of 37 /37
ECHINODERMATA Preko 6000 recentnih vrsta Deuterostomia. Celomske životinje sa radijalnom petozračnom simetrijom. Ambulakralni sistem, nastao od celoma i ima više funkcija.

ECHINODERMATA Preko 6000 recentnih vrsta Deuterostomia

  • Upload
    teresa

  • View
    65

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

ECHINODERMATA Preko 6000 recentnih vrsta Deuterostomia. Celomske životinje sa radijalnom petozračnom simetrijom. Ambulakralni sistem, nastao od celoma i ima više funkcija. - PowerPoint PPT Presentation

Text of ECHINODERMATA Preko 6000 recentnih vrsta Deuterostomia

Page 1: ECHINODERMATA Preko 6000 recentnih vrsta Deuterostomia

ECHINODERMATA

Preko 6000 recentnih vrsta

Deuterostomia. Celomske životinje sa

radijalnom petozračnom simetrijom.

Ambulakralni sistem, nastao od

celoma i ima više funkcija.

Page 2: ECHINODERMATA Preko 6000 recentnih vrsta Deuterostomia

Jedini beskičmenjaci koji imaju skelet od CaCO3 mezodermalnog porekla.

Nisu segmentisani i nemaju glaveni region, već oralni i aboralni pol.

Telesni zid je gradjen od trepljastog epitela, mezodema sa skeletom.

Od skeleta se diferenciraju bodlje, tuberkule i pedicelarije.

Page 3: ECHINODERMATA Preko 6000 recentnih vrsta Deuterostomia

Celom od tri para:

PROTOCEL (axocel),

MESOCEL (hidrocel) i

METACEL (somatocel).

Page 4: ECHINODERMATA Preko 6000 recentnih vrsta Deuterostomia

PROTOCEL, levi mešak daje aksijalni organ koji spaja oralni i aboralni (hemalni i polni) prsten koji su poreklom od metacela (somatocela). Desni mešak daje vršni mehur (veza proto i metacela).MESOCEL (hidrocel) se diferencira u ambulakralni sistem. METACEL (somatocel) se diferencira u dva sistema kanala> peihemalni-hiponeuralni i aboralni sinusni sistem sa gonadama.

Page 5: ECHINODERMATA Preko 6000 recentnih vrsta Deuterostomia

Crevo euproktno, bez žlezda, kod Ophiuroidea i nekih Asteroidea aproktno.

Respiratorni sistem je slabo razvijen.

Page 6: ECHINODERMATA Preko 6000 recentnih vrsta Deuterostomia

Krvi sistem je otvoren i gradjen od oralnog (perihemalni hiponeuralni) kružnog suda od koga polazi pet radijalnih sudova koji prate ambulakralne radijalne kanale. Oralni kružni sud se preko aksijalnog organa vezuje za aboralni sinusni sistem (kružni sud).

Page 7: ECHINODERMATA Preko 6000 recentnih vrsta Deuterostomia

Ekskreciju obavljau celom površinom škrgama, ambulakralnim nožicama.

Nervni sistem je difuzno-vrpčastog tipa, od tri prstenaste vrpce: oralne, ektoneuralne, oralne hiponeuralne i aboralne, entoneuralne vrpce.

Page 8: ECHINODERMATA Preko 6000 recentnih vrsta Deuterostomia

Polni sistem je gonohoristički. Retke su viviparne vrste.

Razviće preko larve DIPLEURULE.

Page 9: ECHINODERMATA Preko 6000 recentnih vrsta Deuterostomia

AURICULARIA-Holoturoidea-BIPINARIA, BRANCHIOLARIA-Asterioidea, Ophiuroidea-ECHINOPLUTES-Echinoidea-DOLIOLARIA-CrinoideaZa većinu Echinodermata karakteristična je velika moć regeneracije sem kod Echinoidea.

ELEUTHEROZOA- sa klasama Echinoidea, Asteroidea, Ophiuroidea kod kojih je oralni pol okrenut prema podlozi i vaginalni su i Holoturoidea sa oralnim polom napred i slabo vagilni.

PELMATOZOA- sa klasom Crinoidea koje su oralnim polom okrenute nasuprot podlozi i žive sesilnim načinom života.

Page 10: ECHINODERMATA Preko 6000 recentnih vrsta Deuterostomia

ASTEROIDEA - 1600 vrsta

Telo od centralnog diska i najčešće pet krakova.Sa donje strane centralnog diska je usni otvor, od njega se pružaju žlebovi. Sa aboralne strane nalazi se analni otvor, polni otvori i madreporna ploča.

Page 11: ECHINODERMATA Preko 6000 recentnih vrsta Deuterostomia

TELESNI ZID od trepljastog epitela. Skelet je u obliku pločica i štapića.CELOM od protocela (axocela), mesocela (hydrocela) i metacela (somatocela). AMBULAKRALNI SISTEM tipičan. CREVNI SISTEM, usta, jednjak, želudac sa cekumima u ručice. Kod nekih ono nije razvijeno i crevo je aproktno.

Page 12: ECHINODERMATA Preko 6000 recentnih vrsta Deuterostomia

KRVNI SISTEM, od oralnog i aboralnig hemalnog kružnog suda. Ovaj sistem prati parenhimalni koji je slabije razvijen.

NERVNI SISTEM, od ektoneuralno, hiponeuralnog i aboralnog kružnog prstena.

POLNI SISTEM je kod većine gonohoristički.

Razviće je preko larve dipleurule koja metamorfozira u BIPINARIJU i BRANCHIOLARIJU, neke se razvijaju direktno.

Page 13: ECHINODERMATA Preko 6000 recentnih vrsta Deuterostomia

KLASIFIKACIJA:

1) subcl. SOMASTEROIDA izumrle su i samo je jedna recentna Platasterias (Meks.)

2)subcl. EUASTEROIDEA-recentnered Phanerozonia-pedicelarije bez drške, sa ivičnim pločamared Spinuloza-nemaju pedicelarije ni ivične ploče (Asterina, Asteropoda)red Forcipulata-pedicelarije sa drškama (Asterias, Martasterias)

Page 14: ECHINODERMATA Preko 6000 recentnih vrsta Deuterostomia

OPHIUROIDEA-2000 vrsta

Centralni disk je oštro odvojen od krakova, jako spljošten. Oralni pol nosi usta i okružen je sa pet usnih pločica od kojih je jedna madreporna, sa jednim otvorom. Na kracima nema ambulakralnih žlebova, već su oni pokriveni nizovima pločica i formiraju EPINEURALNI KANAL.

Page 15: ECHINODERMATA Preko 6000 recentnih vrsta Deuterostomia

TELESNI ZID je gradjen od sincicijelnog, necilijatnog epidermisa koji spolja luči kutikulu. Nemaju pedicelarije. Mišićni sistem je kod većine dobro razvijen.AMBULAKRALNI SISTEM počinje madrepornom pločom koja se nalazi na oralnom polu, peščani kanal je kratak, kružni kanal je sa četiri polijeva mehura. CREVNI SISTEM, usta se nastavljaju u jednjak i kesasti želudac sa 10 izbočina.U osnovi krakova postoji pet pari burzi koje vrše respiraciju i ekskreciju.KRVNI SISTEM je isti kao i kod Asteroida.NERVNI SISTEM je od ektoneuralnog i hiponeuralnog prstena.POLNI SISTEM je gonohoristički, samo su neke hermafroditi.

Page 16: ECHINODERMATA Preko 6000 recentnih vrsta Deuterostomia

KLASIFIKACIJA:

Ophiurae-sa pet ručica koje se pokteću samo horizontalno.

Euriale-sa jednogranim ili razgranatim ručicama koje se pokreću u svim ravnima.

Page 17: ECHINODERMATA Preko 6000 recentnih vrsta Deuterostomia

ECHINOIDEA-oko 850 vrsta

Telo, loptasto, spljošteno u pravcu oralno-aboralne ose, pravilne radijalne simetrije, samo kod nekih pločasto, a kod nekih bilateralno simetrično (Iregularia).Oralni pol (PERISTOM) okrenut prema podlozi, peristomalno polje, a po obodu škrge. Nasuprot njemu je aboralni pol (PERIPROKT) sa analnim otvorom, polnim otvorima i otvorima ambulakralnog sistema.

Page 18: ECHINODERMATA Preko 6000 recentnih vrsta Deuterostomia

SKELETNI SISTEM-10 pari nizova medijalno rasporedjenim pločica. Pet pari Ambulakralnih, radijalnih pločica, a na aboralnom polu sa ocelarnim pločicama.Pet pari genitalnih, interambulakralnih, krupnijih pločica, na aboralnom polu se završavaju genitalnim pločicama, jeda je madfreporna.

Page 19: ECHINODERMATA Preko 6000 recentnih vrsta Deuterostomia

Medju bodljama se nalaze PEDICELARIJE, sa kleštolikim vrhovima kojima se brane i čiste telo. AMBULAKRALNI SISTEM- tipičan za ehinodermata.Funkcija-lokomocija, respiracija, ekskrecija.CREVNI SISTEM-usta okružena zubima ARISTOTELOVE LAMPE

Page 20: ECHINODERMATA Preko 6000 recentnih vrsta Deuterostomia

ARISTOTELOVA LAMPA-25 skeletnih elemenata (zubi, piramide, falcesi, epifize i kompasi).

Srednje crevo dva kruga, za prvi krug-oralni vezuje se SIFON.

Page 21: ECHINODERMATA Preko 6000 recentnih vrsta Deuterostomia

RESPIRATORNI SISTEM kod Regularia žbunolike škrge, kod Iregularia ih nema.

KRVNI-HEMALNI SISTEM-od dva kružna kanala, oralni sa radijalnim kanalima i aboralni. Nervni sistem od oralnog ektoneuralnog, oralni hiponeuralnog, i aboralno endoneuralni kružna vrpca.

POLNI SISTEM gonohoristički.

Page 22: ECHINODERMATA Preko 6000 recentnih vrsta Deuterostomia

SISTEMATIKA:

Regularia-oralni pol bez skelet (Periprokt), duge bodlje pravilne radijalne simetrije, na ambulakralni pločicama imaju SFERIDIJE-organe čula ravnoteže.

Iregularia-bilateralna simetrija, oralni i aboralni polovi nisu u istoj osi, na telu imaju samo sitne bodlje.

Page 23: ECHINODERMATA Preko 6000 recentnih vrsta Deuterostomia

HOLOTUROIDEA, preko 1000 vrsta.

Telo izdužne, horizontalno položeno u pravcu oralno aboralne ose.Leže na podlozi stranom od tri uzdužna niza ambulakralnih nožica-TRIVIJUM, nasuprot nje leže dva niza (dorzalna) ambulakralnih nožica-BIVIJUM.

Page 24: ECHINODERMATA Preko 6000 recentnih vrsta Deuterostomia

TELESNI ZID je od epidermisa i kutikule. Skelet-pločice, štapići, vrlo različitog oblika i veličine.

Page 25: ECHINODERMATA Preko 6000 recentnih vrsta Deuterostomia

HEMALNI SISTEM, od ORALNOG prstena i RADIJALNIH sudova.

CREVNI SISTEM, usta, okružena tentakulama, jednjak sa krečnjačkom pločicom. Srednje crevo gradjeno od ventralnog i dorzalnog dela. Na kraju je kloaka i analni otvor. Za kloaku povezane su duge žlezdane niti Kivijerove cevčice. Za kloaku su vezana i dvograna razgranata vodena pluća.

Page 26: ECHINODERMATA Preko 6000 recentnih vrsta Deuterostomia

RESPIRATORNI SISTEM je kod većine od vodenih pluća.EKSKRECIJU takodje obavljaju vodena plluća preko amebocita. Kod Apoda u osnovi crevne mezentere su diferencirani nizovi LEVAKA - URNI.NERVNI SISTEM je vrpčasto-ganglionernog tipa. POLNI SISTEM je kod većine gonohoristički. Imaju samo jednu gonadu koja se otvara polnim otvorom na prednjem dorzalnom delu. Razviće preko larve AURIKULE koja metamorfizira u DOLIOLARIJU.Velika moć regeneracije. U slučaju opasnosti kroz kloaku mogu da autotomijom odbace crevo, vodena pluća i gonadu i da sve organe regenerišu za 7-9 dana.

Page 27: ECHINODERMATA Preko 6000 recentnih vrsta Deuterostomia

SISTEMATIKA:

Dendrohirota-sa dugim razgranatim tentakulama (Cucumaria)

Aspidochirota-kratke , nerazgranate tentakule (Holoturia)

Elasipoda. Neke žive pelaški-nemaju ambulakaralne nožice.

Melpodonia-bez ambulakralnih nožica, zarivene u mulju

Apoda-bez ambulakralnih nožica, crvolike.

Page 28: ECHINODERMATA Preko 6000 recentnih vrsta Deuterostomia

CRINOIDEA-preko 600 vrsta sa drškom

Pričvršćeni su aboralnim polom za podlogu.

Telo diferencirano na dršku-stablo. Lod nekih umesto drške ciri.

Page 29: ECHINODERMATA Preko 6000 recentnih vrsta Deuterostomia

Kruna sa tentakulama kojih ima 5 ili pet pari, a kod nekih i do 200. ČAŠICA-KALIX je od skeletnih ploča. U sredini je usni otvor. Na obodu je analni otvor.

Page 30: ECHINODERMATA Preko 6000 recentnih vrsta Deuterostomia

Telesni zid, celom i svi drugi sistemi su kao kod ostalih Echinodermata.

Razviće preko larve DIOLARIJE.

SISTEMATIKA:

EOCRINOIDEA, PARACRINOIDEA- izumrle.EUCRINOIDEA-recentne, 80 vrsta sa drškom, a sve ostale bez drške.

Page 31: ECHINODERMATA Preko 6000 recentnih vrsta Deuterostomia

POGONOPHORA-120 vrsta

Žive na velikim dubinama, čak preko 10,000 m. Telo oligomerno, prozoma, mezosoma, opistozoma (metazoma).

Page 32: ECHINODERMATA Preko 6000 recentnih vrsta Deuterostomia

Prozoma sa tentakulama, Oligobranchia ih ima 6-9, a Siboglinum jednu. Mezozoma, sa ventralne strane ima kutikularno zadebljanje FRENULUM.Metazoma je najduži deo sa kutikularnim zadebljanjima koja služe za pridržavanje tela u cevi koju luči epidermis. Opistozoma je 4 deo.

Page 33: ECHINODERMATA Preko 6000 recentnih vrsta Deuterostomia

TELESNI ZID je od epidermisa, tanke kutikule, kružnih i uzdužnih mišića. CELOM se sastoji od neparnog protocela i parnih mezo i metacela.

CREVNI SISTEM. Ekstracelularno varenje u šupljini koju formiraju cilijatne tentakule.

Page 34: ECHINODERMATA Preko 6000 recentnih vrsta Deuterostomia

KRVNI SISTEM je,anelidskog tipa. Dorzalni sud je u osnovi tentakula proširen u srce.

EKSKRETORNI SISTEM je od para celomodukta u prozomi.

NERVNI SISTEM je od moždane ganglije i nervne vrpce duž tela.

POLNI SISTEM je gonohoristički, dimorfizma nema.

Page 35: ECHINODERMATA Preko 6000 recentnih vrsta Deuterostomia

CHAETOGNATHA-50 vrsta

Telo im je diferencirano na PROZOMU, MEZOZOMU I METAZOMU ili GLAVU, TRUP I REP. Sva tri dela imaju parne celomske meškove.Glava im je u osnovi ograničena kožnom duplikaturom koja se može navući na glavu-kapuljača. Iza glave sledi suženje VRAT, a zatim TRUP sa dva bočna peraja. Na trup se nastavlja REP sa neparnim perajem, i parnim muškim polnim otvorima.

Page 36: ECHINODERMATA Preko 6000 recentnih vrsta Deuterostomia

TELESNI ZID je gradjen od epidermisa koji je višeslojan. Ispod njega nalaze se snopovo poprečno-prugaste muskulature.

CELOM je prostran, u glavi najmanji dok je trupni par meškova najprostraniji.Crevo je u obliku prave cevi.

RESPIRATORNI I EKSKRETORNI SISTEM ne postoje, a funkciju ovih sistema obavlja cela površina tela.

Page 37: ECHINODERMATA Preko 6000 recentnih vrsta Deuterostomia

KRVNI SISTEM nije razvijen.

NERVNI SISTEM je mozga od kojeg polazi vrpca sa 12 pari nerava do telesnog zida. Od čula razvijene su oči, a iza glave na prednjem delu trupa nalazi se cilijarni organ koji po nekima ima hemoreceptornu funkciju. Po celom telu se nalaze taktilne kvržice.

POLNI SISTEM HERMAFRODITAN.