of 1 /1
Shigekazu SATO Tadashi FUKUDA AUJUS· NASUS· LARYNX EDITORS in CHIEF JOONO CHAIRMAN Ichiro KmIKAE EDITORIAL BOARD Manabi HINOKI Toshizo DAlTO Ikuichiro HIROTO Sinsaku HORIGUTI Hatsuo INO Kazutomo KAWAMOTO Takeshi KITAMURA Osamu MIZUKOSHI Yoshihisa NAGOSHI Jin OUCHI Hideo SAITO Shigeji SAITO Toshio SHlROIW A Tokuro SUZUKI Shigeo T AKAHARA Ryo TAKAHASHI Takashi TSUIKI Kaoru YAMAMOTO CO-EDITORS Shunkichi BABA Sotaro FUNASAKA Ichiro FURUUCHI Yasuo HARADA Tadashi HINOHARA· Minoru HIRANO Hajime HIROSE Tomoyuki HosHINO Toshitaka IINUMA· Nobuhiko ISSHIKI Toshiro KANEKO Jin KANZAKI Akikatsu KATAURA Toru MATSUNAGA Goro MooI Yasushi MURAKAMI Yoshiaki NAKAI Yasuya NOMURA Yoichi OGINO Yoshiro OGURA Shinjiro OHNISHI Ken OKAMOTO· Minoru OKUDA Makoto SAKAI· Toshikazu SAKAI Takeo SATO Toyoji SODA Jun-Ichi SUZUKI Kiyoshi TOGAWA Hiroshi TOMITA· Takuya UEMURA Naoaki Y ANAGIHARA Nobuo YOSHIE • regular Co-editors AURIS·NASUS·LARYNX was founded in 1973 by the Society for the Promotion of International Otorhinolaryngology. The Journal serves to promote and encourage the advancement of otorhinolaryngology on an international basis through the free com- munication of important information. AURIS·NASUS·LARYNX is published twice a year and will accept and publish original papers in English, German or French concerning the fundamental and clinical aspects of otorhinolaryngology and its related fields. Notice to Contributors Manuscripts and correspondence should be addressed to Editorial Board Auris' Nasus' Larynx c/o Center for Academic Publications Japan 4-16, Yayoi 2-chome, Bunkyo-ku, Tokyo 113, Japan Notice to Subscribers All Subscription and remittances should be sent to Auris' Nasus' Larynx Business Center for Academic Societies Japan 4-16, Yayoi 2-chome, Bunkyo-ku, Tokyo 113, Japan The Subscription price is US$ 15.00 per year including postage.

Editorial Board

  • Author
    lyquynh

  • View
    214

  • Download
    1

Embed Size (px)

Text of Editorial Board

Page 1: Editorial Board

Shigekazu SATO

Tadashi FUKUDA

AUJUS· NASUS· LARYNX

EDITORS in CHIEF

JOONO

CHAIRMAN

Ichiro KmIKAE

EDITORIAL BOARD

Manabi HINOKI

Toshizo DAlTO

Ikuichiro HIROTO Sinsaku HORIGUTI Hatsuo INO Kazutomo KAWAMOTO Takeshi KITAMURA Osamu MIZUKOSHI Yoshihisa NAGOSHI Jin OUCHI Hideo SAITO Shigeji SAITO Toshio SHlROIW A Tokuro SUZUKI Shigeo T AKAHARA Ryo TAKAHASHI Takashi TSUIKI Kaoru YAMAMOTO

CO-EDITORS

Shunkichi BABA Sotaro FUNASAKA Ichiro FURUUCHI Yasuo HARADA Tadashi HINOHARA· Minoru HIRANO Hajime HIROSE Tomoyuki HosHINO Toshitaka IINUMA· Nobuhiko ISSHIKI Toshiro KANEKO Jin KANZAKI Akikatsu KATAURA Toru MATSUNAGA Goro MooI Yasushi MURAKAMI Yoshiaki NAKAI Yasuya NOMURA Yoichi OGINO Yoshiro OGURA Shinjiro OHNISHI Ken OKAMOTO· Minoru OKUDA Makoto SAKAI· Toshikazu SAKAI Takeo SATO Toyoji SODA Jun-Ichi SUZUKI Kiyoshi TOGAWA Hiroshi TOMITA· Takuya UEMURA Naoaki Y ANAGIHARA Nobuo YOSHIE

• regular Co-editors

AURIS·NASUS·LARYNX was founded in 1973 by the Society for the Promotion of International Otorhinolaryngology. The Journal serves to promote and encourage the advancement of otorhinolaryngology on an international basis through the free com­munication of important information.

AURIS·NASUS·LARYNX is published twice a year and will accept and publish original papers in English, German or French concerning the fundamental and clinical aspects of otorhinolaryngology and its related fields.

Notice to Contributors Manuscripts and correspondence should be addressed to

Editorial Board Auris' Nasus' Larynx c/o Center for Academic Publications Japan 4-16, Yayoi 2-chome, Bunkyo-ku, Tokyo 113, Japan

Notice to Subscribers All Subscription and remittances should be sent to

Auris' Nasus' Larynx Business Center for Academic Societies Japan 4-16, Yayoi 2-chome, Bunkyo-ku, Tokyo 113, Japan

The Subscription price is US$ 15.00 per year including postage.