Economia Intreprinderii - Unitatea de Invatare 2

Embed Size (px)

Text of Economia Intreprinderii - Unitatea de Invatare 2

 • 8/17/2019 Economia Intreprinderii - Unitatea de Invatare 2

  1/14

  13

  Unitatea de învăţare nr. 2

  ÎNTREPRINDEREA ÎN ECONOMIA DE PIAȚĂ 

  Cuprins pag.

  2.1 Principalele obiective ale unităţii de învăţare nr. 2 ....................................................... 13

  2.2 Universul economic –  nevoi, resurse, activitate economică, agenţi economici ...........  13

  2.3 Conceptul de întreprindere în economia de piață ......................................................... 17

  2.4 Întreprinderea –  rol, trăsături definitorii, obiective ...................................................... 17

  2.5 Tipologia întreprinderilor ............................................................................................. 23

  2.6 Verificarea cunoştinţelor .............................................................................................. 24

  2.7 Rezumat ........................................................................................................................ 25

  2.8 Bibliografie ................................................................................................................... 26

  2.1. Principalele obiective ale unităţii de învăţare nr. 2 

   Definirea conceptelor de univers economic, agent economic, întreprindere;

    Însuşirea cunoştinţelor referitoare la obiectivele fundamentale şi la

  trăsăturilor definitorii ale întreprinderii;

    Identificarea rolului pe care întreprinderile îl au în economia de piaţă; 

   

  Cunoaşterea tipologiei întreprinderilor. 

  Competenţe: 

    utilizarea adecvată a conceptelor de univers economic, agenţi economici, întreprindere; 

    capacitatea de a explica rolul întreprinderii în economia de piaţă; 

    argumentarea obiectivelor şi trăsăturilor unei întreprinderi; 

    abilitatea de a identifica categoriile de întreprinderi.

  Durata medie de parcurgere a unităţii de învăţare nr. 2 este de 4 ore

  2.2. Universul economic –  nevoi, resurse, activitate economică, agenţi economici 

  Pentru a supravieţui şi a se manifesta ca fiinţe, indivizii (oamenii) au urmărit permanent să-şi

  satisfacă trebuinţele (nevoile), iniţial pe cele primare şi mai târziu pe cele  secundare. Odată cu

 • 8/17/2019 Economia Intreprinderii - Unitatea de Invatare 2

  2/14

  14

  dezvoltarea omului s-au diversificat şi trebuinţele, acestea formând un sistem complex care continuă

  să se dezvolte şi diversifice. 

  Sistemul de nevoi „ansamblul trebuințelor necesare oamenilor

   pentru a exista și a se manifesta ca ființe sociale” 

  Deoarece trebuinţele sunt în continuă diversificare şi transformare, se consideră că sistemulde nevoi formează o mulţime nemărginită. 

  Pentru ca oamenii şă-şi satisfacă nevoile individuale şi colective au avut nevoie de resurse.

  Totalitatea r esurselor variate formează sistemul de resurse.

  Sistemul de resurse „totalitatea disponibilităților (materii prime, materiale,

  informaționale, sociale, spirituale) necesare satisfacerii sistemului de nevoi” 

  Pentru că resursele sunt limitate, spre deosebire de sistemul de nevoi, sistemul de resurse are

  caracter mărginit. Caracterul diferit al celor două sisteme (de nevoi şi de resurse) implică acordarea

  unei atenţii deosebite utilizării eficiente a resuselor (limitate) pentru satisfacerea nevoilor

  (nelimitate). Orice activitate raţională vizează minimizarea consumului de resurse. 

  Iniţial oamenii aveau acces la bunuri libere, pe care şi le procurau din natură. Treptat, pe

  măsură ce a evoluat au apărut şi nevoi care nu puteau să fie satsifăcute cu bunuri luate direct din

  natură. Astfel, a fost necesar ca bunurile respective să fie produse. Activităţile care au ca rezultat

   produse (bunuri materiale şi, mai târziu, servicii) şi care presupun actul de vânzare-cumpărare sunt

  activităţi economice, iar produsele obţinute sunt bunuri economice.

  Activitatea economică  „procesul dinamic, complex şi continuu care 

  reflectă comportamentele şi deciziile oamenilor în raport cu utilizarea resurselor  

  de care dispun şi atragerea unor noi resurse cu scopul de a satisface 

  nevoil e şi de a optimiza obiectivele economice” 

  La început, în activităţile economice erau implicaţi doar producătorii şi consumatorii. Actorii

  economici care se manifestă pe diverse pieţe formează un ansamblu complex cu dimensiuni spaţiale

  şi temporale denumit univers economic.

  Universul economic

   „ansamblul agenților (actorilor) economicidintr-un anumit spaţiu, a relaţiilor existente între aceştia,

   precum şi a obiectivelor economice vizate” 

 • 8/17/2019 Economia Intreprinderii - Unitatea de Invatare 2

  3/14

  15

  Agenții economici sunt persoane sau grupuri de persoane fizice

  și/sau juridice care, în calitate de participanți la viața economică,

  îndeplinesc roluri și au comportamente economice similare.

  (Dobrotă N., 1992) 

  În abordarea clasică, sunt avute în vedere patru tipuri principale de actori:   Consumatorul (gospodăria); 

    Producătorul (întreprinderea); 

    Statul (administrația); 

    Exteriorul.

  Consumatorul  este cel care determină cererea de bunuri materiale şi servicii, şi în funcţie de

  care agentul economic  –   producător stabileşte ce să se producă şi în ce cantitate. Consumatorul

   poate să participe şi ca ofertant pe piaţa financiară şi pe piaţa forţei de muncă  (prin economiile sale,

  respectiv ca furnizor de forţă de muncă). Interacţionând cu ceilalţi agenţi economici le influenţează

  comportamentul direct şi indirect. 

   Producătorul  se regăseşte pe piaţă în principal în calitate de ofertant al bunurilor materiale şi

  al serviciilor, acţionând ca actor individual. Acesta urmăreşte să-şi maximizeze profitul, adaptându-

  şi comportamentul în funcţie de cerinţele pieţei.  În cadrul întreprinder ilor interacţionează şi se

  manifestă diferite tipuri de consumatori (clienţi, angajaţi, furnizori). Producătorul poaate să apară pe

   piaţă şi în calitate de cerere  (pe piaţa monetară, piaţa factorilor de producţie  şi pe piaţa  forţei de

  muncă).Statul  este f ormat din ansamblul actorilor economici care se regăsesc în sectorul public, şi

  care urmăresc protecţia socială, vizează reglarea anumitor pieţe, asigură cadrul juridico -legislativ

   pentru activitatea economică, acţionează ca mediator în cazul conflictelor de muncă, acordă

  subvenţii etc. Pe piaţă se regăseşte ca ofertant sau ca şi consumator. 

   Exteriorul  este format din producătorii şi consumatorii care nu aparţin teritoriului naţional,

  dar care interacţionează cu celelalte trei categorii. 

  Principalele pieţe pe care agenţii economici interacţionează sunt: piaţa bunurilor şi

  serviciilor, piaţa monetară, piaţa de capital şi piaţa forţei de muncă. 

 • 8/17/2019 Economia Intreprinderii - Unitatea de Invatare 2

  4/14

  16

  Figura 2.1 Locul întreprinderii de servicii în modelul unei economii deschise

  Sursa: Zaharia M., note de curs

  Legăturile dintre agenţii economici  se concretizează în fluxuri material şi informaţionale.Indiferent din ce punct de vedere sunt privite, fluxurile informaţionale sunt foarte importante

  deoarece transmit informaţiile pe baza cărora sunt fundamentate şi luate actele decizionale. 

  Piaţa producţiei de bunuri i servicii  p

  S

  S’ D

  D’

   q*

   p*

  Piaţa forţei demuncă  p

  q

  S

  S’ D

  D’ 

  q

   

   p*

  Producător

  FirmaProducător 

  (Firma)

  f 1f 2

  f    Producător(Firma)

  Consumator(Gospodăria) 

  c1c2

  c p

  Produse

  Produse

  Cheltuieli

  Cheltuiel 

  Venit(B) 

  Forţa demuncă (f.d.m.)

  Forţa demuncă (f.d.m.)

  Piaţa monetară  p

  S

  S’ D

  D’

   *

   p*

  Piaţa de capital p

  S

  S’ D

  D’ 

  q*

   p*

  Economii

  mprumut

  Investiţii 

  Rate + dobânzi

  Investiţii 

  Tehnologie

  Venit(V)

  Statul

  BUGET

  CheltuieliProduse

  Subvenţii Impozite

  Exteriorul

  Import

  Export

 • 8/17/2019 Economia Intreprinderii - Unitatea de Invatare 2

  5/14

  17

  2.3. Conceptul de întreprindere în economia de piață 

  Orice întreprindere este considerată un sistem (subsistem) al universului economic în care

  activează. Se consideră că, un sistem este format din obiectivul sistemului şi structura sistemului

  (elementele existente în cadrul sistemului şi a interacţiunilor, relaţiilor existente între elemente) 

  Din punct de vedere economic, indiferent de mărime, forma de proprietate sau organizare, o

  întreprindere:

    este o ENTITATE ECONOMICĂ 

    este un SISTEM ECONOMIC de producție 

    combină şi utilizează FACTORI DE PRODUCŢIE 

    produce BUNURI şi/sau SERVICII 

  ◦  În ce SCOP?

  ◦ 

  Care este RAŢIUNEA DE A EXISTA a întreprinderii?Rațiunea de a exista a unei întreprinderi se poate concentra pe:

  ◦  Obţinerea unui PROFIT 

  şi 

  ◦   Producerea unui BUN ECONOMIC 

  Pentru a realiza bunuri economice şi, implicit, pentru a obţine profit, fiind competitivi pe

   piaţă, este esenţial ca sistemul de conducere a întreprinderii să răspundă realist la întrebările: 

  Ce?  Unde?  

  Cât? Cum?  La ce cali tate?  

   La ce preţ?

  Cât ne costă? 

  2.4. Întreprinderea –  rol, trăsături definitorii, obiective

  La nivel economic, în relaţiile cu ceilalţi agenţi existenţi pe piaţă, rolul întreprinderiiurmăreşte atât aspectul economic, cât şi social. 

  Rolul economic al unei întreprinderi rezultă din dorinţa acestora de o obţine venituri nete şi

  se concretizează în realizarea  bunurilor și/sau serviciilor pentru a fi comercializate pe piață, creând

  valoare adăugată.

  Rolul social al întreprinderii înseamnă (Kerbalek I. coord., 1999):

 • 8/17/2019 Economia Intreprinderii - Unitatea de Invatare 2

  6/14

  18

    Contribuția la satisfacerea trebuințelor populației prin bunurile și serviciile furnizate; 

    Contribuţia la dezvoltarea civilizaţiei umane prin promovarea progresului tehnico-științific; 

    Asigur area unui mediu de muncă și de viață pentru personalul întreprinderii; 

    Exercitarea unor funcții de formare și educare a salariaților și populației. 

  Analizând trăsăturile definitorii ale unei întreprinderi se consideră că aceasta este:

  Unitate tehnico-productivă: 

    Dispune de resurse materiale şi umane necesare

   Combină factori de producţie

    Produce bunuri materiale şi/sau servicii 

   Produce valoare 

   Are sistem propriu de documentare 

  Unitate organizatorico-administrativă: 

   Are sistem de conducere 

    Dispune de sediu şi teritoriu stabilite 

    Desfăşurarea activităţii se realizează în conformitate cu anumite reglementări 

    Intră în contact cu alte instituţii şi organisme 

  Entitate socială (grup social): 

   Vizează realizarea unui obiectiv economic 

    Este formată din persoane active   Are organizare internă specifică 

    Duce la apariţia subgrupurilor  

  Unitate economică: 

    Are misiune, obiective, strategii şi programe proprii 

    Are sistem de evidenţă propriu 

   Vizează principiile eficienţei economice 

    Are şi îşi plăteşte contribuţiile la buget    Are relaţii economice cu alţi agenţi 

  Sistem al activităţii umane 

    Are subsisteme şi elemente, care sunt continuu în interacţiune 

    Dispune de sistem de conducere şi sisteme conduse 

    Interacţionează cu alte sisteme din mediul înconjurător  

 • 8/17/2019 Economia Intreprinderii - Unitatea de Invatare 2

  7/14

  19

   Este subsistem în sisteme economice mai mari

  Centru de decizie:

    Dispune de strategii şi politici proprii 

    Propriile interese stau la baza adoptării oricărei decizii 

  Pentru descrierea situaţiilor decizionale  complexe în condiţii de risc este utilizată  Metoda

   Arborelui de Decizie.

  Arborii decizionali sunt de două tipuri: 

    arbori decizionali monoperioadă care conţin un singur punct de decizie, din care pornesc

  două sau mai multe alternative decizionale. Fiecărei  alternative îi corespund anumite stări ale

  naturii/evenimente, probabilități şi consecinţe. 

    arbori decizionali multiperioadă care au două sau mai multe noduri decizionale. Aceştia se

  construiesc prin conectarea a doi sau mai mulţi arbori monoperioadă.  Metoda arborilor decizionali presupune parcurgerea următoarelor etape: 

  I.  Construirea arborilor decizionali:

  - elaborarea schiţei arborelui decizional 

  - ataşarea probabilităţilor stărilor naturii 

  - ataşarea consecinţelor  

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  vNS 

  Alternativa 2

  N.D.

  2 NS r   

  Alternativa 1

  p2 = ...

  stare 2

  Alternativa mm NS 

  r   

  NSm

  pn = ...

  stare n

  p1 = ...

  stare 1

  1 NS r   

  consecinţă 

  consecinţă 

  consecinţă 

  NS1 

  NS2

 • 8/17/2019 Economia Intreprinderii - Unitatea de Invatare 2

  8/14

  20

  II.  Evaluarea arborilor decizionali:

  1.  se determină valorile de expectanţă pentru fiecare nod şansă: 

  n

  k k  NS    pvr  i1

  , unde: vk  sunt valorile consecinţelor şi pk  sunt probabilităţile 

  Valoarea se scrie într-un dreptunghi deasupra nodului şansă. 

  2.  se alege alternativa care satisface criteriul de optim ales:

    dacă criteriul de optim este de maximizare se alege: 

  ii   ns NS   r v   max  

    dacă criteriul de optim este de minim se alege: 

  ii   ns NS   r v   min  

  După alegerea alternativei, valoar ea acesteia se scrie într-un dreptunghi deasupra nodului

  decizional.

  Alternativele decizionale respinse sunt tăiate cu 2 linii paralele: 

   Aplicaţie  rezolvată:   O companie care prestează servicii de contabilitate, urmează să

  efectueze o selecţie pentru angajarea unui contabil şef, în situaţia în care s-au înscris la concurs trei

  candidaţi. Indiferent de decizia firmei, aceasta va investi în specializarea candidatului ales 6000

  $/an. Din studiile efectuate de compartimentul Resurse Umane rezultă următoarele: 

    Candidatul A:

    0,4 şanse ca acesta să se descurce foarte bine în postul pe care-l va ocupa, aducând companiei un

  venit de 30000 $/an;

    0,3 şanse ca acesta să se descurce la un nivel mediu, aducănd companiei un venit de 21000 $/an; 

    0,3 şanse ca acesta să fie slab în funcţia pe care o deţine, venitul adus firmei fiind de 20.000

  $/an.

   

  Candidatul B:  0,6 şanse ca acesta să aibă o prestaţie foarte bună în postul pe care-l va ocupa, aducând firmei un

  venit de 33000 $/an;

    0,1 şanse ca acesta să fie la un nivel mediu, venitul companiei fiind în acest caz de 18000 $/an;

    0,3 şanse ca acesta să aibă o prestaţie slabă, aducând companiei un venit de 15000 $/an;

 • 8/17/2019 Economia Intreprinderii - Unitatea de Invatare 2

  9/14

  21

    Cadidadtul C:

    0,5 şanse ca acesta să aibă o prestaţie foarte bună pe postul de economist, aducând un venit

  firmei de 40000 $/an;

    0,2 şanse ca acesta să aibă o prestaţie medie aducând firmei un venit de 31000 $/an; 

   

  0,3 şanse ca acesta să aibă o prestaţie slabă, aducând firmei un venit de 13000 $/an.Studiind datele prezentate mai sus şi luând în calcul suma pe care compania o va investi în

  specializare, determinaţi care din cei trei  candidaţi este cel mai potrivit pentru a ocupa postul de

  contabil şef. 

   Rezolvare:

  I.  Construirea arborelui

  II. Evaluarea arborelui

  r  NS1 = (30000 ∙ 0,4 + 21000 ∙ 0,3 + 20000 ∙ 0,3) –  6000 = 24300 –  6000 = 18300

 • 8/17/2019 Economia Intreprinderii - Unitatea de Invatare 2

  10/14

  22

  r  NS2 = (33000 ∙ 0,6 + 18000 ∙ 0,1 + 15000 ∙ 0,3) –  6000 = 26100 –  6000 = 20100

  r  NS3 = (40000 ∙ 0,5 + 31000 ∙ 0,2 + 13000 ∙ 0,3) –  6000 = 30100 –  6000 = 24100

  v NSi = max {18300, 20100, 24100} = 24100

  aparţine concurentului C, alternativa cea mai viabilă din punct de vedere financiar  

  Obiectivele fundamentale (generale) ale unei întreprinderi sunt (adaptare după Drăgulănescu

  I. V., 2012):

    Satisfacerea întocmai a cererii: 

    Produce şi apoi vinde? 

   Produce ce se cere? 

   Produce ce s-a vândut deja? 

     Reducerea costurilor, determinată de:   de regulă , preţul este impus de piaţă 

    o diferenţă semnificativă preţ -cost generează atuuri concurenţiale

    maximizarea profitului nu este totdeauna avantajoasă 

    Reducerea timpului de livrare 

    Creşterea calităţii şi fiabilităţii produselor: 

    Calitatea aşteptată de client nu  propria părere 

    Creșterea flexibilităţii producţiei 

    Creşterea gradului de integrare şi motivare a personalului 

  În practică, în cadrul companiilor, obiectivele se regăsesc formulate astfel: 

    Obiectivul Companiei Aquacaraş S.A.: 

 • 8/17/2019 Economia Intreprinderii - Unitatea de Invatare 2

  11/14

  23

    VPL Healthcare (recrutare de personal și gestionarea forței de muncă): „Principalul obiectiv

   pe care îl urmărim în următorii ani este acela de a deveni o companie de renume din zona de

  healthcare recruitment.” 

    Compania KOKET (produse alimentare): „Koket se angajează să promoveze, să mențină și

  să aplice o politică sănătoasă de mediu” –  reducerea consumului de apă   Continental Hotels –  Obiectivele companiei:

  -  „Să avem locații în zonele cele mai dezvoltate ale țării, oferind astfel acoperire la nivel național; 

  -  Să acoperim clasa economy, business și de lux; 

  -  Să îmbunătățim permanent standardele de calitate a serviciilor; 

  -  Să fim cunoscuți de către membrii segmentului țintă, ca lanț hotelier Românesc , nu numai pentru

  serviciile oferite ci și datorită faptului că avem o ofertă unică pe piață.” 

  Pentru a fi eficiente, companiile trebuie să se axeze pe un obiectiv principal care să fie

  susţinut de mai multe obiective secundare. 

  2.5. Tipologia întreprinderilor

  În prezent, în economia contemporană îşi desfăşoară activitatea o mar e diversitate de

  întreprinderi. Rolurile, dimensiunile şi particularităţile/caracteristicile acestor întreprinderi sunt

  diferite.

  Întreprinderile pot fi grupate după mai multe cr iterii, printre care se regăsesc: După mărime ( estimate în funcţie de numărul de angajaţi, cifra de afaceri, capitalul social ):  

    microîntreprinderi 

    întreprinderi mici 

    întreprinderi mijlocii 

    întreprinderi mari 

   După obiectul de activitate: 

     Întreprinderi de pr oducție 

   

   Întreprinderi de comerț     Întreprinderi de servicii 

   După sectorul economic în care îşi desfăşoară activitatea întreprinderea:  

     Întreprinderi din sectorul primar  

     Întreprinderi din sectorul secundar  

     Întreprinderi din sectorul terțiar  

 • 8/17/2019 Economia Intreprinderii - Unitatea de Invatare 2

  12/14

  24

  În practică, caracteristicile unor categorii diferite se pot regăsi simultan la aceeaşi

  întreprindere.

  Conform Oficiului Naţional al Registrului Comerţului, în România, se pot înmatricula

  următoarele categorii de persoane juridice: 

   

  Societate în nume colectiv, societate în comandită simplă şi societate cu răspundere limitată   Societate cu răspundere limitată –  debutant (SRL-D)

    Grup de interes economic

    Societate pe acţiuni şi societate în comandită pe acţiuni  

    Societate şi companie naţională 

    Societate europeană Holding 

    Societate europeană constituită prin fuziune 

    Regie autonomă 

   

  Organizaţie cooperatistă de credit 

    Societate cooperativă de gradul I şi gradul II 

    Cooperativă agricolă de gradul I şi gradul II 

    Societate cooperativă europeană 

    Cooperativă europeană constituită prin fuziune 

    Societate europeană - filială 

    Sucursală societate sau GIE cu sediul în România 

   

  Sucursală regie autonomă   Sucursală societate cooperativă 

    Sucursală a unei firme cu sediul în străinătate 

    Depunere prospect de emisiune de acţiuni privind constituirea societăţilor pe acţiuni prin

  subscripţie publică 

  2.6. Verificarea cunoştinţelor 

  Teme şi întrebări pentru discuţie ◦   Argumentaţi importanţa întreprinderii în economia de piaţă 

  ◦   Prezentaţi trăsăturile definitorii ale întreprinderii 

  ◦   Evidenţiaţi rolul economic şi social al întreprinderii 

 • 8/17/2019 Economia Intreprinderii - Unitatea de Invatare 2

  13/14

  25

  Test de autoevaluare

  1.  Structura sistemului (întreprinderii) este formată din: 

  a)  obiectivul şi interacţiunile dintre elementele sistemuluI 

   b)  interacţiunile dintre elementele sistemului 

  c)  obiectivul şi elementele sistemului 

  d)  elementele sistemului şi interacţiunile dintre acestea 

  2.  Obiectivele economice ale întreprinderii pot să vizeze: 

  a)  colaborarea cu autorităţile 

   b)  cota de piaţă 

  c)  condiţiile de muncă ale salariaţilor  

  d)  controlul poluării

  3.  Ca unitate tehnico- productivă, întreprinderea: 

  a)  are sistem propriu de documentare

   b)  dispune de sediu şi teritoriu stabilite 

  c)  are relaţii economice cu alţi agenţi 

  d)  dispune de strategii şi politici proprii 

  4.  Ca unitate organizatorico-administrativă, întreprinderea: 

  a)  interacţionează cu alte sisteme din mediul înconjurător  

   b)  are sistem de evidenţă propriu 

  c)  desfăşoară activitatea în conformitate cu anumite reglementări 

  d)  combină factori de producţie 

  5.  Întreprinderea nu este:

  a)  o entitate socială 

   b)  un sistem al activităţii umane 

  c)  o entitate tehnico-neproductivă 

  d)  centru de decizie

  Răspunsuri: 1 –  D, 2 –  B, 3 –  A, 4 –  C, 5 –  C.

  2.7. Rezumat

  Rolul întreprinderii în economia de piaţă este prezentat în unitatea de învăţare nr. 2.

  Astfel, sunt abordate noţiuni referitoare la universul economic, conceptul de

  întreprindere în economia de piaţă, rolul, trăsăturile, obiectivele şi tipologia

  întreprinderilor.

 • 8/17/2019 Economia Intreprinderii - Unitatea de Invatare 2

  14/14

  26

  Element component al universului economic, întreprinderea este considerată un sistem cu o

  structură formată din elemente şi interacţiunile dintre acestea. Trăsăturile definitorii ale unei

  întreprinderi prezintă întreprinderea ca fiind unitate tehnico- productivă, unitate organizatorico-

  administrativă, entitate socială, unitate economică, sistem al activităţii umane, centru de decizie.  

  Atât rolul cât şi obiectivele întreprinderii implică două componente, respectiv economică şisocială. Întreprinderile se pot clasifica în funcţie de diverse criterii, precum mărimea

  (microîntreprinderi, întreprinderi mici, mijlocii şi mari), obiectul de activitate (producţie, comerţ,

  servicii), sectorul economic în care activează (primar, secundar, terţiar). 

  2.8. Bibliografia Unităţii de învăţare Nr. 2

   Bărbulescu C., Gavrilă T. (coord.),  Economia şi gestiunea întreprinderii, Editura

  Economică, Bucureşti, 1999  Dobrotă N., Economie politică, A.C.U. Eficient, Bucureşti, 1992

   Drăgulănescu I. V., Economia întreprinderii, Editura Pro Universitaria, Bucureşti, 2012 

   Foriş A., Economia firmei, Editura Omnia Uni S.A.S.T., Braşov, 2002 

   Kerbalek I. coord., Economia întreprinderii, Editura Forum Consulting Partners, Bucureşti, 1999

   Kerbalek I. (coord.), Economia întreprinderii, disponibil pe www.economiaintreprinderii.ro

   Zaharia M. (coord.),  Modele și metode cantitative în economia firmei, Editura Universitară,

  București, 2007  Zaharia M., note de curs 2007

   http://strategii.wordpress.com

   http://www.onrc.ro

   http://aquacaras.ro

   http://www.vplhealthcare.com

   http://www.koket.ro

   http://continentalhotels.ro