3 3Imita!ie cu interac!iune limitat# 3 3 3Ghidaj 3 3 3

 • 5/25/2018 Educarea Atentiei Si Dezvoltarea Timpurie a Limbajului Si a Abilitatilor de Manipul...

  http:///reader/full/educarea-atentiei-si-dezvoltarea-timpurie-a-limbajului-si-a-abi

  31

  3.2 Transcrierea datelor

  Interac!iunile a 9 copii din 11 au fost transcrise utiliznd CHAT, iar pentru corpusulSeriatedCupsau fost

  selecta!i 7 copii (fi"ierele incluse n corpus sunt subliniate n Tabelul 9). Pentru to!i cei 9 copii au fost transcrise

  sesiunile de ghidaj "i imita!ie. Doar pentru 3 copiii au fost transcrise "i sesiunile de joc. Transcrierile n format

  CHAT sunt prezentate pe CD-ul ata"at. Prezent#m n continuare fragmente din transcrierile a doi copii.

  3.2.1 Andu 1.10 ani

  Andu (1;10) a fost filmat n interac!iune cu mama "i tat#l. Fragmentul transcris mai jos, nu este tipic

  interac!iunilor observate, tocmai prin cunfuzia "i ambiguitatea mesajelor transmise de p#rin!i. n primele dou#

  linii, p#rin!ii vorbesc n acela"i timp (suprapunerea vorbitorilor marcat#cu [>]) "i transmit mesaje opuse semantic:

  o iei pe cea mai mic# vs. asta-i cea mai mare. n continuare mama utilizeaz#referen!i care sunt fie nepotrivi!i

  pentru vrsta lui Andu (urm#toarea ca m#rime), fie nu se sincronizeaz#cu !inta aten!iei lui Andu (mama indic#cana verde cnd Andu este focusat pe cea albastr#).

  *FAT: [] +... %mov:"andu-imi"_152221_152996%spa: $DHA:RP $NIA:RP*MOT: [

 • 5/25/2018 Educarea Atentiei Si Dezvoltarea Timpurie a Limbajului Si a Abilitatilor de Manipul...

  http:///reader/full/educarea-atentiei-si-dezvoltarea-timpurie-a-limbajului-si-a-abi

  32

  Fiecare linie principal# con!ine o legtur# la secven!a video corespunz#toare. Fiecare linie principal#

  nenul#este nso!it#de o linie %spa, pentru codarea actelor de comunicare, "i de o linie %act, pentru transcrierea

  ac!iunii realizate de copil sau p#rinte. n plus au mai fost utilizate linii de comentariu %com "i linii de transcriere

  fonologic#%pho. Toate liniile dependente sunt transcrise n englez#.

  Pentru transcrierea diacriticelor din limba romn# s-au folosit fonturile Times Roman, recunoscute nCHAT. Separarea cuvintelor se realizeaz# cu semnul tilda ~ (ex. s~a f#cut, deoarece simbolul - are o

  func!ie special#n CHAT. Prescurt#rile sunt marcate prin apostrof (ex. astai).

  3.2.2 Anda 3.2 ani

  Fragmentul transcris mai jos red# o secven!# de seriere a c#nilor utiliznd o combina!ie de strategii,

  incluznd cea mai avansat#strategie cea de sub-ansamble. Pentru u"urin!# n citirea transcrierii nu sunt ar#tate

  leg#turile video.

  *MOT: 0 &=act:demo.

  %act: MOT demonstrates the seriation of the five cups.*CHI: 0 &= gaze:follow.%act: CHI watches MOT's actions.*MOT: acuma f#"i tu.%spa: $NIA:RP%act: MOT takes the cups out of the assembly and arranges them on the table in front of CHI.*CHI: da.%spa: $NIA:AD%act: CHI picks up the yellow cup [= cup 3] and puts it back on the table. CHI picks up the small blue

  cup [= cup 1].*CHI: 0.%act: CHI wants to put the small blue cup [= cup 1] inside the large blue cup [= cup 4] then inside the

  green cup [= cup 2].*CHI: aici l bag &=point:cup &=gaze:other ?%spa: $NIA:YQ%act: CHI puts the small blue cup [= cup 1] inside the yellow cup [=cup 3]. CHI points to the

  yellow cup [= cup 3]. CHI looks at MOT.*MOT: nu "tiu.%spa: $NIA:NA*CHI: aici &= point:cup ?%spa: $NIA:YQ%act: CHI picks up the green cup [= cup 2]. CHI points to the yellow cups assembly [= cups 1+3].*CHI: aici.%spa: $NIA:SI

  %act: CHI wants to put the green cup [= cup 2] upside down over the yellow cups assembly [= cups1+3].*CHI: nu # aicia !%spa: $NIA:CR%act: CHI takes the small blue cup [= cup 1] out of the yellow cup [= cup 3].*CHI: aici l bag!%spa: $NIA:SI%act: CHI puts the small blue cup [= cup 1] inside the green cup [= cup 2].*MOT: "i acuma ?

 • 5/25/2018 Educarea Atentiei Si Dezvoltarea Timpurie a Limbajului Si a Abilitatilor de Manipul...

  http:///reader/full/educarea-atentiei-si-dezvoltarea-timpurie-a-limbajului-si-a-abi

  33

  %spa: $NIA:QN*CHI: 0.%act: CHI puts the cups assembly [= cups 1+2] inside the yellow cup [= cup 3].*CHI: 0 &= gaze:cup.%act: CHI looks at the cups on the table.CHI puts the blue cup [= cup 4] inside the red cup [= cup 5].*CHI: 0.

  %act: CHI puts the yellow cups assembly [= cups 1+2+3] inside the red cups assembly [= cups 4+5].*CHI: 0 &= ges:show &= gaze:other.%act: CHI looks at INV and shows her the cups.*MOT: bravo # doamne scump#~i !%spa: $MRK:PM $MRK:ET

  a) b)

  c) d)

  Figura 4. Sarcina de imita!ie realizat#de Anda (3;2). a) Anda prive"te cu r#bdare "i aten!ie demonstra!ia mamei.

  b) Anda ncearc#s#introduc#cana 1 pe rnd n c#nile 4 (albastr#), 3 (galben#), "i 2 (verde). Mutarea c#nii n cana

  2 este nso!it#de verbalizarea aici l bag. c) Anda formeaz#dou#containere diferite. d) Anda folose"te strategia

  de sub-ansamblu pentru a termina sarcina.

  3.3 Discu#ii

  Dorim s#sumariz#m beneficiile colect#rii "i transcrierii datelor utiliznd sistemul CHAT:

  Aceste transcrieri reprezent#o surs#bogat#de date pentru analiza interac!iunii p#rinte-copil n limba

  romn#. Dup#cuno"tin!ele noastre, corpusul SeriatedCupseste singurul corpus transversal n limba

  romn#, "i al doilea corpus ad#ugat la CHILDES n limba romn#.

 • 5/25/2018 Educarea Atentiei Si Dezvoltarea Timpurie a Limbajului Si a Abilitatilor de Manipul...

  http:///reader/full/educarea-atentiei-si-dezvoltarea-timpurie-a-limbajului-si-a-abi

  34

  Transcrierea datelor utiliznd formatul CHAT a reprezentat o metoda valid# "i consistent# de

  segmentare a nregistr#rii video. Alternativa const# n codarea fi"ierelor video f#r# a realiza o

  transcriere n prealabil. Avantajul transcrierii utiliznd un sistem standardizat, ca "i CHAT, a constat

  n segmentarea sistematic# a interac!iunii interlocutorilor n jurul liniilor independente con!innd

  vorbire.

  Codarea datelor a permis observarea "i decelarea proceselor func!ionale care apar n timpul

  interac!iunii. Utilizarea codurilor INCA-A ne-a permis extragerea unui set de primitive func!ionale

  care stau la baza strategiei de educare a aten!iei.

  Aceste transcrieri pot fi folosite n scopuri didactice "i sunt disponibile pentru a fi analizate de c#tre

  al!i cercet#tori care doresc s#utilizeze sistemul CHAT pentru colectarea datelor n limba romn#.

  Dintre dificult$#ile !i limiteleutiliz#rii sistemului CHAT:

  Colectarea "i transcrierea datelor necesit#o munc#laborioas#"i ndelungat#, cu numeroase reveniri,

  corect#ri "i verific#ri. Pentru a asigura corectitudinea transcrierilor este necesar fie s# existe dou#

  persoane care transcriu, ori ca fi"ierele s#fie verificate n detaliu de cel pu!in nc#o persoan#n afara

  investigatorului. Mai mult, este necesar ca procesul de codare a datelor s#fie realizat de c#tre o alt#

  persoana decat cercet#torul, pentru a se evita biasarea procesului.

  Sistemul de coduri INCA-A ofer#doar o sumar#descriere a codurilor, f#r# a exemplifica modul n

  care se pot folosi. Pentru antrenarea coderilor, exemple de utilizare a INCA-A se pot g#si n altecorpusuri de date existente n CHILDES (New England). Principala problem# care apare const# n

  posibilitatea cod#rii incorecte sau inconsistente a datelor. Vezi discu!iile din Capitolul 2.

  Este important s#men!ion#m cteva surse de erori sistematice:

  metoda de observare utilizat". Expunerea camerei de filmat, prezen!a vizibil# a investigatorului,

  timpul limitat al sesiunilor pot introduce distorsiuni n comportamentul perechii p#rinte-copil

  observate. ntre acestea men!ion#m apari!ia unor comportamente artificiale la p#rinte "i orientarea

  aten!iei copilului c#tre investigator "i camera de filmat. Totu"i, datorit#caracterului studiului (ex. de

  observa!ie), nu am considerat c# metoda de observa!ie a biasat n mod semnificativ interc!iunea

  parinte-copil, iar aceste distorsiuni au putut fii acomodate ca "i varia!ii naturale n comportamentul

  persoanelor observate.

  interven!iile #i comportamentul evaluatorului. Feedback-ul pozitiv oferit copilului pe parcursul

  sesiunilor de imita!ie cu scopul de a men!ine copilul concentrat pe sarcin# poate biasa

  comportamentul acesta n sarcin#.

 • 5/25/2018 Educarea Atentiei Si Dezvoltarea Timpurie a Limbajului Si a Abilitatilor de Manipul...

  http:///reader/full/educarea-atentiei-si-dezvoltarea-timpurie-a-limbajului-si-a-abi

  35

  instruc!iunile insuficiente oferite p"rin!ilor n ceea ce prive#te demonstrarea sarcinii de seriere.n

  lipsa unui instructaj detaliat "i suficient, p#rin!ii au demonstrat sarcina de seriere "i au intervenit pe

  parcursul sesiunii de imita!ie, fiecare n func!ie de modul n care au n!eles sarcina. n consecin!#,

  modelul oferit pentru imita!ie, a fost relativ diferit pentru fiecare copil.

  Erori aleatoare au fost introduse de:

  ntreruperea sesiunilor de observa!ie de factori externi (deschiderea u"ii, sunatul telefonului)

  pierderea interesului copilului pentru realizarea sarcinii

  durata variabil#a sesiunilor.

  n consecin!#transcrierile "i codarea datelor pot fi utilizate ca "i exemplificari ale dinamicii interac!iunii

  p#rinte-copil n timpul unei sarcini prescrise. Datele nefiind ob!inute ntr-un studiu longitudinal au o relevan!#

  limitat#pentru cercet#rile asupra dezvolt#rii limbajului. Aceste date sunt utilizate pentru formularea unor ipoteze

  "i pentru construirea unui model al strategiilor de ghidare a aten!iei.

 • 5/25/2018 Educarea Atentiei Si Dezvoltarea Timpurie a Limbajului Si a Abilitatilor de Manipul...

  http:///reader/full/educarea-atentiei-si-dezvoltarea-timpurie-a-limbajului-si-a-abi

  36

  4. MECANISME DE EDUCARE A ATEN%IEI LA COPII

  4.1 Introducere

  Cum nva!#copiii rela!ia existent#ntre vorbire "i evenimentele care se petrec n jurul lor? Cum reu"esc

  s# mapeze n mod corect un aspect al realit#!ii nconjur#torare (vizual, tactil, olfactiv, auditiv, perceptual) n

  cuvntul corespunz#tor auzit n timpul activit#!ii zilnice? n acest capitol vom investiga modalit#!ile prin careadul!ii educ# aten!ia copiilor prin marcarea rela!iei ntre ceea ce spun "i ceea ce fac. Abordarea noastr# este

  inspirat# din teoria realismului social ecologic al lui Gibson (1979) "i de studiile mai recente ale lui Zukow-

  Goldring (2001) asupra percep!iei ac!iunilor de referire a obiectelor.

  Gibson (1979) a dezvoltat o teorie conform c#reia lumea este direct perceput# de c#tre fiecare specie.

  Toate speciile detecteaz#structura perceptual#care este esen!ial#pentru supravie!uirea lor "i ac!ioneaz#pentru a

  schimba ceea ce percep. Similar, oamenii ac!ioneaz# pentru a percepe "i percep pentru a ac!iona. Teoriile lui

  Gibson (1979) au avut un impact important n studiul proceselor computa !ionale implicate n procesarea

  informa!iilor perceptuale "i determinarea r#spunsului motor pe baza arcului senzorio-motor. n alt# parte(Marian, 2003) am adus dovezi computa!ionale bazate pe simularea proceselor implicate n transform#rile visuo-

  motorii, n sprijinul ideii c#percep"ia-pentru-ac"iune este implementat# ca o opera!ie unitar# "i fundamental#

  pentru func!ionarea creierului uman.

  Zukow-Golrding (2001) a preluat teoria realismului social ecologic "i a aplicat-o la dezvoltarea

  limbajului. Autoarea a reformulat problema interac!iunii diadice p#rinte-copil din perspectiva ciclurilorpercep"ie-

  ac"iune. Acestea presupun o reciprocitatea "i mutualitate inseparabile ntre percep!iile "i ac!iunile diadei. n cadrul

  acestor cicluri, percep!iile "i ac!iunele p#rintelui au scopul de a informa "i de a reflecta percep!iile "i ac!iunile

  copilului. Ciclurile se dezvolt#n timpul interac!iunii sociale dintre p#rinte "i copil, "i autoarea sugereaz#c#pot ficonsiderate unit#ti de baz#n dezvoltarea cognitiv#n general, "i cea lexical#n special.

  Teoria propus#de Zukow-Goldring, preluat#"i investigat#de noi n aceasta tez#, este inovatoare "i ntr-o

  oarecare m#sur#diferit#de principalele abordari ale achizi!iei limbajului bazate pe dezvoltarea cogni!iei sociale la

  copii. Majoritatea studiilor n domeniu se concentreaz# asupra rolului pe care l au interac!iunile sociale, "i n

  special mecanismele de aten!ie mp#rt#"it#, asupra dezvoltarii timpurii a vocabularului (Tomasello & Todd, 1983;

  Dunham, Dunham & Corwin, 1993; Benga, 2004). Perspectiva realismului social ecologic ia n considerare

 • 5/25/2018 Educarea Atentiei Si Dezvoltarea Timpurie a Limbajului Si a Abilitatilor de Manipul...

  http:///reader/full/educarea-atentiei-si-dezvoltarea-timpurie-a-limbajului-si-a-abi

  37

  importan!a episoadelor de aten!ie mp#rt#"it#, pe care le integreaz#ns#n ciclurilepercep"ie-ac"iune. n acest fel,

  modelul de interac!iune devine mai complex, lund n considerare "i rolul ac!iunii "i al percep!iei n dezvoltarea

  limbajului. n continuare ne vom referi la teoria realismului social ecologic aplicat#de Zukow-Goldring la studiul

  dezvolt#rii limbajului, prin teoria percep"iei ac"iunilor referitoare PAR.

  n acest capitol vom investiga cu metode descriptive "i statistice metodele de educare a aten!iei utilizatede p#rin!i. Capitolul cuprinde doua p#r!i, prima fiind teoretic#, "i a doua constnd n prezentarea investiga!iilor

  proprii "i a rezultatelor ob!inute. n Sec!iunea 2 este oferit# o scurt# prezentare a abilit#!ilor aten!ionale ale

  copilului mic. n Sec!iunea 3 este introdus conceptul de aten!ie mp#rt#"it#"i sunt discutate principalele modalit#!i

  de manifestare "i m#surare a acesteia. Sunt prezentate studii exprimentale care sus!in rolul abilit#!ilor de aten!ie

  mp#rt#"it# n dezvoltarea timpurie a limbajului. n partea a doua, Sec!iunea 4 prezint# n detaliu teoria "i

  ipotezele PAR, "i sunt introduse tipurile de structuri perceptuale codate de noi n cadrul sarcinii de seriere a

  c#nilor (vezi descrierea sarcinii "i a setingulul experimental n Capitolul 3). n Sec!iunea 5 sunt prezentate

  investiga!iile personale realizate asupra tipurilor de gesturi "i propor!iile de utilizare. Este prezentat un modelfactorial descriptiv al mecanismelor aten!ionale observate n timpul interac!iunii triadice p#rinte-copil-obiect.

  Ultima sec!iune este dedicat#discu!iilor.

  4.2 Abilit$#ile aten#ionale ale copilului mic

  Nou n#scu!ii umani manifest# nc# din primele ore de via!#o orientare prefern!ial# c#tre fe!ele umane.

  Aceast#orientare se manifest#prin mi"c#ri ale capului "i ochilor pentru a urm#ri un stimul care reprezint#o fa!#

  uman#schematizat#(un oval cu trei discuri, corespunz#toare ochilor "i regiunii nas-gur#) (Benga, 2003). Meltzoff

  "i Moore (1983 cit Meltzoff, 1999) au demonstrat capacitatea nou-n#scu!ilor de imita!ie facial#, pentru patru tipuride gesturi: protruzia buzei, deschiderea gurii, protruzia limbii "i miscarea degetelor.

  n jurul vrstei de 2 luni, contactul vizual este considerat drept o realizare major#a copiilor. El permite

  nceputul monitoriz#rii "i al interac!iunilor reciproce cu partenerii sociali n interioriul schimburilor diadice

  (Benga, 2003). O particularitate aten!ional#a acestei vrste o reprezint#aten"ia obligatorie. ntre 1 "i 3 luni, copiii

  nu pot s#-"i desprind#aten!ia de pe un stimul pentru a face o sacad#n alt#direc!ie, ceea ce duce la centrarea lor

  pe obiecte "i faciliteaz#contactele vizuale prelungite cu adultul.

  n dezvoltarea normal#, nc#din primele s#pt#mni de via!#postnatal#, copiii demonstreaz#o sensibilitate

  deosebit#fa!#de stimulii sociali. Nou n#scu!ii arat#aten!ie c#tre oameni, n special pentru sunetele, mi"c#rile "icaracteristicile fe!ei umane (Meltzoff, 1999). Pn#n jurul vrstei de 5 luni, orientarea aten!iei copilului este mai

  degraba involuntar#, dect inten!ionat# (Benga, 2003). Orientarea inten!ionat# c#tre stimuli sociali, ca spre

  exemplu ntoarcerea capului la auzirea numelui, apare de obicei n jurul vrstei de 5-7 luni. La aceast # vrst#

  ncep s#se dezvolte "i abilit#!ile de aten!ie mp#rt#"it#.

  Pn# la sfr"itul primului an de via!#, apare evident# tendin!a de ini!iere, men!inere "i modificare a

  interac!iunii cu ceilal!i. Studii realizate de Csibra et al (1999, cit. Benga, 2003) au demonstrat c#la aceast#vrst#,

 • 5/25/2018 Educarea Atentiei Si Dezvoltarea Timpurie a Limbajului Si a Abilitatilor de Manipul...

  http:///reader/full/educarea-atentiei-si-dezvoltarea-timpurie-a-limbajului-si-a-abi

  38

  copii n!eleg deja ac!iunile ca fiind direc!ionate c#tre scop. Cunoscnd scopul "i constrngerile situa!iei, copiii pot

  face predic!ii n legatur# cu ac!iunea care urmeaz#. Sau, cunoscnd ac!iunea "i constrngerile fizice impuse

  acesteia, copiii pot infera scopul, chiar dac#acesta este invizibil.

  4.3 mp$rt$!irea aten#iei: precursor al proficien#ei lingvistice4.3.1 Conceptul de aten!ie mp"rt"#it"

  Aten!ia mp#rt#"it#reprezint#abilitatea copilului de a "i coordona aten!ia cu un partener de interac!iune

  vis--vis de un obiect sau eveniment. mp#rt#"irea aten!iei poate fi ob!inut#prin diferite mecanisme: indicarea cu

  degetul, direc!ionarea privirii c#tre obiectul !int#, manipularea obiectului. mp#rt#!irea aten!iei poate fi ob!inut#

  prin urm#rirea aten!iei celuilalt sau prin direc!ionarea aten!iei celuilalt. Urm!rirea focusului aten"ionalal celorlal!i

  se realizeaz#prin gesturile de urm#rire a privirii/mi"c#rii capului "i a gesturilor de indicare cu degetul n direc!ia

  obiectului de interes.Direc"ionarea aten"iei mp!rt!#ite const#n ini!ierea de secven!e de comunicare cu ceilal!i,

  prin contact visual aternativ, oferirea unor obiecte sau indicarea lor, n forma cea mai elaborat# sub forma deindicare cu degetul (Benga, 2003)

  mp#rt#"irea aten!iei este un process care trece prin mai multe stadii de dezvoltare. Astfel (dup#Nadel &

  Butterworth, 1999):

  nainte de 9 luni copiii sunt capabili s#detecteze "i s#urmeze privirea mamei n direc!ia corect#, dar

  nu pot s#realizeze la ce se uit#exact mama;

  ntre 9-12 luni, copiii se pot orienta de-a lungul traiectoriei indicate de mna sau privirea adultului;

  dup#12 luni copiii pot indica cu degetul c#tre ceilal!i;

  abia la 18 luni, copiii detecteaza !inta indicat#de privirea adultului dac#aceasta se afl#n spatele lor.Dup#cum sugereaz#Franco (1987; cit n Benga, 2003) semnifica !ia