of 1 /1
The Editorial Board of The Crop Journal Editor-in-Chief Jianmin Wan, Beijing, China Technical Editors Yunbi Xu, Beijing, China Hongjie Li, Beijing, China Xianchun Xia, Beijing, China Jianlong Xu, Beijing, China Jiankang Wang, Beijing, China Weijian Zhang, Beijing, China Managing Editor Weihong Cheng, Beijing, China Associate Editors Guihua Bai, Manhattan, USA Matthew W. Blair, Ithaca, USA Daniel Calderini, Valdivia, Chile Feng Chen, Knoxville, USA Chengci Chen, Moccasin, USA Weidong Chen, Pullman, USA Xiaoya Chen, Shanghai, China Wenfu Chen, Shenyang, China Zhukuan Cheng, Beijing, China Fangmin Cheng, Hangzhou, China Robert L. Conner, Manitoba, Canada Ian Dodd, Lancaster, United Kingdom Junyi Gai, Nanjing, China Baozhu Guo, Tifton, USA Fangpu Han, Beijing, China Chenyang He, Beijing, China Zhonghu He, Beijing, China Jinguo Hu, Pullman, USA Rongfeng Huang, Beijing, China Jianliang Huang, Wuhan, China Scott A. Jackson, West Lafayette, USA Yulin Jia, Stuttgart, USA Weiwei Jin, Beijing, China Lingrang Kong, Tai’an, China Honming Lam, Hong Kong, China Jiansheng Li, Beijing, China Genyi Li, Manitoba, Canada Bailin Li, Wilmington, USA Zhiyong Liu, Beijing, China Chunji Liu, St Lucia, Australia Meiqin Lu, Narrabri, Australia Weihong Luo, Nanjing, China Jianxin Ma, West Lafayette, USA Long Mao, Beijing, China Robert A. McIntosh, Narellan, Australia Timothy D. Murray, Pullman, USA James C. Nelson, Kansas, USA Perry K.W. Ng, East Lansing, USA Qian Qian, Hangzhou, China Lijuan Qiu, Beijing, China Xiao Qiu, Saskatoon, Canada Garry M. Rosewarne, CIMMYT Yongling Ruan, Callaghan, Australia Trushar Shah, ICRISAT Stephen E. Strelkov, Edmonton, Canada Chuanqing Sun, Beijing, China George J. Vandemark, Pullman, USA Rajeev K. Varshney, ICRISAT Daowen Wang, Beijing, China Rod A. Wing, Tucson, USA Fangming Xie, IRRI Lizhong Xiong, Wuhan, China Mingliang Xu, Beijing, China Steven S. Xu, Fargo, USA Wenwei Xu, Lubbock, USA Shizhong Xu, Riverside, USA Yueming Yan, Beijing, China Weikai Yan, Ottawa, Canada Guijun Yan, Perth, Australia Wengui Yan, Stuttgart, USA Haishun Yang, Lincoln, USA Jianchang Yang, Yangzhou, China Guoyou Ye, IRRI Zhaobang Zeng, Raleigh, USA Aimin Zhang, Beijing, China Fusuo Zhang, Beijing, China Xueyong Zhang, Beijing, China Hongbin Zhang, College Station, USA Jianhua Zhang, Hong Kong, China Tianzhen Zhang, Nanjing, China Ming Zhao, Beijing, China Xuhua Zhong, Guangzhou, China Jieyun Zhuang, Hangzhou, China Technical Editor of this issue Hongjie Li, Beijing, China Editorial Staffs Weihong Cheng, Beijing, China Li Ding, Beijing, China

Editorial Board

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Editorial Board

The Editorial Board of The Crop JournalEditor-in-Chief

Jianmin Wan, Beijing, China

Technical Editors

Yunbi Xu, Beijing, ChinaHongjie Li, Beijing, ChinaXianchun Xia, Beijing, China

Jianlong Xu, Beijing, ChinaJiankang Wang, Beijing, ChinaWeijian Zhang, Beijing, China

Managing Editor

Weihong Cheng, Beijing, China

Associate Editors

Guihua Bai, Manhattan, USAMatthew W. Blair, Ithaca, USADaniel Calderini, Valdivia, ChileFeng Chen, Knoxville, USAChengci Chen, Moccasin, USAWeidong Chen, Pullman, USAXiaoya Chen, Shanghai, ChinaWenfu Chen, Shenyang, China Zhukuan Cheng, Beijing, ChinaFangmin Cheng, Hangzhou, ChinaRobert L. Conner, Manitoba, Canada Ian Dodd, Lancaster, United KingdomJunyi Gai, Nanjing, China Baozhu Guo, Tifton, USAFangpu Han, Beijing, ChinaChenyang He, Beijing, ChinaZhonghu He, Beijing, ChinaJinguo Hu, Pullman, USA Rongfeng Huang, Beijing, ChinaJianliang Huang, Wuhan, ChinaScott A. Jackson, West Lafayette, USAYulin Jia, Stuttgart, USAWeiwei Jin, Beijing, ChinaLingrang Kong, Tai’an, ChinaHonming Lam, Hong Kong, ChinaJiansheng Li, Beijing, China Genyi Li, Manitoba, CanadaBailin Li, Wilmington, USAZhiyong Liu, Beijing, ChinaChunji Liu, St Lucia, AustraliaMeiqin Lu, Narrabri, AustraliaWeihong Luo, Nanjing, ChinaJianxin Ma, West Lafayette, USALong Mao, Beijing, ChinaRobert A. McIntosh, Narellan, AustraliaTimothy D. Murray, Pullman, USAJames C. Nelson, Kansas, USA

Perry K.W. Ng, East Lansing, USAQian Qian, Hangzhou, China Lijuan Qiu, Beijing, ChinaXiao Qiu, Saskatoon, CanadaGarry M. Rosewarne, CIMMYT Yongling Ruan, Callaghan, AustraliaTrushar Shah, ICRISATStephen E. Strelkov, Edmonton, CanadaChuanqing Sun, Beijing, ChinaGeorge J. Vandemark, Pullman, USA Rajeev K. Varshney, ICRISAT Daowen Wang, Beijing, China Rod A. Wing, Tucson, USAFangming Xie, IRRI Lizhong Xiong, Wuhan, ChinaMingliang Xu, Beijing, ChinaSteven S. Xu, Fargo, USAWenwei Xu, Lubbock, USAShizhong Xu, Riverside, USAYueming Yan, Beijing, ChinaWeikai Yan, Ottawa, CanadaGuijun Yan, Perth, AustraliaWengui Yan, Stuttgart, USAHaishun Yang, Lincoln, USAJianchang Yang, Yangzhou, ChinaGuoyou Ye, IRRI Zhaobang Zeng, Raleigh, USAAimin Zhang, Beijing, ChinaFusuo Zhang, Beijing, ChinaXueyong Zhang, Beijing, ChinaHongbin Zhang, College Station, USAJianhua Zhang, Hong Kong, ChinaTianzhen Zhang, Nanjing, ChinaMing Zhao, Beijing, ChinaXuhua Zhong, Guangzhou, ChinaJieyun Zhuang, Hangzhou, China

Technical Editor of this issue

Hongjie Li, Beijing, China

Editorial Staffs

Weihong Cheng, Beijing, China Li Ding, Beijing, China