Economie Internationala

Embed Size (px)

Text of Economie Internationala

ECONOMIE INTERNA IONALCUPRINSCUVNT NAINTE........................... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 1 INTRODUCERE................................ ................................ .................... 4

2 PRODUCTIVITATEA MUNCII FACTOR DETERMINANT AL COMER ULUI INTERNA IONAL ................................ .............................. 7 2.1 Costurile comparative i productivitatea muncii ................................ .... 8 2.2 Avantajul comparativ n teoria lui David Ricardo................................ . 9 2.2.1 Avantajul comparativ, costurile de oportunitate i productivitatea muncii 10 2.2.2 Produc ia, pre urile i posibilit ile de consum ............................. 13 2.3 Productivitatea muncii determin nivelul salariilor ............................... 13 2.3.1 Pre uri i salarii ................................ ................................ ............14 2.3.2 Nivelul salariilor reale ................................ ................................ ..16 2.3.3 Efecte ale modific rii productivit ii................................ .............18 2.4 Dezvolt ri ale modelului ricardian ................................ ....................... 19 2.4.1 Cazul mai multor produse................................ ............................. 19 2.4.2 Cazul mai multor ri................................ ................................ ....21 2.4.3 Cazul mai multor produse i mai multor ri ................................ .23 2.5 Cursul valutar i avantajul relativ ................................ ......................... 24 2.6 Avantajul relativ i costurile de transport ................................ .............25 2.7 Indicatori de m surare a specializ rii interna ionale ............................. 26 3 TEORIA LUI HECKSCHER I OHLIN. ABUNDEN A RELATIV A FACTORILOR DE PRODUC IE ................................ .............................. 28 3.1 Func ii de produc ie i venituri de scar ................................ ...............28 3.2 Intensitatea i abunden a factorilor de produc ie ................................ ......30 3.2.1 Intensitatea factorilor de produc ie ................................ ....................30 3.2.2 Abunden a factorilor de produc ie ................................ ................33 3.3 Modelul Heckscher-Ohlin ................................ ................................ ...33 3.3.1 nzestrarea rilor cu factori de produc ie................................ ......34 3.3.2 Pre urile factorilor i ale m rfurilor ................................ ..............37 3.3.3 Dezvoltarea modelului i verificarea empiric .............................. 40 3.4 Cererea reciproc i schimburile comerciale interna ionale...................45 3.4.1 Cererea ntr-o economie nchis ................................ ...................45 3.4.2 Preferin ele sociale i bun starea ................................ ..................46 3.4.3 Cererea reciproc i curba schimburilor................................ ........49 4 COMER UL INTERNA IONAL I TEHNOLOGIA ............................. 53 4.1 Modelul decalajului tehnologic ................................ ............................ 54 4.2 Teoria ciclului produsului ................................ ................................ ....56 4.3 Curbele nv rii i comer ul interna ional ................................ ............62

2

Economie interna ional

5 COMER UL INTERNA IONAL I CRE TEREA ECONOMIC ....... 68 5.1 Efectele cre terii asupra comer ului exterior ................................ ........ 68 5.2 Cre terea economic , consumul, produc ia i comer ul interna ional .... 70 5.2.1 Cre terea economic , consumul i comer ul interna ional. ............ 70 5.2.2 Cre terea economic , produc ia i comer ul interna ional. ........... 71 5.3 Modificarea cantitativ i calitativ a stocului de factori de produc ie, cre terea economic i comer ul interna ional................................ .................. 71 5.3.1 Modificarea cantitativ a stocului de factori de produc ie, cre terea economic i comer ul interna ional. ................................ ........................... 72 5.3.2 Progresul tehnic ................................ ................................ ............... 74 5.4 Efectele comer ului exterior asupra cre terii economice ................. 77 6 COMER UL INTERNA IONAL I CONCUREN A IMPERFECT 83 6.1 Economiile de scar i costurile de produc ie ................................ ....... 83 6.1.1 Costurile de produc ie totale ................................ ........................ 83 6.1.2 Costurile medii ale produc iei ................................ ...................... 85 6.1.3 Costurile marginale de produc ie................................ .................. 86 6.2 Teoria concuren ei imperfecte................................ .............................. 87 6.2.1 Oligopolul i schimburile interna ionale. ................................ ...... 88 6.2.2 Competi ia monopolist i comer ul interna ional......................... 92 6.3 Schimburile inter- i intraindustriale ................................ .................... 95 6.3.1 Verificarea empiric a schimburilor intra-industriale.................... 95 6.3.2 Efectele subven iilor de export. ................................ .................... 97 6.4 Comer ul interna ional cu bunuri diferen iate i servicii ....................... 98 6.4.1 Concuren imperfect pe pie ele mondiale. ................................ . 99 6.4.2 Comer ul interna ional cu bunuri diferen iate ................................ .. 103 6.4.2 Efecte ale modific rii preferin elor................................ ............. 106 6.5 Efectele barierelor ne tarifare n comer ul interna ional...................... 107 6.5.1 Contingentele la import................................ .............................. 107 6.5.2 Echivalentul vamal al unei norme de calitate, aplicate cu scop protec ionist ................................ ................................ .............................. 108 6.6 Comer ul interna ional cu servicii ................................ ...................... 110 6.6.1 Cerin a men inerii identit ii ................................ ...................... 110 6.6.2 Cerin a p str rii identit ii i comer ul interna ional cu servicii .. 111 6.7 Cercet ri empirice ................................ ................................ ............. 114 6.7.1 Diferen e privind caracteristicile de calitate ale produselor 114 6.7.2 Efectele obstacolelor cantitative la import asupra calit ii i pre urilor m rfurilor importate................................ ................................ ... 114

7 DEPLASAREA INTERNA IONAL A FACTORILOR DE PRODUC IE ................................ ................................ ........................... 115 7.1 Deplasarea interna ional a capitalului................................ ................... 115 6.7.3 Arbitrajul ................................ ................................ ................... 116 7.1.2 Deplasarea capitalului n modelul ricardian ................................ 118 7.1.3 Deplasarea capitalului n modelul Heckscher Ohlin................. 122 7.1.4 Efecte dinamice ale deplas rilor interna ionale de capital........... 124 7.2 Produc ia multina ional i taxarea transna ional .............................. 125 7.3 Deplasarea interna ional a for ei de munc ................................ ....... 129

Productivitatea muncii factor determinant al comer ului interna ional

3

8

TAXELE VAMALE I COMER UL INTERNA IONAL .................. 133 8.1 Argumente ale protec iei vamale ................................ ........................ 133 8.2 Efectele taxelor vamale ................................ ................................ ...... 135 8.2.1 Cazul unei ri mici ................................ ................................ ... 135 8.2.2 Cazul a dou ri mari ................................ ............................... 136 8.2.3 Efectul taxei vamale asupra raportului de schimb ...................... 138 8.3 Politica vamal ................................ ................................ .................. 140 8.3.1 Impunerea vamal optim ................................ .......................... 140 8.3.2 Taxe vamale de retorsiune ................................ ......................... 144 8.4 Taxa vamal efectiv ................................ ................................ ......... 146 8.4.1 Calculul taxei vamale efective ................................ ................... 147 8.4.2 Eviden ierea efectului taxelor vamale asupra produsului finit i celui intermediar ................................ ................................ ........................ 150 8.5 Rezultate empirice ................................ ................................ ............ 151 8.5.1 Cercet ri n leg tur cu taxele vamale ................................ ....... 151 8.5.2 Cercet ri referitoare la rata protec iei efective............................ 152 8.5.3 Cercetarea empiric privind efectele unei impuneri vamale optime implicite. ................................ ................................ ........................ 152 COMER UL INTERNA IONAL I INTEGRAREA ECONOMIC 156 9.1 Trepte ale integr rii economice ................................ .......................... 156 9.2 Efectele zonei de liber schimb ................................ ............................ 157 9.2.1 Cazul unei ri mici ................................ ................................ .... 157 9.2.2 Cazul unei ri mari ................................ ................................ .... 160 9.3 Efectele uniunii vamale ................................ ................................ ...... 162 9.3.1 Particularit i fa de zonele de liber schimb ............................... 162 9.3.2 Echilibrul schimburilor n condi iile unei uniuni vamale ............. 163 9.3.3 Curba ofertei de export pentru o uniune vamal .......................... 164 9.4 Alte efecte ale rela iilor comerciale preferen iale................................ 166 9.5 Rezultate ale studiilor empirice privind efectele acordurilor preferen iale 168

9

10 MODELUL BALAN EI DE PL I ................................ ............... 171 10.1 Definire ................................ ................................ ............................. 171 10.2 Echilibrul ................................ ................................ ........................... 172 10.2.1 Contul curent i venitul na ional. ................................ ................ 174 10.2.2 Soldurile balan ei curente i a capitalurilor - dou fa ete ale aceleia i medalii ................................ ................................ ........................ 175 10.3 Comer ul interna ional "inter-temporal" ................................ ............. 176 10.4 Mobilitatea capitalului, ratele de schimb i politicile interne............... 181 10.4.1 Modelul Fleming-Mundell................................. ......................... 182 10.4.2 Politica monetar n condi iile ratei de schimb flexibile. ............. 184 10.4.3 Politica fiscal n condi iile ratei de schimb flexibile. ................. 185 10.5 Efectul modific rii cursului valutar asupra balan ei curente. Studiu de caz 186 11 TEORII PRIVIND FORMAREA RATEI DE SCHIMB ................... 194 11.1 Teorii ce pornesc de la factori din economia real .............................. 196

4

Economie interna ional

11.1.1 Teoria parit ilor puterii de cump rare ................................ ....... 196 11.1.2 Teoria veniturilor ................................ ................................ ....... 196 11.2 Teorii ce pornesc de la factori de natur financiar ............................ 196 11.2.1 Teoria parit ii ratelor de dobnzi ................................ .............. 196 11.2.2 Teoria portofoliilor de active financiare ................................ ..... 197 11.2.3 Teoria "monetarist " a cursului valutar ................................ ...... 197 11.2.4 Modelul lui Dornbusch ................................ .............................. 197 11.2.5 Modele dinamice de portofoliu ................................ .................. 198 11.3 Teorii ne tradi ionale ................................ ................................ ....... 198 11.3.1 Modele bazate pe a tept ri ra ionale................................ ........... 198 11.3.2 Modelul primei de risc ................................ ............................... 198 11.3.3 Ipoteza noilor informa ii ................................ ............................ 199 11.3.4 Baloanele speculative ra ionale ................................ .................. 200 11.3.5 Ipoteze privind a tept rile ne ra ionale ................................ ....... 200 11.4 Incertitudinea i a tept rile n tranzac iile interna ionale. Studiu de caz 201 11.4.1 A tept rile i ratele beneficiului ................................ ................. 201 11.4.2 Incertitudinea i atitudinea fa de risc ................................ ....... 202 11.4.3 A tept rile i rata schimbului ................................ ..................... 205 12 BIBLIOGRAFIE................................ ................................ ............ 206

1

INTRODUCERE

Economia interna ional studiaz ansamblul leg turilor dintre economiile na ionale, realizate prin comer ul cu bunuri i servicii, fluxurile monetare i investi iile reciproce. n ultimele decenii deplasarea interna ional a capitalului i m rfurilor a cunoscut o dinamic superioar produc iei mondiale (produsului brut mondial*), a a dup cum se eviden iaz n Figura 1.1, dar evolu ia accelerat a primilor doi dintre cei trei indicatori men iona i a devenit o necesitate, abia dup ce valorificarea factorilor de cre tere interni ai economiilor na ionale s-a apropiat de limitele sale obiective.1975 = 100, scar logaritmic

Fluxurile interna ionale de capital

Comer mondial

PIB

*

PIB cuprinde i valoarea serviciilor i construc iilor

Productivitatea muncii factor determinant al comer ului interna ional

5

Figura 1.1: Fluxurile interna ionale de capital, comer ul mondial (volum) i produsul brut mondialSursa: FMI, Deutsche Bundesbank, Der Spiegel, 2002

Evolu ia mai stabil a PIB fa de cea a comer ului mondial i a fluxurilor interna ionale de capital este consecin a raportului de determinare ntre produc ie i celelalte componente ale economiei interna ionale. Expansiunea spectaculoas a fluxurilor interna ionale de capital din ultimele decenii a fost precedat de cea a comer ului interna ional, care, prin ritmurile nalte din a doua jum tate a secolului 20, a devansat produc ia mondial , fapt ilustrat n figura 1.2.

160 exp. volum 140

120

100

80

produc ie

exp valoare

60

PIB

40

20

0 1950 1952 1954 1956 1958 1960 1962 1964 1966 1968 1970 1972 1974 1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 ani

Figura 1.2: Indicii exportului, produc iei i PIB mondial (1995 = 100)Sursa datelor: OECD, World Economic Outlook, 2003

Economia global creat prin complexele interdependen e ale economiilor na ionale este n prezent un spa iu turbulent, genernd oportunit i economice n rapid succesiune, dar i riscuri. Cre terea vijelioas a schimburilor este nso it de frecvente dezechilibre, care sunt n mod necesar compensate prin fluxuri financiare formate ntre pie ele na ionale de capital. Economia interna ional folose te acelea i metode fundamentale de analiz ca i celelalte domenii ale economiei, ntruct motiva iile i comportamentul indivizilor sunt acelea i n tranzac iile interne, ca i n cele interna ionale. Apar ns i probleme distincte, ce decurg din interac iunea statelor suverane i din existen a frontierelor politice.

6

Economie interna ional

Temele specifice economiei interna ionale sunt: avantajele i structura comer ului interna ional, protec ionismul, balan ele de pl i, determinarea ratei de schimb, coordonarea politicilor interna ionale i pie ele interna ionale de capital. Comer ul interna ional este avantajos chiar dac nu n egal m sur tuturor rilor participante la schimburi. Permite rilor ca, prin specializarea n producerea unei game mai nguste de m rfuri s utilizeze mai intens resursele abundente i ieftine i s beneficieze de avantajele economiilor de scar . Beneficiile comer ului interna ional nu se limiteaz doar la schimburile de bunuri i servicii. Apar avantaje i din compensarea unor fluxuri de m rfuri i servicii cu fluxuri ale for ei de munc i de capitaluri, acest din urm caz reprezentnd schimbul de bunuri curente pentru bunuri viitoare. Schimburile interna ionale de active (particip ri la capital sau titluri de credit) ofer posibilitatea diversific rii avu iei fiec rei ri i reducerii variabilit ii venitului. De i, n general, toate rile c tig din comer ul interna ional, nu toate grupurile din aceste ri au mereu de c tigat: apar efecte asupra distribuirii veniturilor. De obicei sunt dezavantaja i produc torii de m rfuri concurate de importuri i c tig consumatorii acestor m rfuri. Adesea acest fenomen face obiectul unor prelungi dezbateri politice. O preocupare major este explicarea structurii schimburilor interna ionale. Pe lng teoria tradi ional a avantajelor comparative, au ap rut unele care sugereaz i o substan ial contribu ie a ntmpl rii la specializarea interna ional . Problemele economice sunt nso ite de unele de politic comercial , innd seama de efectul concuren ei externe asupra prosperit ii industriilor na ionale. Guvernele caut , fie s pun la ad post industriile autohtone de concuren a str in limitnd importurile, fie s le ajute n competi ia mondial , acordndu-le subven ii. Economia interna ional ofer cadru analitic i criterii pentru determinarea efectelor politicilor cu inciden asupra comer ului interna ional. Experien a arat c , n orientarea politicii comerciale, sunt adesea mai importante conflictele de interese din interiorul unei ri, dect conflictele de interese dintre ri. Un concept de maxim importan pentru economia interna ional este balan a de pl i. n elegerea ei necesit precizarea contextului de analiz : al mi c rilor interna ionale de capital, al tranzac iilor reflectate prin conturile na ionale sau al politicii monetare. O diferen semnificativ a economiei interna ionale fa de alte ramuri ale economiei, rezult din faptul c statele au propria moned na ional . Determinarea ratei schimbului este o problem relativ recent , dar de importan crucial . S-au dezvoltat teorii noi cu privire la fluctua iile acesteia. O alt problem major se refer la efectele politicilor economice ale unor ri asupra altora. Dac n materie de politic comercial cooperarea devine prin tradi ie regula, coordonarea politicilor macroeconomice interna ionale con ine nc elemente de incertitudine. n anii 80 s-a manifestat acut criza datoriei externe a rilor n curs de dezvoltare fa de cele dezvoltate. Dar crize financiare s-au manifestat i n anii 90, dup avalan a unor investi ii supradimensionate, orientate spre pie ele emergente. Cre terea masiv a comer ului mondial din ultimii 50 de ani a fost nso it i chiar dep it ca ritm, de cre terea pie ei interna ionale de capital, care leag pie ele na ionale . Pie ele interna ionale de capital difer de cele na ionale: pe de-o parte trebuie s fac fa reglement rilor speciale impuse de fiecare ar

Productivitatea muncii factor determinant al comer ului interna ional

7

investi iilor str ine, pe de alt parte ofer oportunit i de a ocoli reglement rile pie elor na ionale. Apar riscuri n primul rnd cel valutar (de exemplu, fluctua ia cursului /$), iar n al doilea rnd, riscul de ar . Desigur, cre terea importan ei pie elor interna ionale de capital necesit o mai mare aten ie din partea tiin ei economice. Corespunz tor celor dou fa ete ale domeniului studiat, economia interna ional are (cu scopuri didactice) dou componente: real i monetar . Componenta real abordeaz cu prec dere comer ul interna ional tranzac ii ce implic o deplasare fizic a bunurilor sau a unor resurse economice tangibile, iar componenta monetar se refer la tranzac ii cu caracter financiar, chiar dac n lumea real cele dou feluri de tranzac ii se ntrep trund. Prima component utilizeaz instrumentarul analitic al microeconomiei, iar cea de-a doua se folose te, mai ales, de instrumentarul macroeconomiei. Totu i, recent, economi tii acord i n acest din urm domeniu, aten ie abord rii din perspectiva microeconomiei. Capitolele 2 - 5 ale lucr rii sunt consacrate respectiv influen ei produc iei, nzestr rii cu factori de produc ie, tehnologiei i cre terii economice asupra economiei interna ionale. Se abordeaz apoi noile mecanisme ale schimburilor comerciale interna ionale (capitolul 6), efectele deplas rii interna ionale a factorilor de produc ie (capitolul 7), ale taxelor vamale (capitolul 8) i integr rii economice (capitolul 9) asupra economiei interna ionale, iar ultimele dou capitolule trateaz balan a de pl i (capitolul 10), respectiv formarea ratei de schimb i unele aspecte ale managementului valutar interna ional (capitolul 11).

2 PRODUCTIVITATEA MUNCII FACTOR DETERMINANT AL COMER ULUI INTERNA IONALComer ul exterior permite mbun t irea eficien ei economice, respectiv structurii produc iei na ionale, m rirea venitului na ional i n final cre terea bun st rii. Eficien a economic este raportul dintre efectul util i efortul depus ntrun anumit domeniu al economiei. Efectul util se m soar prin sporul de utilitate* ocazionat prin desf urarea unei activit i i este reflectat de pre , iar efortul const n cheltuirea suplimentar de resurse de produc ie, concretizate n costurile** respectivei activit i. O economie na ional este n echilibru, atunci cnd raportul ntre utilitatea marginal i costul marginal este acela i pentru toate activit ile. Aceast situa ie este definit drept optim economic, iar pre urile corespunz toare sunt pre uri optime pentru economia na ional respectiv . Optimului economic i corespunde cel mai nalt nivel al bun st rii, resursele de produc ie i tehnologia fiind date. Teoria economic demonstreaz , i realitatea practic eviden iaz c schimburile economice cu str in tatea, n general rela iile economice externe ale unei ri, judicios configurate, permit economiei na ionale s realizeze un nivel de

*

**

Utilitatea marginal Este vorba de costul marginal.

8

Economie interna ional

echilibru general superior celui aferent st rii de autarhie, i astfel s ating un nivel mai nalt al bun st rii. n continuare se vor urm ri efectele schimburilor economice externe asupra produc iei, consumului, raportului de schimb, i bun st rii ntr-o economie na ional .

Costurile comparative i productivitatea munciiComer ul exterior este desf urat cu prec dere de persoane fizice i ntreprinderi. Motiva ia lor este aceea de a cump ra bunuri i servicii acolo unde sunt mai ieftine, i vinde acolo unde pot ob ine pre uri mai ridicate. i guvernele pot fi angajate n tranzac ii de comer exterior, dar adesea au motiva ie diferit . De exemplu Comisia Uniunii Europene cump r produse agricole de la fermierii din Uniune la pre uri ridicate i le revinde n afara Uniunii la pre uri sc zute. Uneori guvernele achizi ioneaz bunuri sau servicii de la produc torii interni, de i le-ar putea ob ine din str in tate la pre uri mai sc zute. n continuare se abordeaz acele schimburi comerciale, care au ca scop profitul. Comer ul astfel desf urat, poate fi considerat drept arbitraj care valorific diferen ele de pre , superioare costurilor de transport i de tranzac ie, care ar exista n absen a comer ului, fapt ilustrat n figura 2.1. Diagramele A i B din figura 2.1 prezint condi iile echilibrului par ial ale cererii i ofertei pentru o marf n rile A, respectiv B. n absen a comer ului pre ul de echilibru din A va fi mai sc zut dect n B (PA < PB). Diagrama din mijloc reflect oferta excedentar de marf din ara A la pre uri superioare celui de echilibru al acestei ri n stare de autarhie i cererea excedentar din B la pre uri inferioare celui de echilibru al acestei ri n stare de autarhie. Ob inem astfel oferta de export a rii A i cererea de import a rii B. Considernd c pia a interna ional se reduce la cele dou ri, i n absen a costurilor de transport, echilibrul se va stabili la pre ul comun P*, diferen a de pre fiind eliminat prin exportul cantit ii Q* din A n B. La acest pre , cererea i oferta mondial sunt egale. Cererea i oferta suplimentare P oferta PA cerere a O Q O Q* PB P* PA cererea suplimentar (B) Q O cererea oferta suplimentar (A) P oferta

A P

B

Q

Productivitatea muncii factor determinant al comer ului interna ional

9

Figura 2.1: Cererea, oferta i comer ul exterior

n condi iile schimbului dintre ri nu se observ diferen e de pre uri, dar ele apar dac volumul schimburilor scade sub nivelul de echilibru. Direc ia fluxurilor comerciale este determinat de pre urile anterioare schimbului, la rndul lor determinate de condi iile cererii i ofertei din cele dou ri. Condi iile cererii pot diferi datorit deosebirilor n privin a gusturilor sau nevoilor, de exemplu ntro ar nordic se cheltuie te o parte mai mare din venit pentru nc lzire, dect ntro ar meridional . Condi iile ofertei pot varia ca urmare a diferen elor dintre ri privind tehnologia, sau privind disponibilul de factori de produc ie. Pe de alt parte, dac fie condi iile cererii, fie ale ofertei sunt perfect elastice*, aceasta va determina pre ul. Astfel, dac o ar este suficient de mic , ea va beneficia de o cerere perfect elastic pentru exportul s u, respectiv ofert pentru importul s u, chiar dac cererea i oferta la nivel mondial pentru aceste produse sunt inelastice. De exemplu, oferta mondial de petrol nu este perfect elastic fa de pre , dar o ar mic i poate satisface de pe pia a mondial ntreaga sa cerere de petrol, f r a influen a pre ul acestuia. O asemenea ar este un primitor pasiv al pre ului. Pe de alt parte, n modelul ricardian dac un produs poate fi fabricat la costuri constante atunci oferta acestuia este perfect elastic la acest cost, care determin pre ul. Din diagrama prezentat nu rezult c schimburile economice interna ionale ar putea fi influen ate i explicate de economii de scar i de competi ia imperfect , mprejur ri ce apar n realitate. Acestea vor fi luate n considerare ntr-o etap ulterioar a analizei, dup ce se vor fi trecut n revist efectele deosebirilor dintre ri privind productivitatea muncii, apoi cele privind cererea i oferta cnd sunt folosi i doi factori de produc ie, diferen ele de costuri ca urmare a nzestr rii relative diferite cu factori de produc ie i ca urmare a capacit ii tehnologice distincte.

Avantajul comparativ n teoria lui David RicardoTeoria avantajului comparativ poate fi formulat n termeni moderni, anume c este neeficient din punct de vedere paretian* s existe mai mult de o ar , care s produc dou sau mai multe bunuri la costuri marginale relative de produc ie diferite. Ricardo a demonstrat c schimbul comercial reciproc avantajos poate fi ocazionat tocmai prin nl turarea acestei ineficien e. n model se vor aborda n continuare nzestrarea cu factori de produc ie i productivitatea acestora innd seama de func ionarea pie ei factorilor, pentru a se eviden ia latura ofertei unei economii n rela ii cu str in tatea. Cu ajutorul modelului se caut a se explica structura schimburilor, formarea raportului de schimb, respectiv nivelul c tigurilor ob inute prin schimburi i repartizarea acestora ntre ri. Modelul porne te de la cteva premise, care-i confer un caracter simplu i func ional, i anume: Sunt dou ri i dou bunuri. Num rul rilor trebuie ns extins, dac se urm re te efectuarea de cercet ri empirice.n cazul elasticit ii perfecte, curbele cererii i ofertei se exprim grafic p rin drepte orizontale. Eficien a paretian este condi ia potrivit c reia nu este posibil s se ob in un c tig f r a suporta un cost. Are leg tur cu conceptul de cost de oportunitate, avnd n vedere c o condi ie a ineficien ei la Pareto este atunci cnd un deziderat economic poate fi ob inut cu cost de oportunitate zero.* *

10

Economie interna ional

Produc ia fiec rui bun din ambele ri ndepline te condi ia veniturilor constante de pe urma intr rii unui singur factor de produc ie munca. Aceast condi ie este esen ial pentru cercetarea diferen elor relative n productivitatea muncii. Costul bunurilor este dat de cheltuiala de munc aferent . Se eviden iaz rela ia dintre pre urile m rfurilor i salarii. Munca este mobil ntre industriile unei ri, dar imobil ntre ri, astfel c salariile se egalizeaz n interiorul unei ri, dar difer ntre dou sau mai multe ri. n absen a acestei premise, ar trebui demonstrat de ce munca nu migreaz din rile cu productivitate sc zut , n cele cu productivitate ridicat . Nu exist costuri de transport. Aceast premis ar putea fi omis , dac cheltuielile de transport ar fi moderate. Dar mai sunt bunurile ne exportabile, la care costul transportului este prohibitiv i care necesit o abordare separat . De i modelul lui Ricardo se dezvolt pe baza premiselor men ionate, principala sa concluzie este, de fapt, independent de acestea. Ricardo consider economia interna ional format din 2 ri: Anglia i Portugalia, iar schimburile interna ionale constituite din 2 grupe de marf : una numit vin, alta numit stof . Portugalia are productivitate a muncii mai ridicat dect Anglia, n producerea ambelor grupe de marf . n condi iile specializ rii produc iei celor 2 ri la grupa de marf unde costul comparativ este mai mic, produc ia mondial o va dep i considerabil pe cea care s-ar ob ine n condi ii de autarhie (Tabelul 2.1). Tabelul 2.1: Produc ia n condi ii de autarhie i n condi ii de specializare interna ionalProduc ia n condi ii de autarhie Cheltuieli de Cantit i munc produse ri/M rfuri Anglia Portugalia Total Vin 120 80 Stof 100 90 Vin 100 100 200 Stof 100 100 200 Specializarea interna ional Cheltuieli de munc Cantit i produse Vin 0 170 Stof 220 0 Vin 0 212,5 212,5 Stof 220 0 220

Costuri comparative Vin/stof 1,2 0,888889 Stof /vin 0,83333 1,125

Compara ia de costuri de produc ie se poate face ntre m rfuri sau ntre ri, la aceea i marf . rile vor putea beneficia de cre terea produc iei mondiale, procurndu- i din import marfa pe care nu o produc, n schimbul exportului m rfii n a c rei produc ie s-au specializat.

Avantajul comparativ, costurile de oportunitate i productivitatea muncii

Productivitatea muncii factor determinant al comer ului interna ional

11

Pentru a ilustra mai general modelul lui David Ricardo, folosim urm torul exemplu numeric: ax este cantitatea de munc necesar pentru a produce o unitate de X n ara A ay este cantitatea de munc necesar pentru a produce o unitate de Y n ara A bx este cantitatea de munc necesar pentru a produce o unitate de X n ara B by este cantitatea de munc necesar pentru a produce o unitate de Y n ara B Valorile numerice ale acestor intr ri de munc sunt prezentate n tabelul 2.2. Tabel 2.2: Intr rile de munc ri \ bunuri A B Productivit. relativ a muncii A/B X ax = 1 bx = 4 bx / ax = 4 Y ay = 2 by = 4 by / ay = 2 Cost de oportunitate Y / X ay / ax = 2 by / bx = 1

Inversul coeficien ilor ai reprezint productivitatea muncii n ara A pentru bunul i. Atunci b x / ax reprezint productivitatea muncii n produc ia bunului X n ara A, raportat la ara B. Se afirm c o ar de ine avantaj comparativ la un bun, dac productivitatea relativ a muncii n fabricarea acestuia este mai nalt dect la celelalte bunuri. Astfel, dac bx / ax > by / ay, atunci ara A are un avantaj comparativ n produc ia lui X i n mod necesar B are avantaj comparativ n produc ia lui Y. n exemplul numeric prezentat, munca este n ambele sectoare mai productiv n ara A dect n ara B : de patru ori mai productiv n industria X i de dou ori mai productiv n industria Y. Rezult c ara A de ine avantaj comparativ la bunul X, iar ara B, la bunul Y. C tigul de pe urma comer ului exterior bazat pe avantajul comparativ se poate interpreta totodat drept c tig bazat pe diferen ele n costurile de oportunitate. n modelul ricardian costul de oportunitate al bunului Y n raport cu bunul X este ay / ax n ara A i by / bx n ara B. Dac aceste costuri de oportunitate difer i ambele ri produc ambele bunuri, pot fi ob inute c tiguri din realocarea produc iei i practicarea comer ului. n tabelul 2.2 costul de oportunitate al lui Y n raport cu X are valoarea 2 n ara A i valoarea 1 n ara B. Pornind de la aceste date, se pot ob ine c tiguri prin schimburi comerciale, deplasnd resursele de munc de la Y la X n ara A, unde se pot

12

Economie interna ional

ob ine dou unit i X cu costul unei unit i Y, i procednd n sens invers n ara B, unde fiecare unitate adi ional de Y produs , cost o unitate de X. Condi ia bx / ax > by / ay, potrivit c reia ara A are avantaj relativ de productivitate n ob inerea bunului X, iar ara B are avantaj comparativ n ob inerea lui Y, este echivalent cu ay / ax > by / bx, potrivit c reia costul de oportunitate al lui Y n raport cu X este mai ridicat n ara A dect n ara B. Trebuie remarcat faptul c schimburile comerciale profitabile bazate pe diferen e ale costurilor de oportunitate ale acelora i bunuri ntre ri diferite sunt eviden iate f r echivoc, indiferent c aceste costuri se exprim doar n cheltuieli de munc , sau i de al i factori de produc ie. Este neeficient n sens paretian ca doi produc tori s ob in acelea i bunuri la costuri marginale relative de produc ie diferite. Comer ul interna ional bazat pe avantajul comparativ genereaz c tiguri ca urmare a nl tur rii sau diminu rii acestei ineficien e.

Y LA/ay=2 0 LB/by=15 A

posibilit ile de produc ie posibilit ile de consum la un pre intermediar

B LB/by=15 LA/ax=40 X

Figura 2.2: Posibilit ile de produc ie i consum

Modelul ricardian poate fi exprimat grafic (figura 2.2) considernd oferte fixe de munc n fiecare din ri : LA i LB. Pornind de la aceste nzestr ri fixe cu munc i innd seama de func iile de produc ie, putem ob ine pentru fiecare dintre ri frontiera posibilit ilor de produc ie caracterizat de costuri constante: LA = Xax + Yay i LB = Xbx + Yby 2.2 2.1

Pantele acestor drepte sunt tocmai costurile de oportunitate ale lui Y n raport cu X n fiecare din ri. Schimbul de bunuri ntre ri la costuri de oportunitate situate ntre cele specifice rilor partenere are ca efect ob inerea unor posibilit i de consum n fiecare ar , superioare celor din condi ii de autarhie. dou n figura 2.2 sunt trasate frontierele posibilit ilor de produc ie pentru cele ri, innd seama de coeficien ii de intr ri de munc din tabelul 2.2 i dnd

Productivitatea muncii factor determinant al comer ului interna ional

13

resurselor de munc valorile de 40 unit i munc n ara A, respectiv 60 unit i munc n ara B. Inversele pantelor celor dou drepte ale posibilit ilor de produc ie reprezint costurile de oportunitate ale producerii lui Y n raport cu X n fiecare din ri.

Produc ia, pre urile

i posibilit ile de consum

n absen a comer ului exterior i dac ambele bunuri sunt cerute i produse pe plan na ional, pre ul relativ al bunurilor va fi tocmai costul de oportunitate, iar posibilit ile de consum ale economiei vor fi limitate la cele ale produc iei. Dac o ar poate face comer la un pre interna ional diferit de costurile interne de oportunitate, acea ar se poate specializa n produc ia bunului care pe plan interna ional este relativ scump, importnd bunul relativ ieftin. n acest model apare specializarea complet , datorit caracterului constant al costurilor de produc ie. n modelul cu dou ri comer ul interna ional se poate realiza la orice pre relativ situat ntre costurile de oportunitate (pre urile) na ionale. Acest fapt este eviden iat n figura 2.2, unde fiecare ar se specializeaz pe produsul la care de ine avantaj comparativ, importnd cel lalt produs. Posibilit ile de consum pentru fiecare ar sunt determinate de volumul produc iei i de pre . Inversa pantei dreptelor posibilit ilor de consum este pre ul lui Y n raport cu X, identic n ambele ri n condi iile efectu rii schimbului reciproc. Se poate observa c linia posibilit ilor de consum se afl , pentru ambele ri, n afara frontierei posibilit ilor de produc ie, adic comer ul exterior creeaz pentru fiecare ar posibilit i de consum superioare celor din condi ii de autarhie. Distribu ia ntre ri a c tigurilor din comer depinde n acest model, de pre ul relativ al m rfurilor. Beneficiul din comer al unei ri este egal cu diferen a dintre raportul de schimb i costul de oportunitate intern al rii. Este posibil i situa ia ca schimbul s se realizeze la un pre relativ egal cu costul de oportunitate al uneia dintre ri. n asemenea situa ie respectiva ar va produce ambele bunuri i nu va beneficia de c tig de pe urma comer ului exterior. Modelul men ionat consider doar latura produc iei i nu r spunde dect par ial la ntrebarea privind m rimea raportului de schimb, ar tnd c se afl situat ntre costurile de oportunitate din cele dou ri, determinate la rndul lor de productivit ile muncii: ay / ax Py/Px by / bx. Pentru a preciza m rimea raportului de schimb, sunt necesare informa ii i cu privire la condi iile cererii* din cele dou ri. n absen a acestor informa ii putem afirma totu i c , o ar foarte mic angajat n schimburi economice cu una mult mai mare poate ob ine c tig din faptul c raportul de schimb interna ional este apropiat de pre urile relative interne din ara mai mare, la care produc ia i cererea nu au fost semnificativ afectate de schimburile respective. Aceasta este situa ia unei ri ca Luxemburg sau Emiratele Arabe, care au parteneri comerciali mari. Tot astfel se poate afirma c o ar mic , mult timp izolat de economia mondial , are mult de c tigat n momentul cnd se deschide spre comer ul mondial, cu condi ia s valorifice judicios c tigul din comer (Albania).

Productivitatea muncii determin nivelul salariilor*

Acestea vor fi abordate n capitolul urm tor.

14

Economie interna ional

Pre uri i salariin desf urarea real a importurilor i exporturilor avem de-a face cu costuri monetare i pre uri. Se pune ntrebarea cum se reflect n aceste costuri i pre uri avantajul comparativ, care determin orientarea fluxurilor comerciale. Rela ia dintre costuri i pre uri pe de o parte i cheltuielile de munc , pe de alt parte o ofer salariile. Fie salariile WA i WB respectiv n rile A i B. Costurile de produc ie n expresie monetar (n condi ii de autarhie) vor fi cele din tabelul 2.3. Tabel 2.3: Costurile de produc ie n expresie monetar ara \ Produsul A B X WAa x WBbx Y WAa y WBby Pre ul relativ al lui Y raportat la X ay / ax by / bx

ntruct salariile sunt exprimate ca sume de bani pe unitatea de timp, iar cheltuielile de munc sunt exprimate ca timp de munc necesar pentru producerea unui bun, produsul lor, adic costurile de produc ie se exprim ca sume de bani pe unitatea fizic de produs. De men ionat c pre urile relative ale m rfurilor nu sunt exprimate n bani sau unit i de timp de munc , ci, n condi ii de autarhie ele sunt date de costurile de oportunitate *. Important pentru orientarea fluxurilor comerciale ntre cele dou ri este salariul relativ. n exemplul dat mai sus ntruct bx / ax > by / ay, ara A dispune de avantaj comparativ la bunul X, iar ara B la bunul Y. Pentru a func iona comer ul reciproc, este necesar ca n costurile monetare s se reflecte avantajul comparativ, cu alte cuvinte costul monetar pentru producerea lui X n A s fie mai mic dect al producerii acestuia n ara B. Condi ia este ca WAa x < WBbx. La fel, dac ara B export bunul Y este necesar ca WAa y > WBby. Rezult c bx / ax > WA / WB > by / ay**. Salariile relative din cele dou ri trebuie s fie n concordan cu productivit ile relative ale muncii la cele dou bunuri. n exemplul dat productivitatea muncii n ara A este de patru ori mai mare dect n ara B pentru producerea bunului X i de dou ori mai mare n producerea bunului Y. Salariile n ara A vor fi de dou pn la patru ori mai mari dect n ara B. ara cu productivitate mai mic va putea exporta produsul industriei la care salariul reprezint o frac iune mai mic n compara ie cu productivitatea muncii, raportat la m rimea corespunz toare a celeilalte ri. Tot astfel, ara cu productivitatea muncii mai ridicat , va exporta produsul industriei la care salariul dep e te n propor ie

Consider m c salariul ntr-o ar este acela i n toate industriile. Rela ia r mne valabil i cnd n locul semnului > punem semnul . Una din ri va produce ambele bunuri, iar cealalt se va specializa complet. Consider m c nu sunt cheltuieli de transport.**

*

Productivitatea muncii factor determinant al comer ului interna ional

15

mai mic comparativ cu productivitatea muncii, m rimea corespunz toare de la ara partener . Dac ntr-una din ri salariul ar fi n afara intervalului permis de rela iile dintre productivit ile muncii din cele dou ri, s-ar declan a procese care ar conduce la stabilirea unui salariu real n concordan cu aceste rela ii. Pornind de la exemplul luat, s consider m c n ara A salariul pe or este de 6 , iar n ara B de 4 . n ara A marfa X va costa 6 , iar marfa Y 12 , n timp ce n ara B ambele m rfuri vor costa 16 . ara B nu va putea concura la nici una din m rfuri. Ambele m rfuri se vor produce n ara A. ara B va nregistra deficit n balan a de pl i i omaj. Ca urmare a omajului salariile probabil vor sc dea, iar ca urmare a deficitului balan ei de pl i moneda acestei ri se va deprecia. Se va nregistra cu certitudine o sc dere a salariului real n ara B, proces care va dura pn la stabilirea concordan ei cu nivelul relativ al productivit ii muncii. Dac produc ia i schimburile dintre ri s-ar realiza n concordan cu cerin ele avantajului comparativ, atunci pre ul n condi ii de specializare n produc ie i liber schimb al lui X ar fi cel din ara A, adic : Px = WAa x, iar pre ul lui Y ar fi cel din ara B, adic : Py = WBby. Raportul de schimb ntre cele dou m rfuri va fi explicat astfel: Py / Px = (WB / WA)( by /a x ) 2.3

ntruct a x i by sunt considera i fic i, rezult c ntre raportul de schimb interna ional i raportul salariilor din cele dou ri exist o rela ie direct . Dac una din ri i va spori rata salariului, va nregistra un raport de schimb mai favorabil. Pe de alt parte, dac drept urmare a modific rii structurii cererii mondiale (suma cererii din cele dou ri) cre te pre ul uneia din m rfuri, se va m ri rata salariului n ara care export acea marf . Rela ia dintre raportul de schimb i salariile relative este prezentat n figura 2.3.

Py Px

!

by / a x W A / WB

2

A

1

B

16

Economie interna ional

Figura 2.3: Salariile i raportul de schimb Raportul de schimb poate avea o valoare cuprins ntre costurile de oportunitate ale bunurilor din cele dou ri, adic ntre 1 i 2, conform datelor din tabelul 2.2. O limit a raportului de schimb este exprimat de punctul A, corespunz tor costului de oportunitate din ara A. n acest punct ara A produce ambele bunuri, iar salariile au nivelul minim comparativ cu nivelul celor din ara B. La extrema cealalt , n punctul B raportul de schimb corespunde costului de oportunitate din ara B, aceasta din urm va produce ambele bunuri, iar ara A va nregistra c tigul maxim de pe urma schimburilor. Avantajul absolut este un caz particular al avantajului relativ, i anume atunci cnd fiecare dintre ri de ine ntietatea pe plan interna ional n ce prive te productivitatea muncii la cte unul din bunurile produse. Raportul ratei salariilor este n jur de unu i fiind date doar condi iile privind productivitatea muncii, nu putem preciza n care dintre ri salariul este mai mare.

Nivelul salariilor realen condi ii de autarhie salariile reale din fiecare ar sunt determinate de productivitatea muncii din cele dou industrii. Dup declan area comer ului bazat pe avantaje comparative, salariul real exprimat n bunul de export r mne nemodificat, dar, ntruct costul bunului de import a sc zut, salariul real exprimat n bunul de import cre te n fiecare dintre ri, conform datelor din tabelul 2.4.

Tabel 2.4: Salariile reale nainte de declan area schimburilor dintre ri Dup declan area schimburilor dintre ri

Productivitatea muncii factor determinant al comer ului interna ional

17

X A B 1/ ax 1/ bx

Y 1/ ay 1/ by A B

X 1/ ax WB / (WAax)

Y WA / (WB by) 1/ by

n ara A salariul real exprimat n bunul Y se modific de la 1/ ay la WA / WB by, ceea ce reprezint o cre tere, ntruct WA / WB > by / ay. i n ara B salariul real exprimat n bunul de import (X) a crescut, de la 1/ bx la WB / WA ax, avnd n vedere c bx / ax > WA / WB. Salariile reale n cele dou ri nainte i dup declan area schimburilor dintre ri, la un pre ales arbitrar, sunt ilustrate n figura 2.4. Y 2/3 1/ay = 1/2 A 1/by = 1/4 B 1/bx = 1/4 3 / 8 Figura 2.4: Salariile reale X 1/ax = 1

autarhie pre intermediar Py/Px = 3/2

Cre terea posibilit ilor de consum ca urmare a desf ur rii schimburilor ntre cele dou ri este echivalent cu cre terea salariilor reale. Dar m sura n care lucr torii din fiecare ar beneficiaz de ieftinirea m rfii de import nu poate fi determinat n acest model. Considernd, de exemplu c salariile sunt de 4 n ara A i 1,5 n ara B, rezult pre ul Px = 4 (costul de produc ie din ara A) i Py = 6 (costul de produc ie n ara B). Costul bunului de import a sc zut n fiecare din ri i astfel a crescut salariul real exprimat n bunul de import. Datele referitoare la acest exemplu sunt prezentate n tabelul 2.5.

18

Economie interna ional

Tabel 2.5: Salariile reale exprimate n fiecare din bunuri, nainte i dup declan area schimburilor dintre ri Autarhie X A B 1 Y A B Comer exterior X 1 3/8 Y 2/3

n exemplul prezentat ara B cheltuie te 8/3 unit i de timp de munc pentru producerea bunului Y, care a fost schimbat cu bunul X, pentru care s -a cheltuit doar o unitate de timp de munc n ara A, ceea ce poate fi interpretat drept schimb inegal*. Asemenea situa ie se ntlne te frecvent n rela iile dintre rile cu productivitate ridicat a muncii i cele cu productivitate a muncii sc zut . Totu i, dac nu ar face comer exterior, salariul real exprimat n marfa de import ar fi i mai sc zut la aceste din urm ri. Se pune atunci problema n ce m sur aceast marf de import contribuie la cre terea bun st rii individuale i sociale, fapt ce necesit o abordare separat .

Efecte ale modific rii productivit iiCu ajutorul modelului ricardian se poate analiza efectul cre terii productivit ii muncii la una din ri, asupra rii partenere de schimburi. C tigul din comer depinde de raportul de schimb. A adar trebuie urm rit efectul cre terii productivit ii muncii la una din ri (consider m c cealalt ar nu i-a modificat productivitatea muncii), asupra raportului de schimb. S consider m c ara A produce ambele bunuri, iar ara B este complet specializat n producerea unuia dintre bunuri. ntr-un asemenea caz raportul de schimb ar fi determinat de productivitatea relativ a muncii din industriile rii A. Pot apare probleme, dac aceast cre tere a productivit ii se nregistreaz n industria ce concureaz importul. De exemplu, dac n Uniunea European ( ara A), ca urmare a subven iilor primite, industria zah rului i ridic productivitatea, aceasta va afecta nefavorabil raportul de schimb al rilor tropicale mici ( ara B), exportatoare de zah r c tre Uniunea European . Ar sc dea veniturile din export ale acestor ri, fapt ce le-ar impune ajust ri sectoriale. O situa ie asem n toare este i n privin a comer ului cu mobil ntre Romnia ( ara B) i Uniunea European ( ara A). Dac , n alt caz, cre terea productivit ii muncii s-ar nregistra n industria de export a rii A (care produce ambele bunuri), raportul de schimb interna ional*

Arghiri Emmanuel (1972).

Productivitatea muncii factor determinant al comer ului interna ional

19

s-ar modifica n favoarea rii partenere B, c reia i-ar cre te venitul ( i salariul real) exprimat n bunul de import. n general, este greu de constatat dac ridicarea productivit ii muncii dintr-o ar are efecte favorabile sau nefavorabile asupra partenerilor comerciali, dar este cert c ridic bun starea n propria ar .

Dezvolt ri ale modelului ricardianModelul ricardian poate fi extins pentru a fi mai relevant ca instrument de cercetare a realit ii, men inndu-i principalele caracteristici.

Cazul mai multor produseModelul poate fi extins f r dificultate la mai mult de dou produse, cu men iunea c nu mai este posibil, pe baza numai a productivit ii muncii, s se precizeze dac un bun face obiectul exportului sau importului pentru o anume ar . Frontiera produc iei r mne linear pentru orice pereche de dimensiuni. Restric ia produc iei este impus de oferta total fix de munc i de intr rile fixe de munc pentru fiecare industrie. Mul imea produc iei este :L u

ai v Qi

2.4

unde ai reprezint necesarul fix de munc pentru a produce o unitate din bunul i, iar Qi este cantitatea produs din acest bun. Modelul ricardian satisface condi ia non-substitu iei, care afirm c rela iile sistemului de produc ie vor fi lineare, dac : y n produc ia fiec rui bun sunt venituri de scar constante; y nu exist produse fabricate n comun; y unicul factor de produc ie (munca) este mobil ntre industrii , sau, dac sunt mai mul i factori de produc ie, ei se utilizeaz n aceea i propor ie n toate industriile, ca i cum ar fi un singur factor. Costul de oportunitate ( i pre ul) al produselor n condi ii de autarhie este determinat prin necesarul tehnic al intr rilor relative de munc . Costul de produc ie al unui bun este determinat de intrarea de munc : Pi = Wai. n condi ii de concuren perfect salariul va fi acela i n toate sectoarele, astfel c pre ul relativ al oric rei perechi de produse va fi egal cu costurile lor de oportunitate : Pi / Pj = ai /a j. n absen a progresului tehnic, acest raport va fi constant. S consider m dou ri A i B, i n m rfuri. Putem ordona aceste m rfuri, dup productivitatea relativ a muncii n ara A fa de ara B: b1 /a 1 b2 /a 2 bi /a i . b n /a n 2.5

Din aceast succesiune de rapoarte rezult c cel mai ridicat avantaj comparativ pentru ara A l ntlnim la marfa 1, iar cel mai sc zut (cel mai mare dezavantaj comparativ), la marfa n. Dar n afar de m rfurile 1 i n, nu putem afirma, n absen a altor informa ii, care m rfuri vor fi exportate, i care vor fi importate de ara A.

20

Economie interna ional

Dac ara A este mic i partener comercial i este restul lumii, ea se poate specializa exclusiv n produc ia i exportul m rfii 1, la care avantajul ei comparativ este maxim. Totu i, este mai probabil ca o ar s produc i s exporte un num r mai mare de m rfuri. Din modelul men ionat putem ob ine informa ii consistente, dac lu m n considerare i salariile relative din rile partenere de schimburi. Pentru ca un bun s fie exportat din ara A n ara B, este necesar ca costul s u de produc ie s nu fie mai mare n ara A dect n ara B, adic WAai WBbi. Pentru m rfurile care se export din B n A condi ia este WBbj WAaj. Combinnd aceste dou rela ii, ob inem bi /a i WA /WB bj /a j, unde i reprezint exportul din ara A, iar j reprezint exportul din ara B. Se remarc faptul c salariile relative separ m rfurile cu avantaj comparativ de cele cu dezavantaj comparativ din fiecare ar , dup cum se eviden iaz i n figura 2.5. Pe axa vertical sunt exprimate raporturile de productivitate dintre cele dou ri pentru fiecare produs. Astfel, pentru produsul 1 productivitatea muncii n ara A este de patru ori mai mare dect n ara B, pentru produsul 5 productivit ile din cele dou ri sunt egale, iar pentru produsul 6, productivitatea muncii din ara A este dubl fa de cea din ara B. innd seama c salariile n ara A sunt de dou ori mai mari dect n ara B, ara A va fi competitiv la exportul m rfurilor 1, 2 i 3, iar la celelalte m rfuri va fi competitiv ara B. Dac salariile din ara A ar cre te i ar ajunge de trei ori mai mari dect cele din B, competitivitatea la export a primei ri se va restrnge doar la m rfurile 1 i 2, iar dac salariile din cele dou ri vor ajunge a fi egale, gama de export a rii A se va extinde, cuprinznd i marfa 4. Marfa 5, ob inut cu aceea i productivitate a muncii n ambele ri, n condi iile egalit ii salariilor i implicit a costurilor ntre ri, ar putea fi exportat de ambele ri.

bi/ai ctivitatea relativ a ii 4 3 2 WA / WB = 2

Productivitatea muncii factor determinant al comer ului interna ional

21

Figura 2.5: Salariile relative i localizarea produc iei

Din examinarea rela iei dintre productivit ile relative la diversele m rfuri i salariile relative din rile participante la comer ul interna ional, se poate desprinde idea potrivit c reia, cu ct o ar i ngusteaz specializarea n produc ie potrivit criteriului avantajului comparativ de productivitate, cu att mai mult i-ar ridica salariul relativ. Totu i, maximizarea salariului bazat pe specializarea foarte ngust , n cazul extrem pe un singur produs, este condi ionat de existen a unei cereri externe suficient de mari, care s asigure utilizarea complet a resursele de munc ale respectivei ri. n plus, cererea extern poate cunoa te fluctua ii n timp, care vor afecta extrem de nefavorabil c tigul din comer , gradul de ocupare i salariul real din ara cu o astfel de specializare. Pe de alt parte, cre terea cererii externe pentru produsele exportate de o ar are drept efect restrngerea specializ rii acesteia la produsele cele mai profitabile i cre terea salariilor, considernd ocuparea deplin a resurselor de munc ale acestei ri. Graficul din figura 2.5 poate fi utilizat pentru un num r mare de m rfuri, caz n care s-ar apropia de o linie continu reprezentnd ordonarea descresc toare a m rfurilor potrivit productivit ii relative a muncii. n modelul prezentat se constat o separare net a m rfurilor n profitabile i ne profitabile la export n func ie de salariul relativ. n realitate, se constat frecvent c acelea i m rfuri apar concomitent la exportul i importul rii. Este clar c , pe lng factorii considera i, mai apar i al ii, care influen eaz structura produc iei, exporturilor i importurilor unei ri, a a cum va rezulta pe parcursul abord rii.

Cazul mai multor

riri A1, A2 ,., An, dar doar dou

Consider m pentru nceput mai multe bunuri, X i Y.

vezi i Dornbusch, Fischer, Samuelson (1977).

22

Economie interna ional

Grup m rile n ordine descresc toare, potrivit productivit ii relative a muncii n industria X fa de Y, astfel : a1 Y/ a1 X > a2Y/ a2 X > n absen a unor informa ii privind cererea, nu putem afirma cu certitudine dect c ara cu cea mai nalt productivitate relativ export bunul X, iar ara cu cea mai sc zut productivitate relativ , import acest bun. Dac ara Ai export bunul X i import bunul Y, iar ara Aj export bunul Y i import bunul X, este valabil rela ia amintit anterior, i anume : ajX/ aiX > WAi / WAj > ajY/ aiY, adic raportul salariilor din cele dou ri se afl situat ntre productivit ile relative ale muncii aferente celor dou bunuri. n figura 2.6 este ilustrat frontiera posibilit ilor de produc ie pentru patru ri, considernd dou produse. Panta frontierei posibilit ilor de produc ie arat costul de oportunitate al lui X raportat la Y n fiecare ar , nregistrndu-se urm toarea rela ie : aX/ aY < bX/ bY < cX/ cY < dX/ dY, unde coeficien ii exprim intr rile de munc pe unitatea de produs pe ri i industrii.

Y A B C

PX / PY

dX / dY cX / cY D bX / b aX / aY X

Figura 2.6: Frontiera posibilit ilor de produc ie i oferta pentru p atru

ri

Astfel, ara A are cel mai accentuat avantaj comparativ pentru produsul X. Pentru a putea preciza specializarea rilor este necesar a fi cunoscut cererea interna ional i pre ul relativ interna ional. n func ie de acesta din urm este posibil ca toate rile s fie strict specializate n producerea uneia din cele dou m rfuri, sau una dintre ele s produc ambele m rfuri*. Linia n scar reprezint oferta interna ional pentru produsul X, innd seama de pre ul s u n raport cu produsul Y, redat pe axa vertical din dreapta graficului. Dac acest pre dep e te costul de oportunitate dintr-o ar , atunci ara respectiv se va specializa n produc ia i exportul acestui produs. Dac pre ul interna ional este egal cu costul de oportunitate aferent unei ri, aceasta va produce ambele produse.* Acest lucru se produce cnd pre ul relativ interna ional coincide cu costul de oportunitate din ara respectiv .

Productivitatea muncii factor determinant al comer ului interna ional

23

Dac num rul de ri este mare, cele dou grafice din figura 2.6 pot fi nlocuite cu curbe, asociate unor mul imi continue de valori.

Cazul mai multor produse i mai multor

ri

Extinderea num rului de ri i de m rfuri din model nu provoac , teoretic, dificult i majore. Dac sunt multe ri i mai pu ine m rfuri, fiecare ar va avea o specializare ngust i fiecare marf va putea fi produs de mai multe ri, i invers, dac sunt mai pu ine ri i mai multe m rfuri, gama produc iei i exportului fiec rei ri va fi mai larg . n model pot fi considerate ri individuale, sau grup ri economice n care munca este perfect mobil , egaliznd salariile. M rfurile pot fi de asemenea considerate individual, sau pe grupe, dac sunt similare din punct de vedere a cerin elor de munc . Considernd precizate num rul rilor i al m rfurilor, se construie te o matrice, n care liniile se refer la ri, iar coloanele la m rfuri**: ri \ M rfuri 1 2 m E 1 a11 a21 2 a12 a22 n a1n a2n s s1 s2

.. am1 aE1 am2 aE2 amn aEn sm sE

Matricea are m + 1 linii i n + 1 coloane. Primele n coloane cuprind cheltuielile de munc pentru producerea m rfurilor, iar coloana n + 1 cuprinde salariile na ionale i media acestora (sE ). Liniile se refer la m + 1 ri, din care una (E) este ara etalon, c reia i sunt asociate m rimi rezultate din calcul. Elementele aij ale matricei exprim cheltuielile de munc din ara i ( i = 1,.m ), pentru producerea unei unit i fizice de marf j. Elementele liniei E, adic aEj reprezint media pe plan mondial a cheltuielilor de munc pentru producerea m rfii j. Pentru determinarea avantajelor relative, se compar , n cazul fiec rei ri, cheltuielile na ionale de munc cu media mondial pentru producerea fiec rei m rfi, ca i salariul na ional cu media salariilor pe plan interna ional. Pentru m rfurile la care cheltuielile na ionale relative ( fa de etalonul interna ional ) de munc sunt mai sc zute dect salariul na ional relativ, ara nregistreaz avantaj comparativ, iar pentru celelalte m rfuri, nregistreaz dezavantaj comparativ. Pentru ara i, irul de rapoarte privind cheltuielile relative de munc i salariul relativ n ordine descresc toare, se prezint astfel: aEj1/aij1 > > aEjk/aijk > si / sE > aEjk+1/aijk+1 > > aEjn/aijn 2.6 Din aceast succesiune de inegalit i rezult c ara i de ine avantaj comparativ pentru m rfurile j1, , jk, pe care le export , i dezavantaj comparativ pentru m rfurile jk+1, ., jn, pe care le import .

**

O coloan se refer la salariul monetar.

24

Economie interna ional

Cursul valutar i avantajul relativn realitate cursul valutar are un rol major, cel pu in pe termen scurt*. Pentru a putea fi comparate, salariul na ional i salariul rii etalon trebuie exprimate n aceea i unitate monetar , interna ional . ntruct consider m c salariul etalon este deja exprimat n unit i monetare interna ionale, trebuie transformat doar salariul na ional.

productivitatea relativ a muncii

aEj / aij

si / sE nainte de depreciere si / sE dup depreciere

j1 .j k bunuri j ....j importu j exportu nainte de ri ri depreciere exportu importur dup ri i depreciere Figura 2.7: Efectul cursului valutar asupra salariului relativ i avantajului comparativ Dac not m salariul na ional exprimat n moned intern cu sNi, atunci cel exprimat n moned interna ional , si, va fi ob inut din rela ia si = sNi / , unde este rata de schimb valutar, definit ca num r de unit i na ionale corespunz toare unei unit i monetare str ine. Deprecierea valutei na ionale echivaleaz cu cre terea cursului valutei interna ionale de la 0 la 1, cu 1 = 0, unde > 1 **. Procesul este ilustrat n figura 2.7, n care, dat fiind num rul mare de m rfuri, graficul productivit ii relative a muncii este aproximat printr-o curb continu . nainte de deprecierea monedei na ionale s0i / sE = s Ni / 0 sE, iar dup depreciere s1i / sE = sNi / 1 sE = sNi / 0 sE. Rezult c s1i = s0i / , adic salariul relativ scade ntr-o propor ie dat de coeficientul , trecnd la un rang inferior n irul descresc tor de rapoarte, ceea ce echivaleaz cu extinderea intervalului de bunuri cu avantaj comparativ i diminuarea celui corespunz tor dezavantajului comparativ. Este evident c n via a real salariul relativ nu poate fi sc zut n mod arbitrar orict de mult, pentru a face ct mai multe m rfuri profitabile la export, pentru c , pe de-o parte popula ia n-ar accepta, iar pe de alt parte ar sc dea (s-ar*

**

Efectul pe termen mediu i lung al deprecierii va fi tratat n capitolul 9. De exemplu, dac dolarul i cre te cursul de la 25000 lei la 30000 lei, are valoarea 1,2.

Productivitatea muncii factor determinant al comer ului interna ional

25

deteriora) raportul de schimb n a a m sur , nct ara ar pierde venit na ional. n consecin , pentru politica valutar a unei ri, interesant este elasticitatea soldului balan ei curente, fa de cursul valutei na ionale.

Avantajul relativ i costurile de transportLa introducerea unei m rfi de pe pia a mondial pe pia a intern apar o serie de costuri: costul transportului m rfii, de nc rcare i desc rcare, de transbordare dintr-un mijloc de transport n altul, pentru emiterea documentelor nso itoare ale m rfii, pentru nmagazinare, asigurare etc., ca i pentru achitarea taxelor vamale. n practica interna ional se face deosebirea ntre pre ul fob al exportatorului, i pre ul cif al importatorului*. S consider m c pia a intern pentru o anume marf este n echilibru, pre ul corespunz tor fiind Pn. Teoretic, dac pe pia a extern pre ul aceleia i m rfi, Pe este diferit, apar premise pentru tranzac ii comerciale cu str in tatea. Astfel, dac pre ul extern ( Pe ) este superior celui intern ( Pn ), produc torii na ionali, atra i de un c tig mai mare, se orienteaz spre export. Oferta de export este cu att mai ridicat , cu ct diferen a dintre cele dou pre uri este mai mare. Pe de alt parte, dac pre ul extern este mai mic dect cel intern, consumatorii na ionali i vor orienta achizi iile spre pia a extern , economisind resurse de plat . Cererea de import se va corela direct cu diferen a dintre pre ul extern mai redus, i p ul re intern mai ridicat. n realitate, rela ia dintre oferta de export sau cererea de import pe de-o parte, i diferen a de pre uri pe de alt parte este ntructva diferit . ntr-o tranzac ie de comer exterior pe exportator l intereseaz pre ul fob, n timp ce pe importator l intereseaz pre ul cif **. Pentru exportator prezint interes nu pre ul extern ca atare, ci pre ul diminuat cu costul transportului interna ional. Similar, pentru importator este interesant pre ul extern suplimentat cu costul transportului interna ional. n consecin , pentru a se declan a fluxuri comerciale interna ionale, diferen a dintre pre ul intern i cel extern*** trebuie s dep easc n valoare costul transportului interna ional. De aici rezult c teoria costurilor comparative comport un amendament, anume privind luarea n considerare a cheltuielilor de transport interna ional. Lucrul acesta se face prin abordarea n dou trepte a compara iilor realizate anterior. De exemplu, fie dou ri (A, B ) i dou m rfuri (1, 2 ). n prima treapt a abord rii se stabile te rela ia ntre costurile relative ale celor dou m rfuri. S presupunem c ar fi urm toarea rela ie : c1 A / c1B < c2 A / c2B ( c reprezint costurile de produc ie ). Aceasta echivaleaz cu afirma ia c ara A dispune de avantaj comparativ la marfa 1, iar ara B dispune de avantaj comparativ la marfa 2.

Pre ul fob corespunde frontierei rii exportatoare, iar pre ul cif corespunde frontierei rii importatorului, incluznd cheltuielile de transport i asigurare a m rfii pe parcurs extern. ** Dac n contractul de vnzare interna ional este inserat pre ul fob, pe lng suma corespunz toare acestui pre , importatorul suport i cheltuielile de transport etc. externe, iar dac n contract s-a convenit pre ul cif, exportatorul suport aceste cheltuieli, diminundu-i-se corespunz tor venitul pn la nivelul pre ului fob. *** Exprimate n aceea i unitate monetar .

*

26

Economie interna ional

n treapta a doua se iau n calcul costurile transportului interna ional necesar pentru desf urarea schimburilor comerciale. Costul m rfii cu avantaj relativ pentru fiecare ar se suplimenteaz cu costul transportului interna ional, i se repet compara ia rapoartelor respective. Dac inegalitatea i men ine sensul, nseamn c schimbul interna ional este profitabil pentru ambele p r i, deci se poate realiza efectiv. Dac se schimb sensul inegalit ii, nseamn c avantajul relativ este alterat de costurile transportului interna ional i comer ul dintre cele dou ri nu este justificat a se desf ura, ne fiind profitabil. n concluzie, va exista comer ntre cele dou ri, dac (c1 A + tr) / c1B < A B c2 / (c2 + tr), unde tr reprezint costul transportului interna ional, i nu va exista comer ntre ri, dac nu este respectat aceast inegalitate. Pentru simplificare, aici au fost considerate cheltuieli de transport egale n ambele fluxuri de schimb. n realitate, cheltuielile de transport interna ional aferente exportului unei ri pot diferi de cele aferente importului, dar ra ionamentul men ionat r mne valabil. Trebuie f cut distinc ie ntre situa ia n care costurile de transport sunt att de ridicate, nct fac ne rentabil exportul, i cea n care ele diminueaz nesemnificativ rentabilitatea exportului. n primul caz avem de-a face cu m rfurile ne-exportabile, sau ne comercializabile (pe plan interna ional ). Este vorba de produse cu mas mare i valoare sc zut , cum ar fi unele materiale de construc ii, sau unele cereale cu valoare sc zut . Pot fi ne exportabile i serviciile, care trebuie consumate la locul de produc ie, cu excep ia unora ca turismul interna ional, sau preg tirea superioar , la care cheltuielile de transport au o pondere mic n valoarea total , i care pot fi tratate ca i m rfurile comercializabile. Bunurile ne comercializabile au un rol important n cadrul economiilor deschise, ntruct varia ia ratelor de schimb determin modificarea pre ului relativ al bunurilor comercializabile i al celor ne comercializabile, ceea ce afecteaz balan a comercial i cererea agregat . n cadrul modelului ricardian bunurile ne comercializabile reduc extrema specializare a produc iei, ntruct o ar va trebui s produc , pe lng bunurile exportabile, i bunurile ne comercializabile absolut necesare economiei na ionale. n general, costurile de transport diferite ntre ri determin reducerea specializ rii acestora. n unele situa ii, ri ce de in avantaje comparative mai mici fa de alte ri exportatoare ale aceluia i produs, sunt furnizori principali pe anumite pie e, ca urmare a avantajului de pozi ie geografic , fiind obligate la cheltuieli de transport mai sc zute. Modelul ricardian al comer ului interna ional a ignorat costurile de transport. Ele sunt realist abordate n modelul gravita ional al schimburilor interna ionale, elaborat ulterior.

Indicatori de m surare a specializ rii interna ionaleM surarea specializ rii interna ionale a indicatorul numit avantajul comparativ revelat: rilor se realizeaz cu

Balassa, B. (1965)

Productivitatea muncii factor determinant al comer ului interna ional

27

X ij / X ij RCAij !i

X / Xij j i j

2.7ij

unde RCA (Revealed Comparative Advantage) este indicatorul avantajului comparativ, X desemneaz exportul, i exprim sectorul, iar j exprim ara pentru care se studiaz acest avantaj. Pentru a facilita compara iile interna ionale se utilizeaz un indicator derivat din acesta, numit RSCA (Revealed Symmetric Comparative Advantage), definit ca (RCA 1) / (RCA + 1) i care ia valori de la 1, la +1. Specializarea maxim corespunde valorii +1.

n figura 2.8 este eviden iat specializarea rilor membre OCDE n producerea ma inilor ne electrice, una din cele 22 grupe de produse, pentru care se public date statistice, n anii 1970 i 1990 .

sursa datelor: OECD STAN database (1995 edition)

28

3 TEORIA LUI HECKSCHER I OHLIN. ABUNDEN A RELATIV A FACTORILOR DE PRODUC IE

Faptul c productivitatea muncii este factorul determinant pentru formarea venitului na ional i pentru bun starea unei na iuni este unanim recunoscut, munca contribuind cu cel pu in 70% la costurile de produc ie, practic n toate industriile**. Avantajele comparative de costuri, care determin diviziunea interna ional eficient a muncii, se bazeaz pe diferen ele de productivitate ntre ri, care la rndul lor sunt determinate de diferen ele dintre ri n privin a tehnologiilor de produc ie. Totu i, apar diferen e relative de costuri, chiar ntre ri ce aplic n produc ie acelea i tehnologii. Aceste diferen e apar ca urmare a efectului veniturilor de scar *, intensit ii i abunden ei diferite a factorilor de produc ie.

Func ii de produc ie i venituri de scarVeniturile de scar sunt definite pentru a a numitele func ii de produc ie omogene, care sunt incluse n familia func iilor omotetice. O func ie omotetic se caracterizeaz prin faptul c izocuantele ce-i corespund i men in forma ne modificat , indiferent de nivelul produc iei, a a cum se prezint n figura 3.1. Multiplicarea cu un factor, > 1 a tuturor factorilor de produc ie are ca efect cre terea de g( ) ori a cantit ii produse, g fiind o func ie cresc toare de , adic dg/d > 0. nclina ia izocuantelor corespunde ratei marginale de substitu ie tehnic , care exprim rela ia dintre productivit ile marginale. Dac se diminueaz cantitatea de capital utilizat, trebuie sporit ntr-o propor ie dat cantitatea de munc utilizat , pentru a men ine acela i nivel al produc iei. nclina ia izocuantei la nivelul este egal cu cea a izocuantei corespunz toare nivelului ini ial. Dac izocuanta ini ial este: W0 = f (M0, C0) atunci: g( ) W0 = f ( M0, C0 ), cu > 0, g / > 0 3.2 3.1

** *

Van ArC (1990), P. Brenton, H. Scott, P. Sinclair (1997) engl.:returns to scale.

Teoria lui Heckscher i Ohlin. Abunden a relativ a factorilor de produc ie

29

n figura 3.1, de-a lungul razei OR nclina ia izocuantelor r mne aceea i n punctele M,..,Q, condi ie ndeplinit i de punctele aflate pe raza OR. Principala proprietate a func iilor de produc ie omotetice este dat de forma linear a traiectoriei expansiunii de scar . Traiectoria expansiunii de scar este locul geometric al punctelor asociate costurilor minime la diversele nivele de produc ie, iar costurile minime se afl n punctele unde dreapta bugetului este tangent la izocuante. nclina ia liniei bugetului este dat de raportul dintre pre urile factorilor de produc ie (munc i capital). n figura 3.1, dac tangentele la izocuante n punctele M,N,P,Q ar reprezenta linii ale bugetului, atunci raza OR ar fi tocmai traiectoria expansiunii de scar .

capital

R Q P N P' M M ' O N' G=25 G=4 0 Q' R' G=75 G=50

munc

Figura 3.1: Func ia de produc ie omotetic n cultura grului Sursa : P. Zweifel, R.H.Heller, Internationaler Handel, pag. 100.

O func ie de produc ie cu venituri de scar constante este un caz special al func iilor de produc ie omotetice. Dac o func ie are gradul r, adic g ( ) = r , i W0 = f (M0, C0), atunci r W0 = f ( rM0, rC0). Dac r = 1 i W0 = f (M0, C0), atunci W0 = f ( M0, C0). Considernd dou ramuri n cadrul economiei na ionale, ambele caracterizate de venituri constante de scar i intensit i identice ale factorilor de produc ie, atunci frontiera posibilit ilor de produc ie se prezint sub forma unei drepte i costurile de oportunitate pentru ambele bunuri sunt constante. Dou ri ntrunind aceste condi ii i avnd frontierele posibilit ilor de produc ie paralele, nu au vreun stimul pentru schimbul reciproc de m rfuri; dar, dac frontierele

30

Economie interna ional

respective nu sunt paralele, rile tind la specializarea extrem , nso it de schimbul reciproc de m rfuri. Dac n cel pu in una din ramuri se nregistreaz venituri de scar descresc toare, atunci costurile de oportunitate n produc ia ambelor bunuri sunt cresc toare, iar curba posibilit ilor de produc ie a rii este convex *. Dac n dou ri frontierele posibilit ilor de produc ie sunt convexe, exist posibilitatea optimiz rii structurii produc iei prin specializare i schimb reciproc de m rfuri. n sfr it, dac n una din ramuri se nregistreaz venituri de scar constante, iar n cealalt venituri cresc toare de scar , atunci costurile de oportunitate pentru ambele bunuri sunt descresc toare, iar curba posibilit ilor de produc ie a rii este concav . Dac n dou ri frontierele posibilit ilor de produc ie sunt concave, exist posibilitatea specializ rii extreme i a schimbului reciproc de m rfuri. Un studiu efectuat pentru economia SUA n anii 60, utiliznd func ia de produc ie Cobb-Douglas eviden ia venituri cresc toare de scar pentru industriile alimentar i chimic , venituri descresc toare pentru industriile aparatelor electrice i de piel rie i venituri constante pentru restul industriilor. Alt studiu, consacrat economiei canadiene a eviden iat la 26 ramuri venituri de scar descresc toare i la 65 ramuri venituri cresc toare, utiliznd pentru analiz curba costurilor unitare. La aproape 2/3 din totalul industriilor analizate n perioada respectiv volumul optim al produc iei unei ntreprinderi nu dep ea 2% din produc ia total a ramurii i la nici una din industrii volumul optim al produc iei unei ntreprinderi nu dep ea 20% din produc ia ntregii ramuri, pericolul monopoliz rii ap rnd pe atunci redus.

3.2

Intensitatea i abunden a factorilor de produc ie

3.2.1 Intensitatea factorilor de produc ieIntensitatea factorilor reprezint raportul dintre cantit ile de factori utiliza i pentru fabricarea unui bun. Pot fi realizate compara ii absolute ntre cantit ile fizice de munc i capital doar dac au la baz o unitate de m sur comun . Compara ii relative pot fi efectuate chiar i n absen a unei astfel de unit i de m sur comune. De exemplu, se poate afirma c produc ia de stof necesit relativ mai mult capital dect cea de vin*. n figura 3.2 sunt trasate izocuantele pentru produc ia de vin i de stof . Punctele Q0, Q1 i Q2 corespund combina iilor minime de costuri aferente unor produc ii de stof , ordonate cresc tor, adic situate pe traiectoria expansiunii de scar , iar R0, R1 i R2 sunt puncte similare pentru produc ia de vin. Raportul capital / munc este mai ridicat n produc ia de stof fa de produc ia de vin, traiectoria expansiunii de scar la stof fiind mai nclinat dect la vin. Dac func iile de produc ie sunt omotetice,convex : "U" ntors, sau "nu ine apa"; concav: "U", sau " ine apa". Hildebrand i Liu, (1965). Fuss i Gupta, (1981). * Este vorba de produc ia n condi iile minimiz rii costurilor. *

Teoria lui Heckscher i Ohlin. Abunden a relativ a factorilor de produc ie

31

traiectoriile men ionate sunt lineare. Dac una dintre func iile de produc ie nu este omotetic , intensit ile factorilor se pot modifica, chiar dac raportul ntre pre urile factorilor este constant. O asemenea modificare a intensit ilor este condi ionat tehnologic. Pe de alt parte, modificarea intensit ii factorilor se poate datora schimb rii raportului dintre pre urile factorilor de produc ie. n sfr it, intensit i diferite ale factorilor n produc ia diferitelor bunuri determin costuri de oportunitate cresc toare (curba de transformare n produc ie convex ). Cu ct este mai mare diferen a ntre industrii privind intensit ile factorilor de produc ie, cu att mai accentuat este cre terea costurilor de oportunitate, iar curba posibilit ilor de produc ie este mai boltit . n cazul particular al func iei de produc ie Cobb-Douglas, fiind dat raportul ntre pre urile factorilor de produc ie, raportul exponen ilor func iei indic tocmai intensitatea factorilor.

Capital

Izocuante stof

TES pentru stof TES pentru vin

Q2 Q1 Q0 R0 -pm / pc O Figura 3.2: Traiectoriile expansiunii de scar (TES) n produc ia de stof i de vin Munc R1 R2Izocuante vin

Func ia de produc ie Cobb-Douglas este : F= M C ( M = munca, C = capitalul ) Aplicnd logaritmii, aceasta devine: ln F = ln + lnM + lnC 3.4 3.3

32

Economie interna ional

Condi ia minimiz rii costului este ca raportul productivit ilor marginale pentru factori s fie egal cu raportul pre urilor factorilor, adic :p xF / xM ! M pC xF / xC

3.5

Derivatele par iale ale func iei de produc ie fa de factori, sunt respectiv : F/M = F/M i F/C = F/C Dac :p xF / xM E v F / M ! M ! pC xF / xC F vF /C

3.6 3.7

3.8

atunci rezult c p vM E ! M pC v C F 3.9

A adar, fiind dat raportul pre urilor factorilor, raportul exponen ilor func iei Cobb-Douglas reflect tocmai intensitatea acestor factori. Cercet ri pentru economia american au eviden iat c industria metalurgic este mai intensiv n munc (6/1) dect cea a confec iilor (4,2/1), iar industria cauciucului (3,7/1), mai intensiv dect cea alimentar (1,34/1). Func ia de produc ie Cobb-Douglas prezint inconvenientul c elasticitatea de substitu ie a factorilor are ntotdeauna valoarea 1, altfel spus, dac se modific raportul pre urilor factorilor cu un procent, intensitatea factorilor se modific n aceea i propor ie*. Aproximarea cu ajutorul seriilor Taylor permite utilizarea i a altor func ii de produc ie, la care, fiind dat raportul pre urilor factorilor, intensitatea utiliz rii lor s depind i de nivelul produc iei***. S-a constatat c agricultura SUA este relativ intensiv n capital, raportul celor doi factori (munc / capital) fiind 0,764/1. Informa iile cuprinse n func ia de produc ie sunt cuprinse i n duala sa, func ia costurilor, fiind date anumite restric ii. Cu ajutorul unei asemenea func ii, s-au realizat compara ii ntre diferite industrii din SUA, RFG i Japonia n privin a intensit ii factorilor. S-a constatat c cea mai ridicat intensitate a muncii o are industria construc iilor de ma ini, iar cea mai mare intensitate a materiilor prime i a capitalului o prezint chimia. La producerea aparatelor de precizie intensitatea materiilor prime att fa de munc , ct i fa de capital, este mai sc zut dect la restul industriilor, cu men iunea c , fa de capital, la aceast industrie intensitatea materiilor prime este de dou ori mai mic dect la chimie, construc ii de ma ini i automobile.

op.cit.,pag. 109, Hildebrand i Liu, (1965). ieftinirea unui factor atrage dup sine cre terea intensit ii acelui factor. *** Zweifel (1978). Ray (1982). Conrad (1989).*

Teoria lui Heckscher i Ohlin. Abunden a relativ a factorilor de produc ie

33

3.2.2

Abunden a factorilor de produc ie

Dac , la nivel de ramur prezint importan caracteristicile produc iei (intensitatea factorilor i veniturile de scar ), la nivel de ar aten ia cercet rii tiin ifice se ndreapt spre nzestrarea cu factori de produc ie: munc , capital, resurse naturale etc. Pentru a eviden ia rolul nzestr rii unei ri cu factori de produc ie, facem abstrac ie de efectul intensit ii factorilor i al veniturilor de scar asupra produc iei i schimburilor comerciale ale rii respective. Consider m a adar, c produc ia se caracterizeaz prin venituri constante de scar , c intensitatea factorilor este identic n toate industriile la orice rela ie a pre urilor factorilor, i c func iile de produc ie nu difer ntre ri. Fie dou ri, A i B, cu nzestr ri egale, cu excep ia unui factor, s zicem munca. ara A are mai mult for de munc dect B. n aceste condi ii, ara A va produce, ntr-o propor ie dat , mai mult dect B, indiferent de industria n care s-ar specializa (toate avnd aceea i intensitate a factorilor). Costurile de oportunitate vor fi pentru fiecare marf constante i identice la cele dou ri, iar frontierele produc iei acestora vor fi drepte paralele. Pre urile relative ale m rfurilor fiind egale n cele dou ri, nu va exista motiv pentru specializarea n produc ie i schimbul reciproc de m rfuri ntre acestea. n consecin , diferen ele dintre ri privind nzestrarea lor cu factorii de produc ie, nu constituie condi ie a specializ rii n produc ie i schimbului reciproc de m rfuri ntre ri.

3.3

Modelul Heckscher-Ohlin

Modelul Heckscher-Ohlin, ampl construc ie teoretic privind comer ul interna ional i produc ia , bazate pe diferen ele dintre ri n privin a nzestr rii lor cu factori de produc ie, con ine , n principal, patru teoreme, i anume: Fiecare ar export produsele intensive n factorii cu care este abundent nzestrat i import produsele intensive n factorii cu care este n mai mic m sur nzestrat . Comer ul interna ional ne restric ionat egalizeaz veniturile reale ale factorilor de produc ie la nivel mondial. Teorema Stolper-Samuelson, potrivit c reia comer ul interna ional conduce la cre terea venitului factorilor abunden i, i sc derea venitului factorilor rari. Teorema lui Rybczynski, potrivit c reia, fiind dat un anumit raport de schimb, cre terea nzestr rii unei ri cu un anumit factor de produc ie are ca efect sporirea produc iei m rfii intensive n acel factor i sc derea produc iei m rfurilor intensive n ceilal i factori.

34

Economie interna ional

Modelul porne te de la varianta simpl cu dou ri, dou m rfuri, doi factori de produc ie. Cre terea num rului de dimensiuni, necesar pentru verific ri empirice, creeaz probleme. Factorii de produc ie sunt omogeni, adic de aceea i calitate n toat lumea, sunt n cantit i limitate n fiecare ar i sunt mobili ntre industrii n cadrul fiec rei ri. Func iile de produc ie, prin ipotez de tip neoclasic, sunt acelea i n ntreaga lume, iar bunurile nu prezint inversiuni ale factorilor de produc ie. Cererea este omotetic , n sensul c propor ia n care sunt consumate bunurile pe plan mondial depinde doar de pre uri, nu i de venituri, sau gusturi. Astfel, dac comer ul interna ional ar egaliza pre urile m rfurilor pe plan mondial, atunci o ar ar de ine n consumul mondial la toate bunurile i serviciile, o pondere egal cu cea de inut n venitul mondial. Specializarea interna ional a rilor n produc ie este incomplet . Altfel, pre urile factorilor de produc ie nu s-ar putea egaliza ca efect al schimburilor interna ionale. n sfr it, se face abstrac ie de costurile de transport i de obstacole n calea schimburilor interna ionale, pie ele bunurilor i factorilor de produc ie sunt perfect competitive, iar subiec ii economici i optimizeaz programele de activit i. Unele dintre aceste premise restrictive sunt abandonate de unele teoreme din model, urm rind o mai fidel descriere a realit ii. Condi ia necesar i suficient pentru a justifica economic schimbul de m rfuri dintre dou ri, este ca pre urile relative ale m rfurilor s difere ntre cele dou ri. Considernd preferin ele de consum i func iile de produc ie identice n aceste ri, pre urile relative ale m rfurilor difer , dac i costurile lor de oportunitate difer . Aceast situa ie se realizeaz , atunci cnd sunt ndeplinite concomitent dou condi ii: y intensit ile factorilor difer ntre industrii, y nzestrarea cu factori de produc ie difer ntre ri. Prima teorem din modelul Heckscher-Ohlin afirm c , fiind date premisele amintite mai sus, rile se specializeaz n producerea i exportul m rfurilor intensive n factorii abunden i, importnd n schimb, m rfuri intensive n factorii rari pentru aceste ri. n general: comer ul se bazeaz pe diferen ele dintre ri privind abunden a factorilor i reduce principalele efecte ale acestor diferen e. Demonstra ia acestei teoreme se poate face urmnd dou c i: (1) ar tnd c diferen ele n nzestrarea cu factori de produc ie conduc la diferen e ale curbelor de transformare (versiunea propor iei factorilor), sau (2), ar tnd c diferen ele n privin a pre urilor factorilor conduc la diferen e n privin a pre urilor m rfurilor (versiunea pre urilor relative). n continuare se vor aborda ambele versiuni, men inndu-se premisa - ca i n modelul ricardian - a cerin ei fixe de factori de produc ie, pe unitatea de produs fabricat.

3.3.1 nzestrarea

rilor cu factori de produc ie

Teoria lui Heckscher i Ohlin. Abunden a relativ a factorilor de produc ie

35

Dac ntr-o ar capitalul ar fi nelimitat, produc ia acesteia ar depinde, ca n modelul lui Ricardo, numai de cerin a i de disponibilit ile de munc . Economia ar produce (gru i strunguri), ca n figura 3.3, de-a lungul dreptei MM', care exprim restric ia factorului munc . Dac economia ar dispune de cantit i nelimitate de munc , produc ia ar depinde doar de necesarul i disponibilul de capital, i economia ar produce m rfurile men ionate de-a lungul dreptei CC', care reprezint restric ia capitalului. n oricare din cele dou cazuri extreme prezentate, pre ul relativ al grului corespunde pantei liniei posibilit ilor de produc ie (MM' sau CC'), cererea influen nd doar structura produc iei. Dac ar fi limitat doar munca, pre ul relativ al grului ar fi mai ridicat dect n situa ia n care ar fi limitat doar capitalul. Aceast afirma ie este echivalent cu urm toarea: dac pre ul relativ sar stabili doar potrivit con inutului de munc (capitalul fiind gratuit), unei unit i fizice de gru i-ar corespunde o cantitate mai mare de strunguri, dect n situa ia n care pre ul men ionat s-ar stabili potrivit con inutului de capital (munca fiind gratuit ). Adic , con inutul de munc al unei unit i fizice de gru este egal cu cel al unit i strunguri, iar con inutul de capital al unei unit i fizice de gru este egal cu cel al unit i strunguri, fiind mai mare dect . Deci, la strunguri con inutul relativ de capital este mai ridicat dect con inutul relativ de munc , iar la gru invers, con inutul relativ de munc este mai ridicat dect con inutul relativ de capital. Concret, considernd raportul munc / capital la gru egal cu unitatea, atunci acest raport la strunguri va fi egal cu / .

Cantitatea de strunguri

M'

C' X2 Q' Q

O

Cantitatea de gru C X M 1 Figura 3.3: Oferte fixe de factori i structura produc iei

Dac inem seama de ambele restric ii, constat m c doar n aria OMQC' exist posibilit i reale de produc ie, iar punctul Q reprezint produc ia corespunz toare ocup rii complete a factorilor de produc ie. n acest punct pre ul

36

Economie interna ional

relativ al grului este dat de condi iile cererii, respectiv de panta curbei de izoutilitate (cea mai nalt ) ce trece prin acest punct. ntruct n Q panta restric iei MM' este mai mare dect a CC', putem afirma c grul este mai intensiv n munc dect strungurile, care sunt mai intensive n capital. Fiind date intensit ile factorilor, n condi iile n care ace tia sunt pe deplin utiliza i, o cre tere a ofertei unui factor de produc ie are drept consecin sporirea produc iei m rfii intensive n acel factor i reducerea produc iei celeilalte. Aceast situa ie, cunoscut ca teorema lui Rybczynski, este descris n figura 3.4. n figura 3.4 este evident cum, n urma sporirii disponibilului de capital al economiei, cantitatea de munc r mnnd constant , produc ia de strunguri cre te, iar cea de gru scade. n industria 1, o unitate de produs necesit a1 munc i b1 capital, astfel c volumele utilizate sunt: M1 = a1 X1 i C1 = b1 X1 n cea de-a doua industrie, rela iile corespunz toare sunt: M2 = a2 X2 i C2 = b2 X2 3.11a,b 3.10 a,b

Dac sunt utilizate complet disponibilit ile de factori (M,C), atunci: M = M1 + M2 = a1 X1 + a2 X2 C = C1 + C2 = b1 X1 + b2 X2 3.12 3.13

M' Cantitatea de strunguri

C*' C'

Q*

Q

O

M

C

C* Cantitatea de gru

Figura 3.4: Teorema lui Rybczinsky

Solu iile acestor ecua ii pentru X2 sunt:

Teoria lui Heckscher i Ohlin. Abunden a relativ a factorilor de produc ie

37

X2 = M/a2 - (a1/a2) X1 X2 = C/b2 - (b1/b2) X1

3.14 3.15

Dac (a1/a2) > (b1/b2 ), restric ia pus de munc este mai abrupt , a a cum se prezint n figura 3.3 i (b2/a2) > (b1/a1). Dar b2/a2, notat cu k2, este raportul ntre cantit ile de capital i munc necesare producerii unei unit i de produs n ramura 2, iar k1 este cel corespunz tor ramurii 1. Rezult c industria 2 (strunguri) este mai intensiv n capital dect 1 (gru). Solu iile ecua iilor (3.14) i (3.15) sunt urm toarele: X1 = (b2M - a2 C) / (a1 b2 - a2 b1) X2 = (a1 C - b1 M) / (a1 b2 - a2 b1) 3.16 3.17

ntruct numitorul este pozitiv, rezult c o cre tere a lui C, n condi ii de ocupare deplin , cre te produc ia lui X2 i o reduce pe cea a lui X1, n concordan cu teorema lui Rybczynski. Diferen a dintre cele dou ri privind nzestrarea cu factori se concretizeaz n curbe diferite de transformare. Premisa tehnologiilor identice se reflect in pantele identice ale restric iilor factorilor. Aceast situa ie este descris n figura 3.4 unde, pentru ara I curba posibilit ilor de produc ie este CQM, iar pentru ara II curba posibilit ilor de produc ie este C'Q'M'. n ara I pre ul relativ al grului este dat de panta dreptei CQ (restric ia factorului capital), iar n ara II, de panta lui M'Q' (restric ia factorului munc ). ntruct pre urile relative ale m rfurilor difer ntre cele dou ri, cea cu resurse relativ abundente de munc va exporta QN gru, iar cea cu resurse relativ abundente de capital va exporta Q'N' struguri, la pre ul relativ dat de panta lui QP i Q'P'. Consecin ele sunt: fiecare ar va atinge un nivel mai nalt de consum, va utiliza complet resursele de produc ie i se va nregistra o egalizare a pre ului relativ al m rfurilor schimbate.

3.3.2 Pre urile factorilor